KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Möteshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Möteshandlingar 2007-11-20"

Transkript

1 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Möteshandlingar

2 Dnr: Styrgruppsärende Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Hamnstrategi, Framtidens flygplatser m.fl. remisshantering På styrgruppens sammanträde den 5 oktober informerades bl.a. om remisserna: Framtidens flygplatser och Hamnstrategin. På BRU:s presidiemöte den 16 oktober beslutades att Kommunikationsenheten på Västra Götalandsregionen kommer att sammanställa förslag till yttrande beträffande nedanstående remisser: Hamnstrategi strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet (SOU 2007:58) Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet ett framtidsperspektiv (SOU 2007:59) Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) Ett strategiskt nät av kombiterminaler intermodala noder i det svenska godstransportsystemet BRU:s förslag till yttrande har remitterats till de fyra kommunalförbunden för synpunkter. Då remisstiden är kort har följande remisshantering godkänts av Förbundsstyrelsen: BRU:s förslag till yttrande översänds på snabbremiss till kommunerna via Nätverket för infrastruktur. Synpunkter från kommunerna lämnas till GR senast den 16 november. Förslag till yttrande förankras i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad den 20 november. Förbundsstyrelsens presidium tar beslut i frågan den 27 november och GR:s synpunkter lämnas till BRU den 28 november.

3 Regionstyrelsen i Västra Götaland tar beslut i frågan den 11 december. BRU:s förslag till yttrande bifogas och kommunernas samlade synpunkter i frågan kommer att presenteras den 20 november. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslås besluta att till protokollet anteckna förd diskussion; samt att kansliet överlämnar styrgruppens synpunkter på remisserna till förbundsstyrelsens presidium Göteborg Bo Aronsson /Georgia Larsson

4 REGIONUTVECKLING Kommunikationsenheten Rolf Thor Förslag till Yttrande RUN RUN Näringsdepartementet Stockholm Yttrande över betänkandena Hamnstrategi (SOU 2007:58), Strategiska godsnoder (SOU 2007:59) och Banverket rapport Ett strategiskt nät av kombiterminaler, N2007/8045/IR, N2007/8043/IR Ärendet Västra Götalandsregionen och länets kommuner har en väl utvecklad planerings- och beslutssamverkan vad gäller regionala utvecklingsfrågor av strategisk karaktär. Dessa äreden hanteras i det gemensamma politiska forat Beredningsgruppen för Regionutveckling, där kommunala och regionala synpunkter vägs samman. Detta yttrande har behandlats i beredningsgruppen. Beslut fattas av regionstyrelsen. Hamnstrategi Det är vår uppfattning att Sverige som ett litet, perifert beläget land med ett mycket stort beroende av en väl fungerande utrikeshandel måste ägna stor kraft åt att säkra en god internationell tillgänglighet. Väl fungerande sjötransportmöjligheter med direkt tillgänglighet till strategiska handelsområden över hela världen och med hög frekvens inom Europa har en avgörande betydelse för näringslivets utvecklingsförutsättningar. Vi vill understryka betydelsen av att peka ut landets strategiska hamnar för att det ska vara möjligt att få fram och styra investeringar i väg- och järnvägsstråk på ett samordnat och konsekvent sätt. En trafikslagsövergripande strategi för viktiga stråk och noder (hamnar och andra terminaler) är en förutsättning för att bygga bort flaskhalsar och minska sårbarheten i godstransportsystemen. Det är också en förutsättning för att skapa ett mer hållbart transportsystem och begränsa miljöpåverkan Det är nödvändigt att skapa effektiva godsflöden genom en koncentration till ett begränsat antal hamnar som t ex kan erbjuda bredd och frekvens vad gäller linjer och destinationer. Det är också angeläget att slå vakt om direktanlöp till svensk hamn med interkontinentala Postadress Besöksadress Telefon Telefax Regionens Hus N Hamngatan Box Göteborg

5 linjer. Göteborgs hamn är den enda som har möjlighet att konkurrera i detta sammanhang. Hamnen har dessutom ett brett utbud av närsjöfartslinjer med hög frekvens och är självklart av nationell strategisk betydelse. RailPort-systemet ger god tillgänglighet till Göteborgs hamn för många orter runt om i landet. Vi delar uppfattningen att ett utpekande av de viktigaste hamnarna i hög grad måste bygga på marknadens, d v s varuägarnas prioriteringar. Dagens godsvolymer speglar marknadens gällande värderingar och ger också en tydlig indikation på det hamnanknutna godsflödets belastning på den anslutande landinfrastrukturen. Utifrån en strikt kapacitetssynpunkt behövs ett fåtal hamnar för att ta hand om den helt dominerande delen av det sjötransporterade godset. Det behövs från kapacitetssynpunkt definitivt ingen utbyggnad av nya hamnar. Vi tillstyrker utredningens förslag till strategiska hamnar. Kombiterminaler Hamnstrategi- och kombiterminalutredningarna beskriver hur viktiga hamnar och kombiterminaler genom sin placering och sina funktioner utgör delar av ett gemensamt nät av viktiga godsstråk inom landet med förbindelse till de länder som är viktigast för svensk utrikeshandel. Som kombiterminalutredningen konstaterar är godstransporterna inom landet starkt koncentrerade till ett fåtal stråk som bedöms mycket stabila. Vi tycker att detta är en mycket bra utgångspunkt för att identifiera de viktigaste noderna i godstransportsystemet. Kombiterminalutredningen föreslår att sammanlagt åtta orter pekas ut som lämpliga för att lokalisera eller ytterligare utveckla omlastningsmöjligheterna för enhetslastbärare. Luleå, Malmö, Göteborg, Jönköping, Hallsberg och Stockholm har pekats ut av samtliga tillfrågade aktörer. Utredningen har därutöver pekat ut Umeå och Älmhult. Dessutom föreslås att de av Hamnstrategiutredningen utpekade hamnarna får erbjudande om att ansluta kombiterminalen på hamnområdet till det strategiska nätet. En målsättning är att priset för att nyttja tjänsterna i terminalen ska vara så lågt som möjligt utan att särskilda subventioner utgår. Vi tillstyrker utredningens förslag i denna del. Det är angeläget att godstransportsystemet blir mer effektivt och samtidigt mer hållbart ur miljösynpunkt. En grundläggande förutsättning för en sådan utveckling är enligt vår bedömning att det finns tillgång till ett antal regionala järnvägsterminaler där godset kan flyttas mellan olika trafikslag. Den regionala karaktären borgar för att kunden får en närhet till en fungerande terminal och därmed en reell möjlighet att träffa ett val att transportera sitt gods genom att utnyttja järnvägssystemet. Väl fungerande och rätt lokaliserade regionala terminaler kan få stor betydelse för möjligheterna att skapa mer hållbara godstransportlösningar. Det tidigare omnämnda RailPort-konceptet har varit mycket framgångsrikt och inneburit att betydande godsvolymer till/från Göteborgs hamn har kunnat flyttas från väg till järnväg. Konceptet har också visat att sam-modala lösningar är möjliga även för relativt korta transportavstånd. Regionala terminaler bör ha en stark lokal förankring bl a i ägandet. De bör kunna drivas på kommersiella villkor men ett etableringsstöd kan vara befogat. Vi anser att staten bör överväga en sådan möjlighet. Vi har nyligen genomfört en studie av möjligheterna att utveckla regionala järnvägsterminaler i Västra Götaland dels utifrån dagens konkurrenssituation, dels utifrån ett tänkbart läge där järnvägens konkurrensmöjligheter stärkts väsentligt. Slutsatsen av studien är att Falköping och Uddevalla bedöms intressanta som kombi- /dryportterminaler. Skövde och Stenungssund bedöms kunna utvecklas som terminaler för konventionell

6 godstrafik. Med en stärkt konkurrenskraft för järnvägen bedöms dessutom Strömstad och Åmål ha möjlighet att attrahera betydande volymer som kombi-/dryportterminaler. REGIONSTYRELSEN

7 REGIONUTVECKLING Kommunikationsenheten Rolf Thor Förslag till Yttrande RUN Näringsdepartementet Stockholm Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) Ärendet Västra Götalandsregionen och länets kommuner har en väl utvecklad planerings- och beslutssamverkan vad gäller regionala utvecklingsfrågor av strategisk karaktär. Dessa ärenden hanteras i det gemensamma politiska forat Beredningsgruppen för regionutveckling, där kommunal och regionala synpunkter vägs samman. Övergripande synpunkter på förslagen Vi tycker att det är värdefullt om utredarens förslag till en robust och långsiktig finansieringsmodell för det samlade flygplatssystemet blir verklighet. Det skulle ge tydliga besked och förutsättningar för att långsiktigt driva flygplatser på berörda orter. Vi delar också uppfattningen att verksamhetsformerna för Luftfartsverket ändras så att förvaltning och drift av flygplatser läggs i ett aktiebolag. Kategorisering av flygplatser och ersättningssystem Vi tillstyrker kategoriseringen i nationellt respektive regionalt strategiska flygplatser samt övriga flygplatser som är kopplat till föreslaget ersättningssystem. Landvetter flygplats är självklart nationellt strategisk. Göteborg City och Trollhättan bör naturligt ingå i kategorin regionalt strategiska flygplatser. Vi tycker att utredarens förslag till kriterier för ersättning mm är rimliga. Statens ersättning till regionalt strategiska flygplatser bör bestämmas till 75 procent av driftunderskottet för de flygplatser som får full ersättning. Luftfartsverkets verksamhetsform Vi tillstyrker en bolagisering av luftfartsverkets verksamhet. Vi delar uppfattningen att staten bör överväga att ta in privata intressenter i flygplatsbolaget för att främja effektiviteten. Landvetter flygplats Utredaren föreslår att staten bör överväga en utförsäljning av Landvetter eller Malmö till regionala/kommunala/privata intressenter. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Regionens Hus N Hamngatan Box Göteborg

8 Trafikutbudet på Landvetter flygplats har en mycket stor betydelse bl a för det internationellt beroende näringslivet i Västsverige. Flygplatsen är en mycket viktig nod för såväl gods- som persontransportsystemet. Vi delar uppfattningen att ett ändrat ägarskap för Landvetter flygplats kan stärka möjligheterna att utveckla flygplatsen efter dess förutsättningar. Vi anser att frågan om ett förändrat ägande av Landvetter flygplats är intressant och bör prövas vidare. Vi är intresserade av att delta i en fördjupad diskussion om förutsättningarna för en förändring av ägandet. REGIONSTYRELSEN

9 Dnr: Styrgruppsärende Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Planeringsförutsättningar för lokalisering av handel utmed Kungälvsleden Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs stad daterad beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Utredningen med bilagor finns på Förslag till yttrande, daterat , har upprättats. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslås besluta att godkänna förslag till yttrande, daterat Göteborg Bo Aronsson /Pia Arnesson

10 Dnr: Styrgruppsärende Tjänsteutlåtande Pia Arnesson Planeringsförutsättningar för lokalisering av handel utmed Kungälvsleden Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs stad daterad beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Bakgrund och syfte Utredningsområdet, som sträcker sig längs Kungälvsleden (E6) mellan Tingstadstunneln och Angeredsbron, har sedan långt tillbaka använts för olika verksamheter med en tydlig inriktning mot logistik och distribution. Under senare år har handel i betydande omfattning etablerats i den norra delen. Intressenter har under den senaste tiden uppvaktat kommunen för att få etablera detaljhandel, framför allt i den södra delen av området. Syftet med den utredning som nu presenteras är att studera om etablering av handel är lämpligt inom utredningsområdet, i så fall var samt omfattning och typ av handel. Sammanfattning av utredningen Utredningsområdet är mycket vidsträckt och kan teoretiskt sett inrymma omfattande ytor av handel. I utredningen konstateras att det av flera skäl är olämpligt att sprida ytterligare handel över hela området utan tillkommande handel bör koncentreras till ett begränsat geografiskt område. I anslutning till utredningsområdet finns två lokala torg, Kärra centrum och Selma Lagerlöfs Torg. Bostädet saknas helt inom utredningsområdet. Två alternativa lokaliseringar beskrivs, dels kring Tagenemotet i norr och dels kring Exportgatan i utredningsområdets södra del (se karta sid 3). Utöver detta har en alternativ etablering vid Bäckebols gård utvärderats. Vidare beskrivs ett noll-alternativ som innebär att ingen ytterligare handel medges vid Kungälvsleden. Idag är handeln inom området koncentrerad till ett område i Bäckebol som har en för Göteborgsregionen unik profil och som utgör nordens största home center. Trafikbelastningen utmed Kungälvsleden är idag mycket hög och en förutsättning för att kunna etablera ytterligare handel är att trafiksituationen

11 och tillgängligheten till området avsevärt förbättras. Etablering av handel kommer, oavsett läge, att medföra ökad trafik. Utredningen föreslår att en utveckling av ytterligare handel i området bör ske med utgångspunkt från Tagenemotet i anslutning till Bäckebol Home Center. Detta alternativ bedöms vara den mest fördelaktiga lösningen för befintlig handel. Handeln vid de lokala torgen bedöms inte störas om den nuvarande identiteten bibehålles och tas tillvara i det fortsatta utvecklingsarbetet. Under förutsättning att området kring Tagenemotet bibehåller en tydlig handelsprofil bedöms det finnas marknadsmässiga förutsättningar för att handelsytan kan växa med kvm fram till år Området bedöms inte som en lämplig lokalisering av dagligvaruhandel. Kansliets kommentarer Utredningen belyser på ett tydligt och klargörande sätt effekter för de olika etableringsalternativen. GR delar uppfattningen att Tagene är det alternativet som har bäst förutsättningar för lokalisering av handel. En koncentration av främst volymhandel i detta område hindrar inte en utveckling av utredningsområdets södra delar. Det kan till och med vara så att t ex logistikverksamheter gynnas av en förbättrad trafiksituation på Kungälvsleden. GR instämmer i att det är viktigt, ur ett kund- men också ur ett miljöperspektiv, att handeln begränsas till ett område och inte sprids ut utmed hela Kungälvsleden. För att bli attraktivt och konkurrenskraftigt för kunderna är det också viktigt att området behåller en tydlig profil, t ex genom att nya handelsetableringar kompletterar redan befintlig handel. Det är också viktigt att betrakta etableringar av ny handel i förhållande till övriga verksamheter. Utmed Kungälvsleden finns en stor potential för ytterligare utveckling av logistikverksamheter och i utredningen konstateras att en stor del av utredningsområdet utgör ett gynnsamt regionalt läge för logistik. Då det finns ett behov av områden för nya logistiketableringar i Göteborgsregionen är det viktigt att områden som är lämpliga för sådan verksamhet inte hindras av andra verksamheter. En koncentration av handeln ökar möjligheterna att hantera de trafikproblem som måste lösas, oavsett vilket läge som väljs. Området bör vara lätt och trafiksäkert att nå inte bara för bilister utan även för övriga besökare, inte minst kollektivtrafikresenärer. Det är bra att det uttrycks en ambition att resande med kollektivtrafik skall underlättas. Detta kan ske på

12 olika sätt, t ex genom de satsningar som K2020 innebär. Enligt K2020 ska minst 40 % av alla resor i Göteborgsregionen göras med kollektivtrafik år I utredningen konstateras att kommunen måste vara tydlig och konsekvent när det gäller inställningen till handelns rumsliga utveckling. Detta är viktigt, inte minst ur ett regionalt perspektiv, för att kunna skapa en uthållig handelsstruktur i hela regionen. Två alternativa lokaliseringar av volymhandel

13 Dnr: Styrgruppsärende Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Förslag till sammanträdestider 2008 Förslag till sammanträdestider 2008 för styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad har upprättats, se bifogat pm Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslås besluta att godkänna förslag till sammanträdestider, daterad Göteborg Bo Aronsson /Georgia Larsson

14 Dnr: Styrgruppsärende Georgia Larsson Förslag till sammanträdestider januari Styrgruppen (v 3) kl Studieresa Lilla Edet 6 mars Styrgruppen/Luftvårdsprogrammet (v 10) kl april Styrgruppen(v 17) studieresa Barcelona 5 juni Styrgruppen (v 23) kl augusti Styrgruppen (v 35) kl oktober Styrgruppen (v 41) kl november Styrgruppen (v 47) kl Luftvårdsprogrammet kl (obs! separat möte)

15 Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll Cecilia Kvist Tid: fredag 5 oktober kl Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter Anneli Hulthén (s), Göteborg, ordförande Hans Bergfelt (m), Mölndal, vice ordförande Elaine Björkman (s), Ale Gun-Marie Daun (kd), Kungälv Rolf Edvardsson (s), Öckerö Bjarne Färjhage (c), Lilla Edet Göran Hildén (fp), Härryda Kenneth Johansson (s), Lerum Kenneth Nilsson (fp), Kungsbacka Roland Rydin (m), Göteborg Lasse Selander (v), Partille Anita Skoglund (m), Alingsås Eva Warnvik Ahlén (s), Stenungsund Övriga närvarande Bo Aronsson, GR Pia Arnesson, GR Joanna Friberg, GR Per Kristersson, GR Kerstin Elias, GR Cecilia Kvist, GR 1. Val av justeringsman Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Hans Bergfelt (m). 2. Meddelanden Bo Aronsson delade ut ett Nyhetsbrev för oktober månad från Europakorridoren och Målbild för kollektivtrafiken i Göteborgsregionen delrapport nr 4 antagen av förbundsstyrelsen i september 2007.

16 3. Verksamhetsinriktning 2009 Arbetet med Verksamhetsinriktningen för 2009 (VI 2009) har tagit sin början och beslut om VI 2009 kommer att tas på förbundsfullmäktige i juni På styrgruppens förra möte fördes en god diskussion kring aktuella frågor för VI Dessa frågor, bl a former för finansiering av regional infrastruktur och utvecklandet av hållbarhetsmodellen, kommer att vara aktuella även för VI Bjarne Färjhage (c) tog upp frågan hur mycket klimat- och sårbarhetsutrednings slutsatser påverkar vår framtida planering och inriktningen på den. Ordförande Anneli Hulthén (s) bad styrgruppen att fundera över om någon fråga skall tillkomma i diskussionen inför VI 2009 eller strykas jämfört med VI Frågan tas upp igen på kommande styrgruppsmöte. att till protokollet anteckna lämnad information. 4. Klimat- och sårbarhetsutredningen Joanna Friberg drog kort om slutbetänkandet från klimat- och sårbarhetsutredningen Sverige inför klimatförändringarna hot och möjligheter. Slutsatsen är att Sverige kommer att påverkas kraftigt av klimatförändringarna och att anpassningen till klimatförändringarna bör påbörjas redan idag. Vidare föreslås ökat ansvar för kommuner och länsstyrelser. Överlag kommer naturolyckorna att öka och det kan få effekter för hälsan. Riskerna för Göteborgsregionens del är främst påverkan på dricksvattenkvalitén och skredrisken i Göta älvdalen. Klimat- och sårbarhetsutredningen tar också upp förväntade positiva effekter som ökad tillväxt inom skogs- och jordbruk, ökade möjligheter för turistnäringen och att Sveriges energibalans gynnas. Till kommande styrgruppsmöte är Åke Johansson från Statens geotekniska institut inbjuden.

17 att till protokollet anteckna lämnad information. 5. Aktuella statliga utredningar Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet Bo Aronsson drog kort om flygplatsutredningens betänkande Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet. Utredningen föreslår bl a en ny indelning av flygplatserna i tre kategorier och att Luftfartsverket bolagiseras. Landvetter flygplats föreslås bli nationell strategisk flygplats där staten garanterar 100 % av driftsunderskottet och Göteborgs City Airport föreslås bli regional strategisk flygplats där staten garanterar 75 % av driftsunderskottet. Bolagiseringen av Luftfartsverket innebär att det ombildas till två fristående aktiebolag. Det öppnar upp för privat delägande samt regionala och kommunala intressenter. Frågor som kan behövas diskuteras är bl a om och hur GR skall ta ett regionalt helhetsperspektiv för flygplatserna i regionen. Hamnstrategi strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet Cecilia Kvist drog kort om slutbetänkande från Hamnstrategiutredningen, Hamnstrategi strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet. Hamnstrategiutredningen har pekat ut Göteborgs Hamn av särskilt strategisk betydelse för det svenska godstransportsystemet. De föreslår vidare att Sjöfartsverket skall svara för underhåll av farlederna ända intill kaj, samt att farlederna håller hög kvalitet och uppfyller internationell standard. Infrastrukturobjekt som gagnar den strategiska hamnen kommer att få prioritet. Särskilt uppmuntras objekt där regional enighet nåtts. D v s att trafikverken och kommunala och regionala intressenter enats om prioritering. De strategiska hamnarna föreslås åta sig vissa förpliktelser bl a vara allmänna och dygnet-runt-öppna. Vidare förutsätts att de skall medverka i regionala överenskommelser om finansiering av sjö- och landinfrastruktur, samt bedriva en ambitiös och aktiv näringspolitik.

18 att till protokollet anteckna lämnad information. 6. Förslag till slutfinansiering av projekt inom Gökungen samt avslutning av Gökungeprojektet Handlingen var utskickad med kallelsen och ansågs därmed föredragen. att godkänna utbetalning av projekt enligt projektlista, daterad , att godkänna att medlen för Polhemsplatsen-Odinsplatsen omfördelas till Nordstaden och till Cykelparkering vid Centralstationen, att godkänna avslutandet av projekten Göken/Gökungen, samt att godkänna att resterande medel förs över till ett GR-konto med syfte att finansiera kollektivtrafikfrämjande åtgärder. 7. Landvetter centrum, program Handlingen var utskickad med kallelsen och ansågs därmed föredragen. att godkänna föreslag till yttrande, daterat Förslag till yttrande över FÖP staden Alingsås, utställningshandling Handlingen var utskickad med kallelsen och ansågs därmed föredragen. att godkänna förslag till yttrande, daterat Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, samrådsupplaga Handlingen var utskickad med kallelsen och ansågs därmed föredragen. att godkänna förslag till yttrande, daterat

19 10. Förslag till sammanträdestider 2008 Förslag till sammanträdestider för 2008 har tagits fram och i förslaget föreslås en studieresa i april. I diskussionen framkom att flera ville avvakta med beslut om sammanträdestider för En studieresa görs företrädesvis i mars eller april, onsdag eftermiddag till fredag eftermiddag. Ordförande Anneli Hulthén (s) bad styrgruppens ledamöter att se över förslaget till sammanträdestider till nästa möte. att ta upp förslag till sammanträdestider och studieresa på nästa möte. 11. Rapport från politikernas regionala uppdrag Götalandsbanan: Bo Aronsson rapporterade att frågan väckts och diskuteras om projektet Götalandsbanan skall drivas i bolagsform. Bo har fört upp frågan till förbundsstyrelsens presidium. VGR Beredningsgruppen för miljö: Kenneth Johansson (s) rapporterade att projekt Smart Energi har startat. Projektet går ut på att minska beroendet av fossil energi. att till protokollet anteckna lämnad information. 12. Hemsida Joanna Friberg visade GR:s nya hemsida; uppbyggnad och struktur. På hemsidan finns information om kommande möten, kallelser, möteshandlingar och protokoll. Hemsideadressen är att till protokollet anteckna lämnad information. 13. Övriga frågor Västra stambanan: Kenneth Johansson (s) informerade att Lerums kommun har skickat en begäran till infrastrukturminister Åsa Torstensson om en

20 opartisk utredning av utbyggnaden av fyrspår på Västra stambanan genom Lerums kommun. Gråbotäkten: Frågan ställdes om vad nytt som skett i Gråboärendet d v s Gråbotäkten. Bo Aronsson meddelade att kansliet följer ärendet och just nu avvaktar man Länsstyrelsens remiss i ärendet. att till protokollet anteckna lämnad information. 14. Nästa sammanträde Nästa sammanträde är tisdag den 20 november. Kansliet tar fram förslag på en tur till kritiska platser utmed Göta älv som diskuterades i punkten om klimat- och sårbarhetsutredningen. Göteborg Cecilia Kvist Justeras: Anneli Hulthén Hans Bergfelt

21 För kännedom Styrgruppsärende Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Avlämnade remissvar samt övrigt avlämnade synpunkter Kansliet har yttrat sig över följande: Program för Vindskraftspark vid Arendal/Risholmen Planeringsförutsättningar för Södra Skärgården Bostäder utmed Oxledsvägen, Programsamråd Göteborg Georgia Larsson

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 14 januari 2015, kl. 13.00-15.30 Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Johan Nyhus (S), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 september, kl. 14.30-15.00, Gunnebo slott, Mölndals kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 september, kl. 14.30-15.00, Gunnebo slott, Mölndals kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 september, kl. 14.30-15.00, Gunnebo slott, Mölndals kommun Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Anneli Hulthén (s), Göteborg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Inga-Lill

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Stefan Svensson (m), Partille, ordf. Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR)

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Sida Den tillgängliga regionen 2007-12-14 Remissyttrande 1(6) Harry Wiesel Dnr: 07-459 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet Framtidens

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Handelsstrategi för Göteborgsregionen

Handelsstrategi för Göteborgsregionen Handelsstrategi för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Handelsstrategi för Göteborgsregionen Den regionala handelsstrategin är en överenskommelse om att vi gemensamt tar

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare,

Läs mer

n KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2007-11-23

n KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2007-11-23 n KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2007-11-23 U Kommunstyrelsens kontor SÖDERTÄLJE KOMMUN Tjänsteskrivelse Cecilia Mårtensson Näringslivs- och infrastrukturstrateg 08-550213 05. SÖDERTÄLJE KOMMUN. Ko_n:r:'~_nstYlelsen

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Datum Diarienummer 2006-01-13 1332-2005 Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Till regeringen 1 Inledning 1.1 Bakgrund Under senare år har den yttre tingsrättsorganisationen

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Trafikverkets godsstrategi

Trafikverkets godsstrategi Trafikverkets godsstrategi Varför en (långsiktig) godsstrategi? Intern och extern tydlighet Stärkt konkurrenskraft Reducera negativa effekter Bidra till största möjliga nytta av resursanvändandet givet

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2014-11-25

Förbundsfullmäktige 2014-11-25 Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014 kl 18.00 18.18, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Mats Arnsmar (S) Christer Holmgren (M) Mölndal Bengt Möndell (M), ordförande Sven-Ove Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Maria Larsson

Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Maria Larsson Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Regionala ägarrådet Torsdagen den 24 januari 2008 Norra Hamngatan 14, Göteborg Närvarande: Birgitta Johansson, VGR Mimmi von Troil, VGR

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Hillevi Ottosson (m), Kungsbacka, vice ordförande

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna

Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna Protokoll 2005-10-21 Gunnel Rydberg Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna Tid: Fredagen den 21 oktober 2005 Plats: Glasbruksmuséet, Surte, Ale kommun Närvarande: Jonas Ransgård (m), ordf

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGD-MARK-HÄRRYDA KOMMUNER!

UTVECKLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGD-MARK-HÄRRYDA KOMMUNER! UTVECKLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGD-MARK-HÄRRYDA KOMMUNER! Utökning av göteborgsregionen Göteborg Borås mot Stockholm Östra göteborgsregionen BORÅS GÖTEBORG HÄRRYDA BOLLEBYGD KINNA Ny järnväg Göteborg - Stockholm

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00 NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 18 december 2014 kl. 08:15. 1.

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 5 december 2014, kl. 9.00-12.30 Plats: Fars Hatt, Kungälvs kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf Johan Nyhus (S), Göteborg Patrik Karlsson

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2015-01-07

Förbundsfullmäktige 2015-01-07 1 (11) Tid och plats Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18.00 18.25, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Tord Karlsson (S) Henrik Munck (MP) Kristina Bergman Alme (FP) Ann Karlsson

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-07-01 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 8 juli 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 november 2007, kl 08.00

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Möteshandlingar 2009-08-21 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Möteshandlingar 2009-08-21 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad KOMMUNALFÖRBUNDET GR Möteshandlingar 2009-08-21 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Göteborg 2009-08-13 Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Kallelse Ledamöter hälsas härmed välkomna till

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Styrelsemöte. Gunnebo slott, Valvet

Styrelsemöte. Gunnebo slott, Valvet Styrelsemöte Tid: 09.00-14.00 100902 Diarienr 2010/ Plats: Gunnebo slott, Valvet Närvarande: Ledamöter Övriga Ledamöter: Dagmar Callgard, Mölndals stad (Fp) Margareta Lewander, Partille kommun (M) Anita

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Hans Rode Trafikverket 172 90 Sundbyberg Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Bilagor: Bilaga 3 till Skavstagruppens

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED TJÄNSTEMANNAGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED TJÄNSTEMANNAGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Gäller fr.o.m. 2015-06-22 Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Benämning och säte Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Protokoll fört vid Göta älvs vattenvårdsförbunds förbundsmöte 2014 Tid: Tisdagen den 29 april 2014 kl. 9.00-12.00 Plats: Närvarande: Sparbankssalen, Utbildningens Hus i Alingsås Ca 50 personer. Representanter

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Page 1 of 11 Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 1 december 2000, kl 11.00-15.15 Rosa Rummet, Lisebergshallen, Göteborg Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund Tid: Torsdagen den 6 mars 2014, kl. 13:00 Plats: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Gårdavägen

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag

Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-25 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 31 mars 2015, klockan 8.30 Kungsbackarummet 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Köpeavtal -

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 2005-09-08 Gunnel Rydberg Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdagen den 8 september 2005 Plats: Råda säteri, Mölnlycke Närvarande: Elver Jonsson (fp), Alingsås Björn Saletti

Läs mer

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se Bygger för framtiden INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun www.infrastrukturiumea.se MED UPPDRAG ATT UTVECKLA Infrastruktur i Umeå AB är ett kommunalt bolag med uppgift

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Revisorskollegiet 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 26 maj 2015 15:00 Plats Stadshusets KC, Möllevången 2-4 Ledamöter Sten Dahlvid (S), Ordförande Per Lilja (M), Vice

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer