Inledning. klassat som ett hot mot internationell säkerhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. klassat som ett hot mot internationell säkerhet."

Transkript

1

2

3 Inledning Massvåldtäker är massförstörelsevapen Massvåldtäkter under krig uppmärksammades offentligt först under Balkankrigen på 1990-talet. I dag vet vi att det sexualiserade våldet mot kvinnor historiskt sett varit en krigsföringsmetod. Fördömandena efter Balkan var starka och ledde så småningom till att det sexualiserade våldet nu betraktas som krigsförbrytelse. Den internationella kvinnorörelsen drev frågan vilket också delvis resulterade i att FN:s säkerhetsråd år 2000 antog resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Världens viktigaste säkerhetspolitiska instans erkände därmed att kvinnor och män har olika erfarenheter av konflikter, att kvinnor och flickor behöver speciellt skydd från könsspecika former av våld och att kvinnor måste delta på alla nivåer i det fredsbyggande arbetet, från fredsförhandlingar till återuppbyggnad. FN:s medlemsländer har ett ansvar för att förverkliga resolutionens krav och intentioner. Men det arbetet går trögt. Nationella handlingsplaner saknas fortfarande i merparten av medlemsländerna och kvinnors deltagande i fredsförhandlingar är långt ifrån en självklarhet. Vad beror då detta på? Allt tyder på att det finns en utbredd övertygelse bland länderna om att det sexualiserade våldet riktat mot kvinnor helt enkelt inte stämmer överens med den gängse säkerhetspolitiska synen om vad som utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Det verkar finnas en ovilja att ta till sig jämställdheten och kvinnors perspektiv i den säkerhetspolitiska analysen. Möjligen kan det bero på att området traditionellt dominerats av en exklusiv skara av främst män. En elit som tror sig ha insikt i frågor som vanliga människor saknar. Men de saknar själva insikten om betydelsen av det civila samhället, och i synnerhet kvinnors betydelse för det civila samhället. Men dessa analytiker har en ofullständig bild av verkligheten just genom sin blindhet för kön och det gagnar varken freden eller säkerheten. Varför är då sexualiserat våld ett hot mot internationell och nationell säkerhet? Vissa feministiska analytiker, bland annat på UNIFEM, FN:s kvinnoorgan har definierat hoten så här: g Våldtäkter som sker offentligt inför ögonen på grannar och familjemedlemmar för att uppnå maximal effekt på kränkningen signalerar att samhället inte kan skydda kvinnor och barn. Det är förödande och undergräver därmed effektivt själva identiteten och sammanhållningen i samhället. g Sexualiserat våld underminerar chanserna för en hållbar och inklusive fred för kvinnor och män, eftersom kvinnorna öppet förnedrats och skrämts. Sexualiserat våld utfört av militära styrkor har en tendens att sprida sig till det omkringliggande civila samhället. Våldsnivån höjs och sexualiserat våld blir normbildande även för vanliga medborgare. g Massvåltäkter ökar spridningen av HIV/Aids som FNs säkerhetsråd klassat som ett hot mot internationell säkerhet. g Eftersom förövarna sällan ställs till ansvar och döms och offren inte får upprättelse eller ersättning, är det svårt att återupprätta respekten för lag och ordning. Straffrihet för brott mot mänskliga rättigheter betyder att brottslingar går fria och inte sällan får höga nationella eller lokala befattningar. Det uppmuntrar till lagtrots och luckrar upp respekten för rättsstaten. Rapporter om en ökning av våldtäkter, sexslaveri och på tvingade graviditeter i pågående konflikter t ex i Darfur och Norra Kivu-provinsen i Demokratiska Republiken Kongo visar tydligt att könsspecifikt våld är en beräknad krigstaktik. Kvinnorna är måltavlor och siffror som offer under krigen i Bosnien och Kroatien, under inbördeskriget i Sierra Leone, bara under 2007 i den östra delen av Kongo (not: uppgifter från P1 Konflikt, den 23:e februari 2008), talar ett tydligt språk: massvåldtäkter är massförstöreslevapen. Åtta år efter antagandet av resolution 1325 borde vi därför kunna förvänta oss att det internationella samfundet tar intryck och inkluderar sexualiserat våld som ett säkerhetshot. Världens ledare måste inse att sexualiserat våld är inte bara ett brott mot de mänskliga rättigheterna utan ett hot mot en hållbar fred. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon anger färdriktningen i sitt tal på FN: s kvinnokommission i februari Han kräver att det under FN:s säkerhetsråd skall inrättas ett kontrollorgan som ska följa utvecklingen när det gäller våld mot kvinnor och flickor. Han vill se lagändringar i medlemsstaterna så att våld mot kvinnor kriminaliseras, han uppmanar världens ledare att mobilisera mot mäns våld mot kvinnor och tar själv initiativ till ett globalt manligt nätverk för att motverka våld mot kvinnor. Han uppmuntrar också kvinnogrupper runt om i världen att fortsätta kampen mot våldet. I den kampen tar Kvinna till Kvinna, tillsammans med alla våra partners, en aktiv del. Februari 2008 Lena Ag Generalsekreterare Anna Lidén KANSLICHEF VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 Women s Network Croatia demonstrerar den 8 mars för kvinnors ökade deltagande i politiken. Målet är 51 % kvinnor! 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

5 Vem bestämmer när det är fred? Fred är ett livsviktigt begrepp med många betydelser. Det som uppfattas som fred av vissa behöver inte alls vara fred för andra. Det beror på vem man är, på möjligheter, rättigheter och skyldigheter, på erfarenheter och vart man befinner sig. För befolkningen i ett konfliktområde inträffar sällan fred direkt efter att ett fredsavtal skrivits under. Att bygga fred tar tid, och är ett långsiktigt arbete. Men alldeles för ofta väljer såväl det internationella samfundet som inhemska regeringar att fatta kortsiktiga beslut för att försöka visa på snabba resultat och handlingskraft. Att endast förhandla med de krigförande parterna i en begynnande fredsprocess, trots att hela befolkningen påverkas av förhandlingarna är ett exempel på kortsiktighet. Det är parter som ofta har tydliga egenintressen i utkomsten av förhandlingarna som sällan stämmer överens med majoriteten av befolkningens intressen. Sådana beslut kan i värsta fall snarare spä på konflikten ytterligare, istället för att avsluta den. I de flesta samhällen i världen deltar inte kvinnor i den beslutande makten. Säkerhetshot mot kvinnor glöms därför ofta bort av de makthavare som själva inte berörs av hoten. Men långsiktig och hållbar fred kräver att befolkningen är involverad i fredsprocessen och i återuppbyggandet av landet eller området. För att detta ska vara möjligt måste hela befolkningen delta. Det är enda möjligheten för att säkra att viktiga erfarenheter och kunskaper inte går förlorade i planeringen av det nya samhälle som ska byggas upp efter kriget. Den traditionella rollfördelningen gör att kvinnor och män i huvudsak har skilda roller och därför också olika erfarenheter. Vikten av ett starkt civilsamhälle En riktig demokratiseringsprocess behövs för att bygga fred, med ett starkt civilt samhälle som fungerar som en kontrollmekanism för att staten och dess institutioner verkligen arbetar för demokratisering och inkludering av alla i återuppbyggnaden av landet. Det civila samhället med dess organisationer har en central och viktig roll i fredsarbetet och i återuppbyggnaden av ett konflikt område. Organisationerna arbetar för att så många som möjligt kan göra sina röster hörda, både genom diskussioner och offentliga debatter, men också genom att låta dem som aldrig hörs få möjlighet att uttrycka sig. De lyfter frågor som inte finns på den politiska dagordningen och gör dem till politik. De arbetar också med uppgifter som den demolerade staten ännu inte lyckats bygga upp. Sjukvård, omsorg och utbildning, och skydd av mänskliga rättigheter sköts ofta av organisationer inom det civila samhället under och efter konflikt. Kvinna till Kvinna bygger fred. Vi gör det genom att stödja kvinnoorganisationer i konfliktområden. Organisationerna stärker kvinnans roll i sam hället på alla nivåer och de arbetar med kvinnors säkerhet. På så sätt bidrar vi till ett demokratibygge och till långsiktighet i återuppbyggnadsarbetet av de konfliktområden där vi befinner oss. Många organisationer arbetar med fredliga lösningar på konflikten, över konfliktgränser och i samarbete med varandra. Arbetet börjar på den mest basala nivån. Att kvinnor får höras. Vi ser att fredsarbetet måste börja där. Därför stödjer vi samtalsgrupper för kvinnor, traumabearbetning, och organisationer som arbetar för kvinnors hälsa och sexuella rättigheter och mot mäns våld mot kvinnor i konfliktområden. Kvinna till Kvinna har sedan starten för femton år sedan arbetat strategiskt för att skapa möten och samarbeten mellan de organisationer vi stödjer. Vi arbetar aktivt för att organisationer ska ha möjlighet att träffas, även när de arbetar på varsin sida av konfliktgränsen. Vi vet att åtskillnad är den bästa krigsstrategin och att det är den främsta anledningen till att fredsinitiativ inte får bäring. Men genom att människor träffas, pratar och får möjlighet att diskutera så kan försoning och förståelse formas. Det tar tid, och det måste ges tid. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 Teambuilding under mötet mellan organisationer från Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. Political peace is nothing without personal peace. nätverkande israel palestina I mars 2007 samlades Kvinna till Kvinnas samarbets organisationer från Israel och Palestina vid Döda havskusten i Jordanien under tre dagar. På grund av det politiska klimatet i Mellanöstern är det omöjligt för många palestinier från Västbanken att resa till Israel och israeler får inte besöka områden som styrs av den palestinska myndigheten. Trots deltagarnas skilda bakgrunder och verksamheter visade diskussionerna om feminism och fredsarbete på flera beröringspunkter. Det handlade exempelvis om svårigheter att förändra diskriminerande lagstiftning, problem med givarstyrda projekt och generationsklyftor inom kvinnorörelsen. Flera deltagare beskrev hur misstron mot den andra späds på när det blir allt svårare att mötas. En palestinsk kvinna från Nablus, vars man blev ihjälskjuten av israelisk militär och som nu arbetar med att stödja andra kvinnor som drabbats av konflikten, pratade om hur viktigt det varit att träffa judiska kvinnor från Israel. Hon vill berätta för sina barn och kvinnorna i samtalsgrupperna att det finns judar som står på deras sida, mot våldet och mot ockupationen. nätverkande södra kaukasien I slutet av oktober hölls ett möte för organisationer i södra Kaukasien som arbetar med tonårstjejer och unga kvinnor. Mötet hölls på en neutral plats, i Istanbul. Deltagarna var alla i åldrarna år. Syftet med mötet i Istanbul var att under några dagar få chansen att diskutera unga kvinnors villkor i konfliktregionen och att undersöka möjligheterna för ett regionalt samarbete för förändring. Nationalism, diskriminering, korruption, våld och begränsad rörelsefrihet är några av de konsekvenser som konflikterna i regionen medför. Begränsad makt över sin egen kropp är ytterligare en konsekvens som drabbar unga kvinnor. Att sakna makt över sin egen kropp kan innebära många saker, bland annat att inte kunna välja sin egen partner, att inte kunna skilja sig och att tillgången till vård och reproduktiva rättigheter är bristfällig. Efter några dagar med livliga diskussioner och studiebesök hos turkiska kvinnoorganisationer bestämde sig deltagarna för att påbörja arbetet med en gemensam databas och webbplats för unga kvinnor i södra Kaukasien. Unga kvinnor finns sällan representerade i politiska församlingar eller i statistik i Södra Kaukasien. Därför menade mötesdeltagarna att det är dags för dem själva att göra sina röster hörda och visa hur konflikter påverkar dem. g 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 Kvinna till Kvinna i världen Västra Balkan Kvinna till Kvinna stödjer kvinnoorganisationer i krigs- och konflikt drabbade områden. Under 2007 utgick stöd till sammanlagt 121 organisationer på västra Balkan, i södra Kaukasien och i Mellanöstern. Västra Balkan plågades hårt av krig under 1990-talet. De konfliktdrabbade länderna har gradvis byggts upp igen, men vägen är fortfarande lång för att nå försoning mellan de etniska grupper som stred mot varandra i krigen. Genom att skapa nätverk över de etniska gränserna bidrar Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer till att bygga en hållbar fred. Under två dagar i slutet av november 2007 skedde något ovanligt på ett hotell i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina en öppning för försoning i ett krigsskadat uppdelat land. Kvinnor från olika etniska grupper samlades på en konferens på temat Facing the Past. De hade träffats många gånger tidigare, redan 1996 började organisationer samarbeta med varandra om gemensamma frågor. Men aldrig tidigare hade de träffats för att prata om det som hände under kriget. Nu talade de om övergreppen, fasorna och såren som fortfarande finns kvar. En viktig orsak till att konferensen blev av och att den blev en framgång är det långsiktiga svenska stödet via Kvinna till Kvinna till kvinnoorganisationerna i landet. Kvinna till Kvinna har stött deras nätverk sedan krigsåren. Inom nätverket har serbiska, kroatiska och bosniakiska kvinnor sam verkat när det gäller sakfrågor, till exempel våld mot kvinnor och människohandel. Samarbetet har varit känsligt, och i perioder farligt eftersom många utomstående betraktat dem som förrädare som träffar fienden. Men kvinnorna själva har med tiden lärt känna och respektera varandra. I Serbien har Women in Black arbetat med Facing the Past -strategier under flera år. De håller bland annat workshops med deltagare från Bosnien, Kroatien, Serbien och Kosovo. Under dessa workshops får deltagarna diskutera vad som hände under kriget. En del är också att se sin egen, sitt lands eller sin grupps skuld till händelserna under Balkankriget. Ett stort möte på samma tema hölls i september i Makedonien, i samarbete med Kosovo Women s Network. Under parollen Transitional Justice and Facing the Past möttes serbiska, kosovoserbiska och kosovoalbanska organisationer för att diskutera kvinnors säkerhet och former för samarbete mellan kvinnoorganisationer över gränserna. Den politiska diskussionen i Kosovo och Serbien har under året i hög grad präglats av Kosovofrågan, där positionerna mellan regeringarna varit helt låsta. 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

9 Nadja Duhacek och Armela Bejko under kampanjen 16 days of activism, den 28:e november i Nis, Serbien. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 Och som så många gånger förr så lyckades kvinnorna under mötet med det som regeringsföreträdarna inte klarat av under förhandlingarna om Kosovos status. De möttes, samtalade, diskuterade och kom fram till konkreta resultat om försoning mellan länderna och folkgrupperna. När Kvinna till Kvinna började arbeta på västra Balkan 1993 pågick kriget fortfarande. De konflikt drabbade länderna var svårt sargade och civil befolkningen levde under svåra förhåll anden. Många kvinnor var traumatiserade efter att ha utsatts för olika former av övergrepp. Bland annat användes systematiserade sexuella övergrepp mot kvinnor som krigföringsmetod för att förnedra fienden. Vid den tiden tänkte de traditionella hjäl p- organisationerna sällan på kvinnors specifika behov. Kvinna till Kvinna såg behoven och skickade kvinnopaket, med hygienartiklar, underkläder och andra förnödenheter. Även när det gällde sjuk- och hälsovården, som raserades till följd av kriget, var kvinnornas behov stora. Den österrikiska organisationen Care Austria och Kvinna till Kvinna utrustade tillsammans en mobil mödravårdscentral som de reste runt med i Bosnien-Hercegovina och erbjöd kvinnor gynekologiska undersökningar och läkarvård till barnen. Många av Kvinna till Kvinnas lokala samarbetsorganisationer ordnade samtalsgrupper för kvinnor där de kunde bearbeta sina upplevelser av kriget. Behovet av traumabearbetning fortsatte att vara akut efter krigen på hela Balkan. Obearbetade trauman, på individuell och kollektiv nivå, utgör grogrund för nya konflikter. I kombination med etnisk segregering är risken stor att väpnade konflikter blossar upp igen. Forsk ning visar att mer än 50 procent av alla väpnade konflikter inom länder återuppstår. För att varaktig fred ska komma till stånd krävs ett långsiktigt försoningsarbete som bygger på lokala initiativ. Att skapa förutsättningar för försoning tar tid och måste få ta tid. Därför är det viktigt att biståndsorganisationer som finns på plats i konfliktområden stannar under en längre tid. Detta gäller särskilt för stöd till det civila samhället, där kortsiktigt stöd till enskilda projekt riskerar att försvaga de enskilda organisationerna istället för att stärka dem. Samarbetet bör alltid ske utifrån de lokala organisationernas behov och prioriteringar. Kontinuitet och långsiktighet är därför grundläggande för Kvinna till Kvinnas arbete. Arbetet på västra Balkan fortsätter. Idag arbetar vi i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro och Serbien. Organisationerna träffas, i olika konstellationer, för att diskutera gemensamma frågor och projekt. Kvinnoorganisationernas samarbete över nationsgränser och etniska gränser skapar förutsättningar för en fredlig samexistens i regionen. Framgångar västra Balkan Albanien Den nya lagen mot våld mot kvinnor trädde i kraft den 1 juni Flera albanska kvinnoorganisationer åkte på studieresor till Serbien under våren och träffade organisationer, politiker och fackförbund. Kosovofrågan har gjort relationerna mellan länderna ansträngd, varför det var viktigt för kvinnoorganisationerna att etablera bra samarbeten med organisationer på andra sidan gränsen. Bosnien-Hercegovina Kvinnoorganisationerna i Bosnien-Hercegovina arbetade intensivt för att stoppa förslaget att minska andelen kvoterade kvinnor på röstsedlarna från 30 till 22 procent. Med en lyckad lobbykampanj hindrade de förslaget att gå igenom. Under ett nätverksmöte i Bosnien i maj talade Maja Mamula från Women s Room i Zagreb och Maria Bergström från RFSU om kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. Under en interaktiv workshop fick kvinnorna ge sin syn på sexuella frågor. Därefter hölls ett pass med fittfakta, där de kvinnliga könsdelarna noggrant gicks igenom. Många deltagare hade aldrig tidigare fått ta del av liknande information, och många vittnade om att de aldrig fått njuta av sex i sina relationer. Organisationen Cure inspirerades och beslutade att själva börja jobba med vagina-workshops. Montenegro Kvinnorörelsen i Montenegro har under året arbetat aktivt för att den nya staten ska få en jämställdhetslagstiftning och en genusmedveten konstitution. I juli 2007 antogs jämställdhetslagstiftningen och i oktober antog parlamentet Montenegros konstitution. Varken lagen eller 10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

11 Mirjana Mirosavljevic, Reconstruction Women s Fund den 8 mars 2007 konstitutionen är tillräckliga när det gäller kvinnors rättigheter. Men kvinnorörelsens idoga arbete har gjort att frågorna är kända hos både allmänheten och ledande politiker. Kosovo och Serbien Kosovo Women s Network och Women in Black i Serbien samarbetar under namnet Women s Peace Coalition. I september anordnade de en stor fredskonferens i Struga, Makedonien. Ämnet var Transitional Justice and Facing the Past. Att serber, kosovoalbaner och kosovoserber möttes och diskuterade dessa frågor i en infekterad tid var en stark politisk handling. Ett TV-team från kosovarisk TV var med under hela konferensen, och producerade en dokumentär som senare visades i nationell TV. Under konferensen togs det stora steg mot försoning mellan de olika folkgrupperna. Kosovo Kosovar Gender Studies Center publicerade en rapport, den första i sitt slag, om jämställdheten i Kosovos utbildningssystem. Studien täcker allt från förskola till utbildningsministerium, och visar på en mycket ojämn könsfördelning på alla nivåer. Studien granskar bland annat även skolböcker. Boken rönte stor uppmärksamhet och gav stort medialt genomslag med live debatter i nationell TV och radio. Gender Studies blev ombedda att presentera studien i parlamentet och den nuvarande utbildningsministern har uttryckt intresse för fortsatt samarbete kring dessa frågor. Serbien I maj 2007 presenterades den serbiska regeringens CEDAW-rapport, samt skuggrapporterna från kvinnorörelsen i Serbien, för CEDAW-kommittén i New York. Många av kvinnorörelsens rekommendationer kom med i CEDAW-kommitténs rekommendationer, till exempel att staten måste förbättra sin dialog med kvinnorörelsen och använda sig av den kunskap och erfarenhet som finns där. Kvinnoorganisationen Sandglass organiserade ett seminarium om fundamentalism i Jastrebac. Politiska partier var inbjudna och deltog aktivt i seminariet. I det samhällsklimat som råder i Serbien idag är det svårt, på gränsen till omöjligt, att föra den här typen av diskussioner. Att Sandglass har lyckats skapa intresse för och debatt om de här frågorna är därför en stor bedrift. g VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 Suzan Dahnoun och Amera Sharabati deltar på en workshop arrangerad av Palestinian Center for Peace and Democracy i Hebron. 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

13 Kvinna till Kvinna i världen Mellanöstern Hela Mellanöstern-regionen påverkas av kriget i Irak och konflikterna mellan Israel och Hizbollah i Libanon samt Israel Palestina kon flikten. Samtidigt som konflikterna intensifierats under de senaste åren har kvinnors positioner i samhället och deras rättigheter försämrats och försvagats. Kvinna till Kvinna arbetar därför aktivt med att stärka kvinnorörelsen i hela Mellanöstern. En viktig hörnsten är att stödja och initiera nätverksmöten mellan organisationer och grupper över både landsoch konfliktgränser. Många arbetar mot samma mål med liknande medel. Genom att träffas kan de både inspireras och stödja varandra. Det behövs, eftersom kvinnorörelsen motarbetas kontinuerligt i flera delar av Mellanöstern. I Irak har kvinnornas situation försämrats avsevärt sedan USA invaderade landet När den nya författningen antogs 2005 såldes kvinnors rättigheter ut i Irak till förmån för en fram stressad författning som George Bush behövde för att vända en kritisk hemmaopinion som krävde synliga resultat i Irak. Det finns inte längre något skydd mot mäns våld mot kvinnor, som har ökat lavinartat sedan invasionen. Kvinnor dödas av det enda skälet att de är kvinnor. Rapporter pekar på att mellan kvinnor mördas i månaden, bara i Basra i södra Irak. Nu märker kvinnorörelsen i Egypten att situationen förändras för kvinnor även där, trots att de inte själva är i konflikt med något annat land. Det är tydligt att alla i Mellanöstern regionen påverkas och påverkar varandra. Tradi tionella och fundamentalistiska krafter ökar i de flesta länderna, vilket är en farlig utveckling. Inte minst för kvinnor eftersom kännetecknande för all religiös fundamentalism, oavsett var den före kommer, är att den begränsar kvinnors rättigheter. Under våren och sommaren bombade och besköt Libanons regering det palestinska flyktinglägret Nahr al-bared i norra Libanon. Skälet var att lösa Al-Qaida nätverk skulle ha bildats i lägren. I jakten dödades många civila palestinier. Kvinna till Kvinna inledde snabbt ett samarbete med Najdeh, den största palestinska kvinnoorganisationen i Libanon, för att förmedla akutbistånd till kvinnor inne i lägret samt till de områden dit många flytt sedan beskjutningen av Nahr al-bared började. Kvinnors basala behov får ofta stå tillbaka när akutbistånd förmedlas. I Nahr al-bared var det mycket varmt i maj och juni och invånarna är trångbodda. Basala behov som hygien kräver tvål, underkläder och handdukar. Attribut som är livsviktiga när man har mens eller är nyförlöst i en sådan miljö. Det civila samhället med oberoende organisationer måste stärkas för att vända utvecklingen i hela Mellanöstern. Det finns få organisationer VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 mötesplatser för ett stort antal organisationer från både Israel och Västbanken utanför deras egna gränser. Partnerorganisationer från Gaza är alltid inbjudna till mötena, men deras företrädare har inte haft möjlighet att delta eftersom gränsen till Gaza varit helt stängd under året. De boende på Gaza blir mer och mer isolerade. Deras situation förvärrades ytterligare under 2007 då en militär konflikt blossade upp mellan Hamas och Fatah på både Västbanken och Gaza. Som partner- freds och biståndsorganisation måste vi vara flexibla och kunna möta olika typer av behov snabbt. I krigssituationer förändras förutsättningarna för befolkningen från en dag till en annan. Därför är det viktigt att vi som biståndsorganisation är på plats. I Beit Hanoun i Norra Gaza har Israels bomber ödelagt stora områden. Tahani Qasem och Naila Ayesh från Women s Affair Center tar paus. som kan och vågar utmana militaristiska och fundamentalistiska grupperingar, i Irak, Israel och i Libanon, till exempel. Det som behövs är en massiv civil insats för att ändra utvecklingen. Det finns demokratiska krafter, enskilda politiker och framförallt organisationer i civilsamhället, som med ordentligt stöd från omvärlden kan få större kraft i fredsbyggandet i Mellanöstern. Det är lika viktigt att stödja det civila samhället i länder som Jordanien, där parlamentet under 2007 bland annat försökte inskränka oberoende organisationers möjligheter att registrera sig. I flera års tid har den israeliska och den palestinska kvinnorörelsen arbetat med dialog och försoning mellan grupperna. Deras arbete har försvårats avsevärt de senaste åren, bland annat på grund av Israels mur mot de palestinska områdena. Kvinna till Kvinna har därför skapat möten och Framgångar MELLANÖSTERN Israel I Kufar Kara, en palestinsk by i Gallillen, har kvinnor som tidigare varit isolerade i sin by och inte gått utanför huset utan en manlig släkting, förändrats radikalt. Efter att de deltagit i Community of Learning Women s ledarskapsprogram har de börjat jobbat med utåtriktade projekt. De har under året anordnat en konferens om sociala frågor och flera har även intervjuats i radio på samma tema. Isha L Isha och Coalition of Women for Peace anordnade konferensen Security for Whom? i Israel. Konferensen hölls några månader efter Libanonkriget där Israel och Hizbollah var de krigförande parterna. Konferensens tema var feministisk säkerhet, och en rapport presenterades om hur kvinnor som redan innan hade en svår ekonomisk situation drabbades extra svårt under kriget. Västbanken För första gången har kvinnor med funktionshinder organiserat sig och 2007 registrerades organisationen Stars of Hope. Funktionshindrade kvinnor är en extremt isolerad och marginaliserad grupp i det palestinska samhället som få ser kan ha en positiv roll inom det egna samhället. Genom organisationen har Stars of Hope tagit makten att driva på förändringen om funktionshindrade kvinnors situation i Palestina. 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

15 Gaza Women s Affair Center har lyckats stödja kvinnors organisering i Beit Hanoun i norra Gaza, ett område som både utsatts för internt och israeliskt våld under året. De har hållit utbildningar för lokala kvinnoorganisationer om bland annat kvinnors rättigheter. De lokala kvinno organisationerna har sedan själva hållit utbildningar för kvinnor på landsbygden i Gaza om genus och empowerment. En deltagare berättade att hon efter Women s Affair Centers utbildning börjat förstå sin egen roll i familjen. Efter att ha tagit makten över sin egen livssituation har hon också börjat stödja andra kvinnor i familjen och framförallt sina svärdöttrar. I en hårt patriarkal kontext har hon nu börjat stödja deras fortsatta universitetsutbildning, vilket är ovanligt för kvinnor efter deras giftermål. Israel och Västbanken I mars 2007 samlades Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer från Israel och Palestina vid Döda havet i Jordanien under tre dagar. Den politiska situationen gör det omöjligt för organisationerna att träffas i Israel eller på de palestinska områdena. Under mötet diskuterades bland annat gemen samma fredsstrategier, feministisk säkerhet, och problem med diskriminerande lagstiftning. Jordanien Efter intensivt påverkansarbete från det jordanska civila samhället, med internationellt stöd från bland annat Kvinna till Kvinna, drog det jordanska parlamentet slutligen tillbaka lagförslaget Association Law från parlamentet. Förslaget innehöll både begränsningar för vad icke statliga organisationer får göra, vilken verksamhet de får bedriva och hur. Det innehöll även begränsningar för registrering av oberoende organisationer. Om lagen hade gått igenom skulle den starkt försvåra för det civila samhällets möjligheter att arbeta i Jordanien. Kvinna till Kvinna gav tillsammans med EU stöd till en stor konferens för jordanska kvinnoorganisationer med titeln: Promoting women s political representation. Boriana Jönsson från Kvinna till Kvinna och Gudrun Schyman från Feministiskt Initiativ deltog på konferensen. och våld mot kvinnor diskuteras i det libanesiska samhället på ett öppnare sätt. För första gången tar CEDAW upp situationen för palestinska kvinnor i flyktingläger i Libanon. Dessutom har organisationen KAFA varit med och tagit fram en separat rapport om människohandel. Women s Humanitarian Organisation är aktiva i Borj-al-Barajneh, ett av de palestinska flyktinglägren i Beirut, som fick ta emot tusentals flyktingar efter räderna i Nahr al-bared av Libanons regering under sommaren. Women s Humanitarian Organisation har under året öppnat en ny mötesplats och hälsoklinik för kvinnor. Syftet med arbetet är att sätta kvinnans behov i fokus. De håller kurser och utbildningar för kvinnor och har stödgrupper för att lindra kvinnornas stress och tauma. Egypten och Irak Under året började Kvinna till Kvinna stödja tre organisationer i Egypten och två organisationer i Irak. Det är första gången vi stödjer kvinnoorganisationer i båda länderna. g Kvinnor som inte lyder kommer att straffas'' står det skrivet på en vägg i Basra, Irak. Libanon Flertalet av Kvinna till Kvinnas samarbetspartner i Libanon har bidragit till att kvinnors rättigheter VERKSAMHETSBERÄTTELSE

16 Kvinna till Kvinna i världen Södra Kaukasien Efter Sovjetunionens fall har de tre länderna i södra Kaukasien varit med om både beväpnande konflikter och stora politiska förändringar. De har alla sedan självständigheten 1991 utsatts för hot mot fred, säkerhet och socioekonomisk utveckling. Det finns tre utbrytarregioner eller icke erkända republiker i regionen: Abchazien, Sydossetien och Nagorno-Karabach. Konflikterna är olösta sedan början av 1990-talet och de senaste åren har inga officiella förhandlingar pågått. I själva konflikt områdena står livet i princip stilla och det finns mycket vapen i omlopp. Befolkningen i Abchazien och Sydossetien är beroende av ryska pass för att kunna lämna området. Befolkningen i Nagorno Karabach påverkas av den militära närvaron som upprätthålls av vakter på båda sidor av gränsen och är ekonomiskt beroende av Armenien. Både Armenien och Azerbajdzjan har i hög grad auktoritära styrelseskick men även Georgien som påbörjade en mer demokratisk väg efter rosenrevolution 2003 har svårt att hålla fast vid den nya vägen och utveckla en parlamentarisk stat med demokrati. Arvet från sovjettiden och den patriarkala samhällsstrukturen gör hela södra Kaukasien till ett traditionellt och mansdominerat område med liten plats för kvinnor på beslutsfattande poster. Mänskliga rättigheter och speciellt kvinnors rättigheter är ofta försummade och ignorerade i hela regionen men framförallt i de tre utbrytarregionerna eftersom det inte finns någon formell stat att vända sig till med dessa frågor. I hela södra Kaukasien finns en generell brist på information och många kvinnor och män har lite kunskap om sina rättigheter. Medicinsk hjälp och specifik hälsovård för kvinnor är näst intill obefintlig på många ställen i regionen. Höga kostnader för preventivmedel, okunskap om familjeplanering, hög barnadödlighet, många oönskade graviditeter, kvinnor som dör i barnsäng, missfall och sexuellt överförda sjukdomar visar på bristande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Våld mot kvinnor är vanligt förekommande och traditionen med brudkidnappning förekommer i så gott som hela regionen. Det senaste årtiondet har antalet kvinnor på valda politiska poster minskat dramatiskt. Kampen om makten i den georgiska politiken har hindrat regeringen från att inkludera olika grupper av befolkningen i politiken. Det innebär att många är berövade sin röst. Liksom många män som har brist på information och sociala nätverk, har den absoluta majoriteten av kvinnor ingen tillgång till högre nivåer av beslutsfattande positioner antog regeringen ett jämställdhets koncept och en plan för kvinnors framsteg skapades. Fram till idag har ännu inga medel 16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

Inledning Världspolitiken tog en ny riktning generalsekreterare kanslichef 2005

Inledning Världspolitiken tog en ny riktning generalsekreterare kanslichef 2005 Inledning En hållbar utveckling mot fred och demokrati är inte möjlig om inte alla i samhället ges möjlighet att delta. Därför är kvinnors deltagande en förutsättning för fred. Världspolitiken tog en ny

Läs mer

Året som gick. Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse 2012

Året som gick. Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse 2012 Året som gick Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse 2012 Kvinna till Kvinna 2013 Redaktör: Ida Svedlund Grafisk form och tryck: Kaigan Foto: Johanna Arkåsen, Anna Björkman, Zuleika Candan, Stina Carlsson,

Läs mer

20! Året som gick. Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse. 1993 2013 Kvinna till Kvinna firar 20 år. organisationer får stöd i fem regioner

20! Året som gick. Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse. 1993 2013 Kvinna till Kvinna firar 20 år. organisationer får stöd i fem regioner Året som gick. Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse 2013. 20! 1993 2013 Kvinna till Kvinna firar 20 år 133 organisationer får stöd i fem regioner Dessutom: Premiär för dokumentärfilmen Six Days som

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Handledningsmaterialet till handboken Jämställdhet är en mänsklig rättighet är producerat av UNIFEM Sverige. www.unifem.se Text: Afamia Maraha Grafisk form: Jenny

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern Mellanöstern Mellanöstern är en mångfacetterad region med historia och kulturarv som går mycket långt tillbaka. I denna kommittémotion väljer vi att koncentrera oss på några få områden, såväl geografiskt

Läs mer

Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan

Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan förändras. Förändring bygger på att vi tillsammans är

Läs mer

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INTERNATIONELLA internationella kvinnoförbundet KVINNOFÖRBUNDET FÖR för FRED fred OCH och frihet

Läs mer

DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV

DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV INLEDNING FN genomförde den fjärde kvinnokonferensen i Beijing

Läs mer

FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV

FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV Den nordiska kvinnorörelsens förslag till slutdokument för Nordiskt Forum Malmö 2014 New Action on Women s Rights FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV FN genomförde den fjärde kvinnokonferensen i Beijing

Läs mer

Bygg demokrati mitt i KONFLIKTEN

Bygg demokrati mitt i KONFLIKTEN Bygg demokrati mitt i KONFLIKTEN Bygg demokrati mitt i KONFLIKTEN Bygg demokrati mitt i KONFLIKTEN Forum Syd 2007 Författare: Tina Lundh Skriftansvarig: Anna Lindqvist Forum Syd och författaren Utgiven

Läs mer

...den enskildes rätt att känna till och inverka på sina rättigheter och förpliktelser... Utdrag ur Helsingforsdokumentet, 1975

...den enskildes rätt att känna till och inverka på sina rättigheter och förpliktelser... Utdrag ur Helsingforsdokumentet, 1975 Vårt arbete 2006 ...den enskildes rätt att känna till och inverka på sina rättigheter och förpliktelser... Utdrag ur Helsingforsdokumentet, 1975 Rapporten kan beställas hos: Svenska Helsingforskommittén

Läs mer

MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET. av Maria Sundvall-Taavo och Jessica Sundqvist

MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET. av Maria Sundvall-Taavo och Jessica Sundqvist MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET Erfarenheter från projektet och redovisning av undersökning om gymnasieelevers tankar och erfarenheter av jämställdhet och sexualiserat våld

Läs mer

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex På många håll i världen saknar människor rätt och frihet att bestämma över den egna sexualiteten, över med vem eller vilka man vill ha sex,

Läs mer

Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige

Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige Sätter kurdiska kvinnors utveckling i centrum Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar i samarbete med Rädda Barnens Dialogprogram

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 2 & 3, 2012 SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR Stopp för svensk vapenexport höjer rösten

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

Sveriges internationella politik för. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 2006

Sveriges internationella politik för. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 2006 Sveriges internationella politik för Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 2006 Ytterligare exemplar kan beställas hos: Utrikesdepartementet, Press-, informations- och kulturenheten, 103 39 Stockholm

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Gör HIV till en rättighetsfråga

Gör HIV till en rättighetsfråga Gör HIV till en rättighetsfråga Gör HIV till en rättighetsfråga Forum Syd 2006 Författare: Anna Rambe och Annica Holmberg Forum Syd och författarna Utgiven av Forum Syds förlag Box 15407, 104 65 Stockholm

Läs mer

Demokrati har lett till Demokrati

Demokrati har lett till Demokrati Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Forum Syd 2008 Författare: Tina Lundh och Marie Persson Medförfattare: Andreas Dolk, Sven Elander, Mie Romée och Fredrik

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Att möta globala utmaningar Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Regeringens skrivelse: 2009/10:129 Att möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling Skr. 2009/10:129 Regeringen

Läs mer

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Lärarhandledning Innehållsförteckning Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4 Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Del 3 Lärarhandledning till seriealbumet Vi ska ses igen,

Läs mer

V E R K S A M H E T S - B E R Ä T T E L S E 2011

V E R K S A M H E T S - B E R Ä T T E L S E 2011 VERKSAMHETS- B E R Ä T T E L S E 2011 FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 1 - Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006.

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Om Röda Korset och vårt uppdrag...3 Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar...4 Akut katastrofhjälp...9

Läs mer