Sverige: VILLKOR ( Villkor )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverige: VILLKOR ( Villkor )"

Transkript

1 Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Uppdaterad: 1 April OMFATTNING & TILLÄMPNING 1.1 Dessa villkor är tillämpliga på samtliga köp av produkter (inklusive utan begränsning, hårdvara och/eller programvara) ( Produkter ) eller tjänster ( Tjänster ) som säljs via denna webbsida ( Webbsidan ) av: (a) oss, säljaren, Digital River International, S.a.r.l., ha en förlägga av affären på 9b, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxembourg (uttrycken oss, vi eller vår skall tolkas i enlighet härmed) till (b) dig, köparen (uttrycken "du" eller din skall tolkas i enlighet härmed). 1.2 Genom att beställa via denna webbsida accepterar du att vara bunden av dessa villkor. Om du är en konsument (en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet) påverkar dessa villkor inte de rättigheter som tillkommer dig enligt lag, och som enligt tillämplig lag inte kan begränsas eller exkluderas genom avtal. Vissa villkor är inte tillämpliga på konsumenter och detta anges uttryckligen i samband med sådana villkor. 1.3 Som konsument har du en lagstadgad ångerperiod under vilken du utan anledning kan häva din beställning utan påföljd. Denna period är: För produkter: inom fjorton (14) dagar efter leveransdatum För tjänster: inom fjorton (14) dagar efter datumet för avtalets ingående. 1.4 Rätten till sådan avbeställning: Upphör vid beställning av tjänster, när utförandet av dessa tjänster påbörjats med ditt samtycke före utgången av ångerperioden Upphör vid beställning av programvara, när du bryter förseglingen på eller använder programvaran Gäller inte för produkter som tillverkats eller väsentligt ändrats efter dina särskilda önskemål. 1.5 Samtliga meddelanden om avbeställning skall vara skriftliga (inklusive fax eller e-post) och skickas till: att: General Manager, Digital River International, S.a.r.l., 9b, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxembourg Fax E-post Meddelandet kommer att anses skickat det datum då det levereras till ovanstående adress (med bud); datumet för poststämpeln (om skickat med post); datumet för faxbefordran (om skickat via fax); datumet för e-postmeddelandet till ovanstående adress. 1.6 Om du utövar ovanstående rätt till avbeställning måste du behandla produkten eller produkterna i din besittning med skälig omsorg och (på din bekostnad) antingen: returnera produkterna till oss (eller till någon av våra auktoriserade ombud) eller göra produkterna tillgängliga för avhämtning (enligt begäran). Om du har erlagt betalning kommer återbetalning att ske till dig inom 30 dagar efter meddelande om avbeställning mottagits.

2 1.7 Detta gäller utöver de rättigheter som du har enligt tillämplig returpolicy på denna webbsida och enligt villkoren nedan. Vänligen kontakta kundtjänst på för mer information om dina rättigheter. 2. ANBUD, BEKRÄFTELSE OCH ACCEPT 2.1 Samtliga prisuppgifter, kostnadsförslag och beskrivningar som anges eller hänvisas till på denna Webbsida är beroende av tillgång, och de utgör inte anbud och kan återkallas vid vilken tidpunkt som helst före vår uttryckliga accept av din beställning (som beskrivs nedan). 2.2 Trots att vi gör allt vi kan för att försäkra oss om att de produkter som finns på Webbsidan skall finnas tillgängliga, kan vi inte garantera att alla produkter finns lager eller är omedelbart tillgängliga när du lämnar din beställning. Vi kan komma att avvisa din beställning (utan ansvar) om vi är förhindrade att utföra eller uppfylla den. Om så är fallet återbetalar vi all eventuell förskottsbetalning du erlagt för den varan. 2.3 En beställning som du har lämnat till oss utgör ett anbud att köpa Produkter eller Tjänster enligt dessa Villkor och är föremål för vår efterföljande accept. 2.4 Före sådan accept kan en automatisk orderbekräftelse skickas ut till dig via e-post. Observera att sådan automatisk orderbekräftelse inte utgör en formell accept av din beställning. 2.5 Vår accept av din beställning sker, och avtalet ingås, när sådant anbud uttryckligen accepteras av oss eller genom expediering av din beställning/påbörjande av Tjänster eller då vi accepterat ditt kreditkort eller annan betalning ( Accept ). 2.6 Vi kan komma att spara mottagna beställningar, bekräftelser, accepter och andra avtalsdokument under skälig tid efter Accepten. På skriftlig begäran kan vi tillhandahålla dig kopior; för din egen skull måste du dock se till att skriva ut en kopia av samtliga sådana dokument och dessa Villkor. 3. DINA INTYGANDEN 3.1 Du försäkrar att informationen som du tillhandahåller oss när du lämnar din beställning är uppdaterad, materiellt korrekt och tillräcklig för att vi skall kunna fullgöra beställningen. Du försäkrar även att du har rättskapacitet att ingå ett avtal. 3.2 Du är ansvarig för att upprätthålla och omedelbart uppdatera din kontoinformation hos oss så att den är korrekt och komplett samt att hålla sådan information (och eventuella lösenord som tillhandahållits dig för att ge dig tillgång till Webbsidan och/eller köpa Produkter) skyddad från obehörig användning. 3.3 Om inte annat överenskommits eller föreskrivs i tillämplig lag gäller de garantier som medföljer Produkterna eller Tjänsterna endast i fall när du är användare och inte när du är återförsäljare av Produkterna eller Tjänsterna. 4. PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR 4.1 Det pris som skall betalas för Produkter eller Tjänster är de priser som anges på Webbsidan när du lägger din beställning. Ibland det är möjligheten som ett programmera eller datatranskriptionfel kan resultera i ett pris, som är felaktigt. Vi skar allmänt heder det postade priset, även om, till graden som enligt lag tillåts, vi reserverar rakt till det korrekt priset och erbjuder att sälja dig produkterna eller servar på det korrekta marknadspriset i lägen var det annonserade priset är klart ett fel, som bevisat genom att vara marknadsföra väsentligen under.

3 4.2 Vi äger rätten att när som helst före vår Accept återta rabatt och/eller att ändra priset för att kunna ta hänsyn till kostnadsökningar, inklusive (utan begränsning) kostnad för material, transport, arbete eller ökning eller påläggande av skatt, tull eller annan avgift och valutakursändringar. Vi reserverar oss också rätten att meddela dig om fel i Produktbeskrivningar eller fel i prissättningen innan vår Accept. I sådant fall har du rätt att säga upp avtalet, men om du väljer att beställningen skall fullföljas bekräftar du att Produkten eller Tjänsten tillhandahålls i enlighet med sådan ändrad beskrivning eller korrigerat pris. 4.3 Platserna vi levererar till anges på Webbsidan ( Territorierna ). Om inte annat har specificerats är priserna angivna; exklusive transportkostnaderna till den avtalade platsen för leverans inom Territoriet (kostnader anges på Webbsidan); och inklusive moms och annan skatt eller tullavgifter; Du förbinder dig att stå kostnaden för transport av Produkter när sådana kostnader specificerats av oss vid köpetillfället. 4.4 Betalning skall erläggas vid vår Accept och före leverans och på de sätt som anges på Webbsidan (och inte på annat sätt såvida vi inte på förhand har lämnat vårt godkännande därom). 4.5 Vi debiterar kredit- eller kontokort vid expediering av Produkten eller vid påbörjandet av Tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att verifiera kredit- eller kontokortbetalningar före Accepten. 4.6 När betalning skall ske mot faktura skall varje faktura förfalla till betalning och full betalning erläggas inom trettio (30) dagar från faktureringsdagen. Om du vid något tillfälle inte betalar förfallet belopp på aktuell förfallodag, kan vi genom meddelande förklara samtliga obetalda fakturerade belopp på det datumet att omedelbart förfalla till betalning. 4.7 Om du är konsument är detta Villkor 4.7 inte tillämpligt på dig. Inga motkrav eller kvittningar får avräknas mot förfallen betalning utan vårt skriftliga godkännande. Vi kan också när som helst efter att betalning för Produkterna har förfallit vidta åtgärder mot dig, trots att äganderätten till dessa Produkter ännu inte har övergått till dig. 4.8 Om du är konsument är detta Villkor inte tillämpligt på dig. Beviljad kredit till dig kan när som helst ändras eller återkallas. Ränta skall, från förfallodagen för betalning tills full betalning erlagts, erläggas för förfallna betalningar på löpande daglig basis och med högsta tillåtna belopp enligt tillämplig lag (såväl före som efter domstolsavgörande). Du skall på anfordran kompensera oss för kostnader som vi har åsamkats på grund av indrivningen av förfallna betalningar. 5. UPPSÄGNING 5.1 Om du försätts i konkurs eller ingår uppgörelse med borgenärer eller om ett domstolsbeslut om likvidation fattas mot dig eller om du vidtar eller genomgår andra liknande handlingar till följd av en skuld eller om vi har grund att tro att du inte kan betala dina skulder när de förfaller; eller om du missar att betala belopp på förfallodagen eller bryter mot några av dessa Villkor kan vi, utan att det påverkar våra övriga rättigheter: stoppa Produkter som är under transport; och/eller ställa in vidare leveranser av Produkter; och/eller stoppa eller ställa in tillhandahållande av Tjänster; och/eller

4 5.1.4 genom skriftligt meddelande säga upp din beställning och alla eller något avtal mellan dig och oss. 6. LEVERANS OCH RISK 6.1 Om du är konsument skall leverans ske inom skälig tid. Om inte annat särskilt avtalats skriftligen, skall leveransen ske inom 30 dagar från den dag då beställningen lämnades. Om vi inte levererar Produkter eller påbörjar Tjänster inom denna tid, har du rätt att häva köpet. 6.2 Om du är konsument är detta Villkor 6.2 inte tillämpligt på dig. Leveransdatum/tidsskalor som anges på Webbsidan, i orderbekräftelse, i Accepten eller på annat ställe är endast uppskattningar. Vi strävar efter att möta dessa datum eller tidsskalor, men förbinder oss inte att expediera Produkter och/eller påbörja Tjänster på ett specifikt datum, och vi skall inte hållas ansvariga beträffande förseningar eller underlåtenhet att göra detta. 6.3 Leverans skall ske till giltig adress inom det Territorium som du har angivit och är underkastad Accepten ( Leveransadress ). Du måste kontrollera Leveransadress på bekräftelse eller accept vi lämnar och utan dröjsmål meddela oss om fel och förbiseenden. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig för de extra kostnader som uppstår på grund av ändringar du företar i Leveransadressen efter att du har lämnat en beställning. 6.4 Om du är konsument kommer inte Villkor 6.5 nedan att tillämpas. Risken för förlust eller skador på Produkterna passerar inte till dig förrän du fått Produkterna i din besittning. 6.5 Om du är konsument är detta Villkor 6.5 inte tillämpligt på dig. Om du vägrar eller underlåter att ta emot leverans av Produkter tillhandahållna i enlighet med dessa Villkor, skall risken för förlust eller skador på Produkterna likväl anses ha passerat till dig och utan att påverka våra övriga rättigheter eller rättsmedel: Skall vi ha rätt att omedelbart erhålla full betalning för levererade Produkter eller Tjänster och antingen verkställa leverans på det sätt vi anser lämpligt eller förvara Produkterna på din risk; Skall du vara ansvarig att på anfordran erlägga betalning för alla kostnader för förvaring av Produkterna och övriga kostnader som uppkommit på grund av sådan vägran eller underlåtenhet att ta emot leverans; Skall vi ha rätt att efter 30 dagar efter avtalat datum för leverans disponera över Produkterna på sådant sätt vi bestämmer och kan avräkna försäljningsintäkter mot belopp förfallna till betalning av dig. 6.6 Om du är konsument kan du enligt tillämplig tvingande lag ha rätt hålla inne betalning, kräva fullgörelse och prisavdrag, häva köpet och/eller kräva skadestånd, i händelse av utebliven eller ofullständig leverans. 6.7 Om du är konsument är detta Villkor 6.7 inte tillämpligt på dig. Du skall inte ha rätt att helt eller delvis avvisa Produkter på grund av ofullständig leverans och skall erlägga full betalning trots ofullständig eller utebliven leverans, om du inte skriftligen meddelar oss om eventuella krav inom 7 dagar efter senaste datumet av mottagande av aktuell faktura eller leverans för vilken du skall betala för den faktiskt levererade kvantiteten. 6.8 Om du är konsument är detta Villkor 6.8 inte tillämpligt på dig. När delleverans sker av Produkterna så utgör varje delleverans ett separat avtal och varje fel i en eller flera delleveranser skall inte ge dig rätt att förkasta avtalet i dess helhet eller avbeställa senare delleverans. 6.9

5 Om du är konsument är detta Villkor 6.9 inte tillämpligt på dig. Om ej annat anges i dessa Villkor övergår risken för förlust eller skada på Produkterna till dig vid den tidpunkt som inträffar först av leverans av Produkter eller när de lämnas i din besittning eller till transportör angiven av dig. 7. AVVISANDE, SKADA ELLER FÖRLUST UNDER TRANSPORT 7.1 Du är ansvarig för att vid mottagandet kontrollera och verifiera att Produkterna är godtagbart skick, kompletta och i överensstämmelse med dess beskrivning. Du kan återlämna köpta Produkter i enlighet med dessa Villkor, enligt på Webbsidan hänvisad Returpolicy, eller i enlighet med tillämplig tvingande lagstiftning. 7.2 Om du är konsument tillämpas inte tidsfristerna i Villkor 7.3 nedan. Du har 2 månader på dig att reklamera fel eller brist i Produkt eller Tjänst, efter att du upptäckt det aktuella felet eller bristen 7.3 Om du är konsument är inte tidsfristerna i detta Villkor 7.3 tillämpliga på dig. Med undantag av vad som anges ovan eller i tillämplig Returpolicy och underkastat dina rättigheter enligt tillämplig lag som inte kan exkluderas eller begränsas genom dessa Villkor: skall vi inte vara ansvariga, och du skall inte ha rätt att avvisa Produkter eller Tjänster, förutom då: (a) skada på eller förlust av Produkter eller del därav uppstått under transport och meddelats oss inom 5 arbetsdagar efter mottagandet av Produkterna (när Produkterna transporteras av vår egen transportör eller av en av oss anlitad transportör); (b) fel i Produkter (som inte har orsakats av dig genom fel eller försummelse) skriftligen meddelats oss inom 30 dagar efter mottagandet av Produkterna; (c) bristfälligt utförande av Tjänster (som inte har orsakats av dig genom fel eller försummelse) skriftligen meddelats till oss inom 5 dagar efter upptäckten av bristen skall vi inte vara ansvariga för skada eller förlust som uppstår på grund av felaktig installation av Produkter; att Produkter används tillsammans med annan felaktig, olämplig eller felaktigt installerad utrustning; din oaktsamhet; felaktig användning eller användning som är oförenligt med tillverkarens specifikationer eller instruktioner Om du är konsument kan du ha rätt att hålla inne utestående betalning, kräva fullgörelse och prisavdrag, häva köpet och/eller kräva skadestånd, i händelse av bristfällig eller utebliven leverans, eller vid fel eller skada på en Produkt eller Tjänst Om du är konsument är inte detta Villkor inte tillämpligt på dig. Vid bristfällig eller utebliven leverans, eller vid fel eller skada på Produkt eller Tjänst, kan vi efter eget tycke: (a) (i fråga om brist på Produkter eller utebliven leverans) gottgöra sådan brist eller utebliven leverans och/eller

6 (b) i fråga om underlåtenhet att utföra, eller bristfälligt utförande av en Tjänst, gottgöra sådan underlåtenhet eller bristfälligt utförande; och/eller (c) i fråga om skada eller fel på Produkten och i enlighet med tillämplig Returpolicy: (i) Ersätta eller reparera Produkten vid ditt återlämnande av Produkten, eller; (ii) Återbetala det pris som erlagt för Produkter som visar sig vara skadade eller felaktiga. 8. PROGRAMVARA 8.1 I fall där levererad Produkt utgör eller innehåller programvara ( Programvara ) innehas licensen till Programvaran av oss eller av aktuell licensgivare/ägare enligt aktuellt slutanvändarlicensavtal eller andra licensvillkor som medföljer Programvaran ( Licensvillkor ) och/eller Produkten. Dessutom gäller följande: Du får inte kopiera, bearbeta, översätta, tillgängliggöra, distribuera, modifiera, montera ned, plocka isär, reverse engineer eller kombinera Programvaran med annan programvara, under förutsättning att det inte (i) är tillåtet enligt Licensvillkoren, eller (ii) uttryckligen ges en sådan rätt i tillämplig lag som inte lagligen kan exkluderas genom avtal Om inte annat anges i tillämpliga Licensvillkor, har du inte rätt att lämna tillbaka Programvara och/eller rätt till återbetalning enligt dessa Villkor och tillämplig Returpolicy om du bryter Programvarans plastfolieförpackning och/eller bryter licensförsegligen och/eller använder Programvaran Med undantag av vad som uttryckligen anges av oss skriftligen eller anges i relevanta Licensvillkor och tillåts enligt tvingande lag, levereras Programvara i befintligt skick utan garantier, villkor om kvalité, ändamålslämplighet, prestation eller överensstämmelse med beskrivning, och vi erbjuder inga garantier för installation, konfigurering eller felaktig korrigering av Programvara. 9. ANSVARSBEGRÄNSNING 9.1 OM DU ÄR KONSUMENT SKALL INGET I DESSA VILLKOR BEGRÄNSA ELLER TOLKAS SOM EN BEGRÄNSNING ELLER FRISKRIVNING FRÅN VÅRT ANSVAR ELLER EN TILLVERKARES, LICENSGIVARES ELLER LEVERANTÖRS ANSVAR MOT DIG, NÄR TILLÄMPLIG TVINGANDE LAG I DITT TERRITORIUM FÖRBJUDER SÅDAN BEGRÄNSNING ELLER FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR GENOM AVTAL. 9.2 BESTÄMMELSERNA I VILLKOR 9.4 OCH 9.5 PÅVERKAR INTE DINA RÄTTIGHETER ENLIGT TILLÄMPLIG KONSUMENTLAGSTIFTNING. DU KAN ÅBEROPA DESSA RÄTTIGHETER EFTER EGET TYCKE. 9.3 DU SOM KONSUMENT HAR RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR DEN SKADA DU LIDER GENOM AV ATT PRODUKTEN ELLER TJÄNSTEN ÄR FELAKTIG ELLER SKADA PÅ GRUND AV DRÖJSMÅL I LEVERANSER ELLER FULLGÖRELSE, UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT VI INTE LYCKAS VISA ATT DRÖJSMÅLET BEROR PÅ HINDER UTANFÖR VÅR KONTROLL SOM VI INTE SKÄLIGEN KUNDE FÖRUTSE VID KÖPET OCH VARS FÖLJDER VI INTE SKÄLIGEN KUNDE UNDVIKIT.

7 9.4 VÅRT SAMMANLAGDA ANSVAR (FÖR VÅRDSLÖSHET, AVTALSBROTT, ORIKTIG UPPGIFT (OM INTE OLAGLIG) ELLER ANNAN GRUND) SKALL, I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, INTE I ÖVERSTIGA KOSTNADEN FÖR FELAKTIGA, SKADADE ELLER EJ LEVERERADE PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (BESTÄMS AV FAKTURERAT NETTOPRIS/BELOPP ERLAGT AV DIG) BETRÄFFANDE ENGÅNGÅNGSHÄNDELSE ELLER SERIE AV HÄNDELSER. ÄVEN OM VI HAR BLIVIT UNDERRÄTTADE OM DETSAMMA SÅ ANSVARAR VI INTE FÖR: INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR; ELLER DIN OFÖRMÅGA ATT LÄMNA BESTÄLLNINGAR ELLER INKOMSTBORTFALL, MINSKAD OMSÄTTNING, VINSTFÖRLUST, FÖRLUST AV AVTAL, DATAFÖRLUST, MINSKAD GOODWILL ELLER FÖRLUST AV BESPARINGAR. 9.5 FÖRUTOM NÄR UTTRYCKLIGA BESTÄMMELSER I DESSA VILLKOR ANGER MOTSATSEN, EXKLUDERAS HÄRMED ALLA VILLKOR, GARANTIER OCH INTYGANDEN (UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA SOM FÖLJER AV LAG, RÄTTSPRAXIS ELLER PÅ ANNAT SÄTT). VI ANSVARAR INTE FÖR FÖRLUST ELLER SKADA OAVSETT OM FÖRLUSTEN ELLER SKADAN UPPSTÅTT PÅ GRUND AV FELAKTIGT MATERIAL, FELAKTIGT UTFÖRANDE, ELLER PÅ ANNAT SÄTT OCH OAVSETT OM FÖRLUST ELLER SKADA ORSAKAS AV VÅRDSLÖSHET FRÅN VÅR SIDA (ELLER VÅRDSLÖSHET FRÅN VÅRA ANSTÄLLDA ELLER OMBUD) MED UNDANTAG AV FALL DÄR TILLÄMPLIG LAG INTE TILLÅTER FRISKRIVNING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR UPPSÅTLIG SKADA ELLER GROV VÅRDSLÖSHET ELLER ANDRA FELAKTIGA HANDLINGAR. 9.6 VI FRISKRIVER OSS INTE FRÅN ANSVAR FÖR (1) DÖDSFALL ELLER PERSONLIG SKADA SOM ORSAKATS AV VÅRDSLÖSHET FRÅN VÅR SIDA (ELLER AV VÅRA ANSTÄLLDA ELLER AUKTORISERADE OMBUD) ELLER (2) BEDRÄGERI ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL 10.1 Äganderätt till beställd Produkt skall inte övergå från oss till dig före dess att full betalning har erlagts för Produkten (inklusive eventuell ränta eller andra förfallna betalningar som härrör sig till Produkten). Före dess att full betalning har erlagts för Produkten skall du inneha Produkten i egenskap av vår förvaltare och skall förvara Produkterna på sådant sätt att de enkelt kan särskiljas som vår egendom, samt föra lämpliga och korrekta anteckningar för att möjliggöra ett åtskiljande av Produkter för vilka full betalning har erlagts, från Produkter för vilka betalning är utestående Vi förbehåller oss rätten (underkastad tillämplig lag) att häva avtalet och återta Produkter för vilka betalning förfallit och därefter återförsälja Produkterna, och för detta syfte ger du oss härmed en oåterkallelig rätt och beviljar våra anställda och ombud tillträde till dina lokaler under normal kontorstid. Detta Villkor 10.2 skall fortsätta vara gällande även efter uppsägning av avtalet, oavsett uppsägningsgrund.

