Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och bokslut 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Finspångs Samordningsförbund Bergslagsvägen Finspång Org.nr

2 Innehållsförteckning 1 Förbundet Samordningsförbundets organisation under Finansiering System för uppföljning och utvärdering Verksamhetsberättelse Medborgarcentrum Kundvärd Utvecklingspott Communicare: Äg din framtid MC-ungdom Samteamet (MC Vux) Informationsspridning och seminarier Samordningsförbundets ekonomi Bokslut Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Blicken mot

3 1 Förbundet Finspångs Samordningsförbund är en fristående juridisk person som är bildat av Finspångs Kommun, Landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Finspångs Samordningsförbund startade sin verksamhet den 1 januari 2007 och har sin grund i lagstiftningen om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, (lag 2003:1210). Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna med det primära syftet att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Ett annat viktigt syfte med finansiell samordning är att förhindra att människor hamnar i en gråzon mellan myndigheter och förhindra rundgång mellan olika aktörer. 1.1 Samordningsförbundets organisation under 2013 Styrelsens ledamöter: Ordinarie: Ulrika Jeansson, S (Kommunen), ordförande Anna Creutz, C (Landstinget), vice ordförande Gabriella Gylling, (Arbetsförmedlingen) Johanna Hedberg/Jenny Bergqvist, (Försäkringskassan) Ersättare: Lilian Bressler, M (Kommunen) Anita Grundström, S (Landstinget) Pernilla Frank, (Försäkringskassan) Under verksamhetsår 2013 har styrelsen haft tio sammanträden varav fyra telefonmöten. Medlemmarna, representanter från myndigheterna, var under 2013: Finspångs kommun, Anders Härnbro, Landstinget i Östergötland, Fredrik Sjöstrand Arbetsförmedlingen Norrköping, Madeleine Peyron Försäkringskassan, Gabriella Åstrand Under verksamhetsåret 2013 har medlemmarna träffats vid två tillfällen. Beredningsgruppen, representanter från de fyra myndigheterna var under 2013: Finspångs kommun, Monica Tuvberger/Maria Malmberg och Lise-Lott Larsten Närsjukvården, Magnus Oweling/Annika Landewall Arbetsförmedlingen, Håkan Altemar/Jannike Johansson Försäkringskassan, Jenny Bergqvist/Malin Massimov 3

4 Under verksamhetsår 2013 har beredningsgruppen haft tio möten. Styrgruppen Under hösten har en styrgrupp för verksamheterna bildats. Styrgruppen svarar för operativ styrning av de gemensamt finansierade resurserna på tjänstemannanivå. I styrgruppen ingår: Finspångs kommun, Karin Olanders/ Monica Tuvberger Närsjukvården, Kerstin Olsson Arbetsförmedlingen, Gabriella Gylling Försäkringskassan, Jenny Bergqvist Styrguppen har 2013 under träffats 3 gånger. Bild över organisationen: Kommun Landsting Försäkringskassa Arbetsförmedling Styrelse Kansli Styrgrupp Beredningsgrupp Verksamhet Verksamhet Verksamhet Kommun Landsting Arbetsförmedling Försäkrings -kassa Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och dels av medlemmarna fastställd förbundsordning. I styrelsen ingår tjänstemän från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och politiskt valda representanter från landstinget och kommunen. 4

5 Styrelsen har att: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Stödja samverkan mellan samverkansparterna Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas Svara för löpande uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda (Lag 2003: ) om finansiella samordningsinsatser. Kansli Kansliet svarar för samordning och information och ska stimulera till samverkan inom de olika verksamheterna. Kansliet svarar också för ekonomi- och fakturahantering, diarieföring och administration. Kansliet består av en förbundschef tillika processtödjare på heltid. Därutöver köpte förbundet 2013 administrativt stöd från Finspångs kommun på 20 %. Även ekonomistöd tillhandahölls tom våren 2013 från Finspångs kommun. Sedan Finspångs kommun sagt upp avtalet kring ekonomistöd köps tjänsten sedan juni 2013 (á 11 timmar/månad) från Norrköpings kommuns bygg och miljökontor. Förbundschefens arbetsrum samt tillgång till teknisk utrustning, lokalvård och annan service hyr förbundet av Finspångs kommun. Under administratörens sjukskrivning hösten 2013 har bokföring skötts av studentkonsult från Manpower, ca 8 timmar. Beredningsgrupp består av representanter från verksamheter inom huvudmännens område samt förbundschef från samordningsförbundet. Beredningsgruppens uppgift är att vara beredningsinstans för projekt/verksamheter som kommer att finansieras av samordningsförbundet efter beslut av styrelsen. Beredningsgruppen fungerade 2013 som utvecklingsgrupp och har bl.a. arbetat fram förslaget MC Vux som idag benämns Samteamet. Styrgruppen består av chefer från de samverkande myndigheterna. Styrgruppen ansvarar för den operativa styrningen på tjänstemannanivån. 5

6 Revisorerna är tre till antalet. Revisorer utses av Försäkringskassan för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gemensamt. Landstinget och kommunen har en revisor vardera. Förbundet hade under 2013 följande styrdokument: Förbundsordning Delegations- och attestordning Arbetsordning för styrelsen Finspångs Samordningsförbund Verksamhetsplan och budget för Finansiering Finansiering av Samordningsförbundet regleras i Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 5. Förbunden kan endast finansieras av dess medlemmar. För Finspångs Samordningsförbund innebär detta att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, det vill säga staten, bidrar med hälften av medlen till finansiell samordning. Landstinget i Östergötland samt Finspångs kommun med en fjärdedel var. Under 2013 var de medel som medlemmarna ställde till förbundets förfogande sammanlagt 3 miljoner kronor. 1.3 System för uppföljning och utvärdering Samtliga av förbundet finansierade aktiviteter ska registreras i SUS. SUS är ett system för resultatuppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. På uppdrag av regeringen har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen utformat ett system som gör det möjligt för samverkansparter att gemensamt följa upp rehabiliteringsverksamhet. Arbetet har skett i nära samarbete med kommuner och landsting. Inrapportering i SUS har under 2013 inte skett enligt rutin, endast en av förbundets verksamheter har inrapporterats i SUS, åtgärder har vidtagits och från 2014 ska alla aktiviteter rapporteras i SUS och flera på individnivå. Vidare rapporterar förbundet verksamhetsresultat i den s.k. länsfilen, en fil för uppföljning som de olika samordningsförbunden i Östergötland använder. Förbundet redovisar sin verksamhet och sina aktiviteter som förbundet finansierar, i kvartals-, delårs- och helårsrapporter med bokslut. Där följs aktiviteterna upp i en sammanfattning som följs av en redovisning av resultat i förhållande till de mål som satts upp för varje aktivitet tillsammans med ekonomiska resultat. 6

7 2 Verksamhetsberättelse Finspångs Samordningsförbund är ett finansiellt samordningsförbund inom rehabilitering till arbete. Aktiviteter som finansieras av förbundet ska bidra till samordning av medlemmarnas resurser för individer som är i behov av samordnad medicinsk, social och/eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabiliteringen ska syfta till att uppnå eller förbättra förmågan att utföra förvärvsarbete. Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av samhällets offentliga resurser och främja en positiv utveckling av samverkan. Under 2013 har sex aktiviteter beviljats medel från Samordningsförbundet. Förbundet har också under 2013 enligt avtal finansierat ett utvecklingsstöd till samverkansarbetet på Medborgarcentrum. Alla för året genomförda projekt, verksamheter och aktiviteter redovisas var och ett för sig, utifrån verksamhet, mål, finansiering och resultat. 2.1 Medborgarcentrum Samverkande myndigheter och projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Närsjukvården i Finspång och Finspångs kommun. Projektet ägs tillsammans av de fyra myndigheterna. Projektperiod: Förlängt samt Nytt avtal har slutits för perioden tom då diskussioner pågår kring implementering genom ett nytt Medborgarcentrum. Finansiering: Samordningsförbundet finansierar verksamheten med kronor för För 2013 blev utfallet kronor. Målgrupp: Medborgarcentrum är öppet för alla Finspångsbor som har ärende eller frågor till Samordningsförbundets fyra ägarmyndigheter. Syfte: Syftet är att stimulera och integrera samverkan i det ordinarie arbetet. Medborgarcentrum ska underlätta myndighetskontakterna för den enskilde genom ett en dörr in -perspektiv. Vid Medborgarcentrum ska den enskilde mötas av de samverkande parternas samlade kompetens utifrån behov. Mål: Det övergripande målet är att skapa effektivare arbetsprocesser och minska den enskildes beroende av samhällets resurser. 7

8 Verksamheten: På Medborgarcentrum finns Samordningsförbundets fyra medlemsmyndigheter representerade, dock i olika omfattning. Arbetsförmedlingen är den myndighet som bedriver hela sin verksamhet här, Finspångs kommuns myndighetskontor har två arbetsplatser där handläggare inom Försörjningsstödet arbetar utifrån ett rullande schema och Försäkringskassan har ett rum där de genomför bokade besök. Samtliga myndigheter genomför flerpartsmöten på Medborgarcentrum och där finns Samteamets individstödjare lokaliserat. Studie och yrkesvägledare genomför vägledning för individer i behov av det. På Medborgarcentrum finns en kundvärd som möter individer i entrén. Under året har samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen stärkts, bland annat genom ett gemensamt arbetssätt fokuserad till en uttalad målgrupp. Samordningsförbundet finansierar utvecklingsarbetet när det gäller t ex processtöd, metodutveckling och utbildningsinsatser. Utvärdering/analys: Medborgarcentrums verksamhet är av arten att en konkret utvärdering med uppsatta delmål med tydligt uppfyllda resultat är mycket svår att göra. En större kvalitativ studie genomfördes 2010 av Samverkanscentrum. Antalet flerpartsamtal har i slutet av 2013 börjat mätas. Gemensamma kompetenshöjande insatser har tidigare gjorts med personalen t.ex. utbildning i Motiverande samtal. Sedan dess har viss personalomsättning skett vilket aktualiserar tankar om en förnyad kompetensinsats för att skapa en gemensam grundidé och värdegrund för projektet. Resultat: Den sammanlagda bilden av arbetet inom Medborgarcentrum är att arbetsprocesserna upplevs som effektivare, vilket är ett av målen. Gällande det andra målet att minska beroendet av samhällets resurser finns ingen utvärdering gjord. 2.2 Kundvärd Finansiering: Samordningsförbundet beslutade att finansiera tjänsten med kronor. Utfallet blev kronor. Separat avtal för kundvärd är skriven för tiden och förlängt under perioden då diskussioner pågår om ett nytt Medborgarcentrum. Som ett led i att förenkla myndighetskontakterna för Finspångsborna finns på Medborgarcentrum en kundvärd, finansierad av Samordningsförbundet. Kundvärdens uppgift är att möta personer som kommer in på kontoret och höra vad de har för ärende. Enklare 8

9 ärenden som inte handlar om myndighetsutövning kan kundvärden vara behjälplig med direkt, i andra ärenden hänvisas personen till rätt instans. Till Medborgarcentrum kommer personer med alla möjliga typer av frågor, Kundvärdens uppgift är att hjälpa med enklare ärenden och lotsa personer till rätt instans. Utvärdering/analys: En utvärdering/analys av kundvärdens arbete genomfördes 2010 då Samverkanscentrum genomförde en större kvalitativ studie kring Medborgarcentrum. Där framgår att Kundvärden sparar tid åt både myndigheter och medborgare då de får snabb och enkel hjälp och att kundvärden är en förutsättning för att verksamheten på Medborgarcentrum ska fungera. En uppskattning av antalet betjänade medborgare är 3120 individer per år. 2.3 Utvecklingspott Samverkande myndigheter och projektägare: Verksamheten omfattar förbundets samtliga medlemsmyndigheter. Projektperiod: Finansiering: Beviljad finansiering för 2013 är kronor. Utfall för 2013 blev kronor. Målgrupp: Individer och/eller grupper som behöver en extra insats som inte finns inom de ordinarie verksamheterna. Det kan t. e. x. handla om ett busskort för att kunna delta i jobbcoachning, skyddsskor och hälsointyg som behövs för att en person ska få en anställning eller en arbetsprövning. Kriteriet för att få insatser ur utvecklingspotten är att insatsen direkt leder till eller avsevärt förbättrar individens möjlighet till förvärvsarbete eller studier. Mål: Insatserna ska direkt leda till eller avsevärt förbättra möjligheterna till arbete eller studier. Verksamhet: Tjänstemän inom ägarmyndigheterna kan söka medel genom Utvecklingspotten för en individs räkning. Ansökan behandlas av Beredningsgruppen och beslut fattas av förbundschef/styrelse beroende på kostnad. Alla beslut verkställs av någon av ägarmyndigheterna har två individer fått hälsointyg inför arbetsprövning, sju busskort för att delta i jobbcoachning i Norrköping och utöver det har medel har även utbetalats till besök på rekryteringsmässa i Mora där ca 25 ungdomar deltog. 9

10 2.4 Communicare: Äg din framtid Samverkande myndigheter: Samverkande parter är Finspångs kommun, Arbetsförmedlingen och Finspångs Samordningsförbund. Projekttid: Finansiering: Samordningsförbundet beslutade att finansiera verksamheten med kronor för Utfallet för 2013 blev kronor. Målgrupp: Projektet vänder sig till arbetslösa. Verksamhet: Samordningsförbundet har sedan 2011 funnits med som delfinansiär tillsammans med Finspångs kommun i ESF - projektet Äg din framtid som bedrivits av Communicare och som innehåller dagliga gruppaktiviteter i riktning mot egen försörjning. Resultat: Under 2013 deltog 64 individer i verksamheten varav 35 kvinnor och 29 män. Ålderspannet låg mellan 18 och 52 år med en medelålder på 28 år. 59 av deltagarna anvisades från Arbetsförmedlingen och 5 från kommunen, dock har många anvisningar föregåtts av samråd mellan myndigheterna. Ersättning före deltagande: 38 Aktivitetsstöd 23 Ekonomiskt bistånd 2 Ingen offentlig försörjning 1 A-kassa Ersättning efter deltagande: 23 Aktivitetsstöd 22 Ekonomiskt bistånd (17 samma som in) 8 Studiemedel 9 Lön varav 3 med lönesubvention 1 Sjukpenning 1 Ingen offentlig försörjning Arbetsförmåga bedöms av coach och mäts på förvald skala, 1 4, vid projektstart och vid avslut, 1 för ingen arbetsförmåga och 4 för hög arbetsförmåga. Se definition: 1 = Basbehov Kan ej tänka jobb. Behov av att förändra livssituationen. 2 = Motivation Bättre livssituation. Behöver hjälp med motivation för att förändra och gå vidare. 3 = Praktik/fritidsstudier 10

11 Fokuserar mot arbete eller studier. Är i regelbunden aktivitet. 4 = Arbete/studier Är självförsörjande genom arbete eller studier. Före deltagande Arbetsförmåga 1 5 individer Arbetsförmåga 2 18 individer Arbetsförmåga 3 41 individer Medel arbetsförmåga 2,6 Efter deltagande Arbetsförmåga 1 6 individer (en 1 vid start) Arbetsförmåga 2 11 individer Arbetsförmåga 3 23 individer Arbetsförmåga 4 23 individer Medel arbetsförmåga 3,0 Sysselsättning efter avslut: 34 fortsatt arbetslösa (14 pga projektets avslut = ej klara, 4 gick till Arbetsförmedlingens Fas 3, utöver det avslt pga. flytt, Vallon U, personliga skäl, kriminalvård, coaching Norrköping m.m.) 17 studier 9 anställda (3 med subvention, 6 utan) 2 sjukskrivna 1 föräldraledig 1 praktik Fortsättning: Samordningsförbundets styrelse fattade i oktober 2013 beslut om att bevilja finspångs kommun medel för att 2014 testa att bedriva projektet i egen regi. Målsättningen är att Äg din framtid ska bli en del av kommunens ordinarie arbetsmarknadsinsatser. 2.5 MC-ungdom Samverkande myndigheter och projektägare: Samverkande parter är Finspångs kommun, Arbetsförmedlingen och Finspångs Samordningsförbund Projekttid: From ingår ungdomscoacherna i Samteamet och benämns Individstödjare. Finansiering: Samordningsförbundet finansierade två coacher/klientstödjare med anställning i Finspångs kommun respektive Arbetsförmedlingen. Ersättning till löner samt kringkostnader budgeterades till kr för Utfall för 2013 blev kronor. 11

12 Målgrupp: Ungdomar i åldersgruppen år som är utan egen försörjning. Mål: Att andelen ungdomar som är beroende av offentlig försörjning ska minska. Att ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden eller studier stegvis ska närma sig egen försörjning. Verksamhet: De två coacherna/klientstödjarna arbetar på ett hands on-inriktat sätt i nära kontakt med deltagare och spänner över olika områden, exempelvis att motivera, följa upp gjorda överenskommelser, hämta till aktiviteter, ringa och påminna och att stötta den enskilde under aktiviteter (tex. en praktikplats på ett företag). I projektets idé ingår även ett förändrat och utvecklat arbetssätt för berörda handläggare från kommunen och arbetsförmedlingen. Utsedda handläggare har uppdraget att tydligt fokusera på målgruppen. Vidare ska med regelbundenhet berörda handläggare samt coacher/klientstödjare träffas för att diskutera resultat från beslutade insatser samt planera för det fortsatta arbetet. Uppföljning: De individer som deltog i projektet och som uppbar ekonomiskt bistånd kategoriserades inledningsvis i främst 3 grupper; arbetslösa utan ersättning, arbetsmarknadsåtgärd/studier och multi. Utifrån kategoriseringen sattes olika mål för de olika grupperna, för gruppen arbetslösa utan ersättning sattes målet att 80 % av dem skulle vidare genom att antingen gå in i jobbgarantin för ungdomar på arbetsförmedlingen, få jobb eller börja studera. Sammanlagt resultat för arbetslösa utan ersättning blev 75 %. För gruppen arbetsmarknadsåtgärder/studier sattes målet att av de som studerade skulle 100 % kvarstå i studier och av de i arbetsmarknadsåtgärder skulle 80 % komma vidare. 100 % av de studerande kvarstannade i studier, av de i arbetsmarkandsåtgärder kom 75 % vidare till jobbgarantin, arbete eller studier. För gruppen multi sattes mål för när handlingsplan och trepartssamtal skulle genomföras. 24 personer kategoriserades in i denna grupp vid start, 13 avslutades under projekttiden. För denna grupp har ungdomscoacherna varit särskilt viktiga för att ta sig vidare. Fortsättning: Ungdomscoachernas arbete har varit framgångsrikt, de har kunnat stötta individer på ett sätt som ordinarie myndigheter inte kan. Utöver ungdomscoachernas arbete så har handläggare på 12

13 ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen intensifierat sin samverkan kring ungdomar inlemmas Ungdomscoacherna i Samteamet och fortsätter sitt arbete därigenom. Frågan har aktualiserats kring hur Samordningsförbundet kan stödja i att upprätthålla den täta samverkan som nu finns mellan ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. 2.6 Samteamet (MC Vux) Samverkande myndigheter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Finspångs kommun och Landstinget. Projekttid Finanisering: Samordningsförbundet finansierade två klientstödjare med anställning i Finspångs kommun respektive Arbetsförmedlingen. 20 % ersättning utgår till handläggare i teamet, ersättning till löner samt kringkostnader samt fördjupade kartläggningar budgeterades till kr för Utfall för 2013 blev kronor. Skillnaden i utfall beror på att verksamheten planerats starta 1/ men inte kom igång förrän 1/ och var i full drift först i november Målgrupper: Två målgrupper: personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med ohälsa och smärtproblematik och med svag förankring på arbetsmarknaden. Projektet riktar sig till åldersgruppen upp till års ålder. Mål: Öka andelen personer med egen försörjning. Säkerställa att personerna inom målgrupperna får rätt stöd. Skapa en stödverksamhet i Finspång för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förbättra möjligheterna för utsedda handläggare/projektansvariga att fokusera på målgrupperna. 13

14 Verksamhet: Samteamet består av ett team med en handläggare/tjänsteman från respektive myndighet á 20 % vardera samt två individstödjare på heltid. Utöver detta genomför Närsjukvården 30 stycken fördjupade kartläggningar per år inom ramen för verksamheten. I de fördjupade kartläggningarna ingår kurator, sjukgymnast och arbetsterapeut. Samteamet startade i september 2013 under namnet MC Vux då myndigheterna uppmärksammat att arbetet med ungdomar fungerade bra och att motsvarande samarbete krävs kring vuxna. Under hösten har rehabsamordnare från öppenvårdspsykiatrin i Norrköping anslutit till teamet. Uppföljning En första uppföljning gjorde i december (då projektet bara varit igång i 3 månader och en av individstödjarna just startat). 30 individer var då inne i verksamheten varav 3 utan individstöd. 15 av dessa var kvinnor och 12 män. Åldersintervallet sträckte sig mellan 18 och 51 år med en medelålder på 23 år. Anvisande myndighet Arbetsförmedlingen 13 Kommunen 12 Landstinget 2 Försörjning före Ekonomiskt bistånd 20 Aktivitetsstöd 5 Ingen offentlig försörjning 3 Huvudsaklig problematik Psykisk ohälsa 13 Social problematik 9 Fysisk ohälsa 3 Annat 2 Arbetsförmåga bedöms av individstödjare och mäts på förvald skala, 1 4, vid projektstart och vid avslut, 1 för ingen arbetsförmåga och 4 för hög arbetsförmåga. Se definition: 1 = Basbehov Kan ej tänka jobb. Behov av att förändra livssituationen. 2 = Motivation Bättre livssituation. Behöver hjälp med motivation för att förändra och gå vidare. 3 = Praktik/fritidsstudier Fokuserar mot arbete eller studier. Är i regelbunden aktivitet. 4 = Arbete/studier Är självförsörjande genom arbete eller studier. 14

15 Arbetsförmåga vid start 1 5 individer 2 15 individer 3 7 individer Medel arbetsförmåga vid start 2,0 Då ingen deltagare slutat sedan start kan inget utgångsvärde redovisas. Fortsättning: Under hösten 2013 valde styrgruppen att döpa om verksamheten från MC Vux till Samteamet och from 1 januari 2014 ingår de tidigare ungdomscoacherna i verksamheten. 2.7 Informationsspridning och seminarier Under året har 4 handläggare från ekonomiskt bistånd deltagit i Orienteringsutbildning i KBT, däribland de handläggare som arbetat med MC-ungdom. De två coacherna i MC-ungdom har under året gått grundutbildning i Supported employment genom Finspångs kommun. I september anordnade Samordningsförbundet en föreläsning med Åsa Kadowaki där 34 personer deltog på temat Att hitta resurser istället för att fastna i problem. Samordningsförbundet har under hösten hållit i två frukostmöten för handläggare på de olika myndigheterna, syftet med frukostmötena har varit informationsspridning och relationsbyggande mellan myndigheterna. På frukostmöten deltog ca 70 personer. Samordningsförbundet har under hösten tagit fram en layout på informationsfoldrar och börjat trycka upp foldrar för informationsspridning kring förbundets verksamheter. 15

16 3 Samordningsförbundets ekonomi Bokslut 2013 INTÄKTER BUDGET UTFALL 2013 per Fin ram Finspångs kommun ,00 Fin ram Landstinget i Östergötland ,00 Fin ram FK och Arbetsförmedlingen ,00 Övriga intäkter 0 652,00 Summa exkl bankränta ,00 Finansiella intäkter, bankränta ,54 Summa intäkter inkl bankränta ,54 KOSTNADER Stöd och stimulans för att utveckla samverkansprocesser Informationsspridning/seminarier ,00 MC, medfinansiering (hyra) ,00 MC, kundvärd ,07 Processtöd ,25 Summa kostnader ,32 Insatser och utveckling Utvecklingspott ( "knuffpengar") ,44 Communicare medfinansiering ,40 Utvärdering ,00 Ung ,79 Coach unga vuxna (MC ungdom) ,23 Coach/handläggare/kartläggning (MC vux) ,91 NP utredning och insats ,00 Utbildningsinsatser ,00 Summa kostnader ,77 Samordningsförbundet styrelse och kansli ,75 varav Samordningsförbundets styrelse ,63 Kansli ,42 Konferenser, kurser, resor och utbildning ,53 Lokalhyra, el, lokalvård och larm ,40 Telefoni, kopiatorer, datorer mm ,78 Kontorsmaterial ,99 Information ,00 Revision ,00 Summa kostnader exkl finansiella kostnader ,84 Finansiella kostnader bankavgifter ,00 Summa kostnader inkl finansiella kostnader ,84 16

17 Sammanställning Summa intäkter ,54 Summa kostnader ,84 Summa resultat ,30 Kommentarer Angående Medborgarcentrum medfinansiering så är det verkliga utfallet kr för 2013 men från 2012 fanns uppbokat ca kr, utfallet blev sedan ca kr det gör en mellanskillnad på ca kr som ger ett plus i resultatet för Ung+ avslutades 2012, en faktura inkom 2014 varav 416 kronor belastat Utbildningsinsatser har förekommit men konterats till Informationsspridning/Seminarier samt Konferenser, kurser, resor och utbildning inom Kansli. På grund av byte av förbundschef samt ekonom har kostnaden för datorer och telefoni överskridits, dessa är dock av engångskaraktär. I budget fanns inga medel avsatta för information, under hösten har informationsmaterial kring verksamheter tagits fram och tryckts upp och pennor med förbundets logga köpts in till utbildningar varför 6840:- ändå använts inom budgetposten. 17

18 3.2 Resultaträkning Resultaträkning i kr Verksamhetens intäkter not ,00 kr ,00 kr Verksamhetens kostnader not ,00 kr ,00 kr Avskrivningar 0,00 kr 0,00 kr Verksamhetens nettokostnader ,00 kr ,00 kr Finansiella intäkter not ,00 kr ,00 kr Finansiella kostnader not ,00 kr -903,00 kr Finansiella intäkter och kostnader ,00 kr ,00 kr Extraordinära intäkter not ,00 kr 0,00 kr Extraordinära kostnader 0,00 kr 0,00 kr Årets resultat ,00 kr ,00 kr 3.3 Balansräkning Balansräkning i kr TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar not ,00 kr ,00 kr Kassa och banktillgodohavanden ,00 kr ,00 kr Summa omsättningstillgångar ,00 kr ,00 kr SUMMA TILLGÅNGAR ,00 kr ,00 kr EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital not ,00 kr ,00 kr Kortfristiga skulder not ,00 kr ,00 kr SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ,00 kr ,00 kr Not 1. Verksamhetens intäkter Fin ram Finspångs kommun ,00 kr ,00 kr Fin ram Landstinget i Östergötland ,00 kr ,00 kr Fin ram FK och AF ,00 kr ,00 kr Övriga intäkter 4 000,00 kr 652,00 kr Summa intäkter ,00 kr ,00 kr 18

19 Not 2 Verksamhetens kostnader Stöd och stimulans för att utveckla ,00 kr ,00 kr samverkansprocesser Insatser och utveckling ,00 kr ,00 kr Samordningsförbundets styrelse och kansli ,00 kr ,00 kr Summa kostnader ,00 kr ,00 kr Not 3 Finansiella intäkter ,00 kr ,00 kr Not 4 Finansiella kostnader 3 392,00 kr 903,00 kr Not 5 Extraordinära intäkter Återbetalning av moms avseende ,00 kr 0,00 kr Not 6 Omsättningstillgångar Ingående mervärdeskatt 0,00 kr ,00 kr Redovisning moms ,00 kr 0,00 kr Förutbetalda kostnader 0,00 kr 0,00 kr Upplupna intäkter ,00 kr 9 302,00 kr Kassa och bank ,00 kr ,00 kr Summa omsättningstillgångar ,00 kr ,00 kr Not 7 Eget kapital Eget kapital ,00 kr ,00 kr Redovisat resultat ,00 kr ,00 kr Summa eget kapital ,00 kr ,00 kr Not 8 Kortfristiga skulder Lev.skuld - Finspångs kommun ,00 kr 800,00 kr Lev.skuld - Landstinget i Österg. 0,00 kr ,00 kr Lev.skuld - Försäkringskassan 0,00 kr ,00 kr Lev.skuld - Arbetsförmedlingen ,00 kr ,00 kr Lev.skuld - övriga ,00 kr ,00 kr Uppl. kostn. & förutbet. int ,00 kr ,00 kr Summa kortfristiga skulder ,00 kr ,00 kr 19

20 3.4 Finansieringsanalys Finansieringsanalysen tydliggör hur Samordningsförbundets löpande verksamhet har finansierats. Analysen presenterar förändringen av likvida medel under året och erbjuder således kompletterande information till resultat- och balansräkningen. Finansieringsanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Ökning kortfristiga fordringar Minskning kortfristiga fordringar Ökning kortfristiga skulder Minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHET 0 0 FINANSIERINGSVERKSAMHET 0 0 Återbetalning av eget kapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

Delårsbokslut 30/6 2013

Delårsbokslut 30/6 2013 Sandra Lundqvist Medén Verkställande tjänsteman Delårsbokslut 30/6 2013 Kvartalsrapport 2: 2013 Inledning... 3 Insatser... 4 Medborgarcentrum... 4 Medborgarcentrum Kundvärd... 4 MC Ungdom... 4 MC Vux...

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 2 Innehållsförteckning 1. Samordningsförbundets uppgifter och verksamhet... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Samordningsförbundets uppgift och beslutanderätt...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Verksamhetsplan och budget 2013 2 Innehållsförteckning 1. Samordningsförbundets uppgifter och verksamhet... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Samordningsförbundets uppgift och beslutanderätt... 4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid: Hotell De Geer, Finspång kl. 13.00 Beslutande: Ulrika Jeansson (s) Finspångs kommun Anita Grundström (s) Landstinget Gabriella

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Samordningsförbundet Östra Östergötland Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland 1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 9 Styrelsemöte. Sammanträdesdatum 2013-12-20. tom 87

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 9 Styrelsemöte. Sammanträdesdatum 2013-12-20. tom 87 Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 9 Plats och tid: Kommunhuset - Regnaren, Finspång kl. 08.30 - Beslutande: Ulrika Jeansson (s) Finspångs kommun Anna Creutz, (c) Landstinget

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Styrelsen för Samordningsförbundet Consensus i Älvsbyn,

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2014

Delårsrapport per den 31 augusti 2014 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2014 2014-09-23 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå...

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Handlingsplan Trisam 2017

Handlingsplan Trisam 2017 Handlingsplan Trisam 2017 Angelica Gabrielsson, processledare Trisam 2016-11-01 Handlingsplan Trisam 1. Grundläggande information 1.1 Bakgrund Trisam 1 är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Dnr: SF16/36 VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje DEN 18 NOVEMBER 2016 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHETSPLAN 2017... 2 2.0 VISION... 2 3.0 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv 1 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2011

Verksamhetsplan Budget 2011 Verksamhetsplan Budget 2011 Samordningsförbundet i Jämtlands län Arbetsförmedlingen Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun Åre kommun Östersunds kommun

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2007

Verksamhetsplan Budget 2007 Lycksele Verksamhetsplan Budget 2007 Samordningsförbundet Lycksele Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, LAN Västerbotten, Försäkringskassan Västerbotten 1 1. Samordningsförbundet...3 Inledning...3

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31. Samordningsförbundet Consensus. Organisationsnummer: 222000-2261

Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31. Samordningsförbundet Consensus. Organisationsnummer: 222000-2261 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31 et Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 1 c/o Mobiltel: 070-677 78 12 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010.01.01-2010.12.31 Styrelsen för et, 222000-2261,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Januari December 2007

ÅRSREDOVISNING. Januari December 2007 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 21, vån 6 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 www.samordningnv.se ÅRSREDOVISNING Januari December 2007 Innehållsförteckning Organisation 2 Förbundets

Läs mer

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1.

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1. Samordningsförbundet Skellefteå 2007-03-13 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående projektet Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Halvårsrapport 2006, Samordningsförbundet Umeå ( )

Halvårsrapport 2006, Samordningsförbundet Umeå ( ) Halvårsrapport 2006, Samordningsförbundet Umeå (222000-1834) Inledning Denna rapport avser aktiviteter och ekonomiskt utfall för samordningsförbundet Umeå gällande perioden 2006-01-01 2006-06-30. Under

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Sid 1 (5) Författningssamling Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle kommun 151214 12 Beslutad av övriga förbundsmedlemmar: Arbetsförmedling, 160427, Försäkringskassan,

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 Organ Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen Plats och tid Vrigstad Wärdshus, Vrigstad kl 10.20 11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Björn Jonasson, Gnosjö kommun, ordförande Britt

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Sidan 1 av 10 Dnr 2009/03 Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Styrelsen 2008 Ordinarie ledamöter: Försäkringskassan: Peter Engwall, ordförande Göteborgs

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning.

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning. 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet 2007-0003 HjoTiBorg 2007-09-05 Mottagare Tibro kommun Arbetsmarknadsenheten Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej PROJEKTETS

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2013. Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2013. Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING Delårsrapport för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2013 Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING 1 (10) Delårsrapport 2013 1. Sammanfattning Finnvedens samordningsförbund

Läs mer

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-02-07 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Årsredovisning 2014 Falköping/Tidaholm Ordförande: Hasse Andersson Förbunds chef: Margaretha Eriksson SAMMANFATTNING Finansiella samordningsförbund har sin grund i de strukturella faktorer som gör det

Läs mer

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Styrelsemöte ANSLAG/BEVIS

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Styrelsemöte ANSLAG/BEVIS Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid:, Bleken, Finspångs kommunhus kl. 09.00 Beslutande: Ulrika Jeansson (s) Finspångs kommun Johanna Hedberg Försäkringskassan

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma Dokumenttyp Beslutande organ Förbundsordning Kommunstyrelsen Förvaltningsdel Antagen 2013-06-10, Kf 51/2013 Ansvar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4)

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING DELÅRSRAPPORT 2008:1 1 (6) DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) 1. Inledning Samordningsförbundet Jönköping är en fristående juridisk person som är bildat

Läs mer

Samordningsförbundet Umeå

Samordningsförbundet Umeå Samordningsförbundet Umeå Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan i Västerbotten och Arbetsförmedlingen i Umeå Verksamhetsplan 2008-2010 Budget 2008-2009 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor:

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor: Kommunfullmäktige 2006-11-27 227 525 Kommunstyrelsen 2006-11-13 208 512 Arbets- och personalutskottet 2006-10-30 212 461 Socialnämnden, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer