KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Möteshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Möteshandlingar 2007-11-20"

Transkript

1 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Möteshandlingar

2 Dnr: Styrgruppsärende Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Hamnstrategi, Framtidens flygplatser m.fl. remisshantering På styrgruppens sammanträde den 5 oktober informerades bl.a. om remisserna: Framtidens flygplatser och Hamnstrategin. På BRU:s presidiemöte den 16 oktober beslutades att Kommunikationsenheten på Västra Götalandsregionen kommer att sammanställa förslag till yttrande beträffande nedanstående remisser: Hamnstrategi strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet (SOU 2007:58) Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet ett framtidsperspektiv (SOU 2007:59) Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) Ett strategiskt nät av kombiterminaler intermodala noder i det svenska godstransportsystemet BRU:s förslag till yttrande har remitterats till de fyra kommunalförbunden för synpunkter. Då remisstiden är kort har följande remisshantering godkänts av Förbundsstyrelsen: BRU:s förslag till yttrande översänds på snabbremiss till kommunerna via Nätverket för infrastruktur. Synpunkter från kommunerna lämnas till GR senast den 16 november. Förslag till yttrande förankras i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad den 20 november. Förbundsstyrelsens presidium tar beslut i frågan den 27 november och GR:s synpunkter lämnas till BRU den 28 november.

3 Regionstyrelsen i Västra Götaland tar beslut i frågan den 11 december. BRU:s förslag till yttrande bifogas och kommunernas samlade synpunkter i frågan kommer att presenteras den 20 november. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslås besluta att till protokollet anteckna förd diskussion; samt att kansliet överlämnar styrgruppens synpunkter på remisserna till förbundsstyrelsens presidium Göteborg Bo Aronsson /Georgia Larsson

4 REGIONUTVECKLING Kommunikationsenheten Rolf Thor Förslag till Yttrande RUN RUN Näringsdepartementet Stockholm Yttrande över betänkandena Hamnstrategi (SOU 2007:58), Strategiska godsnoder (SOU 2007:59) och Banverket rapport Ett strategiskt nät av kombiterminaler, N2007/8045/IR, N2007/8043/IR Ärendet Västra Götalandsregionen och länets kommuner har en väl utvecklad planerings- och beslutssamverkan vad gäller regionala utvecklingsfrågor av strategisk karaktär. Dessa äreden hanteras i det gemensamma politiska forat Beredningsgruppen för Regionutveckling, där kommunala och regionala synpunkter vägs samman. Detta yttrande har behandlats i beredningsgruppen. Beslut fattas av regionstyrelsen. Hamnstrategi Det är vår uppfattning att Sverige som ett litet, perifert beläget land med ett mycket stort beroende av en väl fungerande utrikeshandel måste ägna stor kraft åt att säkra en god internationell tillgänglighet. Väl fungerande sjötransportmöjligheter med direkt tillgänglighet till strategiska handelsområden över hela världen och med hög frekvens inom Europa har en avgörande betydelse för näringslivets utvecklingsförutsättningar. Vi vill understryka betydelsen av att peka ut landets strategiska hamnar för att det ska vara möjligt att få fram och styra investeringar i väg- och järnvägsstråk på ett samordnat och konsekvent sätt. En trafikslagsövergripande strategi för viktiga stråk och noder (hamnar och andra terminaler) är en förutsättning för att bygga bort flaskhalsar och minska sårbarheten i godstransportsystemen. Det är också en förutsättning för att skapa ett mer hållbart transportsystem och begränsa miljöpåverkan Det är nödvändigt att skapa effektiva godsflöden genom en koncentration till ett begränsat antal hamnar som t ex kan erbjuda bredd och frekvens vad gäller linjer och destinationer. Det är också angeläget att slå vakt om direktanlöp till svensk hamn med interkontinentala Postadress Besöksadress Telefon Telefax Regionens Hus N Hamngatan Box Göteborg

