Införandet av en fjärde heltidare. Stadga för Hallands Nation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Införandet av en fjärde heltidare. Stadga för Hallands Nation"

Transkript

1 Införandet av en fjärde heltidare Under hösten 2012 och våren 2013 har diskussionen först i nationskollegiet om att införa notarien som en fjärde heltidare på nationen. Tanken är att heltidsposten ska ersätta de två halvtidsposter( notarie och PRchef) som idag finns i Quratelet. Anledningen till förslaget beror i huvudsak på två anledningar. Det ena att få en person till som kan arbeta med den allt mer växande organisationens till hundra procent men även att den arbetsbörda som halvitidarna har idag är svårt att klara med samtida studier. Förslaget är att välja den första heltidsnotarien för en termin VT14 och att därefter välja notarie tillsammans med PQe för perioden 1 juli-30 juni. Detta för att skapa en bättre kontinuitet i quratelet. Under våren 2014 kommer den sittande Pr-Chefen sitta kvar för att underlätta övergången samt minska den belastning som kommer med en karneval. Då detta innebär en stadgeändring kommer förslaget lyftas på nationsmötet den 30 maj för att sedan vid godkännande lyftas igen på första nationsmötet för hösten den 19 september. Nationskollegets förslag på stadgeändring är följande Stadga för Hallands Nation Syfte 1. Hallands Nation utgör de vid Lunds Universitet inskrivna halländska studenternas organisation. Nationen har till ändamål att tillvarata sina medlemmars gemensamma intressen, så som att främja deras studier och tillhandahålla en stimulerande miljö, verka för medlemmarnas förståelse och ansvar för det samhälle som de under och efter studietiden ingår i. Medlemmar 2. Medlemmar av Hallands Nation är de som är inskrivna i nationen och har erlagt medlemsavgift för innevarande termin. Bland dessa utses stadgemässigt nationens förtroendemän. Medlemmar av nationen är också inspector, qurator, proqurator ekonomi, och proqurator social och notarie samt de av nationsmötet valda hedersledamöterna. Vid inskrivningen erläggs även en inskrivningsavgift. Inskrivning 3. Berättigad till inskrivning är student som är inskriven vid Lunds Universitet, och som är född, har sin hemort eller har studerat i Halland. Qurator kan även berättiga annan studerande vid Lunds Universitet till inskrivning att bli medlem eller stödmedlem. Stödmedlem av Hallands Nation som är inskriven i annan nation är icke röstberättigad. Studerande vid annat universitet eller högskola kan, om qurator så finner lämpligt, berättigas till stödmedlemskap i Hallands Nation. Inspector, Proinspector och Hedersinspector 4. Nationen skall utse inspector, som bör vara lärare vid universitetet. Inspector väljs för en mandatperiod om fem år. Därefter kan omval ske. Valet förbereds av nationskollegiet. Inspector tillkommer att företräda nationen och värna om allt som kan bidraga till nationens främjande. Inspector leder nationsmöten och nationskollegiets sammanträden. 5. Nationen bör utse en proinspector att bistå inspector i dennes arbete. Proinspector måste inte nödvändigtvis vara knuten till Lunds universitet. Valet förbereds av nationskollegiet. En ProInspector väljs för fem år. Därefter kan omval ske. I Inspectors frånvaro fullgöres dennes funktioner av ProInspector. 6. Såväl inspector som proinspector skall vara en person som aktivt stödjer nationen och därtill är synnerligen lämplig

2 7. Till hedersinspector kan utses en avgående inspector vid Hallands Nation, som under en längre tid förtjänstfullt har innehaft sin befattning. Vid förfall för såväl inspector som proinspector kan deras funktioner med motsvarande befogenheter fullgöras av hedersinspector. Hedersledamöter 8. Till hedersledamöter kan nationen kalla män och kvinnor, företrädesvis hallänningar, som gjort sig förtjänta inom kulturen, vetenskapen eller på annat sätt visat sig framstående inom sitt område, samt personer som synnerligen främjat nationens intressen, och till vilka nationen på detta sätt vill frambära sin hyllning. 9. Förslag om kallande av hedersledamot kan lämnas av röstberättigad nationsmedlem genom skriftlig hemställan med bifogad motivering till nationskollegiet. Endast om nationskollegiet tillstyrker förslaget, upptages det till avgörande på nationsmöte. För bifall till förslaget fordras två tredjedelars majoritet bland de angivna rösterna. Om förslaget ej bifalles får ärendet ej omnämnas i kollegie- respektive nationsprotokoll. Förtroendemän 10. Nationens förtroendemän är: ledamöter av nationskollegiet, qurator, proqurator ekonomi, notarie, PRchef, proqurator social, ledamöter av valberedningen, fanbärare, vice fanbärare, ledamöter av Hallandsgårdens styrelse, revisorer och revisorssuppleanter för nationen och revisor för Hallandsgården, samt av nationsmötet valda utskottsansvariga. Om en förtroendeman ej kan fullgöra sina åligganden skall quratelet utse en ersättare tills fyllnadsval sker. Förtroendemän skall i enighet med dessa stadgar och övriga instruktioner fullgöra de uppdrag som blivit dem anförtrodda. Vid behov kan nationskollegiet föreslå nationsmötet inrättande av förtroendeposter med andra uppgifter och benämningar. För uppdrag som är tidsbegränsade har quratelet, i samråd med nationskollegiet, rätt att tillsätta projektposter. Med tidsbegränsning avser tiden en termin eller kortare. 11. Förtroendemän väljs av nationsmötet på en eller två terminer. Ledamöterna i styrelsen för Hallandsgården väljs på tre år. 12. Till förtroendemän kan endast väljas myndig röstberättigad nationsmedlem. Detta gäller ej vid omval av ledamot till nationskollegium, revisorer och revisorssuppleanter för nationen, ledamöter av Hallandsgårdens styrelse samt revisor för Hallandsgården. Firmateckning 13. Nationens firma tecknas av inspector, qurator och proqurator ekonomi, två i förening. Nationsmöte Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ. Nationsmötet tillkommer att: förrätta val av nationens förtroendemän, fastställa ekonomisk plan för nationens verksamhet, fastställa storleken av inskrivningsavgift, besluta om ansvarsfrihet för vederbörande quratel samt i övrigt besluta i frågor av för nationen väsentlig betydelse i den mån beslutanderätten enligt dessa stadgar ej tillkommer andra organ Ordinarie nationsmöte hålles under tiden februari, 1-15 maj, september och november Extra nationsmöte hålles, då qurator eller nationskollegium finner detta nödvändigt, eller då minst tjugo röstberättigade nationsmedlemmar hos qurator skriftligen begär nationsmöte för behandling av visst givet ärende. I sistnämnda fall skall nationsmöte hållas inom två veckor från det att begärda kommit qurator tillhanda. Extra nationsmöte får endast i trängande fall hållas under ferie eller under terminens första eller

3 två sista veckor Ordinarie val av förtroendemän förrättas på höst- och vårterminens sista nationsmöte. Till förtroendeman kan endast de väljas som föreslagits av valberedningen eller motförslag som framställts. Valberedningens förslag skall anslås tio dagar före nationsmötet och motförslag senast fem dagar före nationsmötet. Motförslag skall samtidigt meddelas till valberedningens ordförande Ekonomisk plan för nationens verksamhet fastställs på varje termins första nationsmöte. Inskrivningsavgift samt nationsavgift fastställs på varje termins sista ordinarie nationsmöte Quratelets medlemmar är solidariskt ekonomiskt ansvariga för nationens handlingar. Frågan om ansvarsfrihet för quratelet skall behandlas under efterföljande termin av nationskollegium och nationsmöte. Före dessa möten skall nationens revisorer haft erforderlig tid att granska framlagt bokslut och därtill hörande verifikationer, så att de inför nationskollegium och nationsmöte kan föredraga brister och dylikt. Med bokslut skall också en verksamhetsberättelse medfölja Nationsmöte må hållas endast sedan kallelse med fullständig dagordning varit anslagen på nationens anslagstavla minst tio dagar innan sammanträdet. Kallelse till nationsmötet ska även meddelas i lämpliga medier. I samband med kallelse skall även för mötet relevanta handlingar anslås. Qurator är ansvarig för att kallelse sker enligt dessa stadgar På nationsmöten kan endast sådant ärende avgöras, som finnes upptagna på dagordningen eller äger omedelbart sammanhang med dylikt ärende eller som uppstått som följd av beslut, som fattats på mötet. Ärenden som sålunda kan avgöras utan att vara upptaget på dagordningen, skall emellertid bordläggas om yrkande därom biträdes av minst en tredjedel bland de närvarande röstberättigade Yttrande- och rösträtt tillkommer nationsmedlem, som erlagt terminsavgift. Vid det första ordinarie mötet på terminen tillkommer sådan rätt även nationsmedlem som föregående termin erlagt terminsavgift Varje röstberättigad nationsmedlem äger en röst. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt Beslut som ej avser val eller gäller personfråga må fattas genom acklamation. Även val av förtroendemän må efter enhälligt beslut företagas med acklamation. Personval vid votering sker med sluten omröstning Då beslut skall fattas genom acklamation, skall ordförande framställa proposition på vart och ett av de föreliggande förslagen, i den ordning han finner för gott. Sedan ordförande sålunda genomgått förslagen skall han förklara en av propositionerna med ja besvarad. Härvid skall bero såvida inte votering begäres innan ordförande låtit klubban falla. Föreligger där votering begäres flera än två förslag och har avslag yrkats, skall propositionen på avslag vara huvudproposition vid slutvoteringen. Föreligger där votering begäres flera än två förslag och har avslag inte yrkats, skall nationsmötet fastställa propositionsordningen Beslut fattas med enkel majoritet, där ej annat är stadgat. Om rösterna är lika fördelade, har vid öppen omröstning ordföranden utslagsröst, vid sluten omröstning avgör lotten Vid val mellan två kandidater med slutna sedlar är den utsedd som erhållit flest röster. Vid val mellan fler än två kandidater utses den kandidat som erhållit mer än hälften av röstsedlarna. Har ingen av kandidaterna erhållit minst hälften av röstsedlarna, företages ny omröstning mellan dem, som erhållit de högsta röstetalen utan att bli valda. Härvid ställes inte fler under omröstning än dubbelt så många som återstår att välja. Vid denna omröstning avgör enkel majoritet Röstsedel kasseras om den upptar mer än ett giltigt namn. Blankröst kasseras ej. Kasserade röstsedlar betraktas som ej avgivna. Valsedel som upptar icke valbar person betraktas som ogiltig Nationsmötets protokoll justeras om ej annat beslutats inom fjorton dagar av notarie jämte två på mötet utsedda justeringsmän

4 Nationsmötets protokoll är offentliga Nationskollegium Nationskollegiet består av tio valda ledamöter, inspector, sittande quratel samt husförman. Avgående qurator, proqurator ekonomi, och proqurator social och notarie är automatiskt adjungerade ett år framåt såvida de inte blir invalda som kollegieledamöter. Mandattiden sträcker sig två år framåt efter inval. Därefter kan omval ske för ny mandatperiod Nationskollegiet tillkommer att: Förbereda ärenden som skall förekomma på nationsmöten med undantag av val av förtroendemän. Följa och vara rådgivande i nationens ekonomiska angelägenheter. Besluta i fall av extraordinära utgifter överstigande 1/5 av basbeloppet. För särskilda fall där så erfordras meddela qurator föreskrifter rörande den löpande verksamheten. I föreskriven ordning ta beslut i nationens stipendieangelägenheter. Handlägga de ärenden Hallandsgårdens stadgar, Sveriges rikes lag och laga stadgar föreskriver. Handlägga de ärenden som genom särskilda beslut anförtros nationskollegiet. Föreslå nationsmötet om tillsättande och avskaffande av förtroendeposter Nationskollegiet äger rätt att adjungera för mötet relevanta personer Nationskollegiet sammanträder då qurator finner lämpligt, eller då minst tre av dess ledamöter hos qurator begär detta. I sistnämnda fall skall sammanträde hållas inom en vecka från det begäran därom kommer qurator tillhanda Sammanträde äger rum efter skriftlig kallelse. Denna skall vara ledamöterna tillhanda senast fem dagar före sammanträdet, och vara åtföljd av en fullständig föredragningslista samt de övriga handlingar som skall ligga till grund för sammanträdets beslut. Kallelse skall senast fem dagar före sammanträdet offentliggöras på nationens anslagstavlor och vara åtföljd av en föredragningslista och de övriga handlingar som skall ligga till grund för sammanträdets beslut. Ärende och handlingar som berör enskilds ekonomiska och personliga förhållande skall ej offentliggöras Då nationskollegiet bereder ärenden som skall behandlas vid nationsmötet bör mötet förläggas en vecka före nationsmötet Nationskollegiet är beslutsmässigt då behörig kallelse skett samt minst hälften av kollegiets ledamöter är närvarande Nationskollegiets sammanträden leds av inspector (proinspector) eller, då inspector inte är närvarande, av den tidigast invalda ledamoten Beslut i nationskollegiet fattas genom öppen omröstning, där ej sluten omröstning begäres av någon ledamot. Varje ledamot har en röst. Enkel majoritet avgör kollegiets beslut. Vid öppen omröstning har ordföranden utslagsröst, vid sluten omröstning avgör lotten Nationskollegiets sammanträden är öppna för nationens medlemmar utom då frågor som berör enskilds ekonomiska och personliga förhållanden behandlas Uppgifter från nationskollegiets förhandlingar får, i den mån de berör enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden, inte yppas i oträngt mål. I kollegiets protokoll antecknas inte uppgifter av ovan nämnda slag Nationskollegiet beslutar själv om sin arbetsordning Nationskollegiets protokoll är offentliga.

5 Quratel Quratelet tillkommer gemensamt att: Tillvarata medlemmarnas intressen. Verka för Nationens fortlevnad och utveckling. Planera och genomföra Bockorden i samverkan med Stora Rådet. Planera och genomföra Nationens höstfest såsom Hedviggillet eller Kulknappsbalen. I alla offentliga sammanhang såsom vid kontakter med hedersledamöter, Hallands Nations Vänner, vännationer, nationer i Lund, Halland och hembygden representera Hallands Nation. Aktivt delta i författandet av en verksamhetsplan inför kommande verksamhetsperiod. Deltaga i Nationens aktiviteter. Verka för att minimera Hallands nations miljöpåverkan i närområdet och globalt. I övrigt på alla sätt värna om Nationens intresse. Quratelet är nationens ledningsgrupp som består av qurator, proqurator ekonomi, proqurator social och Notarie. Quratelet skall sörja för en tillfredställande organisation av verksamheten, tillvarata medlemmarnas intressen och främja nationens utveckling. Quratelet skall arbeta efter och utveckla nationens policys Quratelet skall utveckla och fullgöra de uppgifter som anges i quratelets arbetsordning, som fastställs av nationskollegiet i början av varje termin Qurator tillkommer att: Som nationens högste förtroendeman leda och samordna nationsverksamheten samt teckna nationens firma i förening med ProQurator. Sammankalla nationsmöten, nationskollegiemöten. Som ersättare för Inspector leda nationsmöten. Ansvara för nationens verksamhet. Qurator är nationens högste förtroendeman som skall leda och samordna quratelets arbete. Qurator väljs för en mandatperiod om ett år med tillträdde den 1 januari. Qurator är nationens främsta representant mot externa parter, samarbetspartners och den enskilde medlemmen. Qurator skall fullgöra de uppgifter som anges i quratelets arbetsordning, som fastställs av nationskollegiet i början av varje termin ProQurator tillkommer att: I första hand förvalta nationens medel och föra räkenskaper löpande under året. Snarast under efterföljande termin upprätta bokslut. Teckna nationens firma i förening med Qurator. I samråd med utskott och övriga Quratelsmedlemmar upprätta ekonomisk plan för nationens verksamhet. Tillsammans med Qurator och PR-chef ansvara för nationens sponsringsverksamhet. Vid förfall för Qurator fullgöra dennes åligganden. Förvalta särskilda fonder och kassor enligt instruktioner. Verka för att nationens fasta och lösa egendom vårdas och underhålls. Biträda Qurator i dennes arbete. Proqurator ekonomi är ansvarig för nationens kassor och räkenskaper. Proqurator ekonomi väljs för en mandatperiod om ett år med tillträde 1 juli Proqurator ekonomi skall upplysa nationens förtroendemän och medlemmar om nationens räkenskaper. Proqurator ekonomi är ställföreträdare för qurator och fullgör vid förfall dennes åligganden Proqurator ekonomi skall fullgöra de uppgifter som anges i quratelets arbetsordning, som fastställs av nationskollegiet i början av varje termin

6 Källarmästare tillkommer att: Företräda samtliga förmän i quratelet. Samordna och styra källarutskottets olika verksamheter. Samordna och styra aktiviteter för förmän och aktiva på Nationen. Ansvara för skötseln av de lokaler som nationsverksamheten utnyttjar. Ansvara för en kontinuerlig förbättring och utveckling utav de lokaler som nationsverksamheten utnyttjar. Ansvara för att anpassa nationens verksamheter så att de är miljövänligt anpassade till den grad nationens medel möjliggör. Biträda Qurator i dennes arbete. Proqurator social är ansvarig för nationens restaurang- och klubbverksamhet, inköp och de lokaler nationens verksamhet disponerar. Proqurator social väljs för en mandatperiod om ett år med tillträde den 1 januari Proqurator social skall verka för god trivsel bland nationens förtroendemän och aktiva medlemmar. Proqurator social skall fullgöra de uppgifter som anges i quratelets arbetsordning, som fastställs av nationskollegiet i början av varje termin Notarie tillkommer att: Tillsammans med PR-chef samordna och styra verksamheten i PR- och aktivitetsutskotten. Föra protokoll vid Nationens och Nationskollegiets möten. Ansvara för Nationens olika register och arkiv. I samråd med övriga Quratelet styra och samordna inskrivningen Biträda Qurator i dennes arbete. Notarie är ansvarig för nationens arkiv och register samt för nationens marknadsföring. Notarie väljs för en mandatperiod om ett år med tillträde den 1 juli. Notarien är sekreterare på nationens möten och skall verka för god trivsel för alla nationens medlemmar. Notarien skall fullgöra de uppgifter som anges i quratelets arbetsordning, som fastställs av nationskollegiet i början av varje termin. 37. PR-chef tillkommer att: Tillvarata medlemmarnas intressen. Verka för nationens fortlevnad och utveckling. Planera och genomföra Bockorden i samverkan med Stora Rådet. Deltaga i nationens aktiviteter. Valberedning Valberedning består av ordförande samt sex ledamöter. Valberedningen tillkommer att förbereda de val som skall förrättas av nationsmötet. Valberedningens förslag skall anslås på nationens anslagstavlor senast tio dagar före nationsmötet. Dessutom åligger det valberedningen de uppgifter som anges i förmannastatutet Det som tillkommer förtroendevalda utskottsansvariga anges i förmannastatutet. Statutet skall fortlöpande uppdateras av quratelet. Beslut om ändring av förmannastatutet fattas av nationskollegiet. Ledamöter av Hallandsgårdens styrelse Ledamöter av Hallandsgården styrelse fastställs genom Hallandsgårdens stadgar. Hallandsgården förvaltas helt skild från nationens övriga ekonomiska angelägenheter av styrelsen i enlighet med särskilda stadgar. Revisorer för Hallandsgården

7 En revisor för Hallandsgårdens styrelse utses av nationsmötet för granskning av Hallandsgårdens förvaltning. Den som väljs till revisor bör besitta ingående kännedom om Hallandsgårdens ekonomi. I övrigt hänvisas till Hallandsgårdens stadgar. Revisorer Två revisorer och två suppleanter tillkommer att i enlighet med dessa stadgar samt särskild instruktion granska nationens förvaltning, förvaltningen av särskilda kassor, nationens fonder samt upprätta en revisionsberättelse. Den som väljs till revisor bör besitta ingående kännedom om nationens ekonomi. Ekonomi Budget lägges upp för varje halvår av proqurator ekonomi i samråd med utskottsansvariga och övriga i quratelet. De utgifter som fastslagits för stipendier får ej överskridas utan nationsmötets medgivande Nationsavgift och inskrivningsavgift kan genom nytt beslut av nationsmötet ändras under löpande budgetperiod Utskottsansvariga skall tillsammans med proqurator detaljredovisa inkomster och utgifter för utskottets arrangemang. Proqurator ekonomi är skyldig att bereda qurator insyn i räkenskaperna. Proqurator ekonomi är skyldig att bereda resten av quratelet och nationskollegiet insyn i räkenskaperna Nationens kassors och fonders räkenskaper föres per halvår. Bokslut upprättas efter halvårets slut. Avgår Proqurator ekonomi under terminen upprättas bokslut endast om så anses nödvändigt Nationens revisorer granskar nationens räkenskaper och förvaltning, vilket bör ske fortlöpande. Efter bokslut avges revisionsberättelse till nationsmötet. Förvaltning av nationens fonder Gåvor och donationer till nationen skall förvaltas enligt donators vilja och i övrigt på det för donationen fördelaktigaste sättet. Teckningsrätten till nationens fonder innehas av inspector eller proinspector i förening med qurator och proqurator ekonomi. Tolkning av stadgan 60. Hur denna stadga skall tolkas och tillämpas avgöres av inspector eller vid dennes frånvaro, av qurator. Är qurator jävig och inspector ej närvarande, avgör proqurator ekonomi hur stadgar skall tolkas. Vid sammanträden där annan än Inspector eller qurator är ordförande tolkas stadgar av mötesordförande. Ändring av stadga 61. Förslag till ändringar av denna stadga, blir då de bifalles av nationsmötet, vilande till den kommande terminen, då det skall upptagas på första ordinarie nationsmöte. Blir förslaget då antaget träder det i kraft omedelbart eller vid den tidpunkt som anges i beslutet. Undantag utgör de paragrafer som gäller medlemsinträde, medlemsutträde, samt avgifter, vilka måste underställas Lunds Universitetsstyrelse för stadsfästelse. Stadsfästets ändring träder i kraft omedelbart eller vid den tidpunkt som anges i Universitetsstyrelsen eller nationens beslut.

Stadgar för HELSINGBORGS-LANDSKRONA NATION antagna vid nationsmöte den 30 oktober 2011

Stadgar för HELSINGBORGS-LANDSKRONA NATION antagna vid nationsmöte den 30 oktober 2011 Stadgar för HELSINGBORGS-LANDSKRONA NATION antagna vid nationsmöte den 30 oktober 2011 ALLMÄNT Om nationens syfte 1 Helsingborgs-Landskrona nation har till syfte att verka för goda förhållanden för de

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Proposition)angående)uppdatering)av)stadgarna)

Proposition)angående)uppdatering)av)stadgarna) ! Kristianstads!Nation! Tornavägen!7,! 223!63!Lund!!! PROPOSITION! UPPDATERING STADGAR Reviderade!stadgar! Kristianstads)Nation)Lund,)15)april)2014) Tobias!Mörtlund,!seniorsledamot! Proposition)angående)uppdatering)av)stadgarna)

Läs mer

STADGAR FÖR GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATION

STADGAR FÖR GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATION STADGAR FÖR GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATION Antagna på landskap den 5 oktober 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Nationens ledning 4 3. Om medlemskap 4 4. Om inspektor 5 5. Om landskap 6

Läs mer

Södermanlands-Nerikes nations stadgar

Södermanlands-Nerikes nations stadgar Södermanlands-Nerikes nations stadgar Senast ändrade av Landskapet 2014-05-19 Utarbetade 1972 och reviderade 2004. 1 NATIONEN 3 1.1 NATIONENS ÄNDAMÅL, MEDLEMMAR OCH STYRELSE 3 1.2 MEDLEMMARS SKYLDIGHETER

Läs mer

Stadga för Juridiska Föreningen i Lund Trädde i kraft den 18 september 2001 Senast uppdaterad den 27 maj 2010. 1 kap. Föreningens grundvalar sida 3

Stadga för Juridiska Föreningen i Lund Trädde i kraft den 18 september 2001 Senast uppdaterad den 27 maj 2010. 1 kap. Föreningens grundvalar sida 3 Stadga (09/10) Stadga för Juridiska Föreningen i Lund Trädde i kraft den 18 september 2001 Senast uppdaterad den 27 maj 2010 1 kap. Föreningens grundvalar sida 3 2 kap. Medlemmar sida 3 3 kap. Inspector

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

PROPOSITION TILL ÅRSMÖTET angående stadgeändring

PROPOSITION TILL ÅRSMÖTET angående stadgeändring PROPOSITION TILL ÅRSMÖTET angående stadgeändring Under de senaste åren har det snarare varit mer regel än undantag att års- och höstmötet beslutat om stadgeändringar eller i vart fall tagit ställning till

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2 STADGAR SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 1 ÄNDAMÅL 3 2 TILLHÖRIGHET 3 3 BESLUTANDE ORGAN 3 4 FIRMATECKNING 3 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 3 FÖRENINGENS MEDLEMMAR 4 6 Medlemskap

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01 2014-09-01 STADGAR för IFK ARBOGAS INNEBANDYKLUBB (IFK Arbogas IBK) medlem av Idrottsföreningen Kamraternas krets 14, IFK Arboga med hemort i ARBOGA kommun. Bildad den 8 mars 2006 Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Bilaga till SSF:s stadgar Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Ångermanlands Skid-förbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer