Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och bokslut 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Finspångs Samordningsförbund Bergslagsvägen Finspång Org.nr

2 Innehållsförteckning 1 Förbundet Samordningsförbundets organisation under Finansiering System för uppföljning och utvärdering Verksamhetsberättelse Medborgarcentrum Kundvärd Utvecklingspott Communicare: Äg din framtid MC-ungdom Samteamet (MC Vux) Informationsspridning och seminarier Samordningsförbundets ekonomi Bokslut Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Blicken mot

3 1 Förbundet Finspångs Samordningsförbund är en fristående juridisk person som är bildat av Finspångs Kommun, Landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Finspångs Samordningsförbund startade sin verksamhet den 1 januari 2007 och har sin grund i lagstiftningen om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, (lag 2003:1210). Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna med det primära syftet att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Ett annat viktigt syfte med finansiell samordning är att förhindra att människor hamnar i en gråzon mellan myndigheter och förhindra rundgång mellan olika aktörer. 1.1 Samordningsförbundets organisation under 2013 Styrelsens ledamöter: Ordinarie: Ulrika Jeansson, S (Kommunen), ordförande Anna Creutz, C (Landstinget), vice ordförande Gabriella Gylling, (Arbetsförmedlingen) Johanna Hedberg/Jenny Bergqvist, (Försäkringskassan) Ersättare: Lilian Bressler, M (Kommunen) Anita Grundström, S (Landstinget) Pernilla Frank, (Försäkringskassan) Under verksamhetsår 2013 har styrelsen haft tio sammanträden varav fyra telefonmöten. Medlemmarna, representanter från myndigheterna, var under 2013: Finspångs kommun, Anders Härnbro, Landstinget i Östergötland, Fredrik Sjöstrand Arbetsförmedlingen Norrköping, Madeleine Peyron Försäkringskassan, Gabriella Åstrand Under verksamhetsåret 2013 har medlemmarna träffats vid två tillfällen. Beredningsgruppen, representanter från de fyra myndigheterna var under 2013: Finspångs kommun, Monica Tuvberger/Maria Malmberg och Lise-Lott Larsten Närsjukvården, Magnus Oweling/Annika Landewall Arbetsförmedlingen, Håkan Altemar/Jannike Johansson Försäkringskassan, Jenny Bergqvist/Malin Massimov 3

4 Under verksamhetsår 2013 har beredningsgruppen haft tio möten. Styrgruppen Under hösten har en styrgrupp för verksamheterna bildats. Styrgruppen svarar för operativ styrning av de gemensamt finansierade resurserna på tjänstemannanivå. I styrgruppen ingår: Finspångs kommun, Karin Olanders/ Monica Tuvberger Närsjukvården, Kerstin Olsson Arbetsförmedlingen, Gabriella Gylling Försäkringskassan, Jenny Bergqvist Styrguppen har 2013 under träffats 3 gånger. Bild över organisationen: Kommun Landsting Försäkringskassa Arbetsförmedling Styrelse Kansli Styrgrupp Beredningsgrupp Verksamhet Verksamhet Verksamhet Kommun Landsting Arbetsförmedling Försäkrings -kassa Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och dels av medlemmarna fastställd förbundsordning. I styrelsen ingår tjänstemän från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och politiskt valda representanter från landstinget och kommunen. 4

5 Styrelsen har att: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Stödja samverkan mellan samverkansparterna Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas Svara för löpande uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda (Lag 2003: ) om finansiella samordningsinsatser. Kansli Kansliet svarar för samordning och information och ska stimulera till samverkan inom de olika verksamheterna. Kansliet svarar också för ekonomi- och fakturahantering, diarieföring och administration. Kansliet består av en förbundschef tillika processtödjare på heltid. Därutöver köpte förbundet 2013 administrativt stöd från Finspångs kommun på 20 %. Även ekonomistöd tillhandahölls tom våren 2013 från Finspångs kommun. Sedan Finspångs kommun sagt upp avtalet kring ekonomistöd köps tjänsten sedan juni 2013 (á 11 timmar/månad) från Norrköpings kommuns bygg och miljökontor. Förbundschefens arbetsrum samt tillgång till teknisk utrustning, lokalvård och annan service hyr förbundet av Finspångs kommun. Under administratörens sjukskrivning hösten 2013 har bokföring skötts av studentkonsult från Manpower, ca 8 timmar. Beredningsgrupp består av representanter från verksamheter inom huvudmännens område samt förbundschef från samordningsförbundet. Beredningsgruppens uppgift är att vara beredningsinstans för projekt/verksamheter som kommer att finansieras av samordningsförbundet efter beslut av styrelsen. Beredningsgruppen fungerade 2013 som utvecklingsgrupp och har bl.a. arbetat fram förslaget MC Vux som idag benämns Samteamet. Styrgruppen består av chefer från de samverkande myndigheterna. Styrgruppen ansvarar för den operativa styrningen på tjänstemannanivån. 5

6 Revisorerna är tre till antalet. Revisorer utses av Försäkringskassan för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gemensamt. Landstinget och kommunen har en revisor vardera. Förbundet hade under 2013 följande styrdokument: Förbundsordning Delegations- och attestordning Arbetsordning för styrelsen Finspångs Samordningsförbund Verksamhetsplan och budget för Finansiering Finansiering av Samordningsförbundet regleras i Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 5. Förbunden kan endast finansieras av dess medlemmar. För Finspångs Samordningsförbund innebär detta att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, det vill säga staten, bidrar med hälften av medlen till finansiell samordning. Landstinget i Östergötland samt Finspångs kommun med en fjärdedel var. Under 2013 var de medel som medlemmarna ställde till förbundets förfogande sammanlagt 3 miljoner kronor. 1.3 System för uppföljning och utvärdering Samtliga av förbundet finansierade aktiviteter ska registreras i SUS. SUS är ett system för resultatuppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. På uppdrag av regeringen har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen utformat ett system som gör det möjligt för samverkansparter att gemensamt följa upp rehabiliteringsverksamhet. Arbetet har skett i nära samarbete med kommuner och landsting. Inrapportering i SUS har under 2013 inte skett enligt rutin, endast en av förbundets verksamheter har inrapporterats i SUS, åtgärder har vidtagits och från 2014 ska alla aktiviteter rapporteras i SUS och flera på individnivå. Vidare rapporterar förbundet verksamhetsresultat i den s.k. länsfilen, en fil för uppföljning som de olika samordningsförbunden i Östergötland använder. Förbundet redovisar sin verksamhet och sina aktiviteter som förbundet finansierar, i kvartals-, delårs- och helårsrapporter med bokslut. Där följs aktiviteterna upp i en sammanfattning som följs av en redovisning av resultat i förhållande till de mål som satts upp för varje aktivitet tillsammans med ekonomiska resultat. 6

7 2 Verksamhetsberättelse Finspångs Samordningsförbund är ett finansiellt samordningsförbund inom rehabilitering till arbete. Aktiviteter som finansieras av förbundet ska bidra till samordning av medlemmarnas resurser för individer som är i behov av samordnad medicinsk, social och/eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabiliteringen ska syfta till att uppnå eller förbättra förmågan att utföra förvärvsarbete. Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av samhällets offentliga resurser och främja en positiv utveckling av samverkan. Under 2013 har sex aktiviteter beviljats medel från Samordningsförbundet. Förbundet har också under 2013 enligt avtal finansierat ett utvecklingsstöd till samverkansarbetet på Medborgarcentrum. Alla för året genomförda projekt, verksamheter och aktiviteter redovisas var och ett för sig, utifrån verksamhet, mål, finansiering och resultat. 2.1 Medborgarcentrum Samverkande myndigheter och projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Närsjukvården i Finspång och Finspångs kommun. Projektet ägs tillsammans av de fyra myndigheterna. Projektperiod: Förlängt samt Nytt avtal har slutits för perioden tom då diskussioner pågår kring implementering genom ett nytt Medborgarcentrum. Finansiering: Samordningsförbundet finansierar verksamheten med kronor för För 2013 blev utfallet kronor. Målgrupp: Medborgarcentrum är öppet för alla Finspångsbor som har ärende eller frågor till Samordningsförbundets fyra ägarmyndigheter. Syfte: Syftet är att stimulera och integrera samverkan i det ordinarie arbetet. Medborgarcentrum ska underlätta myndighetskontakterna för den enskilde genom ett en dörr in -perspektiv. Vid Medborgarcentrum ska den enskilde mötas av de samverkande parternas samlade kompetens utifrån behov. Mål: Det övergripande målet är att skapa effektivare arbetsprocesser och minska den enskildes beroende av samhällets resurser. 7

8 Verksamheten: På Medborgarcentrum finns Samordningsförbundets fyra medlemsmyndigheter representerade, dock i olika omfattning. Arbetsförmedlingen är den myndighet som bedriver hela sin verksamhet här, Finspångs kommuns myndighetskontor har två arbetsplatser där handläggare inom Försörjningsstödet arbetar utifrån ett rullande schema och Försäkringskassan har ett rum där de genomför bokade besök. Samtliga myndigheter genomför flerpartsmöten på Medborgarcentrum och där finns Samteamets individstödjare lokaliserat. Studie och yrkesvägledare genomför vägledning för individer i behov av det. På Medborgarcentrum finns en kundvärd som möter individer i entrén. Under året har samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen stärkts, bland annat genom ett gemensamt arbetssätt fokuserad till en uttalad målgrupp. Samordningsförbundet finansierar utvecklingsarbetet när det gäller t ex processtöd, metodutveckling och utbildningsinsatser. Utvärdering/analys: Medborgarcentrums verksamhet är av arten att en konkret utvärdering med uppsatta delmål med tydligt uppfyllda resultat är mycket svår att göra. En större kvalitativ studie genomfördes 2010 av Samverkanscentrum. Antalet flerpartsamtal har i slutet av 2013 börjat mätas. Gemensamma kompetenshöjande insatser har tidigare gjorts med personalen t.ex. utbildning i Motiverande samtal. Sedan dess har viss personalomsättning skett vilket aktualiserar tankar om en förnyad kompetensinsats för att skapa en gemensam grundidé och värdegrund för projektet. Resultat: Den sammanlagda bilden av arbetet inom Medborgarcentrum är att arbetsprocesserna upplevs som effektivare, vilket är ett av målen. Gällande det andra målet att minska beroendet av samhällets resurser finns ingen utvärdering gjord. 2.2 Kundvärd Finansiering: Samordningsförbundet beslutade att finansiera tjänsten med kronor. Utfallet blev kronor. Separat avtal för kundvärd är skriven för tiden och förlängt under perioden då diskussioner pågår om ett nytt Medborgarcentrum. Som ett led i att förenkla myndighetskontakterna för Finspångsborna finns på Medborgarcentrum en kundvärd, finansierad av Samordningsförbundet. Kundvärdens uppgift är att möta personer som kommer in på kontoret och höra vad de har för ärende. Enklare 8

9 ärenden som inte handlar om myndighetsutövning kan kundvärden vara behjälplig med direkt, i andra ärenden hänvisas personen till rätt instans. Till Medborgarcentrum kommer personer med alla möjliga typer av frågor, Kundvärdens uppgift är att hjälpa med enklare ärenden och lotsa personer till rätt instans. Utvärdering/analys: En utvärdering/analys av kundvärdens arbete genomfördes 2010 då Samverkanscentrum genomförde en större kvalitativ studie kring Medborgarcentrum. Där framgår att Kundvärden sparar tid åt både myndigheter och medborgare då de får snabb och enkel hjälp och att kundvärden är en förutsättning för att verksamheten på Medborgarcentrum ska fungera. En uppskattning av antalet betjänade medborgare är 3120 individer per år. 2.3 Utvecklingspott Samverkande myndigheter och projektägare: Verksamheten omfattar förbundets samtliga medlemsmyndigheter. Projektperiod: Finansiering: Beviljad finansiering för 2013 är kronor. Utfall för 2013 blev kronor. Målgrupp: Individer och/eller grupper som behöver en extra insats som inte finns inom de ordinarie verksamheterna. Det kan t. e. x. handla om ett busskort för att kunna delta i jobbcoachning, skyddsskor och hälsointyg som behövs för att en person ska få en anställning eller en arbetsprövning. Kriteriet för att få insatser ur utvecklingspotten är att insatsen direkt leder till eller avsevärt förbättrar individens möjlighet till förvärvsarbete eller studier. Mål: Insatserna ska direkt leda till eller avsevärt förbättra möjligheterna till arbete eller studier. Verksamhet: Tjänstemän inom ägarmyndigheterna kan söka medel genom Utvecklingspotten för en individs räkning. Ansökan behandlas av Beredningsgruppen och beslut fattas av förbundschef/styrelse beroende på kostnad. Alla beslut verkställs av någon av ägarmyndigheterna har två individer fått hälsointyg inför arbetsprövning, sju busskort för att delta i jobbcoachning i Norrköping och utöver det har medel har även utbetalats till besök på rekryteringsmässa i Mora där ca 25 ungdomar deltog. 9

10 2.4 Communicare: Äg din framtid Samverkande myndigheter: Samverkande parter är Finspångs kommun, Arbetsförmedlingen och Finspångs Samordningsförbund. Projekttid: Finansiering: Samordningsförbundet beslutade att finansiera verksamheten med kronor för Utfallet för 2013 blev kronor. Målgrupp: Projektet vänder sig till arbetslösa. Verksamhet: Samordningsförbundet har sedan 2011 funnits med som delfinansiär tillsammans med Finspångs kommun i ESF - projektet Äg din framtid som bedrivits av Communicare och som innehåller dagliga gruppaktiviteter i riktning mot egen försörjning. Resultat: Under 2013 deltog 64 individer i verksamheten varav 35 kvinnor och 29 män. Ålderspannet låg mellan 18 och 52 år med en medelålder på 28 år. 59 av deltagarna anvisades från Arbetsförmedlingen och 5 från kommunen, dock har många anvisningar föregåtts av samråd mellan myndigheterna. Ersättning före deltagande: 38 Aktivitetsstöd 23 Ekonomiskt bistånd 2 Ingen offentlig försörjning 1 A-kassa Ersättning efter deltagande: 23 Aktivitetsstöd 22 Ekonomiskt bistånd (17 samma som in) 8 Studiemedel 9 Lön varav 3 med lönesubvention 1 Sjukpenning 1 Ingen offentlig försörjning Arbetsförmåga bedöms av coach och mäts på förvald skala, 1 4, vid projektstart och vid avslut, 1 för ingen arbetsförmåga och 4 för hög arbetsförmåga. Se definition: 1 = Basbehov Kan ej tänka jobb. Behov av att förändra livssituationen. 2 = Motivation Bättre livssituation. Behöver hjälp med motivation för att förändra och gå vidare. 3 = Praktik/fritidsstudier 10

11 Fokuserar mot arbete eller studier. Är i regelbunden aktivitet. 4 = Arbete/studier Är självförsörjande genom arbete eller studier. Före deltagande Arbetsförmåga 1 5 individer Arbetsförmåga 2 18 individer Arbetsförmåga 3 41 individer Medel arbetsförmåga 2,6 Efter deltagande Arbetsförmåga 1 6 individer (en 1 vid start) Arbetsförmåga 2 11 individer Arbetsförmåga 3 23 individer Arbetsförmåga 4 23 individer Medel arbetsförmåga 3,0 Sysselsättning efter avslut: 34 fortsatt arbetslösa (14 pga projektets avslut = ej klara, 4 gick till Arbetsförmedlingens Fas 3, utöver det avslt pga. flytt, Vallon U, personliga skäl, kriminalvård, coaching Norrköping m.m.) 17 studier 9 anställda (3 med subvention, 6 utan) 2 sjukskrivna 1 föräldraledig 1 praktik Fortsättning: Samordningsförbundets styrelse fattade i oktober 2013 beslut om att bevilja finspångs kommun medel för att 2014 testa att bedriva projektet i egen regi. Målsättningen är att Äg din framtid ska bli en del av kommunens ordinarie arbetsmarknadsinsatser. 2.5 MC-ungdom Samverkande myndigheter och projektägare: Samverkande parter är Finspångs kommun, Arbetsförmedlingen och Finspångs Samordningsförbund Projekttid: From ingår ungdomscoacherna i Samteamet och benämns Individstödjare. Finansiering: Samordningsförbundet finansierade två coacher/klientstödjare med anställning i Finspångs kommun respektive Arbetsförmedlingen. Ersättning till löner samt kringkostnader budgeterades till kr för Utfall för 2013 blev kronor. 11

12 Målgrupp: Ungdomar i åldersgruppen år som är utan egen försörjning. Mål: Att andelen ungdomar som är beroende av offentlig försörjning ska minska. Att ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden eller studier stegvis ska närma sig egen försörjning. Verksamhet: De två coacherna/klientstödjarna arbetar på ett hands on-inriktat sätt i nära kontakt med deltagare och spänner över olika områden, exempelvis att motivera, följa upp gjorda överenskommelser, hämta till aktiviteter, ringa och påminna och att stötta den enskilde under aktiviteter (tex. en praktikplats på ett företag). I projektets idé ingår även ett förändrat och utvecklat arbetssätt för berörda handläggare från kommunen och arbetsförmedlingen. Utsedda handläggare har uppdraget att tydligt fokusera på målgruppen. Vidare ska med regelbundenhet berörda handläggare samt coacher/klientstödjare träffas för att diskutera resultat från beslutade insatser samt planera för det fortsatta arbetet. Uppföljning: De individer som deltog i projektet och som uppbar ekonomiskt bistånd kategoriserades inledningsvis i främst 3 grupper; arbetslösa utan ersättning, arbetsmarknadsåtgärd/studier och multi. Utifrån kategoriseringen sattes olika mål för de olika grupperna, för gruppen arbetslösa utan ersättning sattes målet att 80 % av dem skulle vidare genom att antingen gå in i jobbgarantin för ungdomar på arbetsförmedlingen, få jobb eller börja studera. Sammanlagt resultat för arbetslösa utan ersättning blev 75 %. För gruppen arbetsmarknadsåtgärder/studier sattes målet att av de som studerade skulle 100 % kvarstå i studier och av de i arbetsmarknadsåtgärder skulle 80 % komma vidare. 100 % av de studerande kvarstannade i studier, av de i arbetsmarkandsåtgärder kom 75 % vidare till jobbgarantin, arbete eller studier. För gruppen multi sattes mål för när handlingsplan och trepartssamtal skulle genomföras. 24 personer kategoriserades in i denna grupp vid start, 13 avslutades under projekttiden. För denna grupp har ungdomscoacherna varit särskilt viktiga för att ta sig vidare. Fortsättning: Ungdomscoachernas arbete har varit framgångsrikt, de har kunnat stötta individer på ett sätt som ordinarie myndigheter inte kan. Utöver ungdomscoachernas arbete så har handläggare på 12

13 ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen intensifierat sin samverkan kring ungdomar inlemmas Ungdomscoacherna i Samteamet och fortsätter sitt arbete därigenom. Frågan har aktualiserats kring hur Samordningsförbundet kan stödja i att upprätthålla den täta samverkan som nu finns mellan ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. 2.6 Samteamet (MC Vux) Samverkande myndigheter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Finspångs kommun och Landstinget. Projekttid Finanisering: Samordningsförbundet finansierade två klientstödjare med anställning i Finspångs kommun respektive Arbetsförmedlingen. 20 % ersättning utgår till handläggare i teamet, ersättning till löner samt kringkostnader samt fördjupade kartläggningar budgeterades till kr för Utfall för 2013 blev kronor. Skillnaden i utfall beror på att verksamheten planerats starta 1/ men inte kom igång förrän 1/ och var i full drift först i november Målgrupper: Två målgrupper: personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med ohälsa och smärtproblematik och med svag förankring på arbetsmarknaden. Projektet riktar sig till åldersgruppen upp till års ålder. Mål: Öka andelen personer med egen försörjning. Säkerställa att personerna inom målgrupperna får rätt stöd. Skapa en stödverksamhet i Finspång för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förbättra möjligheterna för utsedda handläggare/projektansvariga att fokusera på målgrupperna. 13

14 Verksamhet: Samteamet består av ett team med en handläggare/tjänsteman från respektive myndighet á 20 % vardera samt två individstödjare på heltid. Utöver detta genomför Närsjukvården 30 stycken fördjupade kartläggningar per år inom ramen för verksamheten. I de fördjupade kartläggningarna ingår kurator, sjukgymnast och arbetsterapeut. Samteamet startade i september 2013 under namnet MC Vux då myndigheterna uppmärksammat att arbetet med ungdomar fungerade bra och att motsvarande samarbete krävs kring vuxna. Under hösten har rehabsamordnare från öppenvårdspsykiatrin i Norrköping anslutit till teamet. Uppföljning En första uppföljning gjorde i december (då projektet bara varit igång i 3 månader och en av individstödjarna just startat). 30 individer var då inne i verksamheten varav 3 utan individstöd. 15 av dessa var kvinnor och 12 män. Åldersintervallet sträckte sig mellan 18 och 51 år med en medelålder på 23 år. Anvisande myndighet Arbetsförmedlingen 13 Kommunen 12 Landstinget 2 Försörjning före Ekonomiskt bistånd 20 Aktivitetsstöd 5 Ingen offentlig försörjning 3 Huvudsaklig problematik Psykisk ohälsa 13 Social problematik 9 Fysisk ohälsa 3 Annat 2 Arbetsförmåga bedöms av individstödjare och mäts på förvald skala, 1 4, vid projektstart och vid avslut, 1 för ingen arbetsförmåga och 4 för hög arbetsförmåga. Se definition: 1 = Basbehov Kan ej tänka jobb. Behov av att förändra livssituationen. 2 = Motivation Bättre livssituation. Behöver hjälp med motivation för att förändra och gå vidare. 3 = Praktik/fritidsstudier Fokuserar mot arbete eller studier. Är i regelbunden aktivitet. 4 = Arbete/studier Är självförsörjande genom arbete eller studier. 14

15 Arbetsförmåga vid start 1 5 individer 2 15 individer 3 7 individer Medel arbetsförmåga vid start 2,0 Då ingen deltagare slutat sedan start kan inget utgångsvärde redovisas. Fortsättning: Under hösten 2013 valde styrgruppen att döpa om verksamheten från MC Vux till Samteamet och from 1 januari 2014 ingår de tidigare ungdomscoacherna i verksamheten. 2.7 Informationsspridning och seminarier Under året har 4 handläggare från ekonomiskt bistånd deltagit i Orienteringsutbildning i KBT, däribland de handläggare som arbetat med MC-ungdom. De två coacherna i MC-ungdom har under året gått grundutbildning i Supported employment genom Finspångs kommun. I september anordnade Samordningsförbundet en föreläsning med Åsa Kadowaki där 34 personer deltog på temat Att hitta resurser istället för att fastna i problem. Samordningsförbundet har under hösten hållit i två frukostmöten för handläggare på de olika myndigheterna, syftet med frukostmötena har varit informationsspridning och relationsbyggande mellan myndigheterna. På frukostmöten deltog ca 70 personer. Samordningsförbundet har under hösten tagit fram en layout på informationsfoldrar och börjat trycka upp foldrar för informationsspridning kring förbundets verksamheter. 15

16 3 Samordningsförbundets ekonomi Bokslut 2013 INTÄKTER BUDGET UTFALL 2013 per Fin ram Finspångs kommun ,00 Fin ram Landstinget i Östergötland ,00 Fin ram FK och Arbetsförmedlingen ,00 Övriga intäkter 0 652,00 Summa exkl bankränta ,00 Finansiella intäkter, bankränta ,54 Summa intäkter inkl bankränta ,54 KOSTNADER Stöd och stimulans för att utveckla samverkansprocesser Informationsspridning/seminarier ,00 MC, medfinansiering (hyra) ,00 MC, kundvärd ,07 Processtöd ,25 Summa kostnader ,32 Insatser och utveckling Utvecklingspott ( "knuffpengar") ,44 Communicare medfinansiering ,40 Utvärdering ,00 Ung ,79 Coach unga vuxna (MC ungdom) ,23 Coach/handläggare/kartläggning (MC vux) ,91 NP utredning och insats ,00 Utbildningsinsatser ,00 Summa kostnader ,77 Samordningsförbundet styrelse och kansli ,75 varav Samordningsförbundets styrelse ,63 Kansli ,42 Konferenser, kurser, resor och utbildning ,53 Lokalhyra, el, lokalvård och larm ,40 Telefoni, kopiatorer, datorer mm ,78 Kontorsmaterial ,99 Information ,00 Revision ,00 Summa kostnader exkl finansiella kostnader ,84 Finansiella kostnader bankavgifter ,00 Summa kostnader inkl finansiella kostnader ,84 16

17 Sammanställning Summa intäkter ,54 Summa kostnader ,84 Summa resultat ,30 Kommentarer Angående Medborgarcentrum medfinansiering så är det verkliga utfallet kr för 2013 men från 2012 fanns uppbokat ca kr, utfallet blev sedan ca kr det gör en mellanskillnad på ca kr som ger ett plus i resultatet för Ung+ avslutades 2012, en faktura inkom 2014 varav 416 kronor belastat Utbildningsinsatser har förekommit men konterats till Informationsspridning/Seminarier samt Konferenser, kurser, resor och utbildning inom Kansli. På grund av byte av förbundschef samt ekonom har kostnaden för datorer och telefoni överskridits, dessa är dock av engångskaraktär. I budget fanns inga medel avsatta för information, under hösten har informationsmaterial kring verksamheter tagits fram och tryckts upp och pennor med förbundets logga köpts in till utbildningar varför 6840:- ändå använts inom budgetposten. 17

18 3.2 Resultaträkning Resultaträkning i kr Verksamhetens intäkter not ,00 kr ,00 kr Verksamhetens kostnader not ,00 kr ,00 kr Avskrivningar 0,00 kr 0,00 kr Verksamhetens nettokostnader ,00 kr ,00 kr Finansiella intäkter not ,00 kr ,00 kr Finansiella kostnader not ,00 kr -903,00 kr Finansiella intäkter och kostnader ,00 kr ,00 kr Extraordinära intäkter not ,00 kr 0,00 kr Extraordinära kostnader 0,00 kr 0,00 kr Årets resultat ,00 kr ,00 kr 3.3 Balansräkning Balansräkning i kr TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar not ,00 kr ,00 kr Kassa och banktillgodohavanden ,00 kr ,00 kr Summa omsättningstillgångar ,00 kr ,00 kr SUMMA TILLGÅNGAR ,00 kr ,00 kr EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital not ,00 kr ,00 kr Kortfristiga skulder not ,00 kr ,00 kr SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ,00 kr ,00 kr Not 1. Verksamhetens intäkter Fin ram Finspångs kommun ,00 kr ,00 kr Fin ram Landstinget i Östergötland ,00 kr ,00 kr Fin ram FK och AF ,00 kr ,00 kr Övriga intäkter 4 000,00 kr 652,00 kr Summa intäkter ,00 kr ,00 kr 18

19 Not 2 Verksamhetens kostnader Stöd och stimulans för att utveckla ,00 kr ,00 kr samverkansprocesser Insatser och utveckling ,00 kr ,00 kr Samordningsförbundets styrelse och kansli ,00 kr ,00 kr Summa kostnader ,00 kr ,00 kr Not 3 Finansiella intäkter ,00 kr ,00 kr Not 4 Finansiella kostnader 3 392,00 kr 903,00 kr Not 5 Extraordinära intäkter Återbetalning av moms avseende ,00 kr 0,00 kr Not 6 Omsättningstillgångar Ingående mervärdeskatt 0,00 kr ,00 kr Redovisning moms ,00 kr 0,00 kr Förutbetalda kostnader 0,00 kr 0,00 kr Upplupna intäkter ,00 kr 9 302,00 kr Kassa och bank ,00 kr ,00 kr Summa omsättningstillgångar ,00 kr ,00 kr Not 7 Eget kapital Eget kapital ,00 kr ,00 kr Redovisat resultat ,00 kr ,00 kr Summa eget kapital ,00 kr ,00 kr Not 8 Kortfristiga skulder Lev.skuld - Finspångs kommun ,00 kr 800,00 kr Lev.skuld - Landstinget i Österg. 0,00 kr ,00 kr Lev.skuld - Försäkringskassan 0,00 kr ,00 kr Lev.skuld - Arbetsförmedlingen ,00 kr ,00 kr Lev.skuld - övriga ,00 kr ,00 kr Uppl. kostn. & förutbet. int ,00 kr ,00 kr Summa kortfristiga skulder ,00 kr ,00 kr 19

20 3.4 Finansieringsanalys Finansieringsanalysen tydliggör hur Samordningsförbundets löpande verksamhet har finansierats. Analysen presenterar förändringen av likvida medel under året och erbjuder således kompletterande information till resultat- och balansräkningen. Finansieringsanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Ökning kortfristiga fordringar Minskning kortfristiga fordringar Ökning kortfristiga skulder Minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHET 0 0 FINANSIERINGSVERKSAMHET 0 0 Återbetalning av eget kapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samordningsförbundet Göteborg Nordost Projekt Exsistre Årsredovisning 2012 Dnr 2013/01 Sida 1 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ORGANISATION... 3 Projektägare...3 Styrgrupp för Exsistre...3 Projektledning...4

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr 222 000-2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal,

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568 00 599 - Organisationsnummer: 222000 2568 LANDSTINGET DAlARNA INK. 2011-04- 29. D N R.. l;,; P. //!.!.!..y..~.f...... SKR...!....... KOD.':1.!.!!... ~.9..l... -. Samordningsförbundet.. Insa VASTERDALARNA

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 2 Verksamhetsberättelse 2008 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA . 1::> IlJ\GA LS 139 Organisationsnummer: 222000-2568 LANDSTINGET DALARNA INK. 2011-04- 29. DNR...f:.c.P..P/P..!.Y.f?... Si

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Rehabresurs samarbete 2009-2014

Rehabresurs samarbete 2009-2014 2009-2014 Erfarenheter av att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga för personer med komplex problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förord Vi har haft möjligheten att under åren 2009-2014

Läs mer