8 11. TREDJE MANS RÄTT 11.1 Om du är konsument är detta Villkor 11.1 inte tillämpligt på dig. Du skall hålla oss skadeslösa från allt ansvar, krav och kostnader som orsakats av eller riktats mot oss som en direkt eller indirekt följd av vårt utförande av Tjänster eller arbete på Produkter när detta har gjorts i enlighet med dina (eller ditt ombuds) specifika krav eller specifikationer, och som gör intrång i eller påstås göra intrång i tredje mans äganderätt I den utsträckning det är tillåtet enligt lag och med undantag av vad som uttryckligen anges i eventuella Licensvillkor eller på annat ställe, skall vi inte hållas ansvariga mot dig i händelse av att Produkterna eller Tjänsterna gör intrång i eller påstås göra intrång i tredje mans äganderätt. Ifall Produkterna är eller kan vara patentskyddade, upphovsrättsskyddade, mönsterskyddade, varumärkesskyddade eller skyddade på annat sätt för tredje mans räkning, hänvisas du till aktuella villkor från produkttillverkare och/eller licensgivare/ägare. Vi skall endast vara skyldiga att överföra sådana rättigheter eller äganderätter som innehas av oss. 12. GARANTI 12.1 Till din förmån har du tillverkarens, licensgivarens eller leverantörens garanti för levererade Produkter och hänvisas till aktuell dokumentation som levereras med Produkterna i detta hänseende. (En Returpolicy kan, om tillämplig, också ange förfaranden tillämpliga på reparationer eller ersättning av skadade Produkter som levererats.) 12.2 Din rätt till reparation eller ersättning av Produkt eller någon del därav som befunnits vara felaktig skall (förutom i fall där annat överenskommits eller föreskrivs i tillämplig tvingande lagstiftning) förnekas eller förklaras ogiltig när: produkt har reparerats eller förändrats av någon annan än tillverkaren, oss eller annan auktoriserad handlare; och/eller rätt till reparation eller ersättning av Produkt har förfallit (helt eller delvis) på grund av oriktig användning, förvaring, underhåll, installation, eller underlåtenhet att iaktta tillverkarens instruktioner eller andra anvisningar utfärdade eller tillgängliggjorda av oss i samband med de levererade Produkterna; och/eller felaktiga Produkter inte återlämnats med skriftlig fullständig information om det påstådda felet (i) inom 2 månader från att du upptäckt felet, om du är konsument och (ii) inom 30 dagar från leverans av Produkterna, om du inte är konsument. 13. TILLSTÅND, TULLAVGIFTER & EXPORT 13.1 Om licens eller tillstånd från regeringen eller annan myndighet krävs för förvärv, transport eller användning av Produkterna, skall du anskaffa sådan licens eller tillstånd på egen bekostnad och om nödvändigt på begäran uppvisa bevis på att nödvändiga licenser eller tillstånd är erhållna. Underlåtenhet att göra detta ger dig inte rätt att innehålla eller försena betalning. Merkostnader eller avgifter som drabbar oss på grund av sådan underlåtenhet skall bäras av dig.

9 14. MEDDELANDEN 14.1 Meddelanden eller annan kommunikation angående vårt avtal kan lämnas genom bud, skickas med post, fax eller e-post till den adress och kontaktperson som senast skriftligen meddelats av den andra parten. Denna adress gäller även för delgivning om rättsligt förfarande på sätt som föreskrivs enligt lag. Med undantag av vad som anges ovan om konsumenters avbeställning av gjord beställning och andra relevanta bestämmelser enligt tillämplig tvingande lagstiftning, skall sådana meddelanden eller kommunikation anses ha mottagits (om vederbörligen adresserat): Om skickat med bud, på dagen för leverans till aktuell adress (eller, om denna dag inte är en arbetsdag, närmast efterföljande arbetsdag); Om skickat med post, 5 dagar efter avsändandet; Om skickat med fax, på dagen för sändning som framgår av rapport om att faxet skickats (eller, om denna dag inte är en arbetsdag, närmast efterföljande arbetsdag) Om skickat med e-post, det tidigaste av (i) bekräftelse av mottagaren om att e-postmeddelandet mottagits; (ii) avsändarens mottagande av ett automatiskt meddelande om meddelandet kommit fram eller om att meddelandet öppnats; eller (iii) 48 timmar efter försändelsen, förutsatt att avsändaren inte har mottagit ett meddelande om att meddelandet inte kommit fram. 15. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 15.1 Vi iakttar tillämplig datalagstiftning och vi kommer inte att använda oss av information som kan användas för att identifiera dig personligen ( Personuppgifter ), på annat sätt än vad som anges i vår Integritetspolicy på ( Integritetspolicy ). Genom att lämna Personuppgifter i samband med din beställning och acceptera vår Integritetspolicy samtycker du till att sådana Personuppgifter behandlas för att fullgöra din beställning och i enlighet med sådan Integritetspolicy Beträffande säkerheten i samband med att du beställer från oss: Programvaran i vår säkerhetsserver krypterar alla Personuppgifter inklusive kredit- eller kontokortsnummer och namn och adress. Detta innebär att bokstäverna du skriver in konverteras till delar av en kod och överförs därefter över Internet på ett säkert sätt Om din bank eller din kortutfärdare håller dig ansvarig för kostnader i samband med obehörig användning av ditt kredit- eller kontokort, täcker vi sådan kostnad upp till SEK 700:- eller annat belopp i enlighet med tvingande lag, förutsatt att den obehöriga användningen av ditt kredit- eller kontokort inte orsakats av bedrägeri eller vårdslöshet från din sida (eller av någon som handlat på ditt uppdrag). Vårt ansvar enligt denna bestämmelse gäller upp till ett belopp om max SEK 700:- eller annat belopp i enlighet med tvingande lag, för kredit- eller kontokortsköp som gjorts över vår säkerhetsserver. I händelse av obehörig användning av ditt kredit- eller kontokort måste du alltid anmäla detta till din kortleverantör i enlighet med dess regler och förfaranden avseende rapportering.

10 16. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 16.1 Du får inte överlåta de rättigheter som tillkommer dig enligt dessa Villkor Varken du eller vi skall hållas ansvariga, och avtalsbrott skall inte anses vara begånget, för förlust eller skada som uppstått som en direkt eller indirekt följd av att vi eller du förhindras eller försenas att utföra åtaganden på grund av händelser som ligger utanför vår eller din skäliga kontroll, inklusive (men inte begränsat till) krig, upplopp, civil olydnad, regeringsåtgärd, explosion, brand, översvämning, storm, olycka, strejk, lockout, handelstvist eller arbetsstörningar, maskinhaveri, avbrott i elförsörjningen eller material, och om sådan händelse föreligger kan endera part välja att säga upp beställningen och vi är då skyldiga att återbetala erlagd betalning Du bekräftar att dessa Villkor ersätter och upphäver alla tidigare avtal, överenskommelser och utkast mellan oss, såväl muntliga som skriftliga, uttryckliga som underförstådda. Dessa Villkor äger företräde framför alla andra villkor som ingår i eller hänvisas till på annat ställe eller som är underförstådda enligt branschpraxis, sedvänja eller handelsbruk. Villkor med motsatt innebörd exkluderas härmed i den utsträckning det är tillåtet enligt lag. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag förbehåller vi oss rätten att ändra dessa Villkor utan att meddela dig därom. Om Villkoren är tillämpliga på en pågående Tjänst som tillhandahålls av oss till dig, kommer vi att meddela dig en månad innan sådana ändringar träder i kraft och du har då rätt att säga upp avtalet om du inte accepterar ändringarna för den pågående Tjänsten Inget avstående, dröjsmål eller eftergivenhet av dig eller oss i fråga om att genomdriva någon bestämmelse i dessa Villkor, eller beviljandet av ytterligare tid av någon part till den andra parten, skall utesluta eller begränsa sådana rättigheter och befogenheter Avstående från bestämmelser i dessa Villkor är endast giltiga om det görs skriftligen och undertecknas av oss. Avstående från rättighet att vidta åtgärd för brott mot någon bestämmelse i dessa Villkor skall inte tolkas som ett avstående från rättighet att vidta åtgärd för efterföljande brott mot dessa bestämmelser Om vi av någon anledning bestämmer eller om behörig domstol förklarar att någon bestämmelse av eller del av dessa Villkor inte är förenlig med lag, ej verkställbar, eller ogiltig under tillämplig lag i en särskild jurisdiktion: påverkas inte dessa Villkor i jurisdiktioner där sådant beslut eller förklaring inte är gällande; och skall återstoden av dessa Villkor (i den utsträckning det är tillåtet enligt lag) fortsätta att vara fullt gällande i den aktuella jurisdiktionen. 17. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING 17.1 Frågor om dessa Villkors giltighet och utformning skall tolkas i enlighet med svensk lag och eventuell tvist i anledning av detta avtal skall slutligen avgöras av svenska domstolar i Sverige Svenska skall tillämpas som språk i samtliga tvistelösningsförfaranden eller domstolsprocesser.

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren") gäller mellan kunden ("Kunden") och National Instruments Sweden

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida.

Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR Köp av produkter direkt av Dell regleras av ett av nedanstående försäljningsvillkor. Var särskilt noggrann med att läsa igenom och acceptera de rätta försäljningsvillkoren, då dessa

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

AV FÖRETAG FLYERALARM AB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAG

AV FÖRETAG FLYERALARM AB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAG AV FÖRETAG FLYERALARM AB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAG 1 Giltighet, språk (1) För alla erbjudanden, leveranser och tjänster baserade på beställningar från våra kunder som är företag och som är gjorda

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

KUNDAVTAL 2. KUNDAVTAL 1. SAMMANFATTNING

KUNDAVTAL 2. KUNDAVTAL 1. SAMMANFATTNING VILLKOR FÖR BOKNING OCH NYTTJANDE AV SKIPTRIPS VIDEOMÖTESRUM Den som bokar ett av Skiptrips videomötesrum är ansvarig för att villkoren som gäller för användandet av rummen åtföljs. Detta gäller oavsett

Läs mer

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL Detta avtal har upprättats mellan Hostelworld.com Limited ("HW") och ägaren av egendomen som nämns i "nyckeldetaljer här nedan. HW är ett företag som

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR INKÖP (KEMIKALIER)

ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR INKÖP (KEMIKALIER) 1 ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR INKÖP (KEMIKALIER) 1.- ALLMÄNT Dessa allmänna villkor och bestämmelser för inköp ska reglera alla inköpsorder avseende kemikalier enligt nedanstående definition

Läs mer

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014 Användarvillkor Senast updaterad 10 juli 2014 Disney Interactive har nöjet att kunna erbjuda er våra webbplatser, programvaror, applikationer, innehåll, produkter och tjänster ( Disney Services ), vilka

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Johnson & Johnson Vision Care är inte skyldigt att godkänna någon order från Kunden.

Johnson & Johnson Vision Care är inte skyldigt att godkänna någon order från Kunden. Villkor SWE Standardvillkor för leverans Tillämplighet 1) Endast de här villkoren reglerar och ska ingå i alla avtal mellan Johnson & Johnson Vision Care (en division inom Johnson & Johnson AB, Sverige)

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer