D-UPPSATS. IT inom turism

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D-UPPSATS. IT inom turism"

Transkript

1 D-UPPSATS 2005:13 IT inom turism Underlätta guiders arbete i fält med IT-stöd Erik Ellingsson Mikael Rydström Luleå tekniska universitet D-uppsats Geografisk informationsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad Avdelningen för Geografisk informationsteknik 2005:13 - ISSN: ISRN: LTU-DUPP--05/13--SE

2 Sammanfattning Målet med examensarbetet har varit att uppnå en ökad integration mellan IT och den operativa turistverksamheten i fält. Detta har gjorts genom att undersöka på vilka sätt realtidsöverförd geografisk data kan underlätta en guides arbete i fält inom natur- och vandringsturism. Arbetet har resulterat i en prototyp utvecklad av oss och testad av ett antal fjällguider. Guiderna har medverkat i en diskussion och slutligen fyllt i enkäter för att komplettera vår undersökning. Examensarbetet visar att den här sortens applikation kan ge större flexibilitet för guider i deras arbete, bidra till ökad säkerhet och ge en större förståelse mot andra aktörer i närområdet. Dessutom har det potential att ge en ökad upplevelse för kunden. Dock kan det vara svårt att introducera ett liknande system inom exempelvis fjällturismen eftersom kostnaden för att utveckla och underhålla systemet inte riktigt står i proportion till vad företagen är villiga att betala. Undersökningen visade även att det är viktigt att tidigt involvera externa intressenter som ska se till att hålla informationen i systemet uppdaterad. Om dessa inte håller informationen aktuell kommer systemet inte att nå sin fulla potential och därmed inte bli framgångsrikt på marknaden. I

3 Abstract The long term goal with this Master s Thesis has been to achieve a better integration between IT and the operational tourist business. This has been done by investigating in which ways realtime transmitted geographical data could ease the daily work of a guide working with nature based tourism. The result is a prototype developed by us and tested by a number of guides. These guides have participated in discussions and filled-in surveys, the latter to complement our study. The thesis proves that this sort of application can give a greater flexibility for guides in their daily work, contribute to increased safety and give a greater understanding of other partners within the region. In addition, it has the potential to give a richer customer experience. However, a problem with introducing such a system within this branch of tourism may be that the cost of development and support could be out of proportion to what companies are prepared to pay. Our study also pointed out that it is important to involve the external partners that are going to keep the information in the system up to date, early on in the process. If the information is kept outdated, the system won t reach its full potential and will thus not be as successful on the market. II

4 Förord Den här uppsatsen är ett examensarbete som skrivits vid institutionen för samhällsbyggnad, avdelningen för geografisk informationsteknik vid Luleå tekniska universitet. Vi vill passa på att tacka alla på ProGIS AB för ett bra samarbete samt guiderna för den tid de tog på sig att besvara frågor och göra enkäter. Till sist vill vi också rikta ett särskilt tack till de lärare på GIT-avdelningen som varit inblandade i vårt examensarbete. Luleå Erik Ellingsson Mikael Rydström III

5 Innehållsförteckning 1. INLEDNING BAKGRUND PROBLEM SYFTE OCH MÅL LÖSNINGSFÖRSLAG AVGRÄNSNINGAR 2 2. METOD TILLVÄGAGÅNGSSÄTT METODVAL FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL FORSKNING FORSKNINGSPERSPEKTIV FORSKNINGSMETOD DATAINSAMLINGSMETODER VAL AV UNDERSÖKNINGSENHETER SEKUNDÄRA DATAKÄLLOR VALD LÖSNING FRAMTAGANDE AV PROTOTYP FÄLTTESTER UNDERSÖKA UTFALLET AV FÄLTTESTERNA MÅLGRUPP 6 3. TEORI FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NATUR OCH VANDRINGSTURISM STÖRNINGAR I KOMMUNIKATIONEN BEHOV AV KOMMUNIKATION GIS INOM TURISMEN FÖRDELAR MED GIS NACKDELAR MED GIS REALTIDSKOMMUNIKATION MJUKA REALTIDSSYSTEM HÅRDA REALTIDSSYSTEM REALTID INOM NATURTURISM KOMMUNIKATIONSTEKNIKER RESULTAT BAKGRUND TILL UTVECKLING AV PROGRAMVARA PROGIS AB MJUKVARA HÅRDVARA UTVECKLINGSMILJÖ EVB OCH EVC ESRI ARCPAD TIDPLANERING AV EXAMENSARBETET 15 IV

6 4.7 RISKANALYS SYSTEMDESIGN FUNKTIONALITET SYSTEMKOMPONENTER FUNKTIONSDESIGN DATABASDESIGN PROTOTYPDESIGN PROTOTYP I PROTOTYP II PROTOTYP III RELEASE CANDIDATE TEST AV SYSTEMET KVALITATIVA RESULTAT DEMONSTATION PRESENTATION FÖR TILLTÄNKTA ANVÄNDARE DEMONSTRATION AV TÄNKT SYSTEM ENKÄT ANALYS TEKNIK FÖRDELAR NACKDELAR OCH RISKER UTÖKNINGAR AV TÄNKT SYSTEM HELHETSSYNEN PÅ SYSTEMET SLUTSATSER OCH DISKUSSION SLUTSATSER DISKUSSION DET EKONOMISKA DILEMMAT RUTINER KRING EXTERNA INTRESSENTER ATT UNDVIKA NEGATIVA FÖRHÅLLANDEN ELLER UPPLEVA POSITIVA METODDISKUSSION REFLEKTIONER FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 29 BILAGA 1 RISKANALYS BILAGA 2 DOKUMENT FRÅN GUIDETRÄFFEN BILAGA 3 ENKÄT V

7 INLEDNING 1. Inledning Vi förutsätter att läsaren av denna rapport har en viss förståelse för det systemvetenskapliga ämnesområdet och objektorienterad design för att på bästa sätt tillgodogöra sig materialet. 1.1 Bakgrund Under hösten 2003 arbetade vi med ett projektarbete inom realtidsöverföring av geografiska data i samarbete med företaget ProGIS AB i Gällivare, som i sin tur arbetade med ett EUprojekt inom CDV Centrum för distansöverbryggande verksamhet, som fokuserade på fisketurism och kallades FiskeGIS. Resultatet av FiskeGIS och vår realtidslösning var positivt och väckte många nya idéer och funderingar hos bägge parter, inte minst inom realtidsområdet. Företaget har med tiden uppmärksammat en växande marknad för naturbaserad turism, där målbilden är informationstjänster för slutkonsument (turist) eller en turistentreprenör (guide). I samband med detta finns även ett behov av utveckling inom fältapplikationer med inriktning mot realtidsinformation och geografisk positionering. I en sådan applikation är realtidsöverföring av data en viktig del. FiskeGIS blev ett förstadium till det som nu utvecklats till ett projekt inom natur- och vandringsturism där detta examensarbete ingår. 1.2 Problem Laponia Turism är en ekonomisk förening som bedriver turistverksamhet med guidade turer i Jokkmokks- och Gällivareområdet. I denna miljö finns ett flertal geografiskt separerade störningsmoment som, genom god och aktuell information, kan undvikas eller minimeras. Med störningsmoment menas exempelvis renbete, renkalvning, lavinfaror, dåliga isförhållanden, m.m. Detta är förutsättningar som kan förändras med relativt snäva tidsintervall dagar, timmar eller till och med minuter. Enligt Laponia skulle guidens arbete underlättas om dessa störningsmoment kunde reduceras. Då information om störningar kan involvera flera helt oberoende aktörer och variera snabbt med tiden, blir det komplext och därför opraktiskt att använda traditionella tekniker för att förmedla informationen. Med ovan nämnda förutsättningar blir det därför intressant att undersöka om ett IT-system kan understödja guidens arbete genom att hantera realtidsöverförd geografisk data. För att genomföra undersökningen kommer även hänsyn att behöva tas till befintliga och i det här fallet aktuella tekniker, metoder och verktyg för realtidsöverföring av geografisk data. 1.3 Syfte och mål Syftet med examensarbetet är att undersöka på vilka sätt realtidsöverförd geografisk data kan underlätta en guides arbete i fält inom natur- och vandringsturism. Målet med arbetet är att i förlängningen uppnå en ökad integration mellan IT och den operativa turistverksamheten i fält. 1.4 Lösningsförslag Vi tror att en metod som bygger på tre steg skulle passa - först utvecklas en prototyp som kan tänkas användas för att lösa den problematik vi beskrivit tidigare. Efter prototypens färdigställande görs ett fälttest med guider inom natur- och vandringsturism i deras aktuella arbetsmil- 1

8 INLEDNING jö. För att sedan kunna dra slutsatser om på vilka sätt en liknande lösning kan underlätta guiders arbete, kan frågeformulär och intervjuer utföras. Detta empiriska material kan sedan användas för analys genom att ställa det i relation till befintliga teorier och idéer inom området. 1.5 Avgränsningar Med realtid menas i detta fall kommunikation upp till maximalt sekunder, från begäran till svar. Arbetet ska prioritera idag tillgängliga tekniker och verktyg, till exempel GPRSkommunikation, men ska i tillämpliga fall belysa kommande möjligheter som 3G. 2

9 METOD 2. Metod I det här avsnittet kommer vi att förklara hur vi arbetat, vilka val av metoder för datainsamling vi gjort, hur vi gjort urvalet av respondenter samt vilka vi tror är intresserade av vårt arbete. 2.1 Tillvägagångssätt Examensarbetet har bestått av sju faser, vissa parallella. De sju faserna är: Löpande dokumentation Förstudie Design Implementering Pilottest med återkoppling Analys Resultat Under hela processen har dokumentation upprättats, främst i form av ett designdokument som beskrivit systemets logiska och tekniska delar tillsammans med en tidsplan och riskanalys. Detta dokument har konstant överblickats av ProGIS AB och bifogas inte till denna rapport eftersom den beskrivningen har med teknik och inte med vår undersökning att göra. I samarbete med företaget gjordes inledningsvis en förstudie för att fånga konkreta behov och skissa på en kravspecifikation. Design och implementering har sedan pågått inkrementellt och resulterat i fyra prototyper av systemet. Varje prototyps färdigställande har inneburit relativt omfattande fälttester för att säkerställa att funktionaliteten legat på rätt nivå mot prototypens delspecifikation. Den sista prototypen pilottestades med tillhörande presentation tillsammans med guider från Laponia Turism. För att få en konkret återkoppling till arbetet gjordes en utvärdering på plats med guiderna, detta i form av en muntlig diskussion och en skriftlig enkät. Denna utvärdering utgör tillsammans med teoretiska perspektiv och vår personliga erfarenhet grunden för analys- och resultatarbetet. 2.2 Metodval Våra val gällande metod kan sammanfattas med figur 2.1 och förklaras närmare i kommande avsnitt. 3

10 METOD Deduktion Induktion Abduktion Hermeneutik Positivism Kvantitativ Kvalitativ Explorativ Deskriptiv Hypotes Facto Experiment Fält Survey Fall Attityd- Enkät Dokument Dagbok Intervju Observ. Strukturerad Ostrukturerad Bild 2.1 Sammanfattning av metodval, källa: Egen bild Vårt arbetssätt har varit av deduktiv natur. Enligt Patel & Davidsson (2003) kännetecknas ett deduktivt arbetssätt av att slutsatser om enskilda företeelser dras utifrån allmänna principer och befintliga teorier. Ur den redan befintliga teorin härleds hypoteser som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. Syftet med examensarbetet har varit att, precis som dessa personer menar, använda och bygga på en befintlig teori med en empirisk vinkling för att på det sättet bidra till en ökad integration mellan IT och den operativa turistverksamheten i fält. 2.3 Förhållningssätt till forskning Patel & Davidsson (2003) skriver om två förhållningssätt till forskning, positivism och hermeneutik. De menar att hermeneutik står för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, subjektiv och engagerad, medan positivism står för kvantitativa och statistiska hårddatametoder för analys, naturvetenskapliga förklaringsmodeller och en forskarroll som är objektiv och osynlig. Den hermeneutiska ansatsen ger oss därför möjligheten att se till helheten istället för en specifik del som den positivistiska ansatsen gör. I och med detta gör det sig tydligt att vi med vårt syfte och vår rapport valt en hermeneutisk ansats. 2.4 Forskningsperspektiv Patel & Davidsson (2003) hävdar att ett kvalitativt och kvantitativt synsätt till forskning syftar på hur information som samlats in genereras, bearbetas och analyseras. I en kvalitativ ansats används ett forskningsperspektiv som fokuserar på mjuka data såsom kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, medan en kvantitativt inriktad forskning innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Vi anser att en studie av denna typ bör vara kvalitativ för att ge rätt typ av svar och återkoppling. I och med att arbetet syftar till att förbättra människors arbetssituationer räcker rena numeriska analysmetoder inte till för att bilda en korrekt uppfattning. Det är viktigt att föra en 4

11 METOD kontinuerlig dialog för att tidigt höja resultatets kvalitet, samt att höja undersökningens reliabilitet. 2.5 Forskningsmetod Examensarbetet baseras i grunden på fallstudiemetodik en metodik som enligt Patel & Davidsson (2003) innebär att undersökningar görs på mindre avgränsade fall. Ett fall kan vara en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation. Fler än ett fall kan studeras. Fallstudier har ett helhetsperspektiv som utgångspunkt och försöker generera bästa täckande information, en beskrivning vi anser passa väl in med vårt forskningsområde. Patel & Davidsson fortsätter att generaliserbarheten sedan kan diskuteras i förhållande till den tänkta populationen med resultaten som utgångspunkt. Genom att samla åsikter och information från en väl definierad grupp individer, och genom återkoppling från testning av en specialkonstruerad prototyp, faller studien naturligt in under fallstudiemetodiken och dess generaliserbarhet. 2.6 Datainsamlingsmetoder Yin (2002) skriver att intervjuer ger en bra möjlighet att direkt fokusera på forskningsfrågan och åstadkommer en mer beskrivande och insiktsfull bild av hur det aktuella området ser ut. Davidsson & Patel (2003) kompletterar med att en strukturerad intervju lämnar mycket litet utrymme för den intervjuade att svara inom och de möjliga svaren kan förutsägas. En ostrukturerad intervju lämnar däremot maximalt utrymme för intervjupersonen att svara på frågorna. I våra intervjuer har vi valt att låta respondenterna ha maximalt svarsutrymme med väldigt löst ställda frågor då vi inte vill styra de svar vi får av dem. Data kommer till stor del att samlas in genom tester av den prototyp som ska konstrueras, men främst det pilottest som genomförs i samarbete med Laponia Turism och ProGIS AB. Under detta tillfälle genomförs en mycket fri och icke-styrd intervju i form av en diskussion kring systemet. Dagen avslutas med att en kortare enkät fylls i av testdeltagarna. Utrymme ges för kompletterande svar via e-post. Enkäter menar Yin tar rollen som kompletterande bevis snarare än något som kan sägas vara allmängiltigt. Våra enkäter kommer att ses som kompletterande bevis och delas ut till varje testdeltagare efter pilottestets avslutande Val av undersökningsenheter Respondenterna ska ha nära kontakt med turismverksamheten inom uttalat område. De roller som ligger i vårt intresse är framför allt guider, men också andra former av turistledare. Respondenterna får gärna ha arbetat med olika typer av turistledning, både ute i fält och stationerade vid vissa punkter. Denna variation tror vi bidrar till en större mångfald och detaljrikedom. Både vi och ProGIS AB anser att personer med dessa erfarenheter bör ha kommit i kontakt med forskningsområdet mest. Vi avser göra merparten av vår undersökning i samarbete med Laponia Turism. Detta därför att de kan bidra med guider som har stor erfarenhet av natur- och vandringsturism. Dessutom har Laponia Turism redan ett etablerat samarbete med ProGIS AB sedan förut. 5

12 METOD Sekundära datakällor Merparten av vår litteratur är sådan vi inhämtat från biblioteket vid Luleå tekniska universitet samt olika hemsidor på Internet, rapporter och tidigare skrivna uppsatser. 2.7 Vald lösning Den lösning vi valt består av tre delar. Det första vi gör är att ta fram ett antal successivt mer kompletta prototyper med syftet att visa ett fungerande koncept. Hela tiden bedrivs testning i samband med detta. Med en färdig prototyp kan sedan fälttester genomföras på vald population, för att sedan utvärderas och analyseras Framtagande av prototyp Genom applikationsutveckling, webbutveckling och dylika aktiviteter kommer en prototyp som är ämnad att kunna lösa samtliga eller vissa av de uppställda problemen för det beskrivna fallet att tas fram. Prototypen är viktig eftersom den kommer att ge den tänkta populationen en bra förståelse för hur de problem som finns i deras arbetsmiljö kan lösas. Dessutom kan prototypen även ge underlag till en tanke om andra funktioner som kan tillföras systemet för att förbättra arbetssituationen Fälttester När prototypen är färdig kommer tester att göras på populationen. Guiderna kommer att få prova prototypen och se demonstrationer av dess möjligheter och funktion. Fälttesterna är viktiga för att ge oss feedback om hur prototypen kan underlätta en typisk arbetsdag för guiderna, samt att guiderna ska få största möjliga inblick över hur det tilltänkta systemet kan fungera Undersöka utfallet av fälttesterna Vi måste undersöka vad dessa fälttester resulterat i för att senare kunna göra en rättvisande analys av det insamlade empiriska materialet. Detta kommer i första hand att utgöras av att vi intervjuar de guider som deltagit i fälttesterna och ställer samman resultatet. En tanke är också att dela ut frågeformulär direkt efter testet för att få en tidig reflektion och ett kompletterande underlag till intervjuerna. Lämpligt vis finns en lucka på ett par dagar mellan testdagen och intervjutillfället. Resultatet ställs sedan mot befintliga idéer och teorier inom området och analyseras för vår undersökning. 2.8 Målgrupp Examensarbetet har starka kopplingar till områden som realtidskommunikation, speciellt i bärbara/handhållna miljöer. Dessutom ligger en ännu större tonvikt på geografiskt bunden information och de möjligheter denna kan ge i en fältsituation med små, handhållna enheter. Orden rätt information, på rätt plats, i rätt tid är lite av en klyscha, men kan vara vägledande i detta fall. Således tror vi att personer med intresse i något av de områden vi listat ovan kan finna intresse i arbetet. Dessutom bör informationen vara högintressant för de inom turistbranschen som funderar på att använda mer IT i sin verksamhet, och inte bara då vid skrivborden. Vi tror också att individer inom samma nisch i IT-branschen kan hitta några intressanta bitar. I och med att området i sig fortfarande är i sin linda och mycket forskning återstår hoppas vi att många andra, av oss oberoende, undersökningar kan dra nytta av materialet. 6

13 TEORI 3. Teori I det här kapitlet kommer vi att ge en bakgrund till förutsättningar för Natur- och vandringsturism innebär. Vidare kommer vi även att peka fördelar och nackdelar med GIS inom turismen för denna typ av applikationer. Till sist berör vi lite om vad realtidskommunikation innebär i det här fallet och vilka tekniker som finns tillgängliga. 3.1 Förutsättningar för natur och vandringsturism När guiderna arbetar med varandra och ska kommunicera med både sig själva samt externa intressenter kan det uppstå störningar i kommunikationen, dessa måste hanteras på ett så bra sätt som möjligt för att guiderna ska kunna få en korrekt återgivning av informationen. Guiderna har även vissa givna behov av en viss sorts information. Vi tror att GIS kan understödja dessa behov och kommer därför att beskriva några fördelar och nackdelar med att använda GIS i en sådan miljö Störningar i kommunikationen Ett stort problem kan vara att överföra kunskap från en person till en annan. Andersen (1994) beskriver vad som sker när två människor (A och B) kommunicerar med varandra och vad som händer när information omvandlas till data (se bild 3.1). A:s representationslager Information hos A som ska förmedlas Uttrycka information med hjälp av data Data hos A Störningar Överföra data från A till B Data hos B B:s representationslager B:s referensram Tolka information från data Information hos B Bild 3.1 Samband mellan information och data, källa: Andersen (1994). A har ett representationslager som bara är känt inom ett visst fack. Oftast är det mest naturligt att använda den allmänt kända uppsättningen representationsregler som utgörs av landets språk. Den information som ska förmedlas överförs till B. Överföringen kan ske på många olika sätt, de vanligaste är muntligt eller skriftligt. Överföring kan också ske genom personlig kontakt eller med hjälp av tekniska hjälpmedel. Kommunikation mellan personer kan störas. Samlingsbeteckningen störning används ofta på alla tänkbara former av störningar som försvårar överföringen av data från en person till en annan. Störningar kan uppträda vid person 7

14 TEORI till person kontakt genom att en utomstående person lägger sig i eller avbryter samtalet. Vid telefonsamtal kan det bokstavligen talat förekomma störningar som gör det svårt att uppfatta vad som sägs. Skriftliga meddelanden är ibland svårlästa, något som kan skyllas på problem med kopieringsapparat, fax o.s.v. Störningsmöjligheterna är många och därför kan ofta kontroller användas för att försäkra om att data tas emot i den form de sändes av sändaren. (Andersen, 1994) Störningar är alltså något vi måste ta hänsyn till och något som i största allmänhet bör undvikas för att förmedla korrekt och relevant information Behov av kommunikation Efter samtal med ProGIS AB som genomfört diskussioner med den berörda målgruppen kom vi fram till ett antal områden som är viktiga för guiderna att kunna få dagsaktuell information om. Dessa var lavinfaror, vattenförhållanden, rendrivning i ett aktuellt område och möjlighet att se om det gäller några externa aktiviteter i området. Lavinfara Eftersom en lavinfara kan uppkomma väldigt snabbt i fjällvärlden är det viktigt att den här typen av information kan delges snabbt till berörd guide. Någon kan lägga in information om att lavinfara råder i ett visst område och när sedan guiden förflyttar sig in i området kommer utrustningen att kunna visa att fara råder i området. Vattenförhållande När guiden och gruppen rör sig in i ett område med vattendrag kan uppdateringar visas om ett aktuellt vatten, vilka fiskekort som gäller i området, särskilda rättigheter, skyldigheter m.m. Rendrivning Ibland sker det stora rendrivningar i området vilket gör att guiderna inte med stor tidsmarginal vet när en sådan kommer att äga rum. Samerna vill inte gärna att en guidad grupp ska komma gående när denna drivning pågår. Om en teknisk lösning kunde göra så att guiden snabbt kan upptäcka när en flyttning sker i området och på sådant sätt lägga om sin tur skulle detta göra konflikthanteringen lättare mellan guiderna och de samer som rör sig i området Externa aktiviteter Om det pågår en extern aktivitet i området som en tävling eller liknande kan information om denna tänkas skickas till guiderna och de kan då på ett enkelt sätt lägga om sin guidade tur utan att störa kunderna genom ringande telefoner m.m. Alla dessa funktioner såg ProGIS AB som viktiga för ett system riktat mot guider som rör sig i det aktuella området. Det var den här typen av information som med andra ord behöver kunna tillgängliggöras för guiderna på ett enkelt och snabbt sätt, från en aktör och sedan direkt ut till guiderna. 3.2 GIS inom turismen Vi gjorde sökte igenom publikationer på turismforskningsinstitutet ETOURs hemsida (www.etour.se). ETOUR bidrar till utveckling av den svenska turistnäringen genom att utveckla och sprida kunskap om turism och resande. Av de publikationer vi hittade kunde vi konstatera att det verkar som om IT idag inte används för att stödja guider ute i fält i realtid. Det är däremot mycket vanligare att IT används för att understödja administrativa stödsystem som exempelvis bokningar, reservationer och dylik verksamhet. Detta gör det samtidigt väldigt intressant för vår del att undersöka hur man kan understödja guidens verksamhet ute i fält eftersom det verkar saknas aktuell forskning inom området. 8

15 TEORI Fördelar med GIS GIS erbjuder ett kraftfullt sätt att kunna presentera information till slutanvändaren och Eklund (1999) menar att en av de största effekterna som GIS kan medföra är ökad arbetseffektivitet. Som ses i bild 3.2 är det aktuella arbetsflödet (till vänster) med information som skickas mellan guider (G) och externa intressenter (E) redundant och ostrukturerad. Detta innebär att information i dagsläget lätt kan bli felaktig, förvrängas eller t.o.m. glömmas bort. Vi avser att nyttja en modell som med hjälp av GIS strukturerar informationen centraliserat (bilden till höger). Detta tror vi likt Eklundh kommer att öka arbetseffektiviteten avsevärt och dessutom göra informationen mer strukturerad än vad den är i dagsläget. E E E E E E E E E E E E G G G G E E E E G G G G Bild 3.2 Informationsflöde idag och med det tänkta systemet, källa: Egen bild. Vidare ser Eklundh fler vinster med att införa GIS i verksamheten. Dessa kan vara t.ex. utveckling av nya tjänster, bättre marknadsföring, konkurrensfördelar, höjd kvalité, bättre kundservice m.m. I förlängningen kan det tänkas att GIS-systemet integreras med Laponias webbsida eller andra system inom Laponia. Detta anser vi skulle ge stora organisatoriska vinster. Eklundh menar också att GIS kan erbjuda större möjligheter till kommunikation mellan olika aktörer Nackdelar med GIS Värdet av GIS-analyser är enligt Eklundh (1999) i hög grad beroende av att tekniken används på rätt sätt. Resultat från GIS-baserade analyser får därför inte tolkas helt okritiskt eftersom data kan vara helt okontrollerad. Detta innebär att i vårt fall är det viktigt att de externa intressenterna lägger in relevant information som är korrekt annars kommer guiderna inte få rätt information distribuerad ute i fält. Om det handlar om rendrivningar, lavinfaror och liknande är det extra viktigt att korrekt information läggs in. En nackdel när tekniken ska bäras med ut i skogen under en dag eller flera är att om systemet ska vara i drift hela dygnet kommer mycket ström att behövas och idag är troligtvis utrustningen inte anpassad för detta. Extra batterier måste kanske tas med eller så får användandet ske i etapper. Dessutom krävs kanske en specialgjord PDA eller någon form av skydd om den ska vistas i tuffa miljöer. 9

16 TEORI 3.3 Realtidskommunikation Ett realtidssystem är enligt Burns och Wellings ett system i vilket tiden vid en viss producerad utdata är av vikt. Detta är vanligtvis därför att någon form av indata reagerar till en förflyttning i den verkliga världen och utdata måste då relatera till samma förflyttning. Den tid det tar från dess att indata kommer till dess att utdata reagerar måste vara nog liten för att systemet inte ska haverera eller orsaka skador. I realtidskommunikation skiljer man mellan hårda realtidssystem och mjuka realtidssystem, det som skiljer dessa åt är att mjuka system kan vara interaktiva och i avsaknad av deadline där ett hårt realtidssystem måste reagera innan en viss deadline annars kommer systemet att orsaka skador Mjuka realtidssystem I dessa system får en kritisk realtidsuppgift en prioritet över andra uppgifter och håller den prioriteten till dess att den är utförd. En realtidsuppgift kan inte väntas oändligt, men mjuka realtidssystem har en mer begränsad enhet än hårda realtidssystem. Dessa bör inte användas i verksamheter som innehåller kritiska processer eftersom de kan ha en väldigt lång deadline till dess att den kritiska uppgiften är utförd. (Silberschatz, Galvin, Gagne 2002) Hårda realtidssystem Hårda realtidssystem garanterar att kritiska uppgifter blir utförda i tid. Målet kräver att alla uppehåll i systemet kan förslutas. Dessa system används inom branscher där tiden är kritisk, som exempelvis för industrirobotar m.m. (Silberschatz, Galvin, Gagne 2002) Realtid inom naturturism Vilken typ av realtid är det då som guiderna behöver i sin kommunikation med varandra och kommunikation från omärlden? Enligt intervju med guiderna själva som arbetar inom naturturismen finns behov att kunna tillgodogöra sig information på daglig basis såväl som ner till intervall på några timmar eller till och med några minuter. Detta beror på att de ibland kan vara ute några dagar med en grupp. Om det gäller data av generell karaktär så menar guiderna att denna inte behöver presenteras på sekunden utan kan dröja medan om det gäller en lavinfara eller en rendrivning, vill de ha den typen av information fortast möjligt för att kunna lägga om sin planerade tur i god tid. Det systemet skulle alltså vara av karaktären mjukt realtidssystem Kommunikationstekniker Vi behöver kunna föra över data från vår prototyp som befinner sig ute i naturen till en server som är placerad någonstans i landet. För att kunna genomföra detta måste vi ha en teknik som kan agera bärare av data vi ska skicka och ta emot från server till klienten. I dagsläget är det två tekniker som är speciellt intressanta: GPRS och 3G. GPRS GPRS står för General Packet Radio Services och är idag den bästa plattformen för mobila datanätverkstjänster. Det är en utbyggnad av det redan befintliga GSM-nätet vilket ger god täckning. Med GPRS kan man överföra data till mobiltelefoner med hastigheter upp till 115 Kbit/sek samtidigt som telefonen ständigt kan vara uppkopplad mot Internet. Eftersom infor- 10

17 TEORI mationen skickas som datapaket, precis som över Internet, behöver man inte hålla en linje öppen utan kan vara uppkopplad hela tiden och betala för överförd datamängd. GPRS använder sig till stora delar av samma teknik, både hård- och mjukvara, som GSM-näten gör idag. För användare och operatörer är GPRS en möjlighet, eftersom det tillåter paketdatatrafik över trådlösa nätverk. (GSM Global datakommunikation 2004) GPRS ger alltså möjligheten till IP-trafik, eller paketförmedlad data i det mobila nätet och på så sätt förs nu traditionella datornät och mobil telefoni samman. När användaren nyttjar GPRS registreras först terminalen i nätet, sedan tilldelas den automatiskt en IP-adress när användaren behöver åtkomst till nätbaserade tjänster. Sedan den första gången information sökts på det här sättet kan användaren vara uppkopplad så länge som denne önskar utan att priset blir skyhögt eftersom användaren endast betalar för överförd data. (Telia Training Center Vad är GPRS? 2004) I Telias nät betalar användaren 20 Kr för varje hämtad eller skickad megabyte. (Telia 2004) 3G 3G är i Sverige det vardagliga namnet på en standard som heter UMTS, Universal Mobile Telecommunications, som beskriver tekniken bakom telefonsystemet. Uttrycket 3G beskriver att det handlar om den tredje generationens mobiltelefoni där NMT, som kom på 1980-talet, och GSM, som är det vanligaste systemet idag, är den första respektive den andra generationen. Den stora skillnaden mellan 3G och GSM (GPRS) är överföringskapaciteten, det vill säga hur snabbt data skickas och tas emot av telefonen. Hastigheten är cirka 40 gånger större med 3G vilket innebär att man förutom ljud och text även kan skicka och ta emot grafik, rörliga bilder och använda andra avancerade tjänster, exempelvis sådana som är baserade på användarens position. Detta har gjort att 3G av många kallas mobilt bredband. (3G- den tredje generationens mobiltelefoni 2004) Nuvarande täckning Idag har 3G-nätet betydligt sämre täckning än GSM-nätet speciellt i den landsända som är aktuell för vårt projekt. Nedan visas en aktuell täckningskarta från Telia - som bedöms ha bäst täckning i den aktuella regionen. 11

18 TEORI Bild 3.3 Täckningskarta GSM / 3G i norrbottens inland, källa: Telia Som synes är 3G-täckningen dålig eller till och med obefintlig när man rör sig ifrån de större städerna och orterna som exempelvis in i fjäll och naturområden. 3G-nätet försvinner helt i stora partier av regionen medan GPRS-nätet fungerar på de flesta platser i natur såväl som stadsbebyggelse. GPRS-täckningen är tillgänglig även om mobiltelefonen visar 0 i täckning eftersom denna drivs som ett eget nät. Vi har valt att använda oss av GPRS eftersom detta är en prototyp och ska undersöka om guidernas arbete kan underlättas med hjälp av IT-baserade hjälpmedel. Om detta system går vidare till en slutgiltig produkt bör dock en undersökning göras om det finns tillgång till andra system som kan bära data över exempelvis satellit, vilket avsevärt skulle öka täckningen i fjällen. 12

19 RESULTAT 4. Resultat I det här avsnittet kommer vi att inleda med varför vi valt att utveckla programvara för att lösa det här problemet och sedan beskriva hur vi gick tillväga för att lyckas med detta. De avsnitt som behandlas är: bakgrund till utveckling av programvara, ProGIS AB, mjukvara, hårdvara, utvecklingsmiljö, tidplanering av examensarbetet, riskanalys, systemdesign, databasdesign, prototypdesign, test av systemet, kvalitativa resultat samt demonstration. 4.1 Bakgrund till utveckling av programvara Eftersom syftet med examensarbetet är att undersöka på vilka sätt realtidsöverförd geografisk data kan underlätta en guides arbete i fält inom natur- och vandringsturism kändes det som om vi behöver en tjänst som kan överföra data i realtid på det sätt som guiderna har beskrivit det för oss. För att uppnå detta måste först en sådan tjänst utvecklas. Av det skälet valde vi att utveckla en prototyp som inte hade all funktionalitet, men som på ett bra sätt kunde visa guiderna hur ett sådant system kunde fungera vid en demonstration. Efter demonstrationen utfrågades guiderna och de fick även fylla i en enkät vid tillfället. Baserat på detta kommer vi att bygga våra slutsatser. Målet med arbetet som vi skrev om i kapitel 1.3 är att i förlängningen uppnå en ökad integration mellan IT och den operativa turistverksamheten i fält, vilket vi kommer att uppnå genom att visa på möjligheterna för turistbranschen genom vår prototyp. Vår kontakt med guiderna har skett genom företaget ProGIS AB som vi samarbetat med i det här projektet. 4.2 ProGIS AB ProGIS AB verksamhet har sin bas i Gällivare - Norrbotten. Närheten till skog, mark och vatten gör det både lämpligt och seriöst att inrikta sig på utveckling av GIS-tillämpningar, GPSpositionering och kartproduktion inom naturresursområdet. ProGIS AB omsätter tillgänglig metodik och teknik i lämpliga GIS-applikationer för naturnära verksamheter, och hjälper gärna till med att introducera GIS-tekniken i flera och nya användningsområden. Detta görs möjligt genom en gedigen och unik kombination av både bransch- och teknikkompetens, vilket dessutom ger en fruktsam miljö för att utveckla något som är både spännande och användbart. Under det här arbetet har vi arbetat med ProGIS AB genom ett uppdrag som genomförts i anslutning till och i samarbete med CDV-projektet, delprojekt 3G-Turism. Detta projekt är ProGIS AB huvudkonsult i. Våra kontaktpersoner på företaget har varit Jan Kemi, VD samt Tony Johansson och Per-Anders Perttu. 4.3 Mjukvara Den mjukvara som skulle utvecklas för att kunna uppnå vårt mål syftar till att automatiskt skicka och ta emot dynamisk, geografiskt bunden data i fält för att underlätta en guides arbete. Scenariot är att en guide vid dagens start checkar ut en handdator i närmaste turistcenter, matar in sina personuppgifter och gör en kort konfiguration av enheten. Denna konfiguration kan exempelvis innefatta filtrering av den typ av information guiden vill ha publicerad till sig. Under en guidad tur får guiden löpande dagsfärsk information om sin omgivning; natursköna platser, områden att temporärt undvika på grund av dåliga väderförhållanden, lavinfara eller renkalvning, lokala händelser, med mera. Denna information kan läggas in på en hemsida från aktörer som andra guider, SMHI, landsting, länsstyrelse, hotell, externa intressenter m.fl. Med 13

20 RESULTAT stöd av informationen kan guiden snabbt ta beslut om att visa sin grupp den närliggande pimpeltävlingen, eller vad det nu kan vara. Information om ett visst område visas alltid med området utritat i kartapplikationen på handdatorn. Denna automatiska tjänst kombineras med fördel med en form av klicktjänst, där guiden själv begär information om ett visst geografiskt objekt. Här finns också möjligheten att begära ickegeografisk information, så som bokning av olika resurser vid närliggande hotell och dagens restaurangmeny. Kanske vill gruppen koppla av med en bastu direkt vid återkomsten till hotellet, vilket kan bokas i förväg redan ute i fält. 4.4 Hårdvara För att kunna nyttja realtidsöverföring av data från en plats obunden av fast uppkoppling eller i närhet av trådlösa nätverk måste överföring ske via mobiltelefon som beskrevs i kapitel Vi valde att använda oss av GPRS eftersom teorin visade på att täckningen i det aktuella området var betydligt större vid användande av GPRS än om vi skulle ha använt oss av 3G. GPRS används alltså för att föra över data mellan server och klient. Detta innebar då att vi behövde en telefon som har stöd för GPRS och bluetooth eftersom detta är den bästa lösningen för att trådlöst koppla samman klienten med överföringsmediet. Vi behövde även ha en server som lagrar data och ser till att skicka data vidare till klienten. Vi behövde även en klient. Mest passande för en guide är en liten enhet som har enkelt underhåll. ProGIS AB hade sedan tidigare arbetat med PDA-lösningar, denna teknik användes även för den här applikationen. 4.5 Utvecklingsmiljö Den utvecklingsmiljö som användes var främst Microsofts miljöer embedded Visual Basic (evb) och embedded Visual c++ (evc++). Vidare användes även ESRI:s ArcPad för att sköta själva presentationen. När vi påbörjade applikationen fanns inte möjligheten att använda.net för denna utveckling detta är något som kanske kunde ha gjorts annorlunda om projektet påbörjats idag evb och evc++ Vi hade från projektet FiskeGIS använt oss av språken evb och evc++ vilket gjorde att vi även använde oss av dessa verktyg för att skapa denna prototyp. evb och evc++ ingår båda i Microsoft embedded Visual Tools. Denna utgåva ger möjlighet att utveckla applikationer och systemkomponenter för enheter som kör Windows, PocketPC och Smartphones. evb ger samma lätthet i utveckling som motsvarigheten Microsoft Visual Basic medan evc++ är mer lik Microsoft Visual C++. I det här arbetet användes evb för att konstruera realtidsklienten på handdatorn med dess formulär och kontroller medan vi använde evc++ till att göra komponenter som hanterar själva skickandet av data mellan handdatorn och servern ESRI ArcPad ArcPad är en programvara för Mobilt GIS och karthantering i fält. ArcPad är framtaget för att användas i små handburna datorer med pekskärm, för att få tillgång till intuitiv kartläggning, GIS- och GPS-funktonalitet. ArcPad förenklar arbetet i fält med hjälp av funktioner för redigering och datafångst. Det geografiska redigeringsarbetet görs visuellt i en kartvy där objekten är grafiskt representerade och redigeringen görs direkt på objekten. I ArcPad syns även Online var i kartan man befinner sig med hjälp av GPS. 14

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Vektorkartor för mobila terminaler

Vektorkartor för mobila terminaler Vektorkartor för mobila terminaler Magnus Janlert 3 juni 2004 Introduktion Externt examensarbete, utfört VT2003 Visualiseringscentrum, c:a tio anställda, en del av Lantmäteriet Handledare: Jerry Eriksson

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Preliminär specifikation av projekt

Preliminär specifikation av projekt Preliminär specifikation av projekt Projektets namn: Infraröd Minneslåda (numera omdöpt till FastSync) Uppdragsgivare: Alex Olwal aolwal@cs.columbia.edu Deltagare: Johan Ullberg Nils

Läs mer

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet 180 högskolepoäng System Science Program 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-11-14 Gäller fr.o.m. 2013-07-01

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sida 1 Sammanfattning Mobiltäckningen i Sölvesborgs kommun är till stora delar men det skiljer en del beroende på vilken nättyp och vilken operatör

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se Vetenskapsmetodik Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28 Per Svensson persve at chalmers.se Detta material är baserad på material utvecklat av professor Bengt Berglund och univ.lektor Dan Paulin Vetenskapsteori/-metodik

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Utbildningsplan. Engineering: Surveying Technology and Geographical IT Högskolepoäng/ECTS: 180 högskolepoäng/ects. Svenska.

Utbildningsplan. Engineering: Surveying Technology and Geographical IT Högskolepoäng/ECTS: 180 högskolepoäng/ects. Svenska. Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Programkod: Programmets benämning: TGLIT Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT Engineering: Surveying Technology

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Föreläsning 2: Introduktion till utvärdering varför ska vi utvärdera?

Föreläsning 2: Introduktion till utvärdering varför ska vi utvärdera? Föreläsning 2: Introduktion till utvärdering varför ska vi utvärdera? FSR: 1, 2, 5 Rogers et al. Kapitel 13 (e/3: 12-13) Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 150327 Intro utvärdering

Läs mer

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Innehåll för examensarbeten Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig

Läs mer

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD (Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD Kvalitativ vs. Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier, till. Ex studier

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion

Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion EXAMENSARBETE 2006:019 HIP Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion Arbetsplatsplanering MONIKA JOHANSSON LINNÉA LUNDBERG HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET Projektingenjör Luleå tekniska universitet

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Rapport inför projektavslut

Rapport inför projektavslut Sidnr. 1(5) 1. Projektets namn Stadsnätsdatabas 2. Kontaktuppgifter Uppgifter Namn Telefon Ulf Borbos +46705373107 Projektledare Paul Wisén +46 705164100 Kontaktperson II Stiftelsen Östen Frånberg +46705190329

Läs mer

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revision av uppbördsprocessen Moms 1 Inledning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat

Läs mer

vad kan det göra för mobila användare?

vad kan det göra för mobila användare? artikel Upptäck WWAN med bredband Upptäck WWAN med bredband vad kan det göra för mobila användare? Det blir allt viktigare med en snabb och smidig Internetuppkoppling för att lyckas i arbetet och vara

Läs mer

Rev Oct Användarguide Smartsign 9

Rev Oct Användarguide Smartsign 9 Rev Oct 2013 Användarguide Smartsign 9 Innehållsförteckning Inledning... 4 Arkitektur... 5 Smartsign Player... 5 Smartsign Server... 5 Smartsign Publisher Web... 5 Smartsign Media Server... 5 Smartsign

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB KRAVSPECIFIKATION Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen DATUM Examensarbetaren: Avan Omar Ismail 1 2 KRAVSPECIFIKATION Innehållsförteckning 1.Inledning...5

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Institutionen för socialt arbete Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Vårterminen 2011 Kursansvarig: Jörgen Lundälv December 2010 JL 1 Välkommen! Du hälsas

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många

Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många L e d n in g sä g a rm o d u le n - e n sm a rt o c h a u to m a tisk tjä n st so m so rte ra r d in a fö rfrå g n in g a r Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Klient/server. Översikt. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft. Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning.

Klient/server. Översikt. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft. Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning. Klient/server Översikt Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft Microsoft webbtekniker. ASP.NET. Klientsidan. Internet Information Server.

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Dialogue Technologies April 2005

Dialogue Technologies April 2005 Dialogue Technologies April 2005 En typisk självbetjäningstjänst för web ser ut enligt följande En inledande text för att användaren skall förstå tjänsten En aktuell lista med de 10 vanligast frågorna

Läs mer

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12 Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 HandSam ver 2.08 System för handläggning och dokumentation av färdtjänstansökningar mm Sammanfattning HandSam utgör ett IT-system för tillståndsprövning mm avseende

Läs mer

Utvärdering av prototyp: Frågedatabas av Mårten Cronander. Innehållsförteckning

Utvärdering av prototyp: Frågedatabas av Mårten Cronander. Innehållsförteckning 1 (6) Mottagare: Åsa Cajander Mårten Cronander Utvärdering av prototyp: Frågedatabas av Mårten Cronander Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Ten usability heuristics 2 1.2 Severity ratings for usability

Läs mer

Datalagringsmetodik och arkitektur i Java. Projektdefinition. Projektdefinition. Björn Brenander. 7 maj 2001

Datalagringsmetodik och arkitektur i Java. Projektdefinition. Projektdefinition. Björn Brenander. 7 maj 2001 Datalagringsmetodik och arkitektur i Java Projektdefinition Dokumenttitel Projektdefinition Dokumentansvarig Dokumentförfattare Björn Brenander Dokumentnamn Projektdefinition.doc Version 16 Ref. nr. Skapades

Läs mer

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Den här ansökan omfattar främst Transport 1. Projektidé och bakgrund Dieselanvändningen till jordbrukets maskiner står idag för 50 % av jordbrukets direkta

Läs mer

Offertunderlag Webbportal NILS

Offertunderlag Webbportal NILS Offertunderlag Webbportal NILS Version: 0.2 Distributionslista Namn Befattning Enhet Saskia Sandring Åsa Eriksson SLU SLU Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av uppdrag... 4 1.1 NILS-programmet... 4

Läs mer

Installationsguide. Nimbus Alarm Server för Fidelix

Installationsguide. Nimbus Alarm Server för Fidelix Installationsguide Nimbus Alarm Server för Fidelix TroSoft AB Box 2055 144 02 RÖNNNINGE 08 532 57262 Fidelix Sverige AB Sokraftsvägen 16A 135 70 Stockholm 08 556 558 30 Om larmöverföring Överföringen görs

Läs mer

10 tips. för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården. psykologpartners

10 tips. för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården. psykologpartners 10 tips för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården psykologpartners Att skapa internetbaserade stödprogram för vården kan vara en utmaning. Det som har levererats via papper eller i fysiska

Läs mer

Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04

Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04 Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04 Inledning Detta dokument beskriver de nyheter som tillkommit i Vitec Portal 3.47. Förutom dessa nyheter har även ett antal tillägg och justeringar gjorts.

Läs mer

Webbserverprogrammering

Webbserverprogrammering Webbserverprogrammering WES Webbserverprogrammering Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till?

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? 1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? Att lära sig via metaforer innebär att man drar nytta av kunskap som användaren redan har,

Läs mer

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7 2014-02-12 Nyheter i Solen ORBIT 6.7 Cartesia GIS AB Nyheter i konceptet Mobila klienter och e-tjänst Till ORBIT finns nu två mobila klienter (HTML5-appar) tillgängliga. En för allmänheten, ORBIT Felanmälan,

Läs mer

IPv6 Beredskap på svenska storföretag och myndigheter. En rapport från.se

IPv6 Beredskap på svenska storföretag och myndigheter. En rapport från.se IPv6 Beredskap på svenska storföretag och myndigheter En rapport från.se Inledning.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) arbetar i enlighet med sin stiftelseurkund för en positiv utveckling av Internet

Läs mer

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt FSR: 1, 5, 6, 7 Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Kom igång med LUPP 6.1

Kom igång med LUPP 6.1 Kom igång med LUPP 6.1 Introduktion... 3 Installation... 7 Logga in... 9 Skapa användare... 11 Lägg in organisation, stationer och enheter... 13 Öppna Verksamhetsöversikten... 15 Hjälp i LUPP... 17 1 1.

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

CLOUDair. Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer

CLOUDair. Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter CLOUDair Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer 2 CLOUDair CLOUDair Det enklaste sättet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Totalstation jämförd med mmgps. David Olsson. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Totalstation jämförd med mmgps. David Olsson. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Totalstation jämförd med mmgps David Olsson Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Totalstation jämförd med mmgps

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

WEBBSERVERPROGRAMMERING

WEBBSERVERPROGRAMMERING WEBBSERVERPROGRAMMERING Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet

Läs mer

Internet ombord på våra tåg

Internet ombord på våra tåg www.sj.se Med reservation för ändringar och tryckfel. 2007-05. SJs ELTÅG LEVER UPP TILL VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖMÄRKNING. 1 Internet ombord på våra tåg Koppla upp dig ombord Du som reser med SJ kan numera

Läs mer

ISA. Per-Olof Svensk Triona AB Transportforum 2009. Integrerat med Navigation för Massmarknad. 200 m. Parkridge Ave. Sheridan Ave Time to dest.

ISA. Per-Olof Svensk Triona AB Transportforum 2009. Integrerat med Navigation för Massmarknad. 200 m. Parkridge Ave. Sheridan Ave Time to dest. ISA Integrerat med Navigation för Massmarknad 200 m 50 43 km/h Wisepilot Phone Parkridge Ave Per-Olof Svensk Triona AB Transportforum 2009 Dist. left 53 km Options Sheridan Ave Time to dest. 1:23 Est.

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50%

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% Slutrapport Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% webbadress https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11485 Projektnamn: Digital examination Fastställt

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN

U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN ETT FLEXIBELT ÖVERVAKNINGSYSTEM MED MÅNGA MÖJLIGHETER Uni-View är ett SCADA system som ger användaren möjlighet att få full kontroll över sina anläggningar.

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg Jaktpejl.se Användarmanual Av: Erik Åberg Innehållsförteckning Vad är Jaktpejl?... 3 Vad krävs för att använda Jaktpejl?... 3 Premiumfunktioner... 3 Release noteringar... 4 Version 2.01... 4 Version 2.0...

Läs mer

Intro utvärdering

Intro utvärdering Föreläsning 2: Introduktion till varför ska vi utvärdera? FSR: 1, 2, 5 Rogers et al. Kapitel 13 (e/3: 12-13) 2 Översikt Att kunna om Observation, kort repetition Iterativ Det som påverkar Tänkbara syften

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Nationella Biotopkarteringsdatabasen

Nationella Biotopkarteringsdatabasen Användarmanual Nationella Biotopkarteringsdatabasen Externa applikationen Manualversion 1 november 2014 Applikationsversion 2.2.1 Användarmanual Biotopkarteringsdatabasen Innehåll 1 Support... 1 2 Databasapplikationen...

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer