KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Möteshandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Möteshandlingar 2008-06-05"

Transkript

1 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Möteshandlingar

2 Göteborg Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Kallelse Ledamöter hälsas härmed välkomna till sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad torsdag den 5 juni, kl på GR:s kansli, rum 135 Förslag till dagordning: 1. Val av justeringsman 2. Meddelanden 3. Bostadsnätverkets arbete, lägesrapport Per Kristersson, GR 4. Handel, en omvärldsbetraktelse Magnus Kroon, Svenskt Handel 5. Investeringsplaner, lägesbeskrivning Georgia Larsson, GR 6. Strukturbild, information från förbundsstyrelsens behandling Bo Aronsson, GR 7. Riksintresse för Göteborg City Airport Lennart Lagerfors, GR PAUS ca ÖP för Göteborg, utställning (Beslutsärende handling bifogas) 9. ÖP för Göteborg, fördjupad för Backaplan (Beslutsärende handling bifogas) 10. Huvudmannabidrag till Miljösamverkan Västra Götaland- perioden (Beslutsärende handling bifogas) 11. Rapport från politikernas regionala uppdrag 12. Rapport från pågående uppdrag 13. Övriga frågor 14. Nästa sammanträde Vänligen meddela Georgia Larsson om ni inte har möjlighet att närvara, eller , Bifogas: Föregående protokoll Avlämnade remissvar Sammanfattning, förslag till översiktsplan för Göteborg

3 Med vänlig hälsning Göteborgsregionens kommunalförbund Anneli Hulthén /Hans Bergfelt Ordförande / Vice ordf Enligt uppdrag Georgia Larsson Sekreterare i styrgruppen

4 Dnr: Styrgruppsärende Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Översiktsplan för Göteborg, utställning Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs Stad, daterad , beretts tillfälle att yttra sig över Förslag till översiktsplan för Göteborg, utställningshandling. Materialet, Förslag till översiktsplan för Göteborg, finns att tillgå på Förslag till yttrande, daterat , har upprättats. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslås besluta att godkänna förslag till yttrande, daterat Göteborg Bo Aronsson /Cecilia Kvist

5 Dnr: Styrgruppsärende Tjänsteutlåtande Cecilia Kvist Översiktsplan för Göteborg, utställning Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs Stad, daterad , beretts tillfälle att yttra sig över Förslag till översiktsplan för Göteborg, utställningshandling. GR har tidigare yttrat sig över samrådshandlingen Förslag till översiktsplan för Göteborg ÖPXX, som behandlades av styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad och därefter förbundsstyrelsen Bakgrund och syfte I juni 2005 gav kommunstyrelsen byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med en ny översiktsplan för Göteborg. Enligt kommunstyrelsens beslut ska arbetet med den nya översiktsplanen ha karaktären av en uppdatering. Översiktsplanen ska ange vilka frågor som är viktigast, i vilken takt staden ska växa och fokusera på strategiska frågor. Översiktsplanen ska ha sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges vision och prioriterade mål. Målen utgår i huvudsak från göteborgarnas behov i tre dimensioner; den ekologiska, den ekonomiska och den sociala dimensionen. Förslaget till ny översiktsplan fokuserar till stor del på hur hållbar tillväxt kan ske och hur det tar sig uttryck i fysisk planering och avvägningar om markoch vattenområdenas användning i framtiden. Kansliets kommentarer Göteborgs stad bemöter väl de synpunkter som kommit fram under samrådstiden, vilka sedan arbetats in i det nya förslaget. Samrådsredogörelsen visar att huvuddragen i förslaget till översiktsplan har fått stöd. Översiktplanens utställningshandling följer i stort tidigare samrådshandling, med smärre förtydliganden som redovisas nedan. Planförslaget utgår fortfarande från 13 strategiska frågor där varje fråga avslutas med mål och strategier samt inriktningen på den fortsatta planeringen. Förändringen som skett är att Attraktiv stadsmiljö tillkommit som strategisk fråga. 1

6 De strategiska frågorna i utställningshandlingen är: Göteborgs roll i en växande region Attraktiv stadsmiljö Robust samhälle Fler bostäder Växande och förändrad handel Expansivt näringsliv Nordens logistikcentrum Förändrat transportbehov Mångfald tryggt och mänskligt Rekreation och hälsa för ökad livskvalitet Natur- och kulturmiljöer för attraktivitet Tillgång till kusten Särskilda lokaliseringar Attraktiv stadsmiljö innebär att Göteborgs planering ska ge förutsättningarna för en attraktiv stadsmiljö och ett rikt stadsliv. Människors möjligheter att röra sig och vistas i stadsrummet ska vara en av utgångspunkterna i planeringen. För att tydligare visa att hållbar utveckling är en bärande utgångspunkt vid all planering har den strategiska frågan Hållbar utveckling på lång sikt vävts in i samtliga strategiska frågor, vilket framkommer på ett bra sätt i konsekvensbeskrivningen. Konsekvensbeskrivningen, som beskriver de tre hållbarhetsdimensionerna, har utvecklats och består av två delar. Den första delen gör en avstämning mot översiktsplanens mål och gör en analys om målen samverkar eller motverkar varandra. I den andra delen ställs översiktsplaneförslaget gentemot ett jämförelsealternativ (nollalternativ) och de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna beskrivs för de båda alternativen. Skillnaden mellan de båda förslagen är att enligt översiktsplaneförslaget sker fortsatt planering med inriktning mot komplettering av den byggda staden i kombination med byggande i strategiska kollektivtrafikpunkter. Enligt jämförelsealternativet bedöms utbyggnaden ske i flera riktningar utifrån efterfrågan, vilket leder till en gles och utbredd stadsstruktur. Översiktsplaneförslagets större koncentration i den byggda staden innebär, enligt konsekvensbeskrivningen, en bättre måluppfyllelse. Det kommer dock krävas framtida avvägningar och prioriteringar mellan målen. Avgörande är när och hur satsningar i infrastrukturen görs. Kartmaterialet har i flera delar förtydligats vilket innebär bättre läsbarhet. Det framkommer bl a i de områdesvisa inriktningarna, som visar huvuddragen för översiktsplanen kopplat till geografiska områden. 2

7 Göteborgs roll i ett större perspektiv har blivit tydligare och man förhåller sig väl till GR:s förslag till strukturbild för Göteborgsregionen. Göteborg visar i planförslaget att man är beredd att ta rollen som Göteborgsregionens kärna, vilket övriga kommuner i Göteborgsregionen visat starkt stöd för i GR:s rådslagsprocess. 3

8 Dnr: Styrgruppsärende Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad ÖP för Göteborg, fördjupad för Backaplan Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs Stad daterad beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Förslaget till fördjupad översiktsplan för Backaplan finns på under Bygga & Bo, Stadsplanering, Aktuella planer. Förslag till yttrande, daterat , har upprättats. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslås besluta att godkänna förslag till yttrande, daterat Göteborg Bo Aronsson /Kerstin Elias

9 Dnr: Styrgruppsärende Tjänsteutlåtande Kerstin Elias Förslag till yttrande över Fördjupad översiktsplan för Backaplan Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs Stad daterad beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Bakgrund och syfte Backaplansområdet är ett av de centrala områden i Göteborg som står inför en omvandling och förnyelse och som berörs av många övergripande plan- och trafikfrågor. Planområdet omfattar vad som i dagligt tal benämns som Backaplan samt östra delen av stadsdelen Kvillebäcken, avgränsat i norr av Minnelundsgatan, i öster av Lillhagsvägen/Bohusbanan, i söder av Lundbyleden/Hjalmar Brantingsgatan och i väster av Fjärdingsgatan/Gustaf Dahlénsgatan. En etappvis förnyelse av området planeras under kommande 20- årsperiod. Efterfrågan är stor på nya bostäder och utbyggd handel i en attraktiv stadsmiljö med redan utbyggd infrastruktur. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att studera hur området skall användas i framtiden och hitta en hållbar struktur för framtida utbyggnadsetapper. Sammanfattning och utgångspunkter Förslaget till fördjupad översiktsplan syftar främst till att lösa fyra huvudfrågor som motsvaras av fyra viktiga huvudmål. Huvudfrågorna är struktur, innehåll, utformning samt genomförande. Struktur handlar om att skapa en helhet, en stadsstruktur med gator och kvarter, som gör området tillgängligt och fungerande på både kort och lång sikt. Syftet är att skapa goda kopplingar och synergier för omgivande stadsbygd. Innehåll handlar om rätt sak på rätt plats. Dagens behov av handel och bostäder ska tillgodoses, men det ska också finnas plats för framtida förändring och utveckling. Samtidigt ska innehållet verka intressant och bidra till att Backaplan utvecklas socialt och ekonomiskt över tid. 1

10 Utformning handlar om att planera och gestalta attraktiva platser, byggnader och gator för möten mellan människor. Genomförande handlar om miljökonsekvenser och genomförandeekonomi. Planförslagets huvudinriktning är: Backaplan som en del av centrala staden Hög grad av tillgänglighet Blandstad med plats för ytterligare innehåll Attraktion och livfullhet Hållbart stadsbyggande Fortsatt stark handelsplats Kansliets kommentarer Huvuddragen i planförslaget ligger väl i linje med de mål och strategiområden som GR lyfter fram i strategidokumenten Uthållig tillväxt mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur och Strukturbild för Göteborgsregionen En överenskommelse om att vi tar ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar. Backaplansområdet är idag glest exploaterat och saknar den täthet och mångfald som behövs för att gynna regional tillväxt. Ambitionen att förstärka Göteborgs kärna på båda sidor om Göta älv stödjer GR:s långsiktiga inriktning att skapa en befolkningsmässig balans nord syd. Att i det fortsatta arbetet utveckla knutpunkten som kommersiellt och kulturellt centrum i en tät stadsbebyggelse stärker den regionala strukturen. Vid knutpunkten understödjer kollektivtrafik och stadsförnyelse varandra, vilket skapar goda förutsättningar för att lokalisera arbetsplatser och verksamheter som idag ligger utspridda hit. Planförslaget anger att kollektivtrafik till och från Backaplan ska utformas enligt de principer och förslag som diskuteras i K2020, vilket är bra. Knutpunkt Hjalmar och en föreslagen framtida bytespunkt för Bohusbanan vid Brunnsbo utgör regionalt strategiska kollektivtrafiklägen. I planen förhåller man sig till två nivåer i K2020-strukturen, KomFort och KomOfta, vilket innebär att det är lätt att ta sig till och från området. Föreslagna cykelstråk integreras med det föreslagna huvudgatunätet där samtliga gator förses med separata cykelbanor och bildare ett orienterbart nät. Vid anslutningar till angränsande stadsdelar föreslås strategiska platser med passager över befintliga barriärer. Det är mycket bra att planen här inte begränsar sig till planområdet utan förhåller sig till ett större omland. Det är 2

11 vidare viktigt att uppmärksamma hur bebyggelsestrukturen förhåller sig till angränsande områden för att skapa kontinuitet i stadsbebyggelsen. Ett av målen i Uthållig tillväxt är att stads- och andra tätortsmiljöer ska utformas så att de inbjuder till ett rikt stads- och vardagsliv. Backaplan har ett strategiskt läge och planen föreslår att utveckla området till regionalt centrum med olika typer av handel, kulturell verksamhet och offentlig service. Intentionen i förslaget är att samla handeln till ett fåtal punkter med olika inriktning, vilket på ett bra sätt bidrar till att göra området tillgängligt för alla och därigenom skapa förutsättningar för social hållbarhet. Idag rymmer området verksamheter av mycket olika karaktär, allt från bilverkstäder och second hand till Göteborgs ungdomssatsning, och en bibehållen mångfald ger förutsättningar för ett rikt och varierat stadsliv. I planen föreslås att lokaler utformas så att de kan konverteras till antingen handel eller bostad när efterfrågebilden ändras, vilket skapar en flexibilitet och förändringspotential som är mycket bra. För att få en bättre uppfattning om områdets storlek och betydelse bör dock planerade handel- och bostadsytor samt invånarantal anges tydligare. Det är positivt att planen har en tydlig gatu- och kvartersstruktur samt definierar ett antal viktiga mötesplatser och offentliga rum, vilket ger förutsättningar för ett rikt stadsliv. Utöver denna huvudstruktur introduceras också en idébild på Promenaden ett strukturellt stadsbyggnadselement för att förena de olika delarna av bebyggelsen. Avsikten är att etablera platser och tänka i sammanhängande stadsrum utmed slingan. Detta är en god intention, men det finns en risk att området saknar det befolkningsmässiga underlag den täthet och det stadsliv som krävs för att hålla liv i båda dessa strukturer. Kvillebäcken och dess sidoområden förslås bli en ny blå-grön stadsdelpark för området. Här finns stora möjligheter att höja attraktiviteten i området, och en huvudfråga för det fortsatta arbetet är att skapa ett grönområde som upplevs som tryggt och till för alla. Planförslaget har ett tydligt regionalt perspektiv med goda intentioner, men förslaget motsvarar inte helt dessa ansatser. Förslaget, som är ett koncept, brister så här långt i disposition och läsbarhet och vissa delar saknas helt i materialet. 3

12 Dnr: Styrgruppsärende Till Styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad Huvudmannabidrag till Miljösamverkan Västra Götaland perioden GR har medverkat i arbetet och finansieringen Miljösamverkan i Västra Götaland (MVG) under den senaste fyraårsperioden. Verksamheten har bedrivits mycket framgångsrikt och är uppskattat av kommunerna i Västra Götaland. I bifogade tjänsteskrivelse, daterad , redovisas ett förslag till finansiering av verksamheten för MVG perioden Styrgruppen för Miljö- och samhällsbyggnad föreslås besluta att GR ansvarar för sin del av finansieringen enligt ovanstående förslag under förutsättning att övriga uppdragsgivare ansvarar för sina delar av föreslagen finansieringen; samt att uppmana förbundsstyrelsen att fatta samma beslut Göteborg datum Bo Aronsson /Lennart Lagerfors

13 Dnr: Styrgruppsärende Tjänsteskrivelse Huvudmannabidrag till Miljösamverkan Västra Götaland perioden Lennart Lagerfors Miljösamverkan i Västra Götaland (MVG) är ett projektsamarbete som påbörjades 1999 och syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i Västra Götaland. Arbetet består i huvudsak av följande insatser. Framtagande av informations och underlagsmaterial i aktuella frågor. Utarbetande av tillsyns handledningar. Kurser och seminarier i anslutning till delprojekten. Information om MVGs arbete och resultat. Uppföljning och utvärdering av arbetet. I samband med att GR blev kommunförbund övertog GR även en del i ansvaret för finansieringen av Miljsamverkan Västra Götaland (MVG). Den senaste fyraårsperioden har kostnaderna fördelats med 1/3 på vardera Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och de fyra kommunförbunden. För 2008 uppgick GRs andel av kostnaderna till kr. Verksamheten den senaste fyraårsperioden har nyligen utvärderats. Resultatet visar att verksamheten bedrivits mycket framgångsrikt, och att kommunerna, särskilt de mindre med begränsade egna resurser, har haft stor nytta av MVGs verksamhet. Dessutom kan påpekas att MVGs arbetssätt har fått efterföljare i många andra län och regioner i landet. Miljöchefsgruppen i Göteborgsregionen har diskuterat frågan och är mycket positiva till en fortsättning av verksamheten. Även styrgruppen för MVG som består av representanter för uppdragsgivarna är positiva och rekommenderar en fortsättning under perioden Förslaget till finansiering av verksamheten utgår ifrån att: - att huvudmännen beslutar att MVG ska fortsätta med en ny fyraårig projektperiod att fördelningen av kostnaderna För MVG fördelas mellan de olika huvudmännen i samma proportioner som under innevarande period att verksamhetens omfattning ekonomiskt blir densamma som dvs oförändrad kostnadsram 1

14 Kostnaden för varje huvudman i 2008 års penningvärde blir: - Västra Götalandsregionen kr/år - Länsstyrelsen Västra Götaland kr/år - De fyra kommunförbunden kr/år varav Fyrbodal kr/år GR kr/år Sjuhärad kr/år Skaraborg kr/år 2

15 Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll Georgia Larsson Tid: 9-10 Plats: Hotel Vincci Arena, Barcelona Närvarande ledamöter Anneli Hulthén (s), Göteborg, ordförande Hans Bergfelt (m), Mölndal, vice ordförande Eva Bertilsson Styvén (s), Tjörn Elaine Björkman (s), Ale Gun-Marie Daun (kd), Kungälv Rolf Edvardsson (s), Öckerö Bjarne Färjhage (c), Lilla Edet Göran Hildén (fp), Härryda Kenneth Johansson (s), Lerum Kenneth Nilsson (fp), Kungsbacka Roland Rydin (m), Göteborg Lasse Selander (v), Partille Eva Warnvik Ahlén (s), Stenungsund Övriga närvarande Dick Hedman, Länsstyrelsen i Västra Götaland Bo Aronsson, GR Bengt Christensson, GR Georgia Larsson, GR 1. Val av justeringsman Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Hans Bergfelt (m). 2. Meddelanden Inga meddelanden togs upp. Styrgruppen beslöt att till protokollet anteckna lämnad information 1

16 3. Investeringsplaner fortsatt samverkan Georgia Larsson, GR Regeringen har erbjudit Västra Götalandsregionen att inleda arbetet med att ta fram åtgärdsförslag för kommande investeringsplan Erbjudandet innebär att genomföra en regional transportslagsövergripande analys av transportsystemets funktion och brister utifrån mål och behov Denna regionala systemanalys ska avrapporteras till regeringen den 30 september De fyra kommunalförbunden i Västra Götaland ansvarar för att ta fram var sin delregional systemanalys. Dessa kommer att sammanställas och resultera i en regional systemanalys för hela Västra Götaland. Arbetet bedrivs i form av workshops och i workshop 1, som genomfördes i mars, utgick man från dagens politiskt förankrade målsättningar och diskuterade transportsystemets funktioner. Det sammanvägda resultatet presenterades för BRU den 1 april som godkände beslutshandlingen som en delleverans i arbetet med den regionala systemanalysen. Andra omgången workshops genomförs under maj (GR:s Workshop är den 8 maj). Fokus kommer att ligga på att diskutera åtgärder utifrån redan framtagna funktioner. Ett 50-tal funktioner finns framtagna på Västra Götalands nivå och respektive kommunalförbund har ansvarat för att välja ut de viktigaste funktionerna (8-10 stycken) inför workshop 2. För GR:s del har detta arbetet genomförts av nätverket för infrastruktur. Resultaten från workshop 2 kommer att vägas samman och behandlas av BRU den 3 juni. Ytterligare information i ärendet kommer att lämnas muntligen vid styrelsekonferensen. Styrgruppen beslöt att till protokollet anteckna lämnad information. 4. Information om gruspolicy Bo Aronsson, GR Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad beslutade remittera förslag till regional gruspolicy till medlemskommunerna och länsstyrelsen. Förslaget har varit ute på samråd under våren Synpunkter har inkommit från åtta kommuner, två länsstyrelser samt branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri. Remissinstanserna har genomgående ställt sig positiva till en regional samverkan kring arbetet med materialförsörjning och långsiktig hantering av naturresurser. De medlemskommuner som svarat ställer sig alla bakom policyn. Förslaget till regional gruspolicy har bearbetats utifrån inkomna synpunkter. Förbundsstyrelsen kommer att ta beslut i frågan maj. Roland Rydin (m) önskade mer information beträffande länsstyrelsen roll i dessa frågor. Dick Hedman (länsstyrelsen) tar med sig frågan och återrapporterar vid kommande möte. 2

17 Styrgruppen beslöt att till protokollet anteckna lämnad information; samt att tillstyrka kansliets förslag till regional gruspolicy 5. Stråkstudie Västra Stambanan Handlingen var utskickad med kallelsen och ansågs därmed föredragen. Styrgruppen beslöt att godkänna förslag till yttrande, daterat Rapport från politikernas regionala uppdrag Götalandsbanan: Göran Hildén (fp) informerade att arbetet drivs vidare med hjälp av Region Östsam, Region Jönköping och GR. Frågan om bolagsbildning har lagts åt sidan tills vidare. Hamnbanan: Roland Rydin (m) och Anneli Hulthén (s) informerade att Göran Johansson och Kjell Björkqvist följer arbetet för Göteborgs Stad. Styrgruppen beslöt att till protokollet anteckna lämnad information 7. Rapport från pågående uppdrag Bo Aronsson (GR) informerade följande: Projektet Clean shipping som verkar för en miljöanpassning av fartyg och hamnar har fått mycket uppmärksamhet i pressen. Under mars arrangerade projektet ett seminarium med holländska The Nothsea Foundation i Rotterdam. Detta resulterade i att flera företag (t.ex. Phillips) har anmält sitt intresse att delta i projektet. KLIMP arbetet fortgår och dialogen med hushållen har börjat med start i Partille. Styrgruppen beslöt att till protokollet anteckna lämnad information 3

18 8. Övriga frågor Kenneth Johansson (s) anser att Luftvårdsprogrammets möten bör ligga tätare. Kommer att framföra ovanstående till Luftvårdsprogrammet skriftligt. Bo Aronsson (GR) visade en sammanställning av Barcelona-resan i bilder. Styrgruppen beslöt att till protokollet anteckna lämnad information 9. Nästa sammanträde Nästa sammanträde är torsdag den 5 juni Göteborg Georgia Larsson Justeras: Anneli Hulthén Hans Bergfelt 4

19 För kännedom Styrgruppsärende Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Avlämnade remissvar samt övrigt avlämnade synpunkter Kansliet har yttrat sig över följande: Tillägg till detaljplaneprogram för Landvetter centrum Programsamråd bostäder och allmänt ändamål vid Kvarnfallsvägen Förslag till detaljplan för bostäder vid Brattåskärrsvägen västra del Utställning av förslag till detaljplan för bostäder utmed Oxledsvägen Göteborg Georgia Larsson 1

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2008-06-05 Georgia Larsson Tid: 13.00-16.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter Anneli Hulthén (s), Göteborg,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2008-03-06 Georgia Larsson Tid: 13.30 16.00 Plats: Preemraff i Göteborg Närvarande ledamöter Anneli Hulthén (s), Göteborg,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2008-10-09 Georgia Larsson Tid: 13-16, 9 oktober 2008 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter Anneli Hulthén (s),

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Möteshandlingar 2008-04-25

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Möteshandlingar 2008-04-25 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Möteshandlingar 2008-04-25 Göteborg 2008-04-14 Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Kallelse Ledamöter hälsas härmed välkomna till sammanträde med styrgruppen

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2009-06-04 Georgia Larsson Tid: 13-16 Plats: Alingsås kommun Närvarande ledamöter Kia Andréasson (mp), Göteborg Benny

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2009-09-28 Georgia Larsson Tid: 13-16 Plats: Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Göteborg Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg Anneli Hulthén

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2012-03-22 Shahbaz Khan Datum: 2012-03-22. kl. 13-15.30 Plats: Läppstiftet Konferens, Lilla Bommen 1-2 Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 10 december 2004, kl. 12.00 12.15, i kommunalhuset, Partille kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 10 december 2004, kl. 12.00 12.15, i kommunalhuset, Partille kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 10 december 2004, kl. 12.00 12.15, i kommunalhuset, Partille kommun Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Inga-Lill

Läs mer

Till: Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Göteborg, 4 april 2014

Till: Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Göteborg, 4 april 2014 Till: Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Göteborg, 4 april 2014 Kallelse Ledamöter hälsas välkomna till sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad den 11 april kl 09.00-12.00, lokal

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 26 maj 2000, kl 08.30-11.30 Hotel Strandbaden, Falkenberg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 26 maj 2000, kl 08.30-11.30 Hotel Strandbaden, Falkenberg Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 26 maj 2000, kl 08.30-11.30 Hotel Strandbaden, Falkenberg Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg Vivi-Ann Nilsson

Läs mer

Presentation av tjänstemannaorganisationen

Presentation av tjänstemannaorganisationen Styrgruppsärende 2015-03-06 Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Presentation av tjänstemannaorganisationen GRs planeringschef Maria Sigroth presenterar den tjänstemannaorganisation som hanterar

Läs mer

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Datum Diarienummer Sida 2012-06-29 2012-08-16 0635/11 1/6 Trafikverket Stora projekt Bo Lindgren 405 33 Göteborg PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Bakgrund

Läs mer

Styrgruppen för Regional planering

Styrgruppen för Regional planering Styrgruppen för Regional planering Protokoll 16 september 2004 Cecilia Kvist Närvarande Leif Johansson, Kungälv, ordförande Elaine Björkman, Ale Tore Hult, Alingsås Kia Andréasson, Göteborg Anneli Hulthén,

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 6 mars 2015, kl. 09.00-12.30 Plats: Radisson Blu Riverside Hotel, Lindholmen Göteborg Närvarande ledamöter Ulf Kamne (MP), Göteborg,

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Möteshandlingar 2009-04-17 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Möteshandlingar 2009-04-17 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Möteshandlingar 2009-04-17 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 1 Dnr: 09-25.11 Styrgruppsärende 2009-04-17 Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Strukturbildsanalys bostadsbyggande 2008,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2009-08-21 Georgia Larsson Tid: 10.30-12.00 Plats: Tofta herrgård, Kungälvs kommun Närvarande ledamöter Owe Nilsson (s),

Läs mer

Styrgruppen för regional planering

Styrgruppen för regional planering Styrgruppen för regional planering Protokoll 2005-10-06 Georgia Larsson Tid: 13.00 16.00 Plats: GR:s kansli, rum 135 Närvarande ledamöter Leif Johansson (s), Kungälv, ordförande Roland Rydin (m), Göteborg,

Läs mer

Styrgruppen för regional planering/regionalt luftvårdsprogram

Styrgruppen för regional planering/regionalt luftvårdsprogram Styrgruppen för regional planering/regionalt luftvårdsprogram Protokoll 2006-11-16 Pernilla Hellström Cecilia Kvist Tid: Torsdag 16 november kl 13.00 15.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(6) 2009-02-12 LA/GH Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 12 februari 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn, Tjörn Närvarande: Magnus

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 16 oktober 2003, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg ordf Johan Nyhus (S), Göteborg Patrik Karlsson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2009-11-05 Georgia Larsson Tid: 13-16 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter Kenneth Johansson (s), Lerum, ordförande

Läs mer

Reflektion från seminarium 2. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet

Reflektion från seminarium 2. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Reflektion från seminarium 2 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Region Skånes arbete med tillgänglighet och tillväxt -Stina Nilsson, Region Skåne Processen bakom strukturbild Skåne: - Ett långvarigt

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2008-12-04 HT/GH Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 4 december 2008 kl. 09.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, Göteborg Närvarande: Endrick Schubert (m) Göteborg,

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 25 februari 2000, kl 11.00 15.00 Sävelången Restaurang & Konferens AB, Nääs Fabriker

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 25 februari 2000, kl 11.00 15.00 Sävelången Restaurang & Konferens AB, Nääs Fabriker från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 25 februari 2000, kl 11.00 15.00 Sävelången Restaurang & Konferens AB, Nääs Fabriker Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2010-11-11 Georgia Larsson Tid: 13-16 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter Owe Nilsson (s), Göteborg, ordförande

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 14 januari 2015, kl. 13.00-15.30 Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Johan Nyhus (S), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 2005-10-18 Gunnel Rydberg Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Tisdagen den 18 oktober 2005 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande: Elver Jonsson (fp), Alingsås, ordf. punkt 1-5 Endrick

Läs mer

Strukturbild för Skåne. Strategier för Den flerkärniga miljonstaden Skåne

Strukturbild för Skåne. Strategier för Den flerkärniga miljonstaden Skåne Strukturbild för Skåne Strategier för Den flerkärniga miljonstaden Skåne Region Skåne har ansvar för Hälso- och sjukvård samt tandvård Kollektivtrafik - Skånetrafiken Regional utveckling inklusive näringslivsutveckling,

Läs mer

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars TYCK TILL om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD Samråd 16 januari till 9 mars Vår vision: "Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna". Oskarshamn ska ha 30 000 invånare år

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 25 maj 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 08:30-11:08 Sekreterare

Läs mer

Planchef. Ärende Beteckning Sida

Planchef. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-05-16 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-05-24 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Inledning och vision. ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUN 2012 Samrådsförslag

Inledning och vision. ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUN 2012 Samrådsförslag 4 1 Inledning Vad är en översiktsplan? Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument och visar kommunens syn på bland annat den framtida bebyggelseutvecklingen, infrastruktursatsningar

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl. 10.30 12.45 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg, ordförande

Läs mer

1. Sammanträdet öppnas 1. Eva Carlsson, ordf. hälsar ledamöterna välkomna och öppnar detsamma.

1. Sammanträdet öppnas 1. Eva Carlsson, ordf. hälsar ledamöterna välkomna och öppnar detsamma. från sammanträde, styrgruppen för arbetsmarknad Tid: Fredag den 5 juni, 9.00 12.30 Plats: Jonsereds trädgårdar, Partille kommun Ledamöter Eva Carlsson (ordf.), Partille (S) Ingrid Inhammar, Ale (S) Ann

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(6) 2008-10-15 HT/GH Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Onsdag den 15 oktober 2008 kl. 09.00 12.00 Plats: Gunnebo slott Mölndal Närvarande: Bengt Gustafsson (m) Kungälv, ordf

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 5 december 2012. 14 december 2012. GR, Göteborg 13.00-15.30

Protokoll. Styrgruppsmöte 5 december 2012. 14 december 2012. GR, Göteborg 13.00-15.30 14 december 2012 Protokoll Styrgruppsmöte 5 december 2012 GR, Göteborg 13.00-15.30 ande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen, ordförande Leif Schöndell, Borås Monica Dahlberg, GR Övriga deltagande Lasse Lind,

Läs mer

Samhällsbyggnadschefernas nätverk inom GR

Samhällsbyggnadschefernas nätverk inom GR Styrgruppsärende 2015-12-10 Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Samhällsbyggnadschefernas nätverk inom GR AU för GRs nätverk för samhällsbyggnadschefer presenterar sig och nätverkets arbete.

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Strukturbild för Skåne

Strukturbild för Skåne Strukturbild för Skåne - Grönstruktur i Skåne GR 21 september 2012 Region Skåne har ansvar för Hälso- och sjukvård samt tandvård Kollektivtrafik - Skånetrafiken Regional utveckling inklusive näringslivsutveckling,

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 14 september 2012, kl. 11.30-12.00, på Säröhus i Kungsbacka

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 14 september 2012, kl. 11.30-12.00, på Säröhus i Kungsbacka Protokoll 2012-09-14 Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 14 september 2012, kl. 11.30-12.00, på Säröhus i Kungsbacka Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S), Göteborg

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

2 Strategier. 2.1 Framtidsfrågor 2.2 Mål

2 Strategier. 2.1 Framtidsfrågor 2.2 Mål ÖP 2 Strategier 2.1 Framtidsfrågor 2.2 Mål 2.1 Strategier Framtidsfrågor kunna åtgärdas, i synnerhet om det är bra för såväl kommunen som regionen. Men det är viktigt att betona att Partille även måste

Läs mer

Översiktsplan för Gävle stad Särskild sammanställning enligt miljöbalken

Översiktsplan för Gävle stad Särskild sammanställning enligt miljöbalken S ä r s k i l d s a m m a n s t ä l l n i n g 2009-09-18 Sid 1 (5) Översiktsplan för Gävle stad Särskild sammanställning enligt miljöbalken En översiktsplan för Gävle stad har tagits fram och antogs 27

Läs mer

Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun

Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun Protokoll 2013-04-09 1(6) Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun Ledamöter Maria Rydén, Göteborg (M), Ordförande Dennis Jeryd, Lerum (S), Vice Ordförande Jan

Läs mer

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-03-14 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-22 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

Styrgruppen för Regional planering

Styrgruppen för Regional planering Styrgruppen för Regional planering Anteckningar/ Protokoll 2006-02-2/3 Georgia Larsson Tid: torsdag 2 februari fredag 3 februari 2006 Plats: Säröhus Närvarande ledamöter Leif Johansson (s), Kungälv, ordförande

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Rapport om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2008 kvalitetssäkring av den sociala barnavården genom användande av systemet BBIC

Rapport om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2008 kvalitetssäkring av den sociala barnavården genom användande av systemet BBIC GR Lotta Wall 2009-12-01 Rapport om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2008 kvalitetssäkring av den sociala barnavården genom användande av systemet BBIC Kommun Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Dag och tid: Torsdag den 10 december 2015 kl 9-11 30 Plats: GR-huset, Anders Personsgatan 8, Göteborg Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva

Läs mer

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Förbundsdirektionen Kallelse 2015-10-08 Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl. 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-28 Dnr 1500012 1 (7) Helsingborgs stad Remiss. Förslag på mark- och boendeprogram

Läs mer

Stora Sessionssalen Tid Kl. 15.30-17.30

Stora Sessionssalen Tid Kl. 15.30-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Stora Sessionssalen Tid Kl. 15.30-17.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Jerry Ahlström (M) Kristina Kinnman-Starck (M) Sofia Forsgren-Böhmer (M)

Läs mer

Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2001-17301-54

Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2001-17301-54 Utlåtande 2010:129 RIII (Dnr 311-1704/2010) Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2001-17301-54 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Detaljplan

Läs mer

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Strukturbild för Skåne - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Region Skåne har ansvar för Hälso- och sjukvård samt tandvård Kollektivtrafik - Skånetrafiken Regional utveckling inklusive

Läs mer

Järnvägsbygge är också samhällsbygge!

Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Samhällsutveckling Samtliga trafikslag, fjärr-, gods-, region- och pendeltåg, efterfrågar ytterligare tåglägen. Därför behöver Västra Stambanan tillföras mer spårkapacitet

Läs mer

PROTOKOLL. Styrgruppsmöte 18 april 2002. 18 april 2002. Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20

PROTOKOLL. Styrgruppsmöte 18 april 2002. 18 april 2002. Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20 18 april 2002 PROTOKOLL Styrgruppsmöte 18 april 2002 Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20 ande Håkan Falck, Trollhättan, mötesordförande (i Peter Holmbergs frånvaro) Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen

Läs mer

Huvudmannaskap för sopsugsanläggning, Kongahällatomten(Dnr KS2011/362-13)

Huvudmannaskap för sopsugsanläggning, Kongahällatomten(Dnr KS2011/362-13) Tjänsteskrivelse 1(5) Handläggarens namn Jenny Lindqvist 2014-01-13 Huvudmannaskap för sopsugsanläggning, Kongahällatomten(Dnr KS2011/362-13) Sammanfattning Utifrån visionen om att göra Kongahälla till

Läs mer

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil.

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Förslag Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Målet är en hållbar stads- och transportutveckling. Struktur

Läs mer

Planutskott Sammanträdesdatum 2016-04-18 Sida 1 (6) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:05

Planutskott Sammanträdesdatum 2016-04-18 Sida 1 (6) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:05 Planutskott Sammanträdesdatum 2016-04-18 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:05 Katja Larsson (S), ordförande

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2012-06-13 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-06-04 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott 2011-09-08

Kommunstyrelsens planutskott 2011-09-08 1 Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. Kl 08.00-13:00 ande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström, (C), Raimo Vuojärvi (M), Gunnel Orselius-Dahl (FP), Ing-Marie Elfström (S).

Läs mer

Workshop Norra Tyresö Centrum

Workshop Norra Tyresö Centrum 8 1 2 1 3 1 0 2 Workshop ställning Samman Workshop Norra Tyresö Centrum Workshopen genomfördes den 18 december 2013 i Tyresö centrum. Frågan som ställdes i inbjudan till de femtiontal exploatörer och berörda

Läs mer

føqlzrlz 81' 11 U0) Tjänstemän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Borgmästaren Lys E KI LS KO Ni M U N 08.30 12.30 Sammanträdestid: 2012-01-18 kl -

føqlzrlz 81' 11 U0) Tjänstemän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Borgmästaren Lys E KI LS KO Ni M U N 08.30 12.30 Sammanträdestid: 2012-01-18 kl - Lys E KI LS KO Ni M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINHVIUNSTYRELSENSLEDNINGSUTSKOTT 11 U0) Sammanträdestid: 2012-01-18 kl - 08.30 12.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med soc ala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med soc ala styrgruppen Göteborgsregionens kommunalförbund 201s-03-06 från sammanträde med soc ala styrgruppen Tid: Fredag den 6 mars 2015, kl9 - L2 Plats: Radisson Blu, Riverside Hotel, Lindholmen Ledamöter Närvarande Henrik

Läs mer

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen för att skapa hållbara

Läs mer

Nyheter från regionala tillväxtnämndens sammanträde 2014-04-25

Nyheter från regionala tillväxtnämndens sammanträde 2014-04-25 Nyheter från regionala tillväxtnämndens sammanträde 2014-04-25 Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 25 april 2014.

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/08 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum. Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby 2010-03-24 kl. 08.00-12.

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum. Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby 2010-03-24 kl. 08.00-12. 2010-03-24 1(5) Plats och sammanträdestid Beslutare Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby 2010-03-24 kl. 08.00-12.00 Kristina Alsér, ordförande Bengt Benson Eva Berglund Eric Sjöström Agneta Bladh (adj) Birgitha

Läs mer

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Närvarande: Mats Eriksson, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Ann Charlotte Stenkil, Eva Borg, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

Dnr 08-0220 2008-11-27. Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm

Dnr 08-0220 2008-11-27. Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 1 Dnr 08-0220 2008-11-27 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm Yttrande över samrådsförslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010)

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

INLEDNING. Vad är en översiktsplan? Planprocessen. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen ska vara aktuell. Översiktsplanen och andra planer

INLEDNING. Vad är en översiktsplan? Planprocessen. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen ska vara aktuell. Översiktsplanen och andra planer INLEDNING 7 Plan- och bygglagen (PBL ): Kap 3 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden

Läs mer

3 Remissvar angående Förslag till Botkyrkas nya översiktsplan

3 Remissvar angående Förslag till Botkyrkas nya översiktsplan KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2013-06-11 Tid 2013-06-11, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Svar på medborgarförslag-

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 7 maj 2010, kl , Ullevi konferens, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 7 maj 2010, kl , Ullevi konferens, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 7 maj 2010, kl. 9.00-14.20, Ullevi konferens, Göteborg Ledamöter Jan Hallberg (M), Göteborg, ordf Stefan Svensson (M), Partille Jarl Karlsson

Läs mer

AME "Torpet", Vänersborg

AME Torpet, Vänersborg Gymnasienämnden 2009-06-16 1 (15) Plats AME "Torpet", Vänersborg Tid Tisdagen den 16 juni 2009, kl 13.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20)

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 1 oktober 2007 kl 17.00 17.40 Paragrafer 261-277 Beslutande m Annette Eiserman-Wikström, ordf s Ing-Marie Samuelsson

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

30 juni 2008. Byggnadsnämnden Göteborgs stad oversiktsplan@sbk.goteborg.se. Yttrande över Förslag till Översiktsplan för Göteborg

30 juni 2008. Byggnadsnämnden Göteborgs stad oversiktsplan@sbk.goteborg.se. Yttrande över Förslag till Översiktsplan för Göteborg Naturskyddsföreningen i Göteborg Fjällgatan 3 E 413 17 Göteborg info.goteborg@snf.se 30 juni 2008 Byggnadsnämnden Göteborgs stad oversiktsplan@sbk.goteborg.se Yttrande över Förslag till Översiktsplan för

Läs mer

Styrgruppen för Regional planering/regionalt luftvårdsprogram

Styrgruppen för Regional planering/regionalt luftvårdsprogram Styrgruppen för Regional planering/regionalt luftvårdsprogram Protokoll 2005-11-17 Georgia Larsson Tid: 13.00 16.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter Leif Johansson (s), Kungälv, ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050 Stockholms läns landsting 1 (3) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-06-18 TRN 2015-0120 Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

Kommunala Handikapprådet Mötesprotokoll 2010-04-22

Kommunala Handikapprådet Mötesprotokoll 2010-04-22 1 Tid och plats: den 22 april 2010 kl.17.30-19.10 i rum 386 Närvarande Gunnar Pihl (FP), ordf. Lennart Nilsson (M) Anna-Stina Eklund-Wivallius (M) Frida Tamker (M) Veronika Cornils Berg (C) Anne Lindberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12 PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats Kl 14.00 15.30 Omfattning 1-15 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, torsdagen den 20 oktober 2011, kl. 17.30-19.00 ajournering kl. 18.25-18.35 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad

Läs mer

Uppdragsplan för näringslivskontoret

Uppdragsplan för näringslivskontoret Uppdragsplan den 6 maj 2013 Uppdragsplan för näringslivskontoret 2013 KS 2013/0127 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-05-06 Uppdragsplanen för näringslivskontoret baseras på kommunfullmäktiges övergripande

Läs mer

Dnr KK15/377 POLICY. Konstpolicy för Nyköpings kommun

Dnr KK15/377 POLICY. Konstpolicy för Nyköpings kommun Dnr KK15/377 POLICY Konstpolicy för Nyköpings kommun 2016 Dnr KK15/377K15/377 2/6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 2.1 Politiska utgångspunkter... 3 2.2 Situationsspecifika

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET

KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET Bilaga 3 KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET BAKGRUND GR-kommunernas sociala styrgrupp beslutade i oktober 2008 att kartlägga omfattningen av volontär-/frivilligverksamheter

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-01-17 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-01-17 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-12:10 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande, ej 4-5 Inger Johnsson (C) Christian Andersson

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer