Gemensamt yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamt yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning"

Transkript

1 Till Trafikverket Gemensamt yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning Trafikverket har berett MalmöLundregionens kommuner (Malmö, Lund, Vellinge, Lomma, Kävlinge, Staffanstorp, Eslöv, Höör, Trelleborg, Svedala och Burlöv) tillfälle att avge yttrande i rubricerat ärende. Kommunerna får i anledning härav anföra följande gemensamma skrivelse. De kommungemensamma synpunkter som meddelades Trafikverket i samband med tidigare remissrunda i ärendet (30 september 2011) kvarstår. Generella kommentarer Samhällsutvecklingen i stort och transportsystemets utveckling är nära förbundna. Trafikverket tar således fel utgångspunkt när man baserar kapacitetsutredningen på prognoser som utgår ifrån dagens transportsystem istället för att besvara frågan hur samhället och transportsystemet ska se ut i ett och ett 2050-perspektiv samt beskriva vägen dit. Utredningen skulle tjäna på att bearbetas vidare utifrån detta synsätt. I utredningen konstateras att kapacitetsbristerna inte kan byggas bort och att det inte är ekonomiskt hållbart att bara bygga mer och nytt. Ett tillvägagångssätt enligt den s.k. fyrstegsprincipen åberopas och förordas. MalmöLundregionen instämmer i riktigheten av att Trafikverket har fyrstegsprincipen som utgångspunkt för kapacitetsutredningen, men finner inget konsekvent svar i utredningen på vad det betyder för infrastrukturplaneringen i framtiden. För MalmöLundregionens kommuner är det uppenbart att nya infrastruktursatsningar krävs i sydvästra Skåne, men det är svårt att dra några definitiva slutsatser om de åtgärder som föreslås i olika sammanhang i utredningen samt vilka åtgärder som saknas. Principiellt instämmer MalmöLundregionen emellertid i de inriktningar som föreslås i det s.k. klimatscenariot, vilka också överensstämmer med MalmöLundregionens egna inriktningar och arbete för ett effektivare och modernare transportsystem. En viktig utgångspunkt är därmed att ökad spårkapacitet behövs för att stå rustad inför den framtida omställningen av transportsystemet som kommer att krävas för att uppnå hållbar tillväxt och utveckling. Det är glädjande att storstadsregionernas utmaningar uppmärksammas i kapacitetsutredningen. Tyvärr fullföljs inte uppgiften och tillräckliga lösningar presenteras inte i utredningen. Men det arbete som nu har inletts utgör en god grund för ett fortsatt mer offensivt arbete på lokal, regional och nationell nivå, där de lokala utmaningarna och förutsättningarna integreras på ett bättre sätt i planeringen framöver. MalmöLundregionens kommuner ser fram emot ett gemensamt arbete för en samlad infrastruktursatsning, genom samverkan mellan samtliga ansvarsnivåer, i form av ett så kallat Skånepaket. Ett Skånepaket skulle kunna bidra till att lösa de gemensamma utmaningar Skåne står inför på ett flertal områden. En kraftig befolkningstillväxt och fortsatt regionförstoring, bl.a. genom ökad arbetspendling, ställer krav på att kapacitetsbristerna i dagens system hanteras omgående. För en hållbar omställning av transportsystemet krävs att kollektivtrafiken är väl utbyggd och även fungerar över nationsgränser. Om inte kapacitetsproblemen åtgärdas finns en 1

2 risk att Skåne och Öresundsregionens utvecklingspotential inte utnyttjas fullt ut, och därmed påverkar hela landets tillväxt negativt. Det är av särskild vikt att den statliga nivån uppmärksammar och beaktar de storstadsspecifika kapacitetsproblemen i vår del av landet något som skulle kunna tillgodoses genom ett Skånepaket. Som påpekas i utredningen är samspelet tvärs över Öresund viktigt för södra Sverige och därmed för Sverige som helhet. Kastrup flygplats fungerar idag som svenskarnas näst största flygplats. Landanslutningarna till Kastrup är därmed mycket väsentliga för utvecklingsmöjligheterna i regionen, för resandemönster i ett nationellt perspektiv och för hela Öresundsregionens internationella konkurrenskraft. Det är oerhört väsentligt att i fortsatt utredningsarbete om Sveriges framtida infrastruktur analysera och säkerställa tillräcklig kapacitet för olika trafikslag tvärs över norra och södra delen av Öresund. I finansieringsdiskussionen bör Trafikverket ta hänsyn till att Öresundsbron i dagsläget betalas av de som nyttjar bron och möjligheten att, när avbetalningsplanen till staten är fullföljd, reservera broavgifterna från Öresundsbron specifikt för infrastruktursatsningar i södra Öresundsregionen, exempelvis för en Öresundsmetro. Prognosförutsättningar De prognoser som Trafikverket baserar kapacitetsutredningen på bygger på ökad realinkomst, minskade körkostnader för personbil, minskade biljettpriser för flyg och oförändrade kollektivtrafiktaxor. Styrande för den totala trafikutvecklingen är främst den ökade realinkomsten, som antas ge ett ökat resande. Dessa prognosförutsättningar ger som resultat att trafikarbetet ökar kraftigt, men att fördelningen mellan trafikslag i princip förblir oförändrad. Exempelvis antas spårtrafiken gå från en marknadsandel på 12 procent år 2006 till 13 procent år 2050 medan biltrafiken antas växa med 44 procent till år 2030 jämfört med 2006-års nivå. Prognoserna skiljer sig stort från det i utredningen beskrivna klimatscenariot som grundar sig på hur de svenska miljömålen kan nås, där biltrafiken minskar med 20 procent till år 2030 jämfört med 2011-års nivå. Också för MalmöLundregionen skulle dessa prognoser, om de tilläts förverkligas, innebära mycket stora vägtrafikökningar, som går i motsatt riktning mot lokala visioner och mål om en hållbar utveckling. Det är viktigt att staten tillsammans med regionen och berörda kommuner gör en ordentlig konsekvensbedömning av vad dessa ökningar skulle innebära rent praktiskt för trafiksituationen i sydvästra Skåne. Som nämndes ovan är det anmärkningsvärt att låta förslag till investeringar utgå ifrån prognoser baserade på dagens situation vid planering av ett framtida transportsystem. Transportutvecklingens klimatpåverkan Trafikverket bedömer att utvecklingen enligt de redovisade trafikprognoserna inte är långsiktigt hållbara. MalmöLundregionen instämmer i denna bedömning. Ökningen är inte förenlig med klimatmålen och fördelningen mellan transportslagen stämmer inte med målbilder i bl.a. EU:s vitbok. Sverige har antagit tuffare klimatmål än EU, och ändå används inte klimatmålen som utgångspunkt för vilka åtgärder som föreslås för framtidens transportsystem. Diskussionen i materialet, och utgångspunkterna om satsningar för att förbättra kapaciteten och nå klimatmålen och ett mer hållbart transportsystem, hänger inte samman med prognosen för år 2030 och år Trafikverket skriver att det behövs ett transportsnålt samhälle där den egna bilen har en minskad roll som transportmedel. Samtidigt föreslås inte tillräckliga åtgärder för att närma sig målsättningen för år 2030 eller år Trafikverket bör i det fortsatta arbetet på ett tydligare sätt beskriva hur statliga investeringar kan stödja lokala och regionala satsningar för transportsystem som främjar en långsiktigt hållbar utveckling. Särskild hänsyn bör tas till Öresundsregionala förutsättningar och behov, såsom att en betydande del av invånarna i MalmöLundregionen dagligen pendlar till arbete och studier på den 2

3 danska sidan sundet. Den fortsatt fördjupade integrationen med Danmark, inte minst genom goda kommunikationer mellan Köpenhamn och sydvästra Skåne, riskerar att avstanna genom Öresundsbrons förväntade kapacitetsbrister. Frågor som rör denna viktiga internationella passage måste ägnas betydligt större uppmärksamhet. Det ställer krav på flexibilitet och lyhördhet hos beslutsfattare på samtliga politiknivåer, samt en vilja och förmåga att anpassa de befintliga planeringssystemen till ett gränsregionalt sammanhang. Näringslivets transporter inklusive godstransport Trafikverket pekar på behovet av samordnade transporter i de centrala delarna av storstäderna. Lösningen som förordas är samlastning/konsolidering av gods i centraler som ligger belägna i stadens ytterkanter. Det är föredömligt att rapporten tar upp behovet av nya lösningar för distributionstrafiken i storstäderna, men det saknas en beskrivning av hur man konkret ska arbeta vidare med dessa lösningar och vilken roll Trafikverket ska ha i detta arbete. Malmö stads och Copenhagen Malmö Ports (CMP) investering i Norra hamnen nämns kortfattat i utredningen. Det finns ett behov av främst ny spårinfrastruktur från Malmö Rangerbangård till Norra hamnen. Frågan om trafikförsörjningen av Malmö hamn, som är ett riksintresse och en Core-hamn (kärnhamn inom EU), måste belysas tydligare. Utveckling av logistiknav med samverkande transportslag ger möjlighet till väl fungerande, flexibel, godstrafik som gynnar samhällsutvecklingen i stort. Detta förutsätter en fungerande koppling till Trafikverkets rangerbangård, eftersom kapaciteten här påverkar Malmö stads hamnbanor och vice versa. Trafikverkets bristanalys baseras på en generell prognos om utveckling av trafikvolym där hänsyn inte tas till Malmös aktuella förhållande. Trelleborgs hamn är Skandinaviens största Ro/Ro-hamn och är, liksom CMP, utsedd Core-hamn. I Trelleborgs hamn har omfattande investeringar påbörjats för att öka kapaciteten. Trafikverket har uppmärksammat detta och menar i kapacitetsutredningen att farleden behöver förbättras. Förbättringen av farleden är en statlig angelägenhet och därmed ett statligt finansieringsansvar. För att godstransporterna på järnväg över Trelleborgs hamn ska kunna ökas behöver Trelleborgsbanan dubbelspår. Generellt saknas en analys av kapaciteten i terminalerna, främst på järnvägssidan vad gäller rangerbangårdar, kombiterminaler och hamnar. Kapaciteten som avhandlas i utredningen är mycket fokuserad på sträckorna (länkarna i systemet) men terminaler kan också vara viktiga flaskhalsar. Detta bör utvecklas och belysas tydligare i det fortsatta arbetet. Trängselskatt Trängselskatt i Malmö bedöms av regeringen som ett intressant sätt att finansiera infrastruktursatsningar i storstadsområdet i Skåne. Skåne har emellertid en mer flerkärnig struktur som ger andra förutsättningar än Stockholm (med trängselskatt) och Göteborg (med kommande trängselskatt). Det är dessutom få platser i centrala Malmö och i närliggande städer som har ökande trafikmängder. Trafikregleringar har genomförts som har styrt om utvecklingen, och stora satsningar på främst cykel- och kollektivtrafiken har kunnat främja en fortsatt ökad ekonomisk aktivitet. Däremot har trafikökningarna på vägnätet som binder samman städerna i Skåne, speciellt E6 och E22, varit dramatiska de senaste decennierna. Effekterna av ett trängselskattesystem eller annat avgiftssystem för MalmöLundregionen är inte klarlagt och det är angeläget att en sådan utredning baseras på regionens särskilda förutsättningar, gärna inom ramen för en gemensam utredning för ett Skånepaket. Infrastrukturobjekt i föreslagna satsningar I utredningen presenteras långa listor på åtgärder i olika avsnitt av utredningen. Åtgärderna som rör MalmöLundregionen finns dels under rubrik Region Syd, dels under rubrik Storstadspaket 3

4 Malmö. Bland åtgärderna saknas viktiga satsningar för att transportsystemet ska kunna bidra till regionala och nationella mål. Det gäller bl.a. ytterligare två spår Lund-Hässleholm, spårvagnar i Lund, Malmö och Helsingborg och en höghastighetstågsatsning för Skåne. Kraftfulla satsningar på utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling av transportsystemet. Enligt målet om fördubblat resande till år 2020, behövs inte bara investeringar i spårkapacitet utan också en hel del mindre insatser i infrastrukturen såsom bl.a. terminalåtgärder och framkomlighetsåtgärder på statligt och kommunalt vägnät. I det regionala vägnätet behövs också kompletteringar med bl.a. åtgärder i flaskhalsar och insatser för ökad säkerhet. I anslutning till en fast HH-förbindelse behövs flera utförliga åtgärder i den anslutande infrastrukturen än de som redovisats, bl.a. på Skånebanan. En förstärkning av trafiksystemet mellan Köpenhamn och Malmö behövs där en ny snabb och turtät fast förbindelse mellan städerna kompletterar och därmed avlastar Öresundsbrons resande med persontrafik. Jämfört med de andra två storstadsområdena finns få satsningar i de högsta prioritetsnivåerna (utvecklingsnivå Låg och Hög - Prioritet 1 ) för Skåne. En stor investeringskostnad är upptagen i prioritetsgrupp 3, HH-förbindelsen. Utgångspunkten är att denna kommer att avgiftsfinansieras och inte anslagsfinansieras. Exkluderas denna kostnad blir omfattningen av paket Malmö väldigt blygsam jämfört med Stockholm och Göteborg. Spårvagnar i Skåne är en viktig satsning för ett utvecklat och totalt sett mer kapacitetsstarkt och mer attraktivt kollektivtrafiksystem i Skåne. Av de 10 mest trafikerade järnvägsstationerna i Sverige ligger sex i Stockholmsregionen, en i Göteborg och tre i Skåne Malmö C, Lund C och Helsingborg C (nr 3, 4 och 9). Ett omfattande regionalt och nationellt resande leds via dessa stationer. Det är inte stationen som är start- eller målpunkt och precis som för andra stora stationer i Sverige behöver dessa resenärer erbjudas bättre och kapacitetsstarkare färdmedel för anslutningsresan. Det är här spårvagnslösningarna får en roll, för att erbjuda regionala och nationella resenärer bra tillgänglighet till storstadsområdet i Skåne och målpunkter av nationellt och internationellt intresse, såsom de nya forskningsanläggningarna MaxIV och ESS i Lund, och ett ökande antal huvudkontor i Malmö. Den genomförda bristanalysen visar att Södra stambanan genom Skåne och Småland lider av stora kapacitetsproblem. Punktligheten på persontågstrafiken Stockholm-Malmö tillhör de lägsta i landet, och den prognostiserade ökningen av gods- och regionaltrafik kommer förvärra detta ytterligare. MalmöLundregionen anser att ytterligare två spår Lund Hässleholm är nödvändiga för att avlasta stambanan och möjliggöra en utveckling av regionaltrafik, godstrafik och långväga resande Skåne-Stockholm och vidare mot kontinenten. De två nya spåren Lund-Hässleholm kan också vara ett första steg på en höghastighetsbana i Skåne. Höghastighetståg skulle ge en kortad restid mellan storstadsområden i Sverige samt större och mer integrerade arbetsmarknader, vilket är viktigt för nationens internationella konkurrenskraft. Satsningen skulle också innebära en kapacitetsökning på järnvägssystemet i Sverige genom att stambanorna mellan Stockholmsregionen och Öresundsregionen utökas med ytterligare två spår. Bulleråtgärder längs Kontinentalbanan är av intresse för hela spårsystemet, både för persontåg och för godståg, i södra Sverige. Kontinentalbanan genom Malmö är ett viktigt komplement till Citytunneln. Kontinentalbanan skulle maximera effekterna av den befintliga investeringen och tillsammans med Citytunneln ge fyra spår genom staden. Banan möter fem spår norrut (fyra spår från Södra stambanan och ett från Lommabanan/godsstråket genom Skåne) och fyra spår söderut 4

5 som på sikt blir sex spår (Öresundsbanan, Trelleborgsbanan och Ystadsbanan). Kontinentalbanan bör föras till Utvecklingsnivå låg både för storstadspaket Malmö och för godspaket. Andra mycket angelägna satsningar i närtid i sydvästra Skåne är återupptagen persontrafik på Simrishamnsbanan och Lommabanan, för att främja effektiva övergångar mellan trafikslag, liksom ytterligare kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder på Trelleborgs- och Ystadbanan. Samtliga satsningar är väsentliga för att möjliggöra en hållbar regional pendling. På sikt bör också andra regionala spårtrafiksatsningar komma till stånd, inte osannolikt via satsningar på regionala superbussystem. Trafikverket beskriver i rapporten de starka regionala pendlingsströmmar som på detta sätt behöver klaras, t.ex. Malmö-Falsterbonäset. Ett yttre godsspår och en spårförbindelse till Malmö Airport måste också beaktas liksom ökad möjlighet att trafikera Godsstråket genom Skåne med både gods- och persontrafik. Utjämnat trafikupplägg Hässleholm-Lund-Malmö Flera av kommunerna i MalmöLundregionen svarade på Trafikverkets rapport om Järnvägens behov av ökad kapacitet som presenterades i höstas. Kommunernas kommentar att Trafikverkets föreslag om förändrat trafikupplägg för att kunna köra fler tåg på hårt belastade dubbelspårsträckor fokuserar alltför hårt på trafikkapaciteten utan att Trafikverket i tillräcklig utsträckning har analyserat konsekvenserna för transportsystemet i sin helhet, kvarstår. Transittransporter En betydande del av Sveriges utrikeshandel sker via de skånska hamnarna och Öresundsbron. År 2020 planeras en fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland stå klar. Hamnarna i Skåne har genomfört och planerar för betydande investeringar. I föreliggande förslag till nya riktlinjer för de gemensamma europeiska transportnätverken bekräftas den viktiga roll som Skåne har och även i framtiden förväntas ha i det internationella godstransportsammanhanget. Det är viktigt att dessa transporter kan tas om hand på ett effektivt och miljövänligt sätt och att infrastrukturen anpassas så att detta kan ske samtidigt som kollektivtrafiken kan fortsätta att utvecklas. En möjlighet att avlasta landinfrastrukturen är en utveckling av den kustnära sjöfarten, vilket måste utvecklas i Trafikverkets fortsatta arbete. Banavgifter för ökad kund- och samhällsnytta (delrapport 4 i remissmaterialet) Det är väsentligt att en avgiftshöjning inte görs ensidigt för järnvägstransporter. Internaliseringen av de externa effekterna bör göras likvärdigt för alla transportslag för att konkurrensen inte ska snedvridas. Förändringarna bör göras ungefär samtidigt. Man bör också väga in vägtrafikens påverkan på trängsel och ytanspråk under den omkring 95 procent av tiden som personbilar inte uträttar ett transportarbete. Avslutande kommentarer Utredningsmaterialet är inte komplett och utredningen är i vissa delar inte färdig. Delar av presenterat material och slutsatser, bl.a. från klimatscenariot, verkar inte ha fått någon påverkan på övriga delar av utredningen. Det är också svårt att skönja ett målorienterat angreppssätt löpande genom utredningen. Trafikverkets sammanfattning och konklusioner av det egna materialet hade varit värdefulla för att kunna ge ett bra ställningstagande som remissinstans. Nu är det oklart vad man skall ta ställning till. Det gäller inte minst för insatserna inom ramen för storstadspaketet Malmö. Det finns ett glapp i sammanhang mellan texter om klimatmål och ambitioner kring samhällsutveckling och det som slutligen föreslås. Trafikverket lyfter fram beteende- och resvanepåverkan som en väldigt viktig trafikstyrande 5

6 faktor, en åsikt som MalmöLundregionen delar. Det saknas emellertid tankar om fördelning av finansiering och ansvar för sådana åtgärder mellan stat, region och kommun. För att få en stor effekt krävs nära samverkan mellan dessa parter och en samverkan med investeringar i infrastruktur. MalmöLundregionen ser det som ytterst angeläget att staten snarast tar initiativ till att en utredning om ett Skånepaket kommer igång. Detta ligger helt i linje med de särskilda behov som Trafikverket indikerar i kapacitetsutredningen vad gäller storstadsområdena. De redan färdiga paketen för Stockholm och Göteborg behöver direkt följas av ett paket för Skåne. 6

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN STRATEGISK SAMHÄLLSUTVECKLING ENHETEN FÖR INFRASTRUKTURPLANERING PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör Projektbeskrivning

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Infrastrukturen i Öresundsregionen

Infrastrukturen i Öresundsregionen 16 augusti 2007 Infrastrukturen i Öresundsregionen Sammanfattning Öresundsregionens utveckling och infrastruktur är av stort nationellt intresse för både Sverige och Danmark. Transportsystemet i region

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2013-08-26 Dnr 1301617. Remiss. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 (Dnr N2013/2942/TE)

YTTRANDE. Datum 2013-08-26 Dnr 1301617. Remiss. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 (Dnr N2013/2942/TE) Regionstyrelsen Mats Petersson Enhetschef 044-309 33 01 mats.petersson@skane.se YTTRANDE Datum 2013-08-26 Dnr 1301617 1 (13) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm UTKAST Remiss. Förslag till nationell

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Maj 2013 1 PM 2013-05-07 angående möjlig spårförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Bakgrund I en pm daterad 2012-09-17 beskrevs två

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft Datum Beteckning 2009-11-11 Dnr 09-1-11 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft Skånsk

Läs mer

Simrishamnsbanan med på banan

Simrishamnsbanan med på banan Utvecklingsplan Simrishamnsbanan med på banan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Gemensamt initiativ Kommunal samverkan för ett genomförande En stråkplanering med en livskvalitativ samhällsbyggnad

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND 1 IBU-Öresund IBU-Öresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen Lennart Lennefors Projektledare och transportanalytiker Planeringsavdelningen Snabbfakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm. Huvudkontor i Borlänge. Regionkontor i Eskilstuna, Gävle, Göteborg,

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken Det självklara valet för dig som reser i Skåne Allt började 1999 Två skånska län blir ett Flygande start för Skånetrafiken Vilka vi är och vad vi gör En förvaltning inom Region Skåne Driva

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Aktuellt om höghastighetsbanor

Aktuellt om höghastighetsbanor Aktuellt om höghastighetsbanor Stadskontoret Foto Bombardier Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-09-15 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling 1. Inledning Idag

Läs mer

Trafikverkets kapacitetsutredning svar på remiss från Trafikverket

Trafikverkets kapacitetsutredning svar på remiss från Trafikverket LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 22 (40) Dnr CK 2012-0078 59 Trafikverkets kapacitetsutredning svar på remiss från Trafikverket Förslag

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 februari 2012.

Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 februari 2012. Regeringsbeslut III 7 2011-03-10 N2011/1933/TE Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 BORLÄNGE Uppdrag för ökad kapacitet i järnvägssystemet Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Trafikverket att

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 1 2 Modellen och kartbilderna har gjorts av Tetraplan A/S på uppdrag av Region Skåne och Örestat III-projektet 2014. Grafisk form: Jenny Willman,

Läs mer

- den hållbara vägen in i framtiden

- den hållbara vägen in i framtiden - den hållbara vägen in i framtiden En stark och sammanhållen region, där invånarna har frihet att bo och arbeta i olika delar av Skåne, har sin grund i en god infrastruktur. Simrishamnsbanan kopplar samman

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna. Dir. 2014:106

Kommittédirektiv. Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna. Dir. 2014:106 Kommittédirektiv Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna Dir. 2014:106 Beslut vid regeringssammanträde den1 juli 2014 Sammanfattning En särskild utredare,

Läs mer

Infrastrukturinvesteringar och dess betydelse för långsiktig hållbar tillväxt i Skåne och samverkan Skåne sydväst

Infrastrukturinvesteringar och dess betydelse för långsiktig hållbar tillväxt i Skåne och samverkan Skåne sydväst Infrastrukturinvesteringar och dess betydelse för långsiktig hållbar tillväxt i Skåne och samverkan Skåne sydväst SSSV Samverkan Skåne Sydväst September 2008 Koordinering av sekreteriatet, Jan Haak Malmö

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

Stora investeringar i ny järnväg i närtid

Stora investeringar i ny järnväg i närtid Stora investeringar i ny järnväg i närtid Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg uppgår

Läs mer

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne Motor för tillväxt Handelskammarens agenda för södra Skåne 2 Handelskammaren speglar företagen och är en naturlig partner för utveckling Vår agenda i korthet Södra Skåne är en del av Nordens största region

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

FRÅN TÅGKAOS TILL ORDNING OCH REDA

FRÅN TÅGKAOS TILL ORDNING OCH REDA FRÅN TÅGKAOS TILL ORDNING OCH REDA Miljöpartiets förslag till åtgärder för ett effektivt och robust järnvägssystem Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 6 NIO PUNKTER FÖR ETT ROBUST JÄRNVÄGSSYSTEM De senaste

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

EUROPASPÅRET 00:14 LANDSKRONA KØBENHAVN. Nya core network-förbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling OSLO/ GÖTEBORG

EUROPASPÅRET 00:14 LANDSKRONA KØBENHAVN. Nya core network-förbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling OSLO/ GÖTEBORG EUROPASPÅRET Nya core networkförbielser i Öresusregionen för internationell och regional utveckling OSLO/ GÖTEBORG 00:14 LANDSKRONA KØBENHAVN HAMBURG STOCKHOLM ESS nästa fasta Öresusförbielse? I takt med

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

3.4 Kommunikationer. Planförslag

3.4 Kommunikationer. Planförslag Planförslag 3.4 Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Yttrande om förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning i samband med miljöbedömning av länstransportplan för perioden 2014-2025

Yttrande om förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning i samband med miljöbedömning av länstransportplan för perioden 2014-2025 1 (7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VERKET Elin Forsberg Tel: 010-698 11 10 elin.forsberg @naturvardsverket.se YTTRANDE 2013-04-11 Ärendenr NV-02981-13 Regionförbundet Sörmland Via mail: info@region.sormland.se

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Skåne-TASS = Regional modell Skåne

Skåne-TASS = Regional modell Skåne Skåne-Tass Skåne-TASS = Regional modell Skåne Omfattar även delar av Danmark (Själland, Lolland och Falster). Detta för att kunna hantera de regionala resorna över Öresund. Samarbete mellan: Trafikverket

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Kan sjöfarten rädda. trängseln på järnväg? Einar Schuch Regionchef. Sjöfartsforum den 8 mars 2012

Kan sjöfarten rädda. trängseln på järnväg? Einar Schuch Regionchef. Sjöfartsforum den 8 mars 2012 Kan sjöfarten rädda kapacitetsbristen/ trängseln på järnväg? Einar Schuch Regionchef Sjöfartsforum den 8 mars 2012 Sjöfartens betydelse ingen kapacitetsbrist? Sjötransporterna starkt bundna till länder

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Efter att ha granskat samtliga alternativa spårdragningar fastslogs följande gemensamma prioriteringar för framtidens infrastruktur i Skåne:

Efter att ha granskat samtliga alternativa spårdragningar fastslogs följande gemensamma prioriteringar för framtidens infrastruktur i Skåne: DETTA ÄR SKÅNE Den skånska infrastrukturen står inför flera stora utmaningar. Inte minst utgör regionen i dagsläget en rejäl flaskhals för godstrafiken, vilket påverkar hela Sverige negativt. Det positiva

Läs mer

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys Trafikverket Peter Uneklint Andreas

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

Europakorridoren Ett bredband för fysiska transporter - Utbud, prognoser och samhällsekonomi

Europakorridoren Ett bredband för fysiska transporter - Utbud, prognoser och samhällsekonomi Europakorridoren Ett bredband för fysiska transporter - Utbud, prognoser och samhällsekonomi Adj. Professor Bo-Lennart Nelldal Järnvägsgruppen KTH Stockholm 2003-08-27 Bakgrund Banverkets/Scandiakonsults

Läs mer

Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne KORTVERSION

Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne KORTVERSION Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne KORTVERSION Den skånska logistiksektorn i sammandrag Detta dokument sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna i rapporten "Kartläggning

Läs mer

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare Systemanalys HCT Emeli Adell Trivector Projektledare Syftet med systemanalysen: Undersöka vilka effekter som införande av HCT kan leda till för samhället som helhet på kort och lång sikt. Arbetsgrupp:

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning

Remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning Sofia Nilsson Bilaga KS 2012/5 l/l Från: Skickat: Kopia: Ämne: Uppföljningsflagga: Flagga: Kapacitetsutredningen@trafikverket.se den 17 februari 201211:41 lena.johansson@gotland.se; region@skane.se; stockholm@lansstyrelsen.se;

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2010-05-04 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 1 KTH Järnvägsgruppen

Läs mer

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Södra stambanan och Västra stambanan är mycket hårt belastade. Restiderna

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10

Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10 Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10 Trafikverket Region Väst Jörgen Einarsson, enhetschef planering Jan Törnell, planerare Trafikverket och kommunerna Presentation: Kort om Trafikverket På gång i

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

Nordisk infrastruktur

Nordisk infrastruktur Nordisk infrastruktur Anteckningar från konferensen i Helsingborg, 23 september 2009 Inledning och välkomsthälsning Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne Jerker Swanstein inledde

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Begränsad klimatpåverkan Vi kan inte förhindra att klimatet förändras Däremot

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Oskar Fröidh Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Järnvägsgruppen Oslo, 27 januari 2014 Från vision till framtid Vision Verklighet

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust- och inlandssjöfarten

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Samhällsutveckling 2014

Samhällsutveckling 2014 Samhällsutveckling 2014 i Blekinge, Skåne, Småland och Öland Innehåll Tydlig inriktning... 2 Smidigt, grönt och tryggt... 3 Grunden: god planering... 4 och bygger nytt... 6 i förebygger och avhjälper...

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet PM Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

GRÄDDFIL FÖR BUSSEN. En enkel och ekonomisk lösning för trafiken mellan Lund och Malmö

GRÄDDFIL FÖR BUSSEN. En enkel och ekonomisk lösning för trafiken mellan Lund och Malmö GRÄDDFIL FÖR BUSSEN En enkel och ekonomisk lösning för trafiken mellan Lund och Malmö Varför bygga nytt när det inte behövs? Gräddfil för buss i stället för motorvägsavfarter Såväl i Trafikverkets nationella

Läs mer

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION De skånska godsflödena i sammandrag Detta dokument sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna i rapporten Deskriptiv analys av godsflöden i Skåne. Rapporten är framtagen

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Inspel till Sverigeförhandlingen

Inspel till Sverigeförhandlingen 01054 1(1) Datum Diarienummer 2015-10-01 RS 150348 Sverigeförhandlingen sverigeforhandlingen@regeringskansliet.se Inspel till Sverigeförhandlingen Region Halland lämnar, i samarbete med de halländska kommunerna,

Läs mer

Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur 2015-06-29

Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur 2015-06-29 s infrastruktur 2015-06-29 Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne genomför en systemanalys för Sydsveriges infrastruktur. Syftet är att skapa underlag för framför

Läs mer

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR)

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Sida Den tillgängliga regionen 2007-12-14 Remissyttrande 1(6) Harry Wiesel Dnr: 07-459 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet Framtidens

Läs mer