Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 14/2007 rd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2006. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 14/2007 rd"

Transkript

1 Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2006 Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 14/2007 rd

2 B 14/2007 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2006

3 ISSN (häft.) ISSN (PDF) Edita Prima Ab Helsingfors 2007

4 Till riksdagen Med stöd av 6 i lagen (676/2000) om statens revisionsverk ges till riksdagen Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet. I berättelsen framförs en på de av revisionsverket utförda revisionerna baserad översikt av statsfinansernas och förvaltningens tillstånd liksom sammanfattande information om de från riksdagens synpunkt viktigaste observationerna vid revisionerna och beskrivs revisionsverkets egen verksamhet. Berättelsen behandlar verkets verksamhet under finansåret 2006 och dess revisioner så, att de väsentligaste revisionsresultaten presenteras om de redovisningsrevisioner som har slutförts på våren 2007 och hänför sig till finansåret Motsvarigt har av förvaltningsrevisionerna i berättelsen inkluderats de revisioner som slutförts under tiden mellan början av juni 2006 och slutet av augusti Om revisionen av statsbokslutet och bokslutsberättelsen har revisionsverket gett till riksdagen en särskild berättelse den 11 september Helsingfors den 11 september 2007 Generaldirektör Tuomas Pöysti Överdirektör Marjatta Kimmonen

5

6 Innehåll 1 Berättelsens huvudsakliga innehåll och grundvalen för observationerna 7 2 Tillståndet för statsfinanserna och förvaltningen Iakttagandet av budgeten och de centrala bestämmelserna om den Åläggande att meddela om åtgärder med anledning av anmärkningarna i revisionsberättelsen Budgeteringsförfaranden Räkenskapsverkens bokslutskalkyler Målsättningar gällande ämbetsverkens och inrättningarnas funktionella resultat och om detta lämnade uppgifter Avgiftsbelagd verksamhet Tillståndet för resultatstyrningen på basis av den funktionella effektiviteten Tillståndet för intern kontroll och riskhantering Intern granskning Revisionen i Finland av administreringen av EU-medel Statsbidrag och -stöd Statens upphandling Missbruk och klagomål 29 3 Öppenhet och balans i förhållandet mellan produktivitet och lönsamhet samt effekter och serviceförmåga Tjänster för barn och unga Reformen av resultatstyrningen Informationsstyrningens funktionsduglighet Sammanfattande observationer 43 4 Tillförlitligheten för finanspolitikens faktabas och rapporteringen Skattestöd - redovisningsskyldighetens uppfyllande Kvaliteten för statens bokslutsrapportering och bokföringens enhetlighet 54 5 Behärskandet av miljörisker och miljömålsättningarnas effekter från statsfinansiell synpunkt 6

7 6. Viktiga observationer vid revisionerna enligt förvaltningsområde Republikens presidents kansli Statsrådets kansli Utrikesministeriets förvaltningsområde Justitieministeriets förvaltningsområde Inrikesministeriets förvaltningsområde Försvarsministeriets förvaltningsområde Finansministeriets förvaltningsområde Undervisningsministeriets förvaltnings-område Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde Kommunikationsministeriets förvaltningsområde Handels- och industriministeriets förvaltningsområde Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Arbetsministeriets förvaltningsområde Miljöministeriets förvaltningsområde 93 7 Revisionsverkets verksamhet och strategi år Ställning och uppgifter Målsättning för verksamheten Vision och värden Revisionverkets revisionsrätt och verksamhetsområde Planering av revisionsverksamheten Revisionsverksamheten år Utvecklande av verkets verksamhet EU-samarbete Internationell verksamhet Organisation, personal, kostnader och nyckeltal 106 6

8 1 Berättelsens huvudsakliga innehåll och grundvalen för observationerna En årsrevision utfördes vid samtliga 99 räkenskapsverk och två statliga fonder utanför budgeten. Att antalet räkenskapsverk minskade från 114 år 2005 till 99 år 2006 berodde på att 18 räkenskapsverk på inrikesministeriets förvaltningsområde från början av år 2006 sammanslogs till två räkenskapsverk (ministeriet och Ålands länsstyrelse). Revisionsberättelserna har distribuerats till respektive räkenskapsverk och ledamöterna av deras eventuella direktioner eller styrelser, till de styrande ministerierna, Statskontoret, statsrevisorernas kansli och revisionsutskottet samt till finanscontrollerfunktionen. Berättelserna har också sammanställts som en tryckt publikation, som har distribuerats till riksdagsledamöterna och förvaltningen. Under tiden mellan början av juni 2006 och slutet av augusti 2007 slutfördes 19 förvaltningsrevisionsberättelser och 25 uppföljningsrapporter. Revisionsberättelserna har distribuerats till revisionsobjekten och de styrande ministerierna, finansministeriet, till statsrevisorerna, från till riksdagens revisionsutskott och till finanscontrollerfunktionen samt till riksdagsledamöterna. Alla revisionsverkets redovisnings- och förvaltningsrevisionsberättelser finns att läsa på verkets Internet-sidor (http://www.vtv.fi). Resuméer av förvaltningsrevisionsberättelserna finns också på svenska och engelska på revisionsverkets Internet-sidor. I berättelsens kapitel 2 ingår en översikt av tillståndet för statsfinansernas skötsel och särskilt resursstyrningen och statsförvaltningens redovisningsskyldighet på basis av observationerna vid redovisnings- och förvaltningsrevisionen. Den bild som fås av statsfinansernas skötsel och tillståndet i förvaltningen uppkommer genom de observationer som framförts i redovisnings- och förvaltningsrevisionsberättelserna. Bilden kompletteras av uppföljningsrapporterna till observationerna vid förvaltningsrevisioner som utförts under tidigare år. I berättelsens kapitel 3 5 presenteras på basis av revisionerna observationer av teman som överskrider gränserna mellan förvaltningsområdena och som är av betydelse för statsfinanserna och statens verksamhet. Valet av rapporterade teman har styrts av de i verkets strategi för åren fastställda strategiska temaområdena samt av de särskilda områdena i planeringen av verksamhet och revision (se kapitel 7.5). Fastställandet av strategiska temaområden baserar sig på genom revisionsobservationerna och med av revisionsverket utförd riskanalys identifierade frågor som är väsentliga för en resultatrik och ändamålsenlig skötsel av finanserna.i berättelsens kapitel 3 granskas öppenheten och balansen i förhållandet mellan den statliga verksamhetens produktivitet och lönsamhet samt effekter och serviceförmåga. Frågan betraktas närmast ur perspektivet för effekterna av tjänster för barn och unga samt en bedömning av tillståndet för resultatstyrningen. Rapporteringen om tillståndet för resultatstyrningen baserar sig på ett flertal under åren utförda förvaltningsrevisioner samt på de årliga redovisningsrevisionerna. Rapporteringen om tjänster för barn och unga baserar sig för sin del på flera under åren givna förvaltningsrevisionsberättelser. 7

9 Resultatstyrningen är ett styrningssystem som genomsyrar statsförvaltningen, och som i huvuddrag har införts i mitten av 1990-talet. På 2000-talet har resultatstyrningens begreppsarsenal ändrats och rapporteringsskyldigheten har preciserats. På basis av de observationer som gjorts vid redovisnings- och förvaltningsrevisionerna är det emellertid alltjämt av nöden att utveckla resultatstyrningen. Utmaningarna gäller särskilt engagemanget i resultattänkandet, utformningen av för förvaltningsområdena lämpliga resultatstyrningsmodeller, utvecklandet av resultatredovisningsväsendet samt uppställandet av målsättningar. Barn och unga är en central klientgrupp för undervisningsväsendet, social- och hälsovården samt arbetsförvaltningen. I finansieringen av tjänster åt dem deltar staten i synnerhet genom systemet med statsandelar för social- och hälsovården samt undervisningsväsendet. Vid revisionerna har bland tjänster åt barn och unga granskats bl.a. skolhälsovården, elevvården, verksamheten i arbetsverkstäder samt i vidare bemärkelse förebyggande av marginalisering av barn och ungdomar. Utmaningar som är förenade med utvecklandet av servicesystemet är särskilt styrningens brokighet, den splittrade finansieringen, det praktiska genomförandet av mångprofessionellt arbete samt bristfällig kunskap om tjänsternas effekter. I berättelsens kapitel 4 behandlas riktigheten och tillräckligheten för finanspolitikens faktabas och den finanspolitiska rapporteringen. Ett tema som särskilt rapporteras detta år är skattestöden (kapitel 4.1). Dessutom presenteras på grundval av statens revisionsverks revisioner observationer om den betydelse bristande enhetlighet i bokföringen och mera allmänt brister i resultatmål och redovisning har för det finanspolitiska beslutsfattandets faktabas (kapitel 4.2). Skattestöd är en avvikelse från beskattningens grundstruktur och med dem inverkas väsentligt på de influtna skatteintäkterna. Information om skattestödens belopp och inriktning är väsentlig för det finanspolitiska beslutsfattandet. På basis av revisionen svarar handläggningen av skattestöden i beredningen av statsbudgeten och rapporteringen om statsfinanserna inte mor skattestödens ekonomiska betydelse. I berättelsens kapitel 5 behandlas hanteringen av miljörisker och förändringar i miljön samt livsmiljön. Rapporteringen baserar sig på en förvaltningsrevision av beredningen av Natura 2000 nätverket, samt på uppföljningsrapporter om förvaltningsrevisioner som gällt effekterna av miljöstöd på handelsoch industriministeriets förvaltningsområde, avfallsbeskattningens funktionsduglighet som verktyg att uppnå miljömålsättningar och ett gott beskattningssystem. I kapitel 6 presenteras enligt förvaltningsområde de viktigaste observationerna vid och slutledningarna av de redovisnings- och förvaltningsrevisioner på vilka resumén baserar sig. De behandlade redovisningsrevisionerna har slutförts på våren 2007 och förvaltningsrevisionerna under tiden mellan juni 2006 och augusti I kapitlet presenteras också huvudpunkterna i de uppföljningsrapporter till förvaltningsrevisioner som blivit klara under ovan nämnda period. I dem klargörs vilka åtgärder som har vidtagits i förvaltningen i den sak som varit föremål för revision och utvärderas verkningarna av den utförda revisionen. I kapitel 7 ingår en översikt av Statens revisionsverks strategi samt de viktigaste uppgifterna om verksamhetens resultat och utveckling under år En mera detaljerad beskrivning av revisionsverkets ekonomi och verksamhetsresultat för år 2006 ingår i revisionsverkets bokslut och verksamhetsberättelse, som finns tillgängliga på Internet (www.vtv.fi/publikationer).

10 2 Tillståndet för statsfinanserna och förvaltningen 2.1 Iakttagandet av budgeten och de centrala bestämmelserna om den Vid revisionerna för finansåret 2006 konstaterades hos 50 räkenskapsverk av totalt 99 räkenskapsverk felaktiga förfaranden, om vilka en given anmärkning eller flera anmärkningar tillsammans betraktades som sådana mot budgeten eller de centrala bestämmelserna om den stridande förfaranden, att i revisionsberättelsen intogs ett specificerat negativt ställningstagande till lagenligheten. År 2005 ingick ett negativt ställningstagande till lagenligheten i 37 räkenskapsverks revisionsberättelser. Jämförande uppgifter från tre år och fördelningen enligt förvaltningsområde presenteras i tabell 1. I bilagan till Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen (B 13/2007 rd) om revisionen av statsbokslutet och statens bokslutsberättelse för år 2006 presenteras de enligt förvaltningsområde och räkenskapsverk specificerade uppgifterna. Antalet räkenskapsverk som har fått ett negativt ställningstagande till lagenligheten har ökat jämfört med år Ökningen berodde huvudsakligen på att den i lagen om statsbudgeten ingående bestämmelsen om hur resultatredovisningen bör ordnas nu för första gången beaktades till fullo vid utvärderingen av resultatredovisningens tillstånd. De främsta anledningarna till negativa ställningstaganden till lagenligheten var brister i ordnandet av resultatredovisningen och presentationen av den avgiftsbelagda verksamhetens årsresultat. Åt 21 räkenskapsverk gavs anmärkningar som gällde brister i uppföljningen av den avgiftsbelagda verksamhetens lönsamhet eller presentationen av dess årsresultat. Brister i övriga uppgifter om den funktionella effektiviteten och ordnandet av resultatredovisningen var orsak till anmärkningar åt 31 räkenskapsverk. Att resultatredovisningen är i ordning är en förutsättning i synnerhet för att uppgifter om det funktionella resultatet skall kunna ges i bokslutet. Den därnäst viktigaste helheten utgjordes av sådana fel i hänförande av utgifter till finansåret, som i praktiken också innebar att anslagets användningstid förlängdes. Emedan ställningstagandena i allmänhet gäller något delområde av finanserna eller enskilda förfaranden, kan av detta inte med tanke på statsfinanserna som helhet dras den slutsatsen, att ca en tredjedel av användningen av statens medel inte skulle uppställa det för dem uppställda laglighetskravet. Ett negativt ställningstagande till lagenligheten innebär inte heller, att det vore fråga om missbruk av statens medel. När betydelsen av negativa ställningstaganden till lagenligheten bedöms bör också beaktas, att räkenskapsverken är av varierande storlek i ekonomiskt hänseende. Ett negativt ställningstagande till lagenligheten bör emellertid alltid betraktas som en 9

11 allvarlig sak med tanke på skötseln av finanserna vid ifrågavarande räkenskapsverk, och revisionen har till uppgift att rapportera om förfaranden som innebär en avvikelse från ett tillbörligt iakttagande av statsbudgeten. TABELL 1: RÄKENSKAPSVERK SOM GETTS NEGATIVT STÄLLNINGSTAGANDE TILL LAGENLIGHETEN Förvaltningsområde Antal räkenskapsverk Negativa ställningstaganden till lagenligheten år år Republikens presidents kansli Statsrådets kansli Utrikesministeriets förvaltningsområde Justitieministeriets förvaltningsområde Inrikesministeriets förvaltningsområde Försvarsministeriets förvaltningsområde Finansministeriets förvaltningsområde Undervisningsministeriets förvaltningsområde Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde Kommunikationsministeriets förvaltningsområde Handels- och industriministeriets förvaltningsområde TE-centralerna Övriga räkenskapsverk Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Arbetsministeriets förvaltningsområde Miljöministeriets förvaltningsområde

12 2.2 Åläggande att meddela om åtgärder med anledning av anmärkningarna i revisionsberättelsen Enligt 5 1 momentet i lagen om statens revisionsverk skall revisionsobjektet och det ministerium till vars ansvarsområde revisionsobjektet hör meddela revisionsverket vilka åtgärder som vidtagits med anledning av anmärkningarna i granskningsberättelsen. I revisionsberättelserna har specificerats de anmärkningar som förutsätter ovan nämnt meddelande, och getts en fatalietid för meddelande om åtgärderna. Åtgärdernas tillräcklighet kontrolleras i samband med följande revision. Negativa ställningstaganden till lagenligheten är i allmänhet också ärenden som medför åläggande att meddela, men åläggande kan påföras också för anmärkningar som inte har lett till ett negativt ställningstagande till lagenligheten. I tabell 2 presenteras enligt förvaltningsområde hur åläggandena att meddela om åtgärder fördelat sig under de tre senaste åren. Antalet räkenskapsverk som getts åläggande att meddela ökade från föregående års 31 till 36. Brister i ordnandet av resultatredovisningen och presentationen av det funktionella resultatet var alltjämt de viktigaste anledningarna till anmärkningar som ledde ålägganden att meddela om åtgärder. De ledde till åläggande hos 31 räkenskapsverk (13 räkenskapsverk år 2005). Brister i fullmaktsförfarande och bokföring ledde till åläggande att meddela hos fyra räkenskapsverk. I samband med revisionerna år 2006 utreddes effekterna av de ålägganden att meddela om åtgärder som ingått i revisionsberättelserna året innan. I revisionsberättelserna för år 2005 gavs åläggande att meddela åt 31 räkenskapsverk. Av dem förnyades åläggandet antingen helt eller delvis år

13 TABELL 2: RÄKENSKAPSVERK VILKA ÅLAGTS ATT LÄMNA MEDDELANDE Förvaltningsområde Antal räkenskapsverk Meddelandeålägganden år år Republikens presidents kansli Statsrådets kansli Utrikesministeriets förvaltningsområde Justitieministeriets förvaltningsområde Inrikesministeriets förvaltningsområde Försvarsministeriets förvaltningsområde Finansministeriets förvaltningsområde Undervisningsministeriets förvaltningsområde Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde Kommunikationsministeriets förvaltningsområde Handels- och industriministeriets förvaltningsområde TE-centralerna Övriga räkenskapsverk Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Arbetsministeriets förvaltningsområde Miljöministeriets förvaltningsområde

14 2.3 Budgeteringsförfaranden Om budgeteringsförfarandet gavs år 2006 en anmärkning i Vägförvaltningens och undervisningsministeriets revisionsberättelser. Anmärkningarna gällde hur statsbidragsutgifter hänförts till finansåret och förfarandet vid förnyande av fullmakt. År 2006 gavs en anmärkning om budgeteringsförfarandet åt ett, och år 2004 åt fem räkenskapsverk. 13

15 2.4 Räkenskapsverkens bokslutskalkyler I tabell 3 presenteras uppgifterna om anmärkningar gällande bokslutskalkylerna under tre år. Budgetens utfallskalkyl inkluderar uppgifter om budgetintäkter och utgifter samt uppgifter om fullmakter och hur de använts. Anmärkningar som gällde budgetens utfallskalkyl gavs med anledning av revisionerna år 2006 åt 34 räkenskapsverk, vilket är sex mera än år År 2006 hade 38 räkenskapsverk fullmakter i användning. Anmärkningar om hur uppgifterna om fullmakter presenterats eller hur fullmakten använts gavs åt 17 räkenskapsverk. De främsta orsakerna var brister i verifieringen av fullmaktens användning och användningstid och i ordnandet av fullmaktsbokföringen. Antalet anmärkningar som gällde intäktsoch utgiftskalkylen och balansräkningen var oförändrat. Om brister i noterna gavs anmärkningar åt 10 räkenskapsverk. Vid revisionerna ägnades uppmärksamhet särskilt åt sådana noter, som kan anses väsentligt komplettera de uppgifter som lämnas i bokslutskalkylerna. TABELL 3: RÄKENSKAPSVERK SOM GETTS EN ANMÄRKNING GÄLLANDE BOKSLUTSKALKYLERNA Anmärkningar år Budgetens utfallskalkyl Intäkts- och utgiftskalkyl Balansräkning Noter Granskning av kalkylerna

16 2.5 Målsättningar gällande ämbetsverkens och inrättningarnas funktionella resultat och om detta lämnade uppgifter Uppställande av målsättningar I anslutning till reformen av resultatstyrningen och redovisningsskyldigheten har bestämmelserna om uppställande av resultatmål och om resultat förändrats. De ändrade bestämmelserna tillämpades i fråga om uppställande av resultatmål första gången när budgeten för år 2005 gjordes upp. På ämbetsverkens resultatrapportering inverkade de första gången i boksluten för år Enligt förordningen om statsbudgeten skall i budgetmotiveringarna uppställas resultatmål både för samhälleliga verkningar och för det funktionella resultatet. Täckande och klart angivna fungerande resultatmål är av betydelse både för regeringen som utgångspunkter för resultatstyrningen och för riksdagen när den besluter om att bevilja anslag och utvärderar i vilken mån målsättningarna har uppnåtts. Riksdagens finansutskott har i sitt betänkande (45/2006 rd) om statens bokslutsberättelse för år 2005 konstaterat, att budgetförslaget och dess motiveringar bör ge en riktig och tillräcklig bild av anslagens användningsändamål och målsättningar. Motsvarigt skall i bokslutsrapporteringen en samordnad beskrivning av verksamheten och ekonomin visa vad de budgeterade anslagen har resulterat i. Lagen om statsbudgeten förutsätter att om ämbetsverkens och inrättningarnas funktionella resultat rapporteras riktiga och tillräckliga uppgifter i boksluten och verksamhetsberättelserna. Enligt 11 i förordningen om statsbudgeten skall ministeriet utan dröjsmål fastställa den detaljerade indelningen av budgeten och resultatmålen sedan riksdagen har godkänt statsbudgeten. Resultatet av verksamheten indelas enligt lagen och förordningen om statsbudgeten i i mål för funktionell effektivitet, samt produktion och kvalitetsledning, i vilket sammanhang också granskas serviceförmågan. I samband med revideringen av räkenskapsverken har revisionsverket utvärderat täckningsgraden för de funktionella resultatmål som har fastställts av ministeriet. Härvid har fokuserats särskilt på de mål som gäller lönsamhet och produktivitet. Samtidigt har emellertid också bedömts täckningsgraden för de målsättningar som gäller serviceförmågan. Uppställande av mål för den avgiftsbelagde verksamheten och de uppgifter som lämnats om detta behandlas i kapitel 2.6. Revisionsverket har utvärderat den information som riksdagen får i samband med budgeten och i statsbokslutet med särskilda revisioner på utrikesministeriets och kommunikationsministeriets förvaltningsområden. Resuméer av dessa revisioner presenteras i den särskilda berättelse som revisionsverket har gett till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansår 2006 och statens bokslutsberättelse (B 13/2007 rd). Sammanfattande uppgifter för tre år om uppställandet av de viktigaste målsättningarna för resultatet ingår i nedanstående tabell. 15

17 TABELL 4: MÅLUPPSTÄLLANDE ÅREN , PROCENT AV RÄKENSKAPSVERKEN År Lönsamhet Produktivitet Serviceförmåga % 11 % 33 % % 15 % 34 % % 17 % 40 % På basis av revisionerna finansåret 2006 kan konstateras, att de av ministerierna godkända resultatmålen som utgör en väsentlig del av resultatstyrningen alltjämt är bristfälliga vad gäller målsättningen för lönsamhet och produktivitet. Endast för 29 procent av räkenskapsverken hade godkänts till väsentliga delar täckande målsättningar för lönsamheten. Produktivitetsmål hade i resultatavtalen uppställts för endast 17 procent av räkenskapsverken. Målsättningar gällande serviceförmågan hade enligt revisionerna uppställts för 40 procent och målsättningar för prestationer och offentliga nyttigheter för 61 procent av räkenskapsverken. Uppgifter om den funktionella effektiviteten i boksluten Om räkenskapsverkens bokslut föreskrivs i lagen om statsbudgeten och den motsvarande förordningen. I den verksamhetsberättelse som hör till bokslutet skall ges riktiga och tillräckliga uppgifter om räkenskapsverkets ekonomi och verksamhetens resultat. Enligt 65 i förordningen om statsbudgeten skall verksamhetsberättelsen innehålla uppgifter om det funktionella resultatet jämte nyckeltal och en jämförelse med de uppställda resultatmålen. Med revisionen har man gått in för att fastställa huruvida riktiga och tillräckliga uppgifter har getts om den funktionella effektiviteten. Härvid har på basis av revisionen granskats huruvida om lönsamhet, produktivitet, den avgiftsbelagda verksamhetens lönsamhet och om den samfinansierade verksamheten har getts riktiga och tillräckliga uppgifter. Tabell 5 innehåller fördelningen av lämnade uppgifter om lönsamheten under tre års tid. TABELL 5: UPPGIFTER OM LÖNSAMHETEN I BOKSLUTEN, PROCENT AV RÄKENSKAPSVERKEN År Riktiga uppgifter Tillräckliga uppgifter Riktiga och tillräckliga uppgifter % 77 % 64 % % 76 % 58 % % 72 % 54 % Uppgifterna om lönsamheten eller de kostnadsuppgifter som ersätter dem konstaterades vara riktiga och tillräckliga hos 53 räkenskapsverk, vilket är 54 procent av alla räkenskapsverk (66 räkenskapsverk och 58 % år 2005, 74 räkenskapsverk och 64 % år 2004). 16

18 Kravet på riktiga och tillräckliga uppgifter innebär, att de uppgifter som räkenskapsverket har lämnat om lönsamheten samtidigt är både riktiga och tillräckliga. Uppgifterna om produktiviteten konstaterades vara riktiga och tillräckliga hos 47 räkenskapsverk (48 räkenskapsverk år 2005). Som tillräckliga betraktades uppgifterna om produktiviteten hos 66 räkenskapsverk (68 räkenskapsverk år 2005). Som riktiga betraktades uppgifterna om produktiviteten hos 56 räkenskapsverk (55 räkenskapsverk år 2005). En central fråga med tanke på resultatstyrningens trovärdighet är alltjämt, att ministerierna inte presenterar riktiga och tillräckliga uppgifter om lönsamheten för den egna verksamhetens del. Endast de uppgifter som getts av jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, undervisningsministeriet, inrikesministeriet och miljöministeriet kunde betraktas som riktiga och tillräckliga. En kostnadsmotsvarighetskalkyl över den samfinansierade verksamheten presenterades nu för första gången i bokslutet. Av de 60 räkenskapsverk som presenterade en kalkyl gav 40 procent (39 % av 64 räkenskapsverk år 2005) riktiga och tillräckliga uppgifter om den samfinansierade verksamhetens kostnadsmotsvarighet. Av de som gjort kalkylen gav 75 procent (69 % år 2005) tillräckliga uppgifter. Det centrala problemet i uppgörandet av kalkylen var alltjämt definieringen av samfinansierad verksamhet. När de uppgifter som lämnats om den funktionella effektiviteten bedöms på basis av enskilda delområden, gavs riktiga och tillräckliga uppgifter om den funktionella effektiviteten av 32 räkenskapsverk (30 räkenskapsverk och 26 % år 2005). Om de presenterade uppgifterna bedöms som en helhet, kunde de uppgifter som getts om den funktionella effektiviteten emellertid betraktas som riktiga och tillräckliga hos 46 räkenskapsverk, vilket är 46 procent av alla räkenskapsverk. Uppgifter om produktion och kvalitetsledning i boksluten I fråga om uppgifterna om produktion och kvalitetsledning har vid revisionen granskats de uppgifter som lämnats om prestationer och offentliga nyttigheter och serviceförmågan. Tillräckligheten för uppgifterna om prestationer och offentliga nyttigheter granskades hos så gott som alla räkenskapsverk. Uppgifterna konstaterades vara tillräckliga hos 98 procent av de granskade räkenskapsverken. Uppgifternas riktighet och tillräcklighet granskades hos 62 räkenskapsverk. Av dem konstaterades 97 procent ha lämnat riktiga och tillräckliga uppgifter. Bokslutsuppgifterna om serviceförmågan granskades mera begränsat än övriga uppgifter om resultatet. Tillräckligheten för de lämnade uppgifterna granskades hos 42 räkenskapsverk, av vilka 98 procent konstaterades ha gett tillräckliga uppgifter. Uppgifternas riktighet och tillräcklighet granskades hos 18 räkenskapsverk, och allas uppgifter ansågs vara riktiga och tillräckliga. I fråga om samhälleliga effekter har det konstaterats vara problematiskt att med revisionen som medel bedöma huruvida uppgifterna i boksluten är riktiga och tillräckliga. Revisionsberättelserna innehåller inte ställningstaganden till dessa. I fråga om samhälleliga effekter accentueras ministeriernas redovisningsskyldighet. Också utvärderingen som görs av oavhängiga utomstående har sin egen betydelse. Under de senaste fem åren har hos 32 räkenskapsverk (hos 39 räkenskapsverk år 2005 och 45 räkenskapsverk år 2004) en utvärdering av effekterna gjorts av utomstående. 17

19 2.6 Avgiftsbelagd verksamhet Enligt 15 2 momentet i lagen om statsbudgeten skall ämbetsverken och inrättningarna ordna kontrollen av den avgiftsbelagda verksamhetens lönsamhet så att årsresultatet kan redovisas i samband med ämbetsverkets eller inrättningens bokslut, om inte den avgiftsbelagda verksamheten är obetydlig. Enligt 65 i förordningen om statsbudgeten skall verksamhetsberättelsen innehålla uppgifter om den avgiftsbelagda verksamhetens lönsamhet samt en jämförelse med de uppställda målsättningarna. Kravet på riktiga och tillräckliga uppgifter har ytterligare preciserats med en föreskrift av Statskontoret, i vilken förutsätts att kostnadsmotsvarighetskalkylerna presenteras enligt typ av prestation. Innehållet i riktiga och tillräckliga uppgifter har således i fråga om avgiftsbelagd verksamhet definierats klart i bestämmelserna. Enligt uppgifterna i centralbokföringen var statens intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten totalt 1,2 miljarder euro, av vilka andelen för offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten var 0,3 miljarder euro, de affärsekonomiskt prissattas 0,5 miljarder euro och andelen för med stöd av speciallagar prissatta prestationer 0,3 miljarder euro. År 2006 fanns totalt 82 räkenskapsverk som bedrev sådan avgiftsbelagd verksamhet som avses i 15 i lagen om statsbudgeten. Ministerierna hade uppställt resultatmål för 65 procent av de räkenskapsverk som bedrev avgiftsbelagd verksamhet. Tabell 6 innehåller fördelningen av ställningstagandena till de givna uppgifterna om den avgiftsbelagda verksamheten under tre år. Vid revisionerna konstaterades att 50 räkenskapsverk hade gett riktiga och tillräckliga uppgifter om den avgiftsbelagda verksamheten och dess årsresultat. Året innan var motsvarande andel 61 räkenskapsverk av 99 räkenskapsverk som bedrev avgiftsbelagd verksamhet. I fråga om presenterandet av bokslutsuppgifter om den avgiftsbelagda verksamheten har situationen försvagats något jämfört med tidigare år. Ett negativt ställningstagande till lagenligheten gavs på grund av brister i kontrollen av den avgiftsbelagda verksamhetens lönsamhet och presenterandet av årsresultatet år 2006 alltjämt till 21 räkenskapsverk (17 räkenskapsverk år 2005 och 18 räkenskapsverk år 2004). Den främsta orsaken till brister i uppgifterna om den avgiftsbelagda verksamhetens årsresultat är alltjämt brister i inriktningen av arbetskostnaderna. Vid offentligrättsliga prestationer, där efterfrågan och utbudet på prestationen ba- TABELL 6: BOKSLUTSUPPGIFTER OM AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET, PROCENT AV RÄKENSKAPS- VERK SOM HAR BEDRIVIT AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET År Riktiga uppgifter Tillräckliga uppgifter Riktiga och tillräckliga uppgifter % 90 % 62 % % 87 % 65 % % 90 % 61 % 18

20 serar sig på lagstiftningen och myndigheten eller inrättningen i allmänhet har en på författning baserad ensamrätt att producera prestationen, tryggar ett adekvat uppgörande av kostnadsmotsvarighetskalkyler för sin del de betalningsskyldigas rättsskydd så, att inte prestationernas pris från förvaltningens kunders synpunkt blir högre än de allmänna grunder som föreskrivits i lag. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att följa upp och presentera den avgiftsbelagda verksamheten och dess årsresultat också när de statliga ämbetsverken fungerar i en konkurrenssituation med privata aktörer som bedriver samma verksamhet. Vid revisionerna av den avgiftsbelagda verksamheten framkom också en del situationer där affärsekonomiskt prissatta prestationer lett till betydande underskott samt en del problem i anknytning till det förfarande med prisstöd som avses i lagen om grunderna för avgifter till staten. 19

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns Resumé 117/54/07 Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens område Föremål för den parallella revisionen var resultaten (utfall/verkningar)

Läs mer

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014.

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014. Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014 statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 15/2015 rd b 15/2015

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2010 och statens bokslutsberättelse

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2010 och statens bokslutsberättelse Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2010 och statens bokslutsberättelse Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 12/2011

Läs mer

Kommentar av Finanspolitiska rådets rapport Tytti Yli-Viikari, Överdirektör, Statens revisionsverk

Kommentar av Finanspolitiska rådets rapport Tytti Yli-Viikari, Överdirektör, Statens revisionsverk Kommentar av Finanspolitiska rådets rapport 2013 Tytti Yli-Viikari, Överdirektör, Statens revisionsverk 16.5.2013 Revisorer enligt annan lagstiftning Riksdagens egen ekonomi Fonder som riksdagen ansvarar

Läs mer

Revisionsverkets ställningstaganden

Revisionsverkets ställningstaganden Revisionsverkets ställningstaganden Statens lönesystem Övergången till statens nuvarande lönesystem skedde 1994 2008. Syftet med reformen var att stöda verksamhetsenheternas styrning, resultatstyrningen

Läs mer

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Resumé 14 /54/05 Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Statens ägande av bolag har administrerats av olika ministerier. De flesta bolag har hört till handels- och industriministeriets, kommunikationsministeriets

Läs mer

Forststyrelsen - affärsverkskoncern och naturskyddare styrd av miljöministeriet

Forststyrelsen - affärsverkskoncern och naturskyddare styrd av miljöministeriet Resumé 77/54/06 Forststyrelsen - affärsverkskoncern och naturskyddare styrd av miljöministeriet Forststyrelsen är ett statligt affärsverk, som förvaltar drygt 12 miljoner hektar dvs. ca en tredjedel av

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9. 2003 B 13/2003 rd STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9.2003 Helsingfors 2003 ISSN 1459-0344

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET

Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET I Finland finns runt om i landet totalt 91 folkhögskolor. Den första folkhögskolan grundades redan år 1888. De till merparten privata folkhögskolorna har under

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

STATENS REVISIONSVERK 118/53/ SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2000

STATENS REVISIONSVERK 118/53/ SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2000 STATENS REVISIONSVERK 118/53/01 8.5.2001 Undervisningsministeriet SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2000 Statens revisionsverk har beslutat, att idag avge denna revisionsberättelse rörande

Läs mer

REVISIONSVERKETS STÄLLNINGSTAGANDEN

REVISIONSVERKETS STÄLLNINGSTAGANDEN REVISIONSVERKETS STÄLLNINGSTAGANDEN Revisionens uppläggning Det primära syftet med revisionen har varit att utvärdera tillräckligheten och användbarheten för de uppgifter om statens affärsverk som getts

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 37/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 lagen om statliga affärsverk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att övergångsbestämmelsen

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Statskontoret Föreskrift 1 (8) 20.11.2014 Dnr VK/1077/00.01/2014 Bokföringsenheterna Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Enligt 55 1 mom. i förordningen om

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given år 2002 B 11/2002 rd STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given år 2002 Helsingfors 2002 ISSN 1459-0344

Läs mer

RP 49/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2017.

RP 49/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statsbudgeten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

Arbetsrelaterad invandring

Arbetsrelaterad invandring Resumé Arbetsrelaterad invandring Att främja den arbetsrelaterade invandringen har varit ett i regeringsprogrammen framfört sätt att utöka arbetskraften och sålunda svara på det minskande arbetskraftsutbudet.

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Förvaltningsdomstolarna

Förvaltningsdomstolarna Resumé 275/54/06 Förvaltningsdomstolarna Med revisionen klarlades förvaltningsdomstolarnas verksamhetssätt och arbetsmetoder. Avsikten var att på detta sätt finna orsakerna till förvaltningsdomstolarnas

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2008 och statens bokslutsberättelse

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2008 och statens bokslutsberättelse Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2008 och statens bokslutsberättelse Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 12/2009

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Helsingfors 2011 Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 66 och 69 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås vägtrafiklagen att ändras genom revidering

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 162/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändringar som införandet av euron förutsätter i vissa lagar som gäller statsfinanserna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

Förändringarna av bespisningens och hälsovårdens struktur vid Försvarsmakten. Försvarsmaktens servicecenter för bespisning

Förändringarna av bespisningens och hälsovårdens struktur vid Försvarsmakten. Försvarsmaktens servicecenter för bespisning Resumé Förändringarna av bespisningens och hälsovårdens struktur vid Försvarsmakten Syftet med revisionen var att klarlägga om Försvarsmakten har uppnått de funktionella och ekonomiska målsättningar som

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 145/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet samt revisionsberättelse över revisionen av statsbokslutet för år 2005

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet samt revisionsberättelse över revisionen av statsbokslutet för år 2005 Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet samt revisionsberättelse över revisionen av statsbokslutet för år 2005 Lämnad 19.9.2006 B 13/2006 rd Statens revisionsverks berättelse

Läs mer

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen Resumé 351 /54/04 UTVECKLANDET AV ELEKTRONISKA KOMMUNIKA- TIONSTJÄNSTER I DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN Huvudfrågan vid revisionen var att kartlägga hur den elektroniska kommunikationen i den offentliga

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 GENOMFÖRANDE AV ENKÄT ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING Planering

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 16/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 5 a lagen om organisering av konstens främjande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 17/2011 rd

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 17/2011 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 17/2011 rd B 17/2011 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet

Läs mer

Resumé D.nr: 358/54/01 RESULTAT- OCH ÄGARSTYRNINGEN AV STATENS AFFÄRSVERK

Resumé D.nr: 358/54/01 RESULTAT- OCH ÄGARSTYRNINGEN AV STATENS AFFÄRSVERK Resumé D.nr: 358/54/01 RESULTAT- OCH ÄGARSTYRNINGEN AV STATENS AFFÄRSVERK Revisionsperspektiv och revisionsobjekt Resultat- och ägarstyrningen har vid denna revision definierats som sådan extern styrning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om interventionsfonden för jordbruket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om interventionsfonden

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokföringsenheternas bokslut och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet Finansministeriet

Läs mer

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 303/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det till museilagen fogas en

Läs mer

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M)

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) Kommunikationsverket 1 (5) MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) 1. LAGSTIFTNING Kommunikationsverket kan

Läs mer

RP 174/1998 rd MOTIVERING

RP 174/1998 rd MOTIVERING RP 174/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med forslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att statstjänstemannalagen

Läs mer

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Ett ämbetsverk eller en inrättning som är räkenskapsverk skall för varje finansår göra upp räkenskapsverkets bokslut som består av

Ett ämbetsverk eller en inrättning som är räkenskapsverk skall för varje finansår göra upp räkenskapsverkets bokslut som består av 11 KAPITEL: UPPGÖRANDE AV RÄKENSKAPSVERKETS BOKSLUT I detta kapitel behandlas uppgörande av bokslut för räkenskapsverk. I kapitlet ges anvisningar för de bestående principer och förfaranden som följs vid

Läs mer

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005 ALLMÄN MOTIVERING Ekonomiska utsikter Inkomstposterna Balans och statsskulden Till riksdagen avlåts regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2005. Den uppfattning av den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

RP 104/2015 rd. Det föreslås att Finland ska utträda ur organisationen närmast av ekonomiska orsaker.

RP 104/2015 rd. Det föreslås att Finland ska utträda ur organisationen närmast av ekonomiska orsaker. Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen och med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Finavia Abp:s derivatavtal åren 2009 2011 Revisionen hänförde sig till Finavia Abp:s och dess föregångare Luftfartsverkets finansiella arrangemang,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2007 och statens bokslutsberättelse

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2007 och statens bokslutsberättelse Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2007 och statens bokslutsberättelse Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 10/2008

Läs mer

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 20/ DNr 3/51/2001

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 20/ DNr 3/51/2001 STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 20/2001 20.8.2001 DNr 3/51/2001 Statens bokföringsnämnds utlåtande om försvarsministeriets ansökan, där ministeriet bett om utlåtande om definition av ersättningar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

STATENS REVISIONSVERK

STATENS REVISIONSVERK UPPGIFT STATENS VISION REVISIONSVERK VÄRDERINGAR 2 STATENS REVISIONSVERK UPPGIFT VISION VÄRDERINGAR 3 STATENS 4 Statens revisionsverk är en oavhängig och opartisk sakkunnigmyndighet för revision av statsfinanserna.

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

RP 85/2011 rd. Lagen avses träda i kraft i början av och organisatoriska förändringar som

RP 85/2011 rd. Lagen avses träda i kraft i början av och organisatoriska förändringar som RP 85/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Centralen för turistfrämjande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om Centralen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2007:761 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

RP 74/2006 rd. I propositionen föreslås att lagen om grunderna

RP 74/2006 rd. I propositionen föreslås att lagen om grunderna RP 74/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den 7.5.2012 60 VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY 1. Målsättningar och principer för riskhantering... 2 2. Begrepp för riskhantering... 2

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 Giltighetstid 15.12.2000 tillsvidare Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna Länsstyrelsen i landskapet Åland

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2016:1023 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och upphävande av 1 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands skogscentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att övergångsbestämmelsen

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014).

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014). 28. Finansministeriets förvaltningsområde 10. Tullens inkomster Under momentet beräknas inflyta 2 320 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på följande författningar: 1) tullagen (1466/1994)

Läs mer

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 01. Förvaltning 01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett tillägg på 95 000 euro. F ö r k l a r i n g

Läs mer

skyddet var tillräcklig, och bestämmelserna i barnskyddslagen var primära i tillämpningen av lagstiftningen om utkomststöd och klientavgifter.

skyddet var tillräcklig, och bestämmelserna i barnskyddslagen var primära i tillämpningen av lagstiftningen om utkomststöd och klientavgifter. Resumé BARNSKYDDET I det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (KASTE) för åren 2008-2011 uppställdes som målsättning, att antalet barn som placerats utom hemmet ska minska i relation

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 april 2008 Nr 167 175 INNEHÅLL Nr Sidan 167 Lag om ändring av 1 ilagen om verkställighet av böter... 425 168 Lag om ändring av 10 i lagen om

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

RP 22/2010 rd. I denna proposition föreslås en sådan ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner

RP 22/2010 rd. I denna proposition föreslås en sådan ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Statens revisionsverks bokslut för år 2009

Statens revisionsverks bokslut för år 2009 2009 BOKSLUT Statens revisionsverks bokslut för år 2009 185:e verksamhetsåret 5 Generaldirektörens översikt Grundlagens 90 föreskriver, att för revisionen av statsfinanserna och iakttagandet av statsbudgeten

Läs mer

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 20/2010 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 20/2010 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009 Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 20/2010 rd B 20/2009 rd Statens revisionsverks berättelse till

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Lag. RSv 123/1995 rd- RP 117/1995 rd

Lag. RSv 123/1995 rd- RP 117/1995 rd RSv 123/1995 rd- RP 117/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lag om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral Till riksdagen har överlämnats regeringens proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer