Sammandrag av kurs i Presentationsteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammandrag av kurs i Presentationsteknik"

Transkript

1 Sammandrag av kurs i Presentationsteknik

2 Inledning 2 Oavsett var i en organisation man arbetar ställs krav på att medarbetare ska kunna förmedla budskap till en större eller mindre grupp åhörare. För att öka den personliga säkerheten inför ett framträdande och öka utsikterna att nå fram med sitt budskap är det viktigt att planera vad som ska framföras. Nedan följer ett antal frågor som hjälper dig vid planeringen: 1. Deltagaranalys Vilka är åhörarna? 2. Tid Hur lång tid har jag till förfogande? 3. Mål Vad ska uppnås? 4. Innehåll Vad är huvudbudskapet, hur disponerar jag innehållet? 5. Metod Bör jag välja föreläsning, grupparbete, dialog/diskussion eller kanske rollspel? 6. Hjälpmedel Vilka visuella hjälpmedel vill jag använda? 7. Framförande Hur blir mitt framförande effektivt? Utöver denna planering kan du alltid träna på ditt fysiska framträdande. 8. Röstvård En avspänd röst, god artikulation och rätt andning förbättrar ditt tal. 9. Kroppsspråket Med kroppen förmedlar vi signaler och gester som har stor betydelse för hur våra budskap uppfattas.

3 1. Deltagaranalys 3 Skaffa dig kunskap om dina åhörare. Ju mer du vet om deltagarna desto bättre är förutsättningarna att få gehör för budskapet! Försök i förväg att skaffa dig en uppfattning om: ~ antal ~ ålder ~ kön ~ språknivå Om du vet detta, blir det lättare att anpassa budskap, ordval och exempel. Det är väsentligt att framförandets faktainnehåll är på sådan nivå att gruppen kan tillgodogöra sig det. Det är därför också viktigt att du tar reda på åhörarnas: ~ kunskaper i ämnet ~ erfarenheter av ämnet ~ förväntningar ~ aktuella behov 2. Tid Det är viktigt att disponera framförandet med hänsyn till den tid du har till förfogande. Målgruppen och vad du vill uppnå spelar stor roll då du planlägger din tid. 3. Mål/Syfte Tänk efter vad du vill med ditt budskap och vart du vill nå. Om du i förväg preciserar önskat resultat, blir budskapet klarare. Målet fungerar som styrmedel för innehållet. Målet, som ofta är att deltagarna ska tänka eller handla annorlunda efter föredraget eller kursen, kan vara svårt att uppnå men förhoppningsvis har en tankeprocess satts igång. Vår erfarenhet är att de flesta vill få med alldeles för mycket i sina framställningar och sätter för höga mål. Men det är minst lika allvarligt om du underskattar åhörarnas kunskaper och erfarenheter och lägger dig för lågt. Då tappar deltagarna snabbt intresset. Ett utbildningsmål kan bestå av tre delar: kunskap, färdigheter och attityder. I deltagaranalysen har du fått reda på gruppens förkunskaper. Utifrån vad du vet om gruppen kan du lägga tyngden på ditt framförande. Behövs mer kunskaper eller ska du ägna dig åt att diskutera vilken inställning gruppen har till ämnet? Ofta förekommer alla tre delarna i målbeskrivningen.

4 4 Vuxna lär sällan nytt innan de vet vad de ska använda kunskapen till. Det är alltså ingen idé att ge ny kunskap i ett ämne om attityden till ämnet är negativ. Då lönar det sig att först diskutera attityderna till ämnet för att sedan ge kunskapen. Fundera slutligen på din egen inställning - både till ämnet och till gruppen och den yrkeskategori de tillhör. Du vinner på att ha en positiv syn. Är du rätt person för uppdraget? 4. Innehåll Ett innehåll ska följa en given linje så att åhörarna lätt kan följa med och förstå dina resonemang och dina budskap. En disposition kan enkelt se ut så här: inledning mellanrubrik mellanrubrik mellanrubrik osv avslutning Mellanrubrikerna markerar de olika avsnitt du vill ta upp. Inledningen Inledningen är oerhört viktig i alla presentationer. Under det första skedet i din presentation vill du få alla att lyssna, du vill skapa ett engagemang för ämnet och kanske framkalla en viss stämning hos gruppen. I presentationstekniken brukar vi tala om fyra magiska minuter, dvs den tid det tar för deltagarna att bestämma sig för om de ska lyssna på dig eller inte. Fyra minuter är inte lång tid. Förbered därför inledningen extra noga! Den kan vara avgörande huruvida du lyckas med ditt framförande eller inte. En inledning bör innehålla: - presentation av dig själv - ev presentation av deltagarna - syftet med din information - vilken nytta deltagarna har av din information, what s in it for me - framförandets innehåll i stora drag, dvs dispositionen - agenda, tider och praktiska frågor Du kan välja olika sätt att presentera själva innehållet/ämnet. En bra regel att alltid ta helheten först. Gå sedan in på delarna och detaljerna. Du kan plocka russinen ur kakan, dvs börja med det som är mest spännande, mest kontroversiellt, mest aktuellt eller mest engagerande för din grupp. Du kan ta det viktigaste först, att arbeta i så kallad löpsedelsteknik. Du kan välja att inleda med en berättelse som illustrerar dina budskap. Anpassa valet av inledning till syftet med hela presentationen men kom ihåg att målet är att tidigt engagera.

5 Delavsnitten (mellanrubrikerna) När det gäller de avsnitt du väljer att ta upp, har vi följande råd att ge dig: sovra i ditt material - korvstoppning är inte bra för någon - kill your darlings fokusera på syftet och renodla budskapen markera huvudtanken och återkom ofta till den ta fram rubriker och nyckelord markera när du övergår från ett avsnitt till ett annat gör pauser var personlig när du kan använd många exempel, företrädesvis hämtade från åhörarnas vardag (det är ofta dem som delta garna har lättast att återberätta efteråt) 5 Det finns olika sätt att lägga upp ett ämne: 1. Den naturliga ordningsföljden Du presenterar ditt material i den ordningsföljd det uppträder, exempelvis i kronologisk ordning. 2. Kategoriuppdelning Du delar upp ett stort ämne i underrubriker. 3. Problemet och lösningen Hur det är Hur det borde vara Vad som måste göras 4. Kontrasten och jämförelsen Du presenterar två eller flera fall/lösningar. I de två sista förslagen (3 & 4) kan du åstadkomma stor aktivitet och stort deltagande bland dina åhörare. Avslutningen Gör alltid en avslutning och understryk ditt huvudbudskap! En avslutning ska vara kort och kan innehålla en sammanfattning av de viktigaste punkterna, ge återkoppling till syftet och till din inledning. Den kan också innehålla något som får ditt ämne att stanna kvar i deltagarnas tankar ytterligare en stund, t ex en ny fråga (som du inte besvarar) eller ett försök att ge ditt ämne en ny dimension.

6 5. Metod 6 Vilken metod du ska välja är beroende av antal deltagare och tiden du har till förfogande samt målet med din presentation. Du bör fundera på vad deltagarna ska göra med den kunskap/de budskap du förmedlar och vilket tänkande som krävs för att de ska tillgodogöra sig dina budskap. Är det en påverkan av attityder, krävs t ex mycket tid till debatt. Om det är något som ska kunna tillämpas efteråt behövs träning under kursens gång. Att få ett material konkret presenterat för sig och att det antingen ger oss något nytt, eller en bekräftelse på tidigare prövad kunskap underlättar lärandet, likväl som att deltagarna är motiverade. Blir deltagarna dessutom aktiva - dvs de kan göra något med det du presenterar, har du skapat goda förutsättningar för inlärning. Frågan är alltså: Hur kan du få deltagarna att tänka kreativt, kritiskt annorlunda, i andra banor? Problemet är ofta inte att lära, utan att komma ihåg det inlärda vid senare tillfällen. Vi lär och påverkas oftast bara då vi är aktiva och själva få ta ansvar. Låt deltagarna göra egna associationer, egna reflexioner, dra egna slutsatser, experimentera, på egen hand och tillsammans med andra, för att skapa de bästa förutsättningarna för vars och ens personlighet. Människor lär sig olika. Somliga är aktiva, andra passiva och en del är reflekterande. En regel inom pedagogiken är att ju fler sinnen som engageras vid ett inlärningstillfälle, desto större chans får man att minnas. En del människor har ett utvecklat bildminne medan andra bäst minns sådant de hört och somliga lär sig bäst genom att få pröva. Alla våra sinnen engageras vid en inlärningssituation men det tycks vara så att ett dominerar. Tänk därför på att variera dig genom att låta deltagarna använda alla sina sinnen: visa bilder, beskriv muntligt och när det passar, låt deltagarna pröva. Exempel på olika metoder för att underlätta inlärning och som du kan använda är: bikupa (två och två diskuterar en kort stund, sitter kvar i storgrupp) grupparbete föreläsning dialog/diskussion rollspel studiebesök De flesta vuxna vill se nytta och meningsfullhet i det de ska lära in. Därför bör du planera för återkommande grupparbeten, bikupor eller frågestunder för att alla ska komma till tals. För att deltagarna ska bli riktigt motiverade ska helst inlärningstillfället dessutom vara lustbetonat. Dialog, variation, meningsfullhet och gärna humor är nyckelorden när du väljer metod! Något generaliserat kan man säga: Information deltagarna lyssnar och skaffar sig kännedom och kunskap om ämnet Information + diskussion deltagarna lyssnar, är delaktiga, förstår och får färdigheter i ämnet Information, diskussion, agerande, praktisering deltagarna lyssnar, är delaktiga, praktiserar i övningar och kan därmed få ökad insikt i ämnet och om sig själva.

7 6. Hjälpmedel 7 Du är ditt bästa hjälpmedel. Först när orden inte räcker till för att förklara budskap, behöver du ta till hjälpmedel. Detsamma gäller om du tycker att det är tunnsått med metoder i din framställning. Syftet med hjälpmedel är att: förtydliga öka uppmärksamheten ge variation förstärka budskapet sammanfatta roa Exempel på hjälpmedel är: overhead, PowerPoint blädderblock white board diabildsprojektor video Vi lever i en värld fylld av symboler. Människan är van vid att se bilder och hjärnan lär tänka i bilder och färger. Sträva därför efter att använda bilder eller symboler för att underlätta för deltagarna att minnas dina budskap. Bilden underlättar för den visuellt lärande. Gör bilderna/symbolerna så enkla som möjligt. Använd inte för många bilder. De ska inte vara för proffsiga så att de drar intresset från ämnet, men så pass bra att text och bild lätt uppfattas. Variera gärna mellan hjälpmedlen. Overhead och PowerPoint Försök att tänka kreativt för att hitta symboler eller enkla illustrationer kopplade till dina budskap. Ibland är detta svårt och kan stundom kännas omöjligt. Skriv då dina ord som nyckelord och undvik hela meningar. Skriv orden i kortform t ex att ta emot istället för emottaga. Tänk på att din bild ska kunna uppfattas av ögat på 8 sekunder! Ha som tumregel: Högst sex rader per bild, max sex ord per rad och minst sex millimeters höjd på bokstäverna. Bilder som skapats med datateknik t ex PowerPoint är kanske mest vanliga idag. Bilderna ska vara tydliga sovra i innehållet! För många effekter, stilar och färger gör bilden rörig och drar uppmärksamheten bort från budskapen. Vi rekommenderar följande storlek på texten på dina bilder: Storlek i mm Syns upp till antal meter

8 8 Eftersom ögat uppfattar gemena (små) bokstäver snabbare än versaler bör du alltså alltid använda gemena bokstäver. EN TEXT SOM ÄR SKRIVEN ENBART MED VERSALER BLIR SVÅR ATT UPPFATTA FÖR ÖGAT. DÄRFÖR SKRIVS TIDNINGSRUBRIKER MED STORA GEMENA BOKSTÄVER. VAD TYCKER DU OM DENNA TEXT? Var konsekvent och använd antingen stående eller liggande format på dina bilder. Du slipper då bl a ändra skärpan på OH-apparaten under framförandets gång. Vi rekommenderar liggande format för att: ögonen är vana vid att läsa horisontellt alla ser bilden bättre du får färre rader per bild Växla gärna färger när du skriver och då mellan: rött/svart blått/rött svart/grönt Använd olika färger för att visa kontraster eller samhörighet. Tänk på att vissa färger kan ha speciell betydelse för vissa målgrupper. Läs inte direkt från dina PowerPoint eller handskrivna overhead. Använd dem istället för att förtydliga och understryka ditt budskap. Lämna gärna åhörarkopior om du finner det lämpligt, dela ut dem till åhörararna i förväg. Då slipper de ägna koncentration på att ta egna anteckningar och kan istället samla uppmärksamheten på det du säger och dina budskap. Prova bilderna eller PowerPoint presentationen hemma först. Hur gör den sig förstorad på filmduken? Syns den tillräckligt långt bort? Kontrollera dessutom alltid OH-apparaten eller datorn och videokanonen i god tid före presentationen så att allt fungerar. Tänk också igenom om du tänker stå eller sitta och var, hur och med vad ska du peka? Blädderblock Använder du blädderblock kan du tillämpa ovanstående råd som t ex bild, färg och stora gemena bokstäver. Det är lätt att skriva på blädderblock. Bladen kan tejpas upp på väggarna och också sparas till uppföljningar och dokumentation. När du använder metoden att vaska fram idéer från dina åhörare, är blädderblocket ett utmärkt hjälpmedel.

9 7. Framförande 9 Vad händer när du står framför en grupp eller ett auditorium? Du har många saker att tänka på. Gruppen påverkar dig och du påverkar gruppen. Du blir nervös Nervositet tar sig olika uttryck för olika människor. Det finns olika sätt att hantera sin nervositet. Ett sätt är att försöka acceptera den: är jag nervös så är jag, alla andra är nervösa etc. Ett annat sätt är att lära känna sin nervositet. I vilka situationer blir du nervös? När du vet det, kan du sedan försöka eliminera faktorerna som utlöser oron, så långt det är möjligt. Ett tredje sätt är att utmana oron: vad är det värsta som kan hända? Acceptera Ett visst mått av nervositet kan vara stimulerande! Vi skärper till oss och blir lite klarare i huvudet. Men nervositet kan också blockera, så att vi inte kan tänka och till och med tro att vi inte kan formulera oss överhuvudtaget. När detta inträffar är det en tröst att veta att nervositeten inte märks speciellt mycket utåt. Videoinspelningarna i samband med vår kurs kanske har gett dig denna insikt. Nervositeten kan synas i dina händer och höras på rösten. Om du märker att händerna darrar eller att du inte kan hålla dem stilla, så håll dem bakom ryggen! Om rösten inte bär kan du träna att andas med magen som vi lärt ut. Om du tycker att du blir otydlig, eller t o m får en blackout, så tänk då på att du inte blir så otydlig som du tror! I allmänhet går nervositeten över på några sekunder och ingen har märkt något. Det är också en tröst att veta att du inte är nervös en hel föreläsning. Nervositeten släpper efter ett tag. Alla är nervösa, även de till synes mycket säkra. Lära känna Nervositet är vanligast i början av ett framträdande. Då känner vi nervositeten som starkast. Om du förbereder ditt anförande ordentligt, var då extra noga med att tänka igenom inledningen. Öva på den så att du vet att den sitter väl. Om du är väl förberedd, så minskar alltid oron. Egna stödanteckningar minskar också din nervositet. Ovana situationer gör oss oroliga. Ett sätt att eliminera oro är i detta läge att tala klartext till gruppen genom att säga det. Det känns ovant för mig, jag är mer van vid att.... För de flesta av oss släpper mycket av nervositeten när vi skapar en dialog. Därför är det bra att tidigt skapa kontakt med gruppen eller publiken. Planera t ex för frågor tidigt i ditt anförande. På så sätt skapar du kontakt. Ett annat bra sätt är att möblera i lokalen så att du känner dig hemmastadd. Flytta bord och stolar, kateder och liknande som det passar dig.

10 Utmana Bestäm dig för en strategi innan du vill utmana dina rädslor. Om du tror att du ska komma av dig, berätta för gruppen att du kanske kommer att göra det. Du kan också ha dina stolpar eller nyckelord lätt tillgängliga. Har du andra fantasier om vad som kan hända, gå då igenom dem med dig själv. Ofta kan du få dig ett gott skratt. Kom ihåg att de som lyssnar på dig också är människor. Ingen begär att du är fulländad. Försök att se åhörarna som dina vänner. Kom ihåg att gruppen också har ett ansvar. Självklart ger träning säkerhet med tiden men det avgörande är att du tycker att budskapet är viktigare än att du gör ett gott intryck Röstvård Många som vi träffar på kurser i presentationsteknik och lärarträning, tycker att de har problem med rösten. De menar att rösten låter entonig, att de blir andfådda, torra i halsen, att rösten är för svag eller t o m pipig och att de efter ett tag blir hesa. Logopeders råd för ett bra tal är att man andas rätt, har bra bukmuskler, en avspänd röst och god artikulation. Här följer några råd till hur du kan förbättra ditt tal. Andning Om du andas med magen, blir rösten starkare. Blir du spänd, övergår andningen ofta till bröstandning, som inte alls är lika effektiv som bukandningen. Med rätt andning tömmer du lungorna bättre och kan fylla på med frisk luft igen. Vill du träna på bukandning lägger du handen på magen och låtsas blåsa ut några ljus som du har framför dig. Lägg märke till att magen och mellangärdet dras in och att magen arbetar som en pump. Kroppshållningen är viktig för att understödja bra andning. Träna på att vara rak i ryggen, stå något isär med fötterna, sänk axlarna och fram med hakan. Om du är rak i ryggen och välbalanserad inger du säkerhet och budskapet går tydligare fram. Rösten Det påstås att nästan alla människor har förutsättningar för att tala starkt. Styrkan på rösten beror på luftströmmens intensitet och det motstånd som luften möter i stämbandens röstspringa. Du får en avslappnad röst om du kan åstadkomma en gäspkänsla i svalget. Då blir stämbanden avspända, svalget vidgas och rösten sjunker. Resonans och artikulation När du gäspar, öppnas samtidigt munhåla och svalg. Då blir resonansen fyllig och klangfull. Klangen i rösten beror alltså på hur stor resonanslåda en människa har ovanför struphuvudet. Tänk dig att du har en het potatis i munnen, som du så småningom lyckas tugga sönder och svälja. Då har du jobbat med underkäken. Mmmm-ställning är viloläge för käken och därmed har du givit förutsättningar för en god artikulation.

11 9. Kroppsspråket 11 Med kroppen förmedlar vi många omedvetna budskap till vår publik. Viss forskning visar t o m att kroppsspråket har större betydelse än orden då vi tar emot budskap. Människor uppfattar signaler i hållning och gester som ibland kan få för stor betydelse. Men eftersom kroppsspråket är omedvetet har vi svårt att manipulera eller göra om oss. Här får ni ändå några träningstips som på sikt kan bidra till att skapa ökat självförtroende och förmedla en personlig image. sträck på er i er fulla längd (glada punkten, lodet) sänk axlarna (knip ihop skinkorna) ha hela fötterna i golvet när ni börjar rör eller flytta fötterna efter ett tag (ej klister) le titta på varje person i rummet (landa en sekund i vars och ens ögonpar om det går) ha händerna fria (håll aldrig i papper, pennor i bord eller stolar) visa böcker, material mm genom att hålla ut föremålen från kroppen korsa inte händer och armar framför bröstet stå mitt i rummet från början, så att alla kan se er var tyst när du gör något t ex lägger på en over head, mm

12 12 Sammanfattning Precisera önskat resultat Sträva efter att hitta rätt nivå Gör alltid en disposition av ditt anförande Lägg stor vikt på inledningen och avslutningen Sovra i ditt innehåll och renodla budskapen Fundera över vad deltagarna ska göra med de budskap du förmedlar Aktivera deltagarna, det underlättar lärandet Variera metoderna, låt deltagarna använda alla sinnen Använda tydliga och enkla bilder Använd inte för många bilder Variera bilderna Använd olika hjälpmedel Ditt framförande blir effektivare genom att du är dig själv Undersök om informationen gått fram till åhörarna be dem gärna repetera Tala tydligt Ha ögonkontakt med alla Ge många exempel Försöka skapa dialog istället för föreläsning Variera, repetera och sammanfatta Håll tidsramen. Börja på tid och dra aldrig över tiden Slutord De flesta informatörer/presentatörer tänker mest på sig själva: vad ska jag säga, vad ska jag göra, hur ska jag gå etc. Det viktigaste rådet vi kan ge är: Vänd strålkastaren åt andra hållet! Vad vill åhörarna, vad tänker de, vad behöver de? Låtsas att de tänker: What s in it for me? Påminn dig själv om att du är bra, är förberedd, styr och har gott om tid. Intala dig själv att de lyssnar och att du är intressant. LYCKA TILL! Textbearbetning och layout: Ulrika Carlstein, Carlstein Ord & Bild Tel:

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

En bra presentation. - Bra inledning/presentation - Bra genomgång och eget agerande - Bra ledning av diskussion

En bra presentation. - Bra inledning/presentation - Bra genomgång och eget agerande - Bra ledning av diskussion Dokumentation Vid projektträff januari 2004 En bra presentation - Bra inledning/presentation - Bra genomgång och eget agerande - Bra ledning av diskussion Per-Arne Spiik Kompetens och Pedagogik AB Bra

Läs mer

Presentationsteknik Kortfattade anteckningar

Presentationsteknik Kortfattade anteckningar Presentationsteknik Kortfattade anteckningar Presentationsteknik, Monika Unander. sid 1 (11) Syfte & Mål Syfte Varför skall du göra presentationen och vad är det du vill förmedla? Vad har presentationen

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Presentationsteknik 2013-12- 02. Presenta.onsteknik. Presenta.onsteknik. Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on

Presentationsteknik 2013-12- 02. Presenta.onsteknik. Presenta.onsteknik. Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on Presentationsteknik Jonas Möller Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on det är vad åhörarna tror a* du säger som är intressant! Hjälpmedel Dator - Power Point - OH kanon

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

Presentationsteknik Tips och råd

Presentationsteknik Tips och råd Presentationsteknik Tips och råd Would you like to take a bite? Fruit For Management FFM 2015 1 Är du nervös? Alla är nervösa inför ett framträdande Det som skiljer bu eller bä är hur man hanterar anspänningen

Läs mer

Fundera på, samtala Fundera på, samtala

Fundera på, samtala Fundera på, samtala 2 Min egen berättelse Att skriva min berättelse var som en upptäcktsresa i mig själv. Det var inte alltid lätt. Ibland var det jättetungt, om jag ska vara ärlig, men det kändes alltid meningsfullt. Jag

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

Kropp. påverka & påverkas. Röst. Kommunikation som gör dig tydlig och trovärdig. Välstämd eller ostämd? TAL

Kropp. påverka & påverkas. Röst. Kommunikation som gör dig tydlig och trovärdig. Välstämd eller ostämd? TAL Kommunikation som gör dig tydlig och trovärdig dag 4 2017-04-03 Agneta Stolpe påverka & påverkas Det händer något i mötet Hela du kommunicerar Alternativ & nyanser Vi påverkar varandra hela tiden tid tanke

Läs mer

OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS

OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS TIPS DIG SOM SKA KÖPA EN UTBILDNING 8 SAKER ATT HÅLLA KOLL PÅ 1 FORMULERA TYDLIGA MÅL Lägg energi på att beskriva vad du vill uppnå med kursen. På så sätt kan

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Presentationsteknik. Industriell design. Presentationens syfte. -att sälja in något? -att informera? -att rapportera?

Presentationsteknik. Industriell design. Presentationens syfte. -att sälja in något? -att informera? -att rapportera? Presentationens syfte -att sälja in något? -att informera? -att rapportera? People buy people before they buy products (results)! Förberedelser manus, att träna in presentationen, rätt tid, att använda

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering,

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering, Naturlig hälsa Andas dig frisk och Andas rätt det ökar din energi och fettförbränning och håller dig friskare. Jag vill att folk ska bli medvetna om sin andning i vardagen, inte bara när de går på yoga,

Läs mer

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Målet med utbildningen Få en inblick i vad ledarskap handlar om Förstå situationer där du behöver använda ditt ledarskap Förstå vad som krävs för att utöva ledarskap

Läs mer

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom!

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom! ANTI-KOPPELDRAG KOPPELDRAG-SKOLAN En del av Hundskola.NU! 1.0 av Ingela Melinder Innan du börjar träna Anti-Koppeldrag Transportuppsättning Transportuppsättningen är hemligheten bakom anti-koppeldragträningen!

Läs