Stockholm den 21 oktober 2010 R-2010/1028. Till Näringsdepartementet N2010/615/ITP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm den 21 oktober 2010 R-2010/1028. Till Näringsdepartementet N2010/615/ITP"

Transkript

1 SVERIGES ADVOKATSAMFUND R-2010/1028 Stockholm den 21 oktober 2010 Till Näringsdepartementet N2010/615/ITP Sveriges advokatsamfönd har genom remiss den 15 juli 2010 beretts fillfälle att avge yttrande över promemorian Bättre regler for elektroniska kommunikafioner (Ds 2010:19). Sammanfattning Med undantag för de invändningar som följer nedan har Advokatsamföndet ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i promemorian. De uppdaterade EUdirektiven som ligger till gmnd för regleringen inom området för elektronisk kommunikation synes i stort sett införas på ett korrekt sätt genom de lagändringar som föreslås i promemorian. Lagtekniskt bör dock lagtexten i några avseenden anpassas till ordalydelsen i de relevanta direktiven, i syfte att minska risken för otydlig tillämpning av regelverket. Advokatsamföndet bedömer att ytterligare övervägande bör göras beträffande reglema kring den nationella regleringsmyndighetens oberoende iförhållandetill regeringen och möjligheten att ålägga operatörer en lägsta tjänstekvalitet i näten i syfte att nå nätneutralitet. Även i detta fall önskar Advokatsamföndet adressera frågor om integritet, säkerhet och tillsyn. Lagförslagen Advokatsamföndet anser att den föreslagna lagtexten i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) bör anpassas till ordalydelsen i de relevanta direktiven i syfte att minska risken för otydlig tillämpning av regelverket. Laboratoriegalan 4. Box STOCKHOLM, ifn , fax

2 SvHKiGES ADVOKATSAMFUND 1 kap. 7 LEK I artikel 2 h) punkt s) ramdirektivet anges att en definition av begreppet samtal ska läggas till enligt följande; "samtal: en förbindelse som upprättas genom en allmänt tillgänglig elekfronisk kommunikationstjänst som möjliggör tvåvägs röstkommunikation". I promemorian anges i stället: "samtal: förbindelse för överföring av samtal som medger tvåvägskommunikation". Advokatsamföndet ser ingen anledning till att definitionen i direktivet inte ska implementeras enligt sin ordalydelse i LEK. 3 kap. 11 LEK Implementeringen av artiklarna 9.3 och 9.4 i ramdirektivet är otydlig, vilket försvårar en tillämpning av 3 kap. 11 LEK. I artikel 9.3 första stycket anges som huvudregel att medlemsstaterna ska "säkerställa att alla former av teknik som används för elektroniska kommunikationstjänster kan användas i de radiofrekvensband som förklarats tillgängliga för elektroniska kommunikationstjänster...". I artikel 9.4 första stycket anges motsvarande huvudregel avseende "alla typer av elektroniska kommunikafionstjänstef'. I artikel 9.3 andra stycket anges, som undantag från huvudregeln, att medlemsstaterna får fastställa begränsningar för de former av teknik för radionät eller trådlös tillgång som används för elektroniska kommunikationstjänster, om det är nödvändigt för uppfyllandet av vissa i artikeln särskilt angivna ändamål. I artikel 9.4 första stycket anges på motsvarande vis att medlemsstaterna kan fastställa begränsningar för de typer av elektroniska kommunikationstjänster som ska tillhandahållas, inbegripet, när det är nödvändigt, för att uppfylla en bestämmelse enligt International Telecommunication Unions (ITU) radioreglemente. I artikel 9.4 andra stycket anges fömtsättningar för att kräva att en viss kommunikationstjänst tillhandahålls inom ett specifikt band. I artikel 9.4 tredje stycket anges i stället fömtsättningarföratt förbjuda att någon annan elektronisk kommunikationstjänst fillhandahålls inom ett specifikt band. Huvudregeln om teknik- respektive tjänsteneutralitet införlivas genom den föreslagna ändringen i 3 kap. 11 första stycket LEK, där punkten 2 enligt tidigare lydelse tas bort. I artikel 9.3 och artikel 9.4 görs dock, som framgått ovan, en åtskillnad mellan teknik och tjänster, vilken synes saknas i 3 kap. 11 andra stycket LEK. Hänvisningen till ITU:s radioreglemente i artikel 9.4 första stycket saknas. Vidare är det oklart om artikel 9.4 andra stycket "förutsättningar för att kräva att en viss kommunikationstjänst tillhandahålls inom ett specifikt band" överhuvudtaget är implementerad.

3 SvERiGKS ADVOKATSAMFUND Slutligen är lokutionen i 3 kap. 11 tredje stycket LEK om "villkor enligt andra stycket vilkaförbjuderfillhandahållandet..." oklar eftersom andra stycket inte synes möjliggöra några förbud. Sammantaget anser Advokatsamföndet att dessa oklarheter måste övervägas ytterligare i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 3 kap. 17 LEK Ordet tillämpas är felstavat i paragrafens sista mening iförslagettill lagtext. 4 kap. 5 LEK I avsnitt 6.3 i promemorian anges att för genomförande av artikel 9.1 i tillträdesdirektivet bör 4 kap. 5 LEK ändras genom att det i paragrafen läggs till att en operatör även får förpliktas att i ett referenserbjudande eller på annat sätt offentliggöra specificerade uppgifter om villkor som begränsar tillträde till eller användning av tjänster och applikationer (s. 132). Detta tyder på att avsikten har varit att bestämmelsen även ska innefatta användning av applikationer, vilket dock inte framgår av den föreslagna lagtexten. 5 kap. 9 LEK I artikel 30.4 i USO-direktivet stadgas att "en abonnent som ingått ett avtal om portering av ett nummer till ett nytt företag ska under alla omständigheter fa numret aktiverat inom en arbetsdag". Motsvarande krav om en arbetsdag saknas iförslaget.i promemorian anges i stället att överlämnande ska ske snarast möjligt. I promemorian anges att genom en gällande branschöverenskommelse ska avbrottstiden för kunder vid nummerportering aldrig överstiga en timme. Enligt promemorian leder det således helt fel om man i lagen anger att avbrott i tjänsten inte far Överstiga en arbetsdag (s. 212 ff). Kravet inom vilken fid aktivering ska ske samt längsta fid för avbrott i tjänsten som får förekomma bör därför inte komma till uttryck i lagtexten, utan regleras genom föreskrifter som ses över med jämna mellanmm. Advokatsamföndet delar inte uppfattningen att det "skulle leda helt fel" att i lagtexten föreskriva en maximal avbrottstid om en arbetsdag. Den omnämnda bransch överenskommelsen omfattar inte samtliga operatörer i branschen. Vidare försvåras operatörernas förståelseförlagstiftningen om dessa ska behöva ta del av PTS föreskrifter för att få kännedom om maximal avbrottstid. Advokatsamföndet anser därför att det i lagtexten bör anges att överlämnande av telefonnummer ska utföras snarast möjligt, dock som längst inom en arbetsdag.

4 SvHRiGt-S ADVOKATSAMFUND Skåp. 15 LEK I artikel 20.1 i USO-direkfivet (första meningen) anges att konsumenter/slutanvändare har rätt till avtal med ett eller flera företag som tillhandahåller sådan anslutning och/eller sådana tjänster. Motsvarande reglering saknas i förslaget. I avsnitt behandlas inte frågan om rätten till avtal, utan endast själva avtalsinnehållet. Såvitt Advokatsamföndet kan bedöma saknas anledning att inte uttryckligen stadga kundemas rätt till ett avtal. I artikel 20.1 b) (tredje strecksatsen) i USO-direktivet stadgas vidare att avtalet ska ange "erbjuden minimitjänstekvalitet inbegripet tidpunkten for den första anslutningen och, vid behov, andra parametrar for tjänstekvalitet som fastställs av de nationella regleringsmyndigheterna". Den kursiverade texten saknas i lagförslaget och någon förklaring till detta fmns inte. Advokatsamfundet anser att 5 kap. 15 LEK bör justeras för att bättre motsvara den aktuella artikeln. 5kap. 17a LEK Advokatsamfundet noterar att punkt 6. "produkter och tjänster som är riktade till abonnenter medfönktionsnedsättning"är annorlunda formulerad än motsvarande bestämmelse i artikel 21.3 f) USO-direkfivet, som anger: "regelbundet ge abonnenter med fönktionshinder detaljerad information om produkter och tjänster som är riktade till dem". Enligt Advokatsamföndet saknas anledning att använda en annan formulering än den som framgår av direktivet. 6 kap. 4 a LEK I artikel 4.3 andra stycket e-dataskyddsdirektivet stadgas att abonnent/enskild person ska underrättas utan onödigt dröjsmål. Motsvarande bestämmelse saknas i 6 kap. 4 a LEK. I artikel 4.3 e-dataskyddsdirektivet stadgas att den behöriga nationella myndigheten far, efter att ha beaktat brottets sannolika negativa effekter, kräva att leverantören meddelar abonnenten eller den enskilda personen om personuppgiftsbrottet, om så inte redan skett. I 6 kap. 4 a LEK anges dock att PTS har sådan möjlighet endast "om incidenten i större grad kan antas påverka de abonnenter eller användare som uppgiftema berör". Promemorian synes således ge PTS en snävare behörighet än direktivet, som inte ställer något krav på påverkan "i större grad". Enligt Advokatsamfundet saknas anledning till denna snävare behörighet, varför en justering av förslaget bör ske.

5 SVERIGES ADVOKATSAMFUND 7 kap. 4 LEK I artikel 10.2 i auktorisationsdirektivet anges att "om en nationell regleringsmyndighet finner att ett företag inte uppfyller ett eller flera av villkoren för den allmänna auktorisationen eller nyttjanderättema eller de särskilda skyldigheter som avses i artikel 6.2, ska den underrätta företaget om detta och geföretagetmöjlighet att inom en rimlig tidsperiod inkomma med synpunkter". Operatörens rätt att fa en rimlig tidsperiod på sig att inkomma med synpunkter uttrycks emellertid inte iförslagettill 7 kap. 4 LEK. Det enda som anges är att rättelse kan ske inom skälig tid, vilket inte är samma sak som att fa inkomma med synpunkter. Förslaget bör därför enligt Advokatsamföndet justeras för att bättre motsvara aktuell artikel. 8kap. 14a LEK Advokatsamföndet noterar att det har blivit en felskrivning i förslaget till lagtext. Den nationella regleringsmyndighetens oberoende ställning I artikel 3.3 a i direktivet har bestämmelser införts som syftar till att garantera den nationella regleringsmyndighetens oberoende och opartiskhet. Av direkfiv 2009/140/EG, skäl 13,framgåratt syftet med den nya direktivbestämmelsen är att stärka de nationella regleringsmyndigheternas oberoende, genom att öka deras befogenheter ochfömtsägbarheteni deras beslut. Vidare framgår att det borde införas uttryckliga regler som skyddar den nationella regleringsmyndigheten mot extem inblandning eller politiska påtryckningar, som kan äventyra dess oberoende. Promemorian innefattar emellertid inga förändringar i LEK gällande PTS oberoende ställning. Detta med hänvisning till att det uppges saknas behov av sådana bestämmelser. Näringsdepartementet hänvisar här till 11 kap. 7 regeringsformen där detframgåratt ingen myndighet, eller riksdagen, far bestämma hur enförvaltningsmyndigheti ett särskilt fall ska besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun. Advokatsamföndet ställer sig emellertid frågande till om kraven i ramdirektivet kan anses ha blivit tillräckligt tillgodosedda enbart genom 11 kap. 7 regeringsformen. Redan av den redogörelse som i promemorian (s. 263 ff) lämnas Över de möjligheter som i dag finns att entlediga styrelse, generaldirektör och dennes ställföreträdare torde det vara mycket tveksamt om Sveriges åtaganden på denna punkt verkligen är uppfyllda. Dessutom omfattar PTS uppdrag inte enbart myndighetsutövning mot enskilda i särskilda ärenden. PTS har också exempelvis behörighet att utfärda föreskrifter och allmänna råd, vilka i sin tur blir bindande eller vägledande för aktörerna på marknaden. Enligt Advokatsamfundets mening kan PTS oberoende äventyras även i utövandet av detta uppdrag, vilket inte omfattas av II kap. 7 regeringsformen, då det inte involverar myndighetsutövning mot enskild.

6 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Vidare noteras att principen om den nationella regleringsmyndighetens oberoende är en rättssäkerhetsprincip, i likhet med exempelvis proportionalitetsprincipen. Proportionalitetprincipen framgår av 2 kap. 18 regeringsformen. Lagstiftaren har dock ansett att proportionalitetsprincipen har varit tillräckligt väsentlig för att lyftas fram även i flera andra lagar, exempelvis i I kap. 2 LEK. Frågan är om inte också principen om PTS oberoende ska stadgas särskilt i LEK, inte minst i ljuset av att det i ändringsdirektivet anförs att uttryckliga regler om den nationella regleringsmyndighetens oberoende borde införas. Sammantaget ifrågasätteradvokatsamföndet om förslaget innebär en korrekt implementering av artikel 3.3 i ändringsdirektivet. Nätneutralitet I 5 kap. 6 c LEK föreslås att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska ges rätt att meddela föreskrifter om krav på lägsta tjänstekvalitet, om det behövs för att förebyggaförsämringav elektroniska kommunikationstjänster eller långsam trafik i elektroniska kommunikationsnät. Förslaget utgör en implementering av artikel 22.3 i USO-direktivet (s. 179 ff). Advokatsamföndet anser att denföreslagnabestämmelsen inte korrekt implementerar artikel 22.3 i USO-direkfivet och att i vart fall förarbetena fill bestämmelsen behöver kompletteras för att nödvändiga rättssäkerhetskrav ska tillgodoses. Artikel 22.3 i USO-direkfivet syftar primärt fill att, om nödvändigt, uppnå det som bmkar benämnas nätneutralitet, d.v.s. en situation där de natägande operatörema inte diskriminerar mellan olika former av trafik. I dag torde det endast vara möjligt att på konkurrensrättsliga grunder reglera sådana diskriminerande förfaranden. Förekommande ingrepp mot andra konkurrensbegränsande förfaranden enligt LEK fömtsätter i princip att operatören i fråga har betydande inflytande enligt 4 kap. LEK. Någon sådan begränsning finns dock inte avseende frågan om nätneutralitet, eftersom de utfärdade föreskrifterna blir generellt tillämpliga på samtliga operatörer. Ett meddelande avföreskrifterenligt den föreslagna 5 kap. 6 c LEK innebär likväl, när föreskrifterna sedan tillämpas, en inskränkning i operatöremas äganderätt till och kontroll över sin infrastmktur. Varje sådan åtgärd måste omgärdas av tillräckliga krav på proportionalitet och rättssäkerhet. Näringsdepartementet påpekar detta avseende t.ex. bestämmelsen i den föreslagna 4 kap. 13 a LEK (se avsnitt 6.6 i promemorian), men underlåter att göra så avseende här aktuell bestämmelse. Detföreliggerförvissoen skillnad mellan 5 kap. 6 c LEK och 4 kap. 13 a LEK såtillvida att den senare paragrafen avser direkt myndighetsingripande gentemot enskild, medan den förra endast avser meddelande av generella föreskrifter. Som ovan påpekats torde syftet med meddeladeföreskrifterenligt 5 kap. 6 c LEK likväl vara att kunna vidta myndighetsåtgärder som inskränker enskildas äganderätt. Advokatsamfundet anser därför

7 SVERIGES ADVOKATSAMFUND att det är av vikt att även de meddelade föreskrifterna, och inte endast beslut meddelade med stöd avföreskrifterna,far en utformning som möjliggör en proportionerlig och rättssaker tillämpning i de enskilda fallen. Detta synes vara av särskild vikt då det ju även är PTS som ska tillämpaföreskrifternaoch utöva tillsyn över deras efterlevnad. Det vore därför, enligt Advokatsamföndet, värdeföllt om det i förarbetena inkluderas närmare överväganden kring föreskrifternas innehåll och utformning. Advokatsamföndet noterar vidare att det följer av artikel 22.3 andra stycket i USOdirektivet att PTS ska kommunicera med såväl kommissionen som Berec innan krav på lägsta tjänstekvalitet ställs. Detta omnämns också i promemorian. USO-direktivets andra stycke återfinns dock inte i förslaget till 8 kap. LEK i promemorian, där övriga skyldigheter att kommunicera med dessa organ framgår. Sammantaget anser Advokatsamföndet således att 5 kap. 6 c LEK bör kompletteras med en bestämmelse i 8 kap. LEK avseende kommunikation med kommissionen och Berec samt att de kommande förarbetena starkare betonar vikten av proportionalitet och rättssäkerhet vid utfärdandet av föreskrifter enligt bestämmelsen. Övrigt Frågor om integritet, säkerhet och tillsyn i elektronisk kommunikation har varit föremål för en rad utredningar. Advokatsamfundet vill även i detta sammanhang hänvisa till tidigare yttranden och ännu en gång framhålla kraven på kontroll och uppföljning. Advokatsamfundet ber därför att fa hänvisa till sina remissyttranden över delbetänkandet Tillgång fill elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m. (SOU 2005:38), Ju2005/4823/Å den 28 november 2005, betänkandet Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning (SOU 2007:76) Ju2007/9590/BIRS den 13 mars 2008, promemorian Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning den 26 febmari 2009 och delbetänkandet En mer rättssaker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpning (SOU 2009:1), Ju 2009/834/Å den 18 maj Samfiiga yttranden biläggs detta yttrande. SVERIGES ADVOKATSAMFUND y '' L^Anne Ramberg

8 3jflcLQ<X. 1 R-2005/1309 Stockholm den 28 november 2005 Till Justitiedepartementet Ju2005/4823/Ä Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 september 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m. (SOU 2005:38). Med anledning härav anför Advokatsamföndet följande. Allmän bedömning Med utgångspunkt från de intressen som Advokatsamföndet har att ta tillvara framstår de förslagnaförfattningsändringamasom synnerligen långtgående - särskilt när den samlade effekten avföreslagnaförfattningsändringar ochförutskickadekrav på att bevara trafikdata beaktas från integritets- och rättssäkerhetssynpunkt. Förslagen bör enligt Advokatsamfundets mening inte läggas till grund för lagstiftning utan en närmare genomlysning av vilka effekter som kan förväntas från integritets- och rättssäkerhetssynpunkt och hur en bättre balans kan uppnås mellan effektivitet och integritet, utan att befogade åtgärder för att utreda brott hindras. Härvid har samföndet beaktat att andra omfattande förslag nyligen lagts fram om en vidgad tvångsmedelsanvändning i IT-miljö - se Brott och brottsutredning i IT-miljö (Ds 2005:6). BRU har uttryckligen (s. 113) bortsett från dessa forslag, som bygger på konventionsåtagande. Advokatsamföndet har i många sammanhang gett uttryck for sin oro för de ökade risker for integritetsintrång som kan bli konsekvensen av det stora antalet förslag till förändringar i det straffprocessuella regelverket som är aktuella. I direkfiven fill Integritetsskyddskommittén (Ju 2004:05, dir. 2004:51) anför regeringen att det kan finnas anledning att göra en samlad analys avseende förhållandet mellan den totala verkan av den nuvarande (vår kursivering) lagstiftningen om tvångsmedel och annan övervakning och skyddet för den personliga integriteten. Samfundet framhöll i sitt yttrande den 30 september 2005 över promemorian Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra allvarlig brottslighet (Ds 2005:21) att lagsfiftning enligt förslagen i den promemorian inte borde

9 övervägas innan en redovisning av Integritetsskyddskommitténs analys förelåg. Samfundet har samma inställning i fråga om förslagen i detta betänkande. Hemlig dataavläsning Ett helt nytt tvångsmedel föreslås som innebär att en brottsutredande myndighet, efter tillstånd av rätten, ska få hacka sig in och plantera programvara för att "avläsa" data. i hemlighet utan någon efterföljande underrättelse till den misstänkte. Myndigheten ska fill och med, efter tillstånd av rätten, i hemlighet fa installera hård- eller mjukvara for dataavläsningen på en plats som annars särskilt skyddas mot intrång; t.ex. en bostad. Till detta kommer att "avläsningen" inte bara avser sådan information om användningen - s.k. trafikuppgifter - som avses vid beslut om teleövervakning. Även innehållet omfattas och tekniken gör en långtgående åtkomst och sortering möjlig när berörda infonnationssystem ska avläsas. Utredningen för härvid inga närmare resonemang om de vitt skilda sätt på vilka informationssystem kan användas, t.ex. med inbyggda mikrofoner (alla bärbara datorer har numera mikrofon), kanskefillsammansmed webbkamera. Tekniken och författningsförslaget gör del i princip möjligt att överfora och "avläsa" informationen i realtid. Resultatet kan alltså bli att samtal avlyssnas när de pågår, om t.ex. IP-telefoni används, eller att det mm där infomiationssystemet finns kan betraktas som på film, om en webbkamera fmns ansluten till den dator som i hemlighet "avläses". Har datorn inbyggd eller ansluten mikrofon torde den programvara som "planteras" kunna instrueras att aktivera mikrofonen, om den inte redan är aktiverad. Samtal mellan personer i rum där infonnationssystem finns som är föremål for "avläsning" skulle därmed kunna avlyssnas i realtid (huggning). Avgörande blir hur inplanterade tekniska hjälpmedel utformas och instrueras; ska t.ex. en redan aktiv mikrofon slås av? Till detta kommer att omfattande informationsmängder i form av databaser eller handlingar kan "avläsas" i ett system. Ett beslut om dataavläsning skall visserligen innehålla uppgift om "det informationssystem tillståndet gäller". Begreppet informationssystem bmkar ges en synnerligen vid tolkning; se t.ex. ett rambeslut som gäller på området, där informafionssystem definieras som en apparat eller en gmpp av sammankopplade apparater eller apparater som hör samman med varandra, av vilka en eller flera genom ett program utför automatisk behandling av datorbehandlingsbara uppgifter, samt datorbehandlingsbara uppgifter som lagras, behandlas, hämtas eller överförs med hjälp av dessa för att de skal! kunna drivas, användas, skyddas och underhållas (Ds 2005:5 s. 17). Enligtförfattningskommentarentill 11 förslaget till lag om hemlig dataavläsning "finns det givetvis inget hinder mot att beslutet ger tillstånd till hemlig dataavläsning i flera informationssystem samfidigt" (s. 431). Lagtexten (se 5 ) och mofiven synes alltså möjliggöra, efter beslut av rätten, att programvara for "avläsningen" via nät installeras i hemlighet i en eller flera servrar hos bl.a. företag - t.ex. VOLVO eller SKF - om det finns särskild anledning att anta att en misstänkt har använt sig av eller kommer att använda sig av dem (synnerligen anledning krävs inte eftersom det inte är fråga om annans bostad). Efter särskilt tillstånd av rätten f^r även hemlig installafion (utan företagets vetskap) ske på plats.

10 Trots att de beskrivna långtgående intrången synes kunna omfattas av fbrfattningsförslaget har BRU menat att hemlig dataavläsning bör fa äga mm redan vid fömndersökningar rörande dataintrång; dvs. brott som har en jämförelsevis låg straffskala och för vilka inte ens te\eöven'akning har fatt äga rum förrän till följd av nyligen genomförda författningsändringar. Advokatsamfundet kan inte - om hemlig dataavläsning trots allt skulle införas som tvångsmedel - ansluta sig till att åtgärder som kan antas fl längre gående verkningar från integritets- och rättssäkerhetssynpunkt än hemlig teleavlyssning skall kunna medges redan på den nivå där endast teleövervakning kan komma i fråga (enfömndersökningom dataintrång o.l. kan inte grunda teleavlyssning). Vid en prövning enligt den föreslagna lagen kvarstår visserligen en begränsning utifrån proportionalitet och det är möjligt att sätta upp särskilda villkor för ett tillstånd. Frågan är emellertid hur rätten och ett offentligt ombud - innan dataavläsningen inletts - ska kunna bilda sig en närmare uppfattning omförutsättningarna.kan de brottsutredande myndigheterna t.ex. vara säkra på var den berörda datorn finns om åtgärdema sker via nät och att åtgärdema inte öppnar upp för intrång av andra? Finns informationssystemet möjligen helt eller delvis utomlands så att åtgärden skulle innebära ett intrång i det främmande rikets suveränitet och används någon teknisk svaghet så atl även andra kan uppmärksammas på den och ta sig in i informafionssystemet? Som ytterligare exempel på komplikationer kan nämnas atl det offentliga ombudet - som enligt fbrslaget inte underrättas om att ett tekniskt hjälpmedel återtagits (se 13 ) - avses agera om återtagande inle sker (s. 391). Här behöver dessutom de processuellaförutsättningarnabelysas. Slufiigen kan en begränsning av lagens giftighet till fem år, med hänsyn fill den snabba utvecklingen, knappast ses som provisorisk eftersom en översyn sannolikt hur som helst är nödvändig inom den tiden. Sammanfattningsvis kvarstår så många frågor rörande tvångsmedlets utformning och verkningar från bl.a. integritets- och rättssäkerhetssynpunkt att förslaget inte utan ytterligare genomlysning bör läggas till gmnd fbr lagsfiftning. Det bör härvid noga övervägas hur rätten och det offentliga ombudet skall kunna ta ställning till och i praktiken verka fbr en avgränsning av eventuella kommande beslut på området. De beskrivningar BRU ger synes i huvudsak ta sikte på effekfivitetsvinster, utan närmare genomlysningar av möjliga begränsningar för att tillgodose rättssäkerheten och den enskildes personliga integritet. Hemlig avlyssning och övervakning, m.m. På motsvarande sätt har utredningen drivit frågan om effektivitet långt i sina förslag till vidgade möjligheter att avlyssna och övervaka telekommunikationer. Vad som på detta område helt synes förändra fbrutsättningama för att bedöma och motverka allt for långt gående integritetsintrång är förslaget om att låta det brottsutredande organet själv - och först på verkställighetsstadiet - bestämma vilka teleadresser (tekniska hjälpmedel) som ett beslut om avlyssning eller övervakning ska omfatta. Det kan ofta stå klart att en viss person kan misstänkas för sådan brottslighet och under sådana omständigheter att förut-

11 sättningar fbr hemlig teleövervakning eller hemlig teleavlyssning i och för sig kan anses föreligga. Det återstår emellertid att avgränsa det intrång som åtgärden innebär. Här kompliceras en bedömning av utredningens förslag av att - utöver att bestämningen av vad som ska fa avlyssnas flyttas till verkställighetsstadiet - det föreslås en terminologiskjustering. Denna temiinologiska justering skulle enligt utredningen ha sin grund i utvecklingen på IT-området. I realiteten skulle en sådan ändring emellertid innebära en återgång fill ett äldre, för IT-miljö knappast hållbart synsätt, nämligen att ett visst tekniskt hjälpmedel alltid skulle kunna pekas ut. Redan av utredningens egen beskrivning av vad tvångsmedelsanvändningen ska ta sikte på framgår emellertid att verkställigheten - trots den ändrade terminologin - avser "identifierade enskilda telefonnummer eller e-postadresser" 0.1. (se bl.a. s. 199): dvs. inte ett visst tekniskt hjälpmedel så som en viss dator eller telefonlur eller ett visst exemplar av en programvara t.ex. för IP-telefoni. Att verkställigheten avser vissa adresser via vilka kommunikafion sker och inte viss telefonlur eller liknande blir särskilt tydligt nar det beaktas att tvångsmedlet normalt verkställs hos en operatör, med avseende på viss eller vissa teleadresser, inte en viss telefonapparat, telefax eller liknande. Utredningens synes i denna del gmnda sitt resonemang på att ingen precisering avses ske förrän på verkställighetsstadiet. Därmed krävs ingen notering i rättens beslut och det framstår som oklart hur det i efterhand ska kunna klarläggas vad verkställigheten har omfattat, om teleadressema inte längre ska anges. Det bör härvid övervägas hur den parlamentariska kontrollen och JO:s granskning ska kunna verksamt motverka otillbörliga integritetsintrång. Advokatsamfundets delar utredningens bedömning att nuvarande kontantkortshantering vållar betydande komplikationer. Utredningens förslag innebär dock att frågan om vilka teleadresser en verkställighet far omfatta undantas rättens prövning också i alla andra fall (fast telefoni m.m.), utan att några skäl för detta anges. I prakfiken kan en mängd olika teleadresser aktualiseras, t.ex. till en tidningsredaktion, en advokatbyrå, en telefonkiosk eller liknande där åtgärder för verkställighet framstår som särskilt känsliga. En prövning av rätten bör kvarstå i vart fall för sådana teleadresser och för mobil telefoni o.l. där abonnenten fmns noterad med namn för abonnemanget och i kataloger m.m. De oklarheter som berörts av utredningen rörande begreppets innebörd (s. 166) kan enkelt åtgärdas och utmönstringen av begreppet "tele" skulle kunna ske på motsvarande sätt som för övriga begrepp så att endast termen "adress" används i lagtexten. Skulle berörda teleadresser i någon del fa bestämmas först på verkställighetsstadiet bör de närmare fömtsättningama bestämmas tydligare än iförslagetoch särskilda krav gälla, med möjlighet till prövning och överklagande i efterhand. För de allmänna ombuden torde uppdraget annars komma att framstå som mindre meningsföllt. I första hand bör alltså andra vägar än dem utredningen föreslagit prövas fbr att undgå hinder mot effektiva åtgärder fbr avlyssning och övervakning. Domstol och allmänt ombud torde inte fa tillräcklig information om valen av övervakade eller avlyssnade adresser eller hjälpmedel flyttasfillverkställighetsstadiet. Förslaget innebär ju att dessa fömtsättningar skulle komma att klarläggs forst senare, under verkställigheten av ett redan fattat tvångsmedelsbeslutet. 1 denna del behövs en närmare genomlysning av alternativa lösningar.

12 Sammanfattningsvis skulle det enligt Advokatsamfundets bedömning finnas risk för att domstolen och det allmänna ombudet närmast kommer att framstå som ett rundningsmärke, om den för frågan om integritetsintrång avgörande bedömningen av vilka teleadresser som ska fa avlyssnas omvandlas fill en verkställighetsfråga. Vidare avstyrker samföndet förslaget att åklagare skall ges rätt att i brådskande fall fatta beslut om övervakning enligt fbrslaget till 27 kap. 19 rättegångsbalken. Om behovet av att kunna fatta beslut snabbt är så stort som utredningen synes mena, kan det också finnas skäl att organisera domstolsverksamheten på sådant sätt att en domstolsprövning kan ske inom kort tid. Övriga frågor Förslagen leder sammantaget till en väsenfiigl ökad användning av hemliga tvångsmedel. Effektema härav behöver som framgått genomlysas från integritets- och rättssäkerhetssynpunkt. Utredningen ger återkommande upplysningar om effektivitetsvinster och behoven av sådana, utan motsvarande genomgång rörande behoven av skydd for enskildas personliga integritet. En viktig del i detta sammanhang är vilka ekonomiska styrmedel som tas i bruk. Advokatsamfundet ansluter sig i denna del fill Lars Trädgårds särskilda yttrande (s. 465) angående risken fbr överkonsumtion. Kanske skulle det rent av kunna bli fråga om en generell övergång från andra spaningsåtgärder till hemlig avlyssning, övervakning och dataavläsning. Denna risk bör bedömas tillsammans med förslaget att det först på verkställighetsstadiet avses bedömas vilka teleadresser och tekniska hjälpmedel som skall omfattas av åtgärden; dvs. att den brottsutredande myndigheten fbreslås f^ egen kontroll även över detta led. På samma sätt som Advokatsamfundet påpekat i tidigare sammanhang ges inte heller i detta betänkande några beskrivningar av vad som är tillåtet fbr ett foretag eller en enskild som vill skydda sig om brottsliga angrepp. Problemen blir därmed alltmer accentuerade när legitima och behövliga skyddsåtgärder ska genomföras av enskilda utan att behöva riskera att själv göra sig skyldiga fill brott fill följd av att skyddet skulle kunna anses innefatta någon form av intrång eller annan otillåten åtgärd (jfr samfundets yttrande den 16 juni 2005 över Ds 2005:5 Angrepp mot informationssystem. Denna risk framträder särskilt tydligt om företag - när något oväntat inträffar i dess informationssystem - också skulle behöva beakta risker för att verktyg för hemlig dataavläsning kan ha installerats i hemlighet av en brottsutredande myndighet, som dessutom avses återta hjälpmedlet eller göra det obmkbart utan att skada i övrigt. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS R-2008/0035 Stockholm den 13 mars 2008 Till Justitiedepartementet Ju2007/9590/BIRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Lagring

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet

Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet REMISSYTTRANDE 2015-08-26 Institutet för Juridik och Internet Box 586 114 79 Stockholm info@juridikinstitutet.se Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet Sammanfattning Institutet för Juridik

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande

Läs mer

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Malmö Datum Dnr ÅM-A 2015/0743 Kammaråklagare Anna Palmqvist Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Datalagring

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1)

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1) Remissyttrande Sida 1 (7) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Ju2009/834/Å Justitiedepartementet (Ju/Å) 103 33 Stockholm Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker

Läs mer

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet)

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Lagrådsremiss Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Peter Hultqvist Maria

Läs mer

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3 R-2007/1126 Stockholm den 18 december 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/7778/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 september 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70 Sida 1 (6) Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel

Läs mer

ÅKLAGARMYNDIGHETEN REMISSYTTRANDE Sida 1 (14) Utvecklingscentrum Umeå Datum

ÅKLAGARMYNDIGHETEN REMISSYTTRANDE Sida 1 (14) Utvecklingscentrum Umeå Datum ÅKLAGARMYNDIGHETEN REMISSYTTRANDE Sida 1 (14) Överåklagaren Peter Hertting Er beteckning Ju 2005/4823/Å Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 STOCKHOLM Yttrande över delbetänkande av Beredningen

Läs mer

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Föredrag vid Institutet för Skatter & Rättssäkerhet Seminarium 3 oktober 2013 Anders

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

I övrigt har Advokatsamfundet ingen erinran mot förslagen i promemorian.

I övrigt har Advokatsamfundet ingen erinran mot förslagen i promemorian. R-2007/0976 Stockholm den 26 oktober 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/6240/BIRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 juni 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (3) Rättsenheten 2008-06-12 Ert Datum EBM A-2008/0101 Er beteckning Kammaråklagare Johan Lindmark Ju2008/675/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Datum Dnr Yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2009:1 En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen, Sammanfattning av Datainspektionens yttrande

Delbetänkandet SOU 2009:1 En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen, Sammanfattning av Datainspektionens yttrande YTTRANDE Diarienr 2009-05-15 226-2009 Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 STOCKHOLM Delbetänkandet SOU 2009:1 En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen, Ju2009/834/Å

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-06-27 Dnr: 14-4175 22 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Tele2 Sverige AB Att: Stefan Backman Box 63 164 94 Kista Föreläggande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. EU:s insolvensreglering Enligt

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Daniel Westman 1 2001-06-20

Daniel Westman 1 2001-06-20 Daniel Westman 1 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar E-handelsdirektivet (Ds 2001:13) Med anledning av promemorians förslag till svensk implementering av E-handelsdirektivets regler om ansvarsfrihet

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

Advokatsamfundet tar därmed i detta remissvar utgångspunkt i följande tre förutsättningar:

Advokatsamfundet tar därmed i detta remissvar utgångspunkt i följande tre förutsättningar: R-2015/0659 Stockholm den 28 maj 2015 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2015/1050/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tillämpningsdirektivet

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2006-02-24 1344-2005 Svenska Bankföreningen Box 7603 103 94 Stockholm Såsom ombud för: Se bilaga. Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07. Nytt ändamål för PKU-biobanken

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07. Nytt ändamål för PKU-biobanken 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Nytt ändamål för PKU-biobanken

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

Stockholm den 20 september 2013

Stockholm den 20 september 2013 R-2013/1044 Stockholm den 20 september 2013 Till Justitiedepartementet Ju2013/4173/Å Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 juli 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europarådets

Läs mer

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS 2015-05-05 1 (6) Avdelningen för juridik Ellinor Englund Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Sveriges Kommuner och Landsting har tagit del av

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Stockholm den 22 april 2015

Stockholm den 22 april 2015 R-2015/0366 Stockholm den 22 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/700 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 februari 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny svensk

Läs mer

Stockholm den 31 oktober 2014

Stockholm den 31 oktober 2014 R-2014/1013 Stockholm den 31 oktober 2014 Till Miljödepartementet M2014/1451/Nm Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Vattenverksamhetsutredningens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Stärkt stöd och skydd för barn och

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkande Datalagring och integritet (SOU 2015:31).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkande Datalagring och integritet (SOU 2015:31). ASF_MATTER_ID Stockholm den 24 augusti 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/03153/Å Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkande Datalagring

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott. Susanne Södersten (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott. Susanne Södersten (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 april 2014 Beatrice Ask Susanne Södersten (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(8) Tele2 Sverige AB Att: Gustav Ehrner Box 62 164 94 Kista

UNDERRÄTTELSE 1(8) Tele2 Sverige AB Att: Gustav Ehrner Box 62 164 94 Kista UNDERRÄTTELSE 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-06-19 Dnr: 14-4175 17 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall Tele2 Sverige AB Att: Gustav Ehrner Box 62 164 94 Kista Underrättelse om bristande uppfyllelse

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Lag om flygplatsavgifter Enligt

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus vid Posten Logistik AB:s anläggning på Exportgatan 16 i Göteborg

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus vid Posten Logistik AB:s anläggning på Exportgatan 16 i Göteborg Datum Diarienr 2011-06-15 1405-2010 Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus vid Posten Logistik AB:s anläggning på Exportgatan 16 i Göteborg Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

I det följande redovisas Advokatsamfundets uppfattning och synpunkter på Vårdnadskommitténs

I det följande redovisas Advokatsamfundets uppfattning och synpunkter på Vårdnadskommitténs R-2005/1014 Stockholm den 5 september 2005 Till Justitiedepartementet Ju2005/5191/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 juni 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Vårdnad,

Läs mer

Gränsöverskridande fusioner, DS 2006:22

Gränsöverskridande fusioner, DS 2006:22 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm E-postadress JU.L1@justice.ministry.se Gränsöverskridande fusioner, DS 2006:22 Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) har tagit del av Justitiedepartementets

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Datum Diarienr 2012-04-26 1849-2011. Polismyndigheten i Stockholms län Att. NN 106 75 Stockholm. Datainspektionens beslut

Datum Diarienr 2012-04-26 1849-2011. Polismyndigheten i Stockholms län Att. NN 106 75 Stockholm. Datainspektionens beslut Datum Diarienr 2012-04-26 1849-2011 Polismyndigheten i Stockholms län Att. NN 106 75 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Polismyndigheten i Stockholms län, tillsynen har särskilt

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar senast 5 juni 2015

Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar senast 5 juni 2015 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum 2015-05-27 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-325 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare

Läs mer

Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm. Remiss: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29)

Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm. Remiss: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) 1 (6) 2014-10-03 Dnr SU FV-1.1.3-1818-14 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) Inledande anmärkningar Utredningens

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43)

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) R1C, 2009-02, DV info.avd. 1 (7) Finansdepartementet Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) Promemorian berör ett sakområde som väsentligen ligger vid sidan av hovrättens

Läs mer

DOM 2014-10-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-10-13 Meddelad i Stockholm Enhet 14 DOM 2014-10-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 14891-14 1 KLAGANDE Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Ombud: chefsjuristen Stefan Backman Tele2 Sverige AB Box 62 164 94 Kista MOTPART Post- och telestyrelsen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer