Besökspunkter i nordöstra Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besökspunkter i nordöstra Göteborg"

Transkript

1 Besökspunkter i nordöstra Göteborg Angered Östra Göteborg Visioner och behov för utveckling av attraktiviteten i Angered och Östra Göteborg Utveckling Nordost en satsning från Göteborgs Stad och Europeiska regionala strukturfonden på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg. Utveckling Nordost drivs av det kommunala bolaget Utveckling Nordost AB. Satsningen genomförs i samverkan med stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra Göteborg, Business Region Göteborg AB, lokalförvaltningen, park- och naturförvaltningen samt trafikkontoret. Den förverkligas av människor som bor, verkar i och besöker nordost. facebook.com/utvecklingnordost

2 1

3 Pia Fagerberg Utveckling Nordost

4 Innehållsförteckning Sammanfattning Bakgrund Inledning Syfte Frågeställning Metod Begrepp 8 2. Detta är nordost Antal besökare till platser och aktiviteter i nordost Angered På gång i Angered Östra Göteborg På gång i Östra Göteborg Informanters svar Vilka besöksmål finns i nordost? Angered Östra Göteborg Vilka visioner finns för att utveckla nordost som destination? Det här behövs för att realisera visionerna Hur kan aktörer bidra till utvecklingen och hjälpa till med att marknadsföra nordost? Det fortsatta arbetet Organisering av arbetet Bilden av platsen Platsen, boende och besökare..27 3

5 4.4. Aktivitet Konkreta frågeställningar Resultat Bilagor Förtydliganden och avgränsningar Intervjuade aktörer Frågeställningar till informanter Källförteckning 41 4

6 Sammanfattning Utveckling Nordost är ett EU-projekt som arbetar med hållbar stadsutveckling i de nordöstra stadsdelarna Angered och Östra Göteborg (fortsättningsvis kallat för nordost). En av uppgifterna är att arbeta med evenemangsutveckling och profilering vad finns det för förutsättningar att satsa på besöksnäring och lyfta destination nordost? Den här rapporten beskriver besökspunkter i, och visioner för, utvecklingen av nordost. Den omfattar intervjuer med ett 50-tal aktörer i och utanför nordost. Rapporten ligger till grund för ett fortsatt arbete med profilering och utveckling av området. De besökspunkter som uppges locka flest besökare till nordost är Lärjeåns dalgång, Vättlefjäll och Kviberg. Angered består mest av skog och jordbruk, vilket återspeglas i besökspunkten Vättlefjäll. Östra Göteborg består mest av park- och stadsbebyggelse vilket också märks i besökspunkten Kviberg. Till svar om Kviberg som besöksmål kopplas Kvibergs marknad, idrotten och andra aktiviteter i området. Visioner för nordost är, enligt intervjuade informanter, en utveckling av de kultur- och naturresurser som redan finns i området. Gemensamt för de båda stadsdelarna är en önskad utveckling av Lärjeåns dalgång som besöksmål. Ett rikt föreningsliv med starka kultur- och idrottsföreningar lyfts upp som besöksanledningar som kan vidareutvecklas. Nya övernattningsmöjligheter i stadsdelarna i form av hotell/vandrarhem/camping eller dylikt efterfrågas. Även en utveckling av evenemang och aktiviteter kopplade till mat, odling, idrott och upplevelser anses kunna öka besöksflödet till stadsdelarna. Det som krävs för att realisera visionerna är, enligt informanterna, ett aktivt arbete med att förändra bilden av nordost, samt förbättring av infrastrukturen. Kopplat till detta arbete bör aktiviteter/platser/evenemang i nordost lyftas fram, men inte begreppet nordost. En destination nordost blir därmed inte längre intressant att utveckla, snarare en breddning av destination Göteborg. 5

7 1. Bakgrund Inte tillräckligt många känner till de besökspunkter och aktiviteter som finns i nordost. I nordost finns förutsättningarna att utveckla besöksnäringen knuten till såväl kultur, anhörigbesökare, naturintresserade, friluftsintresserade och motionärer. 1 Utveckling Nordost är ett av landets största EU-projekt inom hållbar stadsutveckling. Syftet är att bidra till hållbar stadsutveckling i Göteborg genom höjd attraktivitet och nya arbetstillfällen i stadens nordöstra stadsdelar, Angered och Östra Göteborg det som fortsättningsvis även kallas för nordost. Det ska göras genom en rad insatser inom fyra temaområden näringsliv, kultur, stadsmiljö samt vision och kommunikation. Utveckling Nordost är finansierat av Göteborgs Stad och Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågår En av uppgifterna är att arbeta med evenemangsutveckling och profilering vad finns det för förutsättningar att satsa på besöksnäring och lyfta destination nordost? En konkret handlingsplan för utvecklad besöksnäring ska tas fram och ett etablerat samarbete ska skapas mellan offentliga och privata aktörer. Samtidigt ska profileringen av nordost utvecklas. Syftet är att öka attraktiviteten i stadsdelarna. Genom att fler får kunskap om nordost och dess tillgångar säkras en attraktivare bild av att bo och verka här. Den här utredningen, som genomförts med handledning av Göteborg & Co, är ett första steg i det arbetet. Den omfattar intervjuer med ett 50-tal aktörer i och utanför nordost. Resultatet utgör en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Konsulter inom strategisk destinationsutveckling har upphandlats för att leda och samordna den kommande processen. Uppdraget ska genomföras i samarbete med företrädare för besöks- och turismnäringen i Göteborg och med samverkans- och samarbetspartners i Utveckling Nordost. Mottagare av resultatet är Utveckling Nordost, stadsdelarna Angered och Östra Göteborg samt Göteborg & co. 1 Stadsutveckling i nordost dokumentation förstudie våren 2010 av Obligentia AB, konsulten Anna Stenlöf 6

8 1.1. Inledning Besöksnäringen är en näring i tillväxt. Målet är att den ska fördubblas på tio år, enligt den nationella strategin för besöksnäringen 2. Den ger redan stora inkomster till Sverige och sysselsätter allt fler personer. Många talar om en ny basnäring. Särskilt viktig är dess förmåga att skapa arbetstillfällen åt unga samt sektorns behov av den kompetens som många med utländsk bakgrund kan bidra med 3. Det gör frågan om besöksnäringen extra intressant för nordost. Här finns både en ung befolkning (stadsdelarna hör till de barntätaste i Göteborg) och en stor andel med utländsk bakgrund med språkkompetens och kontakter över hela världen. Eftersom arbetslösheten i nordost är högre än genomsnittet i staden är förhoppningen att en 4 utvecklad besöksnäring här kan bidra till nya jobb, tillväxt och ett minskat utanförskap. Destinationsutveckling påverkar de som redan bor och verkar i det aktuella området. Profilering av en plats kan bli framgångsrik i högre grad om den inkluderar de som redan finns där vad kan de om sitt område, känner de själva till alla besöksmål i närheten, vad har de för känsla av samhörighet med olika platser, vad anser de vara värt att lyfta fram och visa för andra, vad tycker de bör utvecklas? Inom besöksnäring talas det ofta om att finna och förmedla platsens själ. Utveckling Nordosts uppdrag med besöksnäring och profilering innebär ett bra tillfälle att arbeta med bilden av nordost tillsammans med de som bor och verkar här. En önskan, som delas av många, är att försöka vända den negativa bild som många gånger dominerar i massmedia Syfte Syftet med utredningen är att kartlägga befintliga besökspunkter i nordost, att samla kunskap om och inventera visioner för utveckling av besöksnäring i nordost. Syftet är också att undersöka intresset för det fortsatta att identifiera och föreslå aktörer som kan vara med och arbeta fram en handlingsplan Frågeställning Vilka besöksmål finns i nordost? Vilka visioner finns för att utveckla nordost som destination? Hur kan aktörer bidra till utvecklingen och hjälpa till med att marknadsföra nordost? 2 Nationell strategi för svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Fakta om Svensk turism Tillväxtverket Natur- och kulturturismprogram. VGR Sid

9 1.4. Metod Utredningen har genomförts som en intervjuundersökning bland ett 50-tal strategiskt utvalda aktörer i och utanför nordost. Intervjuerna har varit semistrukturerade och utgått från några på förhand formulerade frågor, lite olika utformade beroende på om respektive intervjuperson är verksam i eller utanför nordost. Aktörernas svar redovisas utifrån olika teman. För att förstå aktörernas eventuella roll i den fortsatta utvecklingen har de delats in i tre grupper. Utredningen omfattar även genomgång av relevant litteratur och informationssökning på Google. Vissa uppgifter har inhämtats på möten, föreläsningar och seminarier Begrepp Besöksnäringen är en näring med många aktörer och en otydlig hierarki. I strikt mening talar man om en besöksnäring endast när besökare passerar en fiskal gräns. Det innebär att en besökare måste passera minst kommungränsen till Göteborg och spendera pengar i kommunen för att det skall räknas som en näring. Förenta Nationernas definition på turism innebär att turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Definitionen omfattar därmed i princip alla aktiviteter och den konsumtion som är kopplade till resande, inklusive affärsresande. 5 Med besöksnäring menas all den konsumtion som är kopplade till en resa, inklusive ett dagsbesök. Besöksnäringen är inte en bransch, utan utgörs av summan av alla de verksamheter inom olika branscher som riktar sig mot den resande. 6 Med destination i sin tur avses ett begränsat område, en plats, eller en ort som besöks vid en resa. En destination utgörs av den totala summan av intressen, aktiviteter, resurser, infrastruktur och attraktion vilket utgör en stads identitet. Destinationsutveckling är ett begrepp som skildrar utvecklingen av en plats, stad eller region till att bli mer attraktiv att besöka, leva och arbeta i. 5 Fakta om svensk turism Tillväxtverket. Stockholm Sid.4. Källa Tillväxtverket/UNWTO. 6 HÅLLBAR besöksnäring Sid.18. 8

10 2. Detta är nordost Tillsammans utgör de båda stadsdelarna en fjärdedel av stadens yta cirka 112 km² av stadens totala cirka 449 km² landareal. 7 Här bor personer var femte göteborgare. Stadsdelarna är de barntätaste i Göteborg, och befolkningen är avsevärt mer global än i övriga staden. I Angered hade 69 procent av befolkningen utländsk bakgrund 2010 och i Östra Göteborg var motsvarande siffra 53,7 procent att jämföra med 29,9 procent i hela Göteborg. ( Med begreppet utländsk bakgrund menas alla utrikes födda personer och personer som är födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. 8 ) Sinsemellan skiljer sig de båda stadsdelarna åt till sin karaktär. Angered är präglat av skog och jordbruk. I stadsdelen jobbar lika många i offentlig sektor som i privat. Östra Göteborg är en fjärdedel så stort som Angered och består mest av parker och stadsbebyggelse. Majoriteten av befolkningen i 9 Östra Göteborg arbetar i företag och organisationer inom den privata sektorn. Andelen öppet arbetslösa är större i Angered och Östra Göteborg jämfört med Göteborgs andra stadsdelar. Forskaren Jan Jörmark har kallat nordost för ett av landets hetaste tillväxtområden. Här finns 3600 företag varav 70 procent har som mål att växa. 10 Kulturlivet är starkare än på många andra håll, inte minst tack vare alla föreningar av olika slag. 11 Här finns en samlad kompetens när det gäller språk och kontakter över hela världen. Här finns också gott om flera av de resurser som brukar nämnas som nödvändiga för besöksnäring, bland annat natur, kultur, miljöer och vatten Fakta och statistik som återges i det här kapitlet är hämtat från Göteborgs Stads Statistisk Årsbok I annat fall uppges alternativ källa. 8 % pdf 9 Fakta och statistik som återges i det här kapitlet är hämtat från Göteborgs Stads Statistisk Årsbok I annat fall uppges alternativ källa. 10 Utveckling Nordost Kartläggning av näringslivet i nordöstra Göteborg Utveckling Nordost Samverkansplattform Nordost. En utredning om kulturaktörer i Angered och Östra Göteborg Tillväxtverket och Västsvenska Turistrådet,

11 2.1. Antal besökare till platser och aktiviteter i nordost De här siffrorna har framkommit i utredningen. Listan är inte komplett, utan skall ses som en påbörjad inventering av antal besökare i stadsdelarna. Det är också viktigt att förstå att antalet besökare inte avgör om platser och/eller aktiviteter hör till en besöksnäring. Det är varifrån besökarna kommer som är relevant. Dessa siffror beskriver inte besökarnas hemvist. Siffrorna beskriver inte heller antal unika besökare. Kulturhuset Blå Stället: Ca besökare per 11 månader (Siffror från Blå Stället) Vättlefjäll: Ca besökare per år. (Uppskattad siffra från Västkuststiftelsen) Hammarkullekarnevalen: totalt ca besökare per år och karnevalen. (Uppskattad siffra från polis och räddningstjänst vidarebefordrad av Ham-Sam) Angereds boxningscup: Ca besökare per cup och år. (Siffror från Angereds boxnings klubb) Kanotpool Vättlefäll: Ca besökare (Siffror från kanotpool Vättlefjäll). Beach Center i Kviberg: ca förväntade besökare (Siffror från Beach Center) Kviberg Marknad: Ca besökare per helg. (Siffror från Kviberg marknad) Pjäshallen Kviberg: Återkommande mässor exempelvis Bouleföreningen Kviberg turnering med ca 2000 deltagare. (Information från Kviberg vandrarhem) Bellevue Moskén: Ca besökare under fredagsbönen. Fler besökare under lördag och söndag, samt än fler under ramadan och Eid. (Siffror från Islamiska sunnicenter). Bunkeberget med bl a skateparken och Berg 211: Ca 2000 besökare per vecka. (Siffror från tjänstemän i Östra Göteborg). Gothia Cup i Östra Göteborg: Ca boende personer matcher spelades på Kviberg center som är den största spelplatsen under turneringen. (Siffror från Gothia Cup 2011) 10

12 2.2. Angered Angered består av stora grönområden med skog, kulturlandskap, sjöar, Vättlefjäll och Lärjeåns dalgång. 13 Faktum är att mer än hälften av Angereds yta upptas av skog (ca 56 procent) och hela 18 procent utgörs av jordbruk. Lärjeåns dalgång är ett unikt ravinområde med sällsynta fågelarter och ett rikt växtliv. Lärjeån är med i ett nätverk inom EU, Natura 2000, som är till för att skydda värdefulla naturtyper. Genom området 14 går Bohusleden, och en naturstig slingrar sig längs hela ån. I området finns även en kanotpool. Vättlefjäll är ett av de största naturområdena i Göteborgs kommun. Delar av området är naturreservat. 15 Vättlefjäll har ca besökare varje år. 16 I anslutning till reservatet finns även en kanotpool. Surtesjön har en iordningsställd badplats där många badar. Angereds Centrum är ett nav i stadsdelen, där det utöver torghandel och affärer finns ett kulturhus som lockar över besökare per år. Kulturhuset Blå Stället, kulturatom och Angeredsteatern är viktiga kulturinstitutioner i området. Hammarkullekarnevalen är Sveriges största och ett evenemang som lockar ca besökare under tre dagar i maj varje år. Karnevalen är ett tillfälle då områdets föreningar samarbetar och visar upp sin verksamhet. Folkets Hus i Hammarkullen är en viktig samlingspunkt i området. Tillsammans med Centrum för Urbana studier (Chalmers och Göteborgs Universitet), Folkhögskolan i Angered, Mötesplatsen vid Hammarkulletorget och Mixgården utgör de en knutpunkt där boende och besökare, föreningsaktiva och studerande möts På gång i Angered Flera nybyggnationer är på gång i Angereds Centrum, bland annat Angereds Närsjukhus och Angereds is- och badhall, som förväntas få ett stort antal besökare. Från is- och badhallen till Blå Stället byggs även ett aktivitetsstråk. Aktivitetsstråket och en omfattande upprustning av Blå Stället görs inom ramen för Utveckling Nordost. Angereds Närsjukhus, som redan är i drift sedan ett par år, ska få en egen byggnad som beräknas stå klar 2014/2015. Det totala antalet besökare beräknas bli ca per år. Då ingår besökare även till vårdcentralen i anslutning till sjukhuset, men inte anhöriga och vänner. Besökarna förväntas komma främst från nordost men en viss andel beräknas komma från andra delar av Göteborg, och även utanför Göteborg. Angereds närsjukhus har även, och kommer att ha, en avdelning i Gamlestaden Fakta till detta kapitel kommer från guiden Upptäck Angered! Göteborgs Stadsmuseum I annat fall uppges alternativ källa Besöksräkning i tätortsnära naturområden runt Göteborg 2006 och

13 Angereds is- och badhall förväntas vara klar våren 2013, och kommer att ligga nära Angereds centrum Östra Göteborg Östra Göteborgs vilar på historisk mark - här låg Göteborgs vagga, Nya Lödöse, som under sin tid var en viktig handelsstad. 18 Naturen i stadsdelen präglas av dalgångar och bergspartier. Utöver Göta Älvs och Säveåns dalgångar finns i norr Lärjeåns dalgång som sträcker sig in i Angered. I stadsdelen finns också Bergsjön där många badar under varma sommardagar. I Kviberg ligger den gamla regementsbyggnaden LV6. I dag är det före detta kasernområdet Kviberg fyllt av olika verksamheter. Fotbollsplanerna på Kviberg Center är den största spelplatsen under Gothia Cup. Fem museer finns i stadsdelen. 19 Kvibergs militärmuseum visar bland annat uppbyggda beredskapsmuseum och svenska vapen. I närheten av Kvibergs militärmuseum ligger också Idrottsmuseet som har en stor samling föremål och en unik samling av Ingmar Johanssons priser. I Kortedala ligger Kortedala lägenhetsmuseum med en tidsenligt inredd 50-tals lägenhet. I Utby finns Scoutmuseet med bland annat scoutmärken från hela världen, och tusentalet scoutböcker. Nostalgicum, ett nyöppnat museum i stadsdelen visar tidstypiska föremål från 50- och 60- talen samt texter och bilder som visar dåtidens politiska händelser. I Bergsjön ligger stadslantgården Galaxen. Lantgården hyser en mängd olika djur. Galaxen har även ett kafé och regelbundna arrangemang som lockar besökare. I Kviberg finns Beach Center som beräknas ha ca besökare I Östra Göteborg finns dessutom flera stora marknader varav Kviberg marknad, enligt uppgift, lockar upp till besökare per helg. Bellevuemoskén som ligger i stadsdelen attraherar också många besökare, särskilt under fredagsbönen och under Ramadan. 18 Faktauppgifter från detta kapitel kommer från guiden Upptäck nordost! Göteborgs Stadsmuseum I annat fall uppges alternativ källa. 19 Enligt Göteborgs Stads hemsida, SDF Östra Göteborg. 12

14 På gång i Östra Göteborg Delar av Östra Göteborg, specifikt Gamlestaden och Kviberg, är under stor förändring. Gamlestaden kommer att bli en ny knytpunkt för pendeltågtrafik. 20 Detta medför ett ökat flöde av människor genom stadsdelen. I SKFs gamla fabriker i Gamlestaden pågår planer för att utveckla ett nytt affärscentra. Initierade aktörer i denna utredning berättar om ytterligare förändringar som är på gång i stadsdelen: Medborgarhuset på Brahegatan skall utvidgas och en mötesplats öppen för alla åldrar skall upprättas. Det finns planer på att även bygga till en scen. 21 Den planerade scenen skall, enligt uppgift, vara till för de många kulturaktörer som finns i närområdet. Just nu byggs Göteborgs största spontanidrottsplats i Gamlestaden. Idrottsplatsen skall vara färdig Den kommer nog locka besökare från olika delar av Göteborg. 22 I Kviberg byggs många nya bostäder och Kviberg Park är i färd med att bli ett nytt idrottscentra med en ansamling av företag, sportarenor och idrottsföreningar. En multisportanläggning som volymmässigt blir en av Göteborgs största byggnader planeras. Byggnaden kommer att rymma bland annat en fullstor fotbollsplan, två handbollsplaner, konferens, skidanläggning och ett aktivitetsboende. Runt 1500 sittande och 3000 stående åskådare väntas få plats i den största hallen. 23 Även i Bergsjön sker det förändringar som sannolikt kommer att påverka flödet av besökare. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2012 att satsa 125 miljoner på ett nytt kulturhus i Bergsjön. Nu börjar planerna på hur detta ska utformas Informant 22 informant

15 3. Informanters svar 3.1. Vilka besöksmål finns i nordost? De fem besöksmål som nämns av flest informanter i utredningen är i fallande skala: Lärjeåns dalgång Vättlefjäll (Ibland svarar informanter Vättlefjäll med kanotpoolen) Kviberg (Kvibergs marknad, Kvibergsområdet, Kviberg med idrotten) Hammarkullekarnevalen Blå Stället Svar som gäller Kvibergs marknad kopplades ofta ihop med Bellevue marknad. Besöksmål som är kopplade till natur, shopping, kultur och idrott är centrala i nordost. Lärjeåns dalgång som löper genom båda stadsdelarna, Vättlefjäll i Angered och marknaden i Kviberg och hela Kvibergområdet i Östra Göteborg är det som lockar flest besökare till nordost enligt informanterna. Evenemang som attraherar är främst Hammarkullekarnevalen. Olika idrottscuper, främst Gothia Cup, nämns också av informanterna. Angereds Centrum, kulturhuset Blå Stället, Bellevueområdet (med moské och marknad) samt Alelyckan och Gamlestadens Fabriker (med affärer, aktiviteter etc) är besökspunkter som också lockar I Angered Natur, friluftsliv och idrott Vitsipporna vid Lärjeåns dalgång vid Storåsfallet nedanför Lärjeåns trädgårdar är mitt favoritställe. Många av de tillfrågade informanterna svarar att naturen är ett stort besöksmål i Angered. Det område som nämns av flest är Lärjeåns dalgång och Vättlefjäll. Surtesjön med badet, naturen i Bergum och Olofstorp samt kulturlandskapet runt Gråbovägen nämns av ett färre antal informanter. Kanotpool Vättlefjäll är en populär besökspunkt. Även Bergums lantgård med olika aktiviteter attraherar besökare. Alla är dock inte övertygade om att området, trots sin naturskönhet, lyckas locka så många. Det beror också på hur informanten valt att tolka begreppet besökare. Så här säger en informant: Jag hade hoppats att det skulle vara Vättlefjäll man åkte hit för att besöka. Att man skulle locka tyska turister hit. Men så är det inte riktigt. Jag tror att det brister i kommunikationen, internet. Något är fel om man kan locka turister till Småland men inte till Vättlefjäll. Andra menar att skogen (Vättlefjäll) inte besöks så mycket av de boende i närområdet. 14

16 Många här är rädda för skogen. Starka idrottsföreningar är kännetecknande för nordost menar många informanter. Föreningarna uppges attrahera både aktiva deltagare och besökare. En golfbana, Lerjedalens golfklubb, nämns också som besöksanledning. Kultur och shopping Kulturen i Angered är någonting som utgör en besöksanledning enligt informanterna. I vissa fall har tillfrågade informanter sagt kulturell rikedom och/eller kultur och religion som besöksmål i Angered. Blå Stället med kulturatom och Angeredsteatern samt Angereds Centrum med handeln nämns av flest. Flera nämner också de olika religionerna i området med kyrkor och religiösa platser för bön och möten. Det finns många kyrkor och olika religioner och församlingar i området. (---)Det finns redan många besökare via kyrkor. Många kommer och besöker olika församlingar. Allianskyrkan, Svenska kyrkan och Syrianska kyrkan i Hjällbo är exempel på kyrkor som får mycket besök från människor runt om i världen. Det finns även ett Buddhistiskt tempel i Eriksbo som har många besökare. Evenemang Hammarkullen är, utöver Göteborgs sportevenemang, ett av de största återkommande evenemangen i staden. Besökare som är i Göteborg sista maj ska ju inte missa Hammarkullekarnevalen. Hammarkullekarnevalen är det evenemang som nämns av flest informanter, men även olika idrottscuper uppges locka många besökare. (Boxnings)Cupen är en av Europas största, det kommer boxare från Finland, Sverige, Norrge, Danmark, Island, Irland och England. Ibland kommer det även boxare från Tyskland, Polen, Holland. Släkt- och vänturism De många kulturföreningarna i Angered utgör grunden till bland annat Hammarkullekarnevalen. Kulturföreningarna har i flera fall kontakter utanför Sveriges gränser. Det handlar inte enbart om nätverk bestående av släkt och vänner. Kulturföreningarnas nätverk har till exempel inneburit att dansare från Hammarkullekarnevalen blivit bjudna till Kurdistan för att medverka i en folkfestival. Det har i utredningen inte framkommit hur många besökare som kommer till stadsdelen för att besöka släkt- och vänner. Enligt uppgift fungerar dock Hammarkullekarnevalen som ett homecoming event då många som tidigare bott i området och/eller släkt- och vänner passar på att besöka Hammarkullen I Östra Göteborg Det besöksmål som nämns av allra flest är Lärjeåns dalgång och Kviberg marknad. Därefter kommer svar som nämner klättring/och eller klipporna i Utby följt av svar som säger ungefär hela Kvibergområdet eller Kvibergsområdet med idrotten. Angränsande besökspunkter, framförallt Gamestadens Fabriker och Alelyckan, med sina respektive affärer och aktiviteter inkluderas 15

17 emellanåt. Sedan är svaren ganska jämnt fördelade mellan Gothia Cup och andra cuper, Bellevue marknad och sjön Bergsjön. Kultur och shopping Kviberg marknad är troligen det största besöksmålet i nordost på helgerna. Nära marknaden ligger Kviberg Överskottslager som är en udda och rolig affär. När jag reser själv som turist så är det ju sådana här ställen som är roliga att få reda på De som besöker marknaden är dels boende i Göteborg, varav många kommer från nordost, dels de som kommer långväga ifrån. Det huvudsakliga upptagningsområdet är, enligt uppgift, 3-4 mils radie runt marknaden. Kvibergs marknad kopplas emellanåt ihop med Bellevuemarknad. Kviberg och Bellevue är områden som ligger nära varandra i Östra Göteborg. (Besöksmål är) Alelyckan, Kviberg marknad, Bellevue marknad, Kviberg vandrarhem, Gamlestadens Fabriker med bowlingen bland annat, Kviberg med idrotten till exempel beachvolleybollen (---).. De olika aktiviteterna som erbjuds lockar emellanåt samma besökare. Under fredagsbönen kommer det mer än 2000 besökare.(---) Varje vardag utom fredagar kommer det ca besökare per bön. Det är bön fem gånger per dag. Under lördag och söndag kommer det fler människor till moskén. Då passar många familjer på att både besöka moskén och marknaderna i området. Kviberg kyrkogård och olika specifika affärer uppges även locka många besökare från andra delar av staden. Natur, friluftsliv och idrott Vättlefjälls dalgång är det naturområde i Östra Göteborg som nämns av flest som en viktig besöksanledning. Men det är oklart hur många besökare dalgången lockar. Klipporna i Utby nämns som en mer definitivt besökspunkt, känd även utanför kommungränsen. Alla klättrare i Sverige känner till klipporna i Utby. Anledningen är inte främst att det är fantastisk klättring. Det är bra klättring, nära staden och lättillgängligt.(---)klättring är i viss mån en risksport. Klättring skall därför vara självvalt. Utomhus tävlar man inte så det finns inget expansionsincitament.(---)på vissa klippor i Bohuslän är det folk hela tiden. Då bryter man en viss ljudnivå, vilket kan medföra att man stör hemfriden för de som bor nära.(---)klättring är ingen turismnäring. Det finns inga pengar att tjäna. Bohusleden och Säveån samt Bergsjöns skog och sjö lyfts också fram som ett besöksmål. Samtidigt är några informanter ambivalenta till huruvida det är ett besöksmål eller ej. I likhet med informanters utsagor om Vättlefjäll i Angered nämns också befolkningens inställning till och upplevelse av skog. (---) Naturen i Bergsjön, det vill säga skogen mellan höghusen, upplevs ofta som något som skapar otrygghet. Stadslantgården Galaxen engagerar främst boende i närheten, men har även besökare utanför stadsdelen. Bunkeberget i Gamlestaden med sina olika verksamheter nämns som en besökspunkt, inte minst för ungdomar i och utanför stadsdelen. Skateparken uppges vara en av Europas största inomhusskateparker. 16

18 Bunkeberget med Skateparken och Bergrum 211 har 2000 besökare i veckan. Överlag nämns föreningslivet som en stark anledning att besöka nordost. Framförallt några stora idrottsföreningar, exempelvis BK Banér handbollsklubben som nu heter 415 uppges som viktiga. Bergrum 211, som drivs av en kulturförening, nämns också. Evenemang Det finns tre återkommande cuper i Östra Göteborg Gothia Cup, Partille Cup och så en innebandy cup. Då kommer det mycket folk till stadsdelarna. Det märks bland annat på spårvagnarna, de är fulla. (---) Varför skall man åka till nordost? I dag är det främst för kulturen och idrotten, inte så mycket för naturen. En annan aktör nämner Gothenburg Open, en av Sveriges största badmintontävlingar för ungdomar mellan 7-18 år. Till tävlingen kommer ca 500 deltagare från Sverige och övriga nordiska länder. Pjäshallen vid Kviberg med olika återkommande mässor attraherar regelbundet människor med olika specialintressen till området. Släkt- och vänturism Till skillnad från i Angered nämner informanter i Östra Göteborg faktiska uppgifter om släkt- och vänbesök i stadsdelen. Det finns en del anhörigturism. Vissa högtidsdagar är det mycket folk som kommer till stadsdelen. I höstas kom besökare med somalisk bakgrund från hela norra Europa till Östra Göteborg. De hyrde Forum på Kortedala torg för att fira. När det är bröllop med gäster från andra länder då firas det gärna i dagarna tre. Då har vi mycket släkt och vänner som gäster Vilka visioner finns för att utveckla nordost som destination? Kultur och shopping Mat är ett tema som återkommer i informanternas svar, ofta ihopkopplat med kulturarrangemang och evenemang. Även produktion och försäljning av mat är en del av visionerna runt temat. En informant menar att Angered har fem magneter, som kan utvecklas för att skapa ökad attraktivitet till området. Hen menar att det finns natur, många olika språk, gastronomi, kultur och sport. För att utveckla det som finns kopplar man en rad aktiviteter runt magneten, såsom produktion, utbildning och events. Informanten exemplifierar genom att utgå från gastronomi: What is etiopian food, southamerican food, somalian food? Sell it! Tell people how to cook it! Grow it (urban farming)! Choose an urban form to present it, (for example sushirestautants). Arrange events around it, for example worldfood event. Jag tror till exempel att en riktigt internationell saluhall som vänder sig till de invandrargrupper som är här och utgår från dem skulle dra folk från stan ifall man erbjöd något annorlunda. Tänk om man skulle utveckla en verksamhet där man erbjuder mat, teater och andra upplevelser. Här finns många föreningar med människor från andra länder. Man kanske ska titta inte bara på föreningarna, utan på länders ambassad. Man skulle kunna gå till exempel Columbias ambassad och säga vi vill samarbeta med er och marknadsföra Columbia. Då får man plötsligt helt andra resurser. Är man en seriös aktör med en tydlig idé som tar den kontakten finns det stora möjligheter. 17

19 Friluftsliv, mat, ekologiskt jordbruk, trädgård, secondhand är på uppgång. Det går att stimulera den utvecklingen och tänka utifrån ett socialt och kooperativt perspektiv. I Europeiska mått skulle nordost ha stora möjligheter att förena nyföretagande, med arbete för biologisk mångfald, innovativ social ekonomi och stadsplanering innefattande besöksnäringar. De här stadsdelarna äger så mycket skog och mark. Utöver odling så skulle det kunna finnas möjligheter för ett livsmedels förädlings, utbildnings- och förmedlingscentra med slakteri och mejeri ( ) med unik internationell profil. Natur, friluftsliv och idrott Det finns många idéer om hur naturen och friluftslivet kan utvecklas i nordost. Det rör sig dels om att förbättra de naturområden som finns så att de blir mer välbesökta rekreationsområden, dels om att vidareutveckla och skapa nya upplevelser i naturen. I Bergsjön finns den fantastiska Bergsjön. Man skulle kunna utveckla det rekreationsområdet. Alla åker till Sisjön och springer. Varför åker man inte till Bergsjön, eller Vättlefjäll och springer? Många åker till Utbybergen för att klättra, eller njuta av utsikten. Klättringen i Utby och den typ av extremsport finns det inte så mycket av i Göteborg. Äventyr och upplevelser är någonting man kan utveckla mer. Bad, vandring, djur borde man satsa på. När det gäller sjön Bergsjön så är det många som besöker den. Runt sjön går många gångstigar som hundägare känner till. Det finns jättemöjligheter att utveckla stigarna och cykelstråk. När det gäller Säveån så borde ett promenadstråk göras som går från Gamlestaden upp genom Säveån. Det finns också en fladdermuskoloni i skogen mellan Bergsjön och Utby. Man har fladdermusvandringar i Botaniska trädgården, då skulle man väl kunna ha det i Utby? I Utby finns en utsiktspunkt (som står utmärkt på kartan) ett stenålders röse och många exotiska lövträd. När det gäller Vättlefjäll så får jag nästan en vision av Kolmården. Det går kanske inte att utveckla en djurpark på Vättlefjäll, men något inom det häradet? Vättlefjäll är ett unikt ställe, men det betyder inte att vi inte kan utveckla även Surtesjön på Angeredsidan. Det finns en kanotuthyrning vid Vättlefjäll. Man kan bygga vidare på det och satsa mer på Vättlefjäll ur en ekologisk synvinkel med en turismverksamhet som erbjuder tyskar och holländare som är på väg till Värmland olika naturupplevelser. Man skulle kunna samarbeta med Stena och marknadsföra Vättlefjäll som natur nära staden. Området kan marknadsföras både sommar och vinter för att campa, vandra, paddla kanot. Om man odlar fisk skulle man kunna erbjuda fiske. I Surtesjön kan man satsa på vattensport, kanoter, trampbåtar. Det skulle kunna vara en glasskiosk i anslutning till sjön. Cykeltemat är någonting som återkommer bland informanter från båda stadsdelarna. En informant med bas i Östra Göteborg uttrycker sig så här: Det finns ett cykelstråk i Lärjeåns dalgång som är fint. Överhuvudtaget är hela cykelbanenätverket i nordost en tillgång för de som gillar att cykla. Det cyklas inte i Angered. Det finns ingen cykelkultur. Man skulle kunna cykla längs Lärjeåns dalgång, och göra ett informationsblad om cykelled. Leden skulle kunna gå från Lärjeholmen. Just nu byggs en arbetsväg mellan vattnet och järnvägen. Denna skulle kunna användas som cykelled. Andra anledningar till besöksnäringen skulle kunna vara en cykeluthyrning i Angered. Flera informanter från de olika stadsdelarna pekar på olika lekplatser som finns i nordost och menar att de har utvecklingspotential. Två olika informanter nämner Plikta, den stora lekplatsen vid Slottskogen som föregångsexempel. Även om jag bor här så kan jag vara turist i min egen stad. Då kan det vara roligt att åka till nya områden. Det finns en stor lekplats nära Rymdtorget som jag tror många skulle vilja besöka om de visste om den. Alla måste inte åka till Plikta. 18

20 En annan aktör knyter an till aktiviteter för barn, men även efterfrågan på mötesplatser: Man vill ha mer mötesplatser i området. Folkets Hus finns förvisso i Hammarkullen, men man vill ha något i Hjällbo. Man vill gärna ha moskéer, men hur de skulle se ut eller vilken inriktning de skulle ha finns det nog många olika åsikter kring. Men det är klart en moské här skulle nog locka många besökare till området. (---) det är stort fokus på fotboll och andra aktiviteter som barn gillar här. Det bor många barn i området.(---) Hade det funnits ett Skara sommarland några hållplatser bort så skulle det vara jättepopulärt. Evenemang Staden är ju inte större än att vi skulle kunna ha fasta evenemangsplatser på flera ställen. Och med fasta menar jag inte att man behöver ha en hel scen uppbyggd, men att du har den här enkla infrastrukturen att du har vattnet framdraget, att du slipper bygga upp någonting på nytt.(---) Jag gillar verkligen den idén att vi använder de platser vi har i staden för att göra arenor. Visioner som rör utvecklandet av olika evenemang i nordost sammanlänkas ofta med andra teman i informanters svar. En matfestival i nordost är en konkretisering som ligger rätt i tiden där man lägger ihop stad och land. Det är något där man skulle kunna få finansiering. Just odling är en tacksam ingång där det finns ett väldigt sug. Om man drar ihop stadsnära odling, kolonifolket och landet skulle man kunna starta ett testområde för blivande företagare. Hammarkullekarnevalen, den skulle kunna utvecklas. Man skulle kunna göra den ännu mera känd. Knallemarknaden och småföretagarna skulle kunna lyftas fram än mer. Aktivitetsstråket (mellan Blå Stället och Angereds is- och badhall) skulle kunna utvecklas till att ha evenemang. Man skulle kunna ha en höstmarknad, en matmarknad. Hammarkullekarnevalen är ett familjearrangemang. Hip-hop och break är väldigt stort i området men passar inte in under karnevalen, man kan till exempel göra någonting som involverar den gruppen. En företagsmässa i Angered där företagsnätverken träffas, där man sammanför alla trådar med förgreningar i olika länder vore värdefullt. Det finns många mässor där Svenska Mässan är för stor. Den hallen vi har här skulle vara perfekt för mindre event. Vi har parkeringsplatser, allt finns. Det som behövs är övernattningsmöjligheter och marknadsföring. Man borde satsa på cykelvägar och en cykelkarta, och kanske ha någon tävling i området. (---) Kanske kan man ha en löpartävling runt Lärjeån? Det här behövs för att realisera visionerna Svar från informanterna rör både rent konkreta förbättringar angående exempelvis infrastruktur, skyltning, samt övernattningsmöjligheter och behov som handlar om att förändra eller nyansera bilden av nordost. Profilering av nordost, arbete med bilden av stadsdelarna Flera aktörer pratar om bilden av nordost, och att den behöver förändras. Ofta handlar det om att bli bättre på att förmedla vad som finns i stadsdelarna. I Östra Göteborg nämner flera informanter att Lärjeåns dalgång bör lyftas som ett vackert område i stadsdelen. En informant menar att det även handlar om hur medborgarna uppfattar begreppet nordost både inom stadsdelarna och i övriga Göteborg. Hur får man nordostbor att förstå att de bor i nordost? Hur får man staden att se att nordost inte bara är Angered och Bergsjön? 19

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Göteborgs insjörike tillväxt genom besöksnäring och hälsa

Göteborgs insjörike tillväxt genom besöksnäring och hälsa Hindås i början av 1900-talet På vinterhelgerna kom tusentals Göteborgare, någon gång så många som 10 000, för att åka skidor i Hindås. Skolungdom fick åka till reducerat pris och barn gratis med Hindåsexpressen.

Läs mer

Majorna Ekologisk Stadsdel

Majorna Ekologisk Stadsdel Majorna Ekologisk Stadsdel RAPPORT AV FÖRSTUDIE Genomförd- och sammanställd av: Kim Weinehammar Oktober 2007 Rev.vers.02 Innehåll 1 Förstudie; Majorna Ekologisk Stadsdel... 8 1.1.1 Förstudiens syfte...

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Projekt Stadsutveckling Nordost

Projekt Stadsutveckling Nordost Business Region Göteborg 111216 Projektledare: Pär Abrahamsson Real Consulting Projektledare: Jenny Björckebaum Projekt Stadsutveckling Nordost Kartla ggning Sammanfattning Bakgrund Projektet Stadsutveckling

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Entreprenörskap på landsbygden

Entreprenörskap på landsbygden Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Entreprenörskap på landsbygden En studie om förutsättningar för företagare i Sysslebäck Entrepreneurship in rural areas A study about conditions for

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

DestinationsArenan AB Annamari Thorell Mats Jansson 2014-01-17

DestinationsArenan AB Annamari Thorell Mats Jansson 2014-01-17 Annamari Thorell Mats Jansson 2014-01-17 Finns förutsättningar för utveckling av möten och evenemang på Verket, Avesta Art, i Koppardalen och i Avesta? Rapport på uppdrag av Avesta kommun projekt Avesta

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Sveriges Lustgård och Vision 2025

Sveriges Lustgård och Vision 2025 Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 November 2013 februari 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 METOD... 2 MÅLPOPULATION... 2 STICKPROV... 2 UTVECKLING AV ENKÄT... 2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV DOKUMENTATION TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV LOUISE AHLGREN & MANILLA SHILLINGFORD, BUSINESS & DESIGN MA level, HT 2010/11 KVT666 VERKSTADSTERMINEN, Examinator: Henning Eklund, Kursansvarig: Catarina Östlund

Läs mer

500 texter om framtidens Sverige

500 texter om framtidens Sverige REGERINGSKANSLIET FRAMTIDSKOMMISSIONEN 500 texter om framtidens Sverige Från Trelleborg till Arjeplog Maria Kvarnbäck 2012-11-01 Detta är en preliminär rapport och diskussionsunderlag om projektet framtidens

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Demokratitorg våren 2015

Demokratitorg våren 2015 Demokratitorg våren 2015 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2015 1 Inledning Demokratitorg är en metod som ger förutsättningar för möten

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Förstudie - exportmogen besöksdestination

Förstudie - exportmogen besöksdestination Förstudie - exportmogen besöksdestination Ulrika Forsgren Högman Oktober 2012 Innehållsförteckning Inledning s.3 Bakgrund s.3 Syfte s.4 Mål s.4 Målgrupp s.4 Omvärlden s.5 Trender som påverkar turism s.5

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Utvecklingsstrategi för. Leader Linné 2007-2013

Utvecklingsstrategi för. Leader Linné 2007-2013 Utvecklingsstrategi för Leader Linné 2007-2013 Antagen av Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner, juni 2008. Revidering 2008-09-01 av: rubriksättning samt kompletteringsblad enl

Läs mer