Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 14/2007 rd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2006. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 14/2007 rd"

Transkript

1 Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2006 Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 14/2007 rd

2 B 14/2007 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2006

3 ISSN (häft.) ISSN (PDF) Edita Prima Ab Helsingfors 2007

4 Till riksdagen Med stöd av 6 i lagen (676/2000) om statens revisionsverk ges till riksdagen Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet. I berättelsen framförs en på de av revisionsverket utförda revisionerna baserad översikt av statsfinansernas och förvaltningens tillstånd liksom sammanfattande information om de från riksdagens synpunkt viktigaste observationerna vid revisionerna och beskrivs revisionsverkets egen verksamhet. Berättelsen behandlar verkets verksamhet under finansåret 2006 och dess revisioner så, att de väsentligaste revisionsresultaten presenteras om de redovisningsrevisioner som har slutförts på våren 2007 och hänför sig till finansåret Motsvarigt har av förvaltningsrevisionerna i berättelsen inkluderats de revisioner som slutförts under tiden mellan början av juni 2006 och slutet av augusti Om revisionen av statsbokslutet och bokslutsberättelsen har revisionsverket gett till riksdagen en särskild berättelse den 11 september Helsingfors den 11 september 2007 Generaldirektör Tuomas Pöysti Överdirektör Marjatta Kimmonen

5

6 Innehåll 1 Berättelsens huvudsakliga innehåll och grundvalen för observationerna 7 2 Tillståndet för statsfinanserna och förvaltningen Iakttagandet av budgeten och de centrala bestämmelserna om den Åläggande att meddela om åtgärder med anledning av anmärkningarna i revisionsberättelsen Budgeteringsförfaranden Räkenskapsverkens bokslutskalkyler Målsättningar gällande ämbetsverkens och inrättningarnas funktionella resultat och om detta lämnade uppgifter Avgiftsbelagd verksamhet Tillståndet för resultatstyrningen på basis av den funktionella effektiviteten Tillståndet för intern kontroll och riskhantering Intern granskning Revisionen i Finland av administreringen av EU-medel Statsbidrag och -stöd Statens upphandling Missbruk och klagomål 29 3 Öppenhet och balans i förhållandet mellan produktivitet och lönsamhet samt effekter och serviceförmåga Tjänster för barn och unga Reformen av resultatstyrningen Informationsstyrningens funktionsduglighet Sammanfattande observationer 43 4 Tillförlitligheten för finanspolitikens faktabas och rapporteringen Skattestöd - redovisningsskyldighetens uppfyllande Kvaliteten för statens bokslutsrapportering och bokföringens enhetlighet 54 5 Behärskandet av miljörisker och miljömålsättningarnas effekter från statsfinansiell synpunkt 6

7 6. Viktiga observationer vid revisionerna enligt förvaltningsområde Republikens presidents kansli Statsrådets kansli Utrikesministeriets förvaltningsområde Justitieministeriets förvaltningsområde Inrikesministeriets förvaltningsområde Försvarsministeriets förvaltningsområde Finansministeriets förvaltningsområde Undervisningsministeriets förvaltnings-område Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde Kommunikationsministeriets förvaltningsområde Handels- och industriministeriets förvaltningsområde Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Arbetsministeriets förvaltningsområde Miljöministeriets förvaltningsområde 93 7 Revisionsverkets verksamhet och strategi år Ställning och uppgifter Målsättning för verksamheten Vision och värden Revisionverkets revisionsrätt och verksamhetsområde Planering av revisionsverksamheten Revisionsverksamheten år Utvecklande av verkets verksamhet EU-samarbete Internationell verksamhet Organisation, personal, kostnader och nyckeltal 106 6

8 1 Berättelsens huvudsakliga innehåll och grundvalen för observationerna En årsrevision utfördes vid samtliga 99 räkenskapsverk och två statliga fonder utanför budgeten. Att antalet räkenskapsverk minskade från 114 år 2005 till 99 år 2006 berodde på att 18 räkenskapsverk på inrikesministeriets förvaltningsområde från början av år 2006 sammanslogs till två räkenskapsverk (ministeriet och Ålands länsstyrelse). Revisionsberättelserna har distribuerats till respektive räkenskapsverk och ledamöterna av deras eventuella direktioner eller styrelser, till de styrande ministerierna, Statskontoret, statsrevisorernas kansli och revisionsutskottet samt till finanscontrollerfunktionen. Berättelserna har också sammanställts som en tryckt publikation, som har distribuerats till riksdagsledamöterna och förvaltningen. Under tiden mellan början av juni 2006 och slutet av augusti 2007 slutfördes 19 förvaltningsrevisionsberättelser och 25 uppföljningsrapporter. Revisionsberättelserna har distribuerats till revisionsobjekten och de styrande ministerierna, finansministeriet, till statsrevisorerna, från till riksdagens revisionsutskott och till finanscontrollerfunktionen samt till riksdagsledamöterna. Alla revisionsverkets redovisnings- och förvaltningsrevisionsberättelser finns att läsa på verkets Internet-sidor (http://www.vtv.fi). Resuméer av förvaltningsrevisionsberättelserna finns också på svenska och engelska på revisionsverkets Internet-sidor. I berättelsens kapitel 2 ingår en översikt av tillståndet för statsfinansernas skötsel och särskilt resursstyrningen och statsförvaltningens redovisningsskyldighet på basis av observationerna vid redovisnings- och förvaltningsrevisionen. Den bild som fås av statsfinansernas skötsel och tillståndet i förvaltningen uppkommer genom de observationer som framförts i redovisnings- och förvaltningsrevisionsberättelserna. Bilden kompletteras av uppföljningsrapporterna till observationerna vid förvaltningsrevisioner som utförts under tidigare år. I berättelsens kapitel 3 5 presenteras på basis av revisionerna observationer av teman som överskrider gränserna mellan förvaltningsområdena och som är av betydelse för statsfinanserna och statens verksamhet. Valet av rapporterade teman har styrts av de i verkets strategi för åren fastställda strategiska temaområdena samt av de särskilda områdena i planeringen av verksamhet och revision (se kapitel 7.5). Fastställandet av strategiska temaområden baserar sig på genom revisionsobservationerna och med av revisionsverket utförd riskanalys identifierade frågor som är väsentliga för en resultatrik och ändamålsenlig skötsel av finanserna.i berättelsens kapitel 3 granskas öppenheten och balansen i förhållandet mellan den statliga verksamhetens produktivitet och lönsamhet samt effekter och serviceförmåga. Frågan betraktas närmast ur perspektivet för effekterna av tjänster för barn och unga samt en bedömning av tillståndet för resultatstyrningen. Rapporteringen om tillståndet för resultatstyrningen baserar sig på ett flertal under åren utförda förvaltningsrevisioner samt på de årliga redovisningsrevisionerna. Rapporteringen om tjänster för barn och unga baserar sig för sin del på flera under åren givna förvaltningsrevisionsberättelser. 7

9 Resultatstyrningen är ett styrningssystem som genomsyrar statsförvaltningen, och som i huvuddrag har införts i mitten av 1990-talet. På 2000-talet har resultatstyrningens begreppsarsenal ändrats och rapporteringsskyldigheten har preciserats. På basis av de observationer som gjorts vid redovisnings- och förvaltningsrevisionerna är det emellertid alltjämt av nöden att utveckla resultatstyrningen. Utmaningarna gäller särskilt engagemanget i resultattänkandet, utformningen av för förvaltningsområdena lämpliga resultatstyrningsmodeller, utvecklandet av resultatredovisningsväsendet samt uppställandet av målsättningar. Barn och unga är en central klientgrupp för undervisningsväsendet, social- och hälsovården samt arbetsförvaltningen. I finansieringen av tjänster åt dem deltar staten i synnerhet genom systemet med statsandelar för social- och hälsovården samt undervisningsväsendet. Vid revisionerna har bland tjänster åt barn och unga granskats bl.a. skolhälsovården, elevvården, verksamheten i arbetsverkstäder samt i vidare bemärkelse förebyggande av marginalisering av barn och ungdomar. Utmaningar som är förenade med utvecklandet av servicesystemet är särskilt styrningens brokighet, den splittrade finansieringen, det praktiska genomförandet av mångprofessionellt arbete samt bristfällig kunskap om tjänsternas effekter. I berättelsens kapitel 4 behandlas riktigheten och tillräckligheten för finanspolitikens faktabas och den finanspolitiska rapporteringen. Ett tema som särskilt rapporteras detta år är skattestöden (kapitel 4.1). Dessutom presenteras på grundval av statens revisionsverks revisioner observationer om den betydelse bristande enhetlighet i bokföringen och mera allmänt brister i resultatmål och redovisning har för det finanspolitiska beslutsfattandets faktabas (kapitel 4.2). Skattestöd är en avvikelse från beskattningens grundstruktur och med dem inverkas väsentligt på de influtna skatteintäkterna. Information om skattestödens belopp och inriktning är väsentlig för det finanspolitiska beslutsfattandet. På basis av revisionen svarar handläggningen av skattestöden i beredningen av statsbudgeten och rapporteringen om statsfinanserna inte mor skattestödens ekonomiska betydelse. I berättelsens kapitel 5 behandlas hanteringen av miljörisker och förändringar i miljön samt livsmiljön. Rapporteringen baserar sig på en förvaltningsrevision av beredningen av Natura 2000 nätverket, samt på uppföljningsrapporter om förvaltningsrevisioner som gällt effekterna av miljöstöd på handelsoch industriministeriets förvaltningsområde, avfallsbeskattningens funktionsduglighet som verktyg att uppnå miljömålsättningar och ett gott beskattningssystem. I kapitel 6 presenteras enligt förvaltningsområde de viktigaste observationerna vid och slutledningarna av de redovisnings- och förvaltningsrevisioner på vilka resumén baserar sig. De behandlade redovisningsrevisionerna har slutförts på våren 2007 och förvaltningsrevisionerna under tiden mellan juni 2006 och augusti I kapitlet presenteras också huvudpunkterna i de uppföljningsrapporter till förvaltningsrevisioner som blivit klara under ovan nämnda period. I dem klargörs vilka åtgärder som har vidtagits i förvaltningen i den sak som varit föremål för revision och utvärderas verkningarna av den utförda revisionen. I kapitel 7 ingår en översikt av Statens revisionsverks strategi samt de viktigaste uppgifterna om verksamhetens resultat och utveckling under år En mera detaljerad beskrivning av revisionsverkets ekonomi och verksamhetsresultat för år 2006 ingår i revisionsverkets bokslut och verksamhetsberättelse, som finns tillgängliga på Internet (www.vtv.fi/publikationer).

10 2 Tillståndet för statsfinanserna och förvaltningen 2.1 Iakttagandet av budgeten och de centrala bestämmelserna om den Vid revisionerna för finansåret 2006 konstaterades hos 50 räkenskapsverk av totalt 99 räkenskapsverk felaktiga förfaranden, om vilka en given anmärkning eller flera anmärkningar tillsammans betraktades som sådana mot budgeten eller de centrala bestämmelserna om den stridande förfaranden, att i revisionsberättelsen intogs ett specificerat negativt ställningstagande till lagenligheten. År 2005 ingick ett negativt ställningstagande till lagenligheten i 37 räkenskapsverks revisionsberättelser. Jämförande uppgifter från tre år och fördelningen enligt förvaltningsområde presenteras i tabell 1. I bilagan till Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen (B 13/2007 rd) om revisionen av statsbokslutet och statens bokslutsberättelse för år 2006 presenteras de enligt förvaltningsområde och räkenskapsverk specificerade uppgifterna. Antalet räkenskapsverk som har fått ett negativt ställningstagande till lagenligheten har ökat jämfört med år Ökningen berodde huvudsakligen på att den i lagen om statsbudgeten ingående bestämmelsen om hur resultatredovisningen bör ordnas nu för första gången beaktades till fullo vid utvärderingen av resultatredovisningens tillstånd. De främsta anledningarna till negativa ställningstaganden till lagenligheten var brister i ordnandet av resultatredovisningen och presentationen av den avgiftsbelagda verksamhetens årsresultat. Åt 21 räkenskapsverk gavs anmärkningar som gällde brister i uppföljningen av den avgiftsbelagda verksamhetens lönsamhet eller presentationen av dess årsresultat. Brister i övriga uppgifter om den funktionella effektiviteten och ordnandet av resultatredovisningen var orsak till anmärkningar åt 31 räkenskapsverk. Att resultatredovisningen är i ordning är en förutsättning i synnerhet för att uppgifter om det funktionella resultatet skall kunna ges i bokslutet. Den därnäst viktigaste helheten utgjordes av sådana fel i hänförande av utgifter till finansåret, som i praktiken också innebar att anslagets användningstid förlängdes. Emedan ställningstagandena i allmänhet gäller något delområde av finanserna eller enskilda förfaranden, kan av detta inte med tanke på statsfinanserna som helhet dras den slutsatsen, att ca en tredjedel av användningen av statens medel inte skulle uppställa det för dem uppställda laglighetskravet. Ett negativt ställningstagande till lagenligheten innebär inte heller, att det vore fråga om missbruk av statens medel. När betydelsen av negativa ställningstaganden till lagenligheten bedöms bör också beaktas, att räkenskapsverken är av varierande storlek i ekonomiskt hänseende. Ett negativt ställningstagande till lagenligheten bör emellertid alltid betraktas som en 9

11 allvarlig sak med tanke på skötseln av finanserna vid ifrågavarande räkenskapsverk, och revisionen har till uppgift att rapportera om förfaranden som innebär en avvikelse från ett tillbörligt iakttagande av statsbudgeten. TABELL 1: RÄKENSKAPSVERK SOM GETTS NEGATIVT STÄLLNINGSTAGANDE TILL LAGENLIGHETEN Förvaltningsområde Antal räkenskapsverk Negativa ställningstaganden till lagenligheten år år Republikens presidents kansli Statsrådets kansli Utrikesministeriets förvaltningsområde Justitieministeriets förvaltningsområde Inrikesministeriets förvaltningsområde Försvarsministeriets förvaltningsområde Finansministeriets förvaltningsområde Undervisningsministeriets förvaltningsområde Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde Kommunikationsministeriets förvaltningsområde Handels- och industriministeriets förvaltningsområde TE-centralerna Övriga räkenskapsverk Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Arbetsministeriets förvaltningsområde Miljöministeriets förvaltningsområde

12 2.2 Åläggande att meddela om åtgärder med anledning av anmärkningarna i revisionsberättelsen Enligt 5 1 momentet i lagen om statens revisionsverk skall revisionsobjektet och det ministerium till vars ansvarsområde revisionsobjektet hör meddela revisionsverket vilka åtgärder som vidtagits med anledning av anmärkningarna i granskningsberättelsen. I revisionsberättelserna har specificerats de anmärkningar som förutsätter ovan nämnt meddelande, och getts en fatalietid för meddelande om åtgärderna. Åtgärdernas tillräcklighet kontrolleras i samband med följande revision. Negativa ställningstaganden till lagenligheten är i allmänhet också ärenden som medför åläggande att meddela, men åläggande kan påföras också för anmärkningar som inte har lett till ett negativt ställningstagande till lagenligheten. I tabell 2 presenteras enligt förvaltningsområde hur åläggandena att meddela om åtgärder fördelat sig under de tre senaste åren. Antalet räkenskapsverk som getts åläggande att meddela ökade från föregående års 31 till 36. Brister i ordnandet av resultatredovisningen och presentationen av det funktionella resultatet var alltjämt de viktigaste anledningarna till anmärkningar som ledde ålägganden att meddela om åtgärder. De ledde till åläggande hos 31 räkenskapsverk (13 räkenskapsverk år 2005). Brister i fullmaktsförfarande och bokföring ledde till åläggande att meddela hos fyra räkenskapsverk. I samband med revisionerna år 2006 utreddes effekterna av de ålägganden att meddela om åtgärder som ingått i revisionsberättelserna året innan. I revisionsberättelserna för år 2005 gavs åläggande att meddela åt 31 räkenskapsverk. Av dem förnyades åläggandet antingen helt eller delvis år

13 TABELL 2: RÄKENSKAPSVERK VILKA ÅLAGTS ATT LÄMNA MEDDELANDE Förvaltningsområde Antal räkenskapsverk Meddelandeålägganden år år Republikens presidents kansli Statsrådets kansli Utrikesministeriets förvaltningsområde Justitieministeriets förvaltningsområde Inrikesministeriets förvaltningsområde Försvarsministeriets förvaltningsområde Finansministeriets förvaltningsområde Undervisningsministeriets förvaltningsområde Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde Kommunikationsministeriets förvaltningsområde Handels- och industriministeriets förvaltningsområde TE-centralerna Övriga räkenskapsverk Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Arbetsministeriets förvaltningsområde Miljöministeriets förvaltningsområde

14 2.3 Budgeteringsförfaranden Om budgeteringsförfarandet gavs år 2006 en anmärkning i Vägförvaltningens och undervisningsministeriets revisionsberättelser. Anmärkningarna gällde hur statsbidragsutgifter hänförts till finansåret och förfarandet vid förnyande av fullmakt. År 2006 gavs en anmärkning om budgeteringsförfarandet åt ett, och år 2004 åt fem räkenskapsverk. 13

15 2.4 Räkenskapsverkens bokslutskalkyler I tabell 3 presenteras uppgifterna om anmärkningar gällande bokslutskalkylerna under tre år. Budgetens utfallskalkyl inkluderar uppgifter om budgetintäkter och utgifter samt uppgifter om fullmakter och hur de använts. Anmärkningar som gällde budgetens utfallskalkyl gavs med anledning av revisionerna år 2006 åt 34 räkenskapsverk, vilket är sex mera än år År 2006 hade 38 räkenskapsverk fullmakter i användning. Anmärkningar om hur uppgifterna om fullmakter presenterats eller hur fullmakten använts gavs åt 17 räkenskapsverk. De främsta orsakerna var brister i verifieringen av fullmaktens användning och användningstid och i ordnandet av fullmaktsbokföringen. Antalet anmärkningar som gällde intäktsoch utgiftskalkylen och balansräkningen var oförändrat. Om brister i noterna gavs anmärkningar åt 10 räkenskapsverk. Vid revisionerna ägnades uppmärksamhet särskilt åt sådana noter, som kan anses väsentligt komplettera de uppgifter som lämnas i bokslutskalkylerna. TABELL 3: RÄKENSKAPSVERK SOM GETTS EN ANMÄRKNING GÄLLANDE BOKSLUTSKALKYLERNA Anmärkningar år Budgetens utfallskalkyl Intäkts- och utgiftskalkyl Balansräkning Noter Granskning av kalkylerna

16 2.5 Målsättningar gällande ämbetsverkens och inrättningarnas funktionella resultat och om detta lämnade uppgifter Uppställande av målsättningar I anslutning till reformen av resultatstyrningen och redovisningsskyldigheten har bestämmelserna om uppställande av resultatmål och om resultat förändrats. De ändrade bestämmelserna tillämpades i fråga om uppställande av resultatmål första gången när budgeten för år 2005 gjordes upp. På ämbetsverkens resultatrapportering inverkade de första gången i boksluten för år Enligt förordningen om statsbudgeten skall i budgetmotiveringarna uppställas resultatmål både för samhälleliga verkningar och för det funktionella resultatet. Täckande och klart angivna fungerande resultatmål är av betydelse både för regeringen som utgångspunkter för resultatstyrningen och för riksdagen när den besluter om att bevilja anslag och utvärderar i vilken mån målsättningarna har uppnåtts. Riksdagens finansutskott har i sitt betänkande (45/2006 rd) om statens bokslutsberättelse för år 2005 konstaterat, att budgetförslaget och dess motiveringar bör ge en riktig och tillräcklig bild av anslagens användningsändamål och målsättningar. Motsvarigt skall i bokslutsrapporteringen en samordnad beskrivning av verksamheten och ekonomin visa vad de budgeterade anslagen har resulterat i. Lagen om statsbudgeten förutsätter att om ämbetsverkens och inrättningarnas funktionella resultat rapporteras riktiga och tillräckliga uppgifter i boksluten och verksamhetsberättelserna. Enligt 11 i förordningen om statsbudgeten skall ministeriet utan dröjsmål fastställa den detaljerade indelningen av budgeten och resultatmålen sedan riksdagen har godkänt statsbudgeten. Resultatet av verksamheten indelas enligt lagen och förordningen om statsbudgeten i i mål för funktionell effektivitet, samt produktion och kvalitetsledning, i vilket sammanhang också granskas serviceförmågan. I samband med revideringen av räkenskapsverken har revisionsverket utvärderat täckningsgraden för de funktionella resultatmål som har fastställts av ministeriet. Härvid har fokuserats särskilt på de mål som gäller lönsamhet och produktivitet. Samtidigt har emellertid också bedömts täckningsgraden för de målsättningar som gäller serviceförmågan. Uppställande av mål för den avgiftsbelagde verksamheten och de uppgifter som lämnats om detta behandlas i kapitel 2.6. Revisionsverket har utvärderat den information som riksdagen får i samband med budgeten och i statsbokslutet med särskilda revisioner på utrikesministeriets och kommunikationsministeriets förvaltningsområden. Resuméer av dessa revisioner presenteras i den särskilda berättelse som revisionsverket har gett till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansår 2006 och statens bokslutsberättelse (B 13/2007 rd). Sammanfattande uppgifter för tre år om uppställandet av de viktigaste målsättningarna för resultatet ingår i nedanstående tabell. 15

17 TABELL 4: MÅLUPPSTÄLLANDE ÅREN , PROCENT AV RÄKENSKAPSVERKEN År Lönsamhet Produktivitet Serviceförmåga % 11 % 33 % % 15 % 34 % % 17 % 40 % På basis av revisionerna finansåret 2006 kan konstateras, att de av ministerierna godkända resultatmålen som utgör en väsentlig del av resultatstyrningen alltjämt är bristfälliga vad gäller målsättningen för lönsamhet och produktivitet. Endast för 29 procent av räkenskapsverken hade godkänts till väsentliga delar täckande målsättningar för lönsamheten. Produktivitetsmål hade i resultatavtalen uppställts för endast 17 procent av räkenskapsverken. Målsättningar gällande serviceförmågan hade enligt revisionerna uppställts för 40 procent och målsättningar för prestationer och offentliga nyttigheter för 61 procent av räkenskapsverken. Uppgifter om den funktionella effektiviteten i boksluten Om räkenskapsverkens bokslut föreskrivs i lagen om statsbudgeten och den motsvarande förordningen. I den verksamhetsberättelse som hör till bokslutet skall ges riktiga och tillräckliga uppgifter om räkenskapsverkets ekonomi och verksamhetens resultat. Enligt 65 i förordningen om statsbudgeten skall verksamhetsberättelsen innehålla uppgifter om det funktionella resultatet jämte nyckeltal och en jämförelse med de uppställda resultatmålen. Med revisionen har man gått in för att fastställa huruvida riktiga och tillräckliga uppgifter har getts om den funktionella effektiviteten. Härvid har på basis av revisionen granskats huruvida om lönsamhet, produktivitet, den avgiftsbelagda verksamhetens lönsamhet och om den samfinansierade verksamheten har getts riktiga och tillräckliga uppgifter. Tabell 5 innehåller fördelningen av lämnade uppgifter om lönsamheten under tre års tid. TABELL 5: UPPGIFTER OM LÖNSAMHETEN I BOKSLUTEN, PROCENT AV RÄKENSKAPSVERKEN År Riktiga uppgifter Tillräckliga uppgifter Riktiga och tillräckliga uppgifter % 77 % 64 % % 76 % 58 % % 72 % 54 % Uppgifterna om lönsamheten eller de kostnadsuppgifter som ersätter dem konstaterades vara riktiga och tillräckliga hos 53 räkenskapsverk, vilket är 54 procent av alla räkenskapsverk (66 räkenskapsverk och 58 % år 2005, 74 räkenskapsverk och 64 % år 2004). 16

18 Kravet på riktiga och tillräckliga uppgifter innebär, att de uppgifter som räkenskapsverket har lämnat om lönsamheten samtidigt är både riktiga och tillräckliga. Uppgifterna om produktiviteten konstaterades vara riktiga och tillräckliga hos 47 räkenskapsverk (48 räkenskapsverk år 2005). Som tillräckliga betraktades uppgifterna om produktiviteten hos 66 räkenskapsverk (68 räkenskapsverk år 2005). Som riktiga betraktades uppgifterna om produktiviteten hos 56 räkenskapsverk (55 räkenskapsverk år 2005). En central fråga med tanke på resultatstyrningens trovärdighet är alltjämt, att ministerierna inte presenterar riktiga och tillräckliga uppgifter om lönsamheten för den egna verksamhetens del. Endast de uppgifter som getts av jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, undervisningsministeriet, inrikesministeriet och miljöministeriet kunde betraktas som riktiga och tillräckliga. En kostnadsmotsvarighetskalkyl över den samfinansierade verksamheten presenterades nu för första gången i bokslutet. Av de 60 räkenskapsverk som presenterade en kalkyl gav 40 procent (39 % av 64 räkenskapsverk år 2005) riktiga och tillräckliga uppgifter om den samfinansierade verksamhetens kostnadsmotsvarighet. Av de som gjort kalkylen gav 75 procent (69 % år 2005) tillräckliga uppgifter. Det centrala problemet i uppgörandet av kalkylen var alltjämt definieringen av samfinansierad verksamhet. När de uppgifter som lämnats om den funktionella effektiviteten bedöms på basis av enskilda delområden, gavs riktiga och tillräckliga uppgifter om den funktionella effektiviteten av 32 räkenskapsverk (30 räkenskapsverk och 26 % år 2005). Om de presenterade uppgifterna bedöms som en helhet, kunde de uppgifter som getts om den funktionella effektiviteten emellertid betraktas som riktiga och tillräckliga hos 46 räkenskapsverk, vilket är 46 procent av alla räkenskapsverk. Uppgifter om produktion och kvalitetsledning i boksluten I fråga om uppgifterna om produktion och kvalitetsledning har vid revisionen granskats de uppgifter som lämnats om prestationer och offentliga nyttigheter och serviceförmågan. Tillräckligheten för uppgifterna om prestationer och offentliga nyttigheter granskades hos så gott som alla räkenskapsverk. Uppgifterna konstaterades vara tillräckliga hos 98 procent av de granskade räkenskapsverken. Uppgifternas riktighet och tillräcklighet granskades hos 62 räkenskapsverk. Av dem konstaterades 97 procent ha lämnat riktiga och tillräckliga uppgifter. Bokslutsuppgifterna om serviceförmågan granskades mera begränsat än övriga uppgifter om resultatet. Tillräckligheten för de lämnade uppgifterna granskades hos 42 räkenskapsverk, av vilka 98 procent konstaterades ha gett tillräckliga uppgifter. Uppgifternas riktighet och tillräcklighet granskades hos 18 räkenskapsverk, och allas uppgifter ansågs vara riktiga och tillräckliga. I fråga om samhälleliga effekter har det konstaterats vara problematiskt att med revisionen som medel bedöma huruvida uppgifterna i boksluten är riktiga och tillräckliga. Revisionsberättelserna innehåller inte ställningstaganden till dessa. I fråga om samhälleliga effekter accentueras ministeriernas redovisningsskyldighet. Också utvärderingen som görs av oavhängiga utomstående har sin egen betydelse. Under de senaste fem åren har hos 32 räkenskapsverk (hos 39 räkenskapsverk år 2005 och 45 räkenskapsverk år 2004) en utvärdering av effekterna gjorts av utomstående. 17

19 2.6 Avgiftsbelagd verksamhet Enligt 15 2 momentet i lagen om statsbudgeten skall ämbetsverken och inrättningarna ordna kontrollen av den avgiftsbelagda verksamhetens lönsamhet så att årsresultatet kan redovisas i samband med ämbetsverkets eller inrättningens bokslut, om inte den avgiftsbelagda verksamheten är obetydlig. Enligt 65 i förordningen om statsbudgeten skall verksamhetsberättelsen innehålla uppgifter om den avgiftsbelagda verksamhetens lönsamhet samt en jämförelse med de uppställda målsättningarna. Kravet på riktiga och tillräckliga uppgifter har ytterligare preciserats med en föreskrift av Statskontoret, i vilken förutsätts att kostnadsmotsvarighetskalkylerna presenteras enligt typ av prestation. Innehållet i riktiga och tillräckliga uppgifter har således i fråga om avgiftsbelagd verksamhet definierats klart i bestämmelserna. Enligt uppgifterna i centralbokföringen var statens intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten totalt 1,2 miljarder euro, av vilka andelen för offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten var 0,3 miljarder euro, de affärsekonomiskt prissattas 0,5 miljarder euro och andelen för med stöd av speciallagar prissatta prestationer 0,3 miljarder euro. År 2006 fanns totalt 82 räkenskapsverk som bedrev sådan avgiftsbelagd verksamhet som avses i 15 i lagen om statsbudgeten. Ministerierna hade uppställt resultatmål för 65 procent av de räkenskapsverk som bedrev avgiftsbelagd verksamhet. Tabell 6 innehåller fördelningen av ställningstagandena till de givna uppgifterna om den avgiftsbelagda verksamheten under tre år. Vid revisionerna konstaterades att 50 räkenskapsverk hade gett riktiga och tillräckliga uppgifter om den avgiftsbelagda verksamheten och dess årsresultat. Året innan var motsvarande andel 61 räkenskapsverk av 99 räkenskapsverk som bedrev avgiftsbelagd verksamhet. I fråga om presenterandet av bokslutsuppgifter om den avgiftsbelagda verksamheten har situationen försvagats något jämfört med tidigare år. Ett negativt ställningstagande till lagenligheten gavs på grund av brister i kontrollen av den avgiftsbelagda verksamhetens lönsamhet och presenterandet av årsresultatet år 2006 alltjämt till 21 räkenskapsverk (17 räkenskapsverk år 2005 och 18 räkenskapsverk år 2004). Den främsta orsaken till brister i uppgifterna om den avgiftsbelagda verksamhetens årsresultat är alltjämt brister i inriktningen av arbetskostnaderna. Vid offentligrättsliga prestationer, där efterfrågan och utbudet på prestationen ba- TABELL 6: BOKSLUTSUPPGIFTER OM AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET, PROCENT AV RÄKENSKAPS- VERK SOM HAR BEDRIVIT AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET År Riktiga uppgifter Tillräckliga uppgifter Riktiga och tillräckliga uppgifter % 90 % 62 % % 87 % 65 % % 90 % 61 % 18

20 serar sig på lagstiftningen och myndigheten eller inrättningen i allmänhet har en på författning baserad ensamrätt att producera prestationen, tryggar ett adekvat uppgörande av kostnadsmotsvarighetskalkyler för sin del de betalningsskyldigas rättsskydd så, att inte prestationernas pris från förvaltningens kunders synpunkt blir högre än de allmänna grunder som föreskrivits i lag. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att följa upp och presentera den avgiftsbelagda verksamheten och dess årsresultat också när de statliga ämbetsverken fungerar i en konkurrenssituation med privata aktörer som bedriver samma verksamhet. Vid revisionerna av den avgiftsbelagda verksamheten framkom också en del situationer där affärsekonomiskt prissatta prestationer lett till betydande underskott samt en del problem i anknytning till det förfarande med prisstöd som avses i lagen om grunderna för avgifter till staten. 19

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014.

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014. Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014 statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 15/2015 rd b 15/2015

Läs mer

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Resumé 14 /54/05 Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Statens ägande av bolag har administrerats av olika ministerier. De flesta bolag har hört till handels- och industriministeriets, kommunikationsministeriets

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9. 2003 B 13/2003 rd STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9.2003 Helsingfors 2003 ISSN 1459-0344

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given år 2002 B 11/2002 rd STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given år 2002 Helsingfors 2002 ISSN 1459-0344

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2008 och statens bokslutsberättelse

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2008 och statens bokslutsberättelse Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2008 och statens bokslutsberättelse Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 12/2009

Läs mer

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen Resumé 351 /54/04 UTVECKLANDET AV ELEKTRONISKA KOMMUNIKA- TIONSTJÄNSTER I DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN Huvudfrågan vid revisionen var att kartlägga hur den elektroniska kommunikationen i den offentliga

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 162/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändringar som införandet av euron förutsätter i vissa lagar som gäller statsfinanserna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 GENOMFÖRANDE AV ENKÄT ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING Planering

Läs mer

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 17/2011 rd

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 17/2011 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 17/2011 rd B 17/2011 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

Revisionsverkets ställningstaganden

Revisionsverkets ställningstaganden Revisionsverkets ställningstaganden Interoperabilitet i statens ICT-avtal Betydelsen av köp av ICT-tjänster och programvaror har ökat kontinuerligt och kommer att betonas ytterligare i och med digitaliseringen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Statens revisionsverks bokslut för år 2009

Statens revisionsverks bokslut för år 2009 2009 BOKSLUT Statens revisionsverks bokslut för år 2009 185:e verksamhetsåret 5 Generaldirektörens översikt Grundlagens 90 föreskriver, att för revisionen av statsfinanserna och iakttagandet av statsbudgeten

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M)

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) Kommunikationsverket 1 (5) MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) 1. LAGSTIFTNING Kommunikationsverket kan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 20/2010 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 20/2010 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009 Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 20/2010 rd B 20/2009 rd Statens revisionsverks berättelse till

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 april 2014 356/2014 Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten Utfärdad i Helsingfors den

Läs mer

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Miljö- och hälsoskydd Syftet med miljö- och hälsoskyddet är att förebygga och eliminera hälsorisker i livsmiljön. De tidigaste verksamhetsformerna

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

RP 93/2007 rd. I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras. Farledsavgiftens pris per enhet och avgiftens maximibelopp per fartygsanlöp

RP 93/2007 rd. I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras. Farledsavgiftens pris per enhet och avgiftens maximibelopp per fartygsanlöp RP 93/2007 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras.

Läs mer

BESTÄMMELSERNA som bemyndigandet att meddela föreskrifter/anvisningar grundar sig på

BESTÄMMELSERNA som bemyndigandet att meddela föreskrifter/anvisningar grundar sig på förvaltningsmyndighets anvisning X utbetalande myndighets anvisning c Datum canvisningens nr cdiarienummer Europeiska socialfonden 26.4.2006 ESF 27 A/12/2006 MÅLGRUPPER Undervisningsministeriet Handels-

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007.

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007. RP 277/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 46 i utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att utlänningslagen ändras.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten.

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten. RP 158/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 84 i Finlands grundlag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av de bestämmelser

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser Lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Utfärdad i Helsingfors den 13 januari 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte och

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag. statens revisionsverks berättelser till riksdagen.

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag. statens revisionsverks berättelser till riksdagen. Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 18/2014 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser 1 Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om revidering av regionförvaltningen PROPOSITIONENS

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER INNEHÅLL 2 Generaldirektörens översikt 4 Verksamhetsöversikt 15 Resultatbeskrivning 24 Bokslutskalkyler jämte bilageuppgifter 32 Utlåtande om utvärdering

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 8 april 2010 Nr 228 230 INNEHÅLL Nr Sidan 228 Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministerietsarbetsordning...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

RP 337/2014 rd. gäller det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets

RP 337/2014 rd. gäller det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets RP 337/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet är en del av statsrådet och svarar för» en finanspolitik som förstärker förutsättningarna för en stabil och hållbar

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll 1 Vad avses med statligt stöd? 1 Vad avses med statligt stöd?... 3 2 Kontrollen och godtagbarheten av statligt stöd... 5 Stöd enligt gruppundantagsförordningen är

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 Giltighetstid 15.12.2000 tillsvidare Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna Länsstyrelsen i landskapet Åland

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 24.4.2009/273 Lag om kandidaters valfinansiering Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde och syfte I denna lag föreskrivs

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Begäran om utlåtande om slutbetänkandet om utvecklingen av rättsskyddssystemet

Begäran om utlåtande om slutbetänkandet om utvecklingen av rättsskyddssystemet BEGÄRAN OM UTLÅTANDE 3.2.2010 TEM/301/03.01.06/2010 Mottagare enligt sändlistan Begäran om utlåtande om slutbetänkandet om utvecklingen av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Justitieminsteriet

Läs mer

Statens revisionsverks bokslut för år 2012

Statens revisionsverks bokslut för år 2012 2012 BOKSLUT Statens revisionsverks bokslut för år 2012 188: e verksamhetsår 3 Generaldirektörens översikt Statens revisionsverk är den i grundlagens 90 föreskrivna högsta externa revisorn i Finland, som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 174 176 INNEHÅLL Nr Sidan 174 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 74/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM FÖRHANDSREDOVISNING OCH REDOVISNING AV VALFINANSIE- RINGEN I SAMBAND MED VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

ALLMÄN ANVISNING OM FÖRHANDSREDOVISNING OCH REDOVISNING AV VALFINANSIE- RINGEN I SAMBAND MED VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 1 (7) INSTRUKTION Dnr. 387/40/2013 25.11.2013 25.11.2013 Ikraftträdelse- och giltighetstid: 25.11.2013 - tills vidare. Tillämpas på redovisningen av valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen vid

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 10 maj 2010 Nr 335 INNEHÅLL Nr Sidan 335 Tilläggsbudgetenför2010... 1297 Nr335 Tilläggsbudgeten för 2010 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2013 422/2013 Lag om införande av lagen om andelslag Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER INNEHÅLL 2 Generaldirektörens översikt 4 Verksamhetsöversikt 12 Resultatbeskrivning 20 Bokslutskalkyler jämte bilageuppgifter samt granskning av bokslutskalkylerna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet,

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet, RP 11/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater om finansiering av konventet om Europeiska unionens

Läs mer

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Främjande av digital arkivering Arkiveringens och ärendehanteringens verksamhetsfält har förändrats betydligt de senaste 20 åren. Förvaltningens

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 189/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 114 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av 9 a lagen om pension för arbetstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om pension

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

STATENS REVISIONSVERK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER 1.1.2002 31.12.2002

STATENS REVISIONSVERK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER 1.1.2002 31.12.2002 STATENS REVISIONSVERK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER 1.1.2002 31.12.2002 178:e verksamhetsåret INNEHÅLL GENERALDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 3 VERKSAMHETSÖVERSIKT 4 RESULTATBESKRIVNING 12 BOKSLUTSKALKYLER

Läs mer