Gemensamt yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamt yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning"

Transkript

1 Till Trafikverket Gemensamt yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning Trafikverket har berett MalmöLundregionens kommuner (Malmö, Lund, Vellinge, Lomma, Kävlinge, Staffanstorp, Eslöv, Höör, Trelleborg, Svedala och Burlöv) tillfälle att avge yttrande i rubricerat ärende. Kommunerna får i anledning härav anföra följande gemensamma skrivelse. De kommungemensamma synpunkter som meddelades Trafikverket i samband med tidigare remissrunda i ärendet (30 september 2011) kvarstår. Generella kommentarer Samhällsutvecklingen i stort och transportsystemets utveckling är nära förbundna. Trafikverket tar således fel utgångspunkt när man baserar kapacitetsutredningen på prognoser som utgår ifrån dagens transportsystem istället för att besvara frågan hur samhället och transportsystemet ska se ut i ett och ett 2050-perspektiv samt beskriva vägen dit. Utredningen skulle tjäna på att bearbetas vidare utifrån detta synsätt. I utredningen konstateras att kapacitetsbristerna inte kan byggas bort och att det inte är ekonomiskt hållbart att bara bygga mer och nytt. Ett tillvägagångssätt enligt den s.k. fyrstegsprincipen åberopas och förordas. MalmöLundregionen instämmer i riktigheten av att Trafikverket har fyrstegsprincipen som utgångspunkt för kapacitetsutredningen, men finner inget konsekvent svar i utredningen på vad det betyder för infrastrukturplaneringen i framtiden. För MalmöLundregionens kommuner är det uppenbart att nya infrastruktursatsningar krävs i sydvästra Skåne, men det är svårt att dra några definitiva slutsatser om de åtgärder som föreslås i olika sammanhang i utredningen samt vilka åtgärder som saknas. Principiellt instämmer MalmöLundregionen emellertid i de inriktningar som föreslås i det s.k. klimatscenariot, vilka också överensstämmer med MalmöLundregionens egna inriktningar och arbete för ett effektivare och modernare transportsystem. En viktig utgångspunkt är därmed att ökad spårkapacitet behövs för att stå rustad inför den framtida omställningen av transportsystemet som kommer att krävas för att uppnå hållbar tillväxt och utveckling. Det är glädjande att storstadsregionernas utmaningar uppmärksammas i kapacitetsutredningen. Tyvärr fullföljs inte uppgiften och tillräckliga lösningar presenteras inte i utredningen. Men det arbete som nu har inletts utgör en god grund för ett fortsatt mer offensivt arbete på lokal, regional och nationell nivå, där de lokala utmaningarna och förutsättningarna integreras på ett bättre sätt i planeringen framöver. MalmöLundregionens kommuner ser fram emot ett gemensamt arbete för en samlad infrastruktursatsning, genom samverkan mellan samtliga ansvarsnivåer, i form av ett så kallat Skånepaket. Ett Skånepaket skulle kunna bidra till att lösa de gemensamma utmaningar Skåne står inför på ett flertal områden. En kraftig befolkningstillväxt och fortsatt regionförstoring, bl.a. genom ökad arbetspendling, ställer krav på att kapacitetsbristerna i dagens system hanteras omgående. För en hållbar omställning av transportsystemet krävs att kollektivtrafiken är väl utbyggd och även fungerar över nationsgränser. Om inte kapacitetsproblemen åtgärdas finns en 1

2 risk att Skåne och Öresundsregionens utvecklingspotential inte utnyttjas fullt ut, och därmed påverkar hela landets tillväxt negativt. Det är av särskild vikt att den statliga nivån uppmärksammar och beaktar de storstadsspecifika kapacitetsproblemen i vår del av landet något som skulle kunna tillgodoses genom ett Skånepaket. Som påpekas i utredningen är samspelet tvärs över Öresund viktigt för södra Sverige och därmed för Sverige som helhet. Kastrup flygplats fungerar idag som svenskarnas näst största flygplats. Landanslutningarna till Kastrup är därmed mycket väsentliga för utvecklingsmöjligheterna i regionen, för resandemönster i ett nationellt perspektiv och för hela Öresundsregionens internationella konkurrenskraft. Det är oerhört väsentligt att i fortsatt utredningsarbete om Sveriges framtida infrastruktur analysera och säkerställa tillräcklig kapacitet för olika trafikslag tvärs över norra och södra delen av Öresund. I finansieringsdiskussionen bör Trafikverket ta hänsyn till att Öresundsbron i dagsläget betalas av de som nyttjar bron och möjligheten att, när avbetalningsplanen till staten är fullföljd, reservera broavgifterna från Öresundsbron specifikt för infrastruktursatsningar i södra Öresundsregionen, exempelvis för en Öresundsmetro. Prognosförutsättningar De prognoser som Trafikverket baserar kapacitetsutredningen på bygger på ökad realinkomst, minskade körkostnader för personbil, minskade biljettpriser för flyg och oförändrade kollektivtrafiktaxor. Styrande för den totala trafikutvecklingen är främst den ökade realinkomsten, som antas ge ett ökat resande. Dessa prognosförutsättningar ger som resultat att trafikarbetet ökar kraftigt, men att fördelningen mellan trafikslag i princip förblir oförändrad. Exempelvis antas spårtrafiken gå från en marknadsandel på 12 procent år 2006 till 13 procent år 2050 medan biltrafiken antas växa med 44 procent till år 2030 jämfört med 2006-års nivå. Prognoserna skiljer sig stort från det i utredningen beskrivna klimatscenariot som grundar sig på hur de svenska miljömålen kan nås, där biltrafiken minskar med 20 procent till år 2030 jämfört med 2011-års nivå. Också för MalmöLundregionen skulle dessa prognoser, om de tilläts förverkligas, innebära mycket stora vägtrafikökningar, som går i motsatt riktning mot lokala visioner och mål om en hållbar utveckling. Det är viktigt att staten tillsammans med regionen och berörda kommuner gör en ordentlig konsekvensbedömning av vad dessa ökningar skulle innebära rent praktiskt för trafiksituationen i sydvästra Skåne. Som nämndes ovan är det anmärkningsvärt att låta förslag till investeringar utgå ifrån prognoser baserade på dagens situation vid planering av ett framtida transportsystem. Transportutvecklingens klimatpåverkan Trafikverket bedömer att utvecklingen enligt de redovisade trafikprognoserna inte är långsiktigt hållbara. MalmöLundregionen instämmer i denna bedömning. Ökningen är inte förenlig med klimatmålen och fördelningen mellan transportslagen stämmer inte med målbilder i bl.a. EU:s vitbok. Sverige har antagit tuffare klimatmål än EU, och ändå används inte klimatmålen som utgångspunkt för vilka åtgärder som föreslås för framtidens transportsystem. Diskussionen i materialet, och utgångspunkterna om satsningar för att förbättra kapaciteten och nå klimatmålen och ett mer hållbart transportsystem, hänger inte samman med prognosen för år 2030 och år Trafikverket skriver att det behövs ett transportsnålt samhälle där den egna bilen har en minskad roll som transportmedel. Samtidigt föreslås inte tillräckliga åtgärder för att närma sig målsättningen för år 2030 eller år Trafikverket bör i det fortsatta arbetet på ett tydligare sätt beskriva hur statliga investeringar kan stödja lokala och regionala satsningar för transportsystem som främjar en långsiktigt hållbar utveckling. Särskild hänsyn bör tas till Öresundsregionala förutsättningar och behov, såsom att en betydande del av invånarna i MalmöLundregionen dagligen pendlar till arbete och studier på den 2

3 danska sidan sundet. Den fortsatt fördjupade integrationen med Danmark, inte minst genom goda kommunikationer mellan Köpenhamn och sydvästra Skåne, riskerar att avstanna genom Öresundsbrons förväntade kapacitetsbrister. Frågor som rör denna viktiga internationella passage måste ägnas betydligt större uppmärksamhet. Det ställer krav på flexibilitet och lyhördhet hos beslutsfattare på samtliga politiknivåer, samt en vilja och förmåga att anpassa de befintliga planeringssystemen till ett gränsregionalt sammanhang. Näringslivets transporter inklusive godstransport Trafikverket pekar på behovet av samordnade transporter i de centrala delarna av storstäderna. Lösningen som förordas är samlastning/konsolidering av gods i centraler som ligger belägna i stadens ytterkanter. Det är föredömligt att rapporten tar upp behovet av nya lösningar för distributionstrafiken i storstäderna, men det saknas en beskrivning av hur man konkret ska arbeta vidare med dessa lösningar och vilken roll Trafikverket ska ha i detta arbete. Malmö stads och Copenhagen Malmö Ports (CMP) investering i Norra hamnen nämns kortfattat i utredningen. Det finns ett behov av främst ny spårinfrastruktur från Malmö Rangerbangård till Norra hamnen. Frågan om trafikförsörjningen av Malmö hamn, som är ett riksintresse och en Core-hamn (kärnhamn inom EU), måste belysas tydligare. Utveckling av logistiknav med samverkande transportslag ger möjlighet till väl fungerande, flexibel, godstrafik som gynnar samhällsutvecklingen i stort. Detta förutsätter en fungerande koppling till Trafikverkets rangerbangård, eftersom kapaciteten här påverkar Malmö stads hamnbanor och vice versa. Trafikverkets bristanalys baseras på en generell prognos om utveckling av trafikvolym där hänsyn inte tas till Malmös aktuella förhållande. Trelleborgs hamn är Skandinaviens största Ro/Ro-hamn och är, liksom CMP, utsedd Core-hamn. I Trelleborgs hamn har omfattande investeringar påbörjats för att öka kapaciteten. Trafikverket har uppmärksammat detta och menar i kapacitetsutredningen att farleden behöver förbättras. Förbättringen av farleden är en statlig angelägenhet och därmed ett statligt finansieringsansvar. För att godstransporterna på järnväg över Trelleborgs hamn ska kunna ökas behöver Trelleborgsbanan dubbelspår. Generellt saknas en analys av kapaciteten i terminalerna, främst på järnvägssidan vad gäller rangerbangårdar, kombiterminaler och hamnar. Kapaciteten som avhandlas i utredningen är mycket fokuserad på sträckorna (länkarna i systemet) men terminaler kan också vara viktiga flaskhalsar. Detta bör utvecklas och belysas tydligare i det fortsatta arbetet. Trängselskatt Trängselskatt i Malmö bedöms av regeringen som ett intressant sätt att finansiera infrastruktursatsningar i storstadsområdet i Skåne. Skåne har emellertid en mer flerkärnig struktur som ger andra förutsättningar än Stockholm (med trängselskatt) och Göteborg (med kommande trängselskatt). Det är dessutom få platser i centrala Malmö och i närliggande städer som har ökande trafikmängder. Trafikregleringar har genomförts som har styrt om utvecklingen, och stora satsningar på främst cykel- och kollektivtrafiken har kunnat främja en fortsatt ökad ekonomisk aktivitet. Däremot har trafikökningarna på vägnätet som binder samman städerna i Skåne, speciellt E6 och E22, varit dramatiska de senaste decennierna. Effekterna av ett trängselskattesystem eller annat avgiftssystem för MalmöLundregionen är inte klarlagt och det är angeläget att en sådan utredning baseras på regionens särskilda förutsättningar, gärna inom ramen för en gemensam utredning för ett Skånepaket. Infrastrukturobjekt i föreslagna satsningar I utredningen presenteras långa listor på åtgärder i olika avsnitt av utredningen. Åtgärderna som rör MalmöLundregionen finns dels under rubrik Region Syd, dels under rubrik Storstadspaket 3

4 Malmö. Bland åtgärderna saknas viktiga satsningar för att transportsystemet ska kunna bidra till regionala och nationella mål. Det gäller bl.a. ytterligare två spår Lund-Hässleholm, spårvagnar i Lund, Malmö och Helsingborg och en höghastighetstågsatsning för Skåne. Kraftfulla satsningar på utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling av transportsystemet. Enligt målet om fördubblat resande till år 2020, behövs inte bara investeringar i spårkapacitet utan också en hel del mindre insatser i infrastrukturen såsom bl.a. terminalåtgärder och framkomlighetsåtgärder på statligt och kommunalt vägnät. I det regionala vägnätet behövs också kompletteringar med bl.a. åtgärder i flaskhalsar och insatser för ökad säkerhet. I anslutning till en fast HH-förbindelse behövs flera utförliga åtgärder i den anslutande infrastrukturen än de som redovisats, bl.a. på Skånebanan. En förstärkning av trafiksystemet mellan Köpenhamn och Malmö behövs där en ny snabb och turtät fast förbindelse mellan städerna kompletterar och därmed avlastar Öresundsbrons resande med persontrafik. Jämfört med de andra två storstadsområdena finns få satsningar i de högsta prioritetsnivåerna (utvecklingsnivå Låg och Hög - Prioritet 1 ) för Skåne. En stor investeringskostnad är upptagen i prioritetsgrupp 3, HH-förbindelsen. Utgångspunkten är att denna kommer att avgiftsfinansieras och inte anslagsfinansieras. Exkluderas denna kostnad blir omfattningen av paket Malmö väldigt blygsam jämfört med Stockholm och Göteborg. Spårvagnar i Skåne är en viktig satsning för ett utvecklat och totalt sett mer kapacitetsstarkt och mer attraktivt kollektivtrafiksystem i Skåne. Av de 10 mest trafikerade järnvägsstationerna i Sverige ligger sex i Stockholmsregionen, en i Göteborg och tre i Skåne Malmö C, Lund C och Helsingborg C (nr 3, 4 och 9). Ett omfattande regionalt och nationellt resande leds via dessa stationer. Det är inte stationen som är start- eller målpunkt och precis som för andra stora stationer i Sverige behöver dessa resenärer erbjudas bättre och kapacitetsstarkare färdmedel för anslutningsresan. Det är här spårvagnslösningarna får en roll, för att erbjuda regionala och nationella resenärer bra tillgänglighet till storstadsområdet i Skåne och målpunkter av nationellt och internationellt intresse, såsom de nya forskningsanläggningarna MaxIV och ESS i Lund, och ett ökande antal huvudkontor i Malmö. Den genomförda bristanalysen visar att Södra stambanan genom Skåne och Småland lider av stora kapacitetsproblem. Punktligheten på persontågstrafiken Stockholm-Malmö tillhör de lägsta i landet, och den prognostiserade ökningen av gods- och regionaltrafik kommer förvärra detta ytterligare. MalmöLundregionen anser att ytterligare två spår Lund Hässleholm är nödvändiga för att avlasta stambanan och möjliggöra en utveckling av regionaltrafik, godstrafik och långväga resande Skåne-Stockholm och vidare mot kontinenten. De två nya spåren Lund-Hässleholm kan också vara ett första steg på en höghastighetsbana i Skåne. Höghastighetståg skulle ge en kortad restid mellan storstadsområden i Sverige samt större och mer integrerade arbetsmarknader, vilket är viktigt för nationens internationella konkurrenskraft. Satsningen skulle också innebära en kapacitetsökning på järnvägssystemet i Sverige genom att stambanorna mellan Stockholmsregionen och Öresundsregionen utökas med ytterligare två spår. Bulleråtgärder längs Kontinentalbanan är av intresse för hela spårsystemet, både för persontåg och för godståg, i södra Sverige. Kontinentalbanan genom Malmö är ett viktigt komplement till Citytunneln. Kontinentalbanan skulle maximera effekterna av den befintliga investeringen och tillsammans med Citytunneln ge fyra spår genom staden. Banan möter fem spår norrut (fyra spår från Södra stambanan och ett från Lommabanan/godsstråket genom Skåne) och fyra spår söderut 4

5 som på sikt blir sex spår (Öresundsbanan, Trelleborgsbanan och Ystadsbanan). Kontinentalbanan bör föras till Utvecklingsnivå låg både för storstadspaket Malmö och för godspaket. Andra mycket angelägna satsningar i närtid i sydvästra Skåne är återupptagen persontrafik på Simrishamnsbanan och Lommabanan, för att främja effektiva övergångar mellan trafikslag, liksom ytterligare kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder på Trelleborgs- och Ystadbanan. Samtliga satsningar är väsentliga för att möjliggöra en hållbar regional pendling. På sikt bör också andra regionala spårtrafiksatsningar komma till stånd, inte osannolikt via satsningar på regionala superbussystem. Trafikverket beskriver i rapporten de starka regionala pendlingsströmmar som på detta sätt behöver klaras, t.ex. Malmö-Falsterbonäset. Ett yttre godsspår och en spårförbindelse till Malmö Airport måste också beaktas liksom ökad möjlighet att trafikera Godsstråket genom Skåne med både gods- och persontrafik. Utjämnat trafikupplägg Hässleholm-Lund-Malmö Flera av kommunerna i MalmöLundregionen svarade på Trafikverkets rapport om Järnvägens behov av ökad kapacitet som presenterades i höstas. Kommunernas kommentar att Trafikverkets föreslag om förändrat trafikupplägg för att kunna köra fler tåg på hårt belastade dubbelspårsträckor fokuserar alltför hårt på trafikkapaciteten utan att Trafikverket i tillräcklig utsträckning har analyserat konsekvenserna för transportsystemet i sin helhet, kvarstår. Transittransporter En betydande del av Sveriges utrikeshandel sker via de skånska hamnarna och Öresundsbron. År 2020 planeras en fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland stå klar. Hamnarna i Skåne har genomfört och planerar för betydande investeringar. I föreliggande förslag till nya riktlinjer för de gemensamma europeiska transportnätverken bekräftas den viktiga roll som Skåne har och även i framtiden förväntas ha i det internationella godstransportsammanhanget. Det är viktigt att dessa transporter kan tas om hand på ett effektivt och miljövänligt sätt och att infrastrukturen anpassas så att detta kan ske samtidigt som kollektivtrafiken kan fortsätta att utvecklas. En möjlighet att avlasta landinfrastrukturen är en utveckling av den kustnära sjöfarten, vilket måste utvecklas i Trafikverkets fortsatta arbete. Banavgifter för ökad kund- och samhällsnytta (delrapport 4 i remissmaterialet) Det är väsentligt att en avgiftshöjning inte görs ensidigt för järnvägstransporter. Internaliseringen av de externa effekterna bör göras likvärdigt för alla transportslag för att konkurrensen inte ska snedvridas. Förändringarna bör göras ungefär samtidigt. Man bör också väga in vägtrafikens påverkan på trängsel och ytanspråk under den omkring 95 procent av tiden som personbilar inte uträttar ett transportarbete. Avslutande kommentarer Utredningsmaterialet är inte komplett och utredningen är i vissa delar inte färdig. Delar av presenterat material och slutsatser, bl.a. från klimatscenariot, verkar inte ha fått någon påverkan på övriga delar av utredningen. Det är också svårt att skönja ett målorienterat angreppssätt löpande genom utredningen. Trafikverkets sammanfattning och konklusioner av det egna materialet hade varit värdefulla för att kunna ge ett bra ställningstagande som remissinstans. Nu är det oklart vad man skall ta ställning till. Det gäller inte minst för insatserna inom ramen för storstadspaketet Malmö. Det finns ett glapp i sammanhang mellan texter om klimatmål och ambitioner kring samhällsutveckling och det som slutligen föreslås. Trafikverket lyfter fram beteende- och resvanepåverkan som en väldigt viktig trafikstyrande 5

6 faktor, en åsikt som MalmöLundregionen delar. Det saknas emellertid tankar om fördelning av finansiering och ansvar för sådana åtgärder mellan stat, region och kommun. För att få en stor effekt krävs nära samverkan mellan dessa parter och en samverkan med investeringar i infrastruktur. MalmöLundregionen ser det som ytterst angeläget att staten snarast tar initiativ till att en utredning om ett Skånepaket kommer igång. Detta ligger helt i linje med de särskilda behov som Trafikverket indikerar i kapacitetsutredningen vad gäller storstadsområdena. De redan färdiga paketen för Stockholm och Göteborg behöver direkt följas av ett paket för Skåne. 6

Regionala tillväxtnämnden

Regionala tillväxtnämnden Regionala tillväxtnämnden Lars Brümmer Strateg 044-309 32 03 Lars.Brummer@skane.se YTTRANDE Datum 2012-03-23 Dnr 1200066 1 (10) Trafikverket 781 89 Borlänge Remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning

Läs mer

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne Storstadspaket för infrastruktur i Skåne MalmöLundregionens elva kommuner har en gemensam syn på de mest prioriterade infrastruktursatsningarna i Skåne. Med anledning av Region Skånes arbete med ett paket

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 hela DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 Trängseln i Skåne hotar tillväxten! enom det geografiska läget spelar den skånska infrastrukturen en viktig roll, bland annat som del i en transitregion

Läs mer

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen M1785 Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1420 av Boriana Åberg m.fl. (M) Skånes infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2521. Infrastruktur i Skåne. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Enskild motion

Motion till riksdagen 2015/16:2521. Infrastruktur i Skåne. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2521 av Boriana Åberg m.fl. (M) Infrastruktur i Skåne Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att

Läs mer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Datum 2016-04-06 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2016-82 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet - Delrapport från Sverigeförhandlingen:

Läs mer

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Bilaga PLG 47/12 2012-06-13, rev 2012-08-29 (FP, AN och DM) Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING EN SATSNING PÅ SKÅNE ÄR EN SATSNING PÅ SVERIGE I slutet av mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ny nationell

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Diskussionsunderlag. Positionspapper om infrastruktur: Skåne påverkar hela Sverige

Diskussionsunderlag. Positionspapper om infrastruktur: Skåne påverkar hela Sverige Arbetsmaterial 2012-10-10 1 Diskussionsunderlag Positionspapper om infrastruktur: Skåne påverkar hela Sverige Förord Planerna för utveckling och skötsel av transportinfrastrukturen i Sverige är nu under

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik Inför planperioden 2018-2029 Syfte Underlag till nationell och regional åtgärdsplanering för planperioden 2018-2029. Gemensam vision

Läs mer

MalmöLundregionens yttrande till Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet

MalmöLundregionens yttrande till Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet MalmöLundregionens yttrande till Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 MalmöLundregionen är ett strategiskt samarbete mellan kommunerna Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv, Höör,

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Startsidan / Dokument & lagar / Utredningar / Kommittédirektiv / Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder

Läs mer

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen , ert dnr N2015/4305/TIF

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen , ert dnr N2015/4305/TIF YTTRANDE 1(6) Regionledningskontoret Näringsdepartementet, 103 33 STOCKHOLM n.registrator@regeringskansliet.se Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029, ert dnr

Läs mer

Remiss Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering inför perioden 2018-2029

Remiss Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering inför perioden 2018-2029 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum 2016-03-02 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-1509 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet Yttrande 1 (5) Kommunstyrelsen 2017-11-21 Dnr KS 2017-649 Ert Dnr: N2017/05430/TIF Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se Yttrande över - Förslag till

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

Kapacitetsbrister - fyra trafikslag. Lennart Lennefors Einar Tufvesson

Kapacitetsbrister - fyra trafikslag. Lennart Lennefors Einar Tufvesson Kapacitetsbrister - fyra trafikslag Lennart Lennefors Einar Tufvesson Vad styr järnvägens kapacitet? Enkelspår: avstånd mellan mötesspår Dubbelspår: blandning av tåg och uppehållsbild Mötesstationernas

Läs mer

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN STRATEGISK SAMHÄLLSUTVECKLING ENHETEN FÖR INFRASTRUKTURPLANERING PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör Projektbeskrivning

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 SAMMANFATTNING Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 Skåne del av en växande storstadsregion Skåne är idag en del av Öresundsregionens 3,7 miljoner invånare. För att möta morgondagens

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulrika Appelberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg

Läs mer

Koncernkontoret Området för samhällsplanering

Koncernkontoret Området för samhällsplanering Området för samhällsplanering Datum 2015-11-06 Dnr 1500321 1 (6) Sverigeförhandlingen Förtydligande avseende s nyttoanalys till Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen har den 23 oktober 2015 skickat

Läs mer

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter Magnus Hedin, Go Ahead Nordic (trafikdirektör Skånetrafiken 2008-2011) Anders Jönsson, Region Skåne Den danske banekonference 15 maj 2017, Köpenhamn, Danmark Innovation och ökat resande skånska innitiativ

Läs mer

Infrastrukturen i Öresundsregionen

Infrastrukturen i Öresundsregionen 16 augusti 2007 Infrastrukturen i Öresundsregionen Sammanfattning Öresundsregionens utveckling och infrastruktur är av stort nationellt intresse för både Sverige och Danmark. Transportsystemet i region

Läs mer

Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet

Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet Sverigeförhandlingen N2014:04 2017-09-21 Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 2029 BAKGRUND Regeringen gav den 23 mars 2017 Trafikverket i uppdrag att

Läs mer

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr UPPDRAGET Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Lagförslag om värdeåterföring Cykelåtgärder Östlig förbindelse Danmarksförbindelse ARBETSSÄTT Ett snabbare färdigställande,

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 2011-08-04 Kommunstyrelsen Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 Trafikverket har fått i uppdrag

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050.

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. 2012-03-01 Till Trafikverket Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. Dags att satsa på Södertörn Södertörnssamverkan -

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 1(6) Datum Diarienummer 2012-11-28 RS120433 TILL TRAFIKVERKET REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2014-2025 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress:

Läs mer

Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret. FODRAL Stockholm 2008.03.12

Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret. FODRAL Stockholm 2008.03.12 Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret FODRAL Stockholm 2008.03.12 Malmö regionens tillväxtcentrum - Motiv till utredning Malmö växer snabbast bland Sveriges 10 största städer sedan 2000,

Läs mer

TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN & SKÅNE COMMITTEE. 12 oktober 2016

TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN & SKÅNE COMMITTEE. 12 oktober 2016 TRAFIKCHARTER 12 oktober 2016 I denna överenskommelse tecknas en gemensam vision för hur en välfungerande, stabil och hållbar infrastruktur kan bidra till att stärka rörligheten och skapa ekonomisk tillväxt

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2013-08-26 Dnr 1301617. Remiss. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 (Dnr N2013/2942/TE)

YTTRANDE. Datum 2013-08-26 Dnr 1301617. Remiss. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 (Dnr N2013/2942/TE) Regionstyrelsen Mats Petersson Enhetschef 044-309 33 01 mats.petersson@skane.se YTTRANDE Datum 2013-08-26 Dnr 1301617 1 (13) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm UTKAST Remiss. Förslag till nationell

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen yttrande över samrådsversionen

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen yttrande över samrådsversionen Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen yttrande över samrådsversionen har beretts tillfälle att avge yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) samrådsförslag. Yttrandet

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Kahlström Ola Datum 2016-03-02 Diarienummer KSN-2016-0190 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Besöksnäringen i Kapacitetsutredningen. Hearing Alvesta 12 mars 2012 Tommy Gustavsson Turistchef Region Blekinge

Besöksnäringen i Kapacitetsutredningen. Hearing Alvesta 12 mars 2012 Tommy Gustavsson Turistchef Region Blekinge Besöksnäringen i Kapacitetsutredningen Hearing Alvesta 12 mars Tommy Gustavsson Turistchef Region Blekinge 13.7 Region Syd brister 2025 sid 197 remissversion huvudrapport Bristerna för persontrafik mellan

Läs mer

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR SYDSVENSKA PRIORITERINGAR UTIFRÅN POSITIONSPAPPRET ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2017 1 SYDSVENSKA PRIORITERINGAR Vi sex regioner i

Läs mer

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR UTKAST 2017-01-20 SYDSVENSKA PRIORITERINGAR UTIFRÅN POSITIONSPAPPRET ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2017 1 SYDSVENSKA PRIORITERINGAR

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen Lennart Lennefors Projektledare och transportanalytiker Planeringsavdelningen Snabbfakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm. Huvudkontor i Borlänge. Regionkontor i Eskilstuna, Gävle, Göteborg,

Läs mer

Simrishamnsbanan med på banan

Simrishamnsbanan med på banan Utvecklingsplan Simrishamnsbanan med på banan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Gemensamt initiativ Kommunal samverkan för ett genomförande En stråkplanering med en livskvalitativ samhällsbyggnad

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Utvecklingsenheten 1(7) LANDSKRONA STAD Datum Er Referens 2016-01-28 Handläggare Vår Referens MSA 2016-182 Kommunsnrelsen Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

Regionala perspektiv på den skånska framtiden

Regionala perspektiv på den skånska framtiden Regionala perspektiv på den skånska framtiden Det motsägelsefulla Skåne Å ena sidan, å andra sidan Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark sysselsättningstillväxt men lägst sysselsättningsgrad

Läs mer

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping DATUM DIARIENR Styrelsen 7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträdet 2009-03-05 ( 5/09) enligt följande: Banverket har

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet

Förslag till nationell plan för transportsystemet TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder Uppdrag och utgångspunkter Transportpolitiska mål, infrastrukturproposition och direktiv

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

European Spallation Source (ESS) i Lund

European Spallation Source (ESS) i Lund European Spallation Source (ESS) i Lund En mötesplats för vetenskapsmän inom materialforskning 1 ESS-& MAX IV:s anläggningar i Lund Malmö Köpenhamn Lund Brunnshög Knutpunkt för transporten : Till Lund

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-10-25 Dnr 1500318 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden Avtal för höghastighetsjärnväg

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggare Dag Segrell Tfn 0142-851 50 Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-03-07 KS/2015:280 Näringsdepartementet Ert diarienummer N2016/0179/TIF Svar på delrapport

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Remissvar avseende inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för

Remissvar avseende inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för N2015/4305/TIF 2016-02-24 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för 2018-2029 Länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter

Läs mer

MalmöLund-samarbetet. - Den regionala identiteten - Det regionala ledarskapet - Den regionala strukturen. Cecilia Hansson och Johan Emanuelson

MalmöLund-samarbetet. - Den regionala identiteten - Det regionala ledarskapet - Den regionala strukturen. Cecilia Hansson och Johan Emanuelson MalmöLund-samarbetet - Den regionala identiteten - Det regionala ledarskapet - Den regionala strukturen Cecilia Hansson och Johan Emanuelson Avståndet mellan Malmö och Lund är jordens omkrets minus 20

Läs mer

Överenskommelse Skånebanan

Överenskommelse Skånebanan TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2017-02-08 KLK 2017/83-1 Handläggare Utvecklingsstrateg James Heathcote Tillväxtavdelningen 0451-26 83 54 James.heathcote@hassleholm.se KSAU Överenskommelse Skånebanan

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND 1 IBU-Öresund IBU-Öresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne STRUKTURBILD FÖR SKÅNE Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne Att använda kunskapsunderlag i politiska beslutsprocesser Hur vi enats om strategiska inriktningar? Hur vi förankrat resultat? Hur

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Landskrona i Öresundsregionen

Landskrona i Öresundsregionen 1 (7) Landskrona i Öresundsregionen Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 och fram till och med år 2008 har folkmängden i Öresundsregionen ökat med 180 000 invånare,

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Maj 2013 1 PM 2013-05-07 angående möjlig spårförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Bakgrund I en pm daterad 2012-09-17 beskrevs två

Läs mer

Trafikverket och spårväg

Trafikverket och spårväg Spårvagnsstädernas årsmöte 2014 i Lund Trafikverket och spårväg Lennart Andersson Trafikverket och spårväg Trafikverkets svar (I) Regeringen bör i sin instruktion ge Trafikverket erforderliga resurser

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft Datum Beteckning 2009-11-11 Dnr 09-1-11 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft Skånsk

Läs mer

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND IBUbroshyr.indd 2 2009-07-14 11:57:38 Infrastrukturen slutar inte vid nationsgränsen. Därför krävs ett samlat grepp kring vägoch järnvägssatsningar i Öresundsregionen.

Läs mer

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF).

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). 2016-01-30 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). Tillväxtberedningen är ett gemensamt

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Kollektivtrafikens roll för lokalsamhället

Kollektivtrafikens roll för lokalsamhället Kollektivtrafikens roll för lokalsamhället en dokumentstudie av övergripande kommunala och regionala styrdokument Vanessa Stjernborg & Ola Mattisson K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik Vad

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering 2018-2029 SJU LÄN: STOCKHOLM, UPPSALA, VÄSTMANLAND, ÖREBRO, SÖRMLAND, ÖSTERGÖTLAND OCH GOTLAND

Läs mer

REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF)

REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF) REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2018-2029 (N2017/05430/TIF) Västsvenska Handelskammaren har tagit del av Trafikverkets förslag till nationell plan för 2018-2029. Förslaget

Läs mer

95 Överenskommelse Byggstart av höghastighetsjärnvägen i Skåne

95 Överenskommelse Byggstart av höghastighetsjärnvägen i Skåne PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-09 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/184 95 Överenskommelse Byggstart av höghastighetsjärnvägen i Skåne Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626.

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Sammanfattning: Förslaget till nationell plan är väl

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE MANIFEST FÖR ETT SAMVERKANDE SKÅNE Skåne är år 2030 en attraktiv och livskraftig region med flera starka tillväxtmotorer och en mångfald av livsmiljöer. Skåne har dragit

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer