Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun Nacka, Sweden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden"

Transkript

1 Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun Nacka, Sweden Under SCS Program för Uthålligt Skogsbruk Certifikat Nummer: SCS-FM-00022N Utfärdat Juni 2000 Åter certifierad 2005 Uppdaterat: Maj 2001 (Se Sektion 4.1) Uppdaterat Oktober 2002 (Se Sektion 4.2) Uppdaterat Augusti 2003 (Se Sektion 4.3) Uppdaterat Augusti 2004 (Se Sektion 4.4) Uppdaterat November 2006 (Se Sektion 4.5) Uppdaterat November 2007 (Se Sektion 4.6) Uppdaterat November 2008 (Se Sektion 4.7) Uppdaterat November 2009 (Se Sektion 4.8) Certifikat Utfärdat av: Scientific Certification Systems 2000 Powell Street, Suite 1350 Emeryville, CA Contact: Robert Hrubes

2 1.0 ALLMÄN INFORMATION 1.1 Innehavare av Certifikatet Bygg och Plan Nacka Kommun Nacka, Sverige Kontakt: Roger Grönwall 2.0 RESULTAT, SLUTSATSER, REKOMMENDATIONER OCH VILLKOR NACKA'S BETYG Baserat på insamlad information och revisionslagets bedömningar, har Nacka kommun erhållit följande övergripande betyg, på en skala från 0 100, där ett högt värde representerar ett överlägset gott utförande. Mer information om metoden för poängberäkning finns på Program Element Poäng Uthålligt skogsbruk Naturvård Sociala faktorer Då gränsen för att erhålla certifikat går vid 80 poäng, visar Nacka s poäng att utvärderingen givit ett resultat där Nacka bedöms bedriva ett skogsbruk i enlighet med ansvarsfullt skogsbruk. 3.2 ALLMÄNNA SLUTSATSER OCH DISKUSSION Vid utvärderingen av skötselprogrammet och de skogliga resurserna, finner revisionslaget att Nacka kommuns skogar sköts i enlighet med FSC s standard och SCS standard för uthålligt skogsbruk och därför finner vi att utfärdandet av certifikatet är berättigat. En sammanfattning av revisionslagets slutsatser följer nedan, indelat i: observationer, rekommendationer och villkor Rekommendationer Rekommendation : 2

3 Med tanke på att skogarna ägs av en kommun borde ägaren vara mer aktiv I att inhämta synpunkter från allmänheten. En rådgivande grupp, eller flera grupper, för skötselfrågor borde formas med deltagande från olika föreningar för regelbundna möten om de olika reservaten. I dessa grupper kan de årliga åtgärderna och de långsiktiga målen diskuteras. Rekommendation : Revisionslaget rekommenderar Nacka kommun att söka andra virkesköpare som kan betala mer för certifierat virke och/eller special sortiment. Rekommendation : Skötselplanerna I Nacka har ett tydligt mål avseende naturvård och biologisk mångfald. Några förbättringar bör dock nämnas; uttag av biobränsle bör ej ske omedelbart efter avverkning för värdefull återvinning av näringsämnen. Rekommendation : Genomförandet av små och kontrollerade skogsbränder skulle förbättra den biologiska mångfalden, speciellt för floran och mikrofaunan. Detta skulle vara speciellt värdefullt på svaga Tallmarker. Rekommendation : Det finns en hög medvetenhet om kemikalier och bekämpningsmedel används inte. Dock kan situationen förbättras om entreprenörer redovisar de olika bränsle och smörjor som används. Rekommendation : Det rekommenderas att Nacka kommun bibehåller skogarnas status som natur reservat Villkor Som villkor för utfärdandet av certifikatet, ställer revisionslaget följande villkor som skall uppfyllas inom den stipulerade tidsramen. Fortsatt innehav av certifikatet beror av uppfyllandet av dessa villkor. Villkor : De dokument som beskrivs i FSC standard appendix 2 sektion 1.1, skall utarbetas inom 6 månader från utfärdande av certifikatet. Villkor : 3

4 Nacka kommun skall utarbeta ett system för planering och uppföljning av de skogliga åtgärdena och naturvårdsåtgärdena samt en ekonomisk uppföljning. Villkoret skall vara uppföljt inom ett år från utfärdandet av certifikatet. Villkor : Inom ett år skall Nacka kommun initiera en inventering av nyckelbiotoper på all skogsmark (I enlighet med FSC svenska standard 6.1.1). Villkor : Inom ett år från utfärdande av certifikatet skall Nacka kommun ha tillfredställande säkerhetsrutiner för de anställda inom skogsbruket ÅTERKOMMANDE ÅRLIGA REVISIONER Enligt FSC och SCS protokoll, skall årliga revisioner ske, för att säkerställa den fortsatta efterlevnaden av standarden. Den årliga revisionen innehållen en inspektion i fält av SCS revisor och en årlig revisionsrapport. En sammanfattning av varje årsrapport inkluderas sedan i den årliga uppdaterade sammanfattningen av certifieringsrapporten som är tillgänglig för allmänheten Årliga Revision Allmär sammanfattning: Revision genomfördes 18 maj 2001 av Tomas Jonsson, SCS / Scandiaconsult Natura. Nacka har åtgärdat tre av de villkor som påtalades i samband med certifieringsrevisionen Villkor initial dokument finns Villkor planerings och uppföljningsrutiner är introducerade Villkor arbetssäkerhetsregler är upprättade Villkor nyckelbiotopsinventering är inte utförd men ska genomföras av skogsvårdsstyrelsen hösten Inget villkor utdelades En rekommendation delgavs. Rekommendation Samarbetet mellan kommunens beställande och genomförande enheter för skogsvård bör förbättras så att planerade arbeten de facto åtgärdas konsekvent. 4

5 Nacka kommun har inte haft kontroverser med intressegrupper vad gäller skogsbruk. Skogsbruksdata ska införas på GIS vilket bedöms som positivt. Nackas samarbete med personer som verkar i omsorgsnämndens skogsaktiviteter leder till positiv naturvård och ett bra socialt engagemang. Nacka kommun har tillskapat ytterligare ett naturreservat, Skarpnäs om cirka 300 ha. Skogsbrukandet är fortsatt inriktat på rekreation och naturvård - med mycket marginella konventionella avverkningar. Skogsbruksåtgärder i Velamsund inspekterades och befanns väl utförda Årliga Revision Allmän Sammanfattning: Revisionen genomfördes den 10 och 11 juni av Tomas Jonsson, SCS /Scandiaconsult Natura. Tre villkor (1999.1, , ) utdelandes i samband med certifieringsrevisionen Villkor avser nyckelbiotopsinventering. Den utfördes hösten 2001 av Skogsvårdsstyrelsen, Stefan Eklund. En resultatsammanställning föreligger som bla inkluderar karta samt skötselrekommendationer för varje nyckelbiotop. Villkoret är därmed släckt. I samband med 2001 och 2002 års revisioner har inga avvikelser formulerats. Fyra rekommendationer gavs år Rekommendation I syfte att öka kunskapen bland invånarna om kommunens nyckelbiotoper rekommenderas att en broschyr tas fram och distribueras till intresserade. Broschyren bör 5

6 ge exempel på skötselprogram för nyckelbiotoper (bl.a. betydelsen av död ved som kan stå i konflikt med allmänhetens syn på skogsvård och rekreation). Skogsbruksåtgärder i Nyckelviken och Velamsund inspekterades och befanns i stort väl utförda Årliga Revision Allmän Sammanfattning: Revisionen genomfördes den 20 och 22 augusti, 2003 av Jan Attebring, SCS. Tre villkor (1999.1, , ) utdelande i samband med certifieringsrevisionen I samband med 2001 och 2002 års revisioner har inga avvikelser formulerats. Fyra rekommendationer gavs år Gällande rekommendationerna , och , så har förberedelser gjorts för en upphandling av ramavtal med en entreprenör. Dessa rekommendationer kan därefter utvärderas. Rekommendationerna kvarstår. Rekommendation I syfte att öka kunskapen bland invånarna om kommunens nyckelbiotoper rekommenderas att en broschyr tas fram och distribueras till intresserade. Broschyren bör ge exempel på skötselprogram för nyckelbiotoper (bl.a. betydelsen av död ved som kan stå i konflikt med allmänhetens syn på skogsvård och rekreation). 6

7 Nacka kommun har valt att använda Internet för att delge information om bl.a. nyckelbiotoper. Projektet har startats med Velambsund som nu finns tillgänglig på Nacka kommuns hemsida. Rekommendationen är släckt. Inga skogsbruksåtgärder har utförts under året. I Velamsund inspekterades en gång- och ridväg som är under upprustning. Längs vägen har viss utgallring av skymmande träd gjorts. Åtgärden befanns i stort väl utförd Årliga Revision Allmän Sammanfattning: Revisionen genomfördes den 17 augusti, 2004 av Jan Attebring, SCS. Tre villkor (1999.1, , ) utdelande i samband med certifieringsrevisionen I samband med 2001, 2002 och 2003 års revisioner har inga avvikelser formulerats. Fyra rekommendationer gavs år Nacka har i dagsläget inga skogsbruksåtgärder som ger något överskott. Frågan om att ev. överskott skulle tillfalla viss avdelning är inte en fråga för FSC. Rekommendationen är släckt. Nacka har inte längre några skogsarbetare anställda då en entreprenör har anlitats för skötsel av skogarna. Rekommendationen är släckt. Gällande rekommendationerna , och , så har upphandling av ramavtal med Skogssällskapet gjorts. Skogssällskapet har lång erfarenhet av FSC och 7

8 tärtortsnära skogsbruk med inriktning mot naturvård och rörligt friluftsliv. Rekommendationerna är släckta. Rekommendation släcktes 2003 Under året har fyra åtgärder utförts; På Skogsö har bryn längs gamla ängsmarker återställts, I Skarpnäs har gamla ängsmarker återställts för slåtter, I Älta har gammal kulturmark återsällts genom röjning, och en gallring i Orminge. Under revisionen inspekterades åtgärderna i Orminge och på Skogsö. Åtgärderna var väl utförda. Skyltar sätts nu upp på alla ställen där åtgärder utförs med information om syfte mm. End of public summary in Swedish Årliga Revision Sammanfattning (Summary in Swedish): Revisionen genomfördes den 14 november, 2006 av Jan Attebring, SCS. Tre villkor (1999.1, , ) utdelande i samband med certifieringsrevisionen I samband med 2001, 2002, 2003, 2004 och 2005 års revisioner har inga avvikelser formulerats. Fyra rekommendationer gavs år

9 Gällande rekommendationerna , och , så har upphandling av ramavtal med Skogssällskapet gjorts. Skogssällskapet har lång erfarenhet av FSC och tärtortsnära skogsbruk med inriktning mot naturvård och rörligt friluftsliv. Rekommendationerna är släckta. Rekommendation släcktes genomfördes en 5-års återcertifiering. Inga avvikelser utfärdades. De åtgärder som utförts under året har främst varit röjning längs promenadstigar och andra ytor som utnyttjas av allmänheten eller där landskapsbilden har betydelse för de närboende. Bortförsel av ris har varit en integrerad del av åtgärdena. Inga avvikelser är utfärdade för Årliga Revision Sammanfattning (Summary in Swedish): Revisionen genomfördes den 13 november, 2007 av Jan Attebring, SCS. Tre villkor (1999.1, , ) utdelande i samband med certifieringsrevisionen I samband med 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 och 2006 års revisioner har inga avvikelser formulerats. Fyra rekommendationer gavs år

10 Gällande rekommendationerna , och , så har upphandling av ramavtal med Skogssällskapet gjorts. Skogssällskapet har lång erfarenhet av FSC och tärtortsnära skogsbruk med inriktning mot naturvård och rörligt friluftsliv. Rekommendationerna är släckta. Rekommendation släcktes genomfördes en 5-års återcertifiering. Inga avvikelser utfärdades. Under året har ett flertal åtgärder utförts, främst genomhuggningar och röjningar av tätortsnära områden. Gagnvirket har sålts och riset har omhändertagits. Inga avvikelser är utfärdade för Årliga Revision Sammanfattning (Summary in Swedish): Revisionen genomfördes den 23 oktober, 2008 av Jan Attebring, SCS. Tre villkor (1999.1, , ) utdelande i samband med certifieringsrevisionen I samband med 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 och 2007 års revisioner har inga avvikelser formulerats. Fyra rekommendationer gavs år Gällande rekommendationerna , och , så har upphandling av ramavtal med Skogssällskapet gjorts. Skogssällskapet har lång erfarenhet av FSC och 10

11 tärtortsnära skogsbruk med inriktning mot naturvård och rörligt friluftsliv. Rekommendationerna är släckta. Rekommendation släcktes genomfördes en 5-års återcertifiering. Inga avvikelser utfärdades. Under året har ett flertal åtgärder utförts, främst genomhuggningar och röjningar längs strövstigar, där lövträd såsom ek har gynnats och gran ofta huggits ut. Gagnvirket har sålts och riset har omhändertagits. Inga avvikelser är utfärdade för 2008 End of public summary in Swedish Årliga Revision Sammanfattning (Summary in Swedish): Revisionen genomfördes den 29 oktober, 2009 av Jan Attebring, SCS. Tre villkor (1999.1, , ) utdelande i samband med certifieringsrevisionen I samband med 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 och 2008 års revisioner har inga avvikelser formulerats. Fyra rekommendationer gavs år

12 Gällande rekommendationerna , och , så har upphandling av ramavtal med Skogssällskapet gjorts. Skogssällskapet har lång erfarenhet av FSC och tärtortsnära skogsbruk med inriktning mot naturvård och rörligt friluftsliv. Rekommendationerna är släckta. Rekommendation släcktes genomfördes en 5-års återcertifiering. Inga avvikelser utfärdades. Under året har ett flertal åtgärder utförts, främst genomhuggningar och röjningar längs strövstigar, där lövträd såsom ek har gynnats och gran ofta huggits ut. Gagnvirket har sålts och riset har omhändertagits. Nackas websida har utvecklats och där kan man läsa om alla planerade och pågående åtgärder. Man kan också lämna synpunkter och förslag på hemsidan. Både skolklasser och boende hjälper till med enklare åtgärder som städning och enklare röjningar mot en viss ersättning. Områden kan bokas på nätet och med boendeföreningar skrivs avtal om vad som ingår i överenskommelsen. Inga avvikelser är utfärdade för 2009 End of public summary in Swedish. 12

Aktionsplan för biologisk mångfald

Aktionsplan för biologisk mångfald Aktionsplan för biologisk mångfald Uppföljning 1997-2007 Projektansvarig: Magnus Bergström och Monica Pettersson Författare: Jessica Eisenring Omslag: Bertil Kumlien Tryck: Affärstryckeriet 2008 Ledningskontoret

Läs mer

CERTIFIERING FSC och PEFC

CERTIFIERING FSC och PEFC CERTIFIERING FSC och PEFC - Var en del av lösningen 1 Bureau Veritas Certicication är FSC Ackrediterat under registreringskod FSC-ACC-020-1996 Forest Stewardship Council A.C. 2 Bureau Veritas Certicication

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter Jordbruksverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Rapport 2004:11

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Hur bildas ett NATURRESERVAT?

Hur bildas ett NATURRESERVAT? NATURVÅRDSVERKET 2003-09-24 Hur bildas ett NATURRESERVAT? 25 svar på vanliga frågor från markägare 1 Skydd och vård av värdefulla naturområden är en viktig del av Sveriges naturvårdspolitik. Det är också

Läs mer

Forest Stewardship Council Svenska FSC

Forest Stewardship Council Svenska FSC Forest Stewardship Council Svenska FSC BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR Svensk skogsbruksstandard enligt FSC med SLIMF-indikatorer FSC-STD-SWE-02-02-2010 SW 1 Svensk skogsbruksstandard enligt FSC med SLIMF-indikatorer

Läs mer

Verkställighet och uppföljning av beslut

Verkställighet och uppföljning av beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Certifierad kommunal revisor Verkställighet och uppföljning av beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Kungälvs kommun Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Krav vid Gruppcertifiering

Krav vid Gruppcertifiering Svenska PEFC ek för Krav vid Gruppcertifiering PEFC SWE 004:3 Innehåll 1. Introduktion... 3 2 Omfattning... 4 3 Skogsbrukscertifiering i grupp... 4 3.1 Paraplyorganisation för skogsbrukscertifiering i

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

RAPPORT 5 2013. Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh

RAPPORT 5 2013. Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh RAPPORT 5 2013 Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Sammanfattning av de olika kapitlen 3 1. Bakgrund 5 Genomförande

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 2013-03-18 REMISSVERSION Författare Gunilla Kock Hansson Projektledare Gunilla Kock Hansson Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 Innehåll Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Författningsförslag

Läs mer

Samråd och tillståndsprövning i samband med skogs- och jordbruk m.m.

Samråd och tillståndsprövning i samband med skogs- och jordbruk m.m. 1(28) Vägledning för tillämpningen av Kulturminneslagen Samråd och tillståndsprövning i samband med skogs- och jordbruk m.m. Denna publikation ingår i serien Vägledning för tillämpning av KML och finns

Läs mer

Södras skogscertifiering

Södras skogscertifiering Södras skogscertifiering 2 SÖDRA SKOGSCERTIFIERING 2015 Innehåll 5 Certifiering för ett ansvarsfullt skogbruk 7 Gemensamma baskrav för FSC och PEFCTM 9 Skogsbruksstandard 13 Miljöstandard 24 Social standard

Läs mer

PEFC:s standardrevision TD IV Forum 2015-03-25 Protokoll

PEFC:s standardrevision TD IV Forum 2015-03-25 Protokoll Datum: 2015-03-25 Tid: 10:00-15:30 Plats: IHM, Warfinges väg 39 Stockholm Deltagare: Jan Fryk Maud Petri Rådström Anders Karlsson Conny Matsson Karin Ewelönn Åke Mattsson Knut Johansson Bernt Söderberg

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer