STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET"

Transkript

1 STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given år 2002

2 B 11/2002 rd STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given år 2002 Helsingfors 2002

3 ISSN Edita Prima Ab Helsingfors 2002

4 TILL RIKSDAGEN Enligt 6 lagen om statens revisionsverk (676/2000) lämnar revisionsverket årligen före utgången av september en berättelse om sin verksamhet till riksdagen. Enligt 22 5 momentet i samma lag lämnar revisionsverket sin första årliga berättelse till riksdagen före utgången av september Denna berättelse från statens revisionsverk behandlar verkets verksamhet år 2001, men i berättelsen har inkluderats de centrala revisionsresultaten av de redovisningsrevisioner som har slutförts på våren 2002 och som hänför sig till år Motsvarigt har av förvaltningsrevisionerna i denna berättelse inkluderats de revisioner som slutförts under år 2001 och före utgången av maj Förutom denna berättelse har revisionsverket i mars 2002 uppgjort verkets bokslutshandling för räkenskapsåret 2001, i vilken även ingår verksamhetsberättelsen för nämnda år. Denna berättelse är innehållsmässigt uppdelad så, att i kapitel ett behandlas i sammandrag uppgifterna i ovan nämnda verksamhetsberättelse. Kapitlet behandlar de grundläggande utgångspunkterna för revisionsverkets verksamhet, dvs. målsättningarna och verksamhetsprinciperna. I kapitlet behandlas även verkets revisionsrätt och verksamhetsområde, planeringen av revisionsverksamheten och de strategiska linjedragningarna, verkets revisionsverksamhet och internationella verksamhet samt organisation, personal och utgifts- och kostnadssiffror. I kapitel två behandlas revisionen av statens centralbokföring och statens bokslut. I kapitel tre behandlas iakttagandet av statsbudgeten. Kapitel fyra innehåller ett sammandrag av tillståndet för förvaltningen på basis av de utförda revisionerna. I kapitlet har gjorts en sammanfattning av tillståndet för förvaltningen år 2001 på basis av redovisningsrevisionerna och förvaltningsrevisionerna under räkenskapsåret. I kapitel fem har presenterats korta beskrivningar av de utförda förvaltningsrevisionerna, av vissa eftergranskningar samt en utredning av verksamheten i aktiebolagen med statligt majoritetsägande. Med stöd av 6 och 22 5 momentet lagen om statens revisionsverk lämnar statens revisionsverk högaktningsfullt till riksdagen denna berättelse om sin verksamhet. Helsingfors 3 september 2002 Generaldirektör Tapio Leskinen Planeringschef Esa Tammelin

5 INNEHÅLL 1. REVISIONSVERKETS VERKSAMHET ÅR Målsättningar och verksamhetsprinciper 1.2 Revisionsverkets granskningsrätt och verksamhetsområde 1.3 Planering av och strategiska linjedragningar i revisionsverksamheten 1.4 Revisionsverksamheten år Internationell verksamhet 1.6 Organisation, personal och kostnader 2. BOKSLUT OCH IAKTTAGANDET AV STATSBUDGETEN PÅ BASIS AV REDOVISNINGSREVISIONERNA Räkenskapsverkens bokslut Revisionsberättelserna Revisionsberättelsernas struktur och innehåll Riktiga och tillräckliga uppgifter i räkenskapsverkens bokslut Iakttagandet av statsbudgeten och de centrala bestämmelserna om denna på basis av revisionsberättelserna gällande räkenskapsverken Uppföljningen av den i föregående års revisionsberättelser ålagda skyldigheten för räkenskapsverken att meddela om vidtagna åtgärder. 2.2 Revisionsberättelsen om revideringen av statens centralbokföring och statens bokslutskalkyler för år 2001

6 3. UTREDNING AV TILLSTÅNDET I FÖRVALTNINGEN PÅ BASIS AV REVISIONERNA 3.1 Sammanfattning av tillståndet i förvaltningen på basis av redovisningsrevisionerna år Av ministerierna godkända resultatmål Budgeteringsförfaranden Räkenskapsverkens bokslutskalkyler Räkenskapsverkens resultatuppgifter Kostnadsmotsvarighetskalkyler och prissättningsfrågor vid avgiftsbelagd verksamhet Redovisningsväsen till stöd för uppföljning av ekonomi och lönsamhet Revisionsobservationer gällande Europeiska unionens medelöverföringar Intern kontroll och intern revision 3.2 Tillståndet i förvaltningen på basis av förvaltningsrevisionerna 4. REVISIONSVERKETS STÄLLNINGSTAGANDEN TILL STATENS BOKSLUT OCH IAKTTAGANDET AV STATSBUDGETEN GÄLLANDE RÄKENSKAPSÅRET FÖRVALTNINGSREVISIONERNA 5.1 Revisionsobservationerna 5.2 Observationer vid uppföljning av revisionerna 5.3 Utredning av verksamheten i aktiebolagen med statligt majoritetsägande Bilagor: 1. Organisationsmodellen 2. Laglighetsanmärkningarna och ålägganden att meddela

7 1. REVISIONSVERKETS VERKSAMHET ÅR Målsättningar och verksamhetsprinciper Statens revisionsverk är en oavhängig och opartisk sakkunnigmyndighet på området för revision av statsfinanserna. Verket har till uppgift att granska lagenligheten av och ändamålsenligheten i statsfinanserna samt iakttagandet av statsbudgeten. Verkets målsättning är att för riksdagen, statsrådet och andra styrande instanser inom förvaltningen generera nyttiga och tillförlitliga revisionsdata om lagenligheten av och ändamålsenligheten i statsfinanserna. Vidare utför verket vissa revisionsuppdrag för internationella organisationer. Revisionsverket svarar också för vissa till dess verksamhetsområde hörande sakkunnig- och rådgivningsuppgifter samt deltar i det nationella och internationella samarbetet på området för revision. Statens revisionsverks vision är att ha ett toppkunnande inom revision av statsfinanserna. Verkets värden: Kunnande Objektivitet Samarbete Djärvhet Resultatrikedom Den allmänna målsättningen för verkets verksamhet är att med revisionsverksamheten säkerställa att bestämmelserna gällande statens budget och finanser iakttas främja resultat dvs. lönsamhet, produktivitet och effektivitet inom statsförvaltningen samt stöda iakttagandet av allmänna principer för god förvaltning och ekonomi inom förvaltningen. Revisionsverkets revisionsverksamhet innefattar både redovisningsrevision och förvaltningsrevision. Redovisningsrevisionen omfattar årligen samtliga statens bokslutspliktiga ämbetsverk och inrättningar samt statens centralbokföring och statens bokslut. Förvaltningsrevisionen är av engångsnatur och dess teman fastställs i den årliga granskningsplanen. Förvaltningsrevisionerna hänför sig till uppgiftsområden som omfattar flera aktörer, till funktioner med genomslagskraft i förvaltningen, till någon avgränsad uppgift som sköts av någon viss förvaltningssektor, myndighet eller mottagare av statsbidrag, till fonder utanför statsbudgeten, affärsverk eller statsbolag. Det objekt som skall revideras granskas alltid ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta perspektiv, som utgår från verkets grundläggande uppgift, kommer till synes i uppställandet av målsättningar för revisionerna, i revisionsarbetet och i rapporteringen. 9

8 1.2 Revisionsverkets granskningsrätt och verksamhetsområde Verkets granskningsrätt och verksamhetsområde omfattar statsrådet och ministerierna, statliga myndigheter och inrättningar, fonder utanför statsbudgeten, statliga affärsverk och bolag i vilka staten har bestämmande inflytande, statsunderstöd kreditinstitut som sköter statens betalningsrörelse samt medelöverföringar mellan Finland och Europeiska gemenskaperna. Dessas ekonomiska betydelse åskådliggörs av följande siffror i bokslutet för år STATSFÖRVALTNINGEN 115 räkenskapsverk slutsumman i statens bokslut ca 214,5 miljarder mark personalstyrka ca STATENS AFFÄRSVERK 10 fem affärsverk omsättning enligt bokslutet ca 8,25 miljarder mark personalstyrka ca STATSBOLAGEN 1 37 koncerner eller utanför koncerner stående bolag omsättning enligt bokslutet ca 140,6 miljarder mark personalstyrka ca FONDER UTANFÖR STATSBUDGETEN 11 fonder fondernas sammanlagda intäkter 25,6 miljarder mark och utgifter 22,5 miljarder mark 2 STATSUNDERSTÖD OCH INKOMSTÖVERFÖRINGAR kommuner, samkommuner, privata hushåll, allmännyttiga samfund och företag som mottagare av understöd övriga stöd och reservationsutgifter reservationsutgifterna ca 109 miljarder mark SÄRSKILDA OBJEKT Medelöverföringarna mellan EU och Finland (ca 7 miljarder mark) samt användningen av EU-medel och övervakningen av användningen särskilda internationella revisions m.fl. uppdrag 1 Till statsbolagen hör ca bolag. I siffrorna fattas uppgifterna om Arsenal Abp. 2 Statsbudgeten 2002 (uppskattning)

9 1.3 Planering av och strategiska linjedragningar i revisionsverksamheten Verkets verksamhetsstrategi består av de linjedragningar, enligt vilka verkets verksamhet inriktas, genomförs och utvecklas med beaktande av förändringarna i verkets verksamhetsomgivning. Grundvalen för uppläggandet av strategin är den uppgift som anförtrotts verket i lagstiftningen. Statens revisionsverks verksamhet baserar sig på långsiktig planering och planering av verksamheten på årsbasis. I planerna fastslås verksamhetens strategiska linjedragningar och tyngdpunkterna i inriktningen samt fastställs de enskilda revisionsobjekten. Verket fullgör sin revisionsuppgift med redovisningsrevision och förvaltningsrevision, vilka bägge är ägnade att förverkliga målsättningen för verkets verksamhet. Verket reviderar årligen statens samtliga räkenskapsverk och statens bokslut. Förvaltningsrevisionerna inriktas utgående från uppskattade statsfinansiella risker på områden som är av avsevärd direkt eller indirekt ekonomisk betydelse. Redovisningsrevisionerna och förvaltningsrevisionerna alstrar tillsammans en täckande bild av hur den statliga budgetekonomin sköts. Verket följer med statsbolagens, de statliga affärsverkens och utanför budgeten stående fondernas verksamhet. Verket publicerar årligen en utredning i vilken på koncernnivå granskas verksamheten i aktiebolagen med statligt majoritetsägande. Om de revisioner som hänför sig till statsbolagen och de statliga affärsverken samt fonderna utanför budgeten beslutes separat. Revisionsverket har fastställt följande kriterier för inriktning av revisionsverksamheten: frågans ekonomiska betydelse den statsfinansiella risken alstrande av ny information säkerställande att statens ämbetsverk och inrättningar sköter sina finanser på ett riktigt och funktionellt sätt samt att statsbudgeten iakttas frågans betydelse från riksdagens synpunkt. Objekten för förvaltningsrevisionerna utväljs årligen. Tyngdpunktsområdena i revisionsverksamheten år 2001 var förvaltningens ekonomiska styrningssystem, statsunderstöd och andra stöd, statens intäkter och finansieringssysten samt investeringar och anskaffningar. I enlighet med principen för ensartat skydd får revisionen av EU-medel samma egenvikt i verket som revisionen av nationella medel. Revisionsverket reviderar medelöverföringarna mellan Finland och Europeiska Unionen med iakttagande av samma principer och förfaringssätt som gäller för nationella medel. 11

10 1.4 Revisionsverksamheten år Revisionsverket avgav på våren revisionsberättelser om samtliga 116 räkenskapsverk för räkenskapsåret 2000 och en berättelse om revideringen av statens bokslut för räkenskapsåret Revision av räkenskapsåret 2001 påbörjades i 115 räkenskapsverk och revisionsberättelserna om dem avgavs på våren Under verksamhetsåret slutfördes 25 förvaltningsrevisioner samt en utredning av verksamheten i aktiebolagen med statligt majoritetsägande år Under verksamhetsåret påbörjades 30 nya revisioner som förutredning eller direkt som revision. Verket deltog också som observatör vid alla de tre revisionsbesök som den Europeiska revisionsdomstolen gjorde i Finland. År 2001 utfördes vid verket tre förvaltningsrevisioner som direkt gällde EU-ärenden: Ibruktagandet av euron i statsförvaltningen, Förfarandet gällande anmälan till kommissionen av statliga stöd enligt artiklarna i Europeiska gemenskapernas stiftelseurkund och den separata publikationen EU-finansiering utanför budgeten. Utöver detta tangerades EU-frågorna vid flera andra förvaltningsrevisioner. Också vid redovisningsrevisionerna behandlas EU-medlen och deras hantering. Av statens drygt etthundra räkenskapsverk har 2/3 poster med anknytning till EU-pengar i sin bokföring. De i räkenskapsverkens bokföringar noterade EU-pengarna revideras enligt samma förfaranden och principer som nationella medel. Revisionsverksamheten och dess centrala resultat beskrivs särskilt i kapitel 3 och 5 i denna berättelse. Revisionsverket följer upp och behandlar i statsförvaltningen förekommande ekonomiskt missbruk och dess inverkningar samt åtgärderna i syfte att avvärja missbruk. Under verksamhetsåret 2001 ingav enskilda personer och samfund 43 st yrkanden om utredning (besvär) gällande statsfinansernas skötsel ( st) av vilka under redogörelseåret behandlades 51 st ( st). I 32 fall av dessa begärdes ytterligare utredningar av olika myndigheter och i 19 fall fanns inte anledning till åtgärder från verkets sida. Statliga myndigheter, inrättningar, affärsverk och fonder gjorde 16 anmälningar om i 16 lagen om statens revisionsverk avsett missbruk ( anmälningar). Därtill sände de ministerier som förvaltar EU-stöd sina i kommissionens förordning (EG) Nr. 1681/94 stadgade kvartalsanmälningar om övervakning av stöden till revisionsverket till kännedom. De till revisionsverket gjorda anmälningarna innefattade totalt 14 sådana fall av missbruk som hade anmälts till polisen för förundersökning. Därutöver bedrevs samarbete med polisen vid undersökning av ekonomiska brott med anknytning till statsförvaltningen. I anmälandet av missbruk till revisionsverket har kunnat observeras skillnader i olika myndigheters agerande. På detta har för sin del inverkat att bestämmelsen om anmälan lagtekniskt införts i lagen om statens revi-

11 sionsverk, trots att i övrigt bestämmelserna om statsfinansernas skötsel ingår i lagen och förordningen om statsbudgeten samt i de instruktioner och föreskrifter som utfärdats av finansministeriet och statskontoret. Revisionsverket har utfärdat instruktioner om anmälningsförfarandet och dess innehåll med en given instruktion till statliga myndigheter, inrättningar, affärsverk och fonder. 13

12 1.5 Internationell verksamhet Revisionsverket fungerar som nationell kontaktmyndighet till de högsta revisionsorganen i Europeiska unionens medlemsstater samt till den Europeiska revisionsdomstolen. Under verksamhetsåret deltog verket på hävdvunnet sätt i möten för generaldirektörerna och kontaktpersonerna vid revisionsverken inom Europeiska unionen samt i arbetet i arbetsgrupper som tillsatts av generaldirektörsmötena. En tjänsteman från revisionsverket innehade också en tidsbestämd befattning i revisionsdomstolens tjänst enligt den praxis som överenskommits mellan revisionsdomstolen och medlemsländernas revisionsverk. Under verksamhetsåret deltog representanter för revisionsverket i INTOSAIs XVII kongress i Republiken Korea i oktober. Kongressdeltagarna representerade inalles 141 länder. Huvudteman vid kongressen var revisionsverkens medverkan i revideringen av internationella organisationer och revisionsverkens inverkan på projekt för reformering av förvaltningen. Revisionsverket avgav tillsammans med Syd-Afrikas revisionsverk till kongressen revisionsberättelser som gällde INTOSAIs senaste treårsperiod. Samtidigt upphörde revisionsverkets sexåriga uppdrag att revidera INTOSAI. 14 Under verksamhetsåret slutfördes två internationella revisioner, i vilka även revisionsverket deltog. Av dem var den ena en samfälld revision av vissa EU-länder och gällde förfarandet vid anmälning av statliga stöd. Under verksamhetsåret slutfördes också en internationell parallellrevision av verkställandet av konventionen till skydd för Östersjön (Helsingforskonventionen). Verket är medlem av INTOSAI, den internationella organisationen för olika länders högsta revisionsorgan, och dess europeiska dotterorganisation EUROSAI. Verket har på hävdvunnet sätt deltagit i organisationernas möten och seminarier samt har besvarat förfrågningar från organisationerna och dess arbetsgrupper. Ett centralt mål för det internationella samarbetet är att främja informationsutbytet gällande förfaringssätt vid revision av statsfinanserna. INTOSAI och EURO- SAI arbetar även med att utveckla revisionsmetoder och standarder. Samarbetet mellan de nordiska revisionsverken ävensom samarbetet med revisionsverken i de baltiska länderna bedrevs på traditionellt sätt. Samarbetsformer under verksamhetsåret var möten för de nordiska generaldirektörerna och kontaktpersonerna samt nordiska revisions- och adb-seminarier. Adbseminariet ordnades av revisionsverket i september. Teman vid seminariet var bl.a. dataskydd, informationsanskaffning samt Internet och intranet, användningen av metoder och program samt adb-revision. Under verksamhetsåret mottog revisionsverket totalt 14 utländska gäster på studieresor och besök och representanter för revisionsverket deltog i totalt 21 i utlandet ordnade möten och seminarier. Dessutom gjorde verkets representanter 8 revisionsresor utomlands och deltog i 2 övriga internationella sakkunniguppdrag.

13 Det föregående år inledda tjänstemannautbytet med det engelska revisionsverket fortsattes så, att på sommaren 2001 en revisor från revisionsverket under fyra månaders tid bekantade sig med revisionsverksamheten vid det engelska revisionsverket. 15

14 1.6 Organisation, personal och kostnader 16 Organisation Revisionsverket leds av generaldirektören som väljs av riksdagen. Verket har också en lagstadgad delegation. Verkets övriga organisation utgörs av enheterna för revision, enheten för interna tjänster och specialenheten (organisationsmodellen, bilaga 1). Verksamhetsenheterna inom revision är enheten för redovisningsrevision och två enheter för förvaltningsrevision. Enheten för interna tjänster har till uppgift att bereda och handha de ärenden som gäller revisionsverkets interna förvaltning och uppgifter som räkenskapsverk samt interna stödtjänster och verkets kontakter till Europeiska revisionsdomstolen. Specialenheten har till uppgift att behandla ärenden som gäller besvär och missbruk i skötseln av statsfinanserna samt att bereda till verkets område hörande utredningar och initiativ. Revisionsverkets huvudkontor är beläget i Helsingfors. Verket har kontor också i Åbo och Uleåborg. Revisionsverket har en delegation vars uppgift är att upprätthålla och utveckla revisionsverkets kontakter till samarbetspartnerna, ställa initiativ till utvecklande av revisionsverksamheten samt att följa upp revisionsverksamhetens inriktning, resultat och serviceförmåga från olika samarbetspartners synpunkt. Delegationens ordförande är riksdagsledamot Maria Kaisa Aula, vice ordförande understatssekreterare Juhani Turunen och sekreterare specialforskare Leena Juvonen. DELEGATIONENS SAMMANSÄTTNING Maria Kaisa Aula Reino Hjerppe Markku Lehto Tapio Leskinen Christel von Martens Anita Niemi-Iilahti Risto Palo Vappu Taipale Juhani Turunen Kari Urpilainen riksdagsledamot överdirektör, Statens ekonomiska forskningscentral kanslichef, social- och hälsovårdsministeriet generaldirektör, Statens revisionsverk direkför för den svenska verksamheten, Finlands Kommunförbund docent, Vasa universitet överinspektör, Statens revisionsverk generaldirektör, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården understatssekreterare, finansministeriet riksdagsledamot

15 Delegationen sammanträdde fem gånger under verksamhetsåret. För delegationens medlemmar presenterades revisionsverkets verksamhet: redovisningsrevision och förvaltningsrevision samt revision av EU-medel. Delegationen diskuterade även revisionsverkets gransknings- och verksamhetsplan för år Vidare behandlade delegationen tillståndet för resultatstyrningen utgående från observationer vid revisionerna. I ett initiativ angående resultatstyrningen som delegationen ställde till finansministeriet föreslås att ministeriet skall överväga att ordna ett diskussionsseminarium för vidare utvecklande av resultatstyrningen. Personal Vid revisionsverket fanns 145 tjänster vid utgången av år På grund av tjänstledigheter var det totala antalet personer som arbetade vid verket i slutet av år 2001 emellertid endast 129 personer. År 2001 hade verket till sitt förfogande en arbetsinsats motsvarande 132 årsverken. Genomförandet av den personalstrategi ( ) som fastställts år 1999 fortsattes. Under verksamhetsåret utvecklades den interna informationen i verket och gjordes en kartläggning av verkets externa profil. Målsättningarna och principerna för verkets information fastställdes i december Vid verket blev i februari klar en enkätundersökning om verkets externa profil. Svarsgivarna uppgav att de allmänt taget kände tämligen väl till revisionsverkets verksamhetsområde och revisionsverksamheten. På basis av enkäten gavs objektiviteten den största tyngden i verkets externa profil. Tämligen goda medelvitsord gavs också för verkets samarbetsförmåga. Det sämsta vitsordet fick verket för sin information. På basis av utredningen är uppfattningen av verket förhållandevis positiv och ganska så likadan hos de centrala kund- och intressegrupperna. För att sköta informationsuppgifterna har verket haft en informatör från början av år Arbetet med att utveckla verkets avlöningssystem fortsattes. Revisionsverket tillsatte i november en arbetsgrupp för att bereda och styra en kartläggning av kravnivån för arbetsuppgifterna vid revisionsverket. Arbetsgruppen har till uppgift att studera olika system för bedömning av kravnivån. Detta utredningsarbete pågår som bäst. Under verksamhetsåret utgavs i samband med verkets 175 års jubileum verkets historik från åren : Valvontaa varoille vastinetta rahoille. 17 VISSA UPPGIFTER OM PERSONALEN Medelålder 44,4 44,0 45,0 Genomsnittlig anställningstid, år 10,1 10,2 11,2 Kvinnornas andel av personalen, % 38 40,5 38 Andel för personer som avlagt högskoleexamen, % 92 90,9 91,5

16 Utgiftsstruktur och kostnader För år 2001 hade för verkets omkostnader beviljats totalt mark och av anslaget användes mark. Revisionsverkets utgifter enligt intäkts- och utgiftskalkylen var totalt mark. Detaljerade uppgifter om revisionsverkets utgiftsstruktur och kostnader framgår ur verkets bokslut och den i detta ingående verksamhetsberättelsen Personalkostnader Hyror Köpta tjänster Övriga utgifter Avskrivningar Material, förnödenheter och varor Figur 1. Revisionsverkets kostnader år 2001 (tusen mark).

17 2. BOKSLUT OCH IAKTTAGANDET AV STATSBUDGETEN PÅ BASIS AV REDOVISNINGSREVISIONERNA 2.1 Räkenskapsverkens bokslut Revisionsberättelserna Den årliga redovisningsrevisionen utfördes hos samtliga 115 räkenskapsverk. Revisionsberättelserna distribuerades till ifrågavarande räkenskapsverk och eventuell direktions eller styrelses ledamöter, de styrande ministerierna, Statskontoret och statsrevisorerna. Revisionsberättelserna har sammanställts i en tryckt publikation, som har distribuerats till riksdagen och förvaltningen. De kan också läsas på verkets internet-sidor: Revisionsberättelsernas struktur och innehåll Revisionsberättelserna om räkenskapsverken innehåller på revisionen baserade ställningstaganden jämte eventuella anmärkningar till räkenskapsverkets bokslut, den bokföring och övriga redovisning som utgör grund för bokslutsuppgifterna och om den interna kontrollen. Ifall det har yppats särskild anledning till anmärkningar om ifrågavarande räkenskapsverks budgetförfaranden, har frågan behandlats i en särskild punkt. I slutet av revisionsberättelsen framförs revisionsverkets ställningstagande till hur budgeten och de centrala bestämmelserna om denna har iakttagits. Alla i revisionsberättelsen framförda anmärkningar leder inte till ett negativt ställningstagande (laglighetsanmärkning), utan ställningstagandet grundar sig på hur allvarliga anmärkningarna är och på den linje revisionsverket gått in för i sina instruktioner. En eventuell laglighetsanmärkning har alltid specificerats. På grund av statsbudgetens bindande karaktär måste en laglighetsanmärkning ges också om i penningbelopp små felaktigheter, om det är fråga om ett förfarande som strider mot bindande motiveringar eller lagen om statsbudgeten, överskridning av ett fast anslag eller en fullmakt eller om att anslag eller intäkter har hänförts till fel räkenskapsår. Av denna anledning ger antalet laglighetsanmärkningar utan att deras innehåll bedöms inte i sig en tillräcklig bild av hur statsbudgeten har iakttagits på hela statsförvaltningens nivå. Den sista punkten i revisionsberättelsen är ännu den i 5 1 momentet lagen om statens revisionsverk avsedda eventuella specificerade skyldigheten att meddela revisionsverket vilka åtgärder som vidtagits med anledning av anmärkningarna i revisionsberättelsen. 19

18 2.1.3 Riktiga och tillräckliga uppgifter i räkenskapsverkens bokslut Enligt 63 förordningen om statens budget bör räkenskapsverkets bokslut ge riktiga och tillräckliga uppgifter om ekonomin och verksamhetens resultat. Bokslutet består av bokslutskalkyler vilka utgörs av intäkts- och utgiftskalkyl, balansräkning, en kalkyl som utvisar hur statsbudgeten realiserats jämte bilageuppgifter till dessa samt en verksamhetsberättelse. Riktigheten och tillräckligheten för räkenskapsverkens bokslutsuppgifter har granskats nedan i punkt 3.1 Tillståndet i förvaltningen på basis av redovisningsrevisionerna räkenskapsåret De viktigaste bristerna i riktiga och tillräckliga uppgifter i räkenskapsverkens bokslut anknyter till uppgifterna om resultatutfallet och i synnerhet till uppgifterna om verksamhetens lönsamhet. räkenskapsverk på förvaltningsområdet år 2001 gjorda anmärkningar år 2000 gjorda anmärkningar år 2001 meddelandeåligganden år 2000 meddelandeåligganden år 2001 Republikens presidents kansli Statsrådets kansli Utrikesministeriets förvaltningsområde Justitieministeriets förvaltningsområde Inrikesministeriets förvaltningsområde Försvarsministeriets förvaltningsområde Finansministeriets förvaltningsområde Undervisningsministeriets förvaltningsområde Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde Kommunikationsministeriets förvaltningsområde Handels- och industriministeriets förvaltningsområde, TE-centralerna Handels- och industriministeriets förvaltningsområde, övriga Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Arbetsministeriets förvaltningsområde Miljöministeriets förvaltningsområde Tabell 1: Laglighetsanmärkningar och meddelandeåligganden vid revisionerna räkenskapsåren 2000 och 2001

19 2.1.4 Iakttagandet av statsbudgeten och de centrala bestämmelserna om denna på basis av revisionsberättelserna gällande räkenskapsverken Vid revisionerna räkenskapsåret 2001 yppade sig i fråga om 50 räkenskapsverk (föregående år 32) sådana felaktiga förfaranden, där en given anmärkning eller flera anmärkningar som helhet ansågs innebära en överträdelse av iakttagandet av statsbudgeten, om vilken gjordes en laglighetsanmärkning i revisionsberättelsen. I 5 1 momentet lagen om statens revisionsverk avsedd skyldighet att meddela revisionsverket om åtgärder som vidtagits med anledning av anmärkningarna ålades 52 räkenskapsverk (föregående år 49). Fördelningen av laglighetsanmärkningarna och meddelandeåliggandena enligt förvaltningsområde har presenterats i tabell 1 och detaljerade uppgifter har presenterats i bilaga 2 till denna berättelse. En betydande orsak till laglighetsanmärkningarna är fel i iakttagandet av statsbudgeten eller bestämmelserna, vilka i revisionsberättelserna har rapporterats i samband med bokslutskalkylerna och av dessa närmast kalkylen över hur budgeten realiserats. Härvid är det i allmänhet fråga om en överträdelse av momentmotiveringarna, otillåtet nettoförfarande eller i övrigt mot bestämmelserna stridande förfarande. Antalet sådana räkenskapsverk (exkl. de nedan avsedda universiteten) var 19 (föregående år 20). Antalet laglighetsanmärkningar var exceptionellt stort jämfört med tidigare år. Detta berodde närmast på två orsaker. Av räkenskapsverken får i synnerhet universiteten donationsmedel och sponsorintäkter för sin verksamhet. Enligt revisionsverkets uppfattning borde användningen av dessa medel som en del principen för budgetens fullständighet och med tanke på riksdagens budgetmakt ha budgeterats på omkostnadsmomentet. Så skedde emellertid inte på undervisningsministeriets förvaltningsområde förrän i 2002 års tilläggsbudget. Om ett förfarande, där intäkter och utgifter som inte budgeterats i budgeten bokfördes på omkostnadsmomentet, gavs en laglighetsanmärkning åt 19 räkenskapsverk. Av dem fanns 17 på undervisningsministeriets förvaltningsområde. En laglighetsanmärkning enbart om denna omständighet gavs åt 11 räkenskapsverk, vilket sålunda ökade antalet räkenskapsverk som fått en anmärkning. Om dessa fall har gjorts en anmärkning också i revisionsberättelsernas punkt budgeteringsförfaranden. Det är emellertid skäl att framhålla att räkenskapsverken hade en besvärlig situation med hänsyn till budgeteringsbeslutet och Statskontorets bristfälliga bokföringsföreskrifter. Om brister i uppföljningen av lönsamheten för avgiftsbelagd verksamhet och presenterande av årsresultatet (15 2 momentet lagen om statsbudgeten) eller mot lagen om grunderna för avgifter till staten stridande prissättning eller prisstödsförfarande måste en laglighetsanmärkning ges åt 24 räkenskapsverk (föregående år 11 st, år st). Den mest betydande gruppen i ökningen var arbetskrafts- och näringscentralerna (12 anmärkningar, föregående år 1). Vid revisionen året innan uppställdes för arbetskrafts- och näringscentralerna som de nyaste räkenskapsverken en något lägre kravnivå än för övriga räkenskapsverk, och i stället för laglighetsanmärkningar tillämpades förfarandet med meddelande. Åtgärderna i syfte att utveckla redovisningen fram- 21

20 skred emellertid inte åtminstone på ett år. Enbart om brister eller fel i den avgiftsbelagda verksamheten gavs en anmärkning åt 14 räkenskapsverk (10 TE-centraler), vilket förklarar en stor del av ökningen (18) jämfört med föregående år av antalet räkenskapsverk som fått en anmärkning Uppföljningen av den i föregående års revisionsberättelser ålagda skyldigheten för räkenskapsverken att meddela om vidtagna åtgärder Vid föregående års revisioner 2000 ålades enligt 5 1 momentet lagen om statens revisionsverk 49 räkenskapsverk att meddela om åtgärder gällande totalt 72 anmärkningar. I samband med revisionerna år 2001 klarlades effekterna av förfarandet med meddelanden. I samband med revisionerna år 2001 visade det sig således att ca hälften av anledningarna till föregående års anmärkningar på ett år åtminstone i huvudsak hade lagts till rätta och ca hälften av åliggandena att meddela måste förnyas. Den vid revisionerna år 2000 ålagda skyldigheten att meddela gällde 49 räkenskapsverk. Av dem måste i fråga om 25 verk förfarandet förnyas vid 2001 års revision. Av denna grupp utgjordes 13 av arbetskrafts- och näringscentraler, där anledningen till anmärkningarna i regel var avsaknaden av kostnadskalkyl. 22 DET FELAKTIGA FÖRFARANDET HADE RÄTTATS TILL DET FELAKTIGA FÖRFARANDET i väsentliga delar i skick delvis, inget nytt åliggande att meddela 32 st 6 st hade rättats till delvis, men åliggandet att meddela förnyades fortgick och åliggandet att meddela förnyades 6 st 28 st totalt 38 st 53 % totalt 34 st 47 %

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9. 2003 B 13/2003 rd STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9.2003 Helsingfors 2003 ISSN 1459-0344

Läs mer

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2006. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 14/2007 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2006. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 14/2007 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2006 Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 14/2007 rd B 14/2007 rd Statens revisionsverks berättelse till

Läs mer

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014.

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014. Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014 statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 15/2015 rd b 15/2015

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Resumé 14 /54/05 Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Statens ägande av bolag har administrerats av olika ministerier. De flesta bolag har hört till handels- och industriministeriets, kommunikationsministeriets

Läs mer

STATENS REVISIONSVERK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER 1.1.2002 31.12.2002

STATENS REVISIONSVERK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER 1.1.2002 31.12.2002 STATENS REVISIONSVERK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER 1.1.2002 31.12.2002 178:e verksamhetsåret INNEHÅLL GENERALDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 3 VERKSAMHETSÖVERSIKT 4 RESULTATBESKRIVNING 12 BOKSLUTSKALKYLER

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER INNEHÅLL 2 Generaldirektörens översikt 4 Verksamhetsöversikt 12 Resultatbeskrivning 20 Bokslutskalkyler jämte bilageuppgifter samt granskning av bokslutskalkylerna

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 162/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändringar som införandet av euron förutsätter i vissa lagar som gäller statsfinanserna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Historia Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och offentliga ekonomin har ingen lång historia. Den sträcker sig bara ca

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER INNEHÅLL 2 Generaldirektörens översikt 4 Verksamhetsöversikt 15 Resultatbeskrivning 24 Bokslutskalkyler jämte bilageuppgifter 32 Utlåtande om utvärdering

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten.

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten. RP 158/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 84 i Finlands grundlag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av de bestämmelser

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen Resumé 351 /54/04 UTVECKLANDET AV ELEKTRONISKA KOMMUNIKA- TIONSTJÄNSTER I DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN Huvudfrågan vid revisionen var att kartlägga hur den elektroniska kommunikationen i den offentliga

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M)

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) Kommunikationsverket 1 (5) MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) 1. LAGSTIFTNING Kommunikationsverket kan

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2013 422/2013 Lag om införande av lagen om andelslag Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 GENOMFÖRANDE AV ENKÄT ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING Planering

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2008 och statens bokslutsberättelse

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2008 och statens bokslutsberättelse Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2008 och statens bokslutsberättelse Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 12/2009

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion, 8.12.1998 37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion har beslutat

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 24.4.2009/273 Lag om kandidaters valfinansiering Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde och syfte I denna lag föreskrivs

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Revisionsverkets ställningstaganden

Revisionsverkets ställningstaganden Revisionsverkets ställningstaganden Exportfinansiering Exporten spelar en viktig roll för nationalekonomin och därmed även för statsfinanserna. Exportens värde har varit cirka 40 procent i förhållande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 Giltighetstid 15.12.2000 tillsvidare Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna Länsstyrelsen i landskapet Åland

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007.

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007. RP 277/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 46 i utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att utlänningslagen ändras.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR

FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR Fullmaktsstadganden 95 läkemedelslagen Målgrupper Tillverkarna av medicinska gaser Importörerna

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 8 april 2010 Nr 228 230 INNEHÅLL Nr Sidan 228 Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministerietsarbetsordning...

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 april 2014 356/2014 Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten Utfärdad i Helsingfors den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

Statens revisionsverks bokslut för år 2009

Statens revisionsverks bokslut för år 2009 2009 BOKSLUT Statens revisionsverks bokslut för år 2009 185:e verksamhetsåret 5 Generaldirektörens översikt Grundlagens 90 föreskriver, att för revisionen av statsfinanserna och iakttagandet av statsbudgeten

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT understrykning. 1 (5) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 14 1 mom. lagen om finansinspektionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer