D-UPPSATS. IT inom turism

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D-UPPSATS. IT inom turism"

Transkript

1 D-UPPSATS 2005:13 IT inom turism Underlätta guiders arbete i fält med IT-stöd Erik Ellingsson Mikael Rydström Luleå tekniska universitet D-uppsats Geografisk informationsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad Avdelningen för Geografisk informationsteknik 2005:13 - ISSN: ISRN: LTU-DUPP--05/13--SE

2 Sammanfattning Målet med examensarbetet har varit att uppnå en ökad integration mellan IT och den operativa turistverksamheten i fält. Detta har gjorts genom att undersöka på vilka sätt realtidsöverförd geografisk data kan underlätta en guides arbete i fält inom natur- och vandringsturism. Arbetet har resulterat i en prototyp utvecklad av oss och testad av ett antal fjällguider. Guiderna har medverkat i en diskussion och slutligen fyllt i enkäter för att komplettera vår undersökning. Examensarbetet visar att den här sortens applikation kan ge större flexibilitet för guider i deras arbete, bidra till ökad säkerhet och ge en större förståelse mot andra aktörer i närområdet. Dessutom har det potential att ge en ökad upplevelse för kunden. Dock kan det vara svårt att introducera ett liknande system inom exempelvis fjällturismen eftersom kostnaden för att utveckla och underhålla systemet inte riktigt står i proportion till vad företagen är villiga att betala. Undersökningen visade även att det är viktigt att tidigt involvera externa intressenter som ska se till att hålla informationen i systemet uppdaterad. Om dessa inte håller informationen aktuell kommer systemet inte att nå sin fulla potential och därmed inte bli framgångsrikt på marknaden. I

3 Abstract The long term goal with this Master s Thesis has been to achieve a better integration between IT and the operational tourist business. This has been done by investigating in which ways realtime transmitted geographical data could ease the daily work of a guide working with nature based tourism. The result is a prototype developed by us and tested by a number of guides. These guides have participated in discussions and filled-in surveys, the latter to complement our study. The thesis proves that this sort of application can give a greater flexibility for guides in their daily work, contribute to increased safety and give a greater understanding of other partners within the region. In addition, it has the potential to give a richer customer experience. However, a problem with introducing such a system within this branch of tourism may be that the cost of development and support could be out of proportion to what companies are prepared to pay. Our study also pointed out that it is important to involve the external partners that are going to keep the information in the system up to date, early on in the process. If the information is kept outdated, the system won t reach its full potential and will thus not be as successful on the market. II

4 Förord Den här uppsatsen är ett examensarbete som skrivits vid institutionen för samhällsbyggnad, avdelningen för geografisk informationsteknik vid Luleå tekniska universitet. Vi vill passa på att tacka alla på ProGIS AB för ett bra samarbete samt guiderna för den tid de tog på sig att besvara frågor och göra enkäter. Till sist vill vi också rikta ett särskilt tack till de lärare på GIT-avdelningen som varit inblandade i vårt examensarbete. Luleå Erik Ellingsson Mikael Rydström III

5 Innehållsförteckning 1. INLEDNING BAKGRUND PROBLEM SYFTE OCH MÅL LÖSNINGSFÖRSLAG AVGRÄNSNINGAR 2 2. METOD TILLVÄGAGÅNGSSÄTT METODVAL FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL FORSKNING FORSKNINGSPERSPEKTIV FORSKNINGSMETOD DATAINSAMLINGSMETODER VAL AV UNDERSÖKNINGSENHETER SEKUNDÄRA DATAKÄLLOR VALD LÖSNING FRAMTAGANDE AV PROTOTYP FÄLTTESTER UNDERSÖKA UTFALLET AV FÄLTTESTERNA MÅLGRUPP 6 3. TEORI FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NATUR OCH VANDRINGSTURISM STÖRNINGAR I KOMMUNIKATIONEN BEHOV AV KOMMUNIKATION GIS INOM TURISMEN FÖRDELAR MED GIS NACKDELAR MED GIS REALTIDSKOMMUNIKATION MJUKA REALTIDSSYSTEM HÅRDA REALTIDSSYSTEM REALTID INOM NATURTURISM KOMMUNIKATIONSTEKNIKER RESULTAT BAKGRUND TILL UTVECKLING AV PROGRAMVARA PROGIS AB MJUKVARA HÅRDVARA UTVECKLINGSMILJÖ EVB OCH EVC ESRI ARCPAD TIDPLANERING AV EXAMENSARBETET 15 IV

6 4.7 RISKANALYS SYSTEMDESIGN FUNKTIONALITET SYSTEMKOMPONENTER FUNKTIONSDESIGN DATABASDESIGN PROTOTYPDESIGN PROTOTYP I PROTOTYP II PROTOTYP III RELEASE CANDIDATE TEST AV SYSTEMET KVALITATIVA RESULTAT DEMONSTATION PRESENTATION FÖR TILLTÄNKTA ANVÄNDARE DEMONSTRATION AV TÄNKT SYSTEM ENKÄT ANALYS TEKNIK FÖRDELAR NACKDELAR OCH RISKER UTÖKNINGAR AV TÄNKT SYSTEM HELHETSSYNEN PÅ SYSTEMET SLUTSATSER OCH DISKUSSION SLUTSATSER DISKUSSION DET EKONOMISKA DILEMMAT RUTINER KRING EXTERNA INTRESSENTER ATT UNDVIKA NEGATIVA FÖRHÅLLANDEN ELLER UPPLEVA POSITIVA METODDISKUSSION REFLEKTIONER FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 29 BILAGA 1 RISKANALYS BILAGA 2 DOKUMENT FRÅN GUIDETRÄFFEN BILAGA 3 ENKÄT V

7 INLEDNING 1. Inledning Vi förutsätter att läsaren av denna rapport har en viss förståelse för det systemvetenskapliga ämnesområdet och objektorienterad design för att på bästa sätt tillgodogöra sig materialet. 1.1 Bakgrund Under hösten 2003 arbetade vi med ett projektarbete inom realtidsöverföring av geografiska data i samarbete med företaget ProGIS AB i Gällivare, som i sin tur arbetade med ett EUprojekt inom CDV Centrum för distansöverbryggande verksamhet, som fokuserade på fisketurism och kallades FiskeGIS. Resultatet av FiskeGIS och vår realtidslösning var positivt och väckte många nya idéer och funderingar hos bägge parter, inte minst inom realtidsområdet. Företaget har med tiden uppmärksammat en växande marknad för naturbaserad turism, där målbilden är informationstjänster för slutkonsument (turist) eller en turistentreprenör (guide). I samband med detta finns även ett behov av utveckling inom fältapplikationer med inriktning mot realtidsinformation och geografisk positionering. I en sådan applikation är realtidsöverföring av data en viktig del. FiskeGIS blev ett förstadium till det som nu utvecklats till ett projekt inom natur- och vandringsturism där detta examensarbete ingår. 1.2 Problem Laponia Turism är en ekonomisk förening som bedriver turistverksamhet med guidade turer i Jokkmokks- och Gällivareområdet. I denna miljö finns ett flertal geografiskt separerade störningsmoment som, genom god och aktuell information, kan undvikas eller minimeras. Med störningsmoment menas exempelvis renbete, renkalvning, lavinfaror, dåliga isförhållanden, m.m. Detta är förutsättningar som kan förändras med relativt snäva tidsintervall dagar, timmar eller till och med minuter. Enligt Laponia skulle guidens arbete underlättas om dessa störningsmoment kunde reduceras. Då information om störningar kan involvera flera helt oberoende aktörer och variera snabbt med tiden, blir det komplext och därför opraktiskt att använda traditionella tekniker för att förmedla informationen. Med ovan nämnda förutsättningar blir det därför intressant att undersöka om ett IT-system kan understödja guidens arbete genom att hantera realtidsöverförd geografisk data. För att genomföra undersökningen kommer även hänsyn att behöva tas till befintliga och i det här fallet aktuella tekniker, metoder och verktyg för realtidsöverföring av geografisk data. 1.3 Syfte och mål Syftet med examensarbetet är att undersöka på vilka sätt realtidsöverförd geografisk data kan underlätta en guides arbete i fält inom natur- och vandringsturism. Målet med arbetet är att i förlängningen uppnå en ökad integration mellan IT och den operativa turistverksamheten i fält. 1.4 Lösningsförslag Vi tror att en metod som bygger på tre steg skulle passa - först utvecklas en prototyp som kan tänkas användas för att lösa den problematik vi beskrivit tidigare. Efter prototypens färdigställande görs ett fälttest med guider inom natur- och vandringsturism i deras aktuella arbetsmil- 1

8 INLEDNING jö. För att sedan kunna dra slutsatser om på vilka sätt en liknande lösning kan underlätta guiders arbete, kan frågeformulär och intervjuer utföras. Detta empiriska material kan sedan användas för analys genom att ställa det i relation till befintliga teorier och idéer inom området. 1.5 Avgränsningar Med realtid menas i detta fall kommunikation upp till maximalt sekunder, från begäran till svar. Arbetet ska prioritera idag tillgängliga tekniker och verktyg, till exempel GPRSkommunikation, men ska i tillämpliga fall belysa kommande möjligheter som 3G. 2

9 METOD 2. Metod I det här avsnittet kommer vi att förklara hur vi arbetat, vilka val av metoder för datainsamling vi gjort, hur vi gjort urvalet av respondenter samt vilka vi tror är intresserade av vårt arbete. 2.1 Tillvägagångssätt Examensarbetet har bestått av sju faser, vissa parallella. De sju faserna är: Löpande dokumentation Förstudie Design Implementering Pilottest med återkoppling Analys Resultat Under hela processen har dokumentation upprättats, främst i form av ett designdokument som beskrivit systemets logiska och tekniska delar tillsammans med en tidsplan och riskanalys. Detta dokument har konstant överblickats av ProGIS AB och bifogas inte till denna rapport eftersom den beskrivningen har med teknik och inte med vår undersökning att göra. I samarbete med företaget gjordes inledningsvis en förstudie för att fånga konkreta behov och skissa på en kravspecifikation. Design och implementering har sedan pågått inkrementellt och resulterat i fyra prototyper av systemet. Varje prototyps färdigställande har inneburit relativt omfattande fälttester för att säkerställa att funktionaliteten legat på rätt nivå mot prototypens delspecifikation. Den sista prototypen pilottestades med tillhörande presentation tillsammans med guider från Laponia Turism. För att få en konkret återkoppling till arbetet gjordes en utvärdering på plats med guiderna, detta i form av en muntlig diskussion och en skriftlig enkät. Denna utvärdering utgör tillsammans med teoretiska perspektiv och vår personliga erfarenhet grunden för analys- och resultatarbetet. 2.2 Metodval Våra val gällande metod kan sammanfattas med figur 2.1 och förklaras närmare i kommande avsnitt. 3

10 METOD Deduktion Induktion Abduktion Hermeneutik Positivism Kvantitativ Kvalitativ Explorativ Deskriptiv Hypotes Facto Experiment Fält Survey Fall Attityd- Enkät Dokument Dagbok Intervju Observ. Strukturerad Ostrukturerad Bild 2.1 Sammanfattning av metodval, källa: Egen bild Vårt arbetssätt har varit av deduktiv natur. Enligt Patel & Davidsson (2003) kännetecknas ett deduktivt arbetssätt av att slutsatser om enskilda företeelser dras utifrån allmänna principer och befintliga teorier. Ur den redan befintliga teorin härleds hypoteser som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. Syftet med examensarbetet har varit att, precis som dessa personer menar, använda och bygga på en befintlig teori med en empirisk vinkling för att på det sättet bidra till en ökad integration mellan IT och den operativa turistverksamheten i fält. 2.3 Förhållningssätt till forskning Patel & Davidsson (2003) skriver om två förhållningssätt till forskning, positivism och hermeneutik. De menar att hermeneutik står för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, subjektiv och engagerad, medan positivism står för kvantitativa och statistiska hårddatametoder för analys, naturvetenskapliga förklaringsmodeller och en forskarroll som är objektiv och osynlig. Den hermeneutiska ansatsen ger oss därför möjligheten att se till helheten istället för en specifik del som den positivistiska ansatsen gör. I och med detta gör det sig tydligt att vi med vårt syfte och vår rapport valt en hermeneutisk ansats. 2.4 Forskningsperspektiv Patel & Davidsson (2003) hävdar att ett kvalitativt och kvantitativt synsätt till forskning syftar på hur information som samlats in genereras, bearbetas och analyseras. I en kvalitativ ansats används ett forskningsperspektiv som fokuserar på mjuka data såsom kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, medan en kvantitativt inriktad forskning innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Vi anser att en studie av denna typ bör vara kvalitativ för att ge rätt typ av svar och återkoppling. I och med att arbetet syftar till att förbättra människors arbetssituationer räcker rena numeriska analysmetoder inte till för att bilda en korrekt uppfattning. Det är viktigt att föra en 4

11 METOD kontinuerlig dialog för att tidigt höja resultatets kvalitet, samt att höja undersökningens reliabilitet. 2.5 Forskningsmetod Examensarbetet baseras i grunden på fallstudiemetodik en metodik som enligt Patel & Davidsson (2003) innebär att undersökningar görs på mindre avgränsade fall. Ett fall kan vara en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation. Fler än ett fall kan studeras. Fallstudier har ett helhetsperspektiv som utgångspunkt och försöker generera bästa täckande information, en beskrivning vi anser passa väl in med vårt forskningsområde. Patel & Davidsson fortsätter att generaliserbarheten sedan kan diskuteras i förhållande till den tänkta populationen med resultaten som utgångspunkt. Genom att samla åsikter och information från en väl definierad grupp individer, och genom återkoppling från testning av en specialkonstruerad prototyp, faller studien naturligt in under fallstudiemetodiken och dess generaliserbarhet. 2.6 Datainsamlingsmetoder Yin (2002) skriver att intervjuer ger en bra möjlighet att direkt fokusera på forskningsfrågan och åstadkommer en mer beskrivande och insiktsfull bild av hur det aktuella området ser ut. Davidsson & Patel (2003) kompletterar med att en strukturerad intervju lämnar mycket litet utrymme för den intervjuade att svara inom och de möjliga svaren kan förutsägas. En ostrukturerad intervju lämnar däremot maximalt utrymme för intervjupersonen att svara på frågorna. I våra intervjuer har vi valt att låta respondenterna ha maximalt svarsutrymme med väldigt löst ställda frågor då vi inte vill styra de svar vi får av dem. Data kommer till stor del att samlas in genom tester av den prototyp som ska konstrueras, men främst det pilottest som genomförs i samarbete med Laponia Turism och ProGIS AB. Under detta tillfälle genomförs en mycket fri och icke-styrd intervju i form av en diskussion kring systemet. Dagen avslutas med att en kortare enkät fylls i av testdeltagarna. Utrymme ges för kompletterande svar via e-post. Enkäter menar Yin tar rollen som kompletterande bevis snarare än något som kan sägas vara allmängiltigt. Våra enkäter kommer att ses som kompletterande bevis och delas ut till varje testdeltagare efter pilottestets avslutande Val av undersökningsenheter Respondenterna ska ha nära kontakt med turismverksamheten inom uttalat område. De roller som ligger i vårt intresse är framför allt guider, men också andra former av turistledare. Respondenterna får gärna ha arbetat med olika typer av turistledning, både ute i fält och stationerade vid vissa punkter. Denna variation tror vi bidrar till en större mångfald och detaljrikedom. Både vi och ProGIS AB anser att personer med dessa erfarenheter bör ha kommit i kontakt med forskningsområdet mest. Vi avser göra merparten av vår undersökning i samarbete med Laponia Turism. Detta därför att de kan bidra med guider som har stor erfarenhet av natur- och vandringsturism. Dessutom har Laponia Turism redan ett etablerat samarbete med ProGIS AB sedan förut. 5

12 METOD Sekundära datakällor Merparten av vår litteratur är sådan vi inhämtat från biblioteket vid Luleå tekniska universitet samt olika hemsidor på Internet, rapporter och tidigare skrivna uppsatser. 2.7 Vald lösning Den lösning vi valt består av tre delar. Det första vi gör är att ta fram ett antal successivt mer kompletta prototyper med syftet att visa ett fungerande koncept. Hela tiden bedrivs testning i samband med detta. Med en färdig prototyp kan sedan fälttester genomföras på vald population, för att sedan utvärderas och analyseras Framtagande av prototyp Genom applikationsutveckling, webbutveckling och dylika aktiviteter kommer en prototyp som är ämnad att kunna lösa samtliga eller vissa av de uppställda problemen för det beskrivna fallet att tas fram. Prototypen är viktig eftersom den kommer att ge den tänkta populationen en bra förståelse för hur de problem som finns i deras arbetsmiljö kan lösas. Dessutom kan prototypen även ge underlag till en tanke om andra funktioner som kan tillföras systemet för att förbättra arbetssituationen Fälttester När prototypen är färdig kommer tester att göras på populationen. Guiderna kommer att få prova prototypen och se demonstrationer av dess möjligheter och funktion. Fälttesterna är viktiga för att ge oss feedback om hur prototypen kan underlätta en typisk arbetsdag för guiderna, samt att guiderna ska få största möjliga inblick över hur det tilltänkta systemet kan fungera Undersöka utfallet av fälttesterna Vi måste undersöka vad dessa fälttester resulterat i för att senare kunna göra en rättvisande analys av det insamlade empiriska materialet. Detta kommer i första hand att utgöras av att vi intervjuar de guider som deltagit i fälttesterna och ställer samman resultatet. En tanke är också att dela ut frågeformulär direkt efter testet för att få en tidig reflektion och ett kompletterande underlag till intervjuerna. Lämpligt vis finns en lucka på ett par dagar mellan testdagen och intervjutillfället. Resultatet ställs sedan mot befintliga idéer och teorier inom området och analyseras för vår undersökning. 2.8 Målgrupp Examensarbetet har starka kopplingar till områden som realtidskommunikation, speciellt i bärbara/handhållna miljöer. Dessutom ligger en ännu större tonvikt på geografiskt bunden information och de möjligheter denna kan ge i en fältsituation med små, handhållna enheter. Orden rätt information, på rätt plats, i rätt tid är lite av en klyscha, men kan vara vägledande i detta fall. Således tror vi att personer med intresse i något av de områden vi listat ovan kan finna intresse i arbetet. Dessutom bör informationen vara högintressant för de inom turistbranschen som funderar på att använda mer IT i sin verksamhet, och inte bara då vid skrivborden. Vi tror också att individer inom samma nisch i IT-branschen kan hitta några intressanta bitar. I och med att området i sig fortfarande är i sin linda och mycket forskning återstår hoppas vi att många andra, av oss oberoende, undersökningar kan dra nytta av materialet. 6

13 TEORI 3. Teori I det här kapitlet kommer vi att ge en bakgrund till förutsättningar för Natur- och vandringsturism innebär. Vidare kommer vi även att peka fördelar och nackdelar med GIS inom turismen för denna typ av applikationer. Till sist berör vi lite om vad realtidskommunikation innebär i det här fallet och vilka tekniker som finns tillgängliga. 3.1 Förutsättningar för natur och vandringsturism När guiderna arbetar med varandra och ska kommunicera med både sig själva samt externa intressenter kan det uppstå störningar i kommunikationen, dessa måste hanteras på ett så bra sätt som möjligt för att guiderna ska kunna få en korrekt återgivning av informationen. Guiderna har även vissa givna behov av en viss sorts information. Vi tror att GIS kan understödja dessa behov och kommer därför att beskriva några fördelar och nackdelar med att använda GIS i en sådan miljö Störningar i kommunikationen Ett stort problem kan vara att överföra kunskap från en person till en annan. Andersen (1994) beskriver vad som sker när två människor (A och B) kommunicerar med varandra och vad som händer när information omvandlas till data (se bild 3.1). A:s representationslager Information hos A som ska förmedlas Uttrycka information med hjälp av data Data hos A Störningar Överföra data från A till B Data hos B B:s representationslager B:s referensram Tolka information från data Information hos B Bild 3.1 Samband mellan information och data, källa: Andersen (1994). A har ett representationslager som bara är känt inom ett visst fack. Oftast är det mest naturligt att använda den allmänt kända uppsättningen representationsregler som utgörs av landets språk. Den information som ska förmedlas överförs till B. Överföringen kan ske på många olika sätt, de vanligaste är muntligt eller skriftligt. Överföring kan också ske genom personlig kontakt eller med hjälp av tekniska hjälpmedel. Kommunikation mellan personer kan störas. Samlingsbeteckningen störning används ofta på alla tänkbara former av störningar som försvårar överföringen av data från en person till en annan. Störningar kan uppträda vid person 7

14 TEORI till person kontakt genom att en utomstående person lägger sig i eller avbryter samtalet. Vid telefonsamtal kan det bokstavligen talat förekomma störningar som gör det svårt att uppfatta vad som sägs. Skriftliga meddelanden är ibland svårlästa, något som kan skyllas på problem med kopieringsapparat, fax o.s.v. Störningsmöjligheterna är många och därför kan ofta kontroller användas för att försäkra om att data tas emot i den form de sändes av sändaren. (Andersen, 1994) Störningar är alltså något vi måste ta hänsyn till och något som i största allmänhet bör undvikas för att förmedla korrekt och relevant information Behov av kommunikation Efter samtal med ProGIS AB som genomfört diskussioner med den berörda målgruppen kom vi fram till ett antal områden som är viktiga för guiderna att kunna få dagsaktuell information om. Dessa var lavinfaror, vattenförhållanden, rendrivning i ett aktuellt område och möjlighet att se om det gäller några externa aktiviteter i området. Lavinfara Eftersom en lavinfara kan uppkomma väldigt snabbt i fjällvärlden är det viktigt att den här typen av information kan delges snabbt till berörd guide. Någon kan lägga in information om att lavinfara råder i ett visst område och när sedan guiden förflyttar sig in i området kommer utrustningen att kunna visa att fara råder i området. Vattenförhållande När guiden och gruppen rör sig in i ett område med vattendrag kan uppdateringar visas om ett aktuellt vatten, vilka fiskekort som gäller i området, särskilda rättigheter, skyldigheter m.m. Rendrivning Ibland sker det stora rendrivningar i området vilket gör att guiderna inte med stor tidsmarginal vet när en sådan kommer att äga rum. Samerna vill inte gärna att en guidad grupp ska komma gående när denna drivning pågår. Om en teknisk lösning kunde göra så att guiden snabbt kan upptäcka när en flyttning sker i området och på sådant sätt lägga om sin tur skulle detta göra konflikthanteringen lättare mellan guiderna och de samer som rör sig i området Externa aktiviteter Om det pågår en extern aktivitet i området som en tävling eller liknande kan information om denna tänkas skickas till guiderna och de kan då på ett enkelt sätt lägga om sin guidade tur utan att störa kunderna genom ringande telefoner m.m. Alla dessa funktioner såg ProGIS AB som viktiga för ett system riktat mot guider som rör sig i det aktuella området. Det var den här typen av information som med andra ord behöver kunna tillgängliggöras för guiderna på ett enkelt och snabbt sätt, från en aktör och sedan direkt ut till guiderna. 3.2 GIS inom turismen Vi gjorde sökte igenom publikationer på turismforskningsinstitutet ETOURs hemsida (www.etour.se). ETOUR bidrar till utveckling av den svenska turistnäringen genom att utveckla och sprida kunskap om turism och resande. Av de publikationer vi hittade kunde vi konstatera att det verkar som om IT idag inte används för att stödja guider ute i fält i realtid. Det är däremot mycket vanligare att IT används för att understödja administrativa stödsystem som exempelvis bokningar, reservationer och dylik verksamhet. Detta gör det samtidigt väldigt intressant för vår del att undersöka hur man kan understödja guidens verksamhet ute i fält eftersom det verkar saknas aktuell forskning inom området. 8

15 TEORI Fördelar med GIS GIS erbjuder ett kraftfullt sätt att kunna presentera information till slutanvändaren och Eklund (1999) menar att en av de största effekterna som GIS kan medföra är ökad arbetseffektivitet. Som ses i bild 3.2 är det aktuella arbetsflödet (till vänster) med information som skickas mellan guider (G) och externa intressenter (E) redundant och ostrukturerad. Detta innebär att information i dagsläget lätt kan bli felaktig, förvrängas eller t.o.m. glömmas bort. Vi avser att nyttja en modell som med hjälp av GIS strukturerar informationen centraliserat (bilden till höger). Detta tror vi likt Eklundh kommer att öka arbetseffektiviteten avsevärt och dessutom göra informationen mer strukturerad än vad den är i dagsläget. E E E E E E E E E E E E G G G G E E E E G G G G Bild 3.2 Informationsflöde idag och med det tänkta systemet, källa: Egen bild. Vidare ser Eklundh fler vinster med att införa GIS i verksamheten. Dessa kan vara t.ex. utveckling av nya tjänster, bättre marknadsföring, konkurrensfördelar, höjd kvalité, bättre kundservice m.m. I förlängningen kan det tänkas att GIS-systemet integreras med Laponias webbsida eller andra system inom Laponia. Detta anser vi skulle ge stora organisatoriska vinster. Eklundh menar också att GIS kan erbjuda större möjligheter till kommunikation mellan olika aktörer Nackdelar med GIS Värdet av GIS-analyser är enligt Eklundh (1999) i hög grad beroende av att tekniken används på rätt sätt. Resultat från GIS-baserade analyser får därför inte tolkas helt okritiskt eftersom data kan vara helt okontrollerad. Detta innebär att i vårt fall är det viktigt att de externa intressenterna lägger in relevant information som är korrekt annars kommer guiderna inte få rätt information distribuerad ute i fält. Om det handlar om rendrivningar, lavinfaror och liknande är det extra viktigt att korrekt information läggs in. En nackdel när tekniken ska bäras med ut i skogen under en dag eller flera är att om systemet ska vara i drift hela dygnet kommer mycket ström att behövas och idag är troligtvis utrustningen inte anpassad för detta. Extra batterier måste kanske tas med eller så får användandet ske i etapper. Dessutom krävs kanske en specialgjord PDA eller någon form av skydd om den ska vistas i tuffa miljöer. 9

16 TEORI 3.3 Realtidskommunikation Ett realtidssystem är enligt Burns och Wellings ett system i vilket tiden vid en viss producerad utdata är av vikt. Detta är vanligtvis därför att någon form av indata reagerar till en förflyttning i den verkliga världen och utdata måste då relatera till samma förflyttning. Den tid det tar från dess att indata kommer till dess att utdata reagerar måste vara nog liten för att systemet inte ska haverera eller orsaka skador. I realtidskommunikation skiljer man mellan hårda realtidssystem och mjuka realtidssystem, det som skiljer dessa åt är att mjuka system kan vara interaktiva och i avsaknad av deadline där ett hårt realtidssystem måste reagera innan en viss deadline annars kommer systemet att orsaka skador Mjuka realtidssystem I dessa system får en kritisk realtidsuppgift en prioritet över andra uppgifter och håller den prioriteten till dess att den är utförd. En realtidsuppgift kan inte väntas oändligt, men mjuka realtidssystem har en mer begränsad enhet än hårda realtidssystem. Dessa bör inte användas i verksamheter som innehåller kritiska processer eftersom de kan ha en väldigt lång deadline till dess att den kritiska uppgiften är utförd. (Silberschatz, Galvin, Gagne 2002) Hårda realtidssystem Hårda realtidssystem garanterar att kritiska uppgifter blir utförda i tid. Målet kräver att alla uppehåll i systemet kan förslutas. Dessa system används inom branscher där tiden är kritisk, som exempelvis för industrirobotar m.m. (Silberschatz, Galvin, Gagne 2002) Realtid inom naturturism Vilken typ av realtid är det då som guiderna behöver i sin kommunikation med varandra och kommunikation från omärlden? Enligt intervju med guiderna själva som arbetar inom naturturismen finns behov att kunna tillgodogöra sig information på daglig basis såväl som ner till intervall på några timmar eller till och med några minuter. Detta beror på att de ibland kan vara ute några dagar med en grupp. Om det gäller data av generell karaktär så menar guiderna att denna inte behöver presenteras på sekunden utan kan dröja medan om det gäller en lavinfara eller en rendrivning, vill de ha den typen av information fortast möjligt för att kunna lägga om sin planerade tur i god tid. Det systemet skulle alltså vara av karaktären mjukt realtidssystem Kommunikationstekniker Vi behöver kunna föra över data från vår prototyp som befinner sig ute i naturen till en server som är placerad någonstans i landet. För att kunna genomföra detta måste vi ha en teknik som kan agera bärare av data vi ska skicka och ta emot från server till klienten. I dagsläget är det två tekniker som är speciellt intressanta: GPRS och 3G. GPRS GPRS står för General Packet Radio Services och är idag den bästa plattformen för mobila datanätverkstjänster. Det är en utbyggnad av det redan befintliga GSM-nätet vilket ger god täckning. Med GPRS kan man överföra data till mobiltelefoner med hastigheter upp till 115 Kbit/sek samtidigt som telefonen ständigt kan vara uppkopplad mot Internet. Eftersom infor- 10

17 TEORI mationen skickas som datapaket, precis som över Internet, behöver man inte hålla en linje öppen utan kan vara uppkopplad hela tiden och betala för överförd datamängd. GPRS använder sig till stora delar av samma teknik, både hård- och mjukvara, som GSM-näten gör idag. För användare och operatörer är GPRS en möjlighet, eftersom det tillåter paketdatatrafik över trådlösa nätverk. (GSM Global datakommunikation 2004) GPRS ger alltså möjligheten till IP-trafik, eller paketförmedlad data i det mobila nätet och på så sätt förs nu traditionella datornät och mobil telefoni samman. När användaren nyttjar GPRS registreras först terminalen i nätet, sedan tilldelas den automatiskt en IP-adress när användaren behöver åtkomst till nätbaserade tjänster. Sedan den första gången information sökts på det här sättet kan användaren vara uppkopplad så länge som denne önskar utan att priset blir skyhögt eftersom användaren endast betalar för överförd data. (Telia Training Center Vad är GPRS? 2004) I Telias nät betalar användaren 20 Kr för varje hämtad eller skickad megabyte. (Telia 2004) 3G 3G är i Sverige det vardagliga namnet på en standard som heter UMTS, Universal Mobile Telecommunications, som beskriver tekniken bakom telefonsystemet. Uttrycket 3G beskriver att det handlar om den tredje generationens mobiltelefoni där NMT, som kom på 1980-talet, och GSM, som är det vanligaste systemet idag, är den första respektive den andra generationen. Den stora skillnaden mellan 3G och GSM (GPRS) är överföringskapaciteten, det vill säga hur snabbt data skickas och tas emot av telefonen. Hastigheten är cirka 40 gånger större med 3G vilket innebär att man förutom ljud och text även kan skicka och ta emot grafik, rörliga bilder och använda andra avancerade tjänster, exempelvis sådana som är baserade på användarens position. Detta har gjort att 3G av många kallas mobilt bredband. (3G- den tredje generationens mobiltelefoni 2004) Nuvarande täckning Idag har 3G-nätet betydligt sämre täckning än GSM-nätet speciellt i den landsända som är aktuell för vårt projekt. Nedan visas en aktuell täckningskarta från Telia - som bedöms ha bäst täckning i den aktuella regionen. 11

18 TEORI Bild 3.3 Täckningskarta GSM / 3G i norrbottens inland, källa: Telia Som synes är 3G-täckningen dålig eller till och med obefintlig när man rör sig ifrån de större städerna och orterna som exempelvis in i fjäll och naturområden. 3G-nätet försvinner helt i stora partier av regionen medan GPRS-nätet fungerar på de flesta platser i natur såväl som stadsbebyggelse. GPRS-täckningen är tillgänglig även om mobiltelefonen visar 0 i täckning eftersom denna drivs som ett eget nät. Vi har valt att använda oss av GPRS eftersom detta är en prototyp och ska undersöka om guidernas arbete kan underlättas med hjälp av IT-baserade hjälpmedel. Om detta system går vidare till en slutgiltig produkt bör dock en undersökning göras om det finns tillgång till andra system som kan bära data över exempelvis satellit, vilket avsevärt skulle öka täckningen i fjällen. 12

19 RESULTAT 4. Resultat I det här avsnittet kommer vi att inleda med varför vi valt att utveckla programvara för att lösa det här problemet och sedan beskriva hur vi gick tillväga för att lyckas med detta. De avsnitt som behandlas är: bakgrund till utveckling av programvara, ProGIS AB, mjukvara, hårdvara, utvecklingsmiljö, tidplanering av examensarbetet, riskanalys, systemdesign, databasdesign, prototypdesign, test av systemet, kvalitativa resultat samt demonstration. 4.1 Bakgrund till utveckling av programvara Eftersom syftet med examensarbetet är att undersöka på vilka sätt realtidsöverförd geografisk data kan underlätta en guides arbete i fält inom natur- och vandringsturism kändes det som om vi behöver en tjänst som kan överföra data i realtid på det sätt som guiderna har beskrivit det för oss. För att uppnå detta måste först en sådan tjänst utvecklas. Av det skälet valde vi att utveckla en prototyp som inte hade all funktionalitet, men som på ett bra sätt kunde visa guiderna hur ett sådant system kunde fungera vid en demonstration. Efter demonstrationen utfrågades guiderna och de fick även fylla i en enkät vid tillfället. Baserat på detta kommer vi att bygga våra slutsatser. Målet med arbetet som vi skrev om i kapitel 1.3 är att i förlängningen uppnå en ökad integration mellan IT och den operativa turistverksamheten i fält, vilket vi kommer att uppnå genom att visa på möjligheterna för turistbranschen genom vår prototyp. Vår kontakt med guiderna har skett genom företaget ProGIS AB som vi samarbetat med i det här projektet. 4.2 ProGIS AB ProGIS AB verksamhet har sin bas i Gällivare - Norrbotten. Närheten till skog, mark och vatten gör det både lämpligt och seriöst att inrikta sig på utveckling av GIS-tillämpningar, GPSpositionering och kartproduktion inom naturresursområdet. ProGIS AB omsätter tillgänglig metodik och teknik i lämpliga GIS-applikationer för naturnära verksamheter, och hjälper gärna till med att introducera GIS-tekniken i flera och nya användningsområden. Detta görs möjligt genom en gedigen och unik kombination av både bransch- och teknikkompetens, vilket dessutom ger en fruktsam miljö för att utveckla något som är både spännande och användbart. Under det här arbetet har vi arbetat med ProGIS AB genom ett uppdrag som genomförts i anslutning till och i samarbete med CDV-projektet, delprojekt 3G-Turism. Detta projekt är ProGIS AB huvudkonsult i. Våra kontaktpersoner på företaget har varit Jan Kemi, VD samt Tony Johansson och Per-Anders Perttu. 4.3 Mjukvara Den mjukvara som skulle utvecklas för att kunna uppnå vårt mål syftar till att automatiskt skicka och ta emot dynamisk, geografiskt bunden data i fält för att underlätta en guides arbete. Scenariot är att en guide vid dagens start checkar ut en handdator i närmaste turistcenter, matar in sina personuppgifter och gör en kort konfiguration av enheten. Denna konfiguration kan exempelvis innefatta filtrering av den typ av information guiden vill ha publicerad till sig. Under en guidad tur får guiden löpande dagsfärsk information om sin omgivning; natursköna platser, områden att temporärt undvika på grund av dåliga väderförhållanden, lavinfara eller renkalvning, lokala händelser, med mera. Denna information kan läggas in på en hemsida från aktörer som andra guider, SMHI, landsting, länsstyrelse, hotell, externa intressenter m.fl. Med 13

20 RESULTAT stöd av informationen kan guiden snabbt ta beslut om att visa sin grupp den närliggande pimpeltävlingen, eller vad det nu kan vara. Information om ett visst område visas alltid med området utritat i kartapplikationen på handdatorn. Denna automatiska tjänst kombineras med fördel med en form av klicktjänst, där guiden själv begär information om ett visst geografiskt objekt. Här finns också möjligheten att begära ickegeografisk information, så som bokning av olika resurser vid närliggande hotell och dagens restaurangmeny. Kanske vill gruppen koppla av med en bastu direkt vid återkomsten till hotellet, vilket kan bokas i förväg redan ute i fält. 4.4 Hårdvara För att kunna nyttja realtidsöverföring av data från en plats obunden av fast uppkoppling eller i närhet av trådlösa nätverk måste överföring ske via mobiltelefon som beskrevs i kapitel Vi valde att använda oss av GPRS eftersom teorin visade på att täckningen i det aktuella området var betydligt större vid användande av GPRS än om vi skulle ha använt oss av 3G. GPRS används alltså för att föra över data mellan server och klient. Detta innebar då att vi behövde en telefon som har stöd för GPRS och bluetooth eftersom detta är den bästa lösningen för att trådlöst koppla samman klienten med överföringsmediet. Vi behövde även ha en server som lagrar data och ser till att skicka data vidare till klienten. Vi behövde även en klient. Mest passande för en guide är en liten enhet som har enkelt underhåll. ProGIS AB hade sedan tidigare arbetat med PDA-lösningar, denna teknik användes även för den här applikationen. 4.5 Utvecklingsmiljö Den utvecklingsmiljö som användes var främst Microsofts miljöer embedded Visual Basic (evb) och embedded Visual c++ (evc++). Vidare användes även ESRI:s ArcPad för att sköta själva presentationen. När vi påbörjade applikationen fanns inte möjligheten att använda.net för denna utveckling detta är något som kanske kunde ha gjorts annorlunda om projektet påbörjats idag evb och evc++ Vi hade från projektet FiskeGIS använt oss av språken evb och evc++ vilket gjorde att vi även använde oss av dessa verktyg för att skapa denna prototyp. evb och evc++ ingår båda i Microsoft embedded Visual Tools. Denna utgåva ger möjlighet att utveckla applikationer och systemkomponenter för enheter som kör Windows, PocketPC och Smartphones. evb ger samma lätthet i utveckling som motsvarigheten Microsoft Visual Basic medan evc++ är mer lik Microsoft Visual C++. I det här arbetet användes evb för att konstruera realtidsklienten på handdatorn med dess formulär och kontroller medan vi använde evc++ till att göra komponenter som hanterar själva skickandet av data mellan handdatorn och servern ESRI ArcPad ArcPad är en programvara för Mobilt GIS och karthantering i fält. ArcPad är framtaget för att användas i små handburna datorer med pekskärm, för att få tillgång till intuitiv kartläggning, GIS- och GPS-funktonalitet. ArcPad förenklar arbetet i fält med hjälp av funktioner för redigering och datafångst. Det geografiska redigeringsarbetet görs visuellt i en kartvy där objekten är grafiskt representerade och redigeringen görs direkt på objekten. I ArcPad syns även Online var i kartan man befinner sig med hjälp av GPS. 14

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sida 1 Sammanfattning Mobiltäckningen i Sölvesborgs kommun är till stora delar men det skiljer en del beroende på vilken nättyp och vilken operatör

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12 Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 HandSam ver 2.08 System för handläggning och dokumentation av färdtjänstansökningar mm Sammanfattning HandSam utgör ett IT-system för tillståndsprövning mm avseende

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

De t Mobil Tim gl as e t

De t Mobil Tim gl as e t Det Mobila Timglaset Det mobila timglaset Det mobila timglaset är framtaget för att öka förståelsen för hur en organisation påverkas och kan höja sin effektivitet genom att införa mobil ärendehantering.

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Med koppling till EmiWeb

Med koppling till EmiWeb Datavetenskap Opponent(er): Jonas Brolin Mikael Hedegren Respondent(er): David Jonsson Fredrik Larsson Webbaserad släktträdsmodul Med koppling till EmiWeb Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1 Sammanfattat

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Installationsguide. Nimbus Alarm Server för Fidelix

Installationsguide. Nimbus Alarm Server för Fidelix Installationsguide Nimbus Alarm Server för Fidelix TroSoft AB Box 2055 144 02 RÖNNNINGE 08 532 57262 Fidelix Sverige AB Sokraftsvägen 16A 135 70 Stockholm 08 556 558 30 Om larmöverföring Överföringen görs

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Internet ombord på våra tåg

Internet ombord på våra tåg www.sj.se Med reservation för ändringar och tryckfel. 2007-05. SJs ELTÅG LEVER UPP TILL VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖMÄRKNING. 1 Internet ombord på våra tåg Koppla upp dig ombord Du som reser med SJ kan numera

Läs mer

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt Open End TM Funktionell översikt Open End tillför verksamhetsprocesser nya möjligheter genom att kombinera avancerad teknik för automatiserad informationshantering i realtid med intuition och hög användbarhet.

Läs mer

vad kan det göra för mobila användare?

vad kan det göra för mobila användare? artikel Upptäck WWAN med bredband Upptäck WWAN med bredband vad kan det göra för mobila användare? Det blir allt viktigare med en snabb och smidig Internetuppkoppling för att lyckas i arbetet och vara

Läs mer

Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04

Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04 Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04 Inledning Detta dokument beskriver de nyheter som tillkommit i Vitec Portal 3.47. Förutom dessa nyheter har även ett antal tillägg och justeringar gjorts.

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda din GPS 1 Vad är GPS? GPS står för Global Positioning System (Global Positions System). GPS använder sig av 27 satelliter som cirkulerar runt jordklotet,

Läs mer

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare cv01s 1999-09-20 Födelseår 1958 Nationalitet Svensk Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare Språk Befattning

Läs mer

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Datavetenskap Opponenter: Daniel Mester Pirttijärvi Hampus Skystedt Respondent: Johan Björlin En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Oppositionsrapport, C-nivå 2011:05 1 Sammanfattat omdöme

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7 2014-02-12 Nyheter i Solen ORBIT 6.7 Cartesia GIS AB Nyheter i konceptet Mobila klienter och e-tjänst Till ORBIT finns nu två mobila klienter (HTML5-appar) tillgängliga. En för allmänheten, ORBIT Felanmälan,

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB KRAVSPECIFIKATION Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen DATUM Examensarbetaren: Avan Omar Ismail 1 2 KRAVSPECIFIKATION Innehållsförteckning 1.Inledning...5

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Fördjupningsuppgiften Ämnen. Jens A Andersson

Fördjupningsuppgiften Ämnen. Jens A Andersson Fördjupningsuppgiften Ämnen Jens A Andersson Mål för fördjupningsuppgiften Ni skall självständigt läsa in er på ett aktuellt ämne inom telekom. Få en djup förståelse för detta ämne. Presentera ert ämne

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Dyna Pass. Wireless Secure Access

Dyna Pass. Wireless Secure Access Dyna Pass Wireless Secure Access Säkerheten kring lösenord är ofta debatterad och det finns ett antal viktiga frågor man bör ställa sig. Några exempel på detta är: Hur stor risk ligger i den mänskliga

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Mobila tjänster för ökad service

Mobila tjänster för ökad service Mobila tjänster för ökad service Hans Dahlberg Affärschef, Mobila applikationer och telematik 2009-03-05 1 Mars 2009 Fyra nya trender 1 Settler Corporations 2 Nomad Corporations 3 IT-societeten 4 Infomaniacs

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg Jaktpejl.se Användarmanual Av: Erik Åberg Innehållsförteckning Vad är Jaktpejl?... 3 Vad krävs för att använda Jaktpejl?... 3 Premiumfunktioner... 3 Release noteringar... 4 Version 2.01... 4 Version 2.0...

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska,

Läs mer

Användarmanual för. Internetbokningen. Version 1.0

Användarmanual för. Internetbokningen. Version 1.0 Användarmanual för Internetbokningen Version 1.0 Hur fungerar Internetbokningen? Internetbokningen installerar två komponenter på klubben. Dels finns det ett nytt inställningsprogram som är en del av GK96,

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013

ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013 ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013 Program Bakgrund och framtid Teknisk genomgång Tidsplan Utbildningsstrategi Support IDA-data Skillnader IDA ibis Olika arbetssätt Inställningar och egenskaper

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04.

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04. 2012 Översikt av SRS Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein Sør-Trøndelag University College 17.04.2012 Innehåll Inledning 3 Vad är ett studentresponssystem

Läs mer

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia Konstruktion av en radiostyrd legobil Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia 1 1.Innehållsförtäckning Rapport Radiostyrd LEGO bil...1 1. Innehållsförtäckning...2 2.0 Inledning...3

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

Fler exempel på http://www.urbanmobs.fr/fr/france/

Fler exempel på http://www.urbanmobs.fr/fr/france/ 1 Fler exempel på http://www.urbanmobs.fr/fr/france/ 3 Varför behövs nya indatakällor? Traditionella metoder långsamma, kostsamma och har ofta kvalitetsbrister Nationella resvaneundersökningen Fallande

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste Komplett SCADA med alla programdelar inkluderade bl.a. larmserver, bildeditering och kontinuerlig loggning. Grafiskt editeringsverktyg ingår. Drivare för Modbus, MBUS, OPC, BACnet osv. Samtliga in- och

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Datavetenskap Opponenter: Anders Heimer & Jonas Seffel Respondenter: Daniel Jansson & Mikael Jansson Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Oppositionsrapport, C-nivå 2006:10 1 Sammanfattat

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar ISM WEB O P E N S O U R C E S Ä K E R H E T I N S P I R E G I S - A N A L Y S W M S I N T E R O P E R A B I L I T E T A R B E T S F L Ö D E N I N T E G R A T I O N D A T A F Å N G S T E D I T E R I N G

Läs mer

Programmeringsmjukvara TwidoSuite Ett enklare sätt att programmera

Programmeringsmjukvara TwidoSuite Ett enklare sätt att programmera Programmeringsmjukvara TwidoSuite Ett enklare sätt att programmera P94543 P94541 Följ guiden Projekt Beskrivning Testa skillnaden! Här hittar du en kort sammanfattning av de olika utvecklingsfaserna i

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar

Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar Datavetenskap Opponent(er): Rikard Boström Lars-Olof Moilanen Respondent(er): Mathias Andersson Henrik Bäck Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

APPARAT SLUTRAPPORT. 1. Inledning

APPARAT SLUTRAPPORT. 1. Inledning APPARAT SLUTRAPPORT 1. Inledning Diskussioner kring smartphoneanvändande har ökat i takt med att användandet av mobil teknik har vuxit i utbredning. Nya sociala beteenden, beroendebeteenden och avkopplingsbeteenden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Swepoint. DoGps. 3:e generationens gps-pejl är här! trygghet för Dig och Din hund

Swepoint. DoGps. 3:e generationens gps-pejl är här! trygghet för Dig och Din hund 3:e generationens gps-pejl är här! Swepoint DoGps PRO net BASIC Obegränsad räckvidd Skallindikator och ringuppfunktion Spåra dina kamrater = Trygghet för laget trygghet för Dig och Din hund Topptestad

Läs mer

Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många

Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många L e d n in g sä g a rm o d u le n - e n sm a rt o c h a u to m a tisk tjä n st so m so rte ra r d in a fö rfrå g n in g a r Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer