Införandet av en fjärde heltidare. Stadga för Hallands Nation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Införandet av en fjärde heltidare. Stadga för Hallands Nation"

Transkript

1 Införandet av en fjärde heltidare Under hösten 2012 och våren 2013 har diskussionen först i nationskollegiet om att införa notarien som en fjärde heltidare på nationen. Tanken är att heltidsposten ska ersätta de två halvtidsposter( notarie och PRchef) som idag finns i Quratelet. Anledningen till förslaget beror i huvudsak på två anledningar. Det ena att få en person till som kan arbeta med den allt mer växande organisationens till hundra procent men även att den arbetsbörda som halvitidarna har idag är svårt att klara med samtida studier. Förslaget är att välja den första heltidsnotarien för en termin VT14 och att därefter välja notarie tillsammans med PQe för perioden 1 juli-30 juni. Detta för att skapa en bättre kontinuitet i quratelet. Under våren 2014 kommer den sittande Pr-Chefen sitta kvar för att underlätta övergången samt minska den belastning som kommer med en karneval. Då detta innebär en stadgeändring kommer förslaget lyftas på nationsmötet den 30 maj för att sedan vid godkännande lyftas igen på första nationsmötet för hösten den 19 september. Nationskollegets förslag på stadgeändring är följande Stadga för Hallands Nation Syfte 1. Hallands Nation utgör de vid Lunds Universitet inskrivna halländska studenternas organisation. Nationen har till ändamål att tillvarata sina medlemmars gemensamma intressen, så som att främja deras studier och tillhandahålla en stimulerande miljö, verka för medlemmarnas förståelse och ansvar för det samhälle som de under och efter studietiden ingår i. Medlemmar 2. Medlemmar av Hallands Nation är de som är inskrivna i nationen och har erlagt medlemsavgift för innevarande termin. Bland dessa utses stadgemässigt nationens förtroendemän. Medlemmar av nationen är också inspector, qurator, proqurator ekonomi, och proqurator social och notarie samt de av nationsmötet valda hedersledamöterna. Vid inskrivningen erläggs även en inskrivningsavgift. Inskrivning 3. Berättigad till inskrivning är student som är inskriven vid Lunds Universitet, och som är född, har sin hemort eller har studerat i Halland. Qurator kan även berättiga annan studerande vid Lunds Universitet till inskrivning att bli medlem eller stödmedlem. Stödmedlem av Hallands Nation som är inskriven i annan nation är icke röstberättigad. Studerande vid annat universitet eller högskola kan, om qurator så finner lämpligt, berättigas till stödmedlemskap i Hallands Nation. Inspector, Proinspector och Hedersinspector 4. Nationen skall utse inspector, som bör vara lärare vid universitetet. Inspector väljs för en mandatperiod om fem år. Därefter kan omval ske. Valet förbereds av nationskollegiet. Inspector tillkommer att företräda nationen och värna om allt som kan bidraga till nationens främjande. Inspector leder nationsmöten och nationskollegiets sammanträden. 5. Nationen bör utse en proinspector att bistå inspector i dennes arbete. Proinspector måste inte nödvändigtvis vara knuten till Lunds universitet. Valet förbereds av nationskollegiet. En ProInspector väljs för fem år. Därefter kan omval ske. I Inspectors frånvaro fullgöres dennes funktioner av ProInspector. 6. Såväl inspector som proinspector skall vara en person som aktivt stödjer nationen och därtill är synnerligen lämplig

2 7. Till hedersinspector kan utses en avgående inspector vid Hallands Nation, som under en längre tid förtjänstfullt har innehaft sin befattning. Vid förfall för såväl inspector som proinspector kan deras funktioner med motsvarande befogenheter fullgöras av hedersinspector. Hedersledamöter 8. Till hedersledamöter kan nationen kalla män och kvinnor, företrädesvis hallänningar, som gjort sig förtjänta inom kulturen, vetenskapen eller på annat sätt visat sig framstående inom sitt område, samt personer som synnerligen främjat nationens intressen, och till vilka nationen på detta sätt vill frambära sin hyllning. 9. Förslag om kallande av hedersledamot kan lämnas av röstberättigad nationsmedlem genom skriftlig hemställan med bifogad motivering till nationskollegiet. Endast om nationskollegiet tillstyrker förslaget, upptages det till avgörande på nationsmöte. För bifall till förslaget fordras två tredjedelars majoritet bland de angivna rösterna. Om förslaget ej bifalles får ärendet ej omnämnas i kollegie- respektive nationsprotokoll. Förtroendemän 10. Nationens förtroendemän är: ledamöter av nationskollegiet, qurator, proqurator ekonomi, notarie, PRchef, proqurator social, ledamöter av valberedningen, fanbärare, vice fanbärare, ledamöter av Hallandsgårdens styrelse, revisorer och revisorssuppleanter för nationen och revisor för Hallandsgården, samt av nationsmötet valda utskottsansvariga. Om en förtroendeman ej kan fullgöra sina åligganden skall quratelet utse en ersättare tills fyllnadsval sker. Förtroendemän skall i enighet med dessa stadgar och övriga instruktioner fullgöra de uppdrag som blivit dem anförtrodda. Vid behov kan nationskollegiet föreslå nationsmötet inrättande av förtroendeposter med andra uppgifter och benämningar. För uppdrag som är tidsbegränsade har quratelet, i samråd med nationskollegiet, rätt att tillsätta projektposter. Med tidsbegränsning avser tiden en termin eller kortare. 11. Förtroendemän väljs av nationsmötet på en eller två terminer. Ledamöterna i styrelsen för Hallandsgården väljs på tre år. 12. Till förtroendemän kan endast väljas myndig röstberättigad nationsmedlem. Detta gäller ej vid omval av ledamot till nationskollegium, revisorer och revisorssuppleanter för nationen, ledamöter av Hallandsgårdens styrelse samt revisor för Hallandsgården. Firmateckning 13. Nationens firma tecknas av inspector, qurator och proqurator ekonomi, två i förening. Nationsmöte Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ. Nationsmötet tillkommer att: förrätta val av nationens förtroendemän, fastställa ekonomisk plan för nationens verksamhet, fastställa storleken av inskrivningsavgift, besluta om ansvarsfrihet för vederbörande quratel samt i övrigt besluta i frågor av för nationen väsentlig betydelse i den mån beslutanderätten enligt dessa stadgar ej tillkommer andra organ Ordinarie nationsmöte hålles under tiden februari, 1-15 maj, september och november Extra nationsmöte hålles, då qurator eller nationskollegium finner detta nödvändigt, eller då minst tjugo röstberättigade nationsmedlemmar hos qurator skriftligen begär nationsmöte för behandling av visst givet ärende. I sistnämnda fall skall nationsmöte hållas inom två veckor från det att begärda kommit qurator tillhanda. Extra nationsmöte får endast i trängande fall hållas under ferie eller under terminens första eller

3 två sista veckor Ordinarie val av förtroendemän förrättas på höst- och vårterminens sista nationsmöte. Till förtroendeman kan endast de väljas som föreslagits av valberedningen eller motförslag som framställts. Valberedningens förslag skall anslås tio dagar före nationsmötet och motförslag senast fem dagar före nationsmötet. Motförslag skall samtidigt meddelas till valberedningens ordförande Ekonomisk plan för nationens verksamhet fastställs på varje termins första nationsmöte. Inskrivningsavgift samt nationsavgift fastställs på varje termins sista ordinarie nationsmöte Quratelets medlemmar är solidariskt ekonomiskt ansvariga för nationens handlingar. Frågan om ansvarsfrihet för quratelet skall behandlas under efterföljande termin av nationskollegium och nationsmöte. Före dessa möten skall nationens revisorer haft erforderlig tid att granska framlagt bokslut och därtill hörande verifikationer, så att de inför nationskollegium och nationsmöte kan föredraga brister och dylikt. Med bokslut skall också en verksamhetsberättelse medfölja Nationsmöte må hållas endast sedan kallelse med fullständig dagordning varit anslagen på nationens anslagstavla minst tio dagar innan sammanträdet. Kallelse till nationsmötet ska även meddelas i lämpliga medier. I samband med kallelse skall även för mötet relevanta handlingar anslås. Qurator är ansvarig för att kallelse sker enligt dessa stadgar På nationsmöten kan endast sådant ärende avgöras, som finnes upptagna på dagordningen eller äger omedelbart sammanhang med dylikt ärende eller som uppstått som följd av beslut, som fattats på mötet. Ärenden som sålunda kan avgöras utan att vara upptaget på dagordningen, skall emellertid bordläggas om yrkande därom biträdes av minst en tredjedel bland de närvarande röstberättigade Yttrande- och rösträtt tillkommer nationsmedlem, som erlagt terminsavgift. Vid det första ordinarie mötet på terminen tillkommer sådan rätt även nationsmedlem som föregående termin erlagt terminsavgift Varje röstberättigad nationsmedlem äger en röst. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt Beslut som ej avser val eller gäller personfråga må fattas genom acklamation. Även val av förtroendemän må efter enhälligt beslut företagas med acklamation. Personval vid votering sker med sluten omröstning Då beslut skall fattas genom acklamation, skall ordförande framställa proposition på vart och ett av de föreliggande förslagen, i den ordning han finner för gott. Sedan ordförande sålunda genomgått förslagen skall han förklara en av propositionerna med ja besvarad. Härvid skall bero såvida inte votering begäres innan ordförande låtit klubban falla. Föreligger där votering begäres flera än två förslag och har avslag yrkats, skall propositionen på avslag vara huvudproposition vid slutvoteringen. Föreligger där votering begäres flera än två förslag och har avslag inte yrkats, skall nationsmötet fastställa propositionsordningen Beslut fattas med enkel majoritet, där ej annat är stadgat. Om rösterna är lika fördelade, har vid öppen omröstning ordföranden utslagsröst, vid sluten omröstning avgör lotten Vid val mellan två kandidater med slutna sedlar är den utsedd som erhållit flest röster. Vid val mellan fler än två kandidater utses den kandidat som erhållit mer än hälften av röstsedlarna. Har ingen av kandidaterna erhållit minst hälften av röstsedlarna, företages ny omröstning mellan dem, som erhållit de högsta röstetalen utan att bli valda. Härvid ställes inte fler under omröstning än dubbelt så många som återstår att välja. Vid denna omröstning avgör enkel majoritet Röstsedel kasseras om den upptar mer än ett giltigt namn. Blankröst kasseras ej. Kasserade röstsedlar betraktas som ej avgivna. Valsedel som upptar icke valbar person betraktas som ogiltig Nationsmötets protokoll justeras om ej annat beslutats inom fjorton dagar av notarie jämte två på mötet utsedda justeringsmän

4 Nationsmötets protokoll är offentliga Nationskollegium Nationskollegiet består av tio valda ledamöter, inspector, sittande quratel samt husförman. Avgående qurator, proqurator ekonomi, och proqurator social och notarie är automatiskt adjungerade ett år framåt såvida de inte blir invalda som kollegieledamöter. Mandattiden sträcker sig två år framåt efter inval. Därefter kan omval ske för ny mandatperiod Nationskollegiet tillkommer att: Förbereda ärenden som skall förekomma på nationsmöten med undantag av val av förtroendemän. Följa och vara rådgivande i nationens ekonomiska angelägenheter. Besluta i fall av extraordinära utgifter överstigande 1/5 av basbeloppet. För särskilda fall där så erfordras meddela qurator föreskrifter rörande den löpande verksamheten. I föreskriven ordning ta beslut i nationens stipendieangelägenheter. Handlägga de ärenden Hallandsgårdens stadgar, Sveriges rikes lag och laga stadgar föreskriver. Handlägga de ärenden som genom särskilda beslut anförtros nationskollegiet. Föreslå nationsmötet om tillsättande och avskaffande av förtroendeposter Nationskollegiet äger rätt att adjungera för mötet relevanta personer Nationskollegiet sammanträder då qurator finner lämpligt, eller då minst tre av dess ledamöter hos qurator begär detta. I sistnämnda fall skall sammanträde hållas inom en vecka från det begäran därom kommer qurator tillhanda Sammanträde äger rum efter skriftlig kallelse. Denna skall vara ledamöterna tillhanda senast fem dagar före sammanträdet, och vara åtföljd av en fullständig föredragningslista samt de övriga handlingar som skall ligga till grund för sammanträdets beslut. Kallelse skall senast fem dagar före sammanträdet offentliggöras på nationens anslagstavlor och vara åtföljd av en föredragningslista och de övriga handlingar som skall ligga till grund för sammanträdets beslut. Ärende och handlingar som berör enskilds ekonomiska och personliga förhållande skall ej offentliggöras Då nationskollegiet bereder ärenden som skall behandlas vid nationsmötet bör mötet förläggas en vecka före nationsmötet Nationskollegiet är beslutsmässigt då behörig kallelse skett samt minst hälften av kollegiets ledamöter är närvarande Nationskollegiets sammanträden leds av inspector (proinspector) eller, då inspector inte är närvarande, av den tidigast invalda ledamoten Beslut i nationskollegiet fattas genom öppen omröstning, där ej sluten omröstning begäres av någon ledamot. Varje ledamot har en röst. Enkel majoritet avgör kollegiets beslut. Vid öppen omröstning har ordföranden utslagsröst, vid sluten omröstning avgör lotten Nationskollegiets sammanträden är öppna för nationens medlemmar utom då frågor som berör enskilds ekonomiska och personliga förhållanden behandlas Uppgifter från nationskollegiets förhandlingar får, i den mån de berör enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden, inte yppas i oträngt mål. I kollegiets protokoll antecknas inte uppgifter av ovan nämnda slag Nationskollegiet beslutar själv om sin arbetsordning Nationskollegiets protokoll är offentliga.

5 Quratel Quratelet tillkommer gemensamt att: Tillvarata medlemmarnas intressen. Verka för Nationens fortlevnad och utveckling. Planera och genomföra Bockorden i samverkan med Stora Rådet. Planera och genomföra Nationens höstfest såsom Hedviggillet eller Kulknappsbalen. I alla offentliga sammanhang såsom vid kontakter med hedersledamöter, Hallands Nations Vänner, vännationer, nationer i Lund, Halland och hembygden representera Hallands Nation. Aktivt delta i författandet av en verksamhetsplan inför kommande verksamhetsperiod. Deltaga i Nationens aktiviteter. Verka för att minimera Hallands nations miljöpåverkan i närområdet och globalt. I övrigt på alla sätt värna om Nationens intresse. Quratelet är nationens ledningsgrupp som består av qurator, proqurator ekonomi, proqurator social och Notarie. Quratelet skall sörja för en tillfredställande organisation av verksamheten, tillvarata medlemmarnas intressen och främja nationens utveckling. Quratelet skall arbeta efter och utveckla nationens policys Quratelet skall utveckla och fullgöra de uppgifter som anges i quratelets arbetsordning, som fastställs av nationskollegiet i början av varje termin Qurator tillkommer att: Som nationens högste förtroendeman leda och samordna nationsverksamheten samt teckna nationens firma i förening med ProQurator. Sammankalla nationsmöten, nationskollegiemöten. Som ersättare för Inspector leda nationsmöten. Ansvara för nationens verksamhet. Qurator är nationens högste förtroendeman som skall leda och samordna quratelets arbete. Qurator väljs för en mandatperiod om ett år med tillträdde den 1 januari. Qurator är nationens främsta representant mot externa parter, samarbetspartners och den enskilde medlemmen. Qurator skall fullgöra de uppgifter som anges i quratelets arbetsordning, som fastställs av nationskollegiet i början av varje termin ProQurator tillkommer att: I första hand förvalta nationens medel och föra räkenskaper löpande under året. Snarast under efterföljande termin upprätta bokslut. Teckna nationens firma i förening med Qurator. I samråd med utskott och övriga Quratelsmedlemmar upprätta ekonomisk plan för nationens verksamhet. Tillsammans med Qurator och PR-chef ansvara för nationens sponsringsverksamhet. Vid förfall för Qurator fullgöra dennes åligganden. Förvalta särskilda fonder och kassor enligt instruktioner. Verka för att nationens fasta och lösa egendom vårdas och underhålls. Biträda Qurator i dennes arbete. Proqurator ekonomi är ansvarig för nationens kassor och räkenskaper. Proqurator ekonomi väljs för en mandatperiod om ett år med tillträde 1 juli Proqurator ekonomi skall upplysa nationens förtroendemän och medlemmar om nationens räkenskaper. Proqurator ekonomi är ställföreträdare för qurator och fullgör vid förfall dennes åligganden Proqurator ekonomi skall fullgöra de uppgifter som anges i quratelets arbetsordning, som fastställs av nationskollegiet i början av varje termin

6 Källarmästare tillkommer att: Företräda samtliga förmän i quratelet. Samordna och styra källarutskottets olika verksamheter. Samordna och styra aktiviteter för förmän och aktiva på Nationen. Ansvara för skötseln av de lokaler som nationsverksamheten utnyttjar. Ansvara för en kontinuerlig förbättring och utveckling utav de lokaler som nationsverksamheten utnyttjar. Ansvara för att anpassa nationens verksamheter så att de är miljövänligt anpassade till den grad nationens medel möjliggör. Biträda Qurator i dennes arbete. Proqurator social är ansvarig för nationens restaurang- och klubbverksamhet, inköp och de lokaler nationens verksamhet disponerar. Proqurator social väljs för en mandatperiod om ett år med tillträde den 1 januari Proqurator social skall verka för god trivsel bland nationens förtroendemän och aktiva medlemmar. Proqurator social skall fullgöra de uppgifter som anges i quratelets arbetsordning, som fastställs av nationskollegiet i början av varje termin Notarie tillkommer att: Tillsammans med PR-chef samordna och styra verksamheten i PR- och aktivitetsutskotten. Föra protokoll vid Nationens och Nationskollegiets möten. Ansvara för Nationens olika register och arkiv. I samråd med övriga Quratelet styra och samordna inskrivningen Biträda Qurator i dennes arbete. Notarie är ansvarig för nationens arkiv och register samt för nationens marknadsföring. Notarie väljs för en mandatperiod om ett år med tillträde den 1 juli. Notarien är sekreterare på nationens möten och skall verka för god trivsel för alla nationens medlemmar. Notarien skall fullgöra de uppgifter som anges i quratelets arbetsordning, som fastställs av nationskollegiet i början av varje termin. 37. PR-chef tillkommer att: Tillvarata medlemmarnas intressen. Verka för nationens fortlevnad och utveckling. Planera och genomföra Bockorden i samverkan med Stora Rådet. Deltaga i nationens aktiviteter. Valberedning Valberedning består av ordförande samt sex ledamöter. Valberedningen tillkommer att förbereda de val som skall förrättas av nationsmötet. Valberedningens förslag skall anslås på nationens anslagstavlor senast tio dagar före nationsmötet. Dessutom åligger det valberedningen de uppgifter som anges i förmannastatutet Det som tillkommer förtroendevalda utskottsansvariga anges i förmannastatutet. Statutet skall fortlöpande uppdateras av quratelet. Beslut om ändring av förmannastatutet fattas av nationskollegiet. Ledamöter av Hallandsgårdens styrelse Ledamöter av Hallandsgården styrelse fastställs genom Hallandsgårdens stadgar. Hallandsgården förvaltas helt skild från nationens övriga ekonomiska angelägenheter av styrelsen i enlighet med särskilda stadgar. Revisorer för Hallandsgården

7 En revisor för Hallandsgårdens styrelse utses av nationsmötet för granskning av Hallandsgårdens förvaltning. Den som väljs till revisor bör besitta ingående kännedom om Hallandsgårdens ekonomi. I övrigt hänvisas till Hallandsgårdens stadgar. Revisorer Två revisorer och två suppleanter tillkommer att i enlighet med dessa stadgar samt särskild instruktion granska nationens förvaltning, förvaltningen av särskilda kassor, nationens fonder samt upprätta en revisionsberättelse. Den som väljs till revisor bör besitta ingående kännedom om nationens ekonomi. Ekonomi Budget lägges upp för varje halvår av proqurator ekonomi i samråd med utskottsansvariga och övriga i quratelet. De utgifter som fastslagits för stipendier får ej överskridas utan nationsmötets medgivande Nationsavgift och inskrivningsavgift kan genom nytt beslut av nationsmötet ändras under löpande budgetperiod Utskottsansvariga skall tillsammans med proqurator detaljredovisa inkomster och utgifter för utskottets arrangemang. Proqurator ekonomi är skyldig att bereda qurator insyn i räkenskaperna. Proqurator ekonomi är skyldig att bereda resten av quratelet och nationskollegiet insyn i räkenskaperna Nationens kassors och fonders räkenskaper föres per halvår. Bokslut upprättas efter halvårets slut. Avgår Proqurator ekonomi under terminen upprättas bokslut endast om så anses nödvändigt Nationens revisorer granskar nationens räkenskaper och förvaltning, vilket bör ske fortlöpande. Efter bokslut avges revisionsberättelse till nationsmötet. Förvaltning av nationens fonder Gåvor och donationer till nationen skall förvaltas enligt donators vilja och i övrigt på det för donationen fördelaktigaste sättet. Teckningsrätten till nationens fonder innehas av inspector eller proinspector i förening med qurator och proqurator ekonomi. Tolkning av stadgan 60. Hur denna stadga skall tolkas och tillämpas avgöres av inspector eller vid dennes frånvaro, av qurator. Är qurator jävig och inspector ej närvarande, avgör proqurator ekonomi hur stadgar skall tolkas. Vid sammanträden där annan än Inspector eller qurator är ordförande tolkas stadgar av mötesordförande. Ändring av stadga 61. Förslag till ändringar av denna stadga, blir då de bifalles av nationsmötet, vilande till den kommande terminen, då det skall upptagas på första ordinarie nationsmöte. Blir förslaget då antaget träder det i kraft omedelbart eller vid den tidpunkt som anges i beslutet. Undantag utgör de paragrafer som gäller medlemsinträde, medlemsutträde, samt avgifter, vilka måste underställas Lunds Universitetsstyrelse för stadsfästelse. Stadsfästets ändring träder i kraft omedelbart eller vid den tidpunkt som anges i Universitetsstyrelsen eller nationens beslut.

Hallands Nation. Stadga för Hallands Nation. vid Lunds Universitet. Stadga för Hallands Nation och Hallandsgården. Syfte

Hallands Nation. Stadga för Hallands Nation. vid Lunds Universitet. Stadga för Hallands Nation och Hallandsgården. Syfte Stadga för Hallands Nation Syfte 1. Medlemmar 2. Inskrivning 3. Hallands Nation utgör de inskrivna halländska studenternas organisation. Nationen har till ändamål att tillvarata sina medlemmars gemensamma

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Proposition)angående)uppdatering)av)stadgarna)

Proposition)angående)uppdatering)av)stadgarna) ! Kristianstads!Nation! Tornavägen!7,! 223!63!Lund!!! PROPOSITION! UPPDATERING STADGAR Reviderade!stadgar! Kristianstads)Nation)Lund,)15)april)2014) Tobias!Mörtlund,!seniorsledamot! Proposition)angående)uppdatering)av)stadgarna)

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Sydskånska Nationens stadgar

Sydskånska Nationens stadgar Sydskånska Nationens stadgar Stadgar antagna på ordinarie Nationsmöte den 2015-04-15 *** INNEHÅLL 1 kap. Allmänna bestämmelser... 3 Syfte och ändamål... 3 Om nationen... 3 Procedurfrågor... 3 2 kap. Medlemskap...

Läs mer

STADGAR GÖTEBORGS NATION I LUND

STADGAR GÖTEBORGS NATION I LUND Senast uppdaterad av nationsmöte: 1 december 2015 STADGAR GÖTEBORGS NATION I LUND Målsättning 1 Göteborgs Nation skall verka för den enskilde medlemmen under dennes studietid i Lund och därvid främja dennes

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för HELSINGBORGS-LANDSKRONA NATION antagna vid nationsmöte den 30 oktober 2011

Stadgar för HELSINGBORGS-LANDSKRONA NATION antagna vid nationsmöte den 30 oktober 2011 Stadgar för HELSINGBORGS-LANDSKRONA NATION antagna vid nationsmöte den 30 oktober 2011 ALLMÄNT Om nationens syfte 1 Helsingborgs-Landskrona nation har till syfte att verka för goda förhållanden för de

Läs mer

Nationens ursprungliga upptagningsområde utgörs av Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Bromölla, Höör och Hörby kommuner.

Nationens ursprungliga upptagningsområde utgörs av Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Bromölla, Höör och Hörby kommuner. Protokoll & Stadgar Protokoll Alla protokoll finns att läsa på expen för de nyfikna Stadgar för Kristianstads Nation vid Lunds Universitet Stadgarna antagna vid nationsmöten den 8/5 2014 och 11/9 2014

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar SIL Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/ STADGAR...

Stadgar SIL Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/ STADGAR... STADGAR Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/9 2013. Innehåll STADGAR... 1 Allmänna bestämmelser... 1 Föreningens medlemmar... 2 Årsmöte och extra

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Wermlands Nations Stadgar Antagna

Wermlands Nations Stadgar Antagna Wermlands Nations Stadgar Antagna 1986-05-13 Åter antagna 2007-11-25 Reviderade 2011-12-03 Wermlands Nation Stadgar 2011-12-03 2 (8) Kapitel 1 Allmän bestämmelse 1.1 Ändamål Wermlands Nation i Linköping

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Rosenboms Nations stadgar

Rosenboms Nations stadgar s stadgar Kapitel 1. Allmänt 1. Ändamål (härefter nationen) är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Nationens ändamål är: verka för samhörighet mellan studenterna vid eftergymnasial utbildning

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005)

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) Hallands Konstförening 1 Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Hallands Konstförening har till uppgift att väcka, underhålla och

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

Ideella intresseföreningen DELA FLERA

Ideella intresseföreningen DELA FLERA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att aktivt arbeta för att sprida samhällsinformation om, samt uppmuntra till, delningsekonomi genom olika produkter och tjänster. Föreningen skall

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

SPÅRVÄGEN HF Stadgar

SPÅRVÄGEN HF Stadgar SPÅRVÄGEN HF Stadgar antagna 1991-05-14. Reviderade 2010-06- 16 Innehåll 1. Medlemskap... 3 2. Styrelse... 4 3. Årsmöte och extra föreningsmöte... 5 4. Årsmötesdagordning... 5 5. Verksamhets- och räkenskapsår...

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för KIRUB Kirurger under utbildning

Stadgar för KIRUB Kirurger under utbildning Stadgar för KIRUB Kirurger under utbildning 1 Ändamål KIRUBs ändamål är att främja utbildning av kirurger, genom att bilda nätverk mellan STläkare i landet och att driva och utveckla kirurgisk utbildning,

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Matfors Bridgeklubb stadgar

Matfors Bridgeklubb stadgar Adress: c/o kassör Organisationsnr: 802471-6733 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att spela bridge i trivsamma former. Föreningen verkar speciellt med tanke på pensionärer. Föreningen

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab. STADGAR För Blue Ribbon Squares Stiftad 2011-04-10 1. Ändamål 1.1 Blue Ribbon Squares är en ideell förening med syfte att: - Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER. Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare.

STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER. Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare. STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER 1 SYFTE Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare. KJV har till uppgift att verka för att stärka medlemmarnas samhörighetskänsla

Läs mer

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 STADGAR för ÖSTRA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SDF) skall enligt

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer