Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och bokslut 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Finspångs Samordningsförbund Bergslagsvägen Finspång Org.nr

2 Innehållsförteckning 1 Förbundet Samordningsförbundets organisation under Finansiering System för uppföljning och utvärdering Verksamhetsberättelse Medborgarcentrum Kundvärd Utvecklingspott Communicare: Äg din framtid MC-ungdom Samteamet (MC Vux) Informationsspridning och seminarier Samordningsförbundets ekonomi Bokslut Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Blicken mot

3 1 Förbundet Finspångs Samordningsförbund är en fristående juridisk person som är bildat av Finspångs Kommun, Landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Finspångs Samordningsförbund startade sin verksamhet den 1 januari 2007 och har sin grund i lagstiftningen om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, (lag 2003:1210). Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna med det primära syftet att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Ett annat viktigt syfte med finansiell samordning är att förhindra att människor hamnar i en gråzon mellan myndigheter och förhindra rundgång mellan olika aktörer. 1.1 Samordningsförbundets organisation under 2013 Styrelsens ledamöter: Ordinarie: Ulrika Jeansson, S (Kommunen), ordförande Anna Creutz, C (Landstinget), vice ordförande Gabriella Gylling, (Arbetsförmedlingen) Johanna Hedberg/Jenny Bergqvist, (Försäkringskassan) Ersättare: Lilian Bressler, M (Kommunen) Anita Grundström, S (Landstinget) Pernilla Frank, (Försäkringskassan) Under verksamhetsår 2013 har styrelsen haft tio sammanträden varav fyra telefonmöten. Medlemmarna, representanter från myndigheterna, var under 2013: Finspångs kommun, Anders Härnbro, Landstinget i Östergötland, Fredrik Sjöstrand Arbetsförmedlingen Norrköping, Madeleine Peyron Försäkringskassan, Gabriella Åstrand Under verksamhetsåret 2013 har medlemmarna träffats vid två tillfällen. Beredningsgruppen, representanter från de fyra myndigheterna var under 2013: Finspångs kommun, Monica Tuvberger/Maria Malmberg och Lise-Lott Larsten Närsjukvården, Magnus Oweling/Annika Landewall Arbetsförmedlingen, Håkan Altemar/Jannike Johansson Försäkringskassan, Jenny Bergqvist/Malin Massimov 3

4 Under verksamhetsår 2013 har beredningsgruppen haft tio möten. Styrgruppen Under hösten har en styrgrupp för verksamheterna bildats. Styrgruppen svarar för operativ styrning av de gemensamt finansierade resurserna på tjänstemannanivå. I styrgruppen ingår: Finspångs kommun, Karin Olanders/ Monica Tuvberger Närsjukvården, Kerstin Olsson Arbetsförmedlingen, Gabriella Gylling Försäkringskassan, Jenny Bergqvist Styrguppen har 2013 under träffats 3 gånger. Bild över organisationen: Kommun Landsting Försäkringskassa Arbetsförmedling Styrelse Kansli Styrgrupp Beredningsgrupp Verksamhet Verksamhet Verksamhet Kommun Landsting Arbetsförmedling Försäkrings -kassa Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och dels av medlemmarna fastställd förbundsordning. I styrelsen ingår tjänstemän från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och politiskt valda representanter från landstinget och kommunen. 4

5 Styrelsen har att: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Stödja samverkan mellan samverkansparterna Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas Svara för löpande uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda (Lag 2003: ) om finansiella samordningsinsatser. Kansli Kansliet svarar för samordning och information och ska stimulera till samverkan inom de olika verksamheterna. Kansliet svarar också för ekonomi- och fakturahantering, diarieföring och administration. Kansliet består av en förbundschef tillika processtödjare på heltid. Därutöver köpte förbundet 2013 administrativt stöd från Finspångs kommun på 20 %. Även ekonomistöd tillhandahölls tom våren 2013 från Finspångs kommun. Sedan Finspångs kommun sagt upp avtalet kring ekonomistöd köps tjänsten sedan juni 2013 (á 11 timmar/månad) från Norrköpings kommuns bygg och miljökontor. Förbundschefens arbetsrum samt tillgång till teknisk utrustning, lokalvård och annan service hyr förbundet av Finspångs kommun. Under administratörens sjukskrivning hösten 2013 har bokföring skötts av studentkonsult från Manpower, ca 8 timmar. Beredningsgrupp består av representanter från verksamheter inom huvudmännens område samt förbundschef från samordningsförbundet. Beredningsgruppens uppgift är att vara beredningsinstans för projekt/verksamheter som kommer att finansieras av samordningsförbundet efter beslut av styrelsen. Beredningsgruppen fungerade 2013 som utvecklingsgrupp och har bl.a. arbetat fram förslaget MC Vux som idag benämns Samteamet. Styrgruppen består av chefer från de samverkande myndigheterna. Styrgruppen ansvarar för den operativa styrningen på tjänstemannanivån. 5

6 Revisorerna är tre till antalet. Revisorer utses av Försäkringskassan för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gemensamt. Landstinget och kommunen har en revisor vardera. Förbundet hade under 2013 följande styrdokument: Förbundsordning Delegations- och attestordning Arbetsordning för styrelsen Finspångs Samordningsförbund Verksamhetsplan och budget för Finansiering Finansiering av Samordningsförbundet regleras i Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 5. Förbunden kan endast finansieras av dess medlemmar. För Finspångs Samordningsförbund innebär detta att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, det vill säga staten, bidrar med hälften av medlen till finansiell samordning. Landstinget i Östergötland samt Finspångs kommun med en fjärdedel var. Under 2013 var de medel som medlemmarna ställde till förbundets förfogande sammanlagt 3 miljoner kronor. 1.3 System för uppföljning och utvärdering Samtliga av förbundet finansierade aktiviteter ska registreras i SUS. SUS är ett system för resultatuppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. På uppdrag av regeringen har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen utformat ett system som gör det möjligt för samverkansparter att gemensamt följa upp rehabiliteringsverksamhet. Arbetet har skett i nära samarbete med kommuner och landsting. Inrapportering i SUS har under 2013 inte skett enligt rutin, endast en av förbundets verksamheter har inrapporterats i SUS, åtgärder har vidtagits och från 2014 ska alla aktiviteter rapporteras i SUS och flera på individnivå. Vidare rapporterar förbundet verksamhetsresultat i den s.k. länsfilen, en fil för uppföljning som de olika samordningsförbunden i Östergötland använder. Förbundet redovisar sin verksamhet och sina aktiviteter som förbundet finansierar, i kvartals-, delårs- och helårsrapporter med bokslut. Där följs aktiviteterna upp i en sammanfattning som följs av en redovisning av resultat i förhållande till de mål som satts upp för varje aktivitet tillsammans med ekonomiska resultat. 6

7 2 Verksamhetsberättelse Finspångs Samordningsförbund är ett finansiellt samordningsförbund inom rehabilitering till arbete. Aktiviteter som finansieras av förbundet ska bidra till samordning av medlemmarnas resurser för individer som är i behov av samordnad medicinsk, social och/eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabiliteringen ska syfta till att uppnå eller förbättra förmågan att utföra förvärvsarbete. Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av samhällets offentliga resurser och främja en positiv utveckling av samverkan. Under 2013 har sex aktiviteter beviljats medel från Samordningsförbundet. Förbundet har också under 2013 enligt avtal finansierat ett utvecklingsstöd till samverkansarbetet på Medborgarcentrum. Alla för året genomförda projekt, verksamheter och aktiviteter redovisas var och ett för sig, utifrån verksamhet, mål, finansiering och resultat. 2.1 Medborgarcentrum Samverkande myndigheter och projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Närsjukvården i Finspång och Finspångs kommun. Projektet ägs tillsammans av de fyra myndigheterna. Projektperiod: Förlängt samt Nytt avtal har slutits för perioden tom då diskussioner pågår kring implementering genom ett nytt Medborgarcentrum. Finansiering: Samordningsförbundet finansierar verksamheten med kronor för För 2013 blev utfallet kronor. Målgrupp: Medborgarcentrum är öppet för alla Finspångsbor som har ärende eller frågor till Samordningsförbundets fyra ägarmyndigheter. Syfte: Syftet är att stimulera och integrera samverkan i det ordinarie arbetet. Medborgarcentrum ska underlätta myndighetskontakterna för den enskilde genom ett en dörr in -perspektiv. Vid Medborgarcentrum ska den enskilde mötas av de samverkande parternas samlade kompetens utifrån behov. Mål: Det övergripande målet är att skapa effektivare arbetsprocesser och minska den enskildes beroende av samhällets resurser. 7

8 Verksamheten: På Medborgarcentrum finns Samordningsförbundets fyra medlemsmyndigheter representerade, dock i olika omfattning. Arbetsförmedlingen är den myndighet som bedriver hela sin verksamhet här, Finspångs kommuns myndighetskontor har två arbetsplatser där handläggare inom Försörjningsstödet arbetar utifrån ett rullande schema och Försäkringskassan har ett rum där de genomför bokade besök. Samtliga myndigheter genomför flerpartsmöten på Medborgarcentrum och där finns Samteamets individstödjare lokaliserat. Studie och yrkesvägledare genomför vägledning för individer i behov av det. På Medborgarcentrum finns en kundvärd som möter individer i entrén. Under året har samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen stärkts, bland annat genom ett gemensamt arbetssätt fokuserad till en uttalad målgrupp. Samordningsförbundet finansierar utvecklingsarbetet när det gäller t ex processtöd, metodutveckling och utbildningsinsatser. Utvärdering/analys: Medborgarcentrums verksamhet är av arten att en konkret utvärdering med uppsatta delmål med tydligt uppfyllda resultat är mycket svår att göra. En större kvalitativ studie genomfördes 2010 av Samverkanscentrum. Antalet flerpartsamtal har i slutet av 2013 börjat mätas. Gemensamma kompetenshöjande insatser har tidigare gjorts med personalen t.ex. utbildning i Motiverande samtal. Sedan dess har viss personalomsättning skett vilket aktualiserar tankar om en förnyad kompetensinsats för att skapa en gemensam grundidé och värdegrund för projektet. Resultat: Den sammanlagda bilden av arbetet inom Medborgarcentrum är att arbetsprocesserna upplevs som effektivare, vilket är ett av målen. Gällande det andra målet att minska beroendet av samhällets resurser finns ingen utvärdering gjord. 2.2 Kundvärd Finansiering: Samordningsförbundet beslutade att finansiera tjänsten med kronor. Utfallet blev kronor. Separat avtal för kundvärd är skriven för tiden och förlängt under perioden då diskussioner pågår om ett nytt Medborgarcentrum. Som ett led i att förenkla myndighetskontakterna för Finspångsborna finns på Medborgarcentrum en kundvärd, finansierad av Samordningsförbundet. Kundvärdens uppgift är att möta personer som kommer in på kontoret och höra vad de har för ärende. Enklare 8

9 ärenden som inte handlar om myndighetsutövning kan kundvärden vara behjälplig med direkt, i andra ärenden hänvisas personen till rätt instans. Till Medborgarcentrum kommer personer med alla möjliga typer av frågor, Kundvärdens uppgift är att hjälpa med enklare ärenden och lotsa personer till rätt instans. Utvärdering/analys: En utvärdering/analys av kundvärdens arbete genomfördes 2010 då Samverkanscentrum genomförde en större kvalitativ studie kring Medborgarcentrum. Där framgår att Kundvärden sparar tid åt både myndigheter och medborgare då de får snabb och enkel hjälp och att kundvärden är en förutsättning för att verksamheten på Medborgarcentrum ska fungera. En uppskattning av antalet betjänade medborgare är 3120 individer per år. 2.3 Utvecklingspott Samverkande myndigheter och projektägare: Verksamheten omfattar förbundets samtliga medlemsmyndigheter. Projektperiod: Finansiering: Beviljad finansiering för 2013 är kronor. Utfall för 2013 blev kronor. Målgrupp: Individer och/eller grupper som behöver en extra insats som inte finns inom de ordinarie verksamheterna. Det kan t. e. x. handla om ett busskort för att kunna delta i jobbcoachning, skyddsskor och hälsointyg som behövs för att en person ska få en anställning eller en arbetsprövning. Kriteriet för att få insatser ur utvecklingspotten är att insatsen direkt leder till eller avsevärt förbättrar individens möjlighet till förvärvsarbete eller studier. Mål: Insatserna ska direkt leda till eller avsevärt förbättra möjligheterna till arbete eller studier. Verksamhet: Tjänstemän inom ägarmyndigheterna kan söka medel genom Utvecklingspotten för en individs räkning. Ansökan behandlas av Beredningsgruppen och beslut fattas av förbundschef/styrelse beroende på kostnad. Alla beslut verkställs av någon av ägarmyndigheterna har två individer fått hälsointyg inför arbetsprövning, sju busskort för att delta i jobbcoachning i Norrköping och utöver det har medel har även utbetalats till besök på rekryteringsmässa i Mora där ca 25 ungdomar deltog. 9

10 2.4 Communicare: Äg din framtid Samverkande myndigheter: Samverkande parter är Finspångs kommun, Arbetsförmedlingen och Finspångs Samordningsförbund. Projekttid: Finansiering: Samordningsförbundet beslutade att finansiera verksamheten med kronor för Utfallet för 2013 blev kronor. Målgrupp: Projektet vänder sig till arbetslösa. Verksamhet: Samordningsförbundet har sedan 2011 funnits med som delfinansiär tillsammans med Finspångs kommun i ESF - projektet Äg din framtid som bedrivits av Communicare och som innehåller dagliga gruppaktiviteter i riktning mot egen försörjning. Resultat: Under 2013 deltog 64 individer i verksamheten varav 35 kvinnor och 29 män. Ålderspannet låg mellan 18 och 52 år med en medelålder på 28 år. 59 av deltagarna anvisades från Arbetsförmedlingen och 5 från kommunen, dock har många anvisningar föregåtts av samråd mellan myndigheterna. Ersättning före deltagande: 38 Aktivitetsstöd 23 Ekonomiskt bistånd 2 Ingen offentlig försörjning 1 A-kassa Ersättning efter deltagande: 23 Aktivitetsstöd 22 Ekonomiskt bistånd (17 samma som in) 8 Studiemedel 9 Lön varav 3 med lönesubvention 1 Sjukpenning 1 Ingen offentlig försörjning Arbetsförmåga bedöms av coach och mäts på förvald skala, 1 4, vid projektstart och vid avslut, 1 för ingen arbetsförmåga och 4 för hög arbetsförmåga. Se definition: 1 = Basbehov Kan ej tänka jobb. Behov av att förändra livssituationen. 2 = Motivation Bättre livssituation. Behöver hjälp med motivation för att förändra och gå vidare. 3 = Praktik/fritidsstudier 10

11 Fokuserar mot arbete eller studier. Är i regelbunden aktivitet. 4 = Arbete/studier Är självförsörjande genom arbete eller studier. Före deltagande Arbetsförmåga 1 5 individer Arbetsförmåga 2 18 individer Arbetsförmåga 3 41 individer Medel arbetsförmåga 2,6 Efter deltagande Arbetsförmåga 1 6 individer (en 1 vid start) Arbetsförmåga 2 11 individer Arbetsförmåga 3 23 individer Arbetsförmåga 4 23 individer Medel arbetsförmåga 3,0 Sysselsättning efter avslut: 34 fortsatt arbetslösa (14 pga projektets avslut = ej klara, 4 gick till Arbetsförmedlingens Fas 3, utöver det avslt pga. flytt, Vallon U, personliga skäl, kriminalvård, coaching Norrköping m.m.) 17 studier 9 anställda (3 med subvention, 6 utan) 2 sjukskrivna 1 föräldraledig 1 praktik Fortsättning: Samordningsförbundets styrelse fattade i oktober 2013 beslut om att bevilja finspångs kommun medel för att 2014 testa att bedriva projektet i egen regi. Målsättningen är att Äg din framtid ska bli en del av kommunens ordinarie arbetsmarknadsinsatser. 2.5 MC-ungdom Samverkande myndigheter och projektägare: Samverkande parter är Finspångs kommun, Arbetsförmedlingen och Finspångs Samordningsförbund Projekttid: From ingår ungdomscoacherna i Samteamet och benämns Individstödjare. Finansiering: Samordningsförbundet finansierade två coacher/klientstödjare med anställning i Finspångs kommun respektive Arbetsförmedlingen. Ersättning till löner samt kringkostnader budgeterades till kr för Utfall för 2013 blev kronor. 11

12 Målgrupp: Ungdomar i åldersgruppen år som är utan egen försörjning. Mål: Att andelen ungdomar som är beroende av offentlig försörjning ska minska. Att ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden eller studier stegvis ska närma sig egen försörjning. Verksamhet: De två coacherna/klientstödjarna arbetar på ett hands on-inriktat sätt i nära kontakt med deltagare och spänner över olika områden, exempelvis att motivera, följa upp gjorda överenskommelser, hämta till aktiviteter, ringa och påminna och att stötta den enskilde under aktiviteter (tex. en praktikplats på ett företag). I projektets idé ingår även ett förändrat och utvecklat arbetssätt för berörda handläggare från kommunen och arbetsförmedlingen. Utsedda handläggare har uppdraget att tydligt fokusera på målgruppen. Vidare ska med regelbundenhet berörda handläggare samt coacher/klientstödjare träffas för att diskutera resultat från beslutade insatser samt planera för det fortsatta arbetet. Uppföljning: De individer som deltog i projektet och som uppbar ekonomiskt bistånd kategoriserades inledningsvis i främst 3 grupper; arbetslösa utan ersättning, arbetsmarknadsåtgärd/studier och multi. Utifrån kategoriseringen sattes olika mål för de olika grupperna, för gruppen arbetslösa utan ersättning sattes målet att 80 % av dem skulle vidare genom att antingen gå in i jobbgarantin för ungdomar på arbetsförmedlingen, få jobb eller börja studera. Sammanlagt resultat för arbetslösa utan ersättning blev 75 %. För gruppen arbetsmarknadsåtgärder/studier sattes målet att av de som studerade skulle 100 % kvarstå i studier och av de i arbetsmarknadsåtgärder skulle 80 % komma vidare. 100 % av de studerande kvarstannade i studier, av de i arbetsmarkandsåtgärder kom 75 % vidare till jobbgarantin, arbete eller studier. För gruppen multi sattes mål för när handlingsplan och trepartssamtal skulle genomföras. 24 personer kategoriserades in i denna grupp vid start, 13 avslutades under projekttiden. För denna grupp har ungdomscoacherna varit särskilt viktiga för att ta sig vidare. Fortsättning: Ungdomscoachernas arbete har varit framgångsrikt, de har kunnat stötta individer på ett sätt som ordinarie myndigheter inte kan. Utöver ungdomscoachernas arbete så har handläggare på 12

13 ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen intensifierat sin samverkan kring ungdomar inlemmas Ungdomscoacherna i Samteamet och fortsätter sitt arbete därigenom. Frågan har aktualiserats kring hur Samordningsförbundet kan stödja i att upprätthålla den täta samverkan som nu finns mellan ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. 2.6 Samteamet (MC Vux) Samverkande myndigheter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Finspångs kommun och Landstinget. Projekttid Finanisering: Samordningsförbundet finansierade två klientstödjare med anställning i Finspångs kommun respektive Arbetsförmedlingen. 20 % ersättning utgår till handläggare i teamet, ersättning till löner samt kringkostnader samt fördjupade kartläggningar budgeterades till kr för Utfall för 2013 blev kronor. Skillnaden i utfall beror på att verksamheten planerats starta 1/ men inte kom igång förrän 1/ och var i full drift först i november Målgrupper: Två målgrupper: personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med ohälsa och smärtproblematik och med svag förankring på arbetsmarknaden. Projektet riktar sig till åldersgruppen upp till års ålder. Mål: Öka andelen personer med egen försörjning. Säkerställa att personerna inom målgrupperna får rätt stöd. Skapa en stödverksamhet i Finspång för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förbättra möjligheterna för utsedda handläggare/projektansvariga att fokusera på målgrupperna. 13

14 Verksamhet: Samteamet består av ett team med en handläggare/tjänsteman från respektive myndighet á 20 % vardera samt två individstödjare på heltid. Utöver detta genomför Närsjukvården 30 stycken fördjupade kartläggningar per år inom ramen för verksamheten. I de fördjupade kartläggningarna ingår kurator, sjukgymnast och arbetsterapeut. Samteamet startade i september 2013 under namnet MC Vux då myndigheterna uppmärksammat att arbetet med ungdomar fungerade bra och att motsvarande samarbete krävs kring vuxna. Under hösten har rehabsamordnare från öppenvårdspsykiatrin i Norrköping anslutit till teamet. Uppföljning En första uppföljning gjorde i december (då projektet bara varit igång i 3 månader och en av individstödjarna just startat). 30 individer var då inne i verksamheten varav 3 utan individstöd. 15 av dessa var kvinnor och 12 män. Åldersintervallet sträckte sig mellan 18 och 51 år med en medelålder på 23 år. Anvisande myndighet Arbetsförmedlingen 13 Kommunen 12 Landstinget 2 Försörjning före Ekonomiskt bistånd 20 Aktivitetsstöd 5 Ingen offentlig försörjning 3 Huvudsaklig problematik Psykisk ohälsa 13 Social problematik 9 Fysisk ohälsa 3 Annat 2 Arbetsförmåga bedöms av individstödjare och mäts på förvald skala, 1 4, vid projektstart och vid avslut, 1 för ingen arbetsförmåga och 4 för hög arbetsförmåga. Se definition: 1 = Basbehov Kan ej tänka jobb. Behov av att förändra livssituationen. 2 = Motivation Bättre livssituation. Behöver hjälp med motivation för att förändra och gå vidare. 3 = Praktik/fritidsstudier Fokuserar mot arbete eller studier. Är i regelbunden aktivitet. 4 = Arbete/studier Är självförsörjande genom arbete eller studier. 14

15 Arbetsförmåga vid start 1 5 individer 2 15 individer 3 7 individer Medel arbetsförmåga vid start 2,0 Då ingen deltagare slutat sedan start kan inget utgångsvärde redovisas. Fortsättning: Under hösten 2013 valde styrgruppen att döpa om verksamheten från MC Vux till Samteamet och from 1 januari 2014 ingår de tidigare ungdomscoacherna i verksamheten. 2.7 Informationsspridning och seminarier Under året har 4 handläggare från ekonomiskt bistånd deltagit i Orienteringsutbildning i KBT, däribland de handläggare som arbetat med MC-ungdom. De två coacherna i MC-ungdom har under året gått grundutbildning i Supported employment genom Finspångs kommun. I september anordnade Samordningsförbundet en föreläsning med Åsa Kadowaki där 34 personer deltog på temat Att hitta resurser istället för att fastna i problem. Samordningsförbundet har under hösten hållit i två frukostmöten för handläggare på de olika myndigheterna, syftet med frukostmötena har varit informationsspridning och relationsbyggande mellan myndigheterna. På frukostmöten deltog ca 70 personer. Samordningsförbundet har under hösten tagit fram en layout på informationsfoldrar och börjat trycka upp foldrar för informationsspridning kring förbundets verksamheter. 15

16 3 Samordningsförbundets ekonomi Bokslut 2013 INTÄKTER BUDGET UTFALL 2013 per Fin ram Finspångs kommun ,00 Fin ram Landstinget i Östergötland ,00 Fin ram FK och Arbetsförmedlingen ,00 Övriga intäkter 0 652,00 Summa exkl bankränta ,00 Finansiella intäkter, bankränta ,54 Summa intäkter inkl bankränta ,54 KOSTNADER Stöd och stimulans för att utveckla samverkansprocesser Informationsspridning/seminarier ,00 MC, medfinansiering (hyra) ,00 MC, kundvärd ,07 Processtöd ,25 Summa kostnader ,32 Insatser och utveckling Utvecklingspott ( "knuffpengar") ,44 Communicare medfinansiering ,40 Utvärdering ,00 Ung ,79 Coach unga vuxna (MC ungdom) ,23 Coach/handläggare/kartläggning (MC vux) ,91 NP utredning och insats ,00 Utbildningsinsatser ,00 Summa kostnader ,77 Samordningsförbundet styrelse och kansli ,75 varav Samordningsförbundets styrelse ,63 Kansli ,42 Konferenser, kurser, resor och utbildning ,53 Lokalhyra, el, lokalvård och larm ,40 Telefoni, kopiatorer, datorer mm ,78 Kontorsmaterial ,99 Information ,00 Revision ,00 Summa kostnader exkl finansiella kostnader ,84 Finansiella kostnader bankavgifter ,00 Summa kostnader inkl finansiella kostnader ,84 16

17 Sammanställning Summa intäkter ,54 Summa kostnader ,84 Summa resultat ,30 Kommentarer Angående Medborgarcentrum medfinansiering så är det verkliga utfallet kr för 2013 men från 2012 fanns uppbokat ca kr, utfallet blev sedan ca kr det gör en mellanskillnad på ca kr som ger ett plus i resultatet för Ung+ avslutades 2012, en faktura inkom 2014 varav 416 kronor belastat Utbildningsinsatser har förekommit men konterats till Informationsspridning/Seminarier samt Konferenser, kurser, resor och utbildning inom Kansli. På grund av byte av förbundschef samt ekonom har kostnaden för datorer och telefoni överskridits, dessa är dock av engångskaraktär. I budget fanns inga medel avsatta för information, under hösten har informationsmaterial kring verksamheter tagits fram och tryckts upp och pennor med förbundets logga köpts in till utbildningar varför 6840:- ändå använts inom budgetposten. 17

18 3.2 Resultaträkning Resultaträkning i kr Verksamhetens intäkter not ,00 kr ,00 kr Verksamhetens kostnader not ,00 kr ,00 kr Avskrivningar 0,00 kr 0,00 kr Verksamhetens nettokostnader ,00 kr ,00 kr Finansiella intäkter not ,00 kr ,00 kr Finansiella kostnader not ,00 kr -903,00 kr Finansiella intäkter och kostnader ,00 kr ,00 kr Extraordinära intäkter not ,00 kr 0,00 kr Extraordinära kostnader 0,00 kr 0,00 kr Årets resultat ,00 kr ,00 kr 3.3 Balansräkning Balansräkning i kr TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar not ,00 kr ,00 kr Kassa och banktillgodohavanden ,00 kr ,00 kr Summa omsättningstillgångar ,00 kr ,00 kr SUMMA TILLGÅNGAR ,00 kr ,00 kr EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital not ,00 kr ,00 kr Kortfristiga skulder not ,00 kr ,00 kr SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ,00 kr ,00 kr Not 1. Verksamhetens intäkter Fin ram Finspångs kommun ,00 kr ,00 kr Fin ram Landstinget i Östergötland ,00 kr ,00 kr Fin ram FK och AF ,00 kr ,00 kr Övriga intäkter 4 000,00 kr 652,00 kr Summa intäkter ,00 kr ,00 kr 18

19 Not 2 Verksamhetens kostnader Stöd och stimulans för att utveckla ,00 kr ,00 kr samverkansprocesser Insatser och utveckling ,00 kr ,00 kr Samordningsförbundets styrelse och kansli ,00 kr ,00 kr Summa kostnader ,00 kr ,00 kr Not 3 Finansiella intäkter ,00 kr ,00 kr Not 4 Finansiella kostnader 3 392,00 kr 903,00 kr Not 5 Extraordinära intäkter Återbetalning av moms avseende ,00 kr 0,00 kr Not 6 Omsättningstillgångar Ingående mervärdeskatt 0,00 kr ,00 kr Redovisning moms ,00 kr 0,00 kr Förutbetalda kostnader 0,00 kr 0,00 kr Upplupna intäkter ,00 kr 9 302,00 kr Kassa och bank ,00 kr ,00 kr Summa omsättningstillgångar ,00 kr ,00 kr Not 7 Eget kapital Eget kapital ,00 kr ,00 kr Redovisat resultat ,00 kr ,00 kr Summa eget kapital ,00 kr ,00 kr Not 8 Kortfristiga skulder Lev.skuld - Finspångs kommun ,00 kr 800,00 kr Lev.skuld - Landstinget i Österg. 0,00 kr ,00 kr Lev.skuld - Försäkringskassan 0,00 kr ,00 kr Lev.skuld - Arbetsförmedlingen ,00 kr ,00 kr Lev.skuld - övriga ,00 kr ,00 kr Uppl. kostn. & förutbet. int ,00 kr ,00 kr Summa kortfristiga skulder ,00 kr ,00 kr 19

20 3.4 Finansieringsanalys Finansieringsanalysen tydliggör hur Samordningsförbundets löpande verksamhet har finansierats. Analysen presenterar förändringen av likvida medel under året och erbjuder således kompletterande information till resultat- och balansräkningen. Finansieringsanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Ökning kortfristiga fordringar Minskning kortfristiga fordringar Ökning kortfristiga skulder Minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHET 0 0 FINANSIERINGSVERKSAMHET 0 0 Återbetalning av eget kapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

Delårsbokslut 30/6 2013

Delårsbokslut 30/6 2013 Sandra Lundqvist Medén Verkställande tjänsteman Delårsbokslut 30/6 2013 Kvartalsrapport 2: 2013 Inledning... 3 Insatser... 4 Medborgarcentrum... 4 Medborgarcentrum Kundvärd... 4 MC Ungdom... 4 MC Vux...

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 2 Innehållsförteckning 1. Samordningsförbundets uppgifter och verksamhet... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Samordningsförbundets uppgift och beslutanderätt...

Läs mer

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Samordningsförbundet Östra Östergötland Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland 1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31. Samordningsförbundet Consensus. Organisationsnummer: 222000-2261

Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31. Samordningsförbundet Consensus. Organisationsnummer: 222000-2261 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31 et Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 1 c/o Mobiltel: 070-677 78 12 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010.01.01-2010.12.31 Styrelsen för et, 222000-2261,

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Styrelsemöte ANSLAG/BEVIS

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Styrelsemöte ANSLAG/BEVIS Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid:, Bleken, Finspångs kommunhus kl. 09.00 Beslutande: Ulrika Jeansson (s) Finspångs kommun Johanna Hedberg Försäkringskassan

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor:

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor: Kommunfullmäktige 2006-11-27 227 525 Kommunstyrelsen 2006-11-13 208 512 Arbets- och personalutskottet 2006-10-30 212 461 Socialnämnden, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 1 (10) Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan,

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.05 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande ej Criss Hagfeldt 46 Birgitta Wessman Thyrsson (Region

Läs mer

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Verksamhetens art och inriktning Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet inom Piteå kommuns

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet 1(11) Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet Styrelsen för Samordningsförbundet i Skövde, 222 000 2253, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2008. Verksamhetens kostnader uppgick

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen kl 13.15 15.50 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Plats och tid: Repslagaregatan 12 plan1, kl 13.15 15.25 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

Årsberättelse med bokslut

Årsberättelse med bokslut Årsberättelse med bokslut 2010 2011 FINNVEDENS SAMORDNINSGFÖRBUND BYGGER BROAR FÖR EN HÅLLBAR SAMVERKAN Organisationsnummer 222000-2873 Innehållsförteckning Syftet med samordningsförbundets verksamhet

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Ledningsstaben 2013-12-13 Eliana Pettersson Beredningen för samverkan Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Tid: 13 december 2013, kl. 08.30 12.00 Plats: Östra samordningsförbundet,

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun )

Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun ) Plats och tid: Söderköping Kommunhus, torsdag den 28 februari kl 13.15 16.10 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice

Läs mer

Budget och verksamhetsplan för år 2015

Budget och verksamhetsplan för år 2015 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/14 2014-11-20 Ärende nr 3 Budget

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samordningsförbundet Göteborg Nordost Projekt Exsistre Årsredovisning 2012 Dnr 2013/01 Sida 1 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ORGANISATION... 3 Projektägare...3 Styrgrupp för Exsistre...3 Projektledning...4

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Syftet med detta informationsblad och mall för ansökan är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet. Samordningsmedel kan sökas för att helt eller delvis finansiera

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Grundutbildning SUS 2014-03-24. Arrangör: Nationella rådet

Grundutbildning SUS 2014-03-24. Arrangör: Nationella rådet Grundutbildning SUS 2014-03-24 Arrangör: Nationella rådet SUS Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Försäkringskassan är systemägare,

Läs mer

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan,

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Uddevalla,

Läs mer

Förslaget till budget för år 2012 omfattar 5400 tkr. Av dessa medel är 5100 tkr 2012 års bidrag till förbundet från medlemmarna.

Förslaget till budget för år 2012 omfattar 5400 tkr. Av dessa medel är 5100 tkr 2012 års bidrag till förbundet från medlemmarna. Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Norra Dalsland, kommande Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng (BÅD-ESÅ)finns framtaget. Inriktningen är att under 2012 utveckla

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

SUS-utbildning 2015-04-08. Arrangör: Nationella rådet

SUS-utbildning 2015-04-08. Arrangör: Nationella rådet SUS-utbildning 2015-04-08 Arrangör: Nationella rådet SUS Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Uppföljning på lokal, regional och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20 Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.00 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst )ej närvaro Claes

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-03-04 1(5) Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Bakgrund Antalet unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar. Idag är det svårt att

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning Samordningsteam i Skäggetorp, Ryd och Berga Projektägare och styrgrupp Projektägare: Landstinget i Östergötland, Primärvården Centrala Styrgrupp; Per Ohlsson, Primärvårdschef, Centrala

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Bilaga 1. Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning. Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133

Bilaga 1. Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning. Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133 Bilaga 1 Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133 Kvinnocoacher (ID 1019) Projektägare: Landstinget Västmanland genom

Läs mer