5 linjer. Göteborgs hamn är den enda som har möjlighet att konkurrera i detta sammanhang. Hamnen har dessutom ett brett utbud av närsjöfartslinjer med hög frekvens och är självklart av nationell strategisk betydelse. RailPort-systemet ger god tillgänglighet till Göteborgs hamn för många orter runt om i landet. Vi delar uppfattningen att ett utpekande av de viktigaste hamnarna i hög grad måste bygga på marknadens, d v s varuägarnas prioriteringar. Dagens godsvolymer speglar marknadens gällande värderingar och ger också en tydlig indikation på det hamnanknutna godsflödets belastning på den anslutande landinfrastrukturen. Utifrån en strikt kapacitetssynpunkt behövs ett fåtal hamnar för att ta hand om den helt dominerande delen av det sjötransporterade godset. Det behövs från kapacitetssynpunkt definitivt ingen utbyggnad av nya hamnar. Vi tillstyrker utredningens förslag till strategiska hamnar. Kombiterminaler Hamnstrategi- och kombiterminalutredningarna beskriver hur viktiga hamnar och kombiterminaler genom sin placering och sina funktioner utgör delar av ett gemensamt nät av viktiga godsstråk inom landet med förbindelse till de länder som är viktigast för svensk utrikeshandel. Som kombiterminalutredningen konstaterar är godstransporterna inom landet starkt koncentrerade till ett fåtal stråk som bedöms mycket stabila. Vi tycker att detta är en mycket bra utgångspunkt för att identifiera de viktigaste noderna i godstransportsystemet. Kombiterminalutredningen föreslår att sammanlagt åtta orter pekas ut som lämpliga för att lokalisera eller ytterligare utveckla omlastningsmöjligheterna för enhetslastbärare. Luleå, Malmö, Göteborg, Jönköping, Hallsberg och Stockholm har pekats ut av samtliga tillfrågade aktörer. Utredningen har därutöver pekat ut Umeå och Älmhult. Dessutom föreslås att de av Hamnstrategiutredningen utpekade hamnarna får erbjudande om att ansluta kombiterminalen på hamnområdet till det strategiska nätet. En målsättning är att priset för att nyttja tjänsterna i terminalen ska vara så lågt som möjligt utan att särskilda subventioner utgår. Vi tillstyrker utredningens förslag i denna del. Det är angeläget att godstransportsystemet blir mer effektivt och samtidigt mer hållbart ur miljösynpunkt. En grundläggande förutsättning för en sådan utveckling är enligt vår bedömning att det finns tillgång till ett antal regionala järnvägsterminaler där godset kan flyttas mellan olika trafikslag. Den regionala karaktären borgar för att kunden får en närhet till en fungerande terminal och därmed en reell möjlighet att träffa ett val att transportera sitt gods genom att utnyttja järnvägssystemet. Väl fungerande och rätt lokaliserade regionala terminaler kan få stor betydelse för möjligheterna att skapa mer hållbara godstransportlösningar. Det tidigare omnämnda RailPort-konceptet har varit mycket framgångsrikt och inneburit att betydande godsvolymer till/från Göteborgs hamn har kunnat flyttas från väg till järnväg. Konceptet har också visat att sam-modala lösningar är möjliga även för relativt korta transportavstånd. Regionala terminaler bör ha en stark lokal förankring bl a i ägandet. De bör kunna drivas på kommersiella villkor men ett etableringsstöd kan vara befogat. Vi anser att staten bör överväga en sådan möjlighet. Vi har nyligen genomfört en studie av möjligheterna att utveckla regionala järnvägsterminaler i Västra Götaland dels utifrån dagens konkurrenssituation, dels utifrån ett tänkbart läge där järnvägens konkurrensmöjligheter stärkts väsentligt. Slutsatsen av studien är att Falköping och Uddevalla bedöms intressanta som kombi- /dryportterminaler. Skövde och Stenungssund bedöms kunna utvecklas som terminaler för konventionell

6 godstrafik. Med en stärkt konkurrenskraft för järnvägen bedöms dessutom Strömstad och Åmål ha möjlighet att attrahera betydande volymer som kombi-/dryportterminaler. REGIONSTYRELSEN

7 REGIONUTVECKLING Kommunikationsenheten Rolf Thor Förslag till Yttrande RUN Näringsdepartementet Stockholm Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) Ärendet Västra Götalandsregionen och länets kommuner har en väl utvecklad planerings- och beslutssamverkan vad gäller regionala utvecklingsfrågor av strategisk karaktär. Dessa ärenden hanteras i det gemensamma politiska forat Beredningsgruppen för regionutveckling, där kommunal och regionala synpunkter vägs samman. Övergripande synpunkter på förslagen Vi tycker att det är värdefullt om utredarens förslag till en robust och långsiktig finansieringsmodell för det samlade flygplatssystemet blir verklighet. Det skulle ge tydliga besked och förutsättningar för att långsiktigt driva flygplatser på berörda orter. Vi delar också uppfattningen att verksamhetsformerna för Luftfartsverket ändras så att förvaltning och drift av flygplatser läggs i ett aktiebolag. Kategorisering av flygplatser och ersättningssystem Vi tillstyrker kategoriseringen i nationellt respektive regionalt strategiska flygplatser samt övriga flygplatser som är kopplat till föreslaget ersättningssystem. Landvetter flygplats är självklart nationellt strategisk. Göteborg City och Trollhättan bör naturligt ingå i kategorin regionalt strategiska flygplatser. Vi tycker att utredarens förslag till kriterier för ersättning mm är rimliga. Statens ersättning till regionalt strategiska flygplatser bör bestämmas till 75 procent av driftunderskottet för de flygplatser som får full ersättning. Luftfartsverkets verksamhetsform Vi tillstyrker en bolagisering av luftfartsverkets verksamhet. Vi delar uppfattningen att staten bör överväga att ta in privata intressenter i flygplatsbolaget för att främja effektiviteten. Landvetter flygplats Utredaren föreslår att staten bör överväga en utförsäljning av Landvetter eller Malmö till regionala/kommunala/privata intressenter. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Regionens Hus N Hamngatan Box Göteborg

8 Trafikutbudet på Landvetter flygplats har en mycket stor betydelse bl a för det internationellt beroende näringslivet i Västsverige. Flygplatsen är en mycket viktig nod för såväl gods- som persontransportsystemet. Vi delar uppfattningen att ett ändrat ägarskap för Landvetter flygplats kan stärka möjligheterna att utveckla flygplatsen efter dess förutsättningar. Vi anser att frågan om ett förändrat ägande av Landvetter flygplats är intressant och bör prövas vidare. Vi är intresserade av att delta i en fördjupad diskussion om förutsättningarna för en förändring av ägandet. REGIONSTYRELSEN

9 Dnr: Styrgruppsärende Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Planeringsförutsättningar för lokalisering av handel utmed Kungälvsleden Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs stad daterad beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Utredningen med bilagor finns på Förslag till yttrande, daterat , har upprättats. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslås besluta att godkänna förslag till yttrande, daterat Göteborg Bo Aronsson /Pia Arnesson

10 Dnr: Styrgruppsärende Tjänsteutlåtande Pia Arnesson Planeringsförutsättningar för lokalisering av handel utmed Kungälvsleden Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs stad daterad beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Bakgrund och syfte Utredningsområdet, som sträcker sig längs Kungälvsleden (E6) mellan Tingstadstunneln och Angeredsbron, har sedan långt tillbaka använts för olika verksamheter med en tydlig inriktning mot logistik och distribution. Under senare år har handel i betydande omfattning etablerats i den norra delen. Intressenter har under den senaste tiden uppvaktat kommunen för att få etablera detaljhandel, framför allt i den södra delen av området. Syftet med den utredning som nu presenteras är att studera om etablering av handel är lämpligt inom utredningsområdet, i så fall var samt omfattning och typ av handel. Sammanfattning av utredningen Utredningsområdet är mycket vidsträckt och kan teoretiskt sett inrymma omfattande ytor av handel. I utredningen konstateras att det av flera skäl är olämpligt att sprida ytterligare handel över hela området utan tillkommande handel bör koncentreras till ett begränsat geografiskt område. I anslutning till utredningsområdet finns två lokala torg, Kärra centrum och Selma Lagerlöfs Torg. Bostädet saknas helt inom utredningsområdet. Två alternativa lokaliseringar beskrivs, dels kring Tagenemotet i norr och dels kring Exportgatan i utredningsområdets södra del (se karta sid 3). Utöver detta har en alternativ etablering vid Bäckebols gård utvärderats. Vidare beskrivs ett noll-alternativ som innebär att ingen ytterligare handel medges vid Kungälvsleden. Idag är handeln inom området koncentrerad till ett område i Bäckebol som har en för Göteborgsregionen unik profil och som utgör nordens största home center. Trafikbelastningen utmed Kungälvsleden är idag mycket hög och en förutsättning för att kunna etablera ytterligare handel är att trafiksituationen

11 och tillgängligheten till området avsevärt förbättras. Etablering av handel kommer, oavsett läge, att medföra ökad trafik. Utredningen föreslår att en utveckling av ytterligare handel i området bör ske med utgångspunkt från Tagenemotet i anslutning till Bäckebol Home Center. Detta alternativ bedöms vara den mest fördelaktiga lösningen för befintlig handel. Handeln vid de lokala torgen bedöms inte störas om den nuvarande identiteten bibehålles och tas tillvara i det fortsatta utvecklingsarbetet. Under förutsättning att området kring Tagenemotet bibehåller en tydlig handelsprofil bedöms det finnas marknadsmässiga förutsättningar för att handelsytan kan växa med kvm fram till år Området bedöms inte som en lämplig lokalisering av dagligvaruhandel. Kansliets kommentarer Utredningen belyser på ett tydligt och klargörande sätt effekter för de olika etableringsalternativen. GR delar uppfattningen att Tagene är det alternativet som har bäst förutsättningar för lokalisering av handel. En koncentration av främst volymhandel i detta område hindrar inte en utveckling av utredningsområdets södra delar. Det kan till och med vara så att t ex logistikverksamheter gynnas av en förbättrad trafiksituation på Kungälvsleden. GR instämmer i att det är viktigt, ur ett kund- men också ur ett miljöperspektiv, att handeln begränsas till ett område och inte sprids ut utmed hela Kungälvsleden. För att bli attraktivt och konkurrenskraftigt för kunderna är det också viktigt att området behåller en tydlig profil, t ex genom att nya handelsetableringar kompletterar redan befintlig handel. Det är också viktigt att betrakta etableringar av ny handel i förhållande till övriga verksamheter. Utmed Kungälvsleden finns en stor potential för ytterligare utveckling av logistikverksamheter och i utredningen konstateras att en stor del av utredningsområdet utgör ett gynnsamt regionalt läge för logistik. Då det finns ett behov av områden för nya logistiketableringar i Göteborgsregionen är det viktigt att områden som är lämpliga för sådan verksamhet inte hindras av andra verksamheter. En koncentration av handeln ökar möjligheterna att hantera de trafikproblem som måste lösas, oavsett vilket läge som väljs. Området bör vara lätt och trafiksäkert att nå inte bara för bilister utan även för övriga besökare, inte minst kollektivtrafikresenärer. Det är bra att det uttrycks en ambition att resande med kollektivtrafik skall underlättas. Detta kan ske på

12 olika sätt, t ex genom de satsningar som K2020 innebär. Enligt K2020 ska minst 40 % av alla resor i Göteborgsregionen göras med kollektivtrafik år I utredningen konstateras att kommunen måste vara tydlig och konsekvent när det gäller inställningen till handelns rumsliga utveckling. Detta är viktigt, inte minst ur ett regionalt perspektiv, för att kunna skapa en uthållig handelsstruktur i hela regionen. Två alternativa lokaliseringar av volymhandel

13 Dnr: Styrgruppsärende Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Förslag till sammanträdestider 2008 Förslag till sammanträdestider 2008 för styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad har upprättats, se bifogat pm Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslås besluta att godkänna förslag till sammanträdestider, daterad Göteborg Bo Aronsson /Georgia Larsson

14 Dnr: Styrgruppsärende Georgia Larsson Förslag till sammanträdestider januari Styrgruppen (v 3) kl Studieresa Lilla Edet 6 mars Styrgruppen/Luftvårdsprogrammet (v 10) kl april Styrgruppen(v 17) studieresa Barcelona 5 juni Styrgruppen (v 23) kl augusti Styrgruppen (v 35) kl oktober Styrgruppen (v 41) kl november Styrgruppen (v 47) kl Luftvårdsprogrammet kl (obs! separat möte)

15 Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll Cecilia Kvist Tid: fredag 5 oktober kl Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter Anneli Hulthén (s), Göteborg, ordförande Hans Bergfelt (m), Mölndal, vice ordförande Elaine Björkman (s), Ale Gun-Marie Daun (kd), Kungälv Rolf Edvardsson (s), Öckerö Bjarne Färjhage (c), Lilla Edet Göran Hildén (fp), Härryda Kenneth Johansson (s), Lerum Kenneth Nilsson (fp), Kungsbacka Roland Rydin (m), Göteborg Lasse Selander (v), Partille Anita Skoglund (m), Alingsås Eva Warnvik Ahlén (s), Stenungsund Övriga närvarande Bo Aronsson, GR Pia Arnesson, GR Joanna Friberg, GR Per Kristersson, GR Kerstin Elias, GR Cecilia Kvist, GR 1. Val av justeringsman Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Hans Bergfelt (m). 2. Meddelanden Bo Aronsson delade ut ett Nyhetsbrev för oktober månad från Europakorridoren och Målbild för kollektivtrafiken i Göteborgsregionen delrapport nr 4 antagen av förbundsstyrelsen i september 2007.

16 3. Verksamhetsinriktning 2009 Arbetet med Verksamhetsinriktningen för 2009 (VI 2009) har tagit sin början och beslut om VI 2009 kommer att tas på förbundsfullmäktige i juni På styrgruppens förra möte fördes en god diskussion kring aktuella frågor för VI Dessa frågor, bl a former för finansiering av regional infrastruktur och utvecklandet av hållbarhetsmodellen, kommer att vara aktuella även för VI Bjarne Färjhage (c) tog upp frågan hur mycket klimat- och sårbarhetsutrednings slutsatser påverkar vår framtida planering och inriktningen på den. Ordförande Anneli Hulthén (s) bad styrgruppen att fundera över om någon fråga skall tillkomma i diskussionen inför VI 2009 eller strykas jämfört med VI Frågan tas upp igen på kommande styrgruppsmöte. att till protokollet anteckna lämnad information. 4. Klimat- och sårbarhetsutredningen Joanna Friberg drog kort om slutbetänkandet från klimat- och sårbarhetsutredningen Sverige inför klimatförändringarna hot och möjligheter. Slutsatsen är att Sverige kommer att påverkas kraftigt av klimatförändringarna och att anpassningen till klimatförändringarna bör påbörjas redan idag. Vidare föreslås ökat ansvar för kommuner och länsstyrelser. Överlag kommer naturolyckorna att öka och det kan få effekter för hälsan. Riskerna för Göteborgsregionens del är främst påverkan på dricksvattenkvalitén och skredrisken i Göta älvdalen. Klimat- och sårbarhetsutredningen tar också upp förväntade positiva effekter som ökad tillväxt inom skogs- och jordbruk, ökade möjligheter för turistnäringen och att Sveriges energibalans gynnas. Till kommande styrgruppsmöte är Åke Johansson från Statens geotekniska institut inbjuden.

17 att till protokollet anteckna lämnad information. 5. Aktuella statliga utredningar Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet Bo Aronsson drog kort om flygplatsutredningens betänkande Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet. Utredningen föreslår bl a en ny indelning av flygplatserna i tre kategorier och att Luftfartsverket bolagiseras. Landvetter flygplats föreslås bli nationell strategisk flygplats där staten garanterar 100 % av driftsunderskottet och Göteborgs City Airport föreslås bli regional strategisk flygplats där staten garanterar 75 % av driftsunderskottet. Bolagiseringen av Luftfartsverket innebär att det ombildas till två fristående aktiebolag. Det öppnar upp för privat delägande samt regionala och kommunala intressenter. Frågor som kan behövas diskuteras är bl a om och hur GR skall ta ett regionalt helhetsperspektiv för flygplatserna i regionen. Hamnstrategi strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet Cecilia Kvist drog kort om slutbetänkande från Hamnstrategiutredningen, Hamnstrategi strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet. Hamnstrategiutredningen har pekat ut Göteborgs Hamn av särskilt strategisk betydelse för det svenska godstransportsystemet. De föreslår vidare att Sjöfartsverket skall svara för underhåll av farlederna ända intill kaj, samt att farlederna håller hög kvalitet och uppfyller internationell standard. Infrastrukturobjekt som gagnar den strategiska hamnen kommer att få prioritet. Särskilt uppmuntras objekt där regional enighet nåtts. D v s att trafikverken och kommunala och regionala intressenter enats om prioritering. De strategiska hamnarna föreslås åta sig vissa förpliktelser bl a vara allmänna och dygnet-runt-öppna. Vidare förutsätts att de skall medverka i regionala överenskommelser om finansiering av sjö- och landinfrastruktur, samt bedriva en ambitiös och aktiv näringspolitik.

18 att till protokollet anteckna lämnad information. 6. Förslag till slutfinansiering av projekt inom Gökungen samt avslutning av Gökungeprojektet Handlingen var utskickad med kallelsen och ansågs därmed föredragen. att godkänna utbetalning av projekt enligt projektlista, daterad , att godkänna att medlen för Polhemsplatsen-Odinsplatsen omfördelas till Nordstaden och till Cykelparkering vid Centralstationen, att godkänna avslutandet av projekten Göken/Gökungen, samt att godkänna att resterande medel förs över till ett GR-konto med syfte att finansiera kollektivtrafikfrämjande åtgärder. 7. Landvetter centrum, program Handlingen var utskickad med kallelsen och ansågs därmed föredragen. att godkänna föreslag till yttrande, daterat Förslag till yttrande över FÖP staden Alingsås, utställningshandling Handlingen var utskickad med kallelsen och ansågs därmed föredragen. att godkänna förslag till yttrande, daterat Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, samrådsupplaga Handlingen var utskickad med kallelsen och ansågs därmed föredragen. att godkänna förslag till yttrande, daterat

19 10. Förslag till sammanträdestider 2008 Förslag till sammanträdestider för 2008 har tagits fram och i förslaget föreslås en studieresa i april. I diskussionen framkom att flera ville avvakta med beslut om sammanträdestider för En studieresa görs företrädesvis i mars eller april, onsdag eftermiddag till fredag eftermiddag. Ordförande Anneli Hulthén (s) bad styrgruppens ledamöter att se över förslaget till sammanträdestider till nästa möte. att ta upp förslag till sammanträdestider och studieresa på nästa möte. 11. Rapport från politikernas regionala uppdrag Götalandsbanan: Bo Aronsson rapporterade att frågan väckts och diskuteras om projektet Götalandsbanan skall drivas i bolagsform. Bo har fört upp frågan till förbundsstyrelsens presidium. VGR Beredningsgruppen för miljö: Kenneth Johansson (s) rapporterade att projekt Smart Energi har startat. Projektet går ut på att minska beroendet av fossil energi. att till protokollet anteckna lämnad information. 12. Hemsida Joanna Friberg visade GR:s nya hemsida; uppbyggnad och struktur. På hemsidan finns information om kommande möten, kallelser, möteshandlingar och protokoll. Hemsideadressen är att till protokollet anteckna lämnad information. 13. Övriga frågor Västra stambanan: Kenneth Johansson (s) informerade att Lerums kommun har skickat en begäran till infrastrukturminister Åsa Torstensson om en

20 opartisk utredning av utbyggnaden av fyrspår på Västra stambanan genom Lerums kommun. Gråbotäkten: Frågan ställdes om vad nytt som skett i Gråboärendet d v s Gråbotäkten. Bo Aronsson meddelade att kansliet följer ärendet och just nu avvaktar man Länsstyrelsens remiss i ärendet. att till protokollet anteckna lämnad information. 14. Nästa sammanträde Nästa sammanträde är tisdag den 20 november. Kansliet tar fram förslag på en tur till kritiska platser utmed Göta älv som diskuterades i punkten om klimat- och sårbarhetsutredningen. Göteborg Cecilia Kvist Justeras: Anneli Hulthén Hans Bergfelt

21 För kännedom Styrgruppsärende Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Avlämnade remissvar samt övrigt avlämnade synpunkter Kansliet har yttrat sig över följande: Program för Vindskraftspark vid Arendal/Risholmen Planeringsförutsättningar för Södra Skärgården Bostäder utmed Oxledsvägen, Programsamråd Göteborg Georgia Larsson

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22 Avsnitt A: Övergripande systemanalys 1 Nationella och regionala mål Sveriges riksdag har beslutat att det övergripande transportpolitiska målet ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och

Läs mer

Till Statsrådet Åsa Torstensson

Till Statsrådet Åsa Torstensson Till Statsrådet Åsa Torstensson Den 1 juni 2006 bemyndigade den dåvarande regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över det svenska flygplatssystemet.

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND I april 2012 redovisades en åtgärdsvalsstudie gällande E20 genom Västra Götaland med fokus på de sträckor som ännu inte har

Läs mer

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Fastställd 2014-06-11 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 1 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Region Blekinge Dnr: 501-119-2013 Fastställd av regionstyrelsen

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

Remissyttrande över infrastrukturplanering 2004-2015, förslag till regional transportplan för Kalmar län

Remissyttrande över infrastrukturplanering 2004-2015, förslag till regional transportplan för Kalmar län 1 (10) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Björn-Åke Zetterberg, 011-19 12 51 0406-03-01143 Ert datum Er beteckning Regionförbundet i Kalmar län Box 762 391 27 KALMAR Remissyttrande över infrastrukturplanering

Läs mer

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia nr. 1 2008 Delade meningar om Hamnstrategiutredningen Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Ledare Vad innehåller paketet?

Läs mer

2008-05-23. Göteborgsregionens kommunalförbund

2008-05-23. Göteborgsregionens kommunalförbund 2008-05-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2007 Innehåll Innehåll Förbundsdirektören har ordet...3 Året i korthet... 4 GRs roll i regional samverkan...6 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad...8

Läs mer

Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten

Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten hur har det blivit och vad har det kostat? RiR 2011:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Förstudie Slutrapport april 2007 Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Plats för utfallande illustration/bild samt eventuell ingress Banverkets projektgrupp Ola Kromnow utredningsledare Konsultens,

Läs mer

Erbjudande om delägarskap i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland

Erbjudande om delägarskap i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland Erbjudande om delägarskap i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland 1 1.0 SAMMANFATTNING...3 2.0 INLEDNING...5 2.1 OM DOKUMENTET...5 2.3 BAKGRUND...5 3.0 BREDBANDSMÅL...6 3.0 NATIONELLA

Läs mer

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Systemanalys Västkustbanan delsträckan Ängelholm Maria Beställare Gusten Granström Norrbotniabanan AB Konsulter Railize International AB Kungsholmsgatan

Läs mer

Corehamnar. Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen?

Corehamnar. Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen? Corehamnar Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen? Juni 2015 INLEDNING INNEHÅLL 2 Hamnarna är Sveriges portar mot omvärlden för gods-

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 3 2009 Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Toppseminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia

Läs mer

Strategi för Göteborg 2035. december 2013

Strategi för Göteborg 2035. december 2013 Strategi för Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering december 2013 strategi för utbyggnadsplanering göteborg 2035 december 2013 sbk dnr: 11/0413 projektledare Sara Brunnkvist, stadsbyggnadskontoret biträdande

Läs mer

Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö PM 2015:70 RV (Dnr 110-309/2015) Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid 15 maj 2015 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Rapport. Centrala terminaler Örebro och Jönköping. Analys & Strategi 2011-06-20

Rapport. Centrala terminaler Örebro och Jönköping. Analys & Strategi 2011-06-20 Rapport Centrala terminaler Örebro och Jönköping 2011-06-20 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Stefan Svensson (m), Partille, ordf. Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2014 03 26 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Förbundsstyrelsens sammanträde föregås av ägarsamråd med samordningsförbundet kl 8 9, samt medlemssamråd om medlemsavgift 2015 kl 9 10. Kallelse har

Läs mer