Införandet av en fjärde heltidare. Stadga för Hallands Nation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Införandet av en fjärde heltidare. Stadga för Hallands Nation"

Transkript

1 Införandet av en fjärde heltidare Under hösten 2012 och våren 2013 har diskussionen först i nationskollegiet om att införa notarien som en fjärde heltidare på nationen. Tanken är att heltidsposten ska ersätta de två halvtidsposter( notarie och PRchef) som idag finns i Quratelet. Anledningen till förslaget beror i huvudsak på två anledningar. Det ena att få en person till som kan arbeta med den allt mer växande organisationens till hundra procent men även att den arbetsbörda som halvitidarna har idag är svårt att klara med samtida studier. Förslaget är att välja den första heltidsnotarien för en termin VT14 och att därefter välja notarie tillsammans med PQe för perioden 1 juli-30 juni. Detta för att skapa en bättre kontinuitet i quratelet. Under våren 2014 kommer den sittande Pr-Chefen sitta kvar för att underlätta övergången samt minska den belastning som kommer med en karneval. Då detta innebär en stadgeändring kommer förslaget lyftas på nationsmötet den 30 maj för att sedan vid godkännande lyftas igen på första nationsmötet för hösten den 19 september. Nationskollegets förslag på stadgeändring är följande Stadga för Hallands Nation Syfte 1. Hallands Nation utgör de vid Lunds Universitet inskrivna halländska studenternas organisation. Nationen har till ändamål att tillvarata sina medlemmars gemensamma intressen, så som att främja deras studier och tillhandahålla en stimulerande miljö, verka för medlemmarnas förståelse och ansvar för det samhälle som de under och efter studietiden ingår i. Medlemmar 2. Medlemmar av Hallands Nation är de som är inskrivna i nationen och har erlagt medlemsavgift för innevarande termin. Bland dessa utses stadgemässigt nationens förtroendemän. Medlemmar av nationen är också inspector, qurator, proqurator ekonomi, och proqurator social och notarie samt de av nationsmötet valda hedersledamöterna. Vid inskrivningen erläggs även en inskrivningsavgift. Inskrivning 3. Berättigad till inskrivning är student som är inskriven vid Lunds Universitet, och som är född, har sin hemort eller har studerat i Halland. Qurator kan även berättiga annan studerande vid Lunds Universitet till inskrivning att bli medlem eller stödmedlem. Stödmedlem av Hallands Nation som är inskriven i annan nation är icke röstberättigad. Studerande vid annat universitet eller högskola kan, om qurator så finner lämpligt, berättigas till stödmedlemskap i Hallands Nation. Inspector, Proinspector och Hedersinspector 4. Nationen skall utse inspector, som bör vara lärare vid universitetet. Inspector väljs för en mandatperiod om fem år. Därefter kan omval ske. Valet förbereds av nationskollegiet. Inspector tillkommer att företräda nationen och värna om allt som kan bidraga till nationens främjande. Inspector leder nationsmöten och nationskollegiets sammanträden. 5. Nationen bör utse en proinspector att bistå inspector i dennes arbete. Proinspector måste inte nödvändigtvis vara knuten till Lunds universitet. Valet förbereds av nationskollegiet. En ProInspector väljs för fem år. Därefter kan omval ske. I Inspectors frånvaro fullgöres dennes funktioner av ProInspector. 6. Såväl inspector som proinspector skall vara en person som aktivt stödjer nationen och därtill är synnerligen lämplig

2 7. Till hedersinspector kan utses en avgående inspector vid Hallands Nation, som under en längre tid förtjänstfullt har innehaft sin befattning. Vid förfall för såväl inspector som proinspector kan deras funktioner med motsvarande befogenheter fullgöras av hedersinspector. Hedersledamöter 8. Till hedersledamöter kan nationen kalla män och kvinnor, företrädesvis hallänningar, som gjort sig förtjänta inom kulturen, vetenskapen eller på annat sätt visat sig framstående inom sitt område, samt personer som synnerligen främjat nationens intressen, och till vilka nationen på detta sätt vill frambära sin hyllning. 9. Förslag om kallande av hedersledamot kan lämnas av röstberättigad nationsmedlem genom skriftlig hemställan med bifogad motivering till nationskollegiet. Endast om nationskollegiet tillstyrker förslaget, upptages det till avgörande på nationsmöte. För bifall till förslaget fordras två tredjedelars majoritet bland de angivna rösterna. Om förslaget ej bifalles får ärendet ej omnämnas i kollegie- respektive nationsprotokoll. Förtroendemän 10. Nationens förtroendemän är: ledamöter av nationskollegiet, qurator, proqurator ekonomi, notarie, PRchef, proqurator social, ledamöter av valberedningen, fanbärare, vice fanbärare, ledamöter av Hallandsgårdens styrelse, revisorer och revisorssuppleanter för nationen och revisor för Hallandsgården, samt av nationsmötet valda utskottsansvariga. Om en förtroendeman ej kan fullgöra sina åligganden skall quratelet utse en ersättare tills fyllnadsval sker. Förtroendemän skall i enighet med dessa stadgar och övriga instruktioner fullgöra de uppdrag som blivit dem anförtrodda. Vid behov kan nationskollegiet föreslå nationsmötet inrättande av förtroendeposter med andra uppgifter och benämningar. För uppdrag som är tidsbegränsade har quratelet, i samråd med nationskollegiet, rätt att tillsätta projektposter. Med tidsbegränsning avser tiden en termin eller kortare. 11. Förtroendemän väljs av nationsmötet på en eller två terminer. Ledamöterna i styrelsen för Hallandsgården väljs på tre år. 12. Till förtroendemän kan endast väljas myndig röstberättigad nationsmedlem. Detta gäller ej vid omval av ledamot till nationskollegium, revisorer och revisorssuppleanter för nationen, ledamöter av Hallandsgårdens styrelse samt revisor för Hallandsgården. Firmateckning 13. Nationens firma tecknas av inspector, qurator och proqurator ekonomi, två i förening. Nationsmöte Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ. Nationsmötet tillkommer att: förrätta val av nationens förtroendemän, fastställa ekonomisk plan för nationens verksamhet, fastställa storleken av inskrivningsavgift, besluta om ansvarsfrihet för vederbörande quratel samt i övrigt besluta i frågor av för nationen väsentlig betydelse i den mån beslutanderätten enligt dessa stadgar ej tillkommer andra organ Ordinarie nationsmöte hålles under tiden februari, 1-15 maj, september och november Extra nationsmöte hålles, då qurator eller nationskollegium finner detta nödvändigt, eller då minst tjugo röstberättigade nationsmedlemmar hos qurator skriftligen begär nationsmöte för behandling av visst givet ärende. I sistnämnda fall skall nationsmöte hållas inom två veckor från det att begärda kommit qurator tillhanda. Extra nationsmöte får endast i trängande fall hållas under ferie eller under terminens första eller

3 två sista veckor Ordinarie val av förtroendemän förrättas på höst- och vårterminens sista nationsmöte. Till förtroendeman kan endast de väljas som föreslagits av valberedningen eller motförslag som framställts. Valberedningens förslag skall anslås tio dagar före nationsmötet och motförslag senast fem dagar före nationsmötet. Motförslag skall samtidigt meddelas till valberedningens ordförande Ekonomisk plan för nationens verksamhet fastställs på varje termins första nationsmöte. Inskrivningsavgift samt nationsavgift fastställs på varje termins sista ordinarie nationsmöte Quratelets medlemmar är solidariskt ekonomiskt ansvariga för nationens handlingar. Frågan om ansvarsfrihet för quratelet skall behandlas under efterföljande termin av nationskollegium och nationsmöte. Före dessa möten skall nationens revisorer haft erforderlig tid att granska framlagt bokslut och därtill hörande verifikationer, så att de inför nationskollegium och nationsmöte kan föredraga brister och dylikt. Med bokslut skall också en verksamhetsberättelse medfölja Nationsmöte må hållas endast sedan kallelse med fullständig dagordning varit anslagen på nationens anslagstavla minst tio dagar innan sammanträdet. Kallelse till nationsmötet ska även meddelas i lämpliga medier. I samband med kallelse skall även för mötet relevanta handlingar anslås. Qurator är ansvarig för att kallelse sker enligt dessa stadgar På nationsmöten kan endast sådant ärende avgöras, som finnes upptagna på dagordningen eller äger omedelbart sammanhang med dylikt ärende eller som uppstått som följd av beslut, som fattats på mötet. Ärenden som sålunda kan avgöras utan att vara upptaget på dagordningen, skall emellertid bordläggas om yrkande därom biträdes av minst en tredjedel bland de närvarande röstberättigade Yttrande- och rösträtt tillkommer nationsmedlem, som erlagt terminsavgift. Vid det första ordinarie mötet på terminen tillkommer sådan rätt även nationsmedlem som föregående termin erlagt terminsavgift Varje röstberättigad nationsmedlem äger en röst. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt Beslut som ej avser val eller gäller personfråga må fattas genom acklamation. Även val av förtroendemän må efter enhälligt beslut företagas med acklamation. Personval vid votering sker med sluten omröstning Då beslut skall fattas genom acklamation, skall ordförande framställa proposition på vart och ett av de föreliggande förslagen, i den ordning han finner för gott. Sedan ordförande sålunda genomgått förslagen skall han förklara en av propositionerna med ja besvarad. Härvid skall bero såvida inte votering begäres innan ordförande låtit klubban falla. Föreligger där votering begäres flera än två förslag och har avslag yrkats, skall propositionen på avslag vara huvudproposition vid slutvoteringen. Föreligger där votering begäres flera än två förslag och har avslag inte yrkats, skall nationsmötet fastställa propositionsordningen Beslut fattas med enkel majoritet, där ej annat är stadgat. Om rösterna är lika fördelade, har vid öppen omröstning ordföranden utslagsröst, vid sluten omröstning avgör lotten Vid val mellan två kandidater med slutna sedlar är den utsedd som erhållit flest röster. Vid val mellan fler än två kandidater utses den kandidat som erhållit mer än hälften av röstsedlarna. Har ingen av kandidaterna erhållit minst hälften av röstsedlarna, företages ny omröstning mellan dem, som erhållit de högsta röstetalen utan att bli valda. Härvid ställes inte fler under omröstning än dubbelt så många som återstår att välja. Vid denna omröstning avgör enkel majoritet Röstsedel kasseras om den upptar mer än ett giltigt namn. Blankröst kasseras ej. Kasserade röstsedlar betraktas som ej avgivna. Valsedel som upptar icke valbar person betraktas som ogiltig Nationsmötets protokoll justeras om ej annat beslutats inom fjorton dagar av notarie jämte två på mötet utsedda justeringsmän

4 Nationsmötets protokoll är offentliga Nationskollegium Nationskollegiet består av tio valda ledamöter, inspector, sittande quratel samt husförman. Avgående qurator, proqurator ekonomi, och proqurator social och notarie är automatiskt adjungerade ett år framåt såvida de inte blir invalda som kollegieledamöter. Mandattiden sträcker sig två år framåt efter inval. Därefter kan omval ske för ny mandatperiod Nationskollegiet tillkommer att: Förbereda ärenden som skall förekomma på nationsmöten med undantag av val av förtroendemän. Följa och vara rådgivande i nationens ekonomiska angelägenheter. Besluta i fall av extraordinära utgifter överstigande 1/5 av basbeloppet. För särskilda fall där så erfordras meddela qurator föreskrifter rörande den löpande verksamheten. I föreskriven ordning ta beslut i nationens stipendieangelägenheter. Handlägga de ärenden Hallandsgårdens stadgar, Sveriges rikes lag och laga stadgar föreskriver. Handlägga de ärenden som genom särskilda beslut anförtros nationskollegiet. Föreslå nationsmötet om tillsättande och avskaffande av förtroendeposter Nationskollegiet äger rätt att adjungera för mötet relevanta personer Nationskollegiet sammanträder då qurator finner lämpligt, eller då minst tre av dess ledamöter hos qurator begär detta. I sistnämnda fall skall sammanträde hållas inom en vecka från det begäran därom kommer qurator tillhanda Sammanträde äger rum efter skriftlig kallelse. Denna skall vara ledamöterna tillhanda senast fem dagar före sammanträdet, och vara åtföljd av en fullständig föredragningslista samt de övriga handlingar som skall ligga till grund för sammanträdets beslut. Kallelse skall senast fem dagar före sammanträdet offentliggöras på nationens anslagstavlor och vara åtföljd av en föredragningslista och de övriga handlingar som skall ligga till grund för sammanträdets beslut. Ärende och handlingar som berör enskilds ekonomiska och personliga förhållande skall ej offentliggöras Då nationskollegiet bereder ärenden som skall behandlas vid nationsmötet bör mötet förläggas en vecka före nationsmötet Nationskollegiet är beslutsmässigt då behörig kallelse skett samt minst hälften av kollegiets ledamöter är närvarande Nationskollegiets sammanträden leds av inspector (proinspector) eller, då inspector inte är närvarande, av den tidigast invalda ledamoten Beslut i nationskollegiet fattas genom öppen omröstning, där ej sluten omröstning begäres av någon ledamot. Varje ledamot har en röst. Enkel majoritet avgör kollegiets beslut. Vid öppen omröstning har ordföranden utslagsröst, vid sluten omröstning avgör lotten Nationskollegiets sammanträden är öppna för nationens medlemmar utom då frågor som berör enskilds ekonomiska och personliga förhållanden behandlas Uppgifter från nationskollegiets förhandlingar får, i den mån de berör enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden, inte yppas i oträngt mål. I kollegiets protokoll antecknas inte uppgifter av ovan nämnda slag Nationskollegiet beslutar själv om sin arbetsordning Nationskollegiets protokoll är offentliga.

5 Quratel Quratelet tillkommer gemensamt att: Tillvarata medlemmarnas intressen. Verka för Nationens fortlevnad och utveckling. Planera och genomföra Bockorden i samverkan med Stora Rådet. Planera och genomföra Nationens höstfest såsom Hedviggillet eller Kulknappsbalen. I alla offentliga sammanhang såsom vid kontakter med hedersledamöter, Hallands Nations Vänner, vännationer, nationer i Lund, Halland och hembygden representera Hallands Nation. Aktivt delta i författandet av en verksamhetsplan inför kommande verksamhetsperiod. Deltaga i Nationens aktiviteter. Verka för att minimera Hallands nations miljöpåverkan i närområdet och globalt. I övrigt på alla sätt värna om Nationens intresse. Quratelet är nationens ledningsgrupp som består av qurator, proqurator ekonomi, proqurator social och Notarie. Quratelet skall sörja för en tillfredställande organisation av verksamheten, tillvarata medlemmarnas intressen och främja nationens utveckling. Quratelet skall arbeta efter och utveckla nationens policys Quratelet skall utveckla och fullgöra de uppgifter som anges i quratelets arbetsordning, som fastställs av nationskollegiet i början av varje termin Qurator tillkommer att: Som nationens högste förtroendeman leda och samordna nationsverksamheten samt teckna nationens firma i förening med ProQurator. Sammankalla nationsmöten, nationskollegiemöten. Som ersättare för Inspector leda nationsmöten. Ansvara för nationens verksamhet. Qurator är nationens högste förtroendeman som skall leda och samordna quratelets arbete. Qurator väljs för en mandatperiod om ett år med tillträdde den 1 januari. Qurator är nationens främsta representant mot externa parter, samarbetspartners och den enskilde medlemmen. Qurator skall fullgöra de uppgifter som anges i quratelets arbetsordning, som fastställs av nationskollegiet i början av varje termin ProQurator tillkommer att: I första hand förvalta nationens medel och föra räkenskaper löpande under året. Snarast under efterföljande termin upprätta bokslut. Teckna nationens firma i förening med Qurator. I samråd med utskott och övriga Quratelsmedlemmar upprätta ekonomisk plan för nationens verksamhet. Tillsammans med Qurator och PR-chef ansvara för nationens sponsringsverksamhet. Vid förfall för Qurator fullgöra dennes åligganden. Förvalta särskilda fonder och kassor enligt instruktioner. Verka för att nationens fasta och lösa egendom vårdas och underhålls. Biträda Qurator i dennes arbete. Proqurator ekonomi är ansvarig för nationens kassor och räkenskaper. Proqurator ekonomi väljs för en mandatperiod om ett år med tillträde 1 juli Proqurator ekonomi skall upplysa nationens förtroendemän och medlemmar om nationens räkenskaper. Proqurator ekonomi är ställföreträdare för qurator och fullgör vid förfall dennes åligganden Proqurator ekonomi skall fullgöra de uppgifter som anges i quratelets arbetsordning, som fastställs av nationskollegiet i början av varje termin

6 Källarmästare tillkommer att: Företräda samtliga förmän i quratelet. Samordna och styra källarutskottets olika verksamheter. Samordna och styra aktiviteter för förmän och aktiva på Nationen. Ansvara för skötseln av de lokaler som nationsverksamheten utnyttjar. Ansvara för en kontinuerlig förbättring och utveckling utav de lokaler som nationsverksamheten utnyttjar. Ansvara för att anpassa nationens verksamheter så att de är miljövänligt anpassade till den grad nationens medel möjliggör. Biträda Qurator i dennes arbete. Proqurator social är ansvarig för nationens restaurang- och klubbverksamhet, inköp och de lokaler nationens verksamhet disponerar. Proqurator social väljs för en mandatperiod om ett år med tillträde den 1 januari Proqurator social skall verka för god trivsel bland nationens förtroendemän och aktiva medlemmar. Proqurator social skall fullgöra de uppgifter som anges i quratelets arbetsordning, som fastställs av nationskollegiet i början av varje termin Notarie tillkommer att: Tillsammans med PR-chef samordna och styra verksamheten i PR- och aktivitetsutskotten. Föra protokoll vid Nationens och Nationskollegiets möten. Ansvara för Nationens olika register och arkiv. I samråd med övriga Quratelet styra och samordna inskrivningen Biträda Qurator i dennes arbete. Notarie är ansvarig för nationens arkiv och register samt för nationens marknadsföring. Notarie väljs för en mandatperiod om ett år med tillträde den 1 juli. Notarien är sekreterare på nationens möten och skall verka för god trivsel för alla nationens medlemmar. Notarien skall fullgöra de uppgifter som anges i quratelets arbetsordning, som fastställs av nationskollegiet i början av varje termin. 37. PR-chef tillkommer att: Tillvarata medlemmarnas intressen. Verka för nationens fortlevnad och utveckling. Planera och genomföra Bockorden i samverkan med Stora Rådet. Deltaga i nationens aktiviteter. Valberedning Valberedning består av ordförande samt sex ledamöter. Valberedningen tillkommer att förbereda de val som skall förrättas av nationsmötet. Valberedningens förslag skall anslås på nationens anslagstavlor senast tio dagar före nationsmötet. Dessutom åligger det valberedningen de uppgifter som anges i förmannastatutet Det som tillkommer förtroendevalda utskottsansvariga anges i förmannastatutet. Statutet skall fortlöpande uppdateras av quratelet. Beslut om ändring av förmannastatutet fattas av nationskollegiet. Ledamöter av Hallandsgårdens styrelse Ledamöter av Hallandsgården styrelse fastställs genom Hallandsgårdens stadgar. Hallandsgården förvaltas helt skild från nationens övriga ekonomiska angelägenheter av styrelsen i enlighet med särskilda stadgar. Revisorer för Hallandsgården

7 En revisor för Hallandsgårdens styrelse utses av nationsmötet för granskning av Hallandsgårdens förvaltning. Den som väljs till revisor bör besitta ingående kännedom om Hallandsgårdens ekonomi. I övrigt hänvisas till Hallandsgårdens stadgar. Revisorer Två revisorer och två suppleanter tillkommer att i enlighet med dessa stadgar samt särskild instruktion granska nationens förvaltning, förvaltningen av särskilda kassor, nationens fonder samt upprätta en revisionsberättelse. Den som väljs till revisor bör besitta ingående kännedom om nationens ekonomi. Ekonomi Budget lägges upp för varje halvår av proqurator ekonomi i samråd med utskottsansvariga och övriga i quratelet. De utgifter som fastslagits för stipendier får ej överskridas utan nationsmötets medgivande Nationsavgift och inskrivningsavgift kan genom nytt beslut av nationsmötet ändras under löpande budgetperiod Utskottsansvariga skall tillsammans med proqurator detaljredovisa inkomster och utgifter för utskottets arrangemang. Proqurator ekonomi är skyldig att bereda qurator insyn i räkenskaperna. Proqurator ekonomi är skyldig att bereda resten av quratelet och nationskollegiet insyn i räkenskaperna Nationens kassors och fonders räkenskaper föres per halvår. Bokslut upprättas efter halvårets slut. Avgår Proqurator ekonomi under terminen upprättas bokslut endast om så anses nödvändigt Nationens revisorer granskar nationens räkenskaper och förvaltning, vilket bör ske fortlöpande. Efter bokslut avges revisionsberättelse till nationsmötet. Förvaltning av nationens fonder Gåvor och donationer till nationen skall förvaltas enligt donators vilja och i övrigt på det för donationen fördelaktigaste sättet. Teckningsrätten till nationens fonder innehas av inspector eller proinspector i förening med qurator och proqurator ekonomi. Tolkning av stadgan 60. Hur denna stadga skall tolkas och tillämpas avgöres av inspector eller vid dennes frånvaro, av qurator. Är qurator jävig och inspector ej närvarande, avgör proqurator ekonomi hur stadgar skall tolkas. Vid sammanträden där annan än Inspector eller qurator är ordförande tolkas stadgar av mötesordförande. Ändring av stadga 61. Förslag till ändringar av denna stadga, blir då de bifalles av nationsmötet, vilande till den kommande terminen, då det skall upptagas på första ordinarie nationsmöte. Blir förslaget då antaget träder det i kraft omedelbart eller vid den tidpunkt som anges i beslutet. Undantag utgör de paragrafer som gäller medlemsinträde, medlemsutträde, samt avgifter, vilka måste underställas Lunds Universitetsstyrelse för stadsfästelse. Stadsfästets ändring träder i kraft omedelbart eller vid den tidpunkt som anges i Universitetsstyrelsen eller nationens beslut.

Sydskånska Nationens stadgar

Sydskånska Nationens stadgar Sydskånska Nationens stadgar Stadgar antagna på ordinarie Nationsmöte den 2015-04-15 *** INNEHÅLL 1 kap. Allmänna bestämmelser... 3 Syfte och ändamål... 3 Om nationen... 3 Procedurfrågor... 3 2 kap. Medlemskap...

Läs mer

Proposition)angående)uppdatering)av)stadgarna)

Proposition)angående)uppdatering)av)stadgarna) ! Kristianstads!Nation! Tornavägen!7,! 223!63!Lund!!! PROPOSITION! UPPDATERING STADGAR Reviderade!stadgar! Kristianstads)Nation)Lund,)15)april)2014) Tobias!Mörtlund,!seniorsledamot! Proposition)angående)uppdatering)av)stadgarna)

Läs mer

Stadgar för HELSINGBORGS-LANDSKRONA NATION antagna vid nationsmöte den 30 oktober 2011

Stadgar för HELSINGBORGS-LANDSKRONA NATION antagna vid nationsmöte den 30 oktober 2011 Stadgar för HELSINGBORGS-LANDSKRONA NATION antagna vid nationsmöte den 30 oktober 2011 ALLMÄNT Om nationens syfte 1 Helsingborgs-Landskrona nation har till syfte att verka för goda förhållanden för de

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08

Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08 Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08 Tidigare lydelse av ändrade paragrafer 1.4.3 Styrelsen biträdes i sin verksamhet av utskotten: 1. Förvaltningsutskottet 2. Kulturutskottet 3.

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02 Stadgar Senast reviderad: 2013-06-02 1 Förening 1.1 Chalmers Robotförening är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. 1.2 Chalmers Robotförening är en kårförening under Chalmers

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

STADGAR Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

STADGAR Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening STADGAR Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Gäller från och med 1 juli 2015. Dessa stadgar ersätter 2014 års stadgar. Fastställdes i första läsning vid årsmötet den 26 mars 2015, andra

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund

Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund STADGAR Antagna vid konstituerande möte 19 september 1959, ändrade genom beslut vid årsmöte 2 februari 1974, årsmöte 23 februari

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer