KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Möteshandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Möteshandlingar 2007-11-20"

Transkript

1 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Möteshandlingar

2 Dnr: Styrgruppsärende Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Hamnstrategi, Framtidens flygplatser m.fl. remisshantering På styrgruppens sammanträde den 5 oktober informerades bl.a. om remisserna: Framtidens flygplatser och Hamnstrategin. På BRU:s presidiemöte den 16 oktober beslutades att Kommunikationsenheten på Västra Götalandsregionen kommer att sammanställa förslag till yttrande beträffande nedanstående remisser: Hamnstrategi strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet (SOU 2007:58) Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet ett framtidsperspektiv (SOU 2007:59) Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) Ett strategiskt nät av kombiterminaler intermodala noder i det svenska godstransportsystemet BRU:s förslag till yttrande har remitterats till de fyra kommunalförbunden för synpunkter. Då remisstiden är kort har följande remisshantering godkänts av Förbundsstyrelsen: BRU:s förslag till yttrande översänds på snabbremiss till kommunerna via Nätverket för infrastruktur. Synpunkter från kommunerna lämnas till GR senast den 16 november. Förslag till yttrande förankras i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad den 20 november. Förbundsstyrelsens presidium tar beslut i frågan den 27 november och GR:s synpunkter lämnas till BRU den 28 november.

3 Regionstyrelsen i Västra Götaland tar beslut i frågan den 11 december. BRU:s förslag till yttrande bifogas och kommunernas samlade synpunkter i frågan kommer att presenteras den 20 november. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslås besluta att till protokollet anteckna förd diskussion; samt att kansliet överlämnar styrgruppens synpunkter på remisserna till förbundsstyrelsens presidium Göteborg Bo Aronsson /Georgia Larsson

4 REGIONUTVECKLING Kommunikationsenheten Rolf Thor Förslag till Yttrande RUN RUN Näringsdepartementet Stockholm Yttrande över betänkandena Hamnstrategi (SOU 2007:58), Strategiska godsnoder (SOU 2007:59) och Banverket rapport Ett strategiskt nät av kombiterminaler, N2007/8045/IR, N2007/8043/IR Ärendet Västra Götalandsregionen och länets kommuner har en väl utvecklad planerings- och beslutssamverkan vad gäller regionala utvecklingsfrågor av strategisk karaktär. Dessa äreden hanteras i det gemensamma politiska forat Beredningsgruppen för Regionutveckling, där kommunala och regionala synpunkter vägs samman. Detta yttrande har behandlats i beredningsgruppen. Beslut fattas av regionstyrelsen. Hamnstrategi Det är vår uppfattning att Sverige som ett litet, perifert beläget land med ett mycket stort beroende av en väl fungerande utrikeshandel måste ägna stor kraft åt att säkra en god internationell tillgänglighet. Väl fungerande sjötransportmöjligheter med direkt tillgänglighet till strategiska handelsområden över hela världen och med hög frekvens inom Europa har en avgörande betydelse för näringslivets utvecklingsförutsättningar. Vi vill understryka betydelsen av att peka ut landets strategiska hamnar för att det ska vara möjligt att få fram och styra investeringar i väg- och järnvägsstråk på ett samordnat och konsekvent sätt. En trafikslagsövergripande strategi för viktiga stråk och noder (hamnar och andra terminaler) är en förutsättning för att bygga bort flaskhalsar och minska sårbarheten i godstransportsystemen. Det är också en förutsättning för att skapa ett mer hållbart transportsystem och begränsa miljöpåverkan Det är nödvändigt att skapa effektiva godsflöden genom en koncentration till ett begränsat antal hamnar som t ex kan erbjuda bredd och frekvens vad gäller linjer och destinationer. Det är också angeläget att slå vakt om direktanlöp till svensk hamn med interkontinentala Postadress Besöksadress Telefon Telefax Regionens Hus N Hamngatan Box Göteborg

5 linjer. Göteborgs hamn är den enda som har möjlighet att konkurrera i detta sammanhang. Hamnen har dessutom ett brett utbud av närsjöfartslinjer med hög frekvens och är självklart av nationell strategisk betydelse. RailPort-systemet ger god tillgänglighet till Göteborgs hamn för många orter runt om i landet. Vi delar uppfattningen att ett utpekande av de viktigaste hamnarna i hög grad måste bygga på marknadens, d v s varuägarnas prioriteringar. Dagens godsvolymer speglar marknadens gällande värderingar och ger också en tydlig indikation på det hamnanknutna godsflödets belastning på den anslutande landinfrastrukturen. Utifrån en strikt kapacitetssynpunkt behövs ett fåtal hamnar för att ta hand om den helt dominerande delen av det sjötransporterade godset. Det behövs från kapacitetssynpunkt definitivt ingen utbyggnad av nya hamnar. Vi tillstyrker utredningens förslag till strategiska hamnar. Kombiterminaler Hamnstrategi- och kombiterminalutredningarna beskriver hur viktiga hamnar och kombiterminaler genom sin placering och sina funktioner utgör delar av ett gemensamt nät av viktiga godsstråk inom landet med förbindelse till de länder som är viktigast för svensk utrikeshandel. Som kombiterminalutredningen konstaterar är godstransporterna inom landet starkt koncentrerade till ett fåtal stråk som bedöms mycket stabila. Vi tycker att detta är en mycket bra utgångspunkt för att identifiera de viktigaste noderna i godstransportsystemet. Kombiterminalutredningen föreslår att sammanlagt åtta orter pekas ut som lämpliga för att lokalisera eller ytterligare utveckla omlastningsmöjligheterna för enhetslastbärare. Luleå, Malmö, Göteborg, Jönköping, Hallsberg och Stockholm har pekats ut av samtliga tillfrågade aktörer. Utredningen har därutöver pekat ut Umeå och Älmhult. Dessutom föreslås att de av Hamnstrategiutredningen utpekade hamnarna får erbjudande om att ansluta kombiterminalen på hamnområdet till det strategiska nätet. En målsättning är att priset för att nyttja tjänsterna i terminalen ska vara så lågt som möjligt utan att särskilda subventioner utgår. Vi tillstyrker utredningens förslag i denna del. Det är angeläget att godstransportsystemet blir mer effektivt och samtidigt mer hållbart ur miljösynpunkt. En grundläggande förutsättning för en sådan utveckling är enligt vår bedömning att det finns tillgång till ett antal regionala järnvägsterminaler där godset kan flyttas mellan olika trafikslag. Den regionala karaktären borgar för att kunden får en närhet till en fungerande terminal och därmed en reell möjlighet att träffa ett val att transportera sitt gods genom att utnyttja järnvägssystemet. Väl fungerande och rätt lokaliserade regionala terminaler kan få stor betydelse för möjligheterna att skapa mer hållbara godstransportlösningar. Det tidigare omnämnda RailPort-konceptet har varit mycket framgångsrikt och inneburit att betydande godsvolymer till/från Göteborgs hamn har kunnat flyttas från väg till järnväg. Konceptet har också visat att sam-modala lösningar är möjliga även för relativt korta transportavstånd. Regionala terminaler bör ha en stark lokal förankring bl a i ägandet. De bör kunna drivas på kommersiella villkor men ett etableringsstöd kan vara befogat. Vi anser att staten bör överväga en sådan möjlighet. Vi har nyligen genomfört en studie av möjligheterna att utveckla regionala järnvägsterminaler i Västra Götaland dels utifrån dagens konkurrenssituation, dels utifrån ett tänkbart läge där järnvägens konkurrensmöjligheter stärkts väsentligt. Slutsatsen av studien är att Falköping och Uddevalla bedöms intressanta som kombi- /dryportterminaler. Skövde och Stenungssund bedöms kunna utvecklas som terminaler för konventionell

6 godstrafik. Med en stärkt konkurrenskraft för järnvägen bedöms dessutom Strömstad och Åmål ha möjlighet att attrahera betydande volymer som kombi-/dryportterminaler. REGIONSTYRELSEN

7 REGIONUTVECKLING Kommunikationsenheten Rolf Thor Förslag till Yttrande RUN Näringsdepartementet Stockholm Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) Ärendet Västra Götalandsregionen och länets kommuner har en väl utvecklad planerings- och beslutssamverkan vad gäller regionala utvecklingsfrågor av strategisk karaktär. Dessa ärenden hanteras i det gemensamma politiska forat Beredningsgruppen för regionutveckling, där kommunal och regionala synpunkter vägs samman. Övergripande synpunkter på förslagen Vi tycker att det är värdefullt om utredarens förslag till en robust och långsiktig finansieringsmodell för det samlade flygplatssystemet blir verklighet. Det skulle ge tydliga besked och förutsättningar för att långsiktigt driva flygplatser på berörda orter. Vi delar också uppfattningen att verksamhetsformerna för Luftfartsverket ändras så att förvaltning och drift av flygplatser läggs i ett aktiebolag. Kategorisering av flygplatser och ersättningssystem Vi tillstyrker kategoriseringen i nationellt respektive regionalt strategiska flygplatser samt övriga flygplatser som är kopplat till föreslaget ersättningssystem. Landvetter flygplats är självklart nationellt strategisk. Göteborg City och Trollhättan bör naturligt ingå i kategorin regionalt strategiska flygplatser. Vi tycker att utredarens förslag till kriterier för ersättning mm är rimliga. Statens ersättning till regionalt strategiska flygplatser bör bestämmas till 75 procent av driftunderskottet för de flygplatser som får full ersättning. Luftfartsverkets verksamhetsform Vi tillstyrker en bolagisering av luftfartsverkets verksamhet. Vi delar uppfattningen att staten bör överväga att ta in privata intressenter i flygplatsbolaget för att främja effektiviteten. Landvetter flygplats Utredaren föreslår att staten bör överväga en utförsäljning av Landvetter eller Malmö till regionala/kommunala/privata intressenter. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Regionens Hus N Hamngatan Box Göteborg

8 Trafikutbudet på Landvetter flygplats har en mycket stor betydelse bl a för det internationellt beroende näringslivet i Västsverige. Flygplatsen är en mycket viktig nod för såväl gods- som persontransportsystemet. Vi delar uppfattningen att ett ändrat ägarskap för Landvetter flygplats kan stärka möjligheterna att utveckla flygplatsen efter dess förutsättningar. Vi anser att frågan om ett förändrat ägande av Landvetter flygplats är intressant och bör prövas vidare. Vi är intresserade av att delta i en fördjupad diskussion om förutsättningarna för en förändring av ägandet. REGIONSTYRELSEN

9 Dnr: Styrgruppsärende Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Planeringsförutsättningar för lokalisering av handel utmed Kungälvsleden Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs stad daterad beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Utredningen med bilagor finns på Förslag till yttrande, daterat , har upprättats. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslås besluta att godkänna förslag till yttrande, daterat Göteborg Bo Aronsson /Pia Arnesson

10 Dnr: Styrgruppsärende Tjänsteutlåtande Pia Arnesson Planeringsförutsättningar för lokalisering av handel utmed Kungälvsleden Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs stad daterad beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Bakgrund och syfte Utredningsområdet, som sträcker sig längs Kungälvsleden (E6) mellan Tingstadstunneln och Angeredsbron, har sedan långt tillbaka använts för olika verksamheter med en tydlig inriktning mot logistik och distribution. Under senare år har handel i betydande omfattning etablerats i den norra delen. Intressenter har under den senaste tiden uppvaktat kommunen för att få etablera detaljhandel, framför allt i den södra delen av området. Syftet med den utredning som nu presenteras är att studera om etablering av handel är lämpligt inom utredningsområdet, i så fall var samt omfattning och typ av handel. Sammanfattning av utredningen Utredningsområdet är mycket vidsträckt och kan teoretiskt sett inrymma omfattande ytor av handel. I utredningen konstateras att det av flera skäl är olämpligt att sprida ytterligare handel över hela området utan tillkommande handel bör koncentreras till ett begränsat geografiskt område. I anslutning till utredningsområdet finns två lokala torg, Kärra centrum och Selma Lagerlöfs Torg. Bostädet saknas helt inom utredningsområdet. Två alternativa lokaliseringar beskrivs, dels kring Tagenemotet i norr och dels kring Exportgatan i utredningsområdets södra del (se karta sid 3). Utöver detta har en alternativ etablering vid Bäckebols gård utvärderats. Vidare beskrivs ett noll-alternativ som innebär att ingen ytterligare handel medges vid Kungälvsleden. Idag är handeln inom området koncentrerad till ett område i Bäckebol som har en för Göteborgsregionen unik profil och som utgör nordens största home center. Trafikbelastningen utmed Kungälvsleden är idag mycket hög och en förutsättning för att kunna etablera ytterligare handel är att trafiksituationen

11 och tillgängligheten till området avsevärt förbättras. Etablering av handel kommer, oavsett läge, att medföra ökad trafik. Utredningen föreslår att en utveckling av ytterligare handel i området bör ske med utgångspunkt från Tagenemotet i anslutning till Bäckebol Home Center. Detta alternativ bedöms vara den mest fördelaktiga lösningen för befintlig handel. Handeln vid de lokala torgen bedöms inte störas om den nuvarande identiteten bibehålles och tas tillvara i det fortsatta utvecklingsarbetet. Under förutsättning att området kring Tagenemotet bibehåller en tydlig handelsprofil bedöms det finnas marknadsmässiga förutsättningar för att handelsytan kan växa med kvm fram till år Området bedöms inte som en lämplig lokalisering av dagligvaruhandel. Kansliets kommentarer Utredningen belyser på ett tydligt och klargörande sätt effekter för de olika etableringsalternativen. GR delar uppfattningen att Tagene är det alternativet som har bäst förutsättningar för lokalisering av handel. En koncentration av främst volymhandel i detta område hindrar inte en utveckling av utredningsområdets södra delar. Det kan till och med vara så att t ex logistikverksamheter gynnas av en förbättrad trafiksituation på Kungälvsleden. GR instämmer i att det är viktigt, ur ett kund- men också ur ett miljöperspektiv, att handeln begränsas till ett område och inte sprids ut utmed hela Kungälvsleden. För att bli attraktivt och konkurrenskraftigt för kunderna är det också viktigt att området behåller en tydlig profil, t ex genom att nya handelsetableringar kompletterar redan befintlig handel. Det är också viktigt att betrakta etableringar av ny handel i förhållande till övriga verksamheter. Utmed Kungälvsleden finns en stor potential för ytterligare utveckling av logistikverksamheter och i utredningen konstateras att en stor del av utredningsområdet utgör ett gynnsamt regionalt läge för logistik. Då det finns ett behov av områden för nya logistiketableringar i Göteborgsregionen är det viktigt att områden som är lämpliga för sådan verksamhet inte hindras av andra verksamheter. En koncentration av handeln ökar möjligheterna att hantera de trafikproblem som måste lösas, oavsett vilket läge som väljs. Området bör vara lätt och trafiksäkert att nå inte bara för bilister utan även för övriga besökare, inte minst kollektivtrafikresenärer. Det är bra att det uttrycks en ambition att resande med kollektivtrafik skall underlättas. Detta kan ske på

12 olika sätt, t ex genom de satsningar som K2020 innebär. Enligt K2020 ska minst 40 % av alla resor i Göteborgsregionen göras med kollektivtrafik år I utredningen konstateras att kommunen måste vara tydlig och konsekvent när det gäller inställningen till handelns rumsliga utveckling. Detta är viktigt, inte minst ur ett regionalt perspektiv, för att kunna skapa en uthållig handelsstruktur i hela regionen. Två alternativa lokaliseringar av volymhandel

13 Dnr: Styrgruppsärende Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Förslag till sammanträdestider 2008 Förslag till sammanträdestider 2008 för styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad har upprättats, se bifogat pm Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslås besluta att godkänna förslag till sammanträdestider, daterad Göteborg Bo Aronsson /Georgia Larsson

14 Dnr: Styrgruppsärende Georgia Larsson Förslag till sammanträdestider januari Styrgruppen (v 3) kl Studieresa Lilla Edet 6 mars Styrgruppen/Luftvårdsprogrammet (v 10) kl april Styrgruppen(v 17) studieresa Barcelona 5 juni Styrgruppen (v 23) kl augusti Styrgruppen (v 35) kl oktober Styrgruppen (v 41) kl november Styrgruppen (v 47) kl Luftvårdsprogrammet kl (obs! separat möte)

15 Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll Cecilia Kvist Tid: fredag 5 oktober kl Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter Anneli Hulthén (s), Göteborg, ordförande Hans Bergfelt (m), Mölndal, vice ordförande Elaine Björkman (s), Ale Gun-Marie Daun (kd), Kungälv Rolf Edvardsson (s), Öckerö Bjarne Färjhage (c), Lilla Edet Göran Hildén (fp), Härryda Kenneth Johansson (s), Lerum Kenneth Nilsson (fp), Kungsbacka Roland Rydin (m), Göteborg Lasse Selander (v), Partille Anita Skoglund (m), Alingsås Eva Warnvik Ahlén (s), Stenungsund Övriga närvarande Bo Aronsson, GR Pia Arnesson, GR Joanna Friberg, GR Per Kristersson, GR Kerstin Elias, GR Cecilia Kvist, GR 1. Val av justeringsman Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Hans Bergfelt (m). 2. Meddelanden Bo Aronsson delade ut ett Nyhetsbrev för oktober månad från Europakorridoren och Målbild för kollektivtrafiken i Göteborgsregionen delrapport nr 4 antagen av förbundsstyrelsen i september 2007.

16 3. Verksamhetsinriktning 2009 Arbetet med Verksamhetsinriktningen för 2009 (VI 2009) har tagit sin början och beslut om VI 2009 kommer att tas på förbundsfullmäktige i juni På styrgruppens förra möte fördes en god diskussion kring aktuella frågor för VI Dessa frågor, bl a former för finansiering av regional infrastruktur och utvecklandet av hållbarhetsmodellen, kommer att vara aktuella även för VI Bjarne Färjhage (c) tog upp frågan hur mycket klimat- och sårbarhetsutrednings slutsatser påverkar vår framtida planering och inriktningen på den. Ordförande Anneli Hulthén (s) bad styrgruppen att fundera över om någon fråga skall tillkomma i diskussionen inför VI 2009 eller strykas jämfört med VI Frågan tas upp igen på kommande styrgruppsmöte. att till protokollet anteckna lämnad information. 4. Klimat- och sårbarhetsutredningen Joanna Friberg drog kort om slutbetänkandet från klimat- och sårbarhetsutredningen Sverige inför klimatförändringarna hot och möjligheter. Slutsatsen är att Sverige kommer att påverkas kraftigt av klimatförändringarna och att anpassningen till klimatförändringarna bör påbörjas redan idag. Vidare föreslås ökat ansvar för kommuner och länsstyrelser. Överlag kommer naturolyckorna att öka och det kan få effekter för hälsan. Riskerna för Göteborgsregionens del är främst påverkan på dricksvattenkvalitén och skredrisken i Göta älvdalen. Klimat- och sårbarhetsutredningen tar också upp förväntade positiva effekter som ökad tillväxt inom skogs- och jordbruk, ökade möjligheter för turistnäringen och att Sveriges energibalans gynnas. Till kommande styrgruppsmöte är Åke Johansson från Statens geotekniska institut inbjuden.

17 att till protokollet anteckna lämnad information. 5. Aktuella statliga utredningar Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet Bo Aronsson drog kort om flygplatsutredningens betänkande Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet. Utredningen föreslår bl a en ny indelning av flygplatserna i tre kategorier och att Luftfartsverket bolagiseras. Landvetter flygplats föreslås bli nationell strategisk flygplats där staten garanterar 100 % av driftsunderskottet och Göteborgs City Airport föreslås bli regional strategisk flygplats där staten garanterar 75 % av driftsunderskottet. Bolagiseringen av Luftfartsverket innebär att det ombildas till två fristående aktiebolag. Det öppnar upp för privat delägande samt regionala och kommunala intressenter. Frågor som kan behövas diskuteras är bl a om och hur GR skall ta ett regionalt helhetsperspektiv för flygplatserna i regionen. Hamnstrategi strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet Cecilia Kvist drog kort om slutbetänkande från Hamnstrategiutredningen, Hamnstrategi strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet. Hamnstrategiutredningen har pekat ut Göteborgs Hamn av särskilt strategisk betydelse för det svenska godstransportsystemet. De föreslår vidare att Sjöfartsverket skall svara för underhåll av farlederna ända intill kaj, samt att farlederna håller hög kvalitet och uppfyller internationell standard. Infrastrukturobjekt som gagnar den strategiska hamnen kommer att få prioritet. Särskilt uppmuntras objekt där regional enighet nåtts. D v s att trafikverken och kommunala och regionala intressenter enats om prioritering. De strategiska hamnarna föreslås åta sig vissa förpliktelser bl a vara allmänna och dygnet-runt-öppna. Vidare förutsätts att de skall medverka i regionala överenskommelser om finansiering av sjö- och landinfrastruktur, samt bedriva en ambitiös och aktiv näringspolitik.

18 att till protokollet anteckna lämnad information. 6. Förslag till slutfinansiering av projekt inom Gökungen samt avslutning av Gökungeprojektet Handlingen var utskickad med kallelsen och ansågs därmed föredragen. att godkänna utbetalning av projekt enligt projektlista, daterad , att godkänna att medlen för Polhemsplatsen-Odinsplatsen omfördelas till Nordstaden och till Cykelparkering vid Centralstationen, att godkänna avslutandet av projekten Göken/Gökungen, samt att godkänna att resterande medel förs över till ett GR-konto med syfte att finansiera kollektivtrafikfrämjande åtgärder. 7. Landvetter centrum, program Handlingen var utskickad med kallelsen och ansågs därmed föredragen. att godkänna föreslag till yttrande, daterat Förslag till yttrande över FÖP staden Alingsås, utställningshandling Handlingen var utskickad med kallelsen och ansågs därmed föredragen. att godkänna förslag till yttrande, daterat Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, samrådsupplaga Handlingen var utskickad med kallelsen och ansågs därmed föredragen. att godkänna förslag till yttrande, daterat

19 10. Förslag till sammanträdestider 2008 Förslag till sammanträdestider för 2008 har tagits fram och i förslaget föreslås en studieresa i april. I diskussionen framkom att flera ville avvakta med beslut om sammanträdestider för En studieresa görs företrädesvis i mars eller april, onsdag eftermiddag till fredag eftermiddag. Ordförande Anneli Hulthén (s) bad styrgruppens ledamöter att se över förslaget till sammanträdestider till nästa möte. att ta upp förslag till sammanträdestider och studieresa på nästa möte. 11. Rapport från politikernas regionala uppdrag Götalandsbanan: Bo Aronsson rapporterade att frågan väckts och diskuteras om projektet Götalandsbanan skall drivas i bolagsform. Bo har fört upp frågan till förbundsstyrelsens presidium. VGR Beredningsgruppen för miljö: Kenneth Johansson (s) rapporterade att projekt Smart Energi har startat. Projektet går ut på att minska beroendet av fossil energi. att till protokollet anteckna lämnad information. 12. Hemsida Joanna Friberg visade GR:s nya hemsida; uppbyggnad och struktur. På hemsidan finns information om kommande möten, kallelser, möteshandlingar och protokoll. Hemsideadressen är att till protokollet anteckna lämnad information. 13. Övriga frågor Västra stambanan: Kenneth Johansson (s) informerade att Lerums kommun har skickat en begäran till infrastrukturminister Åsa Torstensson om en

20 opartisk utredning av utbyggnaden av fyrspår på Västra stambanan genom Lerums kommun. Gråbotäkten: Frågan ställdes om vad nytt som skett i Gråboärendet d v s Gråbotäkten. Bo Aronsson meddelade att kansliet följer ärendet och just nu avvaktar man Länsstyrelsens remiss i ärendet. att till protokollet anteckna lämnad information. 14. Nästa sammanträde Nästa sammanträde är tisdag den 20 november. Kansliet tar fram förslag på en tur till kritiska platser utmed Göta älv som diskuterades i punkten om klimat- och sårbarhetsutredningen. Göteborg Cecilia Kvist Justeras: Anneli Hulthén Hans Bergfelt

21 För kännedom Styrgruppsärende Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Avlämnade remissvar samt övrigt avlämnade synpunkter Kansliet har yttrat sig över följande: Program för Vindskraftspark vid Arendal/Risholmen Planeringsförutsättningar för Södra Skärgården Bostäder utmed Oxledsvägen, Programsamråd Göteborg Georgia Larsson

Styrgruppen för regional planering/regionalt luftvårdsprogram

Styrgruppen för regional planering/regionalt luftvårdsprogram Styrgruppen för regional planering/regionalt luftvårdsprogram Protokoll 2006-11-16 Pernilla Hellström Cecilia Kvist Tid: Torsdag 16 november kl 13.00 15.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2008-10-09 Georgia Larsson Tid: 13-16, 9 oktober 2008 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter Anneli Hulthén (s),

Läs mer

Styrgruppen för regional planering

Styrgruppen för regional planering Styrgruppen för regional planering Protokoll 2005-10-06 Georgia Larsson Tid: 13.00 16.00 Plats: GR:s kansli, rum 135 Närvarande ledamöter Leif Johansson (s), Kungälv, ordförande Roland Rydin (m), Göteborg,

Läs mer

Styrgruppen för Regional planering

Styrgruppen för Regional planering Styrgruppen för Regional planering Protokoll 16 september 2004 Cecilia Kvist Närvarande Leif Johansson, Kungälv, ordförande Elaine Björkman, Ale Tore Hult, Alingsås Kia Andréasson, Göteborg Anneli Hulthén,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2008-03-06 Georgia Larsson Tid: 13.30 16.00 Plats: Preemraff i Göteborg Närvarande ledamöter Anneli Hulthén (s), Göteborg,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2008-06-05 Georgia Larsson Tid: 13.00-16.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter Anneli Hulthén (s), Göteborg,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2009-09-28 Georgia Larsson Tid: 13-16 Plats: Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Göteborg Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 14 januari 2015, kl. 13.00-15.30 Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Johan Nyhus (S), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2010-11-11 Georgia Larsson Tid: 13-16 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter Owe Nilsson (s), Göteborg, ordförande

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2009-11-05 Georgia Larsson Tid: 13-16 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter Kenneth Johansson (s), Lerum, ordförande

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl. 10.30 12.45 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg, ordförande

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Möteshandlingar 2008-04-25

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Möteshandlingar 2008-04-25 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Möteshandlingar 2008-04-25 Göteborg 2008-04-14 Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Kallelse Ledamöter hälsas härmed välkomna till sammanträde med styrgruppen

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Möteshandlingar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Möteshandlingar Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Möteshandlingar 2008-01-18 1 Dnr: 08-7.20 Styrgruppsärende 2008-01-18 Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Investeringsplaner fortsatt samverkan Första

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2009-08-21 Georgia Larsson Tid: 10.30-12.00 Plats: Tofta herrgård, Kungälvs kommun Närvarande ledamöter Owe Nilsson (s),

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Möteshandlingar 2008-06-05

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Möteshandlingar 2008-06-05 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Möteshandlingar 2008-06-05 1 Göteborg 2008-05-27 Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Kallelse Ledamöter hälsas härmed välkomna till sammanträde med

Läs mer

Styrgruppen för Regional planering/regionalt luftvårdsprogram

Styrgruppen för Regional planering/regionalt luftvårdsprogram Styrgruppen för Regional planering/regionalt luftvårdsprogram Protokoll 2005-11-17 Georgia Larsson Tid: 13.00 16.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter Leif Johansson (s), Kungälv, ordförande

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2009-06-04 Georgia Larsson Tid: 13-16 Plats: Alingsås kommun Närvarande ledamöter Kia Andréasson (mp), Göteborg Benny

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Styrgruppen för Regional planering

Styrgruppen för Regional planering Styrgruppen för Regional planering Anteckningar/ Protokoll 2006-02-2/3 Georgia Larsson Tid: torsdag 2 februari fredag 3 februari 2006 Plats: Säröhus Närvarande ledamöter Leif Johansson (s), Kungälv, ordförande

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) SKRIVELSE 1 (2) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET

Läs mer

Godstransportstrategi för Västra Götaland

Godstransportstrategi för Västra Götaland Dnr: Godstransportstrategi för Västra Götaland Christian Bergman, VGR, berättar vid sammanträdet om arbetet med att ta fram en regional godstransportstrategi. Den handlar om hur Västra Götaland ska utvecklas

Läs mer

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 21 oktober 2016, kl. 13.00-15.00 Plats: Fregatten, Stenungsunds kommun Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S),

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2012-03-22 Shahbaz Khan Datum: 2012-03-22. kl. 13-15.30 Plats: Läppstiftet Konferens, Lilla Bommen 1-2 Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 11 december 2006, kl , Nolhaga slott, Alingsås

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 11 december 2006, kl , Nolhaga slott, Alingsås FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 11 december 2006, kl. 13.45-14.00, Nolhaga slott, Alingsås Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordf Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg Anneli Hulthén

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 september, kl. 14.30-15.00, Gunnebo slott, Mölndals kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 september, kl. 14.30-15.00, Gunnebo slott, Mölndals kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 september, kl. 14.30-15.00, Gunnebo slott, Mölndals kommun Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Anneli Hulthén (s), Göteborg

Läs mer

Uppdrag till GRs valberedning gällande regionala bolag

Uppdrag till GRs valberedning gällande regionala bolag Dnr: 07-220.012 Styrelseärende 1 2007-12-14 Till Förbundsstyrelsen Uppdrag till GRs valberedning gällande regionala bolag GRs valberedning har förutom för Göteborgsregionens kommunalförbund sedan ett antal

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Stefan Svensson (m), Partille, ordf. Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna

Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna Protokoll 2005-11-18 Gunnel Rydberg Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna Tid: Fredagen den 18 november 2005 Plats: Riverton Hotell, Göteborg Närvarande: Jonas Ransgård (m), ordf Bo Pettersson

Läs mer

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70)

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70) TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Landstingsdirektören Handläggare: Hans Brattström 2007-11-10 LS 0710-1097 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det framtida flygplatssystemet

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: Fredag 18 mars 2016, kl. 09.35-13.25 Plats: Stenungsunds kommunhus, Strandvägen 15, Stenungsund Närvarande ledamöter Derya Tumayer (MP),

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 oktober, kl. 9.00-13.35, Hotell Halland, Kungsbacka kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 oktober, kl. 9.00-13.35, Hotell Halland, Kungsbacka kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 oktober, kl. 9.00-13.35, Hotell Halland, Kungsbacka kommun Ledamöter Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda, ordf. Owe Nilsson (s),

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 7 maj 2010, kl , Ullevi konferens, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 7 maj 2010, kl , Ullevi konferens, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 7 maj 2010, kl. 9.00-14.20, Ullevi konferens, Göteborg Ledamöter Jan Hallberg (M), Göteborg, ordf Stefan Svensson (M), Partille Jarl Karlsson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 6 februari 2015, kl. 11.30-12.00 Plats: Marstrands havshotell, Kungälvs kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf Stefan Svensson (M), Partille

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 4 december 2009, kl , Kommunhuset, Partille kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 4 december 2009, kl , Kommunhuset, Partille kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 4 december 2009, kl. 9.00 13.15, Kommunhuset, Partille kommun Ledamöter Jan Hallberg (M), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (S), Göteborg Ann

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Inga-Lill

Läs mer

Till: Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Göteborg, 4 april 2014

Till: Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Göteborg, 4 april 2014 Till: Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Göteborg, 4 april 2014 Kallelse Ledamöter hälsas välkomna till sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad den 11 april kl 09.00-12.00, lokal

Läs mer

Presentation av tjänstemannaorganisationen

Presentation av tjänstemannaorganisationen Styrgruppsärende 2015-03-06 Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Presentation av tjänstemannaorganisationen GRs planeringschef Maria Sigroth presenterar den tjänstemannaorganisation som hanterar

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Tid: Torsdagen 31 augusti 2000, kl 14.00-16.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum Trappen Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Ordförande Hillevi Ottosson

Läs mer

Utdrag ur protokoll ( 65) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 18 september 2015 på Arken i Göteborg

Utdrag ur protokoll ( 65) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 18 september 2015 på Arken i Göteborg Protokoll Förbundsstyrelsen 2015-09-18 Utdrag ur protokoll ( 65) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 18 september 2015 på Arken i Göteborg 65 Dnr: 15-68.22 Delrapport från Sverigeförhandlingen:

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området

Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen för det sociala området Tid: 4 juni 2007 Plats: Hjortviken Konferens, Hindås Närvarande: Madeleine Dahlgren (s), Lilla Edet Carina Liljesand (kd), Göteborg Nicklas Attefjord (mp), Öckerö Siw

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag 1 november 1995, kl , Regionens Hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag 1 november 1995, kl , Regionens Hus, Göteborg från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag, kl 14.00 15.00, Regionens Hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Ingamaj Wallertz Olsson (m), Lerum Agneta Granberg (m), Göteborg

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare,

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 september 2010, kl , Nääs slott, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 september 2010, kl , Nääs slott, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 september 2010, kl. 11.00-14.25, Nääs slott, Lerums kommun Ledamöter Ing-Marie Samuelsson (S), ordf. 361-369, 371-375 Owe Nilsson (S),

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 11 februari 2011, kl , Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 11 februari 2011, kl , Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 11 februari 2011, kl. 9.00-15.20, Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (S),

Läs mer

Handelsstrategi för Göteborgsregionen

Handelsstrategi för Göteborgsregionen Handelsstrategi för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Handelsstrategi för Göteborgsregionen Den regionala handelsstrategin är en överenskommelse om att vi gemensamt tar

Läs mer

Styrgruppen för Regional planering/regionalt luftvårdsprogram

Styrgruppen för Regional planering/regionalt luftvårdsprogram Styrgruppen för Regional planering/regionalt luftvårdsprogram Protokoll 2006-04-20 Georgia Larsson Tid: 13.00 16.00 Plats: GR; Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter Leif Johansson (s), Kungälv, ordförande

Läs mer

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR)

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Sida Den tillgängliga regionen 2007-12-14 Remissyttrande 1(6) Harry Wiesel Dnr: 07-459 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet Framtidens

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 6 mars 2015, kl. 09.00-12.30 Plats: Radisson Blu Riverside Hotel, Lindholmen Göteborg Närvarande ledamöter Ulf Kamne (MP), Göteborg,

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Möteshandlingar 2009-04-17 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Möteshandlingar 2009-04-17 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Möteshandlingar 2009-04-17 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 1 Dnr: 09-25.11 Styrgruppsärende 2009-04-17 Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Strukturbildsanalys bostadsbyggande 2008,

Läs mer

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Yttrande 2016-03-29 l} 1 (5) -4 G3 VARBERGs KOMMUN Näringsdepartementet Dnr N2016/00179/TIF H!:GERIN-GSi

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 5 februari 2009, kl 08.30-10.50 Plats: GR-Huset, Rum 255 och rum 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M),

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Tid: Torsdag den 10 september 2015, kl. 14.00-16.00 Plats: At Work, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 16 september 2011, kl i Folkets hus, Lilla Edet

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 16 september 2011, kl i Folkets hus, Lilla Edet FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 16 september 2011, kl. 10.00-13.30 i Folkets hus, Lilla Edet Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Patrik Karlsson (S), Mölndal

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Dag och tid: Fredag den 3 juni 2016 kl 11 12 30 (dessförinnan studiebesök på enheten för samhällsorientering kl 9 11) Plats: Enheten för samhällsorientering, Integrationscentrum,

Läs mer

Styrgruppen för sociala området

Styrgruppen för sociala området Protokoll Styrgrupp Sociala området 2007-05-07 Lars-Göran Jansson Styrgruppen för sociala området Tid: 7 maj 2007 Plats: GR-huset, Göteborg Närvarande: Jonas Ransgård (m), Göteborg, tjänstgörande ordförande

Läs mer

Regional planering. - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund

Regional planering. - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund Regional planering - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund En regionplan var nittonde år! 6 3 Från regionplan till rådslag

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Remissvar: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3. Dnr N2016/00179/TIF

Remissvar: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3. Dnr N2016/00179/TIF Yttrande 2016-03-31 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Josefin Selander Remissvar: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3. Dnr N2016/00179/TIF Inledning

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-03-08 39 KS 402/16 Handlingsplan Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik Beslut Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Samlade synpunkter från GR angående inriktningsplaneringen gällande infrastrukturplanering

Samlade synpunkter från GR angående inriktningsplaneringen gällande infrastrukturplanering Dnr: 07-18.10 Styrelsesärende 2007-03-29 Till Förbundsstyrelsen Samlade synpunkter från GR angående inriktningsplaneringen gällande infrastrukturplanering 2010-2019 Västra Götalandsregionen har på försök

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 10 december 2004, kl. 12.00 12.15, i kommunalhuset, Partille kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 10 december 2004, kl. 12.00 12.15, i kommunalhuset, Partille kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 10 december 2004, kl. 12.00 12.15, i kommunalhuset, Partille kommun Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Inga-Lill

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 25 oktober 2007, kl 14.00-17.00 Plats: GR-Huset, rum 135 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området - Uppdraget som försvann Utredningens syfte och frågeställningar Syfte Rapportens ska fungera som ett diskussions- och beslutsunderlag

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 2006-09-28 Hans Troedsson Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 28 september 2006 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande: Endrick Schubert (s), Gbg, ordf Laila Åkerberg

Läs mer

Västsvenska paketet Sida 1

Västsvenska paketet Sida 1 Västsvenska paketet Sida 1 Ett paket för en växande region Västra Götaland det goda livet Halland bästa livsplatsen Göteborgsregionen uthållig tillväxt Ett hållbart Göteborg Sida 2 Visionen om Västsverige

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 26 maj 2000, kl 08.30-11.30 Hotel Strandbaden, Falkenberg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 26 maj 2000, kl 08.30-11.30 Hotel Strandbaden, Falkenberg Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 26 maj 2000, kl 08.30-11.30 Hotel Strandbaden, Falkenberg Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg Vivi-Ann Nilsson

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal-Mölnlycke Fokus Pixbo. Hulebäcksgymnasiet 2015-12-09

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal-Mölnlycke Fokus Pixbo. Hulebäcksgymnasiet 2015-12-09 Projekt Göteborg-Borås Informationsmöte Almedal-Mölnlycke Fokus Pixbo Hulebäcksgymnasiet 2015-12-09 Inledning Höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås Härryda kommun Planläggningprocessen och tidplan Pågående

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 25 februari 2000, kl 11.00 15.00 Sävelången Restaurang & Konferens AB, Nääs Fabriker

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 25 februari 2000, kl 11.00 15.00 Sävelången Restaurang & Konferens AB, Nääs Fabriker från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 25 februari 2000, kl 11.00 15.00 Sävelången Restaurang & Konferens AB, Nääs Fabriker Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med Beredningsgruppen för regionutveckling 2007-05-15

Handlingar. till sammanträde med Beredningsgruppen för regionutveckling 2007-05-15 Handlingar till sammanträde med Beredningsgruppen för regionutveckling 2007-05-15 1 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Beredningsgruppen för regionutveckling FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde 2007-05-15 kl 9.30-12.00

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 10 mars 2005, kl 09.00-12.00 Plats: Världskultur museet, Göteborg, Seminarierum 1 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 26 juni 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 17 oktober 2003, kl på Börsen i Göteborgs Stad

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 17 oktober 2003, kl på Börsen i Göteborgs Stad FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 17 oktober 2003, kl. 11.00-14.40 på Börsen i Göteborgs Stad Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg Inga-Lill

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Planera för verksamheter

Planera för verksamheter Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Göteborg 2010-09-23 Kallelse Ledamöter hälsas härmed välkomna till sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad torsdagen den 30 september kl.

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 12 februari 2016, kl. 9.00-12.00 Plats: Grand Hotel, Alingsås kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S), Göteborg Stefan Svensson

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 28 juni 2007, kl 09.00-13.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2014-10-22 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 22 oktober 2014, kl. 08.30-12.00 Plats: GR, lokal Pater Noster (219) Deltagare Jan Elftorp,

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/07 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Tid: Onsdagen 5 april, 2000, kl 14.00-16.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum 376 Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Ordförande Hillevi Ottosson (m),

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011 Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet Göteborg och Västsverige ska vara en attraktiv, hållbar och växande region nu och i framtiden För att skapa god

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Onsdagen 5 april 2006, kl 13.00-16.00 Plats: GR-Huset, Rum 377 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg (anlände

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen PM 2017:213 RI (Dnr 111-1133/2017) Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen Remiss från Stockholms läns landsting Remisstid den 19 oktober 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Datum 2016-03-30 Diarienummer KS/2016:24 Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Information om remissvaret Region

Läs mer