Inledning Världspolitiken tog en ny riktning generalsekreterare kanslichef 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning Världspolitiken tog en ny riktning generalsekreterare kanslichef 2005"

Transkript

1

2

3 Inledning En hållbar utveckling mot fred och demokrati är inte möjlig om inte alla i samhället ges möjlighet att delta. Därför är kvinnors deltagande en förutsättning för fred. Världspolitiken tog en ny riktning efter den 11 september Kampen mot terrorismen inleddes och för att skydda stater och dess medborgare har medborgerliga fri och rättigheter begränsats, gränskontroller stärks och militär närvaro ökat på många platser. Men ambitionen att skydda stater och dess civila har fått motsatt effekt. Den ökade militariseringen har bidragit till ökad otrygghet och därmed minskad säkerhet bland civilbefolkningen. På många håll i världen har den dessutom medverkat till ökad terrorism. Det blir också allt tydligare hur regeringar i allt större utsträckning klassar oppositionella och förespråkare för mänskliga rättigheter som terrorister. Begreppet mänsklig säkerhet har diskuterats i flera decennier inom det internationella samfundet. Begreppet innefattar en mer holistisk syn på säkerhet där såväl fattigdom som hunger och brist på mänskliga rättigheter klassas som säkerhetshot. Men definitionen av mänsklig säkerhet utgår från en manlig norm, vilket gör att kvinnor och deras rättigheter osynliggörs. Varken kvinnors behov eller roll som aktörer blir synligt. Kvinna till Kvinna har samarbetat med kvinnoorganisationer i konfliktdrabbade områden sedan På senare tid har frågan om säkerhet eller snarare frånvaron av säkerhet blivit allt tydligare i våra samtal och diskussioner. Bristen på säkerhet för kvinnor försvårar, och i många fall omöjliggör, deras deltagande i återuppbyggnad och samhällsutveckling. Hur ska kvinnor som inte kan röra sig fritt i sin omgivning kunna delta i arbetet mot hållbar fred? Vad blir konsekvenserna när unga tjejer nekas skolgång på grund av föräldrarnas rädsla för att något ska hända dem på vägen till skolan? Vi ser det i de palestinska samhällen som isolerats av säkerhetsmuren genom Jerusalem och vi har sett det många gånger under konflikterna på västra Balkan. Militariserade samhällen göder en våldskultur och förstärker en patriarkal samhällsordning som i stor utsträckning slår mot kvinnorna. Våld mot kvinnor existerar överallt. Men när fler och fler beväpnar sig blir våldet mot kvinnor grövre. En rapport från den israeliska kvinnoorganisationen Isha L Isha visar att det dödliga våldet mot kvinnor har ökat drastiskt i takt med att samhället beväpnar sig. Frågan om mänsklig säkerhet, med betoning på kvinnors säkerhet i konfliktdrabbade områden, problematiseras och diskuteras i Kvinna till Kvinnas senaste rapport Security on whose terms? If men and women were equal. Vi kräver att det internationella samfundet omdefinierar hela säkerhetsbegreppet och med det sätter in nya åtgärder. Anledningen är enkel. Att få känna säkerhet är en fråga om mänskliga rättigheter. En civilbefolkning som inte upplever trygghet har svårt att delta i och påverka samhällsutvecklingen. En hållbar utveckling mot fred och demokrati är inte möjlig om inte alla i samhället ges möjlighet att delta. Därför är kvinnors deltagande en förutsättning för fred. Kerstin GrebäcK Generalsekreterare Anna Lidén kanslichef VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 Kvinna till Kvinna i världen Kvinna till Kvinna stödjer kvinnoorganisationer i krigs- och konfliktdrabbade områden. Under 2005 utgick stöd till sammanlagt 102 organisationer på västra Balkan, i södra Kaukasus och Mellanöstern. NERS 2005 ATIONER ANTAL SAMARBETSPARTNERS 2005 Västra Balkan 66 Kaukasus 21 Mellanöstern 15 TOTALT: 102 ORGANISATIONER ANTAL SAMARBETSPARTNERS 2000 Västra Balkan 54 TOTALT: 54 ORGANISATIONER Västra Balkan 54 Det ANTAL är SAMARBETSPARTNERS kvinnoorganisationerna 2000 själva som bestämmer mål och fokus för de aktiviteter som bedrivs, utifrån behoven i respektive organisations närmiljö. I samhällen som präglas av väpnade konflikter arbetar organisationerna ofta med att skapa mötesplatser för kvinnor och försöka tillgodose behovet av psykosocialt stöd. När striderna är över står insatser för att främja demokratin och öka antalet kvinnor på beslutsfattande poster i politik TOTALT: 54 ORGANISATIONER och samhällsliv i centrum. Kvinna till Kvinna har funnits på västra Balkan i mer än tio år och stödjer idag många initiativ som syftar till att stärka samhällsinstitutioner och kvinnors politiska deltagande. I Kroatien kan vi redan nu se hur vårt stöd kan utfasas i takt med att landets demokrati stärks. Samarbetet mellan civilsamhälle, stat och kommuner har ökat och lagar som garanterar kvinnors rättigheter har antagits. Flera av länderna på västra Balkan arbetar för att anpassa lagar och förordningar i syfte att närma sig förhandlingar om medlemsstatus i EU. I södra Kaukasus pågår demokratiprocesser i flera länder. I Georgien, där Kvinna till Kvinna funnits sedan 2002, har demokratiska val genomförts och den nya regeringen har gjort försiktiga fredssträvanden mot en lösning på den frysta konflikten med utbrytarrepubliken Abchasien. Kvinnoorganisationerna fortsätter sitt enträgna arbete med att ge kvinnor tillträde till den politiska arenan samt arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Under 2005 utökade vi vårt samarbete med kvinnoorganisationer i Armenien och Azerbajdzjan och vi kan redan se hur organisationskontakterna över gränserna har stabiliserats. I Mellanöstern fortsätter vi att stödja både israeliska och palestinska kvinnoorganisationer. Samarbeten över konfliktgränsen är svåra att genomföra i nuläget men organisationerna jobbar på var sin sida, bland annat med insatser för konfliktlösning. Under 2005 inleddes vårt första formella samarbete i Libanon och flera kontakter har även tagits med kvinnoorganisationer i Jordanien och Syrien. Nätverk stärker Nätverkande är en viktig del av Kvinna till Kvinnas verksamhet. Vi stimulerar och stödjer möten och samarbeten över organisations- och regionsgränser där kvinnor får möjligheter att träffas, utbyta erfarenheter och lära av varandra. Under året som gick arrangerades flera fruktsamma nätverksträffar, varav några presenteras nedan. Ofta träffas våra samarbetspartners i varje region en eller flera gånger per år. En av nätverksträffarna anordnades i Kosovo i juli. Då möttes Kvinna till Kvinnas samtliga samarbetspartners i regionen för att diskutera civilsamhällets betydelse för utvecklingen i Kosovo och kvinnoorganisationernas roll som centrala aktörer för påverkan av politik och fredssamtal. Två regionala nätverksmöten hölls i södra Kaukasus under året. Kutaisi i Georgien var platsen för en nätverksträff i maj där medlemmar ur Kvinna till Kvinnas styrelse informerade om jämställdhetsinsatser i Sverige. I oktober möttes samtliga samarbetsorganisationer i regionen som arbetar med insatser för unga tjejer, reproduktiv hälsovård och våld mot kvinnor. Vid mötet som hölls i Akhaltsikhe i Georgien deltog representanter från Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, som föreläsare. Syftet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

7

8 JÄMSTÄLLDHETSLAGSTIFTNING RESERVATIONER MOT CEDAW FÖRDELNING AV MEDEL

9 Mellanöstern Kvinna till Kvinna har samarbetat med kvinnoorganisationer i Mellanöstern sedan Under året som gick hade Kvinna till Kvinna 15 samararbetspartners i Israel, Västbanken/Gaza och Libanon. Israel Tel Aviv Gaza city EGYPTEN 3,4% GAZA ISRAEL LIBANON VÄST BANKEN GOLAN HÖJDERNA Jerusalem JORDANIEN SYRIEN ISRAEL MOTTOG TKR AV TOTALT TKR UNDER 2005 SAUDIARABIEN IRAK FN:s CEDAW-kommitté, som granskar hur stater följer Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, underkände Israel på flera punkter vid sin kontroll Endast 18 av 120 parlamentariker i Knesset är kvinnor och i regeringen finns tre kvinnliga ministrar. Representationen av palestinska kvinnor är extremt lång. Få insatser görs för att stödja kvinnor som utsätts för våld. I hela landet finns endast 13 statligt finansierade kvinnojourer. Lagen behandlar i stort sett kvinnor och män lika. Undantaget är familjelagen som delats upp efter religionstillhörighet. Konflikten med palestinierna påverkar i hög grad hela samhället. Rädslan för självmordsattentat är stor och inverkar på människors rörelsefrihet; vid val av resväg till skola och arbeten, inköpsmöjligheter och fritidsaktiviteter. Konflikten har en negativ inverkan på ekonomin med ökad arbetslöshet som följd, vilket slagit särskilt hårt mot kvinnor. De är redan överrepresenterade bland de mest fattiga och sårbara i samhället. För att försöka skydda civilbefolkningen har beväpnade säkerhetsvakter anställts för att övervaka så gott som samtliga folktäta platser. Den stora ökningen av beväpnad säkerhetspersonal har medfört att fler och fler civila beväpnar sig i rädsla för attentat. En intervjuundersökning gjord av organisationen Isha L Isha visar att den ökade tillgången på vapen har lett till ökat och grövre våld både i samhället och i familjerna. Samhällets fokus på säkerhetshot har gjort att militära frågor och säkerhet blivit den främsta nationella prioriteringen. Militariseringen har bidragit till att konservera en samhällsstruktur där kvinnor är underrepresenterade i de flesta institutioner och myndigheter samt i parlamentet. Kvinnor är näst intill frånvarande inom alla de organ som har makt att besluta om konflikten men också i att definiera vad som menas med säkerhet. Det ses som en självklarhet att militären har de bästa analyserna kring säkerhetsfrågor. Förståelsen för ett behov av ett genusperspektiv på säkerhet och konflikt är ytterst begränsad. Kvinna till Kvinna i Israel 2005 Kvinna till Kvinna har samarbetat med kvinnoorganisationer i Israel sedan I dag stödjer vi sju kvinnoorganisationer i Israel. Kontakten med dessa sköts av två koordinatörer i Jerusalem. Dessa ansvarar även för kontakten med Kvinna till Kvinnas samarbetspartners på Västbanken/Gaza utgick kr i stöd till verksamhet i Israel. För fred och konfliktlösning Flera av de organisationer Kvinna till Kvinna stödjer VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

10 Kvinnorepresentation i parlamentet i Israel 0 15% 12,5% Dec 2005 Dec 2000 Framgångar 2005 Ett bra samarbete kring FN:s resolution 1325, om kvinnors deltagande i fredprocessen, har utvecklats mellan den israeliska kvinnorörelsen och kvinnor i Knesset. Ett framgångsrikt resultat av samarbetet är den lag som antogs 2005, om att kvinnor ska garanteras deltagande i alla myndighetsfrågor som rör konflikt- och säkerhetsärenden. jobbar aktivt för en fredlig lösning på konflikten mellan israeler och palestinier. I nuläget har palestinska och israeliska kvinnor mycket svårt att träffas och samarbetsprojekt som tidigare pågått sker endast i liten skala. Däremot driver kvinnoorganisationerna opinion mot konflikten på varsitt håll. Bat Shalom inriktar sig på att öka israeliska kvinnors engagemang för ett slut på ockupationen av de palestinska områdena. Under 2005 började de dokumentera hur händelserna 1948, då staten Israel bildades, beskrivs av palestinska och israeliska kvinnor. Under året arrangerades dessutom flera protestaktioner mot den mur som byggts längs gränsen mot Västbanken och som under året nådde Jerusalem. Coalition of Women for Peace har också engagerat sig mot murbygget genom att arrangera guidade visningar där israeler fått se vilken inverkan muren har på palestiniers vardag. Women in Black fick under året Kvinna till Kvinnas stöd för att anordna konferensen Women Resist War and Occupation i Jerusalem. 700 kvinnor från 39 länder deltog. Deltagarna anordnade flera solidaritetsaktioner med palestinska kvinnor, bland annat genom att bilda en 500 kvinnor lång mänsklig kedja genom en av gränsstationerna mot Västbanken. Isha L Isha i Haifa presenterade under 2005 en studie kring hur kvinnor i Israel upplever konflikten i regionen. Studien, som baseras på 600 intervjuer, lades fram vid FN:s årliga kvinnomöte i New York. Mot handel med kvinnor Isha L Isha är även en av de ledande aktörerna mot människohandel i Israel. De arbetar för att öka statens ansvar i frågan och erbjuder stöd för kvinnor som hålls i förvar i väntan på att vittna eller skickas hem. Flera av deras volontärer har sitt ursprung i forna Sovjetunionen och fyller en viktig funktion i möte med utsatta kvinnor från regionen. Att bryta isolering Palestinska kvinnor i Israel lever ofta isolerat och under dubbel diskriminering både som kvinnor och palestinier. Al Zahraa i Sakhnin i norra Israel jobbar för att bryta kvinnornas isolering och stärka deras deltagande i samhället. Under 2005 fick Al Zahraa stöd för två utbildningar som hölls i palestinska byar, kring personlig utveckling, gruppdynamik och organisationsutveckling. Al Zahraa samarbetar med Jerusalem Center for Women för att möjliggöra kontakt mellan palestinier i Israel och Västbanken/Gaza (läs mer om Jerusalem Center for Women under rubriken Västbanken/Gaza 2005). Al Tufula i Nasaret i Israel fokuserar också sina insatser på palestinska kvinnor. De vill att fler personer med palestinskt ursprung ska delta i arbetet för förbättrad jämställdhet i Israel. De har därför, tillsammans med Amek Israel College, startat en arabiskspråkig ettårsutbildning i genusarbete. Kvinna till Kvinna finansierade den första kursen med 20 deltagare. Kvinnors rättigheter I juli 2005 granskades staten Israel av FN:s CEDAWkommitté. Inför granskningen skrev israeliska och palestinska kvinnoorganisationer flera skuggrapporter som ett tillägg till den officiella israeliska rapporten om jämställdheten i landet. Maan Forum of Negev Bedouin Women s Organisation analyserade i sin rapport beduinska kvinnors situation i södra Israel. Rapporten användes även för att sprida kunskap om beduinska kvinnors livsvillkor i Israel. Vid en konferens i november 2005 möttes beduinkvinnor från Negevområdet för att diskutera sin situation och sina önskemål om förändring. 10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

11 Palestina Västbanken / gaza Tel Aviv Gaza city GAZA EGYPTEN ISRAEL LIBANON VÄST BANKEN GOLAN HÖJDERNA Jerusalem JORDANIEN SYRIEN SAUDIARABIEN IRAK Konflikten mellan israeler och palestinier slår hårt mot civilbefolkningen på Västbanken/Gaza. Kvinnors arbetsbördor och ekonomiska ansvar har ökat i takt med att männen fått allt svårare att försörja familjerna. Kvinnor och flickor drabbas hårdast när familjer tvingats hushålla med knappa resurser. När deras rörelsefrihet skärs ner, när flickors skolgång begränsas och när andelen tonårsäktenskap ökar är det inte bara en fråga om kvinnors levnadssituation. Förutsättningarna för en demokratisk palestinsk stat undergrävs när villkoren för att kvinnors deltagande i samhället försämras. Våldet och den militära närvaron har allt mer förflyttats från gator och vägspärrar in i människors hem. Det har skett genom återkommande husrannsakningar, genom att hem tillfälligt blivit militära posteringar och genom att hus rivits. Kvinnor har blivit mer utsatta för direkta militära aggressioner. Razzior i hemmen sker oftast på nätterna. Det ständigt närvarande våldet traumatiserar men kvinnor drabbas inte lika direkt som männen och deras lidande ses därför ofta som mindre värt. När det inte finns utrymme för bearbetning av svåra upplevelser ökar traumat. Lokala kvinnoorganisationer vittnar om att våldet mot kvinnor från närstående män har ökat i takt med att det yttre våldet hårdnat. Kvinnors egna rädslor sprider sig också till barnen. Kvinnor som känner sig hjälplösa saknar förmåga att hjälpa och stötta sina barn. En studie gjord av organisationen Women s Studies Center visar att 85 procent av de tillfrågade kvinnorna ansåg att kvinnors våld mot sina egna barn ökat. 9,7% VÄSTBANKEN/GAZA MOTTOG TKR AV TOTALT TKR UNDER 2005 Kvinnors mänskliga rättigheter har hamnat i ett vakum på grund av konflikten. Israel anser sig inte ansvariga för att mänskliga rättigheter följs på de ockuperade områdena. Som icke-stat kan inte den palestinska administrationen underteckna internationella avtal, som Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW). Det palestinska styret har uttalat att följa CEDAW, men inte en enda av de nya lagar som antogs 2005 var inriktade på kvinnors behov. Kvinnor på Västbanken/Gaza lyder under en komplicerad lagstiftning bestående av tidigare regimers lagar. Det palestinska rättsväsendet är svagt och möjlig-heterna att erbjuda kvinnor rättsligt skydd små. Kvinna till Kvinna på Västbanken/Gaza 2005 Kvinna till Kvinna samarbetar sedan 2001 med kvinnoorganisationer aktiva på Västbanken/Gaza. Under 2005 utgick stöd till sju organisationer. Arbetet samordnas av två koordinatörer stationerade i Jerusalem. Dessa ansvarar även för kontakten med Kvinna till Kvinnas samarbetspartners i Israel. Under 2005 utgick kr i stöd till verksamhet på Västbanken/Gaza. Deltagande och demokrati Flera av Kvinna till Kvinnas samarbetspartners på Västbanken/Gaza arbetar för att synliggöra kvinnor i samhället och stärka deras roll på den politiska arenan. Palestinian Center for Peace and Democracy arbetar med stöd till lokala kvinnoorganisationer på norra Västbanken, ett traditionellt jordbruksområde där kvinnor lever isolerat med små möjligheter till egen inkomst och eget livsutrymme. De anordnar grundläggande kurser om kvinnors rättigheter samt längre utbildningar kring organisationsutveckling och ledarskap. Women s Affairs Center arbetar med liknande aktiviteter. Under 2005 riktade de sig främst till kvinnor i Rafah i södra Gaza, ett område som varit mycket utsatt för israeliska militära aktioner och där en stor del av befolkningen blivit hemlös på grund av att deras hus förstörts. I samarbete med lokala kvinnoorgani Framgångar 2005 Samarbetet mellan palestinska kvinnoorganisationer och kvinnliga politiker har utvecklats och förbättrats. Kvinnliga kandidater i lokala val har bland annat fått aktivt stöd från kvinnoorganisationer. Arbetet för en jämställd nationell budget har påbörjats, främst tack vare organisationens Miftahs insatser. Kvinnorepresentation i parlamentet i Palestina 0 4,4% 0% Dec 2005 Dec 2000 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 sationer har utbildningar kring kvinnors rättigheter och ledarskap anordnats. En dokumentärfilm om kvinnors villkor i Rafah spelades in under året och den visades bland annat vid en dokumentär filmfestival i Beirut. Palestinian Working Women Society for Development driver ett kvinnocenter i Tulkarem på norra Västbanken. Centret fungerar som en viktig mötesplats för traktens kvinnor och ett flertal utbildningar anordnades under året, i dataanvändning och på teman som arbetslagstiftning och kvinnors rättigheter. Vid kvinnocentret kan kvinnor dessutom få hjälp att söka arbete eller utveckla egna försörjningsidéer. Stödsamtal och möjlighet att delta i samtalsgrupper erbjuds för kvinnor med särskilda behov. Jerusalem Center for Women riktar sig särskilt till unga palestinska kvinnor, som under året fått utbildning i demokratiarbete och agerat som valobservatörer vid de palestinska val som hållits. Insatser mot våld Våld mot kvinnor är ett tabubelagt ämne i det palestinska samhället. Palestinian Center for Human Rights har en kvinnoenhet som inriktar sig på att öka kvinnors medvetenhet om sina rättigheter och hur de kan få rättsligt stöd om de utsätts för mäns våld. Föreläsningar ges och individuell rådgivning samt rättshjälp erbjuds. Kvinnor som lider av trauman efter att ha blivit utsatta för det ständigt närvarande militära våldet kan få hjälp av Women s Studies Center. Deras samtalsgrupper i Betlehem, Jenin och Nablus har hjälpt många kvinnor till en drägligare tillvaro. Under 2005 utbildades 18 kvinnor, som tidigare fått terapeutiskt stöd, för att själva kunna hjälpa kvinnor i kris. För en rättvis resursfördelning En jämställd nationell budget är målet för ett projekt inom Miftah, The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy. Under 2005 gjordes en översyn av den nuvarande palestinska budgeten och hur resurser fördelas mellan kvinnor och män. Resultatet presenterades för representanter från palestinska departement, kvinnoorganisationer, universitet och media. Därefter har tjänstemän vid olika departement utbildats i hur man skapar en genusmedveten budget. Kvinnorepresentation i parlamentet i Libanon Jordanien/Libanon/Syrien 4,5% JORDANIEN, LIBANON & SYRIEN MOTTOG TKR AV TOTALT TKR UNDER ,7% 2,3% Dec 2005 Dec 2000 ISRAEL LIBANON Beirut VÄST BANKEN Amman Damaskus GOLAN HÖJDERNA SYRIEN JORDANIEN IRAK Diskrimineringen av kvinnor är utbredd i regionen och befolkningens kunskaper om jämställdhet och SAUDIARABIEN kvinnors rättigheter är låga. Kvinnors underordning avspeglas i kvinnors begränsade möjligheter att själva bestämma över sina liv och aktivt delta i samhället. Situationen för kvinnor har dock för bättrats avseende tillgång till hälsa och utbildning. Dessa framsteg speglas däremot inte i ökad ekonomisk säkerhet eller politiskt deltagande. Kvinnors deltagande på den officiella arbetsmarknaden är mycket lågt. Normen är att kvinnor ska gifta sig tidigt, få många barn och inte arbeta utanför hemmet. Det gör många kvinnor ekonomiskt beroende av sina män och deras familjer, vilket begränsar möjligheter till inflytande i såväl familjelivet som i samhället utanför. Kvinnors autonomi och handlingsutrymme begränsas också av patriarkala normer och traditioner. Få kvinnor deltar i politiska och beslutsfattande organ. Av samtliga arabländer har Syrien flest kvinnliga 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

13 CRTD-A håller en genusutbildning hos Women s Collaboration Association i Aazsaal, Libanon representanter i parlamentet, 12 procent. I Jordanien och Libanon är siffrorna runt fem procent. En av kvinnorörelsens viktigaste frågor är en modernisering av familjelagstiftningen, som reglerar människors privatliv. Av tradition är familjelagarna i regionen uppdelad efter religionstillhörighet och kränker kvinnors mänskliga rättigheter på flera plan. Kvinnors vittnesmål väger till exempel inte lika tungt som mäns och kvinnor har sämre rättigheter avseende skilsmässa och arv. Kvinnor har inte heller rätt att föra vidare sin nationalitet till sina barn om hon gifter sig med en man av annan nationalitet. Våld mot kvinnor är ett utbrett problem. Acceptansen för så kallat hedersrelaterat våld är stor, både i lagstiftning och bland allmänheten. Inget land i regionen har en effektiv lagstiftning mot våld mot kvinnor och staterna visar litet intresse för att stödja organisationer som arbetar med frågan. Våld mot kvinnor anses generellt vara en familjeangelägenhet som ska lösas inom familjen. De skyddade boenden som finns drivs ofta av ideella krafter. Människohandel för sexuella ändamål förekommer i hela regionen. Få motverkande insatser görs. I Libanon kan bordellägare bedriva verksamhet trots att prostitution är olagligt. En trolig orsak är att majoriteten av bordellerna finns i närhet till de stora turistkomplexen och därmed bidrar till inkomster för turistnäringen. I Jordanien förekommer det att unga flickor importeras, exempelvis från Egypten, för att giftas bort med äldre män som sedan utnyttjar flickorna till prostitution. Från Syrien kommer rapporter om flyktingkvinnor från Irak som tvingas till prostitution. Det finns ett stort antal migrantarbetande kvinnor i regionen som arbetar som städerskor och hushållerskor. Deras arbetssituation liknar ofta mer slaveri än ett avlönat arbete. Liksom vid människohandel är detta ett problem som varken engagerar politiker eller allmänheten i stort. Palestinier utgör den största flyktinggruppen i regionen. De har låg status och diskrimineras på flera plan. Palestinska kvinnors levnadssituation varierar mellan länderna. I Jordanien är de relativt integrerade i samhället medan de i Libanon lever isolerat i flyktingläger. Kvinna till Kvinna i Jordanien, Libanon och Syrien 2005 Under 2005 utökades Kvinna till Kvinnas arbete i Mellanöstern till ytterligare tre länder; Jordanien, Libanon och Syrien. Under året har arbete pågått för att etablera ett regionkontor i Jordaniens huvudstad Amman och många nya kontakter har tagits, både med lokala kvinnoorganisationer och internationella aktörer. I slutet av 2005 inleddes det första formella samarbetet med en kvinnoorganisation i Libanon kr utgick i stöd. Dialog för utveckling CRTD-A, The collective for research and training on development - Action, i Libanons huvudstad Beirut ger organisationsutvecklande stöd till mindre kvinnogrupper och kooperativ i området Bekaadalen. Kvinnorna ges möjlighet att diskutera sin sociala och ekonomiska situation och hur de aktivt kan agera för att förbättra sin vardag. CRTD-A arbetar även centralt med forskning och samhällsmobilisering för jämställdhetsfrågor Kvinnorepresentation i parlamentet i Syrien 12% 10,4% Dec 2005 Dec 2000 Kvinnorepresentation i parlamentet i Jordanien 5,5% 0% Dec 2005 Dec 2000 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 Södra Kaukasus Kvinna till Kvinna har samarbetat med kvinnoorganisationer i södra Kaukasus sedan Under 2005 fanns 21 samarbetspartners i Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. A R M E N I E N Armenien Kvinnorepresentation i parlamentet i Armenien G E O R G I E N 1,8% ,3% 3,1% Dec 2005 Dec 2000 T U R K I E T A R M E N I E N Jerevan A Z E R B A J - D Z J A N A Z E R B A J D Z J A N N A G O R N O - K A R A B A C H ARMENIEN MOTTOG 887 TKR AV TOTALT TKR UNDER 2005 bävning samt för att stödja flyktingar från konfliktområdet Nagorno-Karabach. Idag arbetar organisationerna främst för att motverka mäns våld mot kvinnor och för att ge dessa skydd. Kvinnorörelsen jobbar också för att få fler kvinnor intresserade av, och utbildade i, politiska frågor. Förhoppningen är att öka antalet kvinnor på beslutsfattande poster i samhället. Armenien styrs av en Iliten R A N elit med fallande stöd hos befolkningen och den ekonomiska arenan domineras av ett fåtal makthavare. Landet lider fortfarande av sviterna efter jordbävningen 1988, kollapsen av den sovjetiska ekonomin och konflikten om området Nagorno-Karabach. Landets ekonomiska tillväxt försvåras av Turkiets och Azerbajdzjans ekonomiska blockad och sammantaget begränsar dessa faktorer det civila samhällets utveckling. Bristen på tillräckliga resurser inom främst hälsovård, utbildning och arbetsmarknad drabbar kvinnorna hårdast och det finns inga mekanismer som följer upp kvinnors rättigheter. Ekonomisk liberalisering och jordbruksreformer som privatisering av land har skapat svåra förhållanden, särskilt på landsbygden där nära hälften av den arbetande befolkningen lever. Den stigande arbetslösheten har drabbat kvinnorna hårt, de utgör 70 procent av samtliga arbetslösa, samtidigt som kvinnorna har fått en ökad försörjningsbörda efter självständigheten. De arbetar företrädesvis med skogsbruk/lantbruk, som lärare eller i sjukvården och som ansvariga i hemmen. Kvinnorörelsen i Armenien är ung. Den kom igång 1988 för att hjälpa offren efter en stor jord- Kvinna till Kvinna i Armenien 2005 Kvinna till Kvinna inledde samarbete med kvinnoorganisationer i Armenien I dag utgår stöd till fyra organisationer i Armenien. Arbetet samordnas av en koordinatör stationerad vid regionkontoret i Georgiens huvudstad Tbilisi kr utgick i stöd Ökat engagemang för samhällsfrågor Efter lokalvalet 2005 förblev Armenien det land i södra Kaukasus som har lägst kvinnorepresentation i politiken. Flera av våra samarbetspartners i Armenien jobbar därför för att öka kvinnors deltagande i politik och beslutsfattande. Society Without Violence i Jerevan vill öka unga tjejers tilltro till sig själva och deras möjligheter att påverka politik och övriga samhällsinstanser. De driver informationsverksamhet och erbjuder seminarier och workshops kring mänskliga rättigheter och andra frågor som berör unga i samhället. Även Women s Resource Center finns i Jerevan och arbetar för ett ökat deltagande av kvinnor i det offentliga livet. De har riktat in sig på den akademiska världen där de jobbar för ökad medvetenhet om jämställdhet bland både anställda och studenter. De informerar också om frågor som HIV, abort och våld mot kvinnor. Democracy Today 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

15 stödjer kvinnliga kandidater till borgmästarposter och erbjuder utbildnings- och stödprogram i ledarskap runt om i landet. De fokuserar också på att främja kvinnors deltagande i politiska val. Stöd och arbete mot våld Våld mot kvinnor är ett stort problem i Armenien. Trots detta ignoreras problemet av staten, vilket gör att arbetet med att stödja och skydda utsatta kvinnor faller på civilsamhället och kvinnoorganisationerna. Människohandel är också ett utbrett fenomen där fattiga unga kvinnor luras eller tvingas iväg för att utnyttjas som prostituerade i andra länder. Women s Rights Center har verksamhet runt om i Armenien och hjälper våldsutsatta kvinnor och kvinnor som utsatts för människohandel. De driver en jourtelefon, erbjuder stödsamtal med psykolog och skyddat boende, ger juridisk rådgivning och finns med vid rättegångar och i kontakt med polisen i de fall kvinnorna önskar. Women s Rights Center arbetar också för en förbättrad lagstiftning till skydd för de kvinnor som utsätts. Azerbajdzjan 1,8% är svåra. De är ofta lågavlönade och könsdiskriminering är vanligt förekommande. Kvinnorepresentationen är låg i den ökande företagsverksamheten. Dessutom finns det få kvinnor i politiska eller andra ledande positioner. Situationen för ickestatliga organisationer är komplicerad, de som inte öppet stöder regimen tolkas som oppositionella. Flera kvinnoorganisationer var trots detta mycket aktiva inför parlamentsvalet Arbetet gick främst ut på att stödja kvinnliga parlamentskandidater, både för det regerande partiet och för oppositionen. Enbart 167 kvinnliga kandidater ställde upp av totalt drygt 2000 kandidater. Flera hoppade av strax innan valet efter påtryckningar och utpressning. Resultatet blev 15 kvinnliga parlamentsledamöter. Efter valet var flera kvinnoorganisationer med som observatörer under de protestdemonstrationer som följde Kvinnorepresentation i parlamentet i Azerbajdzjan 12,3% 10,5% Dec 2005 Dec 2000 AZERBAJDZJAN MOTTOG 923 TKR AV TOTALT TKR UNDER 2005 Konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien om regionen Nagorno-Karabach är fortsatt låst. Det pågår inga officiella fredsförhandlingar och från internationellt håll har få initiativ gjorts för att förändra situationen. Den frysta konflikten påverkar hela befolkningen där 11 procent är internflyktingar som lever under svåra förhållanden. Få organisationer arbetar med fredsfrågor. Azerbajdzjan har ett starkt auktoritärt styre som gång efter annan begår övergrepp på de mänskliga rättigheterna. Naturresurserna, som oljefyndigheterna i Kaspiska havet, är ojämnt fördelade. Den politiska och ekonomiska situationen drabbar utvecklingen av det civila samhället, vilket slår hårt mot kvinnorna. Villkoren för kvinnor i arbetslivet Kvinna till Kvinna i Azerbajdzjan 2005 Kvinna till Kvinna samarbetar sedan 2004 med fyra organisationer i Azerbajdzjan. Arbetet koordineras av en samordnare stationerad vid regionkontoret i Georgiens huvudstad Tbilisi. Under 2005 utgick kr i stöd. Kvinnors rättigheter Kvinna till Kvinnas samarbetspartners fokuserar, på olika sätt, på att förbättra kvinnors mänskliga rättigheter i Azerbajdzjan. Association for the Protection of Women s Rights i Baku erbjuder fri juridisk rådgivning och bistår med advokater i rättstvister rörande kränkningar av de mänskliga rättigheterna. I flera regioner finns inte rättshjälp att tillgå och där håller de seminarier om lagstiftning och mänskliga rättigheter. Association for the Protection of VERKSAMHETSBERÄTTELSE

20! Året som gick. Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse. 1993 2013 Kvinna till Kvinna firar 20 år. organisationer får stöd i fem regioner

20! Året som gick. Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse. 1993 2013 Kvinna till Kvinna firar 20 år. organisationer får stöd i fem regioner Året som gick. Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse 2013. 20! 1993 2013 Kvinna till Kvinna firar 20 år 133 organisationer får stöd i fem regioner Dessutom: Premiär för dokumentärfilmen Six Days som

Läs mer

Året som gick. Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse 2012

Året som gick. Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse 2012 Året som gick Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse 2012 Kvinna till Kvinna 2013 Redaktör: Ida Svedlund Grafisk form och tryck: Kaigan Foto: Johanna Arkåsen, Anna Björkman, Zuleika Candan, Stina Carlsson,

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

...den enskildes rätt att känna till och inverka på sina rättigheter och förpliktelser... Utdrag ur Helsingforsdokumentet, 1975

...den enskildes rätt att känna till och inverka på sina rättigheter och förpliktelser... Utdrag ur Helsingforsdokumentet, 1975 Vårt arbete 2006 ...den enskildes rätt att känna till och inverka på sina rättigheter och förpliktelser... Utdrag ur Helsingforsdokumentet, 1975 Rapporten kan beställas hos: Svenska Helsingforskommittén

Läs mer

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31)

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) 2 (31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza Innehållsförteckning 1 Konflikten och fattigdomssituationen...2

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV

DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV INLEDNING FN genomförde den fjärde kvinnokonferensen i Beijing

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern Mellanöstern Mellanöstern är en mångfacetterad region med historia och kulturarv som går mycket långt tillbaka. I denna kommittémotion väljer vi att koncentrera oss på några få områden, såväl geografiskt

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV

FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV Den nordiska kvinnorörelsens förslag till slutdokument för Nordiskt Forum Malmö 2014 New Action on Women s Rights FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV FN genomförde den fjärde kvinnokonferensen i Beijing

Läs mer

Demokrati har lett till Demokrati

Demokrati har lett till Demokrati Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Forum Syd 2008 Författare: Tina Lundh och Marie Persson Medförfattare: Andreas Dolk, Sven Elander, Mie Romée och Fredrik

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Handledningsmaterialet till handboken Jämställdhet är en mänsklig rättighet är producerat av UNIFEM Sverige. www.unifem.se Text: Afamia Maraha Grafisk form: Jenny

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Mäns våld mot kvinnor 1 2 Mäns våld mot kvinnor Innehåll Förord...3 Inledning...5 fn:s Kvinnokonvention cedaw...7 Flerfaldig diskriminering...9 Gender Budgeting...11 Artikel 2 Skyldighet att avskaffa diskriminering

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017

Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017 2013-05-14 Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017 Regeringen har formulerat följande ingångsvärden för det svenska utvecklingssamarbetet:

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

Svenska Röda Korset 2009

Svenska Röda Korset 2009 Svenska Röda Korset 2009 Innehåll Sju grundprinciper Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens organisation 2 Sju grundprinciper förenar medlemmarna

Läs mer

V E R K S A M H E T S - B E R Ä T T E L S E 2011

V E R K S A M H E T S - B E R Ä T T E L S E 2011 VERKSAMHETS- B E R Ä T T E L S E 2011 FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 1 - Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och

Läs mer

KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDE AV ALL SLAGS DISKRIMINERING AV KVINNOR

KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDE AV ALL SLAGS DISKRIMINERING AV KVINNOR Näringsdepartementet Sverige, 2000 DEN SVENSKA REGERINGENS FEMTE PERIODISKA RAPPORT om åtgärder för genomförande av KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDE AV ALL SLAGS DISKRIMINERING AV KVINNOR Ratificeringsinstrumentet

Läs mer

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och könskamp sida vid

Läs mer

Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan

Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan förändras. Förändring bygger på att vi tillsammans är

Läs mer

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Rapport 2004:34 www.o.lst.se Kartläggning av kvinnojourerna och deras verksamhet i Västra Götalands län 2004 Förord Länets kvinnojourer gör en viktig samhällinsats,

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Att möta globala utmaningar Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Regeringens skrivelse: 2009/10:129 Att möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling Skr. 2009/10:129 Regeringen

Läs mer

Jämställdhet. som genomgripande princip. En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap

Jämställdhet. som genomgripande princip. En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap Jämställdhet som genomgripande princip En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap Innehåll Inledning... 5 Jämställdhet som genomgripande princip... 7 Jämställdhet som projekt eller

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 juli 2008

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Visby den 10 juli 2008 Fredrik

Läs mer