Nya avtal mellan Erstaviks fideikommiss och Nacka kommun gällande skötsel och kommunikation samt avtal för nyttjanderätter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya avtal mellan Erstaviks fideikommiss och Nacka kommun gällande skötsel och kommunikation samt avtal för nyttjanderätter"

Transkript

1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2003/ Kommunstyrelsen Nya avtal mellan Erstaviks fideikommiss och Nacka kommun gällande skötsel och kommunikation samt avtal för nyttjanderätter Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ingå föreslaget avtal gällande övergripande skötsel och kommunikation samt föreslaget nyttjanderättsavtal mellan Nacka kommun och Erstaviks fideikommiss. Sammanfattning Nacka kommun har arbetat tillsammans med företrädarna för Erstaviks fideikommiss för att ta fram avtal för övergripande skötsel och nyttjanderätter inom Erstaviks område. De nu förslagna avtalen gäller: 1. Avtal för övergripande skötsel och kommunikation vilket innebär: Skötsel, tillsyn och renhållning, kontinuerlig kommunikation och dialog med allmänheten samt samverkan och uppföljning 2. Nyttjanderättsavtal för anläggningar såsom: Stora entréer, små entréer, leder, vägvisningsskyltar, informationsskyltar, GC stig, skidspår, samlingsplats Skogshyddan, fiske i Källtorpsjön, Erstaviksbadet och Strålsjöbadet samt parkering i Drevingeområdet. Avtalen ska gälla från och med till och med Ersättningen till ökar stegvis. När parternaär överens om att alla åtgärder är färdigställda, senast 2015, fastställs ersättning till: 1. Avtal övergripande skötsel och kommunikation kronor per år från och med år 2013 (i 2012 års prisläge). POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 (8) 2. Nyttjanderättsavtalet kronor per år från och med 2015 (i 2012 års prisläge). Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2012 att stadsledningskontoret skulle undersöka förutsättningarna för en modell där investeringarna i ökad tillgänglighet mm görs under en treårsperiod ( ) och först därefter ingås längre avtal rörande såväl skötsel som nyttjanderätter. Stadsledningskontoret fick samtidigt i uppdrag att pröva förutsättningarna för att föreslagna 10-årsavtal skulle kompletteras med möjligheten att delar av avtalen kan sägas upp med kortare varsel för omförhandling. Vid nya kontakter med Erstavik kan konstateras att markägaren inte ser det naturligt att investeringar genomförs på Erstaviks marker utan långsiktiga avtal. Däremot är markägaren med på att komplettera avtalet med syftet att möjliggöra att endera parten kan påkalla förhandling om att justera avtalet i de fall man finner att uppföljningen inte ger ett tillfredsställande resultat. Vid möte med länsstyrelsen konstaterades att länsstyrelsens bidrag inte är villkorat av avtalsformer. Länsstyrelsen utrycker däremot att ett tioårigt avtal är en viktig förutsättning för att långsiktigt säkerställa anläggningar som länsstyrelsen gett bidrag till. Bakgrund De föreslagna avtalen ersätter tidigare avtal mellan Erstaviks fideikommiss och Nacka kommun som ursprungligen ingicks 1991 och gällde till och med den 30 juni Avtalen förlängdes därefter med ytterligare tre år, eftersom någon uppsägning inte kom till. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 juni 2004, 150 1, att förlänga avtalet med sex månader att gälla till och med den 31 december Därefter har avtalet förlängts av kommunstyrelsen i omgångar om halv- eller helår fram till den 31 december Erstaviks samverkansprojekt har med hjälp av länsstyrelsens lokala naturvårdsbidrag så kallade LONA-medel arbetat fram har en långsiktig handlingsplan som balanserar markägarens intresse av att utveckla och driva Erstavik ur ett företagarperspektiv och av allmänhetens intresse av att bevara och utveckla natur- kultur- och rekreationsvärden. En förutsättning för genomförandet av handlingsplanen, som beviljats LONA-bidrag, bland annat för anläggningar för friluftslivet, är att nya avtal upprättas. Inom ramen för Erstaviks samverkansprojektet har dessa underlag till handlingsplanen tagits fram: Natur- och kulturmiljöanalys. Besöksundersökning. 1 Enligt uppdrag från kommunstyrelsen den 1 juni 2004, 115.

3 3 (8) Skol- och förskoleundersökning. Undersökning av föreningar och organisationer. Näringsundersökning. Erstavik utgör närmare hälften av kommunens naturmark och har en betydande roll för kommuninvånarnas rekreation och friluftsliv och behoven ökar vartefter antalet invånare ökar. Idag har Erstavik mellan två till tre miljoner besök per år. En del av handlingsplanen är en åtgärdsplan för friluftslivet såsom byggnationer av entréer, upprustning av stigar, information i fält osv. Erstavik hyser emellertid betydande natur- och kulturhistoriska värden. I handlingsplanen beskrivs därför hur bevarandet av kultur- och naturmiljövärden kan förstärkas i vissa områden. Nya avtal är en förutsättning för att på lång sikt säkerställa Erstaviks värden som riksintresse för naturvård och rörligt friluftsliv samt områdets betydelse för bevarandet av Tyrestakilen, en av Stockholmsregionens gröna kilar. I mars 2011 ansökte Nacka kommun och Erstavik fideikommiss åter igen om LONAbidrag. Projektets totala budget var kr varav länsstyrelsen i Stockholms län beviljade bidragsmedel för femtio procent av budgeten på kr i maj Bidraget motfinansieras med lika mycket via tekniska nämndens investeringsbudget. En förutsättning för att genomföra projektet är att Nacka kommun och Erstaviks fideikommiss upprättar ett nytt skötsel- och nyttjanderättsavtal som baseras på den upprättade handlingsplanen. Skillnaden mellan nuvarande avtal och de nya avtalen är de offentliga investeringarna (LONA-bidragen), en högre ambition gällande uppföljning, dialog, tillgänglighet och kommunikation. En ökad omfattning av spår, leder och skidspår, nyanläggning av GC-stig, specificerade arealer så kallade anläggningsytor för entréer, vandringsleder och andra informationsskyltar samt närliggande områden med speciell skötselhänsyn så kallade hänsynsytor. Ärendets tidigare behandling Beslut i kommunstyrelsens den 12 november Kommunstyrelsen ger, i syfte att bredda beslutsunderlaget, stadsledningskontoret i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en modell där först investeringarna i ökad tillgänglighet mm görs under en treårsperiod ( ), med finansiering från såväl länsstyrelsen ( LONA-pengar ) som Nacka kommun, och först därefter kommunen och Erstavik ingår längre avtal rörande såväl skötsel som nyttjanderätter. Stadsledningskontoret får samtidigt i uppdrag att pröva förutsättningarna för att nu föreslagna 10-årsavtal kan kompletteras med möjligheten att kopplat till eventuellt förändrade förutsättningar för endera parten delar av avtalen kan sägas upp med kortare varsel (förslagsvis två år) för omförhandling.

4 4 (8) Kommunstyrelsen noterar att kommunstyrelsen, om arbetet kräver längre tid än till ordinarie sammanträdet den 26 november, kan behöva sammanträda under december preliminärt den 17 december 2012 kl för att behandla frågan om avtalen med Erstavik. Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 november Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att överlämna ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsens extra sammanträde den 12 november 2012 för kompletterande förhandlingsdirektiv, inför ärendets behandling vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 november Beslut i kommunstyrelsen den 20 augusti Kommunstyrelsen beslutade att föreliggande förslag till avtal hänskjuts till arbetet med Mål & Budget Kommunstyrelsen beslutade att prolongera nuvarande avtal från 1 september 2012 till 31 december Kommunstyrelsen noterade vidare att föreliggande förslag till nytt avtal rymmer utveckling mot ett större utnyttjande för det rörliga friluftslivet och en mer omfattande skötsel av Erstavik. Den högre ambitionsnivån innebär en klart större kostnad för skattebetalarna. Det senare är rimligt att pröva i den samlade prioriteringsprocess, som arbetet med Mål & Budget innebär. Kommunstyrelsen arbetsutskott informerades om förhandlingsläget den 26 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades den 24 januari 2012 om bakgrunden till nya avtal. Ärendet Ny avtalsmodell Ny avtalsmodell som skall beslutas om är följande. Avtal för övergripande skötsel och kommunikation samt nyttjanderätter mellan Nacka kommun och Erstaviks fideikommiss. De två nya avtalen är: I. Avtal för övergripande skötsel och kommunikation gällande: Skötsel, tillsyn och renhållning. Kontinuerlig kommunikation och dialog med allmänheten. Samverkan kring områdets natur- och kulturvärden samt allmänhetens tillgänglighet, vid bebyggelse och grönstrukturplanering, för att möjliggöra ett pedagogiskt projekt. Uppföljning av skötsel, information och kommunikation, områdets värde för rekreation, friluftsliv, natur- och kulturvärden, påverkan på Erstaviks

5 5 (8) verksamheter, samverkan med skolor och föreningar samt samverkan mellan kommunen och Erstavik. II. Avtal för nyttjanderätter gällande följande anläggningar: Stora entréer 9 st - enligt kartbilaga samt med möjlighet att anlägga ytterligare två vid ett senare tillfälle. Små entréer 14 st - enligt kartbilaga samt med möjlighet att anlägga ytterligare två vid ett senare tillfälle. Stigar ca 21 km Mindre skogsvägar ca 14 km GC- stigar nyanläggning samt befintlig ca 3, 7 km Nyanläggning stig ca 0,3 km Sörmlandsleden ca 0,6 km Markerad led ca 22 km Skidspår ca 3 mil Vägvisningsskyltar ca 11 st Informationsskyltar ca 10 st Samlingsplats Skogshyddan Fiske Källtorpsjön Erstaviksbadet och Strålsjöbadet. Parkering i Drevingeområdet. Anläggningarna delas in i: Anläggningsyta där kommunen har rätt att justera marken, röja buskar samt avverka enskilda träd osv. Totalt cirka m 2 Hänsynsyta där kommunen har rätt att röja bort mindre träd och buskar samt kapa vindfällen för att öka framkomligheten. Tototalt cirka m 2 Beräknad kostnad för anläggningsytan (16 kr m 2) kr. Beräknad kostnad för hänsynsytan kr. Ersättning Avtalen gäller från och med till och med Nyttjanderättsavtalet kr från och med 2015 (i 2012 års prisläge). Ersättningen ökar stegvis. Avtalen regleras via tilläggsavtal varefter anläggningarna tas i anspråk. För 2013 erlägger Kommunen kr (i 2012 års prisläge). För 2014 erlägger Kommunen kr (i 2012 års prisläge). När kommunen och Erstavik är överens om att alla åtgärder är vidtagna och anläggningarna färdigställda dock senast år 2015 erlägger Kommunen för nyttjanderätter för helår en ersättning av Kr (i 2012 års prisläge).

6 6 (8) Ersättningen justeras därefter årligen motsvarande förändringen av konsumentprisindex (KPI) under en 12-månadersperiod fram till 1 juli året före ersättningsåret. Avtal för övergripande skötsel och kommunikation kronor per år från och med år 2013 (i 2012 års prisläge). Ersättningen justeras därefter årligen motsvarande förändringen av konsumentprisindex (KPI) under en 12-månadersperiod fram till 1 juli året före ersättningsåret. Ekonomiska konsekvenser Investeringskostnader anläggningar Nya avtal innebär att anläggningar enligt projektet Åtgärdsplan för friluftslivet - Erstaviks samverkansprojekt kan upprättas. Den sammanlagda kostnaden för anläggningarna är kr. Nacka kommun beviljades kr av länsstyrelsens LONA- bidrag år 2011 för projektet. Den andra hälften skall finansieras av bidragssökaren. Ett projekt och därmed även den bidragsberättigade åtgärden kan sträcka sig över högst fyra år om inte förlängning medgivits. Detta innebär att projektet skall vara genomfört och anläggningarna uppförda senats år 2015 för att inte kommunen skall tvingas återbetala bidraget. Tekniska nämnden beslutade den 14 maj föreslå kommunfullmäktige att anslå 1,5 mkr varav 1.3 mkr till Åtgärdsplan för friluftslivet - Erstaviks samverkansprojekt och 0.2 mkr till upprättande av nya avtal för skötsel och nyttjanderätter för projektet. Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj i enlighet med tekniska nämndens förslag. Ersättningar för nya avtal År 2012 erlägger kommunen enligt tidigare avtal totalt kr. De två nya avtalen ger en årlig kostnad på: 2013 erlägger kommunen kr (i 2012 års prisläge). Skillnad kr jämfört med 2012 (i 2012 års prisläge) 2014 erlägger kommunen kr (i 2012 års prisläge). Skillnad kr jämfört med 2012 (i 2012 års prisläge) erlägger kommunen kr (i 2012 års prisläge). Skillnad kr jämfört med 2012 (i 2012 års prisläge). Ersättningen justeras därefter årligen motsvarande förändringen av konsumentprisindex (KPI) under en 12-månadersperiod fram till 1 juli året före ersättningsåret.

7 7 (8) Kostnader för skötsel av nyttjanderätter Idag sköter Nacka kommun driften av Erstaviksbadet, Strålsjöbadet, stig till Erstaviksbadet, samt GC-stig längs med Fisksätra via upphandlad entreprenör till en kostnad av kr per år. Dessa kostnader ingår i tekniska nämndens rambudget. Utökad skötsel Kostnader som tillkommer vid upprättande av det nya nyttjanderättsavtalet avser skötsel och drift av 7-8 stora entréer, skyltar såsom mindre entréer, vägvisningsskyltar och informationsskyltar, markerad led cirka 22 km, ytterligare GC- stig cirka 1 km samt en parkering. Den tillkommande driftkostnaden bedöms till kr per år. Dessa driftkostnader innebär plogning, sanering skyltar, märkning av leder, lagning av spänger, omhändertagande av vindfällen, skötsel kring samlingsplats Skogshyddan. Den utökade skötseln kommer att öka gradvis efterhand nya anläggningarna uppförs enligt nedan kr kr (i 2012 års prisläge) kr (i 2012 års prisläge). Drift som kommer att bekostas av annan organisation eller kommun (via upprättande av avtal med Nacka kommun) är: Fiske Källtorpsjön, Erstaviks del sköts av Stockholms sportfiskare. Hellasgårdens motionsspår på Erstaviks marker sköts av Stockholms stad. Sörmlandsleden på Erstaviks marker sköts av Föreningen Sörmlandsleden. Sammanlagda kostnader Tabell: Kostnader Erstavik exklusive investeringar (i 2012 års prisläge). Befintliga avtal År Nyttjanderätt s-avtal Avtal skötsel och kommunikation Befintlig skötsel Utökad skötsel Totala kostnader Nya avtal

8 8 (8) Kommunstyrelsens uppdrag den 12 november 2012 Som redovisats under rubriken ärendets tidigare behandling beslutade kommunstyrelsen den 12 november 2012 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en modell där investeringarna i ökad tillgänglighet mm görs under en treårsperiod ( ) och först därefter ingår kommunen och Erstavik längre avtal rörande såväl skötsel som nyttjanderätter. Stadsledningskontoret fick samtidigt i uppdrag att pröva förutsättningarna för att nu föreslagna 10-årsavtal kan kompletteras med möjligheten att delar av avtalen kan sägas upp med kortare varsel (förslagsvis två år) för omförhandling. Vid nya kontakter med Erstavik kan konstateras att markägaren inte ser det naturligt att investeringar genomförs på Erstaviks marker utan långsiktiga avtal. Däremot är markägaren med på att komplettera avtalet med syftet att möjliggöra att endera parten kan påkalla förhandling om att justera avtalet i de fall man finner att uppföljningen i någon av punkterna i , Avtalet för skötsel och kommunikation, inte ger ett tillfredsställande resultat. Vid möte med länsstyrelsen konstaterades följande. Länsstyrelsens bidrag är inte villkorat av avtalsformer. Länsstyrelsen utrycker däremot att ett tioårigt avtal är en viktig förutsättning för att långsiktigt säkerställa anläggningar som länsstyrelsen givit bidrag till. Den förändring avseende uppföljning som Erstavik är beredd att ta med i avtalet är inarbetad i nu liggande avtalsförslag. Stadsledningskontoret anser att uppdraget därigenom och genom kontakterna med länsstyrelsen, är utfört. Bilagor b, Nyttjanderättsavtal c, Avtal för övergripande skötsel och kommunikation d, Karta anläggningar Erstavik e, Karta Erstaviksbadet f, Karta Strålsjöbadet Åsa Engwall Natur- och fritidsdirektör Liselott Eriksson Natur- och friluftsstrateg Park- och naturenheten

Naturreservatsnämnden fastställer årsbokslut för naturreservatsnämnden 2012 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Naturreservatsnämnden fastställer årsbokslut för naturreservatsnämnden 2012 och överlämnar det till kommunstyrelsen. 2013-01-15 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2011/17-041 Naturreservatsnämnden Bokslut för Naturreservatsnämnden 2012 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer årsbokslut för naturreservatsnämnden

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 11 juni 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 11 juni 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2013-06-04 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 11 juni 2013 Tid Kl. 09.00 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN APRIL 2008 SAMMANFATTNING Denna utredning är en första åtgärd i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 28

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2012-02-22 Tid 2012-03-05, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. Ärenden Justering 38 Information

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2)

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) 1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 2 juni 2015 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande Mats

Läs mer

107 Svar på interpellation - Ärendehanteringstider (TUP) 111 Bildande av Svartkällsskogens naturreservat

107 Svar på interpellation - Ärendehanteringstider (TUP) 111 Bildande av Svartkällsskogens naturreservat KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2013-09-16 Tid 2013-09-26, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 107 Svar på interpellation - Ärendehanteringstider (TUP) 108 Svar på interpellation

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb 1 (7) 2011-05-05 Ann-Charlotte Gjöthlén Börje Spong Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Framtidens hemsjukvård. KS 2013/138

Framtidens hemsjukvård. KS 2013/138 Beslutsförslag 2014-10-02 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Cia Hjortsberg Vranjancu Framtidens hemsjukvård. KS 2013/138 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

118 Dnr 2012/278-701 SN

118 Dnr 2012/278-701 SN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/278-701 SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 30 mars 2009, kl 18.30 Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Förslag på nytt avtal Kommunstyrelsen föreslås godkänna avtalet enligt bilaga. Till avtalet hör två underbilagor:

Förslag på nytt avtal Kommunstyrelsen föreslås godkänna avtalet enligt bilaga. Till avtalet hör två underbilagor: KS 2 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa Linder Cecilia Datum 2014-08-15 Diarienummer KSN-2014-1003 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala Citysamverkan

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

Inriktningsbeslut Västerorts framtida avloppsrening

Inriktningsbeslut Västerorts framtida avloppsrening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-26 KS-2013/1372.520 1 (7) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Inriktningsbeslut Västerorts

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 18.00 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Jan-Erik Steen och Sven Frejd

Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 18.00 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Jan-Erik Steen och Sven Frejd KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-17 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 18.00 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Jan-Erik Steen och Sven

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer