Sverige: VILLKOR ( Villkor )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverige: VILLKOR ( Villkor )"

Transkript

1 Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Uppdaterad: 1 April OMFATTNING & TILLÄMPNING 1.1 Dessa villkor är tillämpliga på samtliga köp av produkter (inklusive utan begränsning, hårdvara och/eller programvara) ( Produkter ) eller tjänster ( Tjänster ) som säljs via denna webbsida ( Webbsidan ) av: (a) oss, säljaren, Digital River International, S.a.r.l., ha en förlägga av affären på 9b, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxembourg (uttrycken oss, vi eller vår skall tolkas i enlighet härmed) till (b) dig, köparen (uttrycken "du" eller din skall tolkas i enlighet härmed). 1.2 Genom att beställa via denna webbsida accepterar du att vara bunden av dessa villkor. Om du är en konsument (en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet) påverkar dessa villkor inte de rättigheter som tillkommer dig enligt lag, och som enligt tillämplig lag inte kan begränsas eller exkluderas genom avtal. Vissa villkor är inte tillämpliga på konsumenter och detta anges uttryckligen i samband med sådana villkor. 1.3 Som konsument har du en lagstadgad ångerperiod under vilken du utan anledning kan häva din beställning utan påföljd. Denna period är: För produkter: inom fjorton (14) dagar efter leveransdatum För tjänster: inom fjorton (14) dagar efter datumet för avtalets ingående. 1.4 Rätten till sådan avbeställning: Upphör vid beställning av tjänster, när utförandet av dessa tjänster påbörjats med ditt samtycke före utgången av ångerperioden Upphör vid beställning av programvara, när du bryter förseglingen på eller använder programvaran Gäller inte för produkter som tillverkats eller väsentligt ändrats efter dina särskilda önskemål. 1.5 Samtliga meddelanden om avbeställning skall vara skriftliga (inklusive fax eller e-post) och skickas till: att: General Manager, Digital River International, S.a.r.l., 9b, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxembourg Fax E-post Meddelandet kommer att anses skickat det datum då det levereras till ovanstående adress (med bud); datumet för poststämpeln (om skickat med post); datumet för faxbefordran (om skickat via fax); datumet för e-postmeddelandet till ovanstående adress. 1.6 Om du utövar ovanstående rätt till avbeställning måste du behandla produkten eller produkterna i din besittning med skälig omsorg och (på din bekostnad) antingen: returnera produkterna till oss (eller till någon av våra auktoriserade ombud) eller göra produkterna tillgängliga för avhämtning (enligt begäran). Om du har erlagt betalning kommer återbetalning att ske till dig inom 30 dagar efter meddelande om avbeställning mottagits.

2 1.7 Detta gäller utöver de rättigheter som du har enligt tillämplig returpolicy på denna webbsida och enligt villkoren nedan. Vänligen kontakta kundtjänst på för mer information om dina rättigheter. 2. ANBUD, BEKRÄFTELSE OCH ACCEPT 2.1 Samtliga prisuppgifter, kostnadsförslag och beskrivningar som anges eller hänvisas till på denna Webbsida är beroende av tillgång, och de utgör inte anbud och kan återkallas vid vilken tidpunkt som helst före vår uttryckliga accept av din beställning (som beskrivs nedan). 2.2 Trots att vi gör allt vi kan för att försäkra oss om att de produkter som finns på Webbsidan skall finnas tillgängliga, kan vi inte garantera att alla produkter finns lager eller är omedelbart tillgängliga när du lämnar din beställning. Vi kan komma att avvisa din beställning (utan ansvar) om vi är förhindrade att utföra eller uppfylla den. Om så är fallet återbetalar vi all eventuell förskottsbetalning du erlagt för den varan. 2.3 En beställning som du har lämnat till oss utgör ett anbud att köpa Produkter eller Tjänster enligt dessa Villkor och är föremål för vår efterföljande accept. 2.4 Före sådan accept kan en automatisk orderbekräftelse skickas ut till dig via e-post. Observera att sådan automatisk orderbekräftelse inte utgör en formell accept av din beställning. 2.5 Vår accept av din beställning sker, och avtalet ingås, när sådant anbud uttryckligen accepteras av oss eller genom expediering av din beställning/påbörjande av Tjänster eller då vi accepterat ditt kreditkort eller annan betalning ( Accept ). 2.6 Vi kan komma att spara mottagna beställningar, bekräftelser, accepter och andra avtalsdokument under skälig tid efter Accepten. På skriftlig begäran kan vi tillhandahålla dig kopior; för din egen skull måste du dock se till att skriva ut en kopia av samtliga sådana dokument och dessa Villkor. 3. DINA INTYGANDEN 3.1 Du försäkrar att informationen som du tillhandahåller oss när du lämnar din beställning är uppdaterad, materiellt korrekt och tillräcklig för att vi skall kunna fullgöra beställningen. Du försäkrar även att du har rättskapacitet att ingå ett avtal. 3.2 Du är ansvarig för att upprätthålla och omedelbart uppdatera din kontoinformation hos oss så att den är korrekt och komplett samt att hålla sådan information (och eventuella lösenord som tillhandahållits dig för att ge dig tillgång till Webbsidan och/eller köpa Produkter) skyddad från obehörig användning. 3.3 Om inte annat överenskommits eller föreskrivs i tillämplig lag gäller de garantier som medföljer Produkterna eller Tjänsterna endast i fall när du är användare och inte när du är återförsäljare av Produkterna eller Tjänsterna. 4. PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR 4.1 Det pris som skall betalas för Produkter eller Tjänster är de priser som anges på Webbsidan när du lägger din beställning. Ibland det är möjligheten som ett programmera eller datatranskriptionfel kan resultera i ett pris, som är felaktigt. Vi skar allmänt heder det postade priset, även om, till graden som enligt lag tillåts, vi reserverar rakt till det korrekt priset och erbjuder att sälja dig produkterna eller servar på det korrekta marknadspriset i lägen var det annonserade priset är klart ett fel, som bevisat genom att vara marknadsföra väsentligen under.

3 4.2 Vi äger rätten att när som helst före vår Accept återta rabatt och/eller att ändra priset för att kunna ta hänsyn till kostnadsökningar, inklusive (utan begränsning) kostnad för material, transport, arbete eller ökning eller påläggande av skatt, tull eller annan avgift och valutakursändringar. Vi reserverar oss också rätten att meddela dig om fel i Produktbeskrivningar eller fel i prissättningen innan vår Accept. I sådant fall har du rätt att säga upp avtalet, men om du väljer att beställningen skall fullföljas bekräftar du att Produkten eller Tjänsten tillhandahålls i enlighet med sådan ändrad beskrivning eller korrigerat pris. 4.3 Platserna vi levererar till anges på Webbsidan ( Territorierna ). Om inte annat har specificerats är priserna angivna; exklusive transportkostnaderna till den avtalade platsen för leverans inom Territoriet (kostnader anges på Webbsidan); och inklusive moms och annan skatt eller tullavgifter; Du förbinder dig att stå kostnaden för transport av Produkter när sådana kostnader specificerats av oss vid köpetillfället. 4.4 Betalning skall erläggas vid vår Accept och före leverans och på de sätt som anges på Webbsidan (och inte på annat sätt såvida vi inte på förhand har lämnat vårt godkännande därom). 4.5 Vi debiterar kredit- eller kontokort vid expediering av Produkten eller vid påbörjandet av Tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att verifiera kredit- eller kontokortbetalningar före Accepten. 4.6 När betalning skall ske mot faktura skall varje faktura förfalla till betalning och full betalning erläggas inom trettio (30) dagar från faktureringsdagen. Om du vid något tillfälle inte betalar förfallet belopp på aktuell förfallodag, kan vi genom meddelande förklara samtliga obetalda fakturerade belopp på det datumet att omedelbart förfalla till betalning. 4.7 Om du är konsument är detta Villkor 4.7 inte tillämpligt på dig. Inga motkrav eller kvittningar får avräknas mot förfallen betalning utan vårt skriftliga godkännande. Vi kan också när som helst efter att betalning för Produkterna har förfallit vidta åtgärder mot dig, trots att äganderätten till dessa Produkter ännu inte har övergått till dig. 4.8 Om du är konsument är detta Villkor inte tillämpligt på dig. Beviljad kredit till dig kan när som helst ändras eller återkallas. Ränta skall, från förfallodagen för betalning tills full betalning erlagts, erläggas för förfallna betalningar på löpande daglig basis och med högsta tillåtna belopp enligt tillämplig lag (såväl före som efter domstolsavgörande). Du skall på anfordran kompensera oss för kostnader som vi har åsamkats på grund av indrivningen av förfallna betalningar. 5. UPPSÄGNING 5.1 Om du försätts i konkurs eller ingår uppgörelse med borgenärer eller om ett domstolsbeslut om likvidation fattas mot dig eller om du vidtar eller genomgår andra liknande handlingar till följd av en skuld eller om vi har grund att tro att du inte kan betala dina skulder när de förfaller; eller om du missar att betala belopp på förfallodagen eller bryter mot några av dessa Villkor kan vi, utan att det påverkar våra övriga rättigheter: stoppa Produkter som är under transport; och/eller ställa in vidare leveranser av Produkter; och/eller stoppa eller ställa in tillhandahållande av Tjänster; och/eller

4 5.1.4 genom skriftligt meddelande säga upp din beställning och alla eller något avtal mellan dig och oss. 6. LEVERANS OCH RISK 6.1 Om du är konsument skall leverans ske inom skälig tid. Om inte annat särskilt avtalats skriftligen, skall leveransen ske inom 30 dagar från den dag då beställningen lämnades. Om vi inte levererar Produkter eller påbörjar Tjänster inom denna tid, har du rätt att häva köpet. 6.2 Om du är konsument är detta Villkor 6.2 inte tillämpligt på dig. Leveransdatum/tidsskalor som anges på Webbsidan, i orderbekräftelse, i Accepten eller på annat ställe är endast uppskattningar. Vi strävar efter att möta dessa datum eller tidsskalor, men förbinder oss inte att expediera Produkter och/eller påbörja Tjänster på ett specifikt datum, och vi skall inte hållas ansvariga beträffande förseningar eller underlåtenhet att göra detta. 6.3 Leverans skall ske till giltig adress inom det Territorium som du har angivit och är underkastad Accepten ( Leveransadress ). Du måste kontrollera Leveransadress på bekräftelse eller accept vi lämnar och utan dröjsmål meddela oss om fel och förbiseenden. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig för de extra kostnader som uppstår på grund av ändringar du företar i Leveransadressen efter att du har lämnat en beställning. 6.4 Om du är konsument kommer inte Villkor 6.5 nedan att tillämpas. Risken för förlust eller skador på Produkterna passerar inte till dig förrän du fått Produkterna i din besittning. 6.5 Om du är konsument är detta Villkor 6.5 inte tillämpligt på dig. Om du vägrar eller underlåter att ta emot leverans av Produkter tillhandahållna i enlighet med dessa Villkor, skall risken för förlust eller skador på Produkterna likväl anses ha passerat till dig och utan att påverka våra övriga rättigheter eller rättsmedel: Skall vi ha rätt att omedelbart erhålla full betalning för levererade Produkter eller Tjänster och antingen verkställa leverans på det sätt vi anser lämpligt eller förvara Produkterna på din risk; Skall du vara ansvarig att på anfordran erlägga betalning för alla kostnader för förvaring av Produkterna och övriga kostnader som uppkommit på grund av sådan vägran eller underlåtenhet att ta emot leverans; Skall vi ha rätt att efter 30 dagar efter avtalat datum för leverans disponera över Produkterna på sådant sätt vi bestämmer och kan avräkna försäljningsintäkter mot belopp förfallna till betalning av dig. 6.6 Om du är konsument kan du enligt tillämplig tvingande lag ha rätt hålla inne betalning, kräva fullgörelse och prisavdrag, häva köpet och/eller kräva skadestånd, i händelse av utebliven eller ofullständig leverans. 6.7 Om du är konsument är detta Villkor 6.7 inte tillämpligt på dig. Du skall inte ha rätt att helt eller delvis avvisa Produkter på grund av ofullständig leverans och skall erlägga full betalning trots ofullständig eller utebliven leverans, om du inte skriftligen meddelar oss om eventuella krav inom 7 dagar efter senaste datumet av mottagande av aktuell faktura eller leverans för vilken du skall betala för den faktiskt levererade kvantiteten. 6.8 Om du är konsument är detta Villkor 6.8 inte tillämpligt på dig. När delleverans sker av Produkterna så utgör varje delleverans ett separat avtal och varje fel i en eller flera delleveranser skall inte ge dig rätt att förkasta avtalet i dess helhet eller avbeställa senare delleverans. 6.9

5 Om du är konsument är detta Villkor 6.9 inte tillämpligt på dig. Om ej annat anges i dessa Villkor övergår risken för förlust eller skada på Produkterna till dig vid den tidpunkt som inträffar först av leverans av Produkter eller när de lämnas i din besittning eller till transportör angiven av dig. 7. AVVISANDE, SKADA ELLER FÖRLUST UNDER TRANSPORT 7.1 Du är ansvarig för att vid mottagandet kontrollera och verifiera att Produkterna är godtagbart skick, kompletta och i överensstämmelse med dess beskrivning. Du kan återlämna köpta Produkter i enlighet med dessa Villkor, enligt på Webbsidan hänvisad Returpolicy, eller i enlighet med tillämplig tvingande lagstiftning. 7.2 Om du är konsument tillämpas inte tidsfristerna i Villkor 7.3 nedan. Du har 2 månader på dig att reklamera fel eller brist i Produkt eller Tjänst, efter att du upptäckt det aktuella felet eller bristen 7.3 Om du är konsument är inte tidsfristerna i detta Villkor 7.3 tillämpliga på dig. Med undantag av vad som anges ovan eller i tillämplig Returpolicy och underkastat dina rättigheter enligt tillämplig lag som inte kan exkluderas eller begränsas genom dessa Villkor: skall vi inte vara ansvariga, och du skall inte ha rätt att avvisa Produkter eller Tjänster, förutom då: (a) skada på eller förlust av Produkter eller del därav uppstått under transport och meddelats oss inom 5 arbetsdagar efter mottagandet av Produkterna (när Produkterna transporteras av vår egen transportör eller av en av oss anlitad transportör); (b) fel i Produkter (som inte har orsakats av dig genom fel eller försummelse) skriftligen meddelats oss inom 30 dagar efter mottagandet av Produkterna; (c) bristfälligt utförande av Tjänster (som inte har orsakats av dig genom fel eller försummelse) skriftligen meddelats till oss inom 5 dagar efter upptäckten av bristen skall vi inte vara ansvariga för skada eller förlust som uppstår på grund av felaktig installation av Produkter; att Produkter används tillsammans med annan felaktig, olämplig eller felaktigt installerad utrustning; din oaktsamhet; felaktig användning eller användning som är oförenligt med tillverkarens specifikationer eller instruktioner Om du är konsument kan du ha rätt att hålla inne utestående betalning, kräva fullgörelse och prisavdrag, häva köpet och/eller kräva skadestånd, i händelse av bristfällig eller utebliven leverans, eller vid fel eller skada på en Produkt eller Tjänst Om du är konsument är inte detta Villkor inte tillämpligt på dig. Vid bristfällig eller utebliven leverans, eller vid fel eller skada på Produkt eller Tjänst, kan vi efter eget tycke: (a) (i fråga om brist på Produkter eller utebliven leverans) gottgöra sådan brist eller utebliven leverans och/eller

6 (b) i fråga om underlåtenhet att utföra, eller bristfälligt utförande av en Tjänst, gottgöra sådan underlåtenhet eller bristfälligt utförande; och/eller (c) i fråga om skada eller fel på Produkten och i enlighet med tillämplig Returpolicy: (i) Ersätta eller reparera Produkten vid ditt återlämnande av Produkten, eller; (ii) Återbetala det pris som erlagt för Produkter som visar sig vara skadade eller felaktiga. 8. PROGRAMVARA 8.1 I fall där levererad Produkt utgör eller innehåller programvara ( Programvara ) innehas licensen till Programvaran av oss eller av aktuell licensgivare/ägare enligt aktuellt slutanvändarlicensavtal eller andra licensvillkor som medföljer Programvaran ( Licensvillkor ) och/eller Produkten. Dessutom gäller följande: Du får inte kopiera, bearbeta, översätta, tillgängliggöra, distribuera, modifiera, montera ned, plocka isär, reverse engineer eller kombinera Programvaran med annan programvara, under förutsättning att det inte (i) är tillåtet enligt Licensvillkoren, eller (ii) uttryckligen ges en sådan rätt i tillämplig lag som inte lagligen kan exkluderas genom avtal Om inte annat anges i tillämpliga Licensvillkor, har du inte rätt att lämna tillbaka Programvara och/eller rätt till återbetalning enligt dessa Villkor och tillämplig Returpolicy om du bryter Programvarans plastfolieförpackning och/eller bryter licensförsegligen och/eller använder Programvaran Med undantag av vad som uttryckligen anges av oss skriftligen eller anges i relevanta Licensvillkor och tillåts enligt tvingande lag, levereras Programvara i befintligt skick utan garantier, villkor om kvalité, ändamålslämplighet, prestation eller överensstämmelse med beskrivning, och vi erbjuder inga garantier för installation, konfigurering eller felaktig korrigering av Programvara. 9. ANSVARSBEGRÄNSNING 9.1 OM DU ÄR KONSUMENT SKALL INGET I DESSA VILLKOR BEGRÄNSA ELLER TOLKAS SOM EN BEGRÄNSNING ELLER FRISKRIVNING FRÅN VÅRT ANSVAR ELLER EN TILLVERKARES, LICENSGIVARES ELLER LEVERANTÖRS ANSVAR MOT DIG, NÄR TILLÄMPLIG TVINGANDE LAG I DITT TERRITORIUM FÖRBJUDER SÅDAN BEGRÄNSNING ELLER FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR GENOM AVTAL. 9.2 BESTÄMMELSERNA I VILLKOR 9.4 OCH 9.5 PÅVERKAR INTE DINA RÄTTIGHETER ENLIGT TILLÄMPLIG KONSUMENTLAGSTIFTNING. DU KAN ÅBEROPA DESSA RÄTTIGHETER EFTER EGET TYCKE. 9.3 DU SOM KONSUMENT HAR RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR DEN SKADA DU LIDER GENOM AV ATT PRODUKTEN ELLER TJÄNSTEN ÄR FELAKTIG ELLER SKADA PÅ GRUND AV DRÖJSMÅL I LEVERANSER ELLER FULLGÖRELSE, UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT VI INTE LYCKAS VISA ATT DRÖJSMÅLET BEROR PÅ HINDER UTANFÖR VÅR KONTROLL SOM VI INTE SKÄLIGEN KUNDE FÖRUTSE VID KÖPET OCH VARS FÖLJDER VI INTE SKÄLIGEN KUNDE UNDVIKIT.

7 9.4 VÅRT SAMMANLAGDA ANSVAR (FÖR VÅRDSLÖSHET, AVTALSBROTT, ORIKTIG UPPGIFT (OM INTE OLAGLIG) ELLER ANNAN GRUND) SKALL, I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, INTE I ÖVERSTIGA KOSTNADEN FÖR FELAKTIGA, SKADADE ELLER EJ LEVERERADE PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (BESTÄMS AV FAKTURERAT NETTOPRIS/BELOPP ERLAGT AV DIG) BETRÄFFANDE ENGÅNGÅNGSHÄNDELSE ELLER SERIE AV HÄNDELSER. ÄVEN OM VI HAR BLIVIT UNDERRÄTTADE OM DETSAMMA SÅ ANSVARAR VI INTE FÖR: INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR; ELLER DIN OFÖRMÅGA ATT LÄMNA BESTÄLLNINGAR ELLER INKOMSTBORTFALL, MINSKAD OMSÄTTNING, VINSTFÖRLUST, FÖRLUST AV AVTAL, DATAFÖRLUST, MINSKAD GOODWILL ELLER FÖRLUST AV BESPARINGAR. 9.5 FÖRUTOM NÄR UTTRYCKLIGA BESTÄMMELSER I DESSA VILLKOR ANGER MOTSATSEN, EXKLUDERAS HÄRMED ALLA VILLKOR, GARANTIER OCH INTYGANDEN (UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA SOM FÖLJER AV LAG, RÄTTSPRAXIS ELLER PÅ ANNAT SÄTT). VI ANSVARAR INTE FÖR FÖRLUST ELLER SKADA OAVSETT OM FÖRLUSTEN ELLER SKADAN UPPSTÅTT PÅ GRUND AV FELAKTIGT MATERIAL, FELAKTIGT UTFÖRANDE, ELLER PÅ ANNAT SÄTT OCH OAVSETT OM FÖRLUST ELLER SKADA ORSAKAS AV VÅRDSLÖSHET FRÅN VÅR SIDA (ELLER VÅRDSLÖSHET FRÅN VÅRA ANSTÄLLDA ELLER OMBUD) MED UNDANTAG AV FALL DÄR TILLÄMPLIG LAG INTE TILLÅTER FRISKRIVNING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR UPPSÅTLIG SKADA ELLER GROV VÅRDSLÖSHET ELLER ANDRA FELAKTIGA HANDLINGAR. 9.6 VI FRISKRIVER OSS INTE FRÅN ANSVAR FÖR (1) DÖDSFALL ELLER PERSONLIG SKADA SOM ORSAKATS AV VÅRDSLÖSHET FRÅN VÅR SIDA (ELLER AV VÅRA ANSTÄLLDA ELLER AUKTORISERADE OMBUD) ELLER (2) BEDRÄGERI ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL 10.1 Äganderätt till beställd Produkt skall inte övergå från oss till dig före dess att full betalning har erlagts för Produkten (inklusive eventuell ränta eller andra förfallna betalningar som härrör sig till Produkten). Före dess att full betalning har erlagts för Produkten skall du inneha Produkten i egenskap av vår förvaltare och skall förvara Produkterna på sådant sätt att de enkelt kan särskiljas som vår egendom, samt föra lämpliga och korrekta anteckningar för att möjliggöra ett åtskiljande av Produkter för vilka full betalning har erlagts, från Produkter för vilka betalning är utestående Vi förbehåller oss rätten (underkastad tillämplig lag) att häva avtalet och återta Produkter för vilka betalning förfallit och därefter återförsälja Produkterna, och för detta syfte ger du oss härmed en oåterkallelig rätt och beviljar våra anställda och ombud tillträde till dina lokaler under normal kontorstid. Detta Villkor 10.2 skall fortsätta vara gällande även efter uppsägning av avtalet, oavsett uppsägningsgrund.

8 11. TREDJE MANS RÄTT 11.1 Om du är konsument är detta Villkor 11.1 inte tillämpligt på dig. Du skall hålla oss skadeslösa från allt ansvar, krav och kostnader som orsakats av eller riktats mot oss som en direkt eller indirekt följd av vårt utförande av Tjänster eller arbete på Produkter när detta har gjorts i enlighet med dina (eller ditt ombuds) specifika krav eller specifikationer, och som gör intrång i eller påstås göra intrång i tredje mans äganderätt I den utsträckning det är tillåtet enligt lag och med undantag av vad som uttryckligen anges i eventuella Licensvillkor eller på annat ställe, skall vi inte hållas ansvariga mot dig i händelse av att Produkterna eller Tjänsterna gör intrång i eller påstås göra intrång i tredje mans äganderätt. Ifall Produkterna är eller kan vara patentskyddade, upphovsrättsskyddade, mönsterskyddade, varumärkesskyddade eller skyddade på annat sätt för tredje mans räkning, hänvisas du till aktuella villkor från produkttillverkare och/eller licensgivare/ägare. Vi skall endast vara skyldiga att överföra sådana rättigheter eller äganderätter som innehas av oss. 12. GARANTI 12.1 Till din förmån har du tillverkarens, licensgivarens eller leverantörens garanti för levererade Produkter och hänvisas till aktuell dokumentation som levereras med Produkterna i detta hänseende. (En Returpolicy kan, om tillämplig, också ange förfaranden tillämpliga på reparationer eller ersättning av skadade Produkter som levererats.) 12.2 Din rätt till reparation eller ersättning av Produkt eller någon del därav som befunnits vara felaktig skall (förutom i fall där annat överenskommits eller föreskrivs i tillämplig tvingande lagstiftning) förnekas eller förklaras ogiltig när: produkt har reparerats eller förändrats av någon annan än tillverkaren, oss eller annan auktoriserad handlare; och/eller rätt till reparation eller ersättning av Produkt har förfallit (helt eller delvis) på grund av oriktig användning, förvaring, underhåll, installation, eller underlåtenhet att iaktta tillverkarens instruktioner eller andra anvisningar utfärdade eller tillgängliggjorda av oss i samband med de levererade Produkterna; och/eller felaktiga Produkter inte återlämnats med skriftlig fullständig information om det påstådda felet (i) inom 2 månader från att du upptäckt felet, om du är konsument och (ii) inom 30 dagar från leverans av Produkterna, om du inte är konsument. 13. TILLSTÅND, TULLAVGIFTER & EXPORT 13.1 Om licens eller tillstånd från regeringen eller annan myndighet krävs för förvärv, transport eller användning av Produkterna, skall du anskaffa sådan licens eller tillstånd på egen bekostnad och om nödvändigt på begäran uppvisa bevis på att nödvändiga licenser eller tillstånd är erhållna. Underlåtenhet att göra detta ger dig inte rätt att innehålla eller försena betalning. Merkostnader eller avgifter som drabbar oss på grund av sådan underlåtenhet skall bäras av dig.

9 14. MEDDELANDEN 14.1 Meddelanden eller annan kommunikation angående vårt avtal kan lämnas genom bud, skickas med post, fax eller e-post till den adress och kontaktperson som senast skriftligen meddelats av den andra parten. Denna adress gäller även för delgivning om rättsligt förfarande på sätt som föreskrivs enligt lag. Med undantag av vad som anges ovan om konsumenters avbeställning av gjord beställning och andra relevanta bestämmelser enligt tillämplig tvingande lagstiftning, skall sådana meddelanden eller kommunikation anses ha mottagits (om vederbörligen adresserat): Om skickat med bud, på dagen för leverans till aktuell adress (eller, om denna dag inte är en arbetsdag, närmast efterföljande arbetsdag); Om skickat med post, 5 dagar efter avsändandet; Om skickat med fax, på dagen för sändning som framgår av rapport om att faxet skickats (eller, om denna dag inte är en arbetsdag, närmast efterföljande arbetsdag) Om skickat med e-post, det tidigaste av (i) bekräftelse av mottagaren om att e-postmeddelandet mottagits; (ii) avsändarens mottagande av ett automatiskt meddelande om meddelandet kommit fram eller om att meddelandet öppnats; eller (iii) 48 timmar efter försändelsen, förutsatt att avsändaren inte har mottagit ett meddelande om att meddelandet inte kommit fram. 15. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 15.1 Vi iakttar tillämplig datalagstiftning och vi kommer inte att använda oss av information som kan användas för att identifiera dig personligen ( Personuppgifter ), på annat sätt än vad som anges i vår Integritetspolicy på ( Integritetspolicy ). Genom att lämna Personuppgifter i samband med din beställning och acceptera vår Integritetspolicy samtycker du till att sådana Personuppgifter behandlas för att fullgöra din beställning och i enlighet med sådan Integritetspolicy Beträffande säkerheten i samband med att du beställer från oss: Programvaran i vår säkerhetsserver krypterar alla Personuppgifter inklusive kredit- eller kontokortsnummer och namn och adress. Detta innebär att bokstäverna du skriver in konverteras till delar av en kod och överförs därefter över Internet på ett säkert sätt Om din bank eller din kortutfärdare håller dig ansvarig för kostnader i samband med obehörig användning av ditt kredit- eller kontokort, täcker vi sådan kostnad upp till SEK 700:- eller annat belopp i enlighet med tvingande lag, förutsatt att den obehöriga användningen av ditt kredit- eller kontokort inte orsakats av bedrägeri eller vårdslöshet från din sida (eller av någon som handlat på ditt uppdrag). Vårt ansvar enligt denna bestämmelse gäller upp till ett belopp om max SEK 700:- eller annat belopp i enlighet med tvingande lag, för kredit- eller kontokortsköp som gjorts över vår säkerhetsserver. I händelse av obehörig användning av ditt kredit- eller kontokort måste du alltid anmäla detta till din kortleverantör i enlighet med dess regler och förfaranden avseende rapportering.

10 16. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 16.1 Du får inte överlåta de rättigheter som tillkommer dig enligt dessa Villkor Varken du eller vi skall hållas ansvariga, och avtalsbrott skall inte anses vara begånget, för förlust eller skada som uppstått som en direkt eller indirekt följd av att vi eller du förhindras eller försenas att utföra åtaganden på grund av händelser som ligger utanför vår eller din skäliga kontroll, inklusive (men inte begränsat till) krig, upplopp, civil olydnad, regeringsåtgärd, explosion, brand, översvämning, storm, olycka, strejk, lockout, handelstvist eller arbetsstörningar, maskinhaveri, avbrott i elförsörjningen eller material, och om sådan händelse föreligger kan endera part välja att säga upp beställningen och vi är då skyldiga att återbetala erlagd betalning Du bekräftar att dessa Villkor ersätter och upphäver alla tidigare avtal, överenskommelser och utkast mellan oss, såväl muntliga som skriftliga, uttryckliga som underförstådda. Dessa Villkor äger företräde framför alla andra villkor som ingår i eller hänvisas till på annat ställe eller som är underförstådda enligt branschpraxis, sedvänja eller handelsbruk. Villkor med motsatt innebörd exkluderas härmed i den utsträckning det är tillåtet enligt lag. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag förbehåller vi oss rätten att ändra dessa Villkor utan att meddela dig därom. Om Villkoren är tillämpliga på en pågående Tjänst som tillhandahålls av oss till dig, kommer vi att meddela dig en månad innan sådana ändringar träder i kraft och du har då rätt att säga upp avtalet om du inte accepterar ändringarna för den pågående Tjänsten Inget avstående, dröjsmål eller eftergivenhet av dig eller oss i fråga om att genomdriva någon bestämmelse i dessa Villkor, eller beviljandet av ytterligare tid av någon part till den andra parten, skall utesluta eller begränsa sådana rättigheter och befogenheter Avstående från bestämmelser i dessa Villkor är endast giltiga om det görs skriftligen och undertecknas av oss. Avstående från rättighet att vidta åtgärd för brott mot någon bestämmelse i dessa Villkor skall inte tolkas som ett avstående från rättighet att vidta åtgärd för efterföljande brott mot dessa bestämmelser Om vi av någon anledning bestämmer eller om behörig domstol förklarar att någon bestämmelse av eller del av dessa Villkor inte är förenlig med lag, ej verkställbar, eller ogiltig under tillämplig lag i en särskild jurisdiktion: påverkas inte dessa Villkor i jurisdiktioner där sådant beslut eller förklaring inte är gällande; och skall återstoden av dessa Villkor (i den utsträckning det är tillåtet enligt lag) fortsätta att vara fullt gällande i den aktuella jurisdiktionen. 17. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING 17.1 Frågor om dessa Villkors giltighet och utformning skall tolkas i enlighet med svensk lag och eventuell tvist i anledning av detta avtal skall slutligen avgöras av svenska domstolar i Sverige Svenska skall tillämpas som språk i samtliga tvistelösningsförfaranden eller domstolsprocesser.

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT 2013-01-01 Om inget annat följer av tvingande lag tillämpas följande avtalsvillkor vid

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor för tillhandahållande av tjänster ( Villkoren ) ska gälla för alla tjänster KGH utför åt Kunden såvida KGH

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse:

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse: Sälj/Leveransvillkor Allmänna leveransvillkor Definitioner I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse: Med Bolaget avses Aqua Line Pipe Systems AB med organisationsnummer

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

1. Tillämpning. 2. Erbjudanden. 3. Order och Avtal. 4. Material och hållbarhet

1. Tillämpning. 2. Erbjudanden. 3. Order och Avtal. 4. Material och hållbarhet 1. Tillämpning Dessa bestämmelser skall utgöra en integrerad del av alla avtal rörande försäljning av varor som ingås av Nordic Flanges Group (nedan Nordic Flanges). Avvikande villkor som anges av köparen

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Offert. Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07. Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt:

Offert. Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07. Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt: Offert Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07 Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt: Vi tackar för förfrågan och erbjuder följande enligt nedan: Pris exklusive moms

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER I OCH MED ATT DU ERHÅLLER EN AKTIVERINGSKOD OCH ANGER DEN FÖR ATT AKTIVERA PROGRAMLICENSEN OCH ANSLUTER EN MASKINVARUNYCKEL ( DONGLE ) BEKRÄFTAR

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT)

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören )

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010

Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010 Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010 www.avtalsrätt.com Agenda 1. Vem drabbas av en transportskada? 2. Hur avgör man om avtalsobjektet är felaktigt?

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Allmänna affärsvillkor med kundinformation

Allmänna affärsvillkor med kundinformation Allmänna affärsvillkor med kundinformation 1) TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Dessa affärsvillkor från nded e.k. (nedan säljaren ) är tillämpliga på samtliga avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Köp & leveransvillkor utanför EU

Köp & leveransvillkor utanför EU Köp & leveransvillkor utanför EU KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT UTANFÖR EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

I Avtalet kan Demando och Företaget enskilt och bli benämnda Part eller Parterna.

I Avtalet kan Demando och Företaget enskilt och bli benämnda Part eller Parterna. Användarvillkor - Företag Demando Recruitment AB, (org. nr 559029 6686) nedan benämnt Demando, tillhandahåller en Marknadsplats för Rekryteringar ( Tjänsten ). I det följande anges de villkor som gäller

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme VL-Kollektivtrafikförvaltningen Org.nr 232100-0172 www.vl.se 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning GLOBAL Itworks VILLKOR : kundlojalitet Uppdaterat i April 2013 1. Lojal Kundens beställning kommer att undertecknas av dig kunden först, och det fungerar! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

Allmänna Avtalsvillkor för Internetförsäljning avseende TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom )

Allmänna Avtalsvillkor för Internetförsäljning avseende TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) Allmänna Avtalsvillkor för Internetförsäljning avseende TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) 1) Omfattning a) Dessa Allmänna Avtalsvillkor skall tillämpas

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer