ROT & RUT fran A-O. BYGGLOVS- HANDLINGAR Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROT & RUT fran A-O. BYGGLOVS- HANDLINGAR Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion."

Transkript

1 01 ROT och RUT-avdraget är förmånligt men det är inte alla åtgärder som avdrag. Vi hjälper dig att räta ut frågetecknen. Vi har listat från A till Ö på vad som avdrag och vilka jobb som inte gör det. Viktigt att tänka på är att det endast är arbetskostnaden som är avdragsgill. A ALTAN Ombyggnad och reparationer av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset Även tillbyggnad av ny altan i anslutning till bostadshuset Rengöring av altan ASFALTERING Asfaltering AVFALL Bortforsling av avfall ger inte rätt till Detta gäller såväl borforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial. B BADRUM Renovering och ombyggnad av badrum Även byte av badrumsinredning BALKONG Byggnation av balkong till småhus Däremot ger inte byggnation av balkong till bostadsrätt rätt till BARNPASSNING Arbetskostnad för barnpassning Barnpassningen ska ske i hemmet men lämning och hämtning av barn på förskola, skola och fritidsaktiviteter gäller också. för barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, grundskola fritidsaktiviteter eller liknande. Andra sådana aktiviteter som har nära samband med vardagslivet kan vara hjälp med läxor eller annat skolarbete som utförs i bostaden som ett led i barnpassningen. Till sådan barnpassning som inte räknas exempelvis privatlärare, tränare eller annat arbete för barnets räkning som kräver specialkunskaper och som normalt inte utförs av hushållen själva. BERGVÄRME Borrning och installation av bergvärme Observera att kostnaden för BLANDARE Byte av vattenblandare ger rätt till BOSTAD I UTLANDET Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan även få skattereduktion för hushållstjänster och ROTarbeten som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. BREDBAND för bredband är belägen. Installation av bredband inne i bostaden BRUNNSBORRNING Borrning och grävning av brunn utförs på tomten där bostaden är belägen. BYGGLOVS- HANDLINGAR Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till BYGGSTÄDNING Arbetskostnaden för byggstädning C CARPORT Byggnation av fristående carport Carport som byggs ihop med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad och ger därmed rätt till CATERING Utgifter för catering ger inte rätt till Inte heller kostnad för avhämtning av mat CENTRAL- DAMMSUGARE Installation av centraldammsugare D DJURPASSNING Djurpassning DRÄNERING Grävning och dränering av grund Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. DÖDSBO Ett dödsbo kan endast få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av boet ger dock inte rätt till DÖRRAR I Byte av dörrar i småhus Tillverkning av måttbeställda dörrar som sker i företagets lokaler ger däremot inte rätt till Inte heller lackning eller målning av dörrar som sker i företagets lokaler DÖRRAR I Byte av ytterdörr i bostadsrätt Däremot kan bostadsrättsinnehavaren få skattereduktion för byte av innerdörrar. Tillverkning av måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till E EKONOMIBYGGNAD Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad på en byggnad som är taxerad som ekonomibyggnad ger inte rätt till

2 ELANSLUTNING för elektricitet elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. Observera räknas till EL-ARBETEN El-arbeten som utförs i bostaden Exempel på el-arbeten som skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag. EL-ARBETEN El-arbeten som utförs i bostadsrätt förutsatt att elarbetet utförs i lägenheten och är sådant arbete som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för enligt stadgarna. Exempel på el-arbeten som kan ge rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag. ENERGIDEKLARA- TION Upprättande av energideklaration EUROPEISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES) ROT-arbeten på bostäder inom EES förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Observera att skattereduktionen endast får effekt om den enskilde betalar kommunal eller statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt i Sverige. F FASADTVÄTT Fasadtvätt FJÄRRVÄRME - för fjärrvärme fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera räknas till FJÄRRVÄRME Nedgrävning och installation av fjärrvärme till bostadsrätt FLYTTSTÄDNING Flyttstädning och inflyttningsstädning i den nya bostaden FRIGGEBOD Nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus Om- eller tillbyggnad samt reparation av befintlig friggebod kan ge rätt till FRITIDSHUS Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende. FUKTMÄTNING Fuktmätning FÖNSTERPUTSNING Fönsterputsning som utförs i bostaden FÖNSTER - Målning och byte av fönster eller fönsterbleck i bostadsbyggnaden FÖNSTER BOSTAD- SRÄTT Byte av fönster i bostadsrätt Vid fönsterbyte ger varken byte av ytter- eller innerfönster rätt till reduktion. Däremot ger arbetskostnad för arbeten på insidan av befintliga fönstren rätt till FÖRSÄKRINGS- ERSÄTTNING Om försäkringsersättning lämnats för del av arbetskostnaden medges inte skattereduktion för någon del av det arbete som utförts. Om det klart framgår att ersättningen endast avser material kan det utförda arbetet ge rätt till FÖRÄLDERS HUSHÅLL Skattereduktion för husarbeten som utförs i förälders hushåll För skattereduktion för ROTarbete gäller dock att den som ansöker om skattereduktion också är den som äger förälderns bostad. G GARAGE Nybyggnad av fristående garage Garage som är ihopbyggt med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och Ett garage får anses vara ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg. GARDINER Uppsättning, nedtagning och tvättning av gardiner ger rätt att arbetet är utfört i bostaden. GRUND ÅTGÄRDER PÅ KRYPGRUND Åtgärder för att förhindra t.ex. fukt i krypgrund GRÄSMATTA Anläggning av gräsmatta ger inte rätt till Men klippning av gräsmatta H HALMTAK Byte av halmtak HEMKÖRNING AV MAT Hemkörning av mat är att jämställa med en transporttjänst och ger därför inte rätt till HISS I BOSTAD- SRÄTTSFÖRENING Renovering av hiss i bostadsrättförening HYRESGÄST ROT-arbeten i hyresrätt ger inte rätt till Inte heller arbeten som utförs i kooperativ hyresrätt ger rätt till HÄMTNING AV BARN PÅ FÖRSKOLA Kostnad för hämtning och lämning av barn på förskola, fritids, skola eller 02

3 fritidsaktivitet som sker med taxi eller annat transportmedel Arbetskostnaden för den person som följer barnen till dessa aktiviteter HÄNGRÄNNOR Byte av hängrännor ger rätt till Rensning av hängrännor ger också rätt till I INFILTRATIONS- ANLÄGGNING Installation av infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till INSTALLATION Installation av maskiner och inventarier Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. J JORDVÄRME Grävning av jordvärme utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden. K KAKELUGN Arbetskostnad för att sätta in en kakelugn KEMTVÄTT Kemtvätt KOLONISTUGA Skattereduktion kan medges för ROT-arbete som utförs i kolonistuga förutsatt att föreningens stadgar tillåter övernattning i stugan och att den är inrättad för bostads-ändamål. För att skattereduktion ska kunna medges krävs att kolonistugeägaren lämnar ett intyg från koloniföreningens styrelse om att övernattning får ske i stugan. Intyget ska utföraren bifoga tillsammans med sin begäran om återbetalning. KOMMUN Husarbeten som köps av stat, kommun eller landsting ger inte rätt till Husarbete som köps av kommunala bolag kan ge rätt att ersättningen som betalas är marknadsmässig. KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad förutsatt att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen utför det. Observera att kostnad för KOMPLEMENTHUS Nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till Däremot kan du få skattereduktion för om- och tillbyggnad samt renovering av ett befintligt komplementhus. KONVERTER- INGSSTÖD Konverteringsstödet är ett statligt stöd/bidrag och har du som fastighetsägare erhållit detta kan du inte få skattereduktion för det arbete som du har fått konverteringsstöd för. KOOPERATIVA HYRESRÄTTER ROT-arbeten som utförs i kooperativa hyresrätter ger inte rätt till KRANAR Byte av kranar KVALITETSANSVARIG Arbete som kvalitetsansvarig KÖK Renovering av kök Lackning av köksluckor som utförs i företagets lokaler ger inte rätt till L LARM Installation av larm ger inte rätt till LUFTVÄRMEPUMP Montering av luftvärmepump Service av luftvärmepump ger dock inte rätt till LÅS Byte av dörrlås i småhusfastighet LÄXHJÄLP Förälder eller annan vårdnadshavare kan medges skattereduktion för husarbete för läxhjälp och annat skolarbete till barn som går i grundskola och gymnasieskola Läxläsningen och skolarbetet ska ha ett direkt samband med barnets skolgång. Arbetet ska ha utförts i barnets bostad och betalats av den som har underhållsskyldighet för barnet. för läxhjälp och annat skolarbete till person som deltar i kommunal vuxenutbildning. M MARKARBETEN INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP för vatten och avlopp vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick arbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera räknas till MARKARBETEN STEN/PLATTLÄGGN- ING Sten- eller plattsättning i trädgården MARKISER - Montering av markiser på småhus Service av markiser ger dock inte rätt till MARKISER Montering av markiser på bostadsrätt Inte heller service av befintliga markiser 03

4 MASKINKOSTNADER Kostnader för dyrbara maskiner såsom grävmaskin och utrustning för borrning för bergvärme och brunn ger inte rätt till MATSILVER Putsning av matsilver ger rätt att arbetet utförs i bostaden. MOSSBEKÄMPNING Mossbekämpning som utförs på tomten skattereduktion MÅLNINGSARBETEN Målningsarbeten som utförs i lägenheten Till sådant arbete som räknas alltså även målning av insidan av dörrar och fönster i bostadsrätten. Målning eller oljning av balkong, altan eller takterrass som hör till bostadsrätten ger inte rätt till MÅLNINGSARBETEN Målningsarbeten MÄTNINGSARBETEN Mätarbeten N NATTVAK Skattereduktion kan medges för nattvak förutsatt att det arbete som utförs under nattvaket är hjälparbete av personlig art som exempelvis hjälp med skötsel av den personliga hygienen, på- och avklädning, matning samt liknande personliga bestyr. Skatte-reduktion kan även medges om arbetet innebär att se till den omsorgsbehövandes säkerhet, exempelvis förhindra att en förvirrad person lämnar bostaden utan att ha förmågan att själv hitta hem. däremot inte om arbetet omfattar hälso- och sjukvård. Det innebär att om en person anlitar någon för att vaka över honom eller henne av medicinska skäl, exempelvis för att kontrollera puls, ta blodprov eller på annat sätt bidra med hälso- och sjukvårdsinsatser kan skattereduktion inte medges. om den omsorgsbehövande har fått statlig eller kommunala bidrag för aktuell omsorg. NYBYGGNATION Nybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till Inte heller om- och tillbyggnad som görs på nybyggda småhus och tillhörande komplementhus Vilket innebär att skattereduktion inte medges för om- och tillbyggnader av nybyggda småhus under de första fem åren från småhusets färdigställande. Detta innebär att fastigheter med värdeår 2004 kan få skattereduktion för arbete som görs år 2010 och fastigheter med värdeår 2005 kan få skattereduktion för arbete som görs år 2011 o.s.v. dock för om- och tillbyggnad som gjorts på nybyggt hus (endast för hus med värdeår ) är utfört under tiden den 8 dec juni NYBYGGNATION - VÄXTHUS Arbetskostnad för att bygga ett friliggande växthus ger inte rätt till NYBYGGNAD RIVA ETT GAMMALT HUS OCH BYGGA ETT NYTT för rivning av gammalt hus. P PERSIENNER Montering av persienner ger inte rätt till PLÅTTAK Läggning av nytt plåttak samt lagning eller byte av delar av plåttak Om ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds. NÄRINGSBOSTAD En person som äger och bor i en småhusfastighet får skattereduktion oavsett om bostadsbyggnaden ingår i näringsverksamhet eller utgör en privatbostad. Skattereduktion för husarbete medges endast för den del av arbetet som utförs i utrymme som ägaren använder för bostadsändamål. O OLJECISTERN RENGÖRING Rengöring av oljecistern Observera att skattereduktion endast medges för den arbetskostnad som avser rengöringen av oljecisternen. inte för kostnader som avser exempelvis kontroll, verktyg, maskintid och transport. OMBYGGNAD AV BEFINTLIGT för ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Om däremot ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds. Även arbetskostnaden för att tvätta och måla taket ger rätt till POOL Arbete på utomhuspool ger inte rätt till Detta gäller även om poolen byggs in i befintlig altan som hör till huset. Reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool POOLRENGÖRING Rengöring av utomhuspol ger inte rätt till Enkel veckorengöring av inomhuspool kan dock ses som städning och ger PORTBYTE Byte av garageport ger rätt till skattereduktion, underförutsättning att garaget är ihopbyggt med bostadshuset. R RADON Radonsanering i byggnaden (t.ex. genom installation av fläktar) Har ett generellt bidrag betalats ut för radonsanering medges inte Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges. S SAMFÄLLIGHET ROT-arbete på samfälligheter 04

5 Exempelvis ger inte byggnadsarbete som utförs på garagelänga som är belägen på samfälld mark rätt till SANITETSPORSLIN Byte av sanitetsporslin ger rätt till SERVICE OCH REPARA- TIONER Reparation och service på maskiner och inventarier ger inte rätt till SEPTIKTANK Tömning och rengöring av septiktank SJUKVÅRD Sjukvård SKADEDJUR Skadedjursbekämpning ger inte rätt till Arbetskostnad för byggtjänster som vidtas för att reparera efter skadedjurens framfart ger dock rätt till inte heller för bekämpning av mördarsniglar. SKORSTEN Reparation av skorsten ger rätt till Även arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorstenen Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Skattereduktion medges även på småhus som inte har åsatts något värde vid fastighetstaxeringen. SNÖSKOTTNING Snöskottning som sker på tomten Skattereduktion medges även för skottning av hus-, garagetak, 05 balkong och altan samt borttagning av istappar. för snöskottning eller andra arbeten som utförs på samfälligheter exempelvis snöröjning av garagelänga. SOLPANELER Inmontering eller byte av solpaneler förutsatt att bidrag inte har medgetts. Service av solpaneler ger inte rätt till STAKET Arbetskostnad för reparation, ombyggnad eller nybyggnad av staket STENSÄTTNING Stensättning STUBBFRÄSNING Stubbfräsning STÄDNING Städning av bostad som sökanden själv använder ger rätt till även för städning av bostad som hyrts för kortare eller längre tid t.ex. slutstädning av hyrd fritidsbostad. STÄDNING - BYGGSTÄDNING Byggstädning STÄDROBOT Hyra av städrobot ger inte rätt till T TAKPANNOR Tvätt av takpannor samt lägga ny eller byta ut befintlig beläggning TIDSPERIOD Reglerna om skattereduktion för husarbete är permanent. TILLBYGGNAD Om du låter bygga till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger det rätt till Däremot ger inte nybyggnation rätt till Ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus medför inte att huset anses nybyggt under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. TILLÄGGSISOLERING Tilläggsisolering TRAPPA Reparation eller byte av entrétrappor som är fästa eller förankrade i bostadsbyggnaden TREKAMMARBRUNN AVLOPP Nedgrävning av en trekammarbrunn skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden. TRÄDBESKÄRNING för trädbeskärning. TVÄTT Tvätt av textilier som utförs i bostaden eller i gemensam tvättstuga U UTBYGGNAD FÖR- RÅD Utbyggnad av redan befintliga förråd V VASSTAK Rengöring av vasstak ger rätt till VATTENLEDNING för vatten är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. VEDSPIS Montering av vedspis ger rätt till VENTILATION Montering och byte av ventilation VÄRME för värme är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden. VÄRMEPANNA Installation eller byte av värmepanna Service av värmepanna ger dock inte rätt till VÄRMEPUMP Inmontering eller byte av värmepump Service av värmepump ger dock inte rätt till OBS: Med ägare avses även tomträttsinnehavare Källa: skatteverket.se

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i nedanstående förteckning ger rätt /ger inte rätt till För att man ska kunna få skattereduktion

Läs mer

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG Källa: www.skatteverket.se A ALTAN Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till

Läs mer

Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009

Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009 Rot & RUT Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster September 2007 Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009 Den senaste tiden har vi fått väldigt många frågor från hantverkarföretag och

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt Deklarera 2014 Försäljning av bostadsrätt Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av bostadsrätt 2 Olika sätt att lämna blankett K6 3 Hur du beräknar

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt Deklarera 2015 Försäljning av bostadsrätt Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av bostadsrätt 2 Olika sätt att lämna blankett K6 3 Hur du beräknar

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor 2012-04-01

Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor 2012-04-01 Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor 2012-04-01 Innehåll A. Din försäkrings giltighet.................. 5 Vilka avtal du kan välja......................... 5 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 ICA Banken Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 19 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus, ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten lokal med direktverkande elvärme och genomför

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor 2015-04-01

Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor 2015-04-01 Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor 2015-04-01 Innehåll A. Din försäkrings giltighet...5 Vilka avtal du kan välja....5 Vem försäkringen gäller för...6 Var försäkringen gäller....6

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp 6 E Värderings- och ersättningsregler

Läs mer

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 ICA Banken Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, fi lial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Ordningsregler för Brf Fågelbro 3

Ordningsregler för Brf Fågelbro 3 Ordningsregler för Brf Fågelbro 3 Ordningsreglerna för föreningen omfattar dels trivselregler och nyttjanderegler och övriga råd och påpekanden för boende i föreningen. Vidare ges en kort presentation

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2010-07-01. Villkor Hem, villa & fritidshus

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2010-07-01. Villkor Hem, villa & fritidshus Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus Gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Deklaration. dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att tillämpa lättnadsregeln

Deklaration. dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att tillämpa lättnadsregeln deklarationshandledning för dig som är fastighetsägare Deklaration en bilaga till fastighetstidningen nr 3/2011 Pris: 135 kronor exkl. moms 2011 dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa villa.

Värdefull information för Dig som skall köpa villa. Värdefull information för Dig som skall köpa villa. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa villa. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med direktverkande elvärme och genomför någon av nedan uppräknade åtgärder kan du få stöd.

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer