Stockholm den 21 oktober 2010 R-2010/1028. Till Näringsdepartementet N2010/615/ITP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm den 21 oktober 2010 R-2010/1028. Till Näringsdepartementet N2010/615/ITP"

Transkript

1 SVERIGES ADVOKATSAMFUND R-2010/1028 Stockholm den 21 oktober 2010 Till Näringsdepartementet N2010/615/ITP Sveriges advokatsamfönd har genom remiss den 15 juli 2010 beretts fillfälle att avge yttrande över promemorian Bättre regler for elektroniska kommunikafioner (Ds 2010:19). Sammanfattning Med undantag för de invändningar som följer nedan har Advokatsamföndet ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i promemorian. De uppdaterade EUdirektiven som ligger till gmnd för regleringen inom området för elektronisk kommunikation synes i stort sett införas på ett korrekt sätt genom de lagändringar som föreslås i promemorian. Lagtekniskt bör dock lagtexten i några avseenden anpassas till ordalydelsen i de relevanta direktiven, i syfte att minska risken för otydlig tillämpning av regelverket. Advokatsamföndet bedömer att ytterligare övervägande bör göras beträffande reglema kring den nationella regleringsmyndighetens oberoende iförhållandetill regeringen och möjligheten att ålägga operatörer en lägsta tjänstekvalitet i näten i syfte att nå nätneutralitet. Även i detta fall önskar Advokatsamföndet adressera frågor om integritet, säkerhet och tillsyn. Lagförslagen Advokatsamföndet anser att den föreslagna lagtexten i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) bör anpassas till ordalydelsen i de relevanta direktiven i syfte att minska risken för otydlig tillämpning av regelverket. Laboratoriegalan 4. Box STOCKHOLM, ifn , fax

2 SvHKiGES ADVOKATSAMFUND 1 kap. 7 LEK I artikel 2 h) punkt s) ramdirektivet anges att en definition av begreppet samtal ska läggas till enligt följande; "samtal: en förbindelse som upprättas genom en allmänt tillgänglig elekfronisk kommunikationstjänst som möjliggör tvåvägs röstkommunikation". I promemorian anges i stället: "samtal: förbindelse för överföring av samtal som medger tvåvägskommunikation". Advokatsamföndet ser ingen anledning till att definitionen i direktivet inte ska implementeras enligt sin ordalydelse i LEK. 3 kap. 11 LEK Implementeringen av artiklarna 9.3 och 9.4 i ramdirektivet är otydlig, vilket försvårar en tillämpning av 3 kap. 11 LEK. I artikel 9.3 första stycket anges som huvudregel att medlemsstaterna ska "säkerställa att alla former av teknik som används för elektroniska kommunikationstjänster kan användas i de radiofrekvensband som förklarats tillgängliga för elektroniska kommunikationstjänster...". I artikel 9.4 första stycket anges motsvarande huvudregel avseende "alla typer av elektroniska kommunikafionstjänstef'. I artikel 9.3 andra stycket anges, som undantag från huvudregeln, att medlemsstaterna får fastställa begränsningar för de former av teknik för radionät eller trådlös tillgång som används för elektroniska kommunikationstjänster, om det är nödvändigt för uppfyllandet av vissa i artikeln särskilt angivna ändamål. I artikel 9.4 första stycket anges på motsvarande vis att medlemsstaterna kan fastställa begränsningar för de typer av elektroniska kommunikationstjänster som ska tillhandahållas, inbegripet, när det är nödvändigt, för att uppfylla en bestämmelse enligt International Telecommunication Unions (ITU) radioreglemente. I artikel 9.4 andra stycket anges fömtsättningar för att kräva att en viss kommunikationstjänst tillhandahålls inom ett specifikt band. I artikel 9.4 tredje stycket anges i stället fömtsättningarföratt förbjuda att någon annan elektronisk kommunikationstjänst fillhandahålls inom ett specifikt band. Huvudregeln om teknik- respektive tjänsteneutralitet införlivas genom den föreslagna ändringen i 3 kap. 11 första stycket LEK, där punkten 2 enligt tidigare lydelse tas bort. I artikel 9.3 och artikel 9.4 görs dock, som framgått ovan, en åtskillnad mellan teknik och tjänster, vilken synes saknas i 3 kap. 11 andra stycket LEK. Hänvisningen till ITU:s radioreglemente i artikel 9.4 första stycket saknas. Vidare är det oklart om artikel 9.4 andra stycket "förutsättningar för att kräva att en viss kommunikationstjänst tillhandahålls inom ett specifikt band" överhuvudtaget är implementerad.

3 SvERiGKS ADVOKATSAMFUND Slutligen är lokutionen i 3 kap. 11 tredje stycket LEK om "villkor enligt andra stycket vilkaförbjuderfillhandahållandet..." oklar eftersom andra stycket inte synes möjliggöra några förbud. Sammantaget anser Advokatsamföndet att dessa oklarheter måste övervägas ytterligare i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 3 kap. 17 LEK Ordet tillämpas är felstavat i paragrafens sista mening iförslagettill lagtext. 4 kap. 5 LEK I avsnitt 6.3 i promemorian anges att för genomförande av artikel 9.1 i tillträdesdirektivet bör 4 kap. 5 LEK ändras genom att det i paragrafen läggs till att en operatör även får förpliktas att i ett referenserbjudande eller på annat sätt offentliggöra specificerade uppgifter om villkor som begränsar tillträde till eller användning av tjänster och applikationer (s. 132). Detta tyder på att avsikten har varit att bestämmelsen även ska innefatta användning av applikationer, vilket dock inte framgår av den föreslagna lagtexten. 5 kap. 9 LEK I artikel 30.4 i USO-direktivet stadgas att "en abonnent som ingått ett avtal om portering av ett nummer till ett nytt företag ska under alla omständigheter fa numret aktiverat inom en arbetsdag". Motsvarande krav om en arbetsdag saknas iförslaget.i promemorian anges i stället att överlämnande ska ske snarast möjligt. I promemorian anges att genom en gällande branschöverenskommelse ska avbrottstiden för kunder vid nummerportering aldrig överstiga en timme. Enligt promemorian leder det således helt fel om man i lagen anger att avbrott i tjänsten inte far Överstiga en arbetsdag (s. 212 ff). Kravet inom vilken fid aktivering ska ske samt längsta fid för avbrott i tjänsten som får förekomma bör därför inte komma till uttryck i lagtexten, utan regleras genom föreskrifter som ses över med jämna mellanmm. Advokatsamföndet delar inte uppfattningen att det "skulle leda helt fel" att i lagtexten föreskriva en maximal avbrottstid om en arbetsdag. Den omnämnda bransch överenskommelsen omfattar inte samtliga operatörer i branschen. Vidare försvåras operatörernas förståelseförlagstiftningen om dessa ska behöva ta del av PTS föreskrifter för att få kännedom om maximal avbrottstid. Advokatsamföndet anser därför att det i lagtexten bör anges att överlämnande av telefonnummer ska utföras snarast möjligt, dock som längst inom en arbetsdag.

4 SvHRiGt-S ADVOKATSAMFUND Skåp. 15 LEK I artikel 20.1 i USO-direkfivet (första meningen) anges att konsumenter/slutanvändare har rätt till avtal med ett eller flera företag som tillhandahåller sådan anslutning och/eller sådana tjänster. Motsvarande reglering saknas i förslaget. I avsnitt behandlas inte frågan om rätten till avtal, utan endast själva avtalsinnehållet. Såvitt Advokatsamföndet kan bedöma saknas anledning att inte uttryckligen stadga kundemas rätt till ett avtal. I artikel 20.1 b) (tredje strecksatsen) i USO-direktivet stadgas vidare att avtalet ska ange "erbjuden minimitjänstekvalitet inbegripet tidpunkten for den första anslutningen och, vid behov, andra parametrar for tjänstekvalitet som fastställs av de nationella regleringsmyndigheterna". Den kursiverade texten saknas i lagförslaget och någon förklaring till detta fmns inte. Advokatsamfundet anser att 5 kap. 15 LEK bör justeras för att bättre motsvara den aktuella artikeln. 5kap. 17a LEK Advokatsamfundet noterar att punkt 6. "produkter och tjänster som är riktade till abonnenter medfönktionsnedsättning"är annorlunda formulerad än motsvarande bestämmelse i artikel 21.3 f) USO-direkfivet, som anger: "regelbundet ge abonnenter med fönktionshinder detaljerad information om produkter och tjänster som är riktade till dem". Enligt Advokatsamföndet saknas anledning att använda en annan formulering än den som framgår av direktivet. 6 kap. 4 a LEK I artikel 4.3 andra stycket e-dataskyddsdirektivet stadgas att abonnent/enskild person ska underrättas utan onödigt dröjsmål. Motsvarande bestämmelse saknas i 6 kap. 4 a LEK. I artikel 4.3 e-dataskyddsdirektivet stadgas att den behöriga nationella myndigheten far, efter att ha beaktat brottets sannolika negativa effekter, kräva att leverantören meddelar abonnenten eller den enskilda personen om personuppgiftsbrottet, om så inte redan skett. I 6 kap. 4 a LEK anges dock att PTS har sådan möjlighet endast "om incidenten i större grad kan antas påverka de abonnenter eller användare som uppgiftema berör". Promemorian synes således ge PTS en snävare behörighet än direktivet, som inte ställer något krav på påverkan "i större grad". Enligt Advokatsamfundet saknas anledning till denna snävare behörighet, varför en justering av förslaget bör ske.

5 SVERIGES ADVOKATSAMFUND 7 kap. 4 LEK I artikel 10.2 i auktorisationsdirektivet anges att "om en nationell regleringsmyndighet finner att ett företag inte uppfyller ett eller flera av villkoren för den allmänna auktorisationen eller nyttjanderättema eller de särskilda skyldigheter som avses i artikel 6.2, ska den underrätta företaget om detta och geföretagetmöjlighet att inom en rimlig tidsperiod inkomma med synpunkter". Operatörens rätt att fa en rimlig tidsperiod på sig att inkomma med synpunkter uttrycks emellertid inte iförslagettill 7 kap. 4 LEK. Det enda som anges är att rättelse kan ske inom skälig tid, vilket inte är samma sak som att fa inkomma med synpunkter. Förslaget bör därför enligt Advokatsamföndet justeras för att bättre motsvara aktuell artikel. 8kap. 14a LEK Advokatsamföndet noterar att det har blivit en felskrivning i förslaget till lagtext. Den nationella regleringsmyndighetens oberoende ställning I artikel 3.3 a i direktivet har bestämmelser införts som syftar till att garantera den nationella regleringsmyndighetens oberoende och opartiskhet. Av direkfiv 2009/140/EG, skäl 13,framgåratt syftet med den nya direktivbestämmelsen är att stärka de nationella regleringsmyndigheternas oberoende, genom att öka deras befogenheter ochfömtsägbarheteni deras beslut. Vidare framgår att det borde införas uttryckliga regler som skyddar den nationella regleringsmyndigheten mot extem inblandning eller politiska påtryckningar, som kan äventyra dess oberoende. Promemorian innefattar emellertid inga förändringar i LEK gällande PTS oberoende ställning. Detta med hänvisning till att det uppges saknas behov av sådana bestämmelser. Näringsdepartementet hänvisar här till 11 kap. 7 regeringsformen där detframgåratt ingen myndighet, eller riksdagen, far bestämma hur enförvaltningsmyndigheti ett särskilt fall ska besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun. Advokatsamföndet ställer sig emellertid frågande till om kraven i ramdirektivet kan anses ha blivit tillräckligt tillgodosedda enbart genom 11 kap. 7 regeringsformen. Redan av den redogörelse som i promemorian (s. 263 ff) lämnas Över de möjligheter som i dag finns att entlediga styrelse, generaldirektör och dennes ställföreträdare torde det vara mycket tveksamt om Sveriges åtaganden på denna punkt verkligen är uppfyllda. Dessutom omfattar PTS uppdrag inte enbart myndighetsutövning mot enskilda i särskilda ärenden. PTS har också exempelvis behörighet att utfärda föreskrifter och allmänna råd, vilka i sin tur blir bindande eller vägledande för aktörerna på marknaden. Enligt Advokatsamfundets mening kan PTS oberoende äventyras även i utövandet av detta uppdrag, vilket inte omfattas av II kap. 7 regeringsformen, då det inte involverar myndighetsutövning mot enskild.

6 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Vidare noteras att principen om den nationella regleringsmyndighetens oberoende är en rättssäkerhetsprincip, i likhet med exempelvis proportionalitetsprincipen. Proportionalitetprincipen framgår av 2 kap. 18 regeringsformen. Lagstiftaren har dock ansett att proportionalitetsprincipen har varit tillräckligt väsentlig för att lyftas fram även i flera andra lagar, exempelvis i I kap. 2 LEK. Frågan är om inte också principen om PTS oberoende ska stadgas särskilt i LEK, inte minst i ljuset av att det i ändringsdirektivet anförs att uttryckliga regler om den nationella regleringsmyndighetens oberoende borde införas. Sammantaget ifrågasätteradvokatsamföndet om förslaget innebär en korrekt implementering av artikel 3.3 i ändringsdirektivet. Nätneutralitet I 5 kap. 6 c LEK föreslås att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska ges rätt att meddela föreskrifter om krav på lägsta tjänstekvalitet, om det behövs för att förebyggaförsämringav elektroniska kommunikationstjänster eller långsam trafik i elektroniska kommunikationsnät. Förslaget utgör en implementering av artikel 22.3 i USO-direktivet (s. 179 ff). Advokatsamföndet anser att denföreslagnabestämmelsen inte korrekt implementerar artikel 22.3 i USO-direkfivet och att i vart fall förarbetena fill bestämmelsen behöver kompletteras för att nödvändiga rättssäkerhetskrav ska tillgodoses. Artikel 22.3 i USO-direkfivet syftar primärt fill att, om nödvändigt, uppnå det som bmkar benämnas nätneutralitet, d.v.s. en situation där de natägande operatörema inte diskriminerar mellan olika former av trafik. I dag torde det endast vara möjligt att på konkurrensrättsliga grunder reglera sådana diskriminerande förfaranden. Förekommande ingrepp mot andra konkurrensbegränsande förfaranden enligt LEK fömtsätter i princip att operatören i fråga har betydande inflytande enligt 4 kap. LEK. Någon sådan begränsning finns dock inte avseende frågan om nätneutralitet, eftersom de utfärdade föreskrifterna blir generellt tillämpliga på samtliga operatörer. Ett meddelande avföreskrifterenligt den föreslagna 5 kap. 6 c LEK innebär likväl, när föreskrifterna sedan tillämpas, en inskränkning i operatöremas äganderätt till och kontroll över sin infrastmktur. Varje sådan åtgärd måste omgärdas av tillräckliga krav på proportionalitet och rättssäkerhet. Näringsdepartementet påpekar detta avseende t.ex. bestämmelsen i den föreslagna 4 kap. 13 a LEK (se avsnitt 6.6 i promemorian), men underlåter att göra så avseende här aktuell bestämmelse. Detföreliggerförvissoen skillnad mellan 5 kap. 6 c LEK och 4 kap. 13 a LEK såtillvida att den senare paragrafen avser direkt myndighetsingripande gentemot enskild, medan den förra endast avser meddelande av generella föreskrifter. Som ovan påpekats torde syftet med meddeladeföreskrifterenligt 5 kap. 6 c LEK likväl vara att kunna vidta myndighetsåtgärder som inskränker enskildas äganderätt. Advokatsamfundet anser därför

7 SVERIGES ADVOKATSAMFUND att det är av vikt att även de meddelade föreskrifterna, och inte endast beslut meddelade med stöd avföreskrifterna,far en utformning som möjliggör en proportionerlig och rättssaker tillämpning i de enskilda fallen. Detta synes vara av särskild vikt då det ju även är PTS som ska tillämpaföreskrifternaoch utöva tillsyn över deras efterlevnad. Det vore därför, enligt Advokatsamföndet, värdeföllt om det i förarbetena inkluderas närmare överväganden kring föreskrifternas innehåll och utformning. Advokatsamföndet noterar vidare att det följer av artikel 22.3 andra stycket i USOdirektivet att PTS ska kommunicera med såväl kommissionen som Berec innan krav på lägsta tjänstekvalitet ställs. Detta omnämns också i promemorian. USO-direktivets andra stycke återfinns dock inte i förslaget till 8 kap. LEK i promemorian, där övriga skyldigheter att kommunicera med dessa organ framgår. Sammantaget anser Advokatsamföndet således att 5 kap. 6 c LEK bör kompletteras med en bestämmelse i 8 kap. LEK avseende kommunikation med kommissionen och Berec samt att de kommande förarbetena starkare betonar vikten av proportionalitet och rättssäkerhet vid utfärdandet av föreskrifter enligt bestämmelsen. Övrigt Frågor om integritet, säkerhet och tillsyn i elektronisk kommunikation har varit föremål för en rad utredningar. Advokatsamfundet vill även i detta sammanhang hänvisa till tidigare yttranden och ännu en gång framhålla kraven på kontroll och uppföljning. Advokatsamfundet ber därför att fa hänvisa till sina remissyttranden över delbetänkandet Tillgång fill elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m. (SOU 2005:38), Ju2005/4823/Å den 28 november 2005, betänkandet Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning (SOU 2007:76) Ju2007/9590/BIRS den 13 mars 2008, promemorian Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning den 26 febmari 2009 och delbetänkandet En mer rättssaker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpning (SOU 2009:1), Ju 2009/834/Å den 18 maj Samfiiga yttranden biläggs detta yttrande. SVERIGES ADVOKATSAMFUND y '' L^Anne Ramberg

8 3jflcLQ<X. 1 R-2005/1309 Stockholm den 28 november 2005 Till Justitiedepartementet Ju2005/4823/Ä Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 september 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m. (SOU 2005:38). Med anledning härav anför Advokatsamföndet följande. Allmän bedömning Med utgångspunkt från de intressen som Advokatsamföndet har att ta tillvara framstår de förslagnaförfattningsändringamasom synnerligen långtgående - särskilt när den samlade effekten avföreslagnaförfattningsändringar ochförutskickadekrav på att bevara trafikdata beaktas från integritets- och rättssäkerhetssynpunkt. Förslagen bör enligt Advokatsamfundets mening inte läggas till grund för lagstiftning utan en närmare genomlysning av vilka effekter som kan förväntas från integritets- och rättssäkerhetssynpunkt och hur en bättre balans kan uppnås mellan effektivitet och integritet, utan att befogade åtgärder för att utreda brott hindras. Härvid har samföndet beaktat att andra omfattande förslag nyligen lagts fram om en vidgad tvångsmedelsanvändning i IT-miljö - se Brott och brottsutredning i IT-miljö (Ds 2005:6). BRU har uttryckligen (s. 113) bortsett från dessa forslag, som bygger på konventionsåtagande. Advokatsamföndet har i många sammanhang gett uttryck for sin oro för de ökade risker for integritetsintrång som kan bli konsekvensen av det stora antalet förslag till förändringar i det straffprocessuella regelverket som är aktuella. I direkfiven fill Integritetsskyddskommittén (Ju 2004:05, dir. 2004:51) anför regeringen att det kan finnas anledning att göra en samlad analys avseende förhållandet mellan den totala verkan av den nuvarande (vår kursivering) lagstiftningen om tvångsmedel och annan övervakning och skyddet för den personliga integriteten. Samfundet framhöll i sitt yttrande den 30 september 2005 över promemorian Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra allvarlig brottslighet (Ds 2005:21) att lagsfiftning enligt förslagen i den promemorian inte borde

9 övervägas innan en redovisning av Integritetsskyddskommitténs analys förelåg. Samfundet har samma inställning i fråga om förslagen i detta betänkande. Hemlig dataavläsning Ett helt nytt tvångsmedel föreslås som innebär att en brottsutredande myndighet, efter tillstånd av rätten, ska få hacka sig in och plantera programvara för att "avläsa" data. i hemlighet utan någon efterföljande underrättelse till den misstänkte. Myndigheten ska fill och med, efter tillstånd av rätten, i hemlighet fa installera hård- eller mjukvara for dataavläsningen på en plats som annars särskilt skyddas mot intrång; t.ex. en bostad. Till detta kommer att "avläsningen" inte bara avser sådan information om användningen - s.k. trafikuppgifter - som avses vid beslut om teleövervakning. Även innehållet omfattas och tekniken gör en långtgående åtkomst och sortering möjlig när berörda infonnationssystem ska avläsas. Utredningen för härvid inga närmare resonemang om de vitt skilda sätt på vilka informationssystem kan användas, t.ex. med inbyggda mikrofoner (alla bärbara datorer har numera mikrofon), kanskefillsammansmed webbkamera. Tekniken och författningsförslaget gör del i princip möjligt att överfora och "avläsa" informationen i realtid. Resultatet kan alltså bli att samtal avlyssnas när de pågår, om t.ex. IP-telefoni används, eller att det mm där infomiationssystemet finns kan betraktas som på film, om en webbkamera fmns ansluten till den dator som i hemlighet "avläses". Har datorn inbyggd eller ansluten mikrofon torde den programvara som "planteras" kunna instrueras att aktivera mikrofonen, om den inte redan är aktiverad. Samtal mellan personer i rum där infonnationssystem finns som är föremål for "avläsning" skulle därmed kunna avlyssnas i realtid (huggning). Avgörande blir hur inplanterade tekniska hjälpmedel utformas och instrueras; ska t.ex. en redan aktiv mikrofon slås av? Till detta kommer att omfattande informationsmängder i form av databaser eller handlingar kan "avläsas" i ett system. Ett beslut om dataavläsning skall visserligen innehålla uppgift om "det informationssystem tillståndet gäller". Begreppet informationssystem bmkar ges en synnerligen vid tolkning; se t.ex. ett rambeslut som gäller på området, där informafionssystem definieras som en apparat eller en gmpp av sammankopplade apparater eller apparater som hör samman med varandra, av vilka en eller flera genom ett program utför automatisk behandling av datorbehandlingsbara uppgifter, samt datorbehandlingsbara uppgifter som lagras, behandlas, hämtas eller överförs med hjälp av dessa för att de skal! kunna drivas, användas, skyddas och underhållas (Ds 2005:5 s. 17). Enligtförfattningskommentarentill 11 förslaget till lag om hemlig dataavläsning "finns det givetvis inget hinder mot att beslutet ger tillstånd till hemlig dataavläsning i flera informationssystem samfidigt" (s. 431). Lagtexten (se 5 ) och mofiven synes alltså möjliggöra, efter beslut av rätten, att programvara for "avläsningen" via nät installeras i hemlighet i en eller flera servrar hos bl.a. företag - t.ex. VOLVO eller SKF - om det finns särskild anledning att anta att en misstänkt har använt sig av eller kommer att använda sig av dem (synnerligen anledning krävs inte eftersom det inte är fråga om annans bostad). Efter särskilt tillstånd av rätten f^r även hemlig installafion (utan företagets vetskap) ske på plats.

10 Trots att de beskrivna långtgående intrången synes kunna omfattas av fbrfattningsförslaget har BRU menat att hemlig dataavläsning bör fa äga mm redan vid fömndersökningar rörande dataintrång; dvs. brott som har en jämförelsevis låg straffskala och för vilka inte ens te\eöven'akning har fatt äga rum förrän till följd av nyligen genomförda författningsändringar. Advokatsamfundet kan inte - om hemlig dataavläsning trots allt skulle införas som tvångsmedel - ansluta sig till att åtgärder som kan antas fl längre gående verkningar från integritets- och rättssäkerhetssynpunkt än hemlig teleavlyssning skall kunna medges redan på den nivå där endast teleövervakning kan komma i fråga (enfömndersökningom dataintrång o.l. kan inte grunda teleavlyssning). Vid en prövning enligt den föreslagna lagen kvarstår visserligen en begränsning utifrån proportionalitet och det är möjligt att sätta upp särskilda villkor för ett tillstånd. Frågan är emellertid hur rätten och ett offentligt ombud - innan dataavläsningen inletts - ska kunna bilda sig en närmare uppfattning omförutsättningarna.kan de brottsutredande myndigheterna t.ex. vara säkra på var den berörda datorn finns om åtgärdema sker via nät och att åtgärdema inte öppnar upp för intrång av andra? Finns informationssystemet möjligen helt eller delvis utomlands så att åtgärden skulle innebära ett intrång i det främmande rikets suveränitet och används någon teknisk svaghet så atl även andra kan uppmärksammas på den och ta sig in i informafionssystemet? Som ytterligare exempel på komplikationer kan nämnas atl det offentliga ombudet - som enligt fbrslaget inte underrättas om att ett tekniskt hjälpmedel återtagits (se 13 ) - avses agera om återtagande inle sker (s. 391). Här behöver dessutom de processuellaförutsättningarnabelysas. Slufiigen kan en begränsning av lagens giftighet till fem år, med hänsyn fill den snabba utvecklingen, knappast ses som provisorisk eftersom en översyn sannolikt hur som helst är nödvändig inom den tiden. Sammanfattningsvis kvarstår så många frågor rörande tvångsmedlets utformning och verkningar från bl.a. integritets- och rättssäkerhetssynpunkt att förslaget inte utan ytterligare genomlysning bör läggas till gmnd fbr lagsfiftning. Det bör härvid noga övervägas hur rätten och det offentliga ombudet skall kunna ta ställning till och i praktiken verka fbr en avgränsning av eventuella kommande beslut på området. De beskrivningar BRU ger synes i huvudsak ta sikte på effekfivitetsvinster, utan närmare genomlysningar av möjliga begränsningar för att tillgodose rättssäkerheten och den enskildes personliga integritet. Hemlig avlyssning och övervakning, m.m. På motsvarande sätt har utredningen drivit frågan om effektivitet långt i sina förslag till vidgade möjligheter att avlyssna och övervaka telekommunikationer. Vad som på detta område helt synes förändra fbrutsättningama för att bedöma och motverka allt for långt gående integritetsintrång är förslaget om att låta det brottsutredande organet själv - och först på verkställighetsstadiet - bestämma vilka teleadresser (tekniska hjälpmedel) som ett beslut om avlyssning eller övervakning ska omfatta. Det kan ofta stå klart att en viss person kan misstänkas för sådan brottslighet och under sådana omständigheter att förut-

11 sättningar fbr hemlig teleövervakning eller hemlig teleavlyssning i och för sig kan anses föreligga. Det återstår emellertid att avgränsa det intrång som åtgärden innebär. Här kompliceras en bedömning av utredningens förslag av att - utöver att bestämningen av vad som ska fa avlyssnas flyttas till verkställighetsstadiet - det föreslås en terminologiskjustering. Denna temiinologiska justering skulle enligt utredningen ha sin grund i utvecklingen på IT-området. I realiteten skulle en sådan ändring emellertid innebära en återgång fill ett äldre, för IT-miljö knappast hållbart synsätt, nämligen att ett visst tekniskt hjälpmedel alltid skulle kunna pekas ut. Redan av utredningens egen beskrivning av vad tvångsmedelsanvändningen ska ta sikte på framgår emellertid att verkställigheten - trots den ändrade terminologin - avser "identifierade enskilda telefonnummer eller e-postadresser" 0.1. (se bl.a. s. 199): dvs. inte ett visst tekniskt hjälpmedel så som en viss dator eller telefonlur eller ett visst exemplar av en programvara t.ex. för IP-telefoni. Att verkställigheten avser vissa adresser via vilka kommunikafion sker och inte viss telefonlur eller liknande blir särskilt tydligt nar det beaktas att tvångsmedlet normalt verkställs hos en operatör, med avseende på viss eller vissa teleadresser, inte en viss telefonapparat, telefax eller liknande. Utredningens synes i denna del gmnda sitt resonemang på att ingen precisering avses ske förrän på verkställighetsstadiet. Därmed krävs ingen notering i rättens beslut och det framstår som oklart hur det i efterhand ska kunna klarläggas vad verkställigheten har omfattat, om teleadressema inte längre ska anges. Det bör härvid övervägas hur den parlamentariska kontrollen och JO:s granskning ska kunna verksamt motverka otillbörliga integritetsintrång. Advokatsamfundets delar utredningens bedömning att nuvarande kontantkortshantering vållar betydande komplikationer. Utredningens förslag innebär dock att frågan om vilka teleadresser en verkställighet far omfatta undantas rättens prövning också i alla andra fall (fast telefoni m.m.), utan att några skäl för detta anges. I prakfiken kan en mängd olika teleadresser aktualiseras, t.ex. till en tidningsredaktion, en advokatbyrå, en telefonkiosk eller liknande där åtgärder för verkställighet framstår som särskilt känsliga. En prövning av rätten bör kvarstå i vart fall för sådana teleadresser och för mobil telefoni o.l. där abonnenten fmns noterad med namn för abonnemanget och i kataloger m.m. De oklarheter som berörts av utredningen rörande begreppets innebörd (s. 166) kan enkelt åtgärdas och utmönstringen av begreppet "tele" skulle kunna ske på motsvarande sätt som för övriga begrepp så att endast termen "adress" används i lagtexten. Skulle berörda teleadresser i någon del fa bestämmas först på verkställighetsstadiet bör de närmare fömtsättningama bestämmas tydligare än iförslagetoch särskilda krav gälla, med möjlighet till prövning och överklagande i efterhand. För de allmänna ombuden torde uppdraget annars komma att framstå som mindre meningsföllt. I första hand bör alltså andra vägar än dem utredningen föreslagit prövas fbr att undgå hinder mot effektiva åtgärder fbr avlyssning och övervakning. Domstol och allmänt ombud torde inte fa tillräcklig information om valen av övervakade eller avlyssnade adresser eller hjälpmedel flyttasfillverkställighetsstadiet. Förslaget innebär ju att dessa fömtsättningar skulle komma att klarläggs forst senare, under verkställigheten av ett redan fattat tvångsmedelsbeslutet. 1 denna del behövs en närmare genomlysning av alternativa lösningar.

12 Sammanfattningsvis skulle det enligt Advokatsamfundets bedömning finnas risk för att domstolen och det allmänna ombudet närmast kommer att framstå som ett rundningsmärke, om den för frågan om integritetsintrång avgörande bedömningen av vilka teleadresser som ska fa avlyssnas omvandlas fill en verkställighetsfråga. Vidare avstyrker samföndet förslaget att åklagare skall ges rätt att i brådskande fall fatta beslut om övervakning enligt fbrslaget till 27 kap. 19 rättegångsbalken. Om behovet av att kunna fatta beslut snabbt är så stort som utredningen synes mena, kan det också finnas skäl att organisera domstolsverksamheten på sådant sätt att en domstolsprövning kan ske inom kort tid. Övriga frågor Förslagen leder sammantaget till en väsenfiigl ökad användning av hemliga tvångsmedel. Effektema härav behöver som framgått genomlysas från integritets- och rättssäkerhetssynpunkt. Utredningen ger återkommande upplysningar om effektivitetsvinster och behoven av sådana, utan motsvarande genomgång rörande behoven av skydd for enskildas personliga integritet. En viktig del i detta sammanhang är vilka ekonomiska styrmedel som tas i bruk. Advokatsamfundet ansluter sig i denna del fill Lars Trädgårds särskilda yttrande (s. 465) angående risken fbr överkonsumtion. Kanske skulle det rent av kunna bli fråga om en generell övergång från andra spaningsåtgärder till hemlig avlyssning, övervakning och dataavläsning. Denna risk bör bedömas tillsammans med förslaget att det först på verkställighetsstadiet avses bedömas vilka teleadresser och tekniska hjälpmedel som skall omfattas av åtgärden; dvs. att den brottsutredande myndigheten fbreslås f^ egen kontroll även över detta led. På samma sätt som Advokatsamfundet påpekat i tidigare sammanhang ges inte heller i detta betänkande några beskrivningar av vad som är tillåtet fbr ett foretag eller en enskild som vill skydda sig om brottsliga angrepp. Problemen blir därmed alltmer accentuerade när legitima och behövliga skyddsåtgärder ska genomföras av enskilda utan att behöva riskera att själv göra sig skyldiga fill brott fill följd av att skyddet skulle kunna anses innefatta någon form av intrång eller annan otillåten åtgärd (jfr samfundets yttrande den 16 juni 2005 över Ds 2005:5 Angrepp mot informationssystem. Denna risk framträder särskilt tydligt om företag - när något oväntat inträffar i dess informationssystem - också skulle behöva beakta risker för att verktyg för hemlig dataavläsning kan ha installerats i hemlighet av en brottsutredande myndighet, som dessutom avses återta hjälpmedlet eller göra det obmkbart utan att skada i övrigt. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg

Stockholm den 20 september 2013

Stockholm den 20 september 2013 R-2013/1044 Stockholm den 20 september 2013 Till Justitiedepartementet Ju2013/4173/Å Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 juli 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europarådets

Läs mer

IRI PM. IRI Promemoria 3 / 2007 Daniel Westman Förslag på nya civilrättsliga sanktioner i kampen mot olaglig fildelning en kritisk granskning

IRI PM. IRI Promemoria 3 / 2007 Daniel Westman Förslag på nya civilrättsliga sanktioner i kampen mot olaglig fildelning en kritisk granskning IRI PM IRI Promemoria 3 / 2007 Daniel Westman Förslag på nya civilrättsliga sanktioner i kampen mot olaglig fildelning en kritisk granskning Institutet för rättsinformatik Juridiska fakulteten, Stockholms

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 7 2 Ärendet... 11 3 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2012 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2012 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2012 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Vägledning om advokatens tystnadsplikt Under senare tid har en rad frågor som berör advokatens

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

EXTERNA IT-TJÄNSTER VID ADVOKATVERKSAMHET

EXTERNA IT-TJÄNSTER VID ADVOKATVERKSAMHET EXTERNA IT-TJÄNSTER VID ADVOKATVERKSAMHET Till Sveriges advokatsamfunds styrelse Genom beslut den 3 december 2010 uppdrog Advokatsamfundets styrelse åt presidiet att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag

Läs mer

Särskilda spaningsmetoder (SOU 2010:103)

Särskilda spaningsmetoder (SOU 2010:103) Sida 1 (13) ÅM-A 2011/0453 Chefsåklagare Ingela Sörgård Ert datum Er beteckning Ju2010/10019/L4 Justitiedepartementet Enheten för allmän ordning och säkerhet 103 33 Stockholm Särskilda spaningsmetoder

Läs mer

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström Examensarbete i Rättsinformatik, 30 hp Handledare: Daniel Westman Stockholm, Höst/Vårterminen

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 SOU 2010:4 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

P M. PM rörande SUNET, Datalagringsdirektivet och IPRED-direktivet

P M. PM rörande SUNET, Datalagringsdirektivet och IPRED-direktivet P M PM rörande SUNET, Datalagringsdirektivet och IPRED-direktivet 1. SYFTE SUNET (Swedish University Computer Network) är en gemensam organisation och infrastruktur för främst universitet och högskolor

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Daniel Westman 1. Bakgrund På pappret har upphovsrätten aldrig varit starkare än idag. Anpassningen av upphovsrättslagstiftningen till den

Läs mer

Kommittédirektiv. En modern säkerhetsskyddslag. Dir. 2011:94. Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2011

Kommittédirektiv. En modern säkerhetsskyddslag. Dir. 2011:94. Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2011 Kommittédirektiv En modern säkerhetsskyddslag Dir. 2011:94 Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av säkerhetsskyddslagstiftningen.

Läs mer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Näringsdepartementet Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska kommunikationer Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Stockholm den 26 januari 2012

Stockholm den 26 januari 2012 R-2011/1600 Stockholm den 26 januari 2012 Till Finansdepartementet Fi2011/4348 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 oktober 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över Solvens II-utredningens

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:108

Regeringens proposition 1998/99:108 Regeringens proposition 1998/99:108 Advokaters etableringsrätt Prop. 1998/99:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 mars 1999 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2012-01-27 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Sammanfattning Solvens II Utredningens förslag till genomförande

Läs mer

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2013-02-18 Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) A. Sammanfattning Allmänt Utredningen har inte närmare berört betydelsen av livförsäkringssparande

Läs mer

Remissyttrande angående SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m m.

Remissyttrande angående SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m m. Remissyttrande angående SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m m. Stockholm 2005-12-19 Regeringskansliet Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Bahnhof

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Säkerhetskontroller vid fullmäktigeoch nämndsammanträden

Säkerhetskontroller vid fullmäktigeoch nämndsammanträden Säkerhetskontroller vid fullmäktigeoch nämndsammanträden Betänkande av Utredningen om säkerhet vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting Stockholm 2009 SOU 2009:9 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Sekretess vid outsourcing - en förstudie

Sekretess vid outsourcing - en förstudie Fi 2009:01/2015/4 Sekretess vid outsourcing - en förstudie E-delegationen 2015-03-19 Innehåll 2 Sammanfattning Bakgrund Outsourcing, dvs. att till underleverantörer överlåta utförandet av funktioner som

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Att göra rätt och i tid

Att göra rätt och i tid 2012:4 Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att

Läs mer

Dags för genomlysning av integritetsfrågorna i EU och i Sverige

Dags för genomlysning av integritetsfrågorna i EU och i Sverige Dags för genomlysning av integritetsfrågorna i EU och i Sverige Rapport från svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet Sammanfattning Bakgrunden till den här rapporten är att vi socialdemokrater i Europaparlamentet

Läs mer

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Justitieråd Henrik Jermsten, Sverige Referatet

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08 545 03 810; e-post:kko@dnv.se

KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08 545 03 810; e-post:kko@dnv.se KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08 545 03 810; e-post:kko@dnv.se Socialdepartementet Remissyttrande 2014-09-29 Dnr. S2014/5303/RU och S20154/5301/RU Ang. förslaget avseende nya

Läs mer