Svenska Dyslexiföreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Dyslexiföreningen"

Transkript

1 Svenska Dyslexiföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING Kalenderåret 2011 Svenska Dyslexiföreningen Tel: Surbrunnsgatan 42 1 tr. ö.g Stockholm

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Föreliggande verksamhetsberättelse omfattar kalenderåret Mandatperioden omfattar tiden från årsmötet 7 maj 2011 till årsmötet 20 april SYFTE Svenska Dyslexiföreningen är en ideell riksomfattande organisation som samverkar med och stöder Svenska Dyslexistiftelsen. Föreningens syfte är att främja forskning om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter och utveckling av nya metoder för diagnos och undervisning att sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter bland lärare, övriga skolansvariga, föräldrar, arbetsgivare och andra berörda parter att förbättra utbildningen om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter för speciallärare, specialpedagoger, lärare, skolledare, psykologer, logopeder, talpedagoger och övrig personal samt att på olika sätt tillvarata läs- och skrivhandikappades intressen, bl a genom uppvaktning av olika myndigheter. Ur stadgar för Svenska Dyslexiföreningen, antagna vid årsmötet 1995 och reviderade vid årsmötet ORGANISATION Hedersordförande Prinsessan Marianne Bernadotte Styrelse Styrelsen hade under året följande sammansättning: Ordförande: Docent Peter af Trampe, Stockholm, Vice ordförande: f undervisningsråd Egon Nordman, Alvesta; Sekreterare: Speciallärare Marianne Norée, Täby. Övriga ordinarie ledamöter: Adjunkt Gerty Engh, Kristianstad; professor Siv Fischbein, Stockholm (utsedd av Svenska Dyslexistiftelsen); leg logoped Astrid Frylmark, Härnösand; universitetslektor Christer Jacobson, Växjö; dyslexipedagog Kerstin Johnson Thörne, Göteborg; speciallärare Elisabeth Kihlberg Marx, Skarpnäck; Barn och ungdomspsykiater, Mona Näreskog, Stockholm; författare Torbjörn Lundgren, Söderbärke, Suppleanter: Fil mag Anneli Andersson, Lund; speciallärare Ingrid Eliasson, Östersund; professor Mats Myrberg, Stockholm (utsedd av Svenska Dyslexistiftelsen); rådgivare Gunilla Salo, Rönninge; lärare Catharina Åkerman, Trelleborg; dyslexipedagog Kerstin Hyrefelt, Huddinge Revisorer Ordinarie: Auktoriserad revisor Mikael Jennel, Stockholm; fil dr Ulrika Wolff, Göteborg. Suppleanter: Eva Sundberg; leg logoped med dr (h.c.) Ulla Föhrer, Älvsjö. Valberedning Ordinarie: adjunkt och speciallärare, Eva Cedermark, Göteborg; Specialpedagog Helena Jacobsson, Göteborg, rådgivare Bertil Löfdal, Göteborg Suppleanter: utredningspedagog Barbro Fock, Göteborg Arbetsutskott Arbetsutskottet under året utgjordes av Peter af Trampe, (ordf), Egon Nordman, Marianne Norée och Elisabeth Kihlberg Marx. Tidskriftskommitté Ansvarig utgivare var Peter af Trampe, Gunilla Salo var redaktör och Per Åhlin redaktionssekreterare. Övriga ledamöter var Ingeborg Balhuizen, Agneta Rydberg och Egon Nordman. Annonsackvisitör var Veronica Holtsjö 1

3 Ledamöter i styrelsen för Insamlingsstiftelsen Dyslexifonden Peter af Trampe var ledamot med Marianne Norée som suppleant. Arbetsgrupp för utbildningskonferensen 2012 Egon Nordman, Siv Fischbein, Kerstin Johnson Thörne, Lisa Marx, Kerstin Hyrefelt och Agneta Rydberg Svenska Dyslexistiftelsen Samarbetet med Svenska Dyslexistiftelsen har fungerat bra. Stiftelsens ledamöter bidrog under året med artiklar till tidskriften Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter. Professor Per-Anders Rydelius representerade stiftelsen som föreläsare vid föreningens årliga utbildningsdagar vid Europaporten i Malmö. Stiftelsens representant i föreningens styrelse var professor Siv Fischbein med professor Mats Myrberg som suppleant. Tillsammans med Dyslexistiftelsen planerades och genomfördes Den sjätte Nordiska Dyslexikongressen. European Dyslexia Association Föreningen är medlem i European Dyslexia Association (EDA) som är ett samverkansorgan för de nationella dyslexiföreningarna i Europa. Kansliet Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen har gemensamt kansli. Kansliet flyttade i september till Surbrunnsgatan 42 1 tr Stockholm. Tel Kontoret används till det dagliga arbetet och till möten i mindre grupper. Eftersom Per Åhlin önskade gå i pension anställdes Elisabeth Marx på heltid från och med augusti. Per finns kvar på timmar, när så behövs, för att lära upp den nya kanslichefen. Flyttningen av kansliet har inneburit extrakostnader för föreningen MEDLEMSANTAL Antalet betalande medlemmar uppgick till Därutöver tillkommer 299 prenumeranter och 142 stödorganisationer. VERKSAMHET Sammanträden Föreningens årsmöte hölls den 7 maj 2011i Europaportens lokaler i Malmö i samband med de årliga utbildningsdagarna. Styrelsen hade under kalenderåret sex och arbetsutskottet åtta protokollförda sammanträden. Två av styrelsens suppleanter kallades till varje möte. Övriga suppleanter var inbjudna. Samrådsorgan Samrådsgruppen bestående av representanter för Svenska Dyslexistiftelsen, Svenska Dyslexiföreningen, Dyslexiförbundet FMLS och Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn fortsatte sitt arbete med att informera varandra om respektive organisations verksamhet. Svenska Dyslexiföreningen representerades av Peter af Trampe och Marianne Norée. Gruppen hade under året tre möten och två bokförda protokoll (FDB och SDF) Den sjätte nordiska dyslexikongressen Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen arbetade tillsammans under året med planeringen och genomförande av en sjätte nordisk dyslexipedagogisk kongress augusti 2011 i Folkets Hus i Stockholm. Organisationskommittén bestod av Peter af Trampe (ordf), Christer Jacobson, Gerty Engh och Egon Nordman från Svenska Dyslexiföreningen och Mats Myrberg, Siv Fischbein och Åke Olofsson från Svenska Dyslexistiftelsen. 2

4 Kongressen blev mycket uppskattad. Det kom 800 betalande deltagare, tillsammans med utställare, föreläsare etc. blev den sammanlagda besökssiffran 900. Utbildningskonferensen 2011 Föreningens årliga utbildningskonferens genomfördes vid Europaporten i Malmö. Temat för konferensen var Läs- och skrivsvårigheter /dyslexi i ett hälsoperspektiv. För planeringen av konferensen svarade en arbetsgrupp som bestod av Anneli Andersson, Gerty Engh, Kerstin Johnson Thörne, Gunilla Salo och Catharina Åkerman. Konferens om matematiksvårigheter i Göteborg Konferensdagen Matematiksvårigheter och möjligheter arrangerades i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten och genomfördes 19 januari Arbetsgruppen bestod av Egon Nordman, Kerstin Johnson Thörne och Britt-Marie Emanuelsson från Svenska Dyslexiföreningen samt Ann-Louise Ljungblad från Specialpedagogiska skolmyndigheten i Göteborg. Matematikdagen var mycket välbesökt (420 deltagare) och uppskattad. Dyslexikonferens för rektorer En konferens för skolledare arrangerades i Stockholm 6 april Konferensen arrangerades i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten och genomfördes 6 april och planerades av en arbetsgrupp som bestod av Egon Nordman, Mona Näreskog, Christer Jacobson och Lisa Marx från Svenska Dyslexiföreningen samt Elsy-May Gisterå från Specialpedagogiska skolmyndigheten. En mycket uppskattad halvdag med 150 deltagare. Arbetsgrupp för Svenska Dyslexiföreningens medverkan i Almedalen Svenska Dyslexiföreningen kommer att tillsammans med Dyslexiförbundet FMLS att medverka under Almedalsveckan i Visby i juli Svenska Dyslexiföreningens representerades av Peter af Trampe, Mona Näreskog och Lisa Marx.Sven Eklöf, Bengt-Erik Johansson, Anette Gren och Inger Rålenius representerade Dyslexiförbundet FMLS. Arbetsgrupp för Matematiksvårigheter och möjligheter i Stockholm Egon Nordman, Lisa Marx, Marianne Norée (Svenska Dyslexiföreningen) planerar att tillsammans med personal från SPSM (Johan Lindström ) genomföra en repris av göteborgskonferensen i matematik. Frågor & svar Arbetet med att uppdatera och utvidga Frågor och svar har påbörjats av en grupp bestående av Peter af Trampe, Egon Nordman och Christer Jacobson Hemsidan I samarbete med en konsult har hemsidan omarbetats under året. Hemsidan innehåller information om föreningen och dess verksamhet. Den vänder sig främst till de yrkeskategorier som i sin profession arbetar med barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Delar av innehållet riktar sig även till föräldrar och elever. Hemsidan har blivit betydelsefull för föreningens verksamhet och antalet personer som kontaktar föreningen har ökat sedan dess tillkomst. Tidskriften Föreningens tidskrift Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter utkom under året(sextonde årgången) med fyra nummer och en genomsnittsupplaga på 2500 exemplar. Tidskriften är en offentlig facktidskrift som tillställs alla föreningens medlemmar. Tidskriften når en större spridning eftersom en hel del prenumeranter utgörs av bibliotek, skolor och institutioner. Den delas även ut 3

5 vid konferenser och mässor. Tidskriften har haft stor betydelse och rönt mycket uppskattning när det gäller information om och bevakning av aktuell forskning och utveckling både nationellt och internationellt. Gunilla Salo har arbetat som redaktör och Veronica Holtsjö har varit annonsackvisitör. Lagar & förordningar Egon Nordman reviderade under året den tidigare versionen av Lagar & förordningar. Den nya versionen har lagts ut på hemsidan. LÄSK-pärmen Läsk-pärmen har uppdaterats av Marianne Norée (Svenska Dyslexiföreningen), Susanne af Sandeberg (Föräldraföreningen för dyslektiska barn) och Eva Wiklander (Dyslexiförbundet FMLS) Utredningsmodellen En arbetsgrupp bestående av: Mona Näreskog, Gunilla Salo, Christer Jacobson, Gerty Engh och Astrid Frylmark har under 2011 arbetat med en uppdatering av Utredningsmodellen. Facebook Svenska Dyslexiföreningen finns numera på Facebook. Dyslexiveckan 2011 Dyslexiveckan uppmärksammades av föreningen främst med aktiviteter på några orter, där de regionala föreningarna stod som arrangör eller medverkade. Anita Sandells pris 2011 års pris gick till specialpedagog Lena Franzén, Kristianstad med motiveringen: För förtjänstfulla insatser av praktisk art inom dyslexiområdet, som inneburit en väsenlig förbättring för barn eller vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Juryn har bestått av: Peter af Trampe, Christer Jacobson och Kerstin Johnsson Thörne Mässor och utställningar Svenska Dyslexiföreningens lokalavdelning Region syd deltog på Förskolemässan i Malmö oktober Remiss Föreningen har yttrat sig över remissen: Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden (SOU 2011:33) Högskoleprovet Peter af Trampe har haft överläggningar med högskoleverket då det gäller Högskoleprovets anpassning för dyslektiker. EKONOMI Föreningens ekonomi per framgår av bifogade årsredovisning. REGIONALA FÖRENINGAR Svenska Dyslexiföreningens regionala förening i Västra Sveriges, Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har haft följande sammansättning: Kerstin Johnson Thörne (ordförande), Eva Cedermark (vice ordf.), Anki Hagman (sekreterare), Margareta Sjödin (kassör), Kajsa Tholén Järnstedt (Övrig ord. ledamot), Kjell Eriksson (Dyslexiförbundet FMLS) Suppleanter: Britt-Marie Emanuelsson, Ing-Marie Enelund, Lillemor Törnqvist, Barbro Johansson, Monica Reichenberg, Catrine Forsnabba (Dyslexiförbundet FMLS) 4

6 Aktiviteter Styrelsen har haft fem sammanträden under året. Föreningens årsmöte hölls den 13 april I samband med årsmötet höll Malin Holmberg en föreläsning med rubriken HELP Start - ett sätt att undervisa elever med dyslexi i skriftlig engelska. Under Dyslexiveckan (8-10 oktober) samverkade Dyslexiföreningen Region Väst med Dyslexiförbundet FMLS, Montessoriskolan Casa, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, SENSUS och Stadsbiblioteket Göteborg med olika aktiviteter på Stadsbiblioteket i Göteborg I november arrangerade föreningen en föreläsning med fil.dr. Åsa Wengelin: Tvåspråkighet och läsoch skrivsvårigheter. Vid matematikkonferensen i Göteborg medverkade föreningen bl.a. med en utställning Svenska Dyslexiföreningens regionförening i Södra Sverige, SDSS Styrelse Anneli Andersson, ordförande, Ambika Hansell, sekreterare, Unn Görman, kassör, Kersti Ericsson, ledamot, Gudrun Rooth, ledamot, Gerty Engh, ledamot, Catharina Åkerman, ledamot, Jörgen Palm, suppleant Medlem Man är automatiskt medlem i Svenska Dyslexiföreningens regionförening i Södra Sverige genom att betala årsavgift till moderföreningen. Antal medlemmar var vid årets slut 160. Ekonomi Den regionala föreningen får ett årligt bidrag på kronor från moderföreningen. Dessa fördelar sig på föredrag och andra arrangemang som till exempel mässor samt styrelsekostnader. Aktiviteter Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden under året. Däremellan har informella möten skett mellan berörda styrelsemedlemmar. Den samverkansgrupp, Dyslexisamverkan Skåne, som styrelsen aktivt initierat, har arbetat mycket positivt och aktivt under det gångna året. I april var SDSS medarrangör för en föreläsning med Susanne af Sandeberg från FDB på Malmö folkhögskola. Föredraget handlade om dyslexi och engelska. Den 6-7 maj höll Svenska Dyslexiföreningen de årliga utbildningsdagarna på Europaporten i Malmö. Temat var; Kommunikation och samverkan läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i ett hälsoperspektiv. SDSS var med och arrangerade dagarna. Under den Europeiska Dyslexiveckan 2011 medverkade flera ur styrelsen vid olika arrangemang. På tisdagen den 3 oktober höll ungdomarna från Mount Dyslexi ett föredrag på Malmö folkhögskola. Föredraget handlade om att leva som ung med dyslexi. Föredraget var mycket välbesökt. Svenska Dyslexiföreningens regionala förening i Dalarna Dalarnas Dyslexiförening DDF, Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande: Birgit Karlsson, kassör: Ann-Christin Hurtig, sekreterare: Eva Flytström-Persson, övr.ledamöter: Åsa Hansson, Eva-Lena Fränkel, suppleanter: Laila Fredriksson, Inger Malmberg, Ingegerd Danielsson, revisorer: Lars-Göran Gustafsson, Sonya Lindell, revisorssuppleanter: CG Lindell, Margareta Davidsson, valberedning: Annika Lövstedt-Baena, Holger Petersson FMLS representeras av Anette Gren och Kent Olsson 5

7 Dalarnas Dyslexiförening har under år 2011 haft fyra styrelsemöten varav ett årsmöte. Föreningen har anordnat två föreläsningar på Högskolan Dalarna i Falun. Föreläsningarna har vänt sig till medlemmar i Svenska Dyslexiföreningen bosatta i Dalarna, medlemmar i DDF samt övriga intresserade i mån av plats. I september föreläste Mona Wiklander, speciallärare och skolutvecklare med fokus på IT och specialpedagogik. Rubriken var Att skriva sig till läsning. Mona presenterade ett arbetssätt där elever använder dator när de lär sig läsa. Arbetssättet möjliggör en dialog runt språket där alla elever får lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Dalarnas Dyslexiförening har tidigare anordnat seminarier/workshops med temat engelska för elever med läs- och skrivsvårigheter. Under hösten hade vi möjlighet att ta upp ämnet igen under rubriken HELP Start-ett sätt att undervisa elever med dyslexi i skriven engelska med Malin Holmberg som föreläsare. Malin är lärare inom vuxenundervisning och författare till läromedelspaketet HELP Start. Hon presenterade teoretisk bakgrund till metoden och gick igenom materialet. Vi fick många praktiska exempel på hur man kan arbeta med engelskans skriftspråk på ett nytt sätt. Båda föreläsningar var välbesökta och mycket uppskattade. Några frågor som tagits upp i styrelsen under året har gällt nya skollagen, PYS-paragrafen, speciallärarutbildningen, lärarutbildningen. Föreningen har under tidigare år haft kontakt med företrädare för Regionalt skoldatatek, där de flesta kommuner i länet deltog. Vid årsskiftet 2010/2011 upphörde den regionala samordningen. 11 av 15 kommuner har idag någon form av skoldatatekverksamhet. Styrelsen får aktuell information från FMLS. Tre styrelsemedlemmar deltog i Dyslexikongressen. STYRELSENS SLUTORD Styrelsen tackar för förtroendet att ha fått leda Svenska Dyslexiföreningen genom verksamhetsåret Stockholm Peter af Trampe Egon Nordman Marianne Noreé Gerty Engh Siv Fischbein Astrid Frylmark Christer Jacobson Kerstin Johnson Thörne 6

8 Elisabeth Marx Mona Näreskog Agneta Rydberg 7

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism.

Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism. Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse för 2014 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och

Läs mer

Årsberättelse 2014. Primär immunbristorganisationen - PIO

Årsberättelse 2014. Primär immunbristorganisationen - PIO Årsberättelse 2014 Primär immunbristorganisationen - PIO Primär immunbristorganisationen Mellringevägen 120 B, 703 53 ÖREBRO Tel: 019-673 2124 E-post: info@pio.nu www.pio.nu www.facebook.com/pio.riks Innehåll

Läs mer

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB bevakar personer med utvecklingsstörnings intressen i kommuner och landsting

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har under verksamhetsåret arbetat för att stärka barnsjuksköterskan i sin yrkesroll och yrkesidentitet.

Läs mer

tillgång till alla aktiviteter som ditt distrikt anordnar som föreläsningar, badbesök, träffgrupper, läger och mycket mera

tillgång till alla aktiviteter som ditt distrikt anordnar som föreläsningar, badbesök, träffgrupper, läger och mycket mera Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse för 2013 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 IKTYOSFÖRENINGEN Iktyosföreningen är en rikstäckande funktionshindersorganisation för dem som har någon form av hudsjukdomen iktyos och andra närliggande hudsjukdomar, deras

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Verksamhet 2013-2014

Verksamhet 2013-2014 Verksamhet 2013-2014 1 Innehåll Sedan sist - Per G Torell, förbundsordförande... 4 Verksamhet i egen regi... 5 Projekt, egna och i samarbete... 10 Här finns vi representerade... 11 Ekonomi... 16 Schizofreniförbundets

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer 802015

Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer 802015 Sjuksköterskor i Cancervård Organisationsnummer 802015 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2013 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2013 Vid årsmötet 2013 blev Katarina

Läs mer

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 3 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 org. nr. 845000-2624 Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 6 maj 2015 kl 16.00 Lund Layout:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013... 12

ÅRSREDOVISNING 2013... 12 BROs VERKSAMHETSBERÄTTELSE med ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning VERKSAMHETSBERÄTTELSE.. 2 ÅRSREDOVISNING 2013... 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013... 12 RESULTATRÄKNING... 17 BALANSRÄKNING... 18 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...

Läs mer

2009 års- redovisning

2009 års- redovisning 2009 års- redovisning 2 INNEHÅLL INLEDNING 4 FÖRBUNDSLEDNING 5-6 REPRESENTATION 6 INTERNA ARBETSGRUPPER 6 MEDLEMMAR 6-7 HANDIKAPPOLITIK 7-9 Vård, behandling och rehabilitering Skola/utbildning och arbete

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 Styrelsen för ViS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sida 1 av 15 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 o Tydliggörandets år - verksamhet och kommunikation mot en tydligare inriktning Inledning När vi summerar 2013, ser på det vi gjort utifrån vår förenings uppgift och den plan

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun.

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 2013 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 1 FOMS årsmöte 20140326 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010 SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010 1 Omslagets bild: Sven Jensén, styrelsemedlem i Skånes hembygdsförbund, bland mycket annat, visar den nyinvigda Natur- och kulturstigen i Ballingstorp. Foto: Maria

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 1 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har under året

Läs mer

Årsredogörelse för. Autism- och Aspergerföreningen Västra Götaland Söder. Org.nr. 865501-0653. Räkenskapsåret 2011 01 01 2011 12 31

Årsredogörelse för. Autism- och Aspergerföreningen Västra Götaland Söder. Org.nr. 865501-0653. Räkenskapsåret 2011 01 01 2011 12 31 1 Årsredogörelse för Autism- och Aspergerföreningen Västra Götaland Söder Org.nr. 865501-0653 Räkenskapsåret 2011 01 01 2011 12 31 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRENINGEN VÄSTRA

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Riktlinjer för 2008-2012 för Sveriges Vägledarförening: Synliggöra Sveriges Vägledarförening Bevaka och stärka vägledningen nationellt och internationellt Utveckla vägledningsprofessionen

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2010-01-01 2010-12-31. f ö r. F ö r e n i n g e n L ä s r ö r e l s e n. Org. nr. 802408-4033

Å R S R E D O V I S N I N G 2010-01-01 2010-12-31. f ö r. F ö r e n i n g e n L ä s r ö r e l s e n. Org. nr. 802408-4033 Å R S R E D O V I S N I N G 2010-01-01 2010-12-31 f ö r F ö r e n i n g e n L ä s r ö r e l s e n Org. nr. 802408-4033 V E R K S A M H E T B E R Ä T T E L S E Föreningen Läsrörelsen 1/1 31/12 2010 Den

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 x INNEHÅLL RIKSFÖRBUNDET SPES 2014 I. Årets förbundsstyrelser och deras sammansättning 2. Ungdomssektionen 3. Utbildningar, konferenser, möten

Läs mer