Inledning Världspolitiken tog en ny riktning generalsekreterare kanslichef 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning Världspolitiken tog en ny riktning generalsekreterare kanslichef 2005"

Transkript

1

2

3 Inledning En hållbar utveckling mot fred och demokrati är inte möjlig om inte alla i samhället ges möjlighet att delta. Därför är kvinnors deltagande en förutsättning för fred. Världspolitiken tog en ny riktning efter den 11 september Kampen mot terrorismen inleddes och för att skydda stater och dess medborgare har medborgerliga fri och rättigheter begränsats, gränskontroller stärks och militär närvaro ökat på många platser. Men ambitionen att skydda stater och dess civila har fått motsatt effekt. Den ökade militariseringen har bidragit till ökad otrygghet och därmed minskad säkerhet bland civilbefolkningen. På många håll i världen har den dessutom medverkat till ökad terrorism. Det blir också allt tydligare hur regeringar i allt större utsträckning klassar oppositionella och förespråkare för mänskliga rättigheter som terrorister. Begreppet mänsklig säkerhet har diskuterats i flera decennier inom det internationella samfundet. Begreppet innefattar en mer holistisk syn på säkerhet där såväl fattigdom som hunger och brist på mänskliga rättigheter klassas som säkerhetshot. Men definitionen av mänsklig säkerhet utgår från en manlig norm, vilket gör att kvinnor och deras rättigheter osynliggörs. Varken kvinnors behov eller roll som aktörer blir synligt. Kvinna till Kvinna har samarbetat med kvinnoorganisationer i konfliktdrabbade områden sedan På senare tid har frågan om säkerhet eller snarare frånvaron av säkerhet blivit allt tydligare i våra samtal och diskussioner. Bristen på säkerhet för kvinnor försvårar, och i många fall omöjliggör, deras deltagande i återuppbyggnad och samhällsutveckling. Hur ska kvinnor som inte kan röra sig fritt i sin omgivning kunna delta i arbetet mot hållbar fred? Vad blir konsekvenserna när unga tjejer nekas skolgång på grund av föräldrarnas rädsla för att något ska hända dem på vägen till skolan? Vi ser det i de palestinska samhällen som isolerats av säkerhetsmuren genom Jerusalem och vi har sett det många gånger under konflikterna på västra Balkan. Militariserade samhällen göder en våldskultur och förstärker en patriarkal samhällsordning som i stor utsträckning slår mot kvinnorna. Våld mot kvinnor existerar överallt. Men när fler och fler beväpnar sig blir våldet mot kvinnor grövre. En rapport från den israeliska kvinnoorganisationen Isha L Isha visar att det dödliga våldet mot kvinnor har ökat drastiskt i takt med att samhället beväpnar sig. Frågan om mänsklig säkerhet, med betoning på kvinnors säkerhet i konfliktdrabbade områden, problematiseras och diskuteras i Kvinna till Kvinnas senaste rapport Security on whose terms? If men and women were equal. Vi kräver att det internationella samfundet omdefinierar hela säkerhetsbegreppet och med det sätter in nya åtgärder. Anledningen är enkel. Att få känna säkerhet är en fråga om mänskliga rättigheter. En civilbefolkning som inte upplever trygghet har svårt att delta i och påverka samhällsutvecklingen. En hållbar utveckling mot fred och demokrati är inte möjlig om inte alla i samhället ges möjlighet att delta. Därför är kvinnors deltagande en förutsättning för fred. Kerstin GrebäcK Generalsekreterare Anna Lidén kanslichef VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 Kvinna till Kvinna i världen Kvinna till Kvinna stödjer kvinnoorganisationer i krigs- och konfliktdrabbade områden. Under 2005 utgick stöd till sammanlagt 102 organisationer på västra Balkan, i södra Kaukasus och Mellanöstern. NERS 2005 ATIONER ANTAL SAMARBETSPARTNERS 2005 Västra Balkan 66 Kaukasus 21 Mellanöstern 15 TOTALT: 102 ORGANISATIONER ANTAL SAMARBETSPARTNERS 2000 Västra Balkan 54 TOTALT: 54 ORGANISATIONER Västra Balkan 54 Det ANTAL är SAMARBETSPARTNERS kvinnoorganisationerna 2000 själva som bestämmer mål och fokus för de aktiviteter som bedrivs, utifrån behoven i respektive organisations närmiljö. I samhällen som präglas av väpnade konflikter arbetar organisationerna ofta med att skapa mötesplatser för kvinnor och försöka tillgodose behovet av psykosocialt stöd. När striderna är över står insatser för att främja demokratin och öka antalet kvinnor på beslutsfattande poster i politik TOTALT: 54 ORGANISATIONER och samhällsliv i centrum. Kvinna till Kvinna har funnits på västra Balkan i mer än tio år och stödjer idag många initiativ som syftar till att stärka samhällsinstitutioner och kvinnors politiska deltagande. I Kroatien kan vi redan nu se hur vårt stöd kan utfasas i takt med att landets demokrati stärks. Samarbetet mellan civilsamhälle, stat och kommuner har ökat och lagar som garanterar kvinnors rättigheter har antagits. Flera av länderna på västra Balkan arbetar för att anpassa lagar och förordningar i syfte att närma sig förhandlingar om medlemsstatus i EU. I södra Kaukasus pågår demokratiprocesser i flera länder. I Georgien, där Kvinna till Kvinna funnits sedan 2002, har demokratiska val genomförts och den nya regeringen har gjort försiktiga fredssträvanden mot en lösning på den frysta konflikten med utbrytarrepubliken Abchasien. Kvinnoorganisationerna fortsätter sitt enträgna arbete med att ge kvinnor tillträde till den politiska arenan samt arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Under 2005 utökade vi vårt samarbete med kvinnoorganisationer i Armenien och Azerbajdzjan och vi kan redan se hur organisationskontakterna över gränserna har stabiliserats. I Mellanöstern fortsätter vi att stödja både israeliska och palestinska kvinnoorganisationer. Samarbeten över konfliktgränsen är svåra att genomföra i nuläget men organisationerna jobbar på var sin sida, bland annat med insatser för konfliktlösning. Under 2005 inleddes vårt första formella samarbete i Libanon och flera kontakter har även tagits med kvinnoorganisationer i Jordanien och Syrien. Nätverk stärker Nätverkande är en viktig del av Kvinna till Kvinnas verksamhet. Vi stimulerar och stödjer möten och samarbeten över organisations- och regionsgränser där kvinnor får möjligheter att träffas, utbyta erfarenheter och lära av varandra. Under året som gick arrangerades flera fruktsamma nätverksträffar, varav några presenteras nedan. Ofta träffas våra samarbetspartners i varje region en eller flera gånger per år. En av nätverksträffarna anordnades i Kosovo i juli. Då möttes Kvinna till Kvinnas samtliga samarbetspartners i regionen för att diskutera civilsamhällets betydelse för utvecklingen i Kosovo och kvinnoorganisationernas roll som centrala aktörer för påverkan av politik och fredssamtal. Två regionala nätverksmöten hölls i södra Kaukasus under året. Kutaisi i Georgien var platsen för en nätverksträff i maj där medlemmar ur Kvinna till Kvinnas styrelse informerade om jämställdhetsinsatser i Sverige. I oktober möttes samtliga samarbetsorganisationer i regionen som arbetar med insatser för unga tjejer, reproduktiv hälsovård och våld mot kvinnor. Vid mötet som hölls i Akhaltsikhe i Georgien deltog representanter från Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, som föreläsare. Syftet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

7

8 JÄMSTÄLLDHETSLAGSTIFTNING RESERVATIONER MOT CEDAW FÖRDELNING AV MEDEL

9 Mellanöstern Kvinna till Kvinna har samarbetat med kvinnoorganisationer i Mellanöstern sedan Under året som gick hade Kvinna till Kvinna 15 samararbetspartners i Israel, Västbanken/Gaza och Libanon. Israel Tel Aviv Gaza city EGYPTEN 3,4% GAZA ISRAEL LIBANON VÄST BANKEN GOLAN HÖJDERNA Jerusalem JORDANIEN SYRIEN ISRAEL MOTTOG TKR AV TOTALT TKR UNDER 2005 SAUDIARABIEN IRAK FN:s CEDAW-kommitté, som granskar hur stater följer Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, underkände Israel på flera punkter vid sin kontroll Endast 18 av 120 parlamentariker i Knesset är kvinnor och i regeringen finns tre kvinnliga ministrar. Representationen av palestinska kvinnor är extremt lång. Få insatser görs för att stödja kvinnor som utsätts för våld. I hela landet finns endast 13 statligt finansierade kvinnojourer. Lagen behandlar i stort sett kvinnor och män lika. Undantaget är familjelagen som delats upp efter religionstillhörighet. Konflikten med palestinierna påverkar i hög grad hela samhället. Rädslan för självmordsattentat är stor och inverkar på människors rörelsefrihet; vid val av resväg till skola och arbeten, inköpsmöjligheter och fritidsaktiviteter. Konflikten har en negativ inverkan på ekonomin med ökad arbetslöshet som följd, vilket slagit särskilt hårt mot kvinnor. De är redan överrepresenterade bland de mest fattiga och sårbara i samhället. För att försöka skydda civilbefolkningen har beväpnade säkerhetsvakter anställts för att övervaka så gott som samtliga folktäta platser. Den stora ökningen av beväpnad säkerhetspersonal har medfört att fler och fler civila beväpnar sig i rädsla för attentat. En intervjuundersökning gjord av organisationen Isha L Isha visar att den ökade tillgången på vapen har lett till ökat och grövre våld både i samhället och i familjerna. Samhällets fokus på säkerhetshot har gjort att militära frågor och säkerhet blivit den främsta nationella prioriteringen. Militariseringen har bidragit till att konservera en samhällsstruktur där kvinnor är underrepresenterade i de flesta institutioner och myndigheter samt i parlamentet. Kvinnor är näst intill frånvarande inom alla de organ som har makt att besluta om konflikten men också i att definiera vad som menas med säkerhet. Det ses som en självklarhet att militären har de bästa analyserna kring säkerhetsfrågor. Förståelsen för ett behov av ett genusperspektiv på säkerhet och konflikt är ytterst begränsad. Kvinna till Kvinna i Israel 2005 Kvinna till Kvinna har samarbetat med kvinnoorganisationer i Israel sedan I dag stödjer vi sju kvinnoorganisationer i Israel. Kontakten med dessa sköts av två koordinatörer i Jerusalem. Dessa ansvarar även för kontakten med Kvinna till Kvinnas samarbetspartners på Västbanken/Gaza utgick kr i stöd till verksamhet i Israel. För fred och konfliktlösning Flera av de organisationer Kvinna till Kvinna stödjer VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

10 Kvinnorepresentation i parlamentet i Israel 0 15% 12,5% Dec 2005 Dec 2000 Framgångar 2005 Ett bra samarbete kring FN:s resolution 1325, om kvinnors deltagande i fredprocessen, har utvecklats mellan den israeliska kvinnorörelsen och kvinnor i Knesset. Ett framgångsrikt resultat av samarbetet är den lag som antogs 2005, om att kvinnor ska garanteras deltagande i alla myndighetsfrågor som rör konflikt- och säkerhetsärenden. jobbar aktivt för en fredlig lösning på konflikten mellan israeler och palestinier. I nuläget har palestinska och israeliska kvinnor mycket svårt att träffas och samarbetsprojekt som tidigare pågått sker endast i liten skala. Däremot driver kvinnoorganisationerna opinion mot konflikten på varsitt håll. Bat Shalom inriktar sig på att öka israeliska kvinnors engagemang för ett slut på ockupationen av de palestinska områdena. Under 2005 började de dokumentera hur händelserna 1948, då staten Israel bildades, beskrivs av palestinska och israeliska kvinnor. Under året arrangerades dessutom flera protestaktioner mot den mur som byggts längs gränsen mot Västbanken och som under året nådde Jerusalem. Coalition of Women for Peace har också engagerat sig mot murbygget genom att arrangera guidade visningar där israeler fått se vilken inverkan muren har på palestiniers vardag. Women in Black fick under året Kvinna till Kvinnas stöd för att anordna konferensen Women Resist War and Occupation i Jerusalem. 700 kvinnor från 39 länder deltog. Deltagarna anordnade flera solidaritetsaktioner med palestinska kvinnor, bland annat genom att bilda en 500 kvinnor lång mänsklig kedja genom en av gränsstationerna mot Västbanken. Isha L Isha i Haifa presenterade under 2005 en studie kring hur kvinnor i Israel upplever konflikten i regionen. Studien, som baseras på 600 intervjuer, lades fram vid FN:s årliga kvinnomöte i New York. Mot handel med kvinnor Isha L Isha är även en av de ledande aktörerna mot människohandel i Israel. De arbetar för att öka statens ansvar i frågan och erbjuder stöd för kvinnor som hålls i förvar i väntan på att vittna eller skickas hem. Flera av deras volontärer har sitt ursprung i forna Sovjetunionen och fyller en viktig funktion i möte med utsatta kvinnor från regionen. Att bryta isolering Palestinska kvinnor i Israel lever ofta isolerat och under dubbel diskriminering både som kvinnor och palestinier. Al Zahraa i Sakhnin i norra Israel jobbar för att bryta kvinnornas isolering och stärka deras deltagande i samhället. Under 2005 fick Al Zahraa stöd för två utbildningar som hölls i palestinska byar, kring personlig utveckling, gruppdynamik och organisationsutveckling. Al Zahraa samarbetar med Jerusalem Center for Women för att möjliggöra kontakt mellan palestinier i Israel och Västbanken/Gaza (läs mer om Jerusalem Center for Women under rubriken Västbanken/Gaza 2005). Al Tufula i Nasaret i Israel fokuserar också sina insatser på palestinska kvinnor. De vill att fler personer med palestinskt ursprung ska delta i arbetet för förbättrad jämställdhet i Israel. De har därför, tillsammans med Amek Israel College, startat en arabiskspråkig ettårsutbildning i genusarbete. Kvinna till Kvinna finansierade den första kursen med 20 deltagare. Kvinnors rättigheter I juli 2005 granskades staten Israel av FN:s CEDAWkommitté. Inför granskningen skrev israeliska och palestinska kvinnoorganisationer flera skuggrapporter som ett tillägg till den officiella israeliska rapporten om jämställdheten i landet. Maan Forum of Negev Bedouin Women s Organisation analyserade i sin rapport beduinska kvinnors situation i södra Israel. Rapporten användes även för att sprida kunskap om beduinska kvinnors livsvillkor i Israel. Vid en konferens i november 2005 möttes beduinkvinnor från Negevområdet för att diskutera sin situation och sina önskemål om förändring. 10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

11 Palestina Västbanken / gaza Tel Aviv Gaza city GAZA EGYPTEN ISRAEL LIBANON VÄST BANKEN GOLAN HÖJDERNA Jerusalem JORDANIEN SYRIEN SAUDIARABIEN IRAK Konflikten mellan israeler och palestinier slår hårt mot civilbefolkningen på Västbanken/Gaza. Kvinnors arbetsbördor och ekonomiska ansvar har ökat i takt med att männen fått allt svårare att försörja familjerna. Kvinnor och flickor drabbas hårdast när familjer tvingats hushålla med knappa resurser. När deras rörelsefrihet skärs ner, när flickors skolgång begränsas och när andelen tonårsäktenskap ökar är det inte bara en fråga om kvinnors levnadssituation. Förutsättningarna för en demokratisk palestinsk stat undergrävs när villkoren för att kvinnors deltagande i samhället försämras. Våldet och den militära närvaron har allt mer förflyttats från gator och vägspärrar in i människors hem. Det har skett genom återkommande husrannsakningar, genom att hem tillfälligt blivit militära posteringar och genom att hus rivits. Kvinnor har blivit mer utsatta för direkta militära aggressioner. Razzior i hemmen sker oftast på nätterna. Det ständigt närvarande våldet traumatiserar men kvinnor drabbas inte lika direkt som männen och deras lidande ses därför ofta som mindre värt. När det inte finns utrymme för bearbetning av svåra upplevelser ökar traumat. Lokala kvinnoorganisationer vittnar om att våldet mot kvinnor från närstående män har ökat i takt med att det yttre våldet hårdnat. Kvinnors egna rädslor sprider sig också till barnen. Kvinnor som känner sig hjälplösa saknar förmåga att hjälpa och stötta sina barn. En studie gjord av organisationen Women s Studies Center visar att 85 procent av de tillfrågade kvinnorna ansåg att kvinnors våld mot sina egna barn ökat. 9,7% VÄSTBANKEN/GAZA MOTTOG TKR AV TOTALT TKR UNDER 2005 Kvinnors mänskliga rättigheter har hamnat i ett vakum på grund av konflikten. Israel anser sig inte ansvariga för att mänskliga rättigheter följs på de ockuperade områdena. Som icke-stat kan inte den palestinska administrationen underteckna internationella avtal, som Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW). Det palestinska styret har uttalat att följa CEDAW, men inte en enda av de nya lagar som antogs 2005 var inriktade på kvinnors behov. Kvinnor på Västbanken/Gaza lyder under en komplicerad lagstiftning bestående av tidigare regimers lagar. Det palestinska rättsväsendet är svagt och möjlig-heterna att erbjuda kvinnor rättsligt skydd små. Kvinna till Kvinna på Västbanken/Gaza 2005 Kvinna till Kvinna samarbetar sedan 2001 med kvinnoorganisationer aktiva på Västbanken/Gaza. Under 2005 utgick stöd till sju organisationer. Arbetet samordnas av två koordinatörer stationerade i Jerusalem. Dessa ansvarar även för kontakten med Kvinna till Kvinnas samarbetspartners i Israel. Under 2005 utgick kr i stöd till verksamhet på Västbanken/Gaza. Deltagande och demokrati Flera av Kvinna till Kvinnas samarbetspartners på Västbanken/Gaza arbetar för att synliggöra kvinnor i samhället och stärka deras roll på den politiska arenan. Palestinian Center for Peace and Democracy arbetar med stöd till lokala kvinnoorganisationer på norra Västbanken, ett traditionellt jordbruksområde där kvinnor lever isolerat med små möjligheter till egen inkomst och eget livsutrymme. De anordnar grundläggande kurser om kvinnors rättigheter samt längre utbildningar kring organisationsutveckling och ledarskap. Women s Affairs Center arbetar med liknande aktiviteter. Under 2005 riktade de sig främst till kvinnor i Rafah i södra Gaza, ett område som varit mycket utsatt för israeliska militära aktioner och där en stor del av befolkningen blivit hemlös på grund av att deras hus förstörts. I samarbete med lokala kvinnoorgani Framgångar 2005 Samarbetet mellan palestinska kvinnoorganisationer och kvinnliga politiker har utvecklats och förbättrats. Kvinnliga kandidater i lokala val har bland annat fått aktivt stöd från kvinnoorganisationer. Arbetet för en jämställd nationell budget har påbörjats, främst tack vare organisationens Miftahs insatser. Kvinnorepresentation i parlamentet i Palestina 0 4,4% 0% Dec 2005 Dec 2000 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 sationer har utbildningar kring kvinnors rättigheter och ledarskap anordnats. En dokumentärfilm om kvinnors villkor i Rafah spelades in under året och den visades bland annat vid en dokumentär filmfestival i Beirut. Palestinian Working Women Society for Development driver ett kvinnocenter i Tulkarem på norra Västbanken. Centret fungerar som en viktig mötesplats för traktens kvinnor och ett flertal utbildningar anordnades under året, i dataanvändning och på teman som arbetslagstiftning och kvinnors rättigheter. Vid kvinnocentret kan kvinnor dessutom få hjälp att söka arbete eller utveckla egna försörjningsidéer. Stödsamtal och möjlighet att delta i samtalsgrupper erbjuds för kvinnor med särskilda behov. Jerusalem Center for Women riktar sig särskilt till unga palestinska kvinnor, som under året fått utbildning i demokratiarbete och agerat som valobservatörer vid de palestinska val som hållits. Insatser mot våld Våld mot kvinnor är ett tabubelagt ämne i det palestinska samhället. Palestinian Center for Human Rights har en kvinnoenhet som inriktar sig på att öka kvinnors medvetenhet om sina rättigheter och hur de kan få rättsligt stöd om de utsätts för mäns våld. Föreläsningar ges och individuell rådgivning samt rättshjälp erbjuds. Kvinnor som lider av trauman efter att ha blivit utsatta för det ständigt närvarande militära våldet kan få hjälp av Women s Studies Center. Deras samtalsgrupper i Betlehem, Jenin och Nablus har hjälpt många kvinnor till en drägligare tillvaro. Under 2005 utbildades 18 kvinnor, som tidigare fått terapeutiskt stöd, för att själva kunna hjälpa kvinnor i kris. För en rättvis resursfördelning En jämställd nationell budget är målet för ett projekt inom Miftah, The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy. Under 2005 gjordes en översyn av den nuvarande palestinska budgeten och hur resurser fördelas mellan kvinnor och män. Resultatet presenterades för representanter från palestinska departement, kvinnoorganisationer, universitet och media. Därefter har tjänstemän vid olika departement utbildats i hur man skapar en genusmedveten budget. Kvinnorepresentation i parlamentet i Libanon Jordanien/Libanon/Syrien 4,5% JORDANIEN, LIBANON & SYRIEN MOTTOG TKR AV TOTALT TKR UNDER ,7% 2,3% Dec 2005 Dec 2000 ISRAEL LIBANON Beirut VÄST BANKEN Amman Damaskus GOLAN HÖJDERNA SYRIEN JORDANIEN IRAK Diskrimineringen av kvinnor är utbredd i regionen och befolkningens kunskaper om jämställdhet och SAUDIARABIEN kvinnors rättigheter är låga. Kvinnors underordning avspeglas i kvinnors begränsade möjligheter att själva bestämma över sina liv och aktivt delta i samhället. Situationen för kvinnor har dock för bättrats avseende tillgång till hälsa och utbildning. Dessa framsteg speglas däremot inte i ökad ekonomisk säkerhet eller politiskt deltagande. Kvinnors deltagande på den officiella arbetsmarknaden är mycket lågt. Normen är att kvinnor ska gifta sig tidigt, få många barn och inte arbeta utanför hemmet. Det gör många kvinnor ekonomiskt beroende av sina män och deras familjer, vilket begränsar möjligheter till inflytande i såväl familjelivet som i samhället utanför. Kvinnors autonomi och handlingsutrymme begränsas också av patriarkala normer och traditioner. Få kvinnor deltar i politiska och beslutsfattande organ. Av samtliga arabländer har Syrien flest kvinnliga 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

13 CRTD-A håller en genusutbildning hos Women s Collaboration Association i Aazsaal, Libanon representanter i parlamentet, 12 procent. I Jordanien och Libanon är siffrorna runt fem procent. En av kvinnorörelsens viktigaste frågor är en modernisering av familjelagstiftningen, som reglerar människors privatliv. Av tradition är familjelagarna i regionen uppdelad efter religionstillhörighet och kränker kvinnors mänskliga rättigheter på flera plan. Kvinnors vittnesmål väger till exempel inte lika tungt som mäns och kvinnor har sämre rättigheter avseende skilsmässa och arv. Kvinnor har inte heller rätt att föra vidare sin nationalitet till sina barn om hon gifter sig med en man av annan nationalitet. Våld mot kvinnor är ett utbrett problem. Acceptansen för så kallat hedersrelaterat våld är stor, både i lagstiftning och bland allmänheten. Inget land i regionen har en effektiv lagstiftning mot våld mot kvinnor och staterna visar litet intresse för att stödja organisationer som arbetar med frågan. Våld mot kvinnor anses generellt vara en familjeangelägenhet som ska lösas inom familjen. De skyddade boenden som finns drivs ofta av ideella krafter. Människohandel för sexuella ändamål förekommer i hela regionen. Få motverkande insatser görs. I Libanon kan bordellägare bedriva verksamhet trots att prostitution är olagligt. En trolig orsak är att majoriteten av bordellerna finns i närhet till de stora turistkomplexen och därmed bidrar till inkomster för turistnäringen. I Jordanien förekommer det att unga flickor importeras, exempelvis från Egypten, för att giftas bort med äldre män som sedan utnyttjar flickorna till prostitution. Från Syrien kommer rapporter om flyktingkvinnor från Irak som tvingas till prostitution. Det finns ett stort antal migrantarbetande kvinnor i regionen som arbetar som städerskor och hushållerskor. Deras arbetssituation liknar ofta mer slaveri än ett avlönat arbete. Liksom vid människohandel är detta ett problem som varken engagerar politiker eller allmänheten i stort. Palestinier utgör den största flyktinggruppen i regionen. De har låg status och diskrimineras på flera plan. Palestinska kvinnors levnadssituation varierar mellan länderna. I Jordanien är de relativt integrerade i samhället medan de i Libanon lever isolerat i flyktingläger. Kvinna till Kvinna i Jordanien, Libanon och Syrien 2005 Under 2005 utökades Kvinna till Kvinnas arbete i Mellanöstern till ytterligare tre länder; Jordanien, Libanon och Syrien. Under året har arbete pågått för att etablera ett regionkontor i Jordaniens huvudstad Amman och många nya kontakter har tagits, både med lokala kvinnoorganisationer och internationella aktörer. I slutet av 2005 inleddes det första formella samarbetet med en kvinnoorganisation i Libanon kr utgick i stöd. Dialog för utveckling CRTD-A, The collective for research and training on development - Action, i Libanons huvudstad Beirut ger organisationsutvecklande stöd till mindre kvinnogrupper och kooperativ i området Bekaadalen. Kvinnorna ges möjlighet att diskutera sin sociala och ekonomiska situation och hur de aktivt kan agera för att förbättra sin vardag. CRTD-A arbetar även centralt med forskning och samhällsmobilisering för jämställdhetsfrågor Kvinnorepresentation i parlamentet i Syrien 12% 10,4% Dec 2005 Dec 2000 Kvinnorepresentation i parlamentet i Jordanien 5,5% 0% Dec 2005 Dec 2000 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 Södra Kaukasus Kvinna till Kvinna har samarbetat med kvinnoorganisationer i södra Kaukasus sedan Under 2005 fanns 21 samarbetspartners i Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. A R M E N I E N Armenien Kvinnorepresentation i parlamentet i Armenien G E O R G I E N 1,8% ,3% 3,1% Dec 2005 Dec 2000 T U R K I E T A R M E N I E N Jerevan A Z E R B A J - D Z J A N A Z E R B A J D Z J A N N A G O R N O - K A R A B A C H ARMENIEN MOTTOG 887 TKR AV TOTALT TKR UNDER 2005 bävning samt för att stödja flyktingar från konfliktområdet Nagorno-Karabach. Idag arbetar organisationerna främst för att motverka mäns våld mot kvinnor och för att ge dessa skydd. Kvinnorörelsen jobbar också för att få fler kvinnor intresserade av, och utbildade i, politiska frågor. Förhoppningen är att öka antalet kvinnor på beslutsfattande poster i samhället. Armenien styrs av en Iliten R A N elit med fallande stöd hos befolkningen och den ekonomiska arenan domineras av ett fåtal makthavare. Landet lider fortfarande av sviterna efter jordbävningen 1988, kollapsen av den sovjetiska ekonomin och konflikten om området Nagorno-Karabach. Landets ekonomiska tillväxt försvåras av Turkiets och Azerbajdzjans ekonomiska blockad och sammantaget begränsar dessa faktorer det civila samhällets utveckling. Bristen på tillräckliga resurser inom främst hälsovård, utbildning och arbetsmarknad drabbar kvinnorna hårdast och det finns inga mekanismer som följer upp kvinnors rättigheter. Ekonomisk liberalisering och jordbruksreformer som privatisering av land har skapat svåra förhållanden, särskilt på landsbygden där nära hälften av den arbetande befolkningen lever. Den stigande arbetslösheten har drabbat kvinnorna hårt, de utgör 70 procent av samtliga arbetslösa, samtidigt som kvinnorna har fått en ökad försörjningsbörda efter självständigheten. De arbetar företrädesvis med skogsbruk/lantbruk, som lärare eller i sjukvården och som ansvariga i hemmen. Kvinnorörelsen i Armenien är ung. Den kom igång 1988 för att hjälpa offren efter en stor jord- Kvinna till Kvinna i Armenien 2005 Kvinna till Kvinna inledde samarbete med kvinnoorganisationer i Armenien I dag utgår stöd till fyra organisationer i Armenien. Arbetet samordnas av en koordinatör stationerad vid regionkontoret i Georgiens huvudstad Tbilisi kr utgick i stöd Ökat engagemang för samhällsfrågor Efter lokalvalet 2005 förblev Armenien det land i södra Kaukasus som har lägst kvinnorepresentation i politiken. Flera av våra samarbetspartners i Armenien jobbar därför för att öka kvinnors deltagande i politik och beslutsfattande. Society Without Violence i Jerevan vill öka unga tjejers tilltro till sig själva och deras möjligheter att påverka politik och övriga samhällsinstanser. De driver informationsverksamhet och erbjuder seminarier och workshops kring mänskliga rättigheter och andra frågor som berör unga i samhället. Även Women s Resource Center finns i Jerevan och arbetar för ett ökat deltagande av kvinnor i det offentliga livet. De har riktat in sig på den akademiska världen där de jobbar för ökad medvetenhet om jämställdhet bland både anställda och studenter. De informerar också om frågor som HIV, abort och våld mot kvinnor. Democracy Today 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

15 stödjer kvinnliga kandidater till borgmästarposter och erbjuder utbildnings- och stödprogram i ledarskap runt om i landet. De fokuserar också på att främja kvinnors deltagande i politiska val. Stöd och arbete mot våld Våld mot kvinnor är ett stort problem i Armenien. Trots detta ignoreras problemet av staten, vilket gör att arbetet med att stödja och skydda utsatta kvinnor faller på civilsamhället och kvinnoorganisationerna. Människohandel är också ett utbrett fenomen där fattiga unga kvinnor luras eller tvingas iväg för att utnyttjas som prostituerade i andra länder. Women s Rights Center har verksamhet runt om i Armenien och hjälper våldsutsatta kvinnor och kvinnor som utsatts för människohandel. De driver en jourtelefon, erbjuder stödsamtal med psykolog och skyddat boende, ger juridisk rådgivning och finns med vid rättegångar och i kontakt med polisen i de fall kvinnorna önskar. Women s Rights Center arbetar också för en förbättrad lagstiftning till skydd för de kvinnor som utsätts. Azerbajdzjan 1,8% är svåra. De är ofta lågavlönade och könsdiskriminering är vanligt förekommande. Kvinnorepresentationen är låg i den ökande företagsverksamheten. Dessutom finns det få kvinnor i politiska eller andra ledande positioner. Situationen för ickestatliga organisationer är komplicerad, de som inte öppet stöder regimen tolkas som oppositionella. Flera kvinnoorganisationer var trots detta mycket aktiva inför parlamentsvalet Arbetet gick främst ut på att stödja kvinnliga parlamentskandidater, både för det regerande partiet och för oppositionen. Enbart 167 kvinnliga kandidater ställde upp av totalt drygt 2000 kandidater. Flera hoppade av strax innan valet efter påtryckningar och utpressning. Resultatet blev 15 kvinnliga parlamentsledamöter. Efter valet var flera kvinnoorganisationer med som observatörer under de protestdemonstrationer som följde Kvinnorepresentation i parlamentet i Azerbajdzjan 12,3% 10,5% Dec 2005 Dec 2000 AZERBAJDZJAN MOTTOG 923 TKR AV TOTALT TKR UNDER 2005 Konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien om regionen Nagorno-Karabach är fortsatt låst. Det pågår inga officiella fredsförhandlingar och från internationellt håll har få initiativ gjorts för att förändra situationen. Den frysta konflikten påverkar hela befolkningen där 11 procent är internflyktingar som lever under svåra förhållanden. Få organisationer arbetar med fredsfrågor. Azerbajdzjan har ett starkt auktoritärt styre som gång efter annan begår övergrepp på de mänskliga rättigheterna. Naturresurserna, som oljefyndigheterna i Kaspiska havet, är ojämnt fördelade. Den politiska och ekonomiska situationen drabbar utvecklingen av det civila samhället, vilket slår hårt mot kvinnorna. Villkoren för kvinnor i arbetslivet Kvinna till Kvinna i Azerbajdzjan 2005 Kvinna till Kvinna samarbetar sedan 2004 med fyra organisationer i Azerbajdzjan. Arbetet koordineras av en samordnare stationerad vid regionkontoret i Georgiens huvudstad Tbilisi. Under 2005 utgick kr i stöd. Kvinnors rättigheter Kvinna till Kvinnas samarbetspartners fokuserar, på olika sätt, på att förbättra kvinnors mänskliga rättigheter i Azerbajdzjan. Association for the Protection of Women s Rights i Baku erbjuder fri juridisk rådgivning och bistår med advokater i rättstvister rörande kränkningar av de mänskliga rättigheterna. I flera regioner finns inte rättshjälp att tillgå och där håller de seminarier om lagstiftning och mänskliga rättigheter. Association for the Protection of VERKSAMHETSBERÄTTELSE

16 Women s Rights jobbar också för att stärka kvinnors deltagande i politiken, övervakar val och erbjuder utbildning i förhandlingsteknik och konfliktlösning. Även Woman s Problems Research Union/Women s Institute i Baku arbetar med liknande frågor och har fokus på kvinnors inflytande inom näringslivet. De försöker stärka kvinnors roll i politiska processer och få in fler kvinnor på beslutsfattande positioner samt erbjuder kurser i bland annat konfliktlösning, ledarskap och marknadsekonomi. Jämställd utbildning Kunskaperna om jämställdhet och kvinnors rättigheter är generellt låga i Azerbajdzjan. Gender Research Center i Baku försöker förändra situationen genom insatser inom universitet och högskolor. De erbjuder seminarier, ger ut litteratur och har utvecklat en jämställd läroplan för att öka medvetenheten om jämställdhet och stärka kvinnors roll inom utbildningsväsendet. Unga tjejer i centrum YUVA fokuserar sina insatser på unga tjejer runt om i landet i syfte att stärka dem till att ta mer plats i samhället. De ordnar gruppdiskussioner för unga tjejer och erbjuder seminarier där jämställdhetsfrågor diskuteras samt utbildningar i ledarskap. Organisationen jobbar också för att främja solidaritet mellan kvinnor över nationalitets- och etnicitetsgränser. 100 Kvinnorepresentation i parlamentet i Georgien Georgien* Not: Vi har här valt att använda benämningen Georgien för både det som på engelska kallas Georgia Proper samt för utbrytarrepublikerna Abchasien och Sydossetien. ABCHASIEN RYSSLAND TJETJENIEN 80 7,6% SYDOSSETIEN GEORGIEN MOTTOG TKR AV TOTALT TKR UNDER 2005 AJARIEN GEORGIEN Tbilisi ,4% 7,5% Dec 2005 Dec 2000 Befolkningen i Georgien lever fortfarande med konsekvenserna av de inbördeskrig som ägde rum i början av 1990-talet. Konflikterna lever kvar och fredprocessen är låst. De cirka människor som fortfarande lever som internflyktingar lider av brist på rättigheter och svåra ekonomiska förhållanden. Arbetslösheten är hög och i många fall har kvinnorna tagit över den försörjande rollen i familjerna. Samhället präglas av starka patriarkala normer som diskriminerar kvinnor på alla plan. Särkilt unga kvinnor har en utsatt position. När familjeekonomin begränsas är det tjejerna som får sluta skolan för att bidra till försörjningen. Åldern för giftermål fortsätter att vara låg på landsbygden, i många fall under 18 år, vilket leder till att unga kvinnor ofta får sämre utbildningsmöjligheter och möjligheter att försörja sig själva. Så kallad brudkidnappning har blivit en allt vanligare företeelse. TURKIET ARMENIEN AZERBAJ- DZJAN Flickor kidnappas och våldtas för att sedan tvingas till giftemål med våldtäktsmannen. Varken nationella eller internationella organisationer arbetar för att motverka brudkidnappning i någon större utsträckning. Kvinnor har generellt låga kunskaper om hälsa och sexualitet. Abort är till exempel det vanligaste preventivmedlet många kvinnor gör aborter, vilket kan innebära ett allvarligt hot mot deras hälsa. Det finns en statlig jämställdhetskommitté med ledamöter från både parlament och kvinnoorganisationer. Kommittén arbetar för att stärka kvinnors villkor genom förslag på nya lagar och 16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

17 andra instrument som kan främja jämställdhet. Hittills har kommittén lagt fram lagförslag om stärkta insatser mot människohandel och våld mot kvinnor. En ny arbetsrättslagstiftning har också granskats av kommittén. Den politiska viljan för ökad jämställdhet är dock låg och ännu har inga lagförslag antagits. Bristen på konkreta instrument för att påverka politiken försvårar kvinnorörelsens arbete. Särskilda svårigheter möter kvinnoorganisationerna i utbrytarrepublikerna Abchasien och Sydossetien. Här är det svårt att kontrollera att mänskliga rättigheter respekteras, även om Abchasien de facto har skrivit in i sin konstitution att internationella konventioner ska efterföljas. Kvinna till Kvinna i Georgien 2005 Kvinna till Kvinna samarbetar med 13 organisationer i Georgien och de båda utbrytarrepublikerna Abchasien och Sydossetien. Arbetet koordineras av två samordnare stationerade i Georgiens huvudstad Tbilisi. Kvinna till Kvinna har funnits på plats i Georgien sedan kr utgick i stöd Samtal och aktion för fred Konflikten kring Abchasiens status är låst allt sedan inbördeskrigen i början på 1990-talet. Flera av Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer söker främja fredssamtalen. Cultural Humanitarian Fund Sukhumi och Association of Women of Abkhazia jobbar på varsin sida om gränsen för att öka antalet kvinnor i fredssamtalen. Under 2005 ordnades bland annat kurser i ledarskap och konflikthantering. Vid ett möte som hölls i Ryssland fick kvinnor från konfliktens båda sidor möjlighet att diskutera hur en framtida flyktingåtervandring kan se ut. Organisationerna har arbetat fram ett metodmaterial, innehållande officiella dokument från fredsprocessen samt konflikthanterings- och ledarskapsteorier, i syfte att främja fredssamtalen. De har också bedrivit ett omfattande arbete för att öka kvinnors deltagande i fredsprocessen och samarbetar med massmedia både lokalt och nationellt. Cultural Humanitarian Fund Sukhumi driver också ett separat projekt där internflyktingar boende i Imereti-regionen får utbildning i konflikthantering. Flyktingars situation och fredssamtal är fokus också för Imedi. De arbetar i Zugdidi, där cirka internflyktingar från Abchasien lever. De anordnar kurser i konflikthantering och diskuterar kvinnors deltagande i fredsprocessen. Unga tjejers villkor Kunskapen om hälsa och sexualitet är ofta låg bland ungdomar i Georgien. Avangardi i Gali, Abchasien, riktar sig till unga tjejer för att öka deras kunskaper om preventiv hälsovård. De erbjuder individuell konsultation med gynekolog och psykolog samt seminarier och utbildningar. Women s Hope i Akhaltsikhe arbetar också för att stärka unga tjejer genom utbildningar och diskussionsgrupper kring kvinnors rättigheter och genom att ordna gemensamma aktiviteter för armeniska och georgiska unga tjejer. De erbjuder kurser i georgiska, ryska och engelska. Rätten till arbete Många internflyktingar i Georgien har inte arbetat på många år och arbetslösheten är generellt hög. I syfte att hjälpa kvinnliga internflyktingar till en plats på arbetsmarknaden erbjuder Gaenati i Zugdidi kurser i bokföring, data och språk. De ordnar också psykosocial verksamhet, vilken är av stor betydelse för många flyktingkvinnor som förlorat mycket av sitt sociala kontaktnät och sin självkänsla. Union of Business Women of Abkhazia reser runt i Abchasien och håller konsultationer för kvinnor som driver små företag som butiker och bagerier. De håller också kurser i bokföring och lagstiftning för kvinnliga företagare och arbetar för att få till stånd lagstiftning som gynnar småföretagare. Kvinna till Kvinna stödjer också Union of Business Women s lokalavdelning i staden Gagra. De ger stöd till kvinnor som vill starta egna företag och arbetar för att skapa nätverk mellan lokala kvinnliga företagare. Jämställd skola och politik Women s Political Resource Center är ett nätverk för kvinnoorganisationer och individer i hela Georgien. De arbetar för att öka antalet kvinnor i politiska strukturer och ger stöd och utbildning till kvinnor som redan sitter på valda poster eller som planerar att kandidera. De arbetar också aktivt för att föra in ett genusperspektiv på den politik som bedrivs och för en jämställd lagstiftning. I Abchasien arbetar Peace Without Violence med att öka jämställdheten i utbildningssystemet. Under 2005 anordnades bland annat seminarier för lärare i grundskolan. Framgångar 2005 Samarbetsprojektet mellan Fund Sukhumi och Association of Women of Abkhasia visar att det finns en vilja till fred och försoning på båda sidor i den låsta konflikten om Abchasiens status. Under 2005 blev det tydligt att myndigheternas respekt för initiativet har ökat och även media visade större intresse. Under året har samarbetet inom kvinnorörelsen i Georgien förbättrats. Respekten för lokala kvinnoorganisationer på landsbygden har blivit större och deras kompetens efter-frågas allt mer i de stora nationella organisationerna. Arbetet med att ta fram lagar mot människohandel och våld mot kvinnor går framåt, även om ingen lag ännu har antagits. Den statliga jämställdhetskommittén har börjat diskutera en generell jämställdhetslagstiftning, vilket är en stor framgång eftersom frågan tidigare möttes med stor skepsis. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

18 Ruinen fungerar som bostad för ett stort antal flyktingfamiljer i Tbilisi, Georgien Behovet av mötesplatser Democrat Women är verksamma i Akhaltsikhe i södra Georgien. Här lever många armenier och ett av organisationens uppdrag är att förbättra relationen mellan georgiska och armeniska kvinnor. De skapar mötesplatser och ordnar utbyten mellan georgiska och armeniska byar. Democrat Women driver också en gynekologisk klinik som erbjuder kostnadsfri konsultation med gynekolog, terapi och även juridisk rådgivning. De ger extra stöd till kvinnor som utsatts för våld och till unga tjejer som utsatts för brudkidnappning. Vid kvinnocentret i Tkvarcheli erbjuder Association of Women of Tkvarcheli en mötesplats för stadens kvinnor. De erbjuder framför allt psykosocial verksamhet som diskussionsgrupper och besöker äldre ensamma kvinnor i deras hem. Stödet avslutades i december Mot mäns våld Två av Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer i Georgien fokuserar speciellt på att motverka mäns våld mot kvinnor. Center for Humanitarian Programs i Sukhumi driver en telefonjour som kvinnor kan vända sig för att få stöd och rådgivning. Det är den enda verksamheten av sitt slag i Abchasien och det har visat sig att behovet av hjälp är stort. Journalists for Human Rights utbildar journaliststuderande vid universitetet i Tskinvali, Sydossetien, i frågor om mäns våld mot kvinnor och kring hur ämnen kan tas upp i media. Under 2005 gav organisationen ut en tidning där studenterna skrivit artiklar på temat våld. 18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

19 Västra Balkan Kvinna till Kvinna har samarbetat med kvinnoorganisationer på västra Balkan sedan I dag utgår stöd till 66 organisationer i Albanien, Bosnien Hercegovina, Kosovo, Kroatien, Makedonien samt i Serbien och Montenegro. Albanien 9,4% MONTENEGRO KOSOVO 100 Kvinnorepresentation i parlamentet i Albanien 80 ALBANIEN MOTTOG TKR AV TOTALT TKR UNDER 2005 ITALIEN Tirana ALBANIEN MAKEDONIEN GREKLAND Albanien är ett av Europas fattigaste länder. En tredjedel av befolkningen saknar tillgång till grundläggande behov som grundskola, rent vatten, avlopp och uppvärmning. Politiska och ekonomiska reformer går ytterst långsamt. Samhället präglas av patriarkala värderingar och kvinnor marginaliseras på alla nivåer och områden. Våld mot kvinnor är utbrett vissa undersökningar indikerar att sex av tio kvinnor utsätts för våld. På senare tid har media börjat uppmärksamma problematiken men ofta i form av sensationsjournalistik som få kan identifiera sig med. Från officiellt håll börjar man så smått erkänna att handel med kvinnor och flickor för sexuella ändamål existerar. Regeringen har däremot inte accepterat faktum att Albanien är ursprungsland och inte bara transitland för människohandel. De ansträngningar som görs för att motverka handeln motarbetas av korruption och otillräckligt vittnesskydd. Ett fåtal förövare har åtalats och de domar som utdelats har varit relativt milda. Tillgången på hälso- och sjukvård är begräsad på grund av korruption samt brist på läkare, kliniker, mediciner och teknisk utrustning. Familjeplanering och abort är tillåtet sedan 15 år, vilket har resulterat i sjunkande dödlighet bland gravida kvinnor. Kunskaperna om, och tillgången till, preventivmedel är dock låg. Kvinnor och flickors rörelsefrihet är begränsad, i synnerhet på landsbygden. Många familjer väljer att låta sina döttrar sluta skolan när de blir tonåringar, med motiveringen att de ska skyddas mot faror. Det får allvarliga konsekvenser för deras möjligheter till egen försörjning. FN-statistik från 2004 visar att var fjärde albansk kvinna är analfabet. Trots detta är kvinnor i majoritet på universiteten, vilket troligtvis förklaras av att många unga män emigrerar eller säsongsarbetar utomlands. Egendom går i arv mellan männen i familjerna och ytterst få kvinnor äger därför mark, fastigheter eller något större kapital. Omställningen till marknadsekonomi har drabbat kvinnor särskilt hårt och arbetslösheten bland kvinnor har ökat sedan början på 1990-talet. Kvinnors deltagande i politik och samhällsliv är anmärkningsvärt lågt. Det är vanligt att männen röstar för familjernas kvinnliga medlemmar. I parlamentet utgör kvinnor endast åtta procent av ledamöterna. Kvinnliga politiker har mycket svagt stöd även inom de egna partierna. Jämställdhetslagen tillkom 2004 och den reglerar bland annat kvinnans ställning på arbetsmarknaden och inom pensionssystemet. Samma år trädde en ny familjelag i kraft, vilket har förbättrat kvinnors juridiska ställning. Minimiåldern för giftermål har för kvinnor höjts från 16 till 18 år, gifta makar har rätt till delad ekonomi och en sambolagstiftning har tillkommit. Nytt är också att män kan tilldömas besöksförbud i upp till tre år om de utsatt sina familjer för våld. De flesta kvinnor har dock liten eller ingen kännedom om sina rättigheter enligt nationell och internationell lagstiftning Framgångar 2005 Den albanska kvinnorörelsen arbetar tillsammans med Citizens Advocacy Office för att ta fram ett lagförslag om våld mot kvinnor, ett problem som inte anses täckas av den existerande familjelagstiftningen. Det är första gången som en samlad kvinnorörelse driver arbete för lagändring. Samarbetet mellan kvinnoorganisationerna i Albanien förstärktes 2005 och flera nätverksmöten och studiebesök anordnades. Organisationerna Gruaja tek Gruaja, Women Association with Social Problems och Une, Gruaja har till exempel börjat diskutera hur de kan samverka kring att stödja kvinnor i politiken. Kvinnorörelsen i Albanien har stärkt sin position som samhällsaktör. Kunskaperna hos kvinnoorganisationerna erkänns och efterfrågas allt mer. Några positiva exempel under året: Ordföranden för Independent Forum for Albanian Women utsågs till parlamentsledamot. Ytterligare en av organisationens ledande personer utnämndes till ordförande för den statliga jämställdhetskommittén. Vid ett av OSSE:s nyinrättade rådgivningscenter för våldsutsatta kvinnor anlitades personal från Gruaja tek Gruaja och Women s Forum som utbildare. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

20 Kvinna till Kvinna i Albanien 2005 Kvinna till Kvinna har samarbetat med kvinnoorganisationer i Albanien sedan I dag är en koordinatör anställd vid vårt kontor i Tirana med ansvar för kontakterna med nio samarbetsorganisationer. Under 2005 utgick kr i stöd. Jourer och rådgivning stöttar kvinnor Flera av Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer i Albanien fokuserar sina insatser på att motverka det utbredda våldet mot kvinnor och ge stöd till dem som utsätts för mäns våld. Telefonjourer, rådgivning och psykosocialt stöd erbjuds bland annat av Une, Gruaja i Pogradec, Women s Forum i Elbasan, Gruaja tek Gruaja i Shkodra och Women s Association for Social Problems i Durres. Organisationerna anordnar även informationsmöten och debatter runt om på landsbygden, där kvinnors kunskaper om sina rättigheter ofta är låga. Gruaja tek Gruaja, Women s Forum och Women s Association for Social Problems leder kurser och utbildningar för olika yrkesgrupper som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete. Anställda inom polisen, lärare, sjukvårdspersonal, journalister och jurister är några av de grupper som kvinnoorganisationerna riktar sig till. De arbetar även med opinionsbildning och för ökat samarbete mellan institutioner. I Peshkopi utbildar Agritra-Vizion Centre landsbygdskvinnor i jordbruk och mjölkproduktion. Under arbetets gång har problemet med våld mot kvinnor kommit upp till diskussion. Under året gav Kvinna till Kvinna ett mindre projektstöd till tre seminarier om ämnet. Kvinnor som aktörer Antalet kvinnor som deltar i politiskt arbete är generellt lågt i Albanien. Inför parlamentsvalet 2005 organiserade Independent Forum for Albanian Women i Tirana flera TV-debatter för att ge kvinnliga kandidater utrymme i media. Gender Alliance for Development Centre i Tirana arbetar för att förändra stereotypa könsmönster i samhället. Kvinna till Kvinna stödjer deras insatser för en jämställd utbildningssektor. Centret analyserar innehåll i läromedel och utbildar tjänstemän och lärare. Albanska kvinnoorganisationer har tagit över ansvaret för de jämställdhets-caféer som tidigare anordnades av internationella och statliga aktörer. Caféerna fungerar som en mötesplats där kvinnoorganisationerna kan utbyta information och samordna aktiviteter. Bosnien Hercegovina KROATIEN 19,4% BOSNIEN-HERCEGOVINA MOTTOG TKR AV TOTALT TKR UNDER 2005 I december 2005 var det tio år sedan kriget i Bosnien Hercegovina tog slut. Fredsavtalet satte stopp för de väpnade striderna men har i sin konstruktion försvårat återuppbyggnaden av landet. Uppdelningen i två entiteter, Federationen Bosnien Hercegovina, där det i huvudsak bor bosniaker (muslimer) och kroater, samt Republika Srpska där den övervägande majoriteten är serber, befäster splittringen av de etniska grupperna. Fortfarande lever många människor, främst kvinnor, på flykt i sitt eget land. Återflyttningen av flyktingar går mycket långsamt. De få som har vågat återvända diskrimineras och har svårt att få jobb, tillgång till hälsovård och skolor. Många av dem som återvänder är äldre med små möjligheter till försörjning. Kvinnor utgör 60 procent av befolkningen men REP. SRPSKA BOSNIEN OCH HERCEGOVINA FED. BOSNIEN- HERCEGOVINA Sarajevo SERBIEN MONTENEGRO endast 34 procent av arbetskraften, vilket är den lägsta siffran i regionen. De få arbetstillfällen som skapats de senaste åren har framför allt varit inom den informella sektorn. Hälften av befolkningen lever kring fattigdomsgränsen. Fattigdomen är speciellt hög på landsbygden i Republika Sprska. Ensamstående kvinnor är speciellt utsatta. Många lever utan el och vatten och 20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring.

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring. Att kunna fatta beslut om sitt eget liv och våga ta plats är en förutsättning för att kunna påverka samhället. I Pushing the Limits berättar unga och engagerade aktivister från Georgien, Israel och Palestina

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Året som gick Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse 2009

Året som gick Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse 2009 Året som gick Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse 2009 2 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Kvinna till Kvinnas verksamhet Vårt uppdrag i korthet 3 Förord 4 Kvinna till

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Medborgare det är jag!

Medborgare det är jag! Texter till Del 3 Vägen till försoning Medborgare det är jag! Unga i Bosnien-Hercegovina lär sig hantera det förflutna för att skapa en bättre framtid. YIHR Youth Initiative for Human Rights sammanför

Läs mer

Inledning. klassat som ett hot mot internationell säkerhet.

Inledning. klassat som ett hot mot internationell säkerhet. Inledning Massvåldtäker är massförstörelsevapen Massvåldtäkter under krig uppmärksammades offentligt först under Balkankrigen på 1990-talet. I dag vet vi att det sexualiserade våldet mot kvinnor historiskt

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

METODMATERIAL SIX DAYS

METODMATERIAL SIX DAYS METODMATERIAL SIX DAYS INLEDNING Kvinna till Kvinna Såhär kan du stödja arbetet för kvinnors rättigheter DEL 1: SIX DAYS Bakgrundsfakta om filmen Såhär kan en visning se ut Tips till dig som workshopledare

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Beslutad av kommunfullmäktige den 26 april 2010, 39. Inledning Mäns våld mot kvinnor har erkänts som ett grundläggande brott mot mänskliga

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING Flyktingsiffrorna i världen Totalt finns det 27.8 miljoner flyktingar, internflyktingar

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Jämlikhet och jämställdhet Familj och individ Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21 Pipersgatan 33 112 28 Stockholm 08-17 82 00 info@mfj.se www.mfj.se Org nr 802407-2160 Plusgiro 590517-9 Idéplattform Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER?

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? VISSTE DU ATT BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA OAVSETT ÅLDER. FN:S KONVENTION OM KOM TILL FÖR ATT TRYGGA BARNETS SÄRSKILDA BEHOV OCH INTRESSEN. ALLA BARN ÄR JÄMLIKA KONVENTIONEN

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Övervakningsmekanism Vad är konventionens syften? Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel, som trädde i kraft den 1 februari 2008,

Läs mer

20! Året som gick. Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse. 1993 2013 Kvinna till Kvinna firar 20 år. organisationer får stöd i fem regioner

20! Året som gick. Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse. 1993 2013 Kvinna till Kvinna firar 20 år. organisationer får stöd i fem regioner Året som gick. Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse 2013. 20! 1993 2013 Kvinna till Kvinna firar 20 år 133 organisationer får stöd i fem regioner Dessutom: Premiär för dokumentärfilmen Six Days som

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor 25 november 2013, Folkets Hus, Göteborg.

Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor 25 november 2013, Folkets Hus, Göteborg. Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor 25 november 2013, Folkets Hus, Göteborg. Text och foto: Malin Sand Inledning Katarina Idegård, Dialoga Kunskapscentrum om våld i nära relationer,

Läs mer

Policy för alkohol som utvecklingshinder

Policy för alkohol som utvecklingshinder Policy för alkohol som utvecklingshinder Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2013-03-18 Giltighetstid: tillsvidare Ansvarig: generalsekreterare Policyns tillämpning i Forum Syd Forum Syds idéprogram

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 20.6.2012 2012/2116(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om avskaffande av könsstereotyper i EU (2012/2116(INI))

Läs mer

Finlandssvesnk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvesnk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvesnk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 9540 11 september 2002 Tillämpning av europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Samhällsorientering på modersmål Kursplan

Samhällsorientering på modersmål Kursplan Samhällsorientering på modersmål Kursplan Syfte Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138) är att deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om: - de mänskliga rättigheterna och

Läs mer

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län.

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Skyddsnät saknas - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. 1 Innehåll Inledning 3 Feministiskt initiativs slutsatser 4 Tillvägagångssätt 5 Resultat 6 Reflektioner

Läs mer

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 1. Bakgrund Sedan 2001 när IMP bildades har man arbetat för att bygga upp en stark organisation som förmår samla de colombianska kvinnornas

Läs mer

UPPROR. mot handeln med kvinnor och flickor

UPPROR. mot handeln med kvinnor och flickor UPPROR ochupprop mot handeln med kvinnor och flickor KVINNA TILL KVINNA är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse. Vi samarbetar med kvinnoorganisationer i Kosovo, Serbien och Montenegro,

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

TVÅ VIKTIGA FRÅGOR. Är det något du vill göra som du inte får? Är det något du måste göra som du inte vill?

TVÅ VIKTIGA FRÅGOR. Är det något du vill göra som du inte får? Är det något du måste göra som du inte vill? TVÅ VIKTIGA FRÅGOR Är det något du vill göra som du inte får? Är det något du måste göra som du inte vill? TRIS tjejers rätt i samhället TRIS Bildades 2002 i Uppsala. Ideell organisation. Partipolitiskt

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

ASYLRATT, KON OCH POLITIK. En handbok for jåmstålldhet och kvinnors råttigheter

ASYLRATT, KON OCH POLITIK. En handbok for jåmstålldhet och kvinnors råttigheter ASYLRATT, KON OCH POLITIK En handbok for jåmstålldhet och kvinnors råttigheter Maria Bexelius Rådgivningsbyrån for asylsokande och flyktingar INNEHÅLL FORORD 9 KAPITEL 1. INLEDNING 11 Viktiga begrepp,

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer