Skattereduktion för husarbete genom egen ansökan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skattereduktion för husarbete genom egen ansökan"

Transkript

1 SKV 345 utgåva 3 Skattereduktion för husarbete genom egen ansökan Om du anlitar någon att utföra husarbete (hushålls- eller ROT-arbete) kan du sänka din skatt. Även du som har en skattepliktig förmån av husarbete har rätt till skattereduktion. Du som under perioden från och med den 1 januari till och med 30 juni 2009 utfört eller haft utgifter för hushållsarbete har rätt till skattereduktion enligt lagen (2007:346) om skattereduktion för hushålls arbete. Du som haft utgifter för ROT-arbete som utförts mellan den 8 december 2008 och den 30 juni 2009 har rätt till skattereduktion enligt tillägg till lagen (2007:346) om skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. Skattereduktionen är 50 % av arbetskostnaden inklusive moms, men högst kr per sökande och år. Den som utför husarbetet måste ha F-skattsedel. Arbetskostnaden måste sammanlagt vara minst 1000 kr. Du måste ansöka om skattereduktion för utgift för hus arbete senast den 3 maj Om din ansökan kommer in senast den 1 februari och du dessutom e-deklarerar kan du få skatte reduktionen till midsommar. Skattereduktion för förmån av husarbete eller hus arbete genom nettolöne avdrag begär du i inkomst deklarationen året efter det att förmånen tillhanda hållits. Om du e-dekla rerar kan du få skattereduk tionen till midsommar. Information om arbeten som både utförts och betalats efter den 30 juni 2009 hittar du i broschyren Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 ( SKV 322 ).

2 Innehåll Vad krävs för att du ska få skattereduktion?...3 Detta får du skattereduktion för avseende hushållsarbete...4 Detta får du inte skattereduktion för avseende hushållsarbete...5 Detta får du skattereduktion för avseende ROT-arbete...6 Detta får du inte skattereduktion för avseende ROT-arbete...7 Så stor blir skattereduktionen...8 Exempel på skattereduktion...8 Så här sänks din skatt...9 Så här ansöker du som haft utgift för husarbete...10 Så här gör du som haft förmån av husarbete Övriga upplysningar

3 Vad krävs för att du ska få skatte reduktion? Dödsbo kan få skattereduktion för husarbete, men bara för arbeten som utförts före dödsfallet. Du kan bara få skattereduktion för arbetskostnader och inte för material, utrustning och resor. För att du ska kunna få skattereduktion måste husarbetet ha utförts i din bostad eller i nära anslutning till den. Du måste ha fyllt 18 år vid utgången av det år då arbetet betalades. Du måste i princip ha varit obegränsat skattskyldig under någon del av år 2009 för att få skattereduktion. Arbetet får inte vara utfört av någon närstående person eller av något företag där du eller någon närstående genom en ägarandel eller på annat sätt har väsentligt inflytande. Du kan läsa mer om vad som krävs för att få skattereduktion på F-skattsedel Den som du anlitar för att utföra husarbete måste ha F-skattsedel, antingen när ni bestämmer att arbetet ska göras eller när du betalar för arbetet. Om husarbetet är utfört av ett utländskt företag som inte har någon F-skattsedel, måste företaget ha ett s.k. skuldfrihetsintyg. Intyget ska visa att företaget har genomgått samma kontroll av skatter och avgifter i sitt hem land som den som har F-skattsedel. Det betyder att det av intyget ska framgå att personen eller företaget som utför arbetet bedriver näringsverksamhet i sitt hemland och inte har skatteskulder. Bifoga en kopia av detta intyg med din ansökan. Hur kontrollerar du att företaget har F-skattsedel? Om det företag du anlitar för arbetet i sin marknadsföring, i avtal, på fakturor eller liknande skriftligen anger att företaget har F-skatt, behöver du inte göra någon mer kontroll. En sådan skriftlig uppgift är tillräcklig. Detta gäller dock inte om du känner till att uppgiften är felaktig. Bostad Som bostad räknas permanent- eller fritidsbostad som du äger eller hyr för en längre eller kortare tid inom hela EES-området*. Även garage, förråd och tvättstuga anses vara en del av bostaden. Vid dubbel bosättning kan du få skattereduktion för båda bostäderna. Däremot räknas inte hotell, pensionat, vandrarhem eller liknande som bostad oavsett om du vistas där kortare eller längre tid. För att kunna få skattereduktion för ROT-arbeten måste du äga bostaden. Bostaden måste vara ett småhus, småhus på lantbruk, bostadsrätt eller ägarlägenhet. Det räcker att du äger en del av fastigheten eller innehar bostadsrätten med visst andelstal. Du får också skattereduktion för ROT-arbeten i dina föräldrars bostad i Sverige, men då måste du äga fastigheten. Du kan även få skattereduktion om du betalt ersättning för eller har fått en skattepliktig förmån av hushållsbete som utförts i dina föräldrars bostad. Detta gäller under förutsättning att hushållstjänsterna berättigar till skattereduktion. Dina föräldrar måste vara bosatta i Sverige när hushållsarbetet utförs. Anlitar du ett utländskt företag som inte har F-skatt i Sverige kan du bli skyldig att betala socialavgifter och göra skatteavdrag, även om företaget har intyg. Läs mer i Skatteverkets broschyr Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ( SKV 401 ). Broschyren hittar du på * Följande länder ingår i EES-området: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem burg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. 3

4 Detta får du skatte reduktion för avseende hushållsarbete Exempel på hushållsarbete som du kan få skattereduktion för Städarbete eller annat rengöringsarbete Till städ- och rengöringsarbete räknas t.ex. diskning, städning och fönsterputsning samt annat rengöringsarbete som normalt utförs i en privat bostad. Hit räknas också flyttstädning. Vård av kläder och hemtextilier Med vård av kläder avses t.ex. skoputsning, klädtvätt samt strykning, mangling och enklare lagning av kläder och hemtextilier. Arbetet måste utföras i bostaden, men även tvätt i gemensam tvättstuga, t.ex. i hyreshus, räknas hit. Med vård av hemtextilier avses t.ex. att sätta upp och ta ned gardiner samt att vårda mattor i bostaden. Matlagning Till matlagning räknas tillagning av mat i bostaden och samtidig dukning, servering, bortplockning och diskning. Även grillning i den egna trädgården räknas som matlagning. Snöskottning Till snöskottning räknas skottning av gårdsplan och uppfart på egen tomt eller uppfart på annans mark som innehas med servitut ( rätt att använda annans mark ) eller liknande. Även skottning av trottoar, om kommunen ålagt dig det, ger rätt till skattereduktion, liksom skottning av tak och altan. Exempel på omsorg och tillsyn som du kan få skattereduktion för Barnpassning Barnpassning ska utföras i bostaden eller i nära anslutning till den. Till barnpassning räknas också sådana aktiviteter som har nära samband med vardagslivet, t.ex. att lämna och hämta barn vid dagis, förskola, skola och fritidsaktiviteter. Även hjälp med skolarbete som utförs av barnvakten i bostaden ger rätt till skattereduktion. Annan omsorg och tillsyn Hjälparbete av personlig art som inte kräver specialistutbildning räknas som omsorg och tillsyn. Det kan vara hjälp med den personliga hygienen, på- och avklädning, matning samt liknande personliga bestyr. Andra utgifter som ger rätt till skattereduktion kan vara hjälp med att betala räkningar, handla mat och högläsning. Omsorg och tillsyn ska normalt vara utförd i bostaden eller i nära anslutning till den. Du kan också få skattereduktion för assistans vid promenader samt besök på bank- och postkontor, affär och vårdcentral förutsatt att detta är ett led i omsorgen och tillsynen. Om du behöver mer information om vilka tjänster du kan eller inte kan få skattereduktion för, är du välkom men att ringa Skatteupplysningen på Arbetskostnad för sandning och saltning ger också rätt till skattereduktion. Trädgårdsarbete Du kan få skattereduktion för trädgårdsarbete som inte kräver några specialistkunskaper. Det ska avse normalt återkommande arbete av löpande karaktär som utförs i avsikt att hålla trädgården i godtagbart skick. Till sådant trädgårdsarbete räknas gräsklippning, ogräsrensning, häckklippning, krattning och klippning av rosor. 4

5 Detta får du inte skatte reduktion för avseende hushållsarbete Det är endast arbetskostnader som ger rätt till skattereduktion. Utgifter för material, utrustning och resor får inte ingå i underlaget för skattereduktionen. Du får inte heller skattereduktion för arbete som du fått försäkringsersättning för och inte heller när du fått bidrag eller annat stöd från stat, landsting eller kommun. Exempel på hushållsarbete som du inte kan få skattereduktion för Städarbete eller annat rengöringsarbete Du kan inte få skattereduktion för bortforsling av möbler och husgeråd i samband med att du flyttar. Detsamma gäller rengöring av fläktsystem. Utgifter för städ- eller andra hemtjänster som erbjuds genom kommunens, landstingets eller statens försorg ger inte heller rätt till skattereduktion. Vård av kläder och hemtextilier Du kan inte få skattereduktion för kostnader för kemtvätt av kläder och hemtextilier. Matlagning Utgifter för catering ger inte rätt till skattereduktion. Utgifter för arbete som cateringfirman utför i bostaden i samband med leverans av mat ( t.ex. dukning, servering, diskning och bortplockning ) ger inte heller rätt till skattereduktion. Snöskottning Kostnad för skottning på annans mark där du inte har servitut eller på allmän och samfälld mark omfattas inte av skattereduktionen. Trädgårdsarbete Utgifter för planteringsarbeten, trädbeskärning, träd fällning, slyröjning och anläggningsarbeten får du inte skattereduktion för. Kostnader för tömning av avloppsbrunn eller transport av avfall ger inte heller rätt till skattereduktion. Exempel på omsorg och tillsyn som du inte kan få skattereduktion för Barnpassning Du får inte skattereduktion för utgifter för kommunal barnomsorg. Utgifter för t.ex. privatlärare eller tränare för barnets räkning som kräver specialistkunskaper ger inte heller rätt till skattereduktion. Annan omsorg och tillsyn Utgifter för omsorg som kräver specialistutbildning ger inte rätt till skattereduktion. Hit räknas massage, fotvård och hårklippning. Detta gäller oavsett om tjänsten är utförd i bostaden eller inte. Skattereduktionen omfattar inte heller sådant arbete som utgör hälso- och sjukvård och som utförs av någon som har legitimation för yrkesutövning inom hälso- och sjukvård. Som exempel kan nämnas arbete som utförs av sjuksköterska, sjukgymnast, naprapat och läkare. Inte heller kostnader för personlig tränare omfattas av rätten till skattereduktion. Omsorgen ska avse sådant som berör en viss person. Skattereduktionen omfattar därför inte kostnader för teknisk utrustning eller liknande, t.ex. it-support, tvinstallationer, reparation av hushållsmaskiner eller montering av möbler och liknande tjänster. Passning av husdjur ger inte heller rätt till skattereduktion. Du får inte heller skattereduktion för arbete som du fått försäkringsersättning för och inte heller när du fått bidrag eller annat stöd från stat, landsting eller kommun. Detta medför att tjänster som du köper av stat, landsting eller kommun inte får ingå i underlaget för skattereduktion. Du som fått bidrag eller stöd som inte avser att täcka utgifter för omsorgstjänster, t.ex. bostadsbidrag, studiebidrag, stipendier eller liknande, kan dock få skattereduktion för kostnader för omsorgstjänster. Om du behöver mer information om vilka tjänster du kan eller inte kan få skattereduktion för, är du välkommen att ringa Skatteupplysningen på

6 Detta får du skatte reduktion för avseende ROT-arbete Kostnaden för arbetet som utförs på fastigheten får ingå i underlaget för skattereduktion. Skattereduktionen medges den som är ägare när arbetet utförs. Exempel på ROT-arbete som du kan få skattereduktion för Reparation och underhåll av bostadshus och komplementhus Du får skattereduktion för utvändig och invändig repara tion och underhåll av bostads- och komplementhus. Ombyggnad av bostadshus och komplementhus Huset ska vara inrättat för boende när arbetet påbörjas. Det är inget krav att bostadshuset måste ha ett fastställt taxeringsvärde. Skattereduktion kan därför medges för en byggnad med värde mindre än kr eller en kolonistuga inrättad för boende. Tillbyggnad av bostadshus och komplementhus Du får skattereduktion för arbetskostnader i samband med tillbyggnad av bostadshus och befintliga komplementhus, inklusive arbete med grunden. Komplementhus är en byggnad som ligger på samma tomt som bostadshuset och utgör t.ex. garage, carport, förråd, friggebod, bastu eller växthus. Du får även skattereduktion om du t.ex. bygger ett nytt garage som delar vägg med det gamla bostadshuset. Detsamma gäller ny altan som är förankrad i bostadshuset. Femårshus Ett nybyggt småhus betalar ingen fastighetsavgift de första fem åren. Skattereduktion medges inte för om- och tillbyggnad av dessa s.k. femårshus. Det finns dock en dispensmöjlighet för dess bostadshus. Kostnaden för om- eller tillbyggnad ger rätt till skattereduktion under perioden från och med den 8 december 2008 till och med den 30 juni 2009 om arbetet är klart senast den 30 juni Bostadsrätt När det gäller bostadsrätter är det två saker som ska vara uppfyllda för att få skattereduktion. 1. Att innehavaren enligt stadgarna har ansvaret för den åtgärd som utförs. 2. Att det avser arbeten inne i bostaden, s.k. inre underhåll. Detta gäller oavsett om bostadsrätten avser ett småhus eller en hyreslägenhet. Markarbeten Du får skattereduktion för ledningsarbete avseende; el, elektronisk kommunikation, värme, vatten, avlopp, brunn, trekammarbrunn, infiltrationsanläggning, jord- och bergvärme samt dränering av bostadshus. Dessa markarbeten, som ska utföras på den egna tomten, ger rätt till skattereduktion om de avser att betjäna bostadshuset. Om du behöver mer information om vilka tjänster du kan eller inte kan få skattereduktion för, är du välkommen att ringa Skatteupplysningen på

7 Detta får du inte skattereduktion för avseende ROT-arbete Nybyggnad av bostadshus och komplementhus Du kan inte få skattereduktion när du bygger nytt bostadshus eller fristående komplementhus. Reparation och ombyggnad Arbetet måste utföras på tomten eller i bostadshuset. Det innebär att arbete med att t.ex. tillverka måttbeställda inventarier eller lackera köksluckor i det tillverkande företagets lokaler inte ger rätt till skattereduktion. Du kan heller inte få skattereduktion för ett hus som inte är inrättat för boende. t.ex. en industrilokal eller missionskyrka som byggs om till bostad. Bostadsrätt Du kan inte få skattereduktion för att bygga till din bostadsrätt eller för arbete som utförs utanför din lägenhet. Du kan således inte få skattereduktion för arbetskostnader som avser utvändig målning, inglasning av balkong eller målning i trapphus. Markarbeten Du får inte skattereduktion för plattläggning, stensätt ning, asfaltering, staket, murar, flaggstång, utebelysning på stolpe. Inte heller för sådant mark arbete som utförs utanför tomtgränsen. Maskinkostnader Du får inte skattereduktion för någon del av maskinkostnader. Det är endast den manuella arbetskostnaden som får ingå i underlag för skattereduktion. Vid ansökan om skattereduktion där maskinkostnader ingår måste den manuella arbetskostnaden framgå av fakturan. Försäkringsersättning Skattereduktion medges inte för arbete för vilket försäkringsersättning lämnats. Har du fått försäkringsersättning för en del av arbetskostnaden i sam band med reparation, medges inte någon skattereduktion ( inte ens för självrisken ). Installationer och service Åtgärder som enbart avser installationer och service på maskiner och andra inventarier räknas inte som ROT-arbeten. Om du t.ex. byter ut eller installerar kyl, frys eller spis kan du inte få skattereduktion för den arbetskostnad som uppkommer i samband med detta. Detsamma gäller service på värmepump eller oljepanna. Installation av bredband och larm ger inte heller rätt till skattereduktion. Administrativa kostnader Arkitektkostnader, besiktningskostnader, provningskostnader och konsultarvode ger inte rätt till skattereduktion. Resekostnader Det är endast arbetskostnaden som utförs på själva fastigheten som ger rätt till skattereduktion. Kostnaden för resor, restid och transporter får inte ingå i underlaget. Om du behöver mer information om vilka tjänster du kan eller inte kan få skattereduktion för, är du välkommen att ringa Skatteupplysningen på

8 Så stor blir skattereduktionen Du kan få tillbaka 50 % av arbetskostnaden inklusive moms för husarbetet, men högst kr per sökande och år. Det innebär att du inte kan få skattereduktion för de utgifter eller den förmån av husarbete som sammanlagt överstiger kr per person och år. Arbetskostnaden inklusive moms måste sammanlagt, för en eller flera fakturor, uppgå till minst kr per sökande. Detta avser arbetskostnader för hushållsarbete utförda eller betalda från och med den 1 januari 2009 till och med den 30 juni 2009 samt ROT-arbete utförda från och med den 8 december 2008 till och med den 30 juni För att kunna utnyttja hela den beslutade skattereduktionen för husarbete måste summan av din statliga och kommunala inkomstskatt samt den statliga fastighetsskatten och den kommunala fastighets avgiften, efter avdrag för andra skatte reduktioner, vara minst lika stor som skatte reduktionen för husarbetet. Arbetskostnaden måste dessutom vara betald och arbetet utfört innan du lämnar ansökan. Se dock ovan angående ROT-arbete utförda från och med den 8 december 2008 till och med den 31 december 2008, som ska tas med i den an sökan som lämnas senast den 3 maj Under laget för skattereduktionen ska vara arbetskostnaden inklusive moms. Exempel på skattereduktion Exempel 1: Flera uppdragstagare Bengt har under året anlitat en städfirma för att städa sin hyreslägenhet. Fakturorna från städfirman uppgår sammanlagt till kr inklusive moms. På fakturorna står det att Bengt betalt kr i reseersättning och kr för städ material. Resten, kr, är arbetskostnad. Bengt har också anlitat en firma som målat om hans fritidshus. Fakturan för denna tjänst uppgår till kr inklusive moms, varav arbetskostnaden utgör kr. Slutligen har Bengt hyrt ett fritidshus vid en fjällanläggning i en vecka under sportlovet. Förutom hyran för huset har han betalt arbetskostnad för slutstädning med 700 kr inklusive moms. Samtliga arbeten har utförts av företag med F-skattsedel. Underlaget för skattereduktionen ska vara arbetskostnaden inklusive moms. Om momsen inte är fördelad på arbetskostnader respektive rese- och materialkostnader, är Bengt tvungen att själv räkna ut hur stor del av momsen som avser arbetskostnader respektive rese- och materialkostnader. Bengts underlag för skattereduktionen är alltså kr ( kr kr kr ). Skattereduktionen är 50 %. Bengt får därför sin skatt sänkt med kr. Exempel 2: Fördelning av underlaget Gudrun och Per äger en småhusfastighet. De har under året anlitat ett byggföretag som har bytt tak på villan samt byggt en ny altan som är hopbyggd med bostadshuset. För detta har Gudrun och Per tillsammans betalt kr. Av fakturorna framgår att kr avser arbetskostnader, kr materialkostnader och kr avser resekostnader. Dessutom har Gudrun betalt sammanlagt kr för hushållsarbete som utförts i den bostadsrättslägenhet där hennes far bor. För att kunna få maximal skattereduktion lämnar Gudrun och Per en gemensam ansökan för arbetskostnaden på kr. De anger inte hur skattereduktionen ska fördelas mellan dem. Skatteverket kommer därför att fördela skattereduktionen med hälften till vardera sökande. ( Om Gudrun och Per vill ha en annan fördelning måste de ange detta i sin gemensamma ansökan ). Gudrun har dessutom betalt kr för hus hållsarbete hos sin förälder. Då dessa utgifter enbart avser henne måste hon lämna en separat ansökan för denna arbetskostnad. På denna ansökan anger hon även förälderns namn, adress och personnummer. Samtliga arbeten har utförts av företag med F-skatt sedel. Pers underlag för skattereduktionen är kr ( hälften av kr ). Skattereduktionen är 50 %. Per får alltså sin skatt sänkt med kr. Gudruns underlag enligt hennes två ansökningar är kr ( kr kr ). Gudrun får därför sin skatt sänkt med kr. 8

9 Exempel 3: Når ej minimibeloppet kr I juni bestämmer sig Albert för att anlita en städfirma för att ta hand om städningen av hans hyreslägenhet. Firman har F-skattsedel. Enligt överenskommelse med företaget ska Albert betala 800 kr per månad inklusive moms. Hela beloppet utgör arbetskostnad. Albert betalar fakturan månaden efter den då arbetet utförts. Under inkomståret betalar han således i juli 800 kr för städningen som utfördes i juni. För städningen som utförs i juli betalar han i augusti och får då skattereduktionen avräknad på fakturan ( nya regler från och med 1 juli 2009 ). Eftersom Alberts arbetskostnader under perioden januari juni 2009 understiger kr för hushållstjänster, har han ingen möjlighet att få skattereduktion för den kostnaden. Han kan inte heller lägga till dessa 800 kr till de tjänster han köper under andra halvåret. Exempel 4: Förskottsbetalning Ulf har bokat en fjällstuga under en vecka i januari år Han betalar hela hyran inklusive kostnaden för slutstädningen i december år Uthyraren har F-skattsedel och arbetskostnaden för slut städningen, kr inklusive moms, finns specificerad på fakturan. Ulf kan således få skattereduktion med 50 % av arbetskostnaden. För att skattereduktion ska kunna medges krävs dock, förutom att arbetskostnaden ska vara betald, även att arbetet ska vara utfört. Ulf ska således lämna sin ansökan senast den 3 maj år Ulf får då sin skatt sänkt med 725 kr ( 50 % av kr ). Så här sänks din skatt Skattereduktionen minskar din slutliga skatt för det år som du har haft utgifter för husarbete eller har fått en skattepliktig förmån av husarbete. Skatte reduk tionen räknas av mot statlig och kommunal inkomstskatt samt statlig fastighetsskatt/kommunal fastighetsavgift. Om skattereduktionen är högre än summan av statlig och kommunal inkomstskatt samt statlig fastighetsskatt/kommunal fastighetsavgift, kan du inte spara resterande del av skattereduktionen till ett senare år. Har du utgifter för husarbete har du möjlighet att ansöka om ändrad beräkning av preliminärskatten, s.k. jämkning. Även om du sökt och beviljats jämkning, måste du ha kommit in med ansökan om skattereduktion senast den 3 maj Om du haft förmån av husarbete ska din arbets givare vid beräkningen av skatteavdrag inte ta hänsyn till den del av förmånen som du har rätt till skattereduktion för. Detta gäller dock endast förmån upp till ett värde av kr per inkomstår. Exempel 5: Avräkning av skattereduktion Hanna har genom beslut av Skatteverket medgivits skattereduktion för husarbete med kr att avräknas vid 2010 års taxering. Eftersom hon under 2009 varit tjänstledig för studier, kommer hon vid 2010 års taxering, bara att betala kommunal inkomstskatt med kr samt kommunal fastighetsavgift för sitt bostadshus med kr. Hon kommer vidare att medges skattereduktion för arbetsinkomster med kr samt skattereduktion för kapital med kr. Hennes skatt blir då kr ( kr kr minskat med medgivna skattereduktioner på sammanlagt kr). Eftersom skattereduktionen för husarbete inte får överstiga den skatt som hon påförs, kan hon i detta fall bara utnyttja kr av den medgivna skattereduktionen på kr. Den rester ande delen, kr får hon inte spara till ett senare år. Exempel 6: Skatteavdrag En arbetsgivare har gett en av sina anställda en städförmån. Förmånens värde uppgår till kr per månad. Av fakturan från städföretaget framgår att kr avser ersättning för städarbete medan 500 kr avser resekostnad. I underlaget för skatteavdrag ska arbetsgivaren endast ta med 500 kr eftersom kostnaden för resor inte ger rätt till skattereduktion. 9

10 Så här ansöker du som haft utgift för husarbete Senast den 3 maj 2010 ska ansökan om skattereduktion för de husarbeten som utförts senast den 30 juni 2009 ha kommit in till Skatteverket. Lämnar du din ansökan senast den 1 februari och dessutom e-deklarerar, kan du få skattereduktionen till midsommar. Det är inte möjligt att få anstånd med ansökan om skattereduktion för utgifter för husarbete. Detta gäller även om du medgivits anstånd med att lämna din inkomstdeklaration. Om din ansökan kommer in till Skatteverket efter den 3 maj kommer den att avvisas. Det betyder att du inte kommer att få någon skattereduktion. Lämna helst bara en ansökan för ett och samma år. Ansökan som avser husarbete hos föräldrar ska dock lämnas separat. Fler sökande Varje person som ansöker om skattereduktion måste underteckna ansökan. Har två personer i samma hushåll gemensamt haft utgifter för husarbeten kan en gemensam ansökan lämnas. Om ni är fler än två personer som gemensamt haft utgifter för husarbeten, måste ni lämna flera ansökningsblanketter. Ni behöver bara lämna uppgifter om utförda husarbeten och kopior av fakturor m.m. tillsammans med en av ansökningsblanketterna, huvudblanketten. Sökande nr 3 och följande behöver endast hänvisa till underlaget i huvudblanketten. Skicka samtliga personers ansökningar i en gemensam försändelse till Skatteverket. Till ansökan ska du bifoga kopior av fakturor eller kontantkvitto. Av varje faktura och kontantkvitto ska framgå: vem fakturan/kvittot är ställd till vilka arbeten som gjorts specificerade arbets- och materialkostnader inklusive moms att den som gjort arbetet har F-skattsedel. Om husarbetet är utfört av en utländsk firma som inte har F-skatt ska du bifoga ett intyg eller en annan handling ( skuldfrihetsintyg ) som visar att företagaren inte har skatteskulder i sitt hemland. Se även om F-skattsedel på sidan 3. Arbetet måste vara utfört senast den 30 juni 2009 för att du ska få ta med arbetskostnaden i din ansökan. Den sammanlagda arbetskostnaden måste uppgå till minst kr per sökande för första halvåret För ROT-arbete gäller perioden den 8 december 2008 till och med 30 juni Det är viktigt att du kommer ihåg att lämna in en ansökan om skattereduktion även om du tidigare har sökt och fått jämkning av din preliminärskatt. Sänd din ansökan till: Skattekontoret Västervik Västervik Använd blanketten Ansökan Skattereduktion för husarbete ( SKV 4501 ). Behöver du fler exemplar av ansökningsblanketten kan du beställa dem och den här broschyren via Skatteverkets service telefon , direktval Du kan även hämta blanketten på 10

11 Så här gör du som haft förmån av husarbete Om du haft förmån av husarbete eller betalat husarbete genom nettolöneavdrag ska underlaget för skattereduktion redovisas på kontrolluppgift från arbetsgivaren. Underlaget förtrycks då i din inkomstdeklaration. Det enda du behöver göra är att kontrollera att underlaget är rätt innan du lämnar in inkomstdeklarationen. Övriga upplysningar Inkomstdeklarationen Har du själv betalt för husarbete och lämnar ansökan på blankett, finns inga uppgifter om skattereduktionen i den preliminära skatteuträkning som du får tillsammans med inkomstdeklarationen. Har du däremot haft förmån av husarbete eller betalat husarbete genom nettolöneavdrag, kommer skattereduktionen att framgå av den preliminära skatteuträkningen. Beslut Du som själv betalt husarbetet och ansökt om skattereduktion får ett skriftligt beslut från Skatteverket. Om ansökan medges kommer skattereduktionen även att framgå av beskedet om slutlig skatt. Hur du begär omprövning eller överklagar Om du inte är nöjd med beslutet kan du begära omprövning eller överklaga. Omprövning Om du begär omprövning handlägger Skatteverket din ansökan på nytt tillsammans med de uppgifter som du genom omprövningen tillfört ärendet. Du får därefter ett nytt beslut. Du kan begära omprövning till och med det femte året efter det att du fick beslutet. Skatteverket fattar ett obligatoriskt omprövningsbeslut. Om Skatteverket inte beslutar som du begär, skickas ärendet vidare till Länsrätten för beslut. Överklagandet ska ha kommit in till Skatteverket senast vid utgången av det femte året efter det år då du fick beslutet. Ytterligare information finns i den bilaga som du får tillsammans med beslutet. Oriktiga uppgifter Lämnar du oriktiga uppgifter och får för hög skattereduktion är du skyldig att betala tillbaka det du har fått för mycket. Om du lämnar oriktiga uppgifter för att få högre skattereduktion riskerar du dessutom att få skattetillägg. Frågor om skattereduktion Har du frågor om skattereduktionen är du välkommen att ringa Skatteupplysningen på Du kan läsa mer om skattereduktionen i Skatteverkets meddelande med information om skattelättnader för hushållstjänster, SKV M 2009:12, som finns på Rättsinformation och vidare under Med delanden. Överklagande Du överklagar beslutet hos Länsrätten. Överklagandet ska dock lämnas till det skattekontor som handlagt din ansökan. 11

12 Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon: Personlig service Ring Skatteupplysningen, inom Sverige: från utlandet: Skatteupplysningens öppettider: måndag torsdag kl. 8 19, fredag kl SKV 345 utgåva 3. Utgiven i juni 2009.

Skattereduktion för hushållsarbete

Skattereduktion för hushållsarbete SKV 345 utgåva 1 Skattereduktion för hushållsarbete Nu har du möjlighet att sänka din skatt om du anlitar någon att utföra hushålls tjänster från och med den 1 juli 2007. Skattereduktionen är 50 % av arbetskostnaden

Läs mer

ROT-avdrag. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva tillvägagångssättet för ROT-avdraget enligt den så kallade Fakturamodellen.

ROT-avdrag. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva tillvägagångssättet för ROT-avdraget enligt den så kallade Fakturamodellen. Klerebo 570 01 RÖRVIK ROT-avdrag Bakgrund Regeringen har beslutat att rätten till ROT-avdrag för byggarbeten ska gälla från den 8 Dec 2008. Skattereduktion medges första gången vid taxeringen 2010. Syfte

Läs mer

Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009

Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009 Rot & RUT Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster September 2007 Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009 Den senaste tiden har vi fått väldigt många frågor från hantverkarföretag och

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

ROT & RUT fran A-O. BYGGLOVS- HANDLINGAR Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion.

ROT & RUT fran A-O. BYGGLOVS- HANDLINGAR Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion. 01 ROT och RUT-avdraget är förmånligt men det är inte alla åtgärder som avdrag. Vi hjälper dig att räta ut frågetecknen. Vi har listat från A till Ö på vad som avdrag och vilka jobb som inte gör det. Viktigt

Läs mer

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i nedanstående förteckning ger rätt /ger inte rätt till För att man ska kunna få skattereduktion

Läs mer

RUT avdraget. Arne Jacobsson Grønt Lys 22.03.2013

RUT avdraget. Arne Jacobsson Grønt Lys 22.03.2013 2013 RUT avdraget Arne Jacobsson Grønt Lys 1 22.03.2013 2 Innehållsförteckning RUT-AVDRAGET... 3 1.Inledning... 3 2. Beskrivning av RUT avdraget... 4 3.Analys av RUT - avdragets effekter i Sverige... 6

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Exempel på ROT-arbete Skatteverket

Exempel på ROT-arbete Skatteverket Page 1 of 12 Exempel på rotarbete Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 19 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Kundens guide till ROT-avdraget

Kundens guide till ROT-avdraget Kundens guide till ROT-avdraget En vägledning för privatpersoner som skall köpa tjänster där ROT-avdrag kan bli tillämpligt Kunden Företaget Skatteverket Copyright Förändringskompaniet - 3c All kopiering

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus Deklarera 2014 Försäljning av småhus Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av småhus och ägarlägenheter 2 Olika sätt att lämna blankett K5 3 Hur

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter.

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Vi går igenom hur pension och lön beskattas och dessutom lite tips för dig som driver egen firma. Vi

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 12 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2012 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler SKV 563 utgåva 4 Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler Om du ska ta ut moms av dina hyresgäster och ha rätt att dra av momsen på dina kostnader för lokaler som du hyr ut räcker det

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt Deklarera 2015 Försäljning av bostadsrätt Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av bostadsrätt 2 Olika sätt att lämna blankett K6 3 Hur du beräknar

Läs mer

Förändringar av husavdraget

Förändringar av husavdraget Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förändringar av husavdraget Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt Deklarera 2014 Försäljning av bostadsrätt Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av bostadsrätt 2 Olika sätt att lämna blankett K6 3 Hur du beräknar

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

Deklarera smart 2010

Deklarera smart 2010 Gör ditt ITP-val Sid 36 Fondskolan del 5 Sid 40 smart 2010 Avdragsjakten har börjat. Högre gräns för reseavdraget och lägre skatt för uthyrning av bostäder är två av nyheterna. Privata Affärer har samlat

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer