Naturreservatsnämnden fastställer årsbokslut för naturreservatsnämnden 2012 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturreservatsnämnden fastställer årsbokslut för naturreservatsnämnden 2012 och överlämnar det till kommunstyrelsen."

Transkript

1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2011/ Naturreservatsnämnden Bokslut för Naturreservatsnämnden 2012 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer årsbokslut för naturreservatsnämnden 2012 och överlämnar det till kommunstyrelsen. Sammanfattning Naturreservatsnämndens bokslut är ett negativt resultat på kronor. Nämnden har under 2012 påbörjat en översyn av reservatens föreskrifter för att bl a öka allmänhetens tillgänglighet till reservaten. De reservat som nämnden beslutat om 2012 är Långsjön, Aborrträsk samt Älta mosse Strålsjön. Skötselplanerna för reservaten har setts över och utvecklats. Nämnden har träffat föreningar som är verksamma inom friluftsliv och/eller naturvård och fokusgruppen för naturreservaten har getts tillfälle att lämna råd och synpunkter innan nämnden beslutat om prioriterade investeringar. Några av dessa är klara under 2012 men de flesta fortgår enligt plan och redovisas under En bred majoritet i fokusgruppen uttrycker att man är nöjd med hur reservaten förvaltas och sköts. Under 2012 utnämndes Nacka till bästa friluftskommun i Stockholms län. Nämnden har under 2012 fått utökat ansvarsområde vilket innebär att nämnden under hösten prövat 3 inkomna ansökningar om dispenser inom naturreservatens föreskrifter. Nämnden har under hösten undersökt hur tidsplanen för nya reservatsbildningar enligt majoritetsprogrammet rimligen kan se ut så att dessa kan beslutas av nämnden enligt plan. Verksamhetsresultat Under 2012 har nämnden haft 8 stycken sammanträden samt genomfört ett studiebesök i Svärdsö och i Skuruparken samt besökt Fisksätra Marina under nämndens beredning av inkommen dispensansökan för marinan inom naturreservatet. Under april genomförde nämndens ledamöter en mål- och väsentlighetsanalys för att stämma av målbilden utifrån ansvarsområdets styrkor och svagheter. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 (7) I juni 2012 beslöt kommunfullmäktige att utöka nämndens ansvarsområde. Nämndens reglemente ändrades så att nämnden ansvarar för prövning av dispenser av naturreservatens föreskrifter samt beslutar om förslag till kommunfullmäktige om inrättande av nya reservat. Förändringen innebär att nämnden under hösten behandlat 3 inkomna dispensansökningar samt att nämnden undersökt hur tidsplanen för nya reservatsbildningar enligt majoritetsprogrammet rimligen kan se ut så att dessa kan beslutas av nämnden enligt plan. Under 2012 har nämnden antagit anbudsgivare för entreprenaden i Velamsund samt antagit anbudsgivare för olika slags trädvårdstjänster. Under 2012 har nämnden erhållit information om nya avtal för att öka medborgarnas tillgänglighet i Erstavik. Nämnden har även lämnat yttrande till Naturvårdsverket om friluftspolitik samt rapporterat hur kommunens kulturhistoriska programförklaring följs. Årets friluftskommun i länet Nacka kommun rankades högst i Stockholms län bland årets frilufts kommuner. Nacka och Huddinge kommun delade fjortonde plats av landets tvåhundranittio kommuner. Utmärkelsen syftar till att stärka och stimulera friluftslivet i hela landet. Bakom initiativet står Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, Svenskt Friluftsliv och Svenska Ekoturismföreningen. Inflytande - Fokusgrupper Under året har arbetet fortsatt med Fokusgruppen för reservatens skötsel. Fokusgruppen består av Boo hembygdsförening, Nacka hembygdsförening, Friluftsfrämjandet i Nacka, Boo miljö- och naturvänner, Saltsjöbadens naturskyddsförening, Nacka naturskyddsförening, Nacka miljövårdsråd samt Naturreservatsnämndens ledamöter. Fokusgruppen träffas två gånger om året, på våren och på hösten. Park- och naturenheten presenterar då utförda och planerade åtgärder i naturreservaten. Fokusgruppen ger feedback på detta och har även möjlighet att komma med egna förslag. Syftet är en öppen dialog med biologisk mångfald och tillgänglighet i fokus. Nyckelviken Såsom under tidigare år har park- och naturenheten haft ett flertal möten med olika verksamheter i Nyckelviken. I Nyckelviken har vägar och stigar förbättras liksom diken längs vägar. Under senhösten påbörjades även arbeten med att renovera motionsspåret. En översyn av skyltarna har gjorts och gamla skyltar har bytts ut. Vindfällen har rensats upp och fortsatt röjning av sly har skett och bl a har en miljövänlig batterigräsklippare köpts in till området. Stöd och hjälp har getts till föreningar för att bl a anordna Valborgsmässofirande, midsommarfirande, Nyckelvikens dag med 1700-tals inspiration och julmarknad med traditionella marknadsstånd.

3 3 (7) Velamsund På grund av det hårda vädret under 2012 med mycket regn fick mycket resurser läggas på att renovera diken och vägar samt försöka hålla vattnet borta från flera fastigheter. I området har en allmän uppstädning/upprensning gjorts då t ex flera träd hade fällts av både vinden och bävrarna. Häckarna i området har föryngringsbeskurits som en del av detta. För Velamsund finns en ny entreprenör för skötsel upphandlad enligt LOU och sedan den 1 september är det Vivaldi AB som svarar för skötseln. Under juli 2012 anordnades sommarteater Fröken Julie och Guds djärvaste Ängel. Teatern fick stöd av nämnden i form av bod/husvagn för teaterloge, publikgradäng samt tillgång till Velamsundsbussen för publiktransporter. Teatern hade även ekonomiskt bidrag från kulturoch utbildningsnämnden. I samverkan med Velamsunds intressentförening anordnades traditionell julmarknad och höstmarknad med arts bestämning av äpplen, svampexpertis, pyssel med Naturskolan och ponnyridning. Det kan konstateras att Velamsund är en pärla, känd i Boo men mer okänt för övriga medborgare. Abborrträsk Ängsslåtterbruket har återupptagits. Efter att ha blivit klippt med slaghacka under några år kommer ängen vid Abborrträsk från och med 2012 att slåttras enligt föreskrifterna. Spången som leder in mot sjön från öster var mycket sliten och har bytts ut. Ekoberget Graninge stiftsgård är under försäljning. Park- och naturenheten har varit i kontakt med ansvarig på Svenska kyrkan. Frågan gällde möjlighet till att överenskomma om servitut för den stig som passerar över stiftsgårdens mark. Tillgänglighet till stigen är en förutsättning för att allmänheten ska kunna nå området mellan berget och vattnet. Svenska kyrkan har meddelat att man får invänta eventuell försäljning innan frågan kan prövas. Långsjön En ek föll i Långsjön och ligger nu vid den östra stranden. Stocken har sågats till så den inte utgör någon fara. Under året åtgärdades flera vindfällen och flera dräneringar har utförts längs slingan runt sjön. Mellan den östra entrén och badplatsen har sly gallrats. Skogsö I början av 2012 fällde vinden flera träd runt om i naturreservatet som fick åtgärdas. Dels över stigar men också över staketet som omgärdar Boo gamla kyrkogård. Skogsö träsk svämmar över ängen mot norr och orsakar att arealen som kan användas som hästhage för Skogsö Stall minskas. Olika åtgärder har genomförts för att förbättra situationen. Arbete pågår för att finna en permanent lösning.

4 4 (7) Från Skogsö träsk leder ett dike ut mot Baggensfjärden. Diket har under året rensats och grävts fritt från rasmassor flera gånger. De sista hundra meterna har även röjts fritt från sly som riskerade att förhindra flödet. Skuruparken Brott mot A-delen i reservatets föreskrifter har anmälts till miljöenheten. Det rör sig om olovliga byggen och olovligt utförd trädfällning. Dialog har förts med JM rörande löpande skötselfrågor för reservatet. En av områdets äldsta tallar fälldes av vinden strax innan jul. Den ligger nu över stigen intill båtklubben i söder. När marken bär kommer trädet att åtgärdas. Tollare Löpande dialog har skett med NCC under exploateringsarbetet. Två mindre gallringar, längs Svampvägen och Murkelvägen har genomförts. Syftet var att förbättra sikten och säkerheten längs vägen samt att friställa större träd. Tattby Vägen och parkeringen intill Dammsjön har hyvlats och fått ny beläggning. Dammsjöns utlopp mot Solsidan rensades under hösten från träddelar och löv. Saltsjöbadens slalomklubb bidrog till städning genom att klubben samlade in skräp i området kring slalombacken som kommunen sedan körde till återvinningsstationen. Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God kommunal service Velamsund ska erbjuda ett rikt och varierat utbud av upplevelser. Andel besökare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation 95 % 90 % Minst fyra nya näringsidkare ska starta verksamhet i område under mandatperioden. Inga nya under 2012 Starkt medborgarinflytande Områdets aktörer driver utvecklingen tillsammans med kommunen Antalet besökare till området ska öka Omsättningen för näringsidkare och verksamheter ska öka. Ökning jämfört med tidigare Minsk ning Minsk ning

5 5 (7) Insatta resurser Naturreservatsnämndens bokslut är ett negativt resultat på kronor. Nämnden har träffat föreningar som är verksamma inom friluftsliv och/eller naturvård och fokusgruppen för naturreservaten har getts tillfälle att lämna råd och synpunkter innan nämnden beslutat om prioriterade investeringar. Några av dessa är klara under 2012 men de flesta fortgår enligt plan och redovisas under En bred majoritet i fokusgruppen uttrycker att man är nöjd med hur reservaten förvaltas och sköts. Insatta resurser Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfal l Effektivt Natur- och kulturmiljöer Andel av sakkunniga som 80 % 83 % vårdas effektivt med det instämmer i att naturreservatet resursutnyttjande historiska perspektivet i underhålls enligt föreskrifter åtanke. och skötselplaner Kommunal ekonomi i balans Budget i balans Negativt resultat 0-5% Särskilda kontrollpunkter utifrån kraven på intern kontroll Kontrollpunkt Varor och tjänster köps enligt avtal Attestreglemente följs Metod Uppföljning av gjorda inköp Stickprov Varor och tjänster som köpts enligt upphandlade ramavtal har under 2012 minskat till 59%. En av orsaken till detta är att tidigare upphandlad entreprenör för Velamsund avled och för att klara skötseln fram till dess att ny upphandling var verkställd, direktupphandlades driften. Detta förfarande kommunicerades med inköpsenheten. Stickprovskontroller av slumpvis valda 120 fakturor visar ett flertal inköp på småbelopp sker utan ramavtal. Kontroll av attesträtter visar att dessa efterföljs. Utöver dessa kontrollpunkter konstateras att 2 beslut fattats på delegation om upphandlingar i enlighet med nämndens beslut om att inrätta ett upphandlingsutskott. Besluten har anmälts till nämnden vid nästkommande sammanträde såsom erfordras.

6 6 (7) Ekonomi Naturreservatsnämnden bokslut Budgetbelopp Enhet Utfall Enhet Not Drift Velamsund Fast avtal entreprenör 1,8 Mkr 1,8 Mkr Entreprenör egna beställningar 0,2 Mkr 0,2 Mkr Tillkommande skötseluppdrag 0,7 Mkr 0,5 Mkr Buss 0,5 Mkr 0,4 Mkr Ökad kostnad maskinhall 0,25 Mkr 0,1 Mkr Flytt investering till drift 1,0 Mkr 1,0 Mkr Drift Nyckelviken Stallet (löner och driftskostnader) 1,75 Mkr 1,9 Mkr Drift övriga reservat 0,5 Mkr 0,5 Mkr Avskrivningar 1,0 Mkr 1,0 Mkr 1 Nämnd 0,3 Mkr 0,5 Mkr Diverse driftskostnader 0,2 Mkr 0,2 Mkr Nämndstöd Park- och Naturenheten 0,8 Mkr 1,4 Mkr 2 Kommungemensamma kostnader 0,2 Mkr 0,2 Mkr Summa 9,2 Mkr 9,7 Mkr Investeringar 2012 Naturreservatsnämnden 2 Mkr 1,4 Mkr 3 Upprättande av nya reservat 1 Mkr 0,4 Mkr 4 Not:1 Avskrivningar gäller investeringar gjorda under Velamsunds styrelsens tid. Not:2 Kostnader för tjänstemän som arbetar inom nämnden ansvarsområden. Not:3 Investeringar inom reservaten se investeringsredovisning. Not:4 Kostnader för att bilda nya reservat Konsulter, Skötselbeskrivningar, Inmätningar.

7 7 (7) Investeringsredovisning Klara investeringar - Nyckelviken Dräneringar samt renovering av vägar Ny automatisk bom Nyckelviken Nytt räcke spegeldammen Nyckelviken Renovering av Fredriksviksstigen Renovering av scen samt dansbana Klara investeringar - Velamsund Renovering av stigar och vägar samt återställande av diken Nya belysningsarmaturer monterade Återställande av mark Knarrnäs Nergrävning av dränering vid Lidret Återställning av mark vid Lidret Klara investeringar - övriga reservat Beläggningsarbeten på vägen och parkeringen intill Dammsjön Bildande av nya reservat kostnader för konsulter Åsa Engwall Natur- och fritidsdirektör Daniel Stenius Controller

Bokslut för tertial 1 2014

Bokslut för tertial 1 2014 2014-05-22 1 (14) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/182-040 Kommunstyrelsen Bokslut för tertial 1 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa tertialbokslut 1 2014. Sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2014-10-07 1 (3) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss

Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss 2012-05-21 1 (16) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/41-003 Kommunstyrelsen Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

107 Svar på interpellation - Ärendehanteringstider (TUP) 111 Bildande av Svartkällsskogens naturreservat

107 Svar på interpellation - Ärendehanteringstider (TUP) 111 Bildande av Svartkällsskogens naturreservat KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2013-09-16 Tid 2013-09-26, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 107 Svar på interpellation - Ärendehanteringstider (TUP) 108 Svar på interpellation

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Klicka till innehåll NACKA FRITIDSGUIDE 2010/11

Klicka till innehåll NACKA FRITIDSGUIDE 2010/11 Klicka till innehåll NACKA FRITIDSGUIDE 2010/11 40 ÅR MED SMUTSIGA FINGRAR Nacka Biltrim Värmdövägen 697 Tel 08-55 66 18 80 N U N G R U Vintervägen 4, Saltsjö-Boo www.thaitakeaway.net www.batbryggan.se

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

MÅL & BUDGET 2014 2016

MÅL & BUDGET 2014 2016 MÅL & BUDGET 2014 2016 2014-2016 2013-10-21 1 (113) TJÄNSTESKRIVELSE KFSK 2013/182-040 Kommunstyrelsen Mål och budget 2014-2016 Innehåll Alliansens budget för framtidstro, tillväxt och natur... 2 Förutsättningar

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NR 1, 2004 DANVIKSLÖSEN innebär bl a att biltrafiken leds genom Henrikdalsberget medan Saltsjöbanan leds runt berget och i tunnel under Danvikskanalen. Vad innebär det i praktiken

Läs mer

NACKA FRITIDSGUIDE 2008/09

NACKA FRITIDSGUIDE 2008/09 NACKA FRITIDSGUIDE 2008/09 Växel 556 744 00 Rådgivning/tidsbokning 556 744 02 Fax 556 744 01 Öppettider vard. 8-17 Lunchstängt 12:15-13 070-594 72 67, 070-441 33 19 Telefonstigen 2, Nacka Tel. 08-718 15

Läs mer

2014/15 NACKA FRITIDS- GUIDE. Klicka till innehåll

2014/15 NACKA FRITIDS- GUIDE. Klicka till innehåll 2014/15 NACKA FRITIDS- GUIDE Klicka till innehåll YOGA I SALTSJÖ-BOO Alla kan utöva yoga - gammal som ung, stor eller liten, på olika vägar genom livet. Oavsett om du är van yogi, nyfi ken nybörjare eller

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse S t i f t e l s e n T y r e s ta s k o g e n Förvaltningsberättelse 2008 Foto: Lena Pettersson. Layout: IdéoLuck AB #090103 Tryck: Williamssons Offsettryck, Solna, juni 2009. STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-08-29. Tid och Plats. Omfattning 74-93. Närvarande: Ordinarie ledamöter

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-08-29. Tid och Plats. Omfattning 74-93. Närvarande: Ordinarie ledamöter 1 Tid och Plats Kl 13.00 17.15 Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning 74-93 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 6 maj 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 6 maj 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2014-04-29 1 (3) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 6 maj 2014 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande Mats

Läs mer

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2)

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) 1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 2 juni 2015 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande Mats

Läs mer

2012/13 NACKA FRITIDS- GUIDE. Klicka till innehåll

2012/13 NACKA FRITIDS- GUIDE. Klicka till innehåll 2012/13 NACKA FRITIDS- GUIDE Klicka till innehåll 40 ÅR MED SMUTSIGA Minigrävare, Grävmaskin FINGRAR - Hyr Min Maskin Effektivt, Enkelt & Roligt Nacka Biltrim Värmdövägen 697 Tel 08-55 66 18 80 www.batbryggan.se

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2015-02-09 SID 1 (11) SN/2015:23 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva

Läs mer

Nacka bygger stad röster från medborgarna

Nacka bygger stad röster från medborgarna Nacka bygger stad röster från 2014-01-10 Anton Bergman & Johan Sjöstrand Praktikanter inom stadsutveckling, stadsledningskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Introduktion... 5 3 Temaområden...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer