Är jag människa att hantera detta? * En kvalitativ studie av hur personalen på en 7-9-skola uppfattar och upplever en förändringsprocess

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är jag människa att hantera detta? * En kvalitativ studie av hur personalen på en 7-9-skola uppfattar och upplever en förändringsprocess"

Transkript

1 Lärarutbildningen Uppsats 20 poäng Är jag människa att hantera detta? * En kvalitativ studie av hur personalen på en 7-9-skola uppfattar och upplever en förändringsprocess How do I cope with this? ** A qualitative study of a senior high school staff s perceptions and experiences during a process of alteration Marianne Mårtensson * Citat ur intervju ** Quotation from an interview Utbildningsvetenskap med inriktning mot praktisk pedagogik, poäng Vårterminen 2004 Handledare: Jonas Aspelin Examinator: Sven Persson

2 Jag vill rikta ett varmt TACK till alla kolleger som tog sig tid att besvara enkät efter enkät, och som dessutom gjorde det med omsorg. de nio lärarkolleger som lät sig intervjuas och som i samtalen öppet och ärligt delade med sig av sina tankar och känslor. min rektor, som har visat intresse för mitt arbete och som vid ett par tillfällen har bistått med tjänstledighet för att ge mig möjlighet att komma framåt i arbetet. min handledare universitetslektor Jonas Aspelin på Malmö högskola som har gett mig värdefull handledning och uppmuntran. maken Göran och sonen Olof, vilka har visat ett oändligt tålamod med mig under flera års tid, när jag har låst in mig med mitt uppsatsarbete på lov och helger.

3 Nyckelord: förändring, förändringsarbete, förändringsprocess, organisationsutveckling, skolutveckling Sammanfattning En större förändringsprocess, i form av ett projekt, inleddes hösten 1999 på den 7-9-skola där jag arbetar. Tanken var att vi utifrån alla intressenters visioner och målbilder skulle forma en mer effektiv organisation, i vilken vi bättre skulle kunna möta eleverna och sporra dem till bra skolresultat. Utgångspunkten för min undersökning var att jag ville ta del av och försöka förstå vad individerna i personalgruppen tänker och känner under förändringsprocessen. De individuella olikheterna var det som intresserade mig mest, men jag önskade även se helheter och sammanhang för att få en ökad förståelse för vad som händer i en förändringsprocess. Jag valde att göra två delundersökningar. En enkätundersökning med fyra nästan identiska enkäter, för att ta reda på personalens inställning över tid, och intervjuer i samtalsform med några lärare mot slutet av projekttiden. I granskningen av undersökningsmaterialet har jag i första hand en hermeneutisk hållning, på så sätt att min förståelse av respondenternas föreställningar har vidgats efter hand som arbetet fortskridit, och mening och helheter har uppnåtts stegvis. Jag har också låtit relevant teori från olika vetenskapsområden belysa undersökningsresultaten, främst efter att båda undersökningarna har presenterats. Nödvändigheten av att kombinera organisationsteoretisk kunskap med psykologisk och socialpsykologisk har blivit allt tydligare under arbetets gång. En förändringsprocess är en yttre process, men även en inre. Individernas subjektiva tankar och känslor är av avgörande betydelse för resultatet av ett förändringsarbete. Både enkäter och intervjuer visar mycket stor variation i individernas tankar och känslor inför projektet. Dock är den inställning som kommer fram i enkäterna i huvudsak positiv, medan intervjupersonerna i ganska stor utsträckning väljer att uppehålla sig vid problem och svårigheter. I både enkäter och intervjuer, av dem som är positiva såväl som av de negativt inställda, tas problem och hinder för förändringsprocessen upp. Dessa är uttryckta på en mängd olika sätt, men i min analys av materialet vaskade jag fram kategorierna spänningar i kollegiet, stora krav, brist på delaktighet och socialt stöd samt stress, rädsla och ångest. Förändringsprocessen upplevs av många som så pressande att känslor och reaktioner, både personliga och gentemot andra, kommer fram på ett sätt som inte känns igen, och som individerna har svårt att hantera. Personalen uppfattar kraven som stora. I en kravfylld situation finns risk för stress och ohälsa, framförallt för den som inte känner sig delaktig i processen och som inte upplever sig få socialt stöd. Men utveckling är möjlig om kraven kombineras med delaktighet och socialt stöd. Det är också viktigt att acceptera den ångest som uppkommer när tryggheten vacklar, för i ångesten finns energi som kan användas i utvecklingsarbetet.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 INLEDNING Intresseområdet Bakgrund Syften Uppsatsens innehåll och disposition Arbetsprocessen TEORETISKA PERSPEKTIV Organisation och organisationsutveckling Organisationsperspektivet Organisationskultur och skolkultur Skolutveckling Organisationsutveckling Förändringsprocessen och människorna i förändringsprocessen Tanke känsla handling Förändring förändringsprocess förändringsarbete Motstånd mot förändring Trygghet och ångest Krav som leder till utveckling eller till negativ stress Sammanfattning av litteraturgenomgången VETENSKAPSFILOSOFISK OCH METODISK BAKGRUND FÖRÄNDRINGSARBETET I PRAKTIKEN Projektet Projektets organisationsplan Projektets arbetsgång och innehåll Förändringsarbetet i ljuset av litteraturen UNDERSÖKNINGEN Undersökningens preciserade syfte och frågeställning Presentationens uppläggning ENKÄTUNDERSÖKNINGEN Metod Genomförande Resultat Svarsfrekvens Bortfallsanalys Känslan kopplad till Projektet 58

5 6.3.4 Respondenternas förklaringar till känslan De som satt sitt kryss i någon av rutorna mycket bra eller ganska bra Behovet av förändring Önskan om något nytt Processen i sig Farhågor och oro Sammanfattning De som satt sitt kryss i någon av rutorna ganska dåligt eller mycket dåligt Fråga 5 i enkät Synpunkter på undersökningen eller enkäten Diskussion Metod Resultat Sammanfattning INTERVJUUNDERSÖKNINGEN Metod Genomförande Resultat Betonar möjligheterna eller uppehåller sig vid problemen Vad man uppfattar och hur man tolkar det som händer Uppfattar förändringen som något som man själv har intresse av eller ser den som ett påbud uppifrån Känslomässigt berörd eller känslomässigt neutral Känner sig trygg och delaktig eller rädd, vilsen och misstänksam Positiv eller negativ till den förändring i skolan gällande demokratifrågor som Projektet synliggjort (en demokratisk arbetsgång i stället för direktdemokrati i varje steg, majoritetsbeslut i stället för konsensusbeslut, nya befattningar som ger inflytande) Diskussion Metod Resultat Sammanfattning DISKUSSION OCH TEORIANKNYTNING Stor variation i känslor och tankar Betrakta olikheterna som ett hinder eller en tillgång?.. 100

6 8.3 Problem/hinder och behov i förändringsprocessen Spänningar i kollegiet Stora krav Delaktighet och socialt stöd Stress, rädsla och ångest AVSLUTANDE DISKUSSION Syfte Metoder och resultat Fortsatt forskning Slutreflektioner REFERENSER 112 BILAGOR

7 7 1 INLEDNING 1.1 Intresseområdet Hösten 1999 inleddes ett större förändringsarbete på den skola där jag arbetar. Att jag inte ville missa tillfället att på något sätt följa och undersöka denna förändringsprocess var en utgångspunkt för mig när jag valde intresseområde för min undersökning. Att jag valde att lägga fokus på individerna i förändringsprocessen berodde på att jag menar att de enskilda individerna och hur dessa känner, tänker och reagerar är viktigt för hela förändringsprocessen. 1.2 Bakgrund Skolan det gäller är en 7-9-skola i ett mindre samhälle. Det är den enda 7-9- skolan i kommunen och antalet elever är drygt 500. Skolan, som byggdes för cirka 35 år sedan, var sliten och med lokaler dåligt anpassade till dagens undervisningsmetoder. Sommaren 1999 påbörjades en i det närmaste total ombyggnad, etappvis. Den första etappen omfattade hemvist åt ett av de fem arbetslagen och dessutom elevutrymmen i form av cafeteria och galleri samt skolbibliotek och personalutrymmen. Dessa lokaler fick vi tillgång till vid vårterminens start, och efter påsk 2000 kunde vi ta i bruk hemvister för ytterligare två arbetslag. Den tredje och sista etappen av ombyggnaden blev klar inför höstterminsstarten Ombyggnaden genomfördes medan undervisningen pågick, nästan som vanligt, i de lokaler som inte var byggarbetsplatser för tillfället. Ombyggnaden krävde naturligtvis ett stort mått av planering och flexibilitet, vilket jag uppfattade kom till uttryck på alla nivåer i organisationen. Elever och personal stod oftast glatt ut med röran och oväsendet och såg fram emot att få arbeta i nya fina lokaler. Inför ombyggnaden, vårterminen 1999, passade vår förvaltningschef på att initiera ytterligare en stor förändring; en total översyn av hela verksamheten. Målet för denna förändringsprocess är att vi ska bli Sveriges bästa högstadieskola. Att vara en del i en så genomgripande förändringsprocess som denna väcker många känslor och föder många tankar hos de inblandade. 1.3 Syften Mitt huvudsakliga syfte med denna uppsats är att nå och förmedla en förståelse för vad personalen på min skola känner och tänker under en större

8 8 förändringsprocess, för att därigenom indirekt nå insikt i vad som händer i förändringsprocessen. Jag vill göra en noggrann genomgång av vad forskningen har att bidra med när det gäller organisationsutveckling och människorna i förändringsprocessen, och jag ämnar knyta mina undersökningsresultat till kunskap från olika vetenskapsområden om vad som är viktigt att beakta vid organisationsutveckling. Mitt syfte är på ett annat plan mer pragmatiskt. Jag vill passa på att följa och dokumentera förändringsprocessen, eftersom ingen annan gör det och för att jag uppfattar det som ett unikt tillfälle. Och eftersom jag själv har del i processen och vill att den ska bli lyckosam, så har jag förhoppningen att någon liten del av mitt arbete ska bidra positivt till utvecklingen på skolan. 1.4 Uppsatsens innehåll och disposition Uppsatsen är disponerad så att det efter inledningskapitlet följer en litteraturgenomgång i kapitel 2. Kapitel 3 placerar in mitt arbete i ett vetenskapligt och metodiskt sammanhang och kapitel 4 presenterar den verklighet i vilken jag har gjort min undersökning. Först i kapitel 5, efter att jag har gett den bakgrund som jag menar är relevant, närmar jag mig själva undersökningen i det att jag preciserar syfte och frågeställning. Kapitel 6 berättar om och diskuterar den första delundersökningen, som genomfördes med hjälp av enkäter, och kapitel 7 presenterar den andra delundersökningen, en intervjuundersökning. I kapitel 8 för jag en diskussion kring resultaten i båda delundersökningarna samt gör kopplingar till litteraturen, och på detta följer avslutande resonemang i kapitel Arbetsprocessen Jag har valt att låta dispositionen av uppsatsen spegla den arbetsprocess som ligger bakom. Den hermeneutiska processen är en förståelseprocess som vidgas, något som jag kommer att förklara ingående under rubriken Vetenskapsfilosofisk och metodisk bakgrund. Detta kommer till uttryck i mitt sätt att stegvis presentera resultat av enkät- och intervjuundersökning och resonemang kring dessa. Jag har också valt att göra de teoretiska kopplingarna i ett sammanhang med empirin efter presentationen av undersökningsresultaten. Den teoretiska genomgången kring organisationer och organisationsutveckling gav viktig bakgrundskunskap i analys- och tolkningsarbetet. Den teori i kapitel 2 som behandlar själva förändringsprocessen och människorna i denna används i diskussionen kring undersökningsresultaten. Jag har alltså inte utgått från teoretiska tolkningskategorier utan i stället arbetat induktivt och försökt låta det som framkommit i undersökningarna avgöra vilka kategorier som kan vara

9 9 lämpliga. I diskussionen kring undersökningsresultaten har jag använt teorin för att tydliggöra eller förklara. 2 TEORETISKA PERSPEKTIV Det finns en stor mängd forskning som kan bidra med kunskap om organisationsutveckling och människorna i förändringsprocessen. De teoretiska perspektiv som jag har funnit intressanta som bakgrund till mitt intresseområde hör hemma i flera olika discipliner eller tvärvetenskapliga fack. Det rör sig om organisationsteori och arbetsmiljöforskning, socialpsykologi och psykologi men också om forskning som mer direkt handlar om skolan. 2.1 Organisation och organisationsutveckling Organisationsperspektivet Organisationsteori är tvärvetenskaplig och har en nära koppling till praktiken. Statsvetare, sociologer, företagsekonomer med flera är verksamma inom området. Ahrne och Hedström (1999) ger en historisk tillbakablick på de tre klassikerna inom området organisationsteori: Max Weber, tysk samhällsforskare runt 1900, Frederick Taylor, praktiker i början av 1900-talet och Chester Barnard, praktiker och företagsledare som gav ut sin första bok De berättar vidare att den mer akademiska organisationsteorin började utvecklas först efter andra världskriget i USA. Visserligen består organisationen av de människor som finns i den för tillfället, men samtidigt så är organisationen något mer, menar Ahrne. Oftast är organisationen betydligt äldre än de människor som utför och leder verksamheten i den just nu (Ahrne & Hedström, 1999, s. 13). Skolan som organisation är ett viktigt forskningsfält. Egerbladh och Tiller (1999, kap. 3) hävdar detta och hänvisar till den svenske sociologen Bengt Abrahamsson som redan 1975 påpekade att det saknas en sammanhängande organisationsteori för skolan, och uppsalaforskarna Berg och Wallin (1983a, s. 13) håller med om detta. Sedan dess har en del forskning gjorts, kanske i Sverige främst av just Berg och Wallin. Dessa menar att det finns så stora skillnader mellan skol- och företagsorganisationer att det för skolan behövs en annan organisationsteori än den som används vid företagsanalyser. Det finns olika definitioner av vad en organisation är. Egerbladh och Tiller ger den enkla definitionen att en organisation består av en samling människor som har ett förhållande till varandra och som arbetar tillsammans mot ett gemensamt

10 10 mål (1999, s. 58). På liknande sätt definierar Abrahamsson och Andersen begreppet organisation: En organisation är en planmässigt inrättad sammanslutning av personer, vilka har syftet att nå vissa mål (2000, s. 13). Ahrne refererar till Abrahamssons och Andersens definition och menar att det är en typisk definition av begreppet. Själva ordet organisation pekar på att det rör sig om en organiserad verksamhet, inte godtycklig eller styrd av slumpen, för att lösa de gemensamma uppgifter man har. Eller som Abrahamsson och Andersen uttrycker det: Organisationer inrättas för att uppnå mål som inte är möjliga att nå med hjälp av en enskild människas arbete (2000, s. 11). Den som vill undersöka en organisation kan söka svar på frågor som: Hur är organisationen uppbyggd? Vilken plats har de enskilda medarbetarna i organisationen? Vilka uppfattningar och normer etableras? Hur påverkas människorna av att vara en del i organisationen? Varför uppstår konflikter? Vilka effekter får konflikterna? Det är viktigt att den som undersöker skolan intar organisationsperspektivet eftersom detta att nå målen och att sträva efter att förverkliga visionerna inte bara är ett individuellt utan ett gemensamt åtagande. Berg och Wallin (1983a, 1983b) menar att man kan tänka sig tre nivåer, där organisationen finns mellan samhälle och individ. På organisationsnivån sker ett möte och ett samspel mellan, å ena sidan, styrningen från uppdragsgivare och beslutsfattare på samhällsnivån och, å andra sidan, den styrning som kulturen på aktörsnivån utövar. Aktörer i skolan är elever, lärare, skolledare med flera. Beskrivningen tas upp igen av Tiller (1997) och av Egerbladh och Tiller (1999). De menar att det är Berg och Wallin som har utarbetat de begrepp som används när man talar om skolan som organisation Organisationskultur och skolkultur Att varje skola har sin egen kultur eller kod är inte något nytt. Ibland kan man nästan direkt när man kommer in på en skola känna stämningen eller klimatet. Men betydligt svårare är det att verkligen tränga in på djupet i kulturen, förstå den i dess olika delar och beskriva den. Och ändå svårare kan det vara att förändra den. Det finns flera begrepp som används parallellt för att förstå fenomenet organisationskultur. Enligt Egerbladh och Tiller är ord som klimat, anda, norm och hållning på väg bort. Begreppet organisationskultur används idag, men även orden kultur och kod (1999, ss ). Det verkar vara svårt att hitta en riktigt bra definition av organisationskultur, men Egerbladh och Tiller föreslår ändå följande: Organisationskultur kan definieras som ett mönster av grundläggande förhållanden som utvecklas i en grupp allt eftersom gruppen lär sig att bemästra problemen med yttre och inre anpassning (ss ). Arfwedson och Lundman

11 11 (1984, s. 18) är inne på något liknande när de beskriver skolkoden som riktningsgivande tolknings- och handlingsprinciper och menar att den formas under inflytande från olika påbud från stat och kommun, reaktionerna på dessa, liksom av inflytande från skolans närmiljö och från skolans historia, traditioner och spelregler. Organisationskultur definieras av Abrahamsson och Andersen (2000) som den grupp uppfattningar, vanor, kunskaper och praxis, som utgör det mest allmänna, mest acceptabla beteendet i organisationen (s. 272). De menar vidare att denna kultur inte är något som man bestämmer sig för eller väljer, utan den uppstår och utvecklas i gemenskap och utgör ett system av gemensamma uppfattningar (s. 273). Hur individens beteende påverkas av organisationskulturen är något som organisationsforskningen har börjat studera först nyligen, enligt Abrahamsson och Andersen (s. 232). I Skolkultur: Nyckeln till skolans utveckling (1995) beskriver Berg skolkultur som ett osynligt regelsystem som på ett informellt plan styr den verksamhet som den aktuella skolorganisationen bedriver (s. 7). Att skolkulturen har en styrande funktion ger den en viktig roll både i själva verksamheten och när man försöker förändra och utveckla denna. Berg skiljer mellan den styrning av skolan som beslutsfattarna står för och den styrning i skolan som skolkultur och skolkoder innebär (s. 31). Det kan finnas flera kulturer på en skola, men det är för det mesta en som har störst inflytande, menar Berg. De som företräder denna kultur är ofta informella ledare och får därigenom stor makt (s. 10). Berg, Groth, Nytell och Söderberg (1999, kap. 5) presenterar en, i mina ögon, intressant modell för kulturanalys, som de har använt i sin skolforskning. Den bygger på intervjuer med personer som valts ut, inte slumpvis utan i stället för att de anses representera viktiga delar i själva skolans kultur. Deras utsagor sorteras och kategoriseras sen, för att man ska få fram ett tydligt och helt mönster av den aktuella skolans kultur. En skolas kultur formas inte enbart av de personer och grupper av personer som verkar inom den aktuella skolan. I alla de fyra böcker jag läst som har Berg som författare (1983a, 1983b, 1995, 1999) poängteras att en skolas kultur måste studeras i ett större sammanhang: En skolorganisations kultur är att beakta som en lokal variant av mer övergripande institutionaliserade värdebaser, som i sin tur kan förstås i sitt historiska och samhällsstrukturella sammanhang (1999, s. 116). Det är svårt men viktigt att analysera en skolas organisationskultur eller, i förekommande fall, organisationskulturer mycket noga, både om man vill beskriva och om man är ute efter att förändra. Oftast är det en kultur som är den

12 12 dominerande, och denna organisationskultur genomsyrar allt som sker på skolan. En organisationskultur tar lång tid att utveckla, och det är viktigt vid förändringsarbete att ta i beaktande att det är svårt och tar lång tid att förändra en organisationskultur Skolutveckling Vad menas med och vad innebär skolutveckling? Skolverket följde och stöttade för några år sedan 270 skolors utvecklingsarbete under två år. Projektet kallades Skola i utveckling och i en av rapporterna, (Carlgren & Hörnqvist, 1999, s. 13), menar man att lärarna i lokalt utvecklingsarbete omsätter forskningens resultat genom att anpassa dessa till den konkreta verksamheten. För lokal skolutveckling, däremot, gäller att lärarna utvecklar egna lösningar, som de prövar mot målen. Det finns enligt Carlgren och Hörnqvist en del generella betingelser för skolutveckling (ss ):?? Det är viktigt att personalen blir informerad om förändringar, exempelvis när det gäller nya reformer och forskningsresultat. Informationen behöver ofta upprepas, och den behöver svara mot upplevda problem för att riktigt nå fram.?? Om den strategi som väljs för utvecklingen passar den specifika skolans kultur ökar chanserna till framgång. Här är det viktigt att tänka på att olika kategorier personal och även olika personer har olika förhållningssätt till förändringen.?? Hela personalens delaktighet i hela förändringsprocessen är viktig för resultatet. Skolledaren har en viktig stödjande funktion; skapar samling kring idén och skapar gynnsamt klimat och förutsättningar för förändringen.?? Elever, föräldrar och det omgivande samhället bör bli delaktiga i förändringsarbetet.?? Att i grunden förändra arbetssätt och -metoder tar mycket lång tid.?? Att utbilda resurspersoner eller piloter av olika slag har ofta inte haft speciellt positiv effekt. Det kan bli svårt att sprida engagemanget utanför den lilla gruppen. I de båda böckerna Skolutveckling: Teori (1994) och Skolutveckling: Praktik (1995) gör Dalin en gedigen sammanfattning av skolforskning och skolutveckling. Skolutveckling är ett överordnat begrepp, som innefattar sådant som reformer, läroplansutveckling, pedagogiskt utvecklingsarbete och organisationsutveckling. Det har gjorts många försök att definiera begreppet skolutveckling, och enligt Dalin (1994, s. 219) så finns den mest omfattande definitionen i boken Making school improvement work: A conceptual guide to practice. Den är

13 13 ett resultat av OECD:s International School Improvement Project. Skolutveckling (School Improvement) definieras här som systematiska, fortlöpande åtgärder för att förändra betingelserna för inlärning och andra hithörande förhållanden i en eller flera skolor, med målsättningen att förverkliga skolans mål mer effektivt (Velzen m.fl., 1985). Här kan tilläggas att det är lämpligt att använda uttrycket lokal skolutveckling, i stället för skolutveckling, när man vill tydliggöra att det rör sig om skolutveckling på endast en skola och inte i större skala. Dalin (1994, ss ) menar att det under de senaste trettio åren skett en del forskning kring vad som händer i skolutvecklingsprocesser. Den för oss mest lättillgängliga forskningen sker i engelskspråkiga länder, och då främst i Nordamerika. Nordamerikanska förhållanden är inte direkt jämförbara med nordiska eftersom tanken i Nordamerika är att lösningen kommer utifrån av någon som utvecklat och testat den och sen ger den färdig till skolan att använda. I Sverige tänker man inte riktigt så, menar Dalin, utan för oss är en innovation snarare ett resultat av ett möte mellan krav utifrån och behov inifrån. Dalin hävdar också att det är fel, och typiskt amerikanskt, att tro att utveckling bara kan gå åt ett håll och att förändring alltid leder till något bra. Han säger sig ha upptäckt att så inte alltid är fallet. Däremot så menar Dalin att när en process väl har kommit igång i en skola så stämmer de amerikanska rönen väl med de erfarenheter vi har i Europa. Det är varje enskild skola som är den enhet som ska förändras, enligt Dalin. Detta innebär att skolan måste utvecklas inifrån och att det inte går att överföra lösningar till andra skolor. Varje skola måste institutionalisera sin egen utvecklingsprocess (1995, ss ). Det är bara då som lösningarna blir bra. Det är också stor skillnad mellan att utveckla och att institutionalisera en innovation. Det är först när innovationen har blivit en naturlig del av skolans vardag som reformen kan anses vara genomförd, hävdar Dalin (1994, s. 251). Men att skolutveckling måste ske på varje enskild skola för sig, utifrån just den verksamhetens behov och förutsättningar innebär naturligtvis inte att det inte finns likheter i förutsättningar och förlopp. Både den enskilde läraren och skolans kultur är viktiga faktorer för skolutveckling. De kulturer där öppenhet och samarbete är norm främjar skolutveckling. Men även om det är en viss förändring på gång, så saknas det i skolan som organisation i stor utsträckning drivkraft att lära av varandra, hävdar Dalin (1995, ss ). Lärare är isolerade i sin yrkesutövning, vilket negativt påverkar möjligheten att ta till sig, sprida och förankra innovationer. Personlig vänskap och personliga kontakter är viktiga i detta sammanhang. Det finns många motiverade lärare, men de är kanske inte motiverade för ledarskap inom skolutveckling, utan mer intresserade av barnen eller av sitt ämne. Många har blivit lärare för att det är ett tryggt

14 14 arbete, andra för att de får frihet att lägga upp arbetet som de själva vill eller för möjligheten att kombinera arbetet med familj. Det finns helt enkelt för få karriärmotiverade lärare. Till detta ska läggas att det dagligen uppstår problem som måste lösas, att arbetsförhållandena är tuffa och att yrket är undervärderat. Att arbetet av tradition är ett ensamyrke, att man varken talar om misslyckanden eller framhäver sig själv, att man tror att ingen som inte är lärare har något att bidra med och att man i skolan är ovan att medvetet reflektera över och samtala om sin verksamhet försvårar för skolutveckling, menar Dalin. Men trots de problem och hinder för skolutveckling som otvetydigt finns så utvecklas skolor hela tiden. Och jag vill avsluta min redogörelse för Dalins resonemang med att referera till hans kommentarer till undersökningar som visar att sådana projekt som redan från början krävde mycket av lärarna var de som också ledde till flest positiva förändringar. Dessa projekt krävde störst insatser, både av lärarna och i form av stöd från ledningen. Men, trots många problem inledningsvis, så gav dessa projekt de bästa resultaten (1995, s. 125). Fullan är professor i Toronto och har i många år varit en nordamerikansk auktoritet på skolutvecklingsområdet. I sin bok The new meaning of educational change (1991, ss ) poängterar han vikten av att hela skolan, alla individer, deltar i förändringsarbetet. Skolutveckling innebär att organisationen och individen utvecklas, både tillsammans och var för sig. Viktiga faktorer för skolutveckling är, enligt Fullan, de enskilda individerna, skolkulturen och att det finns gemenskap/stöd mellan de inblandade aktörerna. Han presenterar en lista med ett antal centrala teman som han anser är viktiga när det gäller möjligheterna för skolutveckling (ss ):?? Från negativ till positiv styrning. Uppifrån fokusera på några viktiga aspekter som man ser till att implementera väl. Slå vakt om att vara eftertänksam och att behålla kontrollen under processen.?? Från det rigida och låsta till alternativa lösningar i småskalighet på skolan.?? Från många spridda nyskapande lösningar till utveckling av hela institutioner. Utveckla individerna/lärarna. Utveckla skolan till en helhet. Låta individer och organisation utvecklas parallellt.?? Från att göra det ensam till att göra det tillsammans. Samarbete, stöd och gemensam reflektion.?? Från negligering till värdesättande av förändringsprocessen. Förändringar är svåra för att de rör oss personligt och djupt. Ha en tydlig vision, ha öppna sinnen, ta initiativ och uppmuntra andras, ge stöd och press, börja litet och tänka stort, förvänta resultat, ha tålamod och vara ståndaktig, ha en plan men vara flexibel, använda uppifrån ner och nerifrån uppstrategier, uppleva osäkerhet och tillfredsställelse.?? Från om bara till om jag eller om vi. Det första uttrycket handlar om att leta efter lösningar på fel plats och vänta på att andra gör något,

15 15 medan de andra två uttrycken handlar om att ta eget ansvar och initiativ till lösning. Berg gör en direkt koppling från skolkultur till skolutveckling, så till vida att han menar att skolutveckling innebär att den etablerade skolkulturen, åtminstone till en del, ersätts med en annan kultur (1995, s. 90). För att detta ska kunna ske så krävs det att den gamla skolkulturen har blivit synliggjord och att man har diskuterat den. Författaren använder en bild med två cirklar i varandra. Figur 1. Skolkultur och skolutveckling. (Figuren återgiven efter Berg, 1995, s. 73.) Den inre och mindre cirkeln symboliserar gränsen för den extrema, den individualistiska och rigida, skolkulturen. Den yttre cirkeln bildar den gräns innanför vilken vi måste hålla oss i skolan, med samarbete och flexibilitet men också styrdokument. Det är i utrymmet mellan de två cirklarna (streckat) som möjligheterna finns, enligt Berg. Men för att möjligheterna ska bli synliga så är en analys av skolkulturen nödvändig. Den förhärskande skolkulturens bejakare kan stjälpa de godaste intentioner om de känner sig trängda. Här kan metoder för erfarenhetsbaserat lärande komma in. Berg nämner uttrycket skolan som lärande organisation (s. 74), vilket efter vad jag förstår var ett ganska nytt begrepp när han skrev boken. Skolledarens uppgift (Berg, 1995, s. 87) är att kontrollera så att den gräns som utgörs av den yttre cirkeln inte överskrids, men också att uppmuntra och stimulera dem i personalen som önskar skolutveckling, så att handlingsutrymmet mellan de två cirklarna används maximalt. Det är här som växande och utveckling sker. Viktigt att konstatera innan vi lämnar Bergs resonemang om skolutveckling är att han utgår ifrån att skolutveckling är något som genomsyrar synsättet i hela verksamheten. Det rör sig inte om förändringar i endast delar av skolan. Det kan behövas utbildning och fortbildning för att medarbetarna ska klara av att utveckla verksamheten. Det är också viktigt att det finns utbildningsplaner som knyts till verksamhetens mål och framtida utvecklingsbehov. Detta hävdar Laius och Leijon (1996, ss ). De betonar även vikten av en kombination mellan medarbetarnas vilja att skaffa sig kunskap och chefens ansvar att se till att medarbetarens nya kunskap kommer till användning. Det är en viktig

16 16 chefsuppgift att uppmuntra och underlätta för medarbetarna att utvecklas och att utveckla verksamheten. Av medarbetarna kan man kräva att de satsar på utveckling av sig själva och av arbetet. Laius och Leijon skriver inte specifikt om skolutveckling, utan om utveckling av arbetsplatser i allmänhet. Men jag anser att deras resonemang om utbildningsbehov och ansvar för detta är viktigt att beakta även när det gäller skolutveckling Organisationsutveckling Det övergripande begreppet skolutveckling kan innehålla områden av olika slag, bland annat organisationsutveckling, vilket jag nämnde under rubriken Skolutveckling ovan. Att det finns en mängd olika definitioner av begreppet organisationsutveckling kommenteras ofta i litteraturen, av Dalin och av Söderström (1983) exempelvis. Abrahamsson och Andersen (2000, s. 229) poängterar att det är viktigt att skilja mellan organisationsförändring och organisationsutveckling. De använder sig av en lånad definition. Likadant gör Berg och Wallin (1983b, s. 19), och även Dalin (1995, s. 185) refererar till andras definitioner. Men dessa definitioner förefaller en aning omständligt uttryckta, så jag föredrar den definition som används av Söderström, men också av Egerbladh och Tiller (1999, s. 73). Även de har lånat sin definition, från Balvig (1977): OU är ett systematiskt försök att ändra den totala organisationen i riktning mot en mer effektiv utveckling av dess mänskliga resurser genom användandet av samhällsvetenskapliga resultat (kursiveringarna är Egerbladhs och Tillers). När vi gör en liten historisk tillbakablick med hjälp av Laius och Leijon (1996, ss ) och Söderström (1983, s. 223) så kan vi konstatera att organisationsteorier för hundra år sedan handlade om sådant som arbetsdelning, tidsstudier och ackord. Frederick Taylor är här det mest kända namnet. Men sedan hände något. En ny skola inom organisationsteorin bildades, den så kallade humanrelationrörelsen. Grundaren av denna rörelse hette George Elton Mayo. Mayo förstod sådant som att det är viktigt att få uppmuntran från chefen och att få tillhöra en arbetsgrupp. OU-skolan (organisationsutvecklings-skolan) skapades i USA av Kurt Lewin och kan sägas ha vuxit fram ur hans socialpsykologiska forskning på 1940 talet och under inspiration av human-relationrörelsen. Lewin menade att arbetet har ett värde i sig för arbetstagaren och att denne inte endast arbetar för att få pengar. Denna ändrade syn på människan i organisationen får genomslagskraft i och med OU-skolan. Den grundläggande tanken är att människan kan utvecklas och vill vara delaktig i arbetet. Detta påverkar naturligtvis i sin tur även synen på ledarskapet.

17 17 Organisationsutveckling är ett relativt nytt begrepp inom skolutveckling. I början av 1980-talet blev det närmast ett modeord i skolan. Sedan dess har ivern att organisationsutveckla lagt sig en aning, men organisationsutveckling är ändå något som det fortfarande talas om och sysslas med i ganska stor utsträckning. Dock är Berg (1995, ss ) kritisk till begreppet och menar att det passar bäst i en marknadsorienterad/decentraliserad organisation. I stället vill han vända på uttrycket och införa UO. Det skulle betyda utveckling av organisationen och passa bättre för organisationer med reglerad/decentraliserad styrstruktur, som skolan, menar Berg. Det finns möjligheter att genom organisationsutveckling få en bättre fungerande och mer effektiv organisation. Det gäller för skolan att hitta sätt att utveckla sin egen praxis inom det område eller de områden som man eftersträvar att utveckla för att bättre nå målen. Precis som jag har skrivit ovan, när det gäller skolutveckling, så måste man när det gäller organisationsutveckling vara väl förtrogen med den organisationskultur som råder. Dalin (1995, ss ) refererar OU-projekt och forskning kring sådan. Han menar att man vid organisationsutveckling måste veta vad man vill uppnå, dvs. ha ett tydligt mål med förändringsarbetet. Det är viktigt att knyta an till de behov som finns och att involvera och engagera alla. En stor del av den organisationsutveckling som genomförs initieras eller stöds uppifrån, av skolchef eller rektor. Det är vanligt, hävdar Dalin, att OU-projekt får problem för att de inte är tillräckligt specifika och inte handlar om sådana problemområden som deltagarna själva känner ett tydligt behov av att utveckla. Något som är mycket vanligt, enligt Dalin (1995, ss ), är att processen tar längre tid än vad deltagarna har trott. Två, tre år verkar vara den minsta tid man kan räkna med om man ska förvänta sig ett nytt beteende, och tre till fem år är den vanliga tiden för ett OU-projekt. Bra resultat nås med de större och mer enhetliga projekten. OU behöver vara genomgripande, man kan inte organisationsutveckla delvis. Däremot så handlar det inte om, i de undersökningar som Dalin relaterar till, att projekten måste vara stora i betydelsen dyra. Dyrbara projekt har en tendens att dö ut, kanske för att finansieringen kommer utifrån och upphör efter en tid, medan fattigare kommuner har större tendens att fortsätta och att institutionalisera OU. Organisationsutveckling handlar inte enbart om praktiska och tekniska frågor, utan i allra högsta grad även om sådant som människosyn/kunskapssyn och att använda nya arbetssätt. Projekt som arbetar med mellanmänskliga förhållanden, värderingar och normer samt ledningsfrågor har störst möjlighet att kunna fortsätta, enligt Dalin.

18 18 Jag vill återanknyta till slutet av Balvigs (1977) definition av organisationsutveckling: genom användandet av samhällsvetenskapliga resultat. För att nå positiva resultat av organisationsutveckling har det, enligt Dalin (1995, ss ), visat sig vara av största vikt att den stöds av en kvalificerad och välutbildad konsult. Det behöver också byggas upp en stark intern planeringsorganisation som kan stödja sig på kvalificerat och varierat externt stöd i form av exempelvis konsult, utbildning, material och utvärderingar. All personal på arbetsplatsen behöver dessutom ha tillgång till goda handböcker och annat material för det fortsatta arbetet. Den externa konsulten måste tydligt bidra med sitt stöd under hela projekttiden, men stödet bör ändå minska under projekttiden och ansvaret tas över allt mer av arbetsplatsen. Detta håller nere kostnaderna, men motivationen hos de skolledare som styr resurserna i kommunen kommer i hög grad att vara avgörande för fortsättningen, enligt Dalin. Det finns inte så många utvärderingar gjorda av effekterna av organisationsutveckling i skolan, men de som har gjorts visar, enligt Dalin (1995), att?? OU har positiva effekter på resultat, exempelvis förbättrad undervisningsmetodik.?? OU gör de inblandade positivt inställda till organisationsutveckling; de flesta kommuner är i stort sett nöjda med sina projekt.?? i de flesta kommuner fortsätter man att använda OU i skolan. Den litteratur som hittills refererats när det gäller skolutveckling och organisationsutveckling har så gott som helt bortsett från att det är människor som är inblandade och att människor kan vara irrationella. Jag kommer att uppehålla mig ingående kring människan i förändringsprocesser nedan, men jag vill ändå även här lyfta fram att det finns forskare som kombinerar organisationsteoretiska perspektiv med psykologiska. Moxnes, är ett exempel och Ekstrand ett annat. För båda är begreppet ångest centralt för att förstå vad som händer i organisationsutveckling. Jag ska inte här gå in så djupt i resonemangen, och Moxnes sparar jag helt. Ekstrand (1988, ss ) påminner om att en organisation inte är befriad från människor, dvs. att det inte är en organism i sig. Han hävdar att okunskap om människan är vanlig i organisationsutveckling. Organisationsutveckling är inte en linjär process. Ekstrand kritiserar dem som menar det. De inblandade människorna är individer, komplexa sådana, och därför kan vi aldrig förutsäga utgången. Om vi ser organisationsutveckling som ett mänskligt projekt, så är det just det mänskliga som vi måste försöka förstå och förklara, menar Ekstrand.

19 Förändringsprocessen och människorna i förändringsprocessen Tanke känsla handling Vid organisationsutveckling går det naturligtvis inte att bortse från människorna i organisationen. Människorna i en organisation förändrar och förändras. Det är angeläget att försöka förstå och förklara samspelet mellan människors tankar, känslor och handlingar och den organisation de är en del i. Socialpsykologi är en ung vetenskap. Den är endast ungefär hundra år gammal och har fått ett uppsving efter andra världskriget och framåt. Nilsson (1996, s. 7) beskriver vetenskapen som innehållande komponenterna individ, grupp och samhälle och att den har som syfte att förklara mänskligt beteende. Han säger vidare (s. 71) att fokus ligger på hur människans tankar och handlingar påverkas av sociala faktorer och sen i sin tur påverkar dessa. Socialpsykologi kan sägas vara ett gränsområde mellan psykologi och sociologi. Psykologisk socialpsykologi utgår från individen medan sociologisk socialpsykologi tar sin utgångspunkt i samhället (ss ). Den mest heltäckande och vanliga definitionen av socialpsykologi härrör, enligt Nilsson (s. 75), från personlighetspsykologen Gordon Allport. Socialpsykologi handlar enligt denne om hur personers tankar, känslor och handlingar påverkas av den faktiska eller inbillade närvaron av andra. Hur ser då detta samband, mellan tankar, känslor och handling, ut? Nilsson (1996, s. 185) menar att det finns brister, både inom socialpsykologin och inom personlighetspsykologin, när det gäller teorier som ska förklara förhållandet mellan tanke, känsla och handling. Men studier av attityder är ett viktigt område inom socialpsykologin, och det finns trots allt en del att hämta där. Attitydbegreppet innehåller tre olika komponenter enligt Angelöw och Jonsson (2001, s. 171):?? En tankekomponent, eller kunskapskomponent, som handlar om de föreställningar som vi har om någonting.?? En känslokomponent som handlar om de känslor vi har gentemot någonting.?? En handlingskomponent som handlar om vår benägenhet att handla på ett visst sätt gentemot någonting. Angelöw och Jonsson hänvisar till forskning som visar att det endast finns liten samstämmighet mellan å ena sidan vilken attityd i betydelsen värderingar, tankar och känslor man har och å andra sidan benägenheten att handla i enlighet med den. Vad en person säger är en sak och hur han handlar är en annan (ss ).

20 20 Tavistocktraditionen har sin historiska förankring i Tavistockkliniken som grundades i London 1920 för att erbjuda patienter psykoterapeutisk behandling. Efter andra världskriget vidgades de inblandades intresse till att gälla mänskligt välbefinnande, konflikter och sammanbrott i ett större sammanhang. Tavistock Institute of Human Relations grundades 1947 med syfte att främja individers hälsa och organisationers effektivitet. Ovanstående bakgrundsinformation har jag hämtat ur inledningen till den bok om Tavistocktraditionen som Jern, Boalt Boëthius, Hidman och Högberg är redaktörer för (1995). Jern och Boalt Boëthius står bakom inledningen i vilken de även berättar om grundtankarna i rörelsen. Denna har som utgångspunkt att människor i en organisation påverkar och påverkas av de grupper de tillhör. Hur en människa handlar beror på vem hon är men också på i vilken situation hon befinner sig. En annan utgångspunkt är att kraven på organisationens effektivitet och utveckling ofta står i motsatsställning till kraven på arbetstillfredsställelse och personlig utveckling för människorna i organisationen. Två grundläggande antaganden utmärker Tavistocktraditionen. Det första antagandet handlar om att människors tankar, känslor och handlande inte bara är rationella och följer logiska lagar, utan också påverkas av känslor och föreställningar som är dolda även för personen själv. Alltså ingår psykologiska teorier i Tavistocktraditionen. Man menar också att hela grupper och organisationer ibland handlar irrationellt. Det andra antagandet innebär att individerna, gruppen och organisationen betraktas som öppna, sociala system. Här används personlighetspsykologiska och socialpsykologiska teorier. Människan existerar genom samspelet med omgivningen och strävar efter att hålla en balans mellan sina egna behov och önskningar och omgivningens krav. Ahrenfelt (2001, kap. 11) är läkare och psykiater och för ett intressant resonemang kring tanke, känsla och handling. Han hävdar att sambandet mellan de tre storheterna har avgörande betydelse för hur en organisation fungerar eftersom de är nära kopplade till sådant som syfte och motivation och dessa i sin tur är avgörande för resultatet i organisationen. Människan handlar utifrån sin tolkning, och hur hon tolkar styrs av två dynamiska fält, det kognitiva och det emotionella fältet. Tillsammans skapar dessa ett tankemönster, och ur detta bildas den grund på vilken vi fattar våra beslut och handlar. Processen kan vara mer eller mindre medveten. Kognitionen innehåller, enligt Ahrenfelts sätt att se, lärande, kunskap och förståelse. När tanke och känsla är åtskilda i det inre livet kan vi inte se helheter och den mentala kapaciteten är nedsatt. De kognitiva processer som pågår inom oss påverkas mycket starkt, till och med på ett avgörande sätt enligt Ahrenfelt,

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Har konsulten läst boken? En kvalitativ studie om hur väl teorier avspeglas i den praktiska användningen av teambuilding; en undersökning av teambuildingföretag i södra Sverige.

Läs mer

Magisteruppsats 20 poäng. Kvinnliga rektorer med barnomsorgsbakgrund

Magisteruppsats 20 poäng. Kvinnliga rektorer med barnomsorgsbakgrund Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Magisteruppsats 20 poäng Kvinnliga rektorer med barnomsorgsbakgrund Vad kännetecknar deras sätt att förändra? Female principals with childcareeducation In

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

Organisationsförändring: hur agil projektledning kan bidra till att motståndet minskas

Organisationsförändring: hur agil projektledning kan bidra till att motståndet minskas Managementhögskolan Blekinge Tekniska Högskola Organisationsförändring: hur agil projektledning kan bidra till att motståndet minskas Catrin Friman Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng VT

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Ur djupet från Linnéuniversitetet i Växjö.

Ur djupet från Linnéuniversitetet i Växjö. LINNÉUNIVERSITETET Växjö Institutionen för socialt arbete C-uppsats 15 hp Socialpsykologi III, (61-90) hp. ISD300 Vårterminen 2012 Ur djupet från Linnéuniversitetet i Växjö. En socialpsykologisk studie

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Linnea Edman Maria Marcusson Handledare: Joseph

Läs mer

Vikten av ledarskapsutveckling på mellanchefsnivå

Vikten av ledarskapsutveckling på mellanchefsnivå Rapport 2014vt00984 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning vuxna och arbetsliv C, 15hp Vikten av ledarskapsutveckling på mellanchefsnivå En

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare Studenter: Maria Arvidsson och Eva Österholm Examensarbete

Läs mer

Från centralisering till decentralisering?

Från centralisering till decentralisering? UPPSALA UNIVERSITET 2SC021 Sociologiska institutionen HT 2011 Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C Från centralisering till decentralisering? En fallstudie av en organisation

Läs mer

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005 Första chefsrollen Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist Författare: Alexandra Hertz Niklas Najafi Jonas Skog Sammanfattning Uppsatsens titel: Seminariedatum:

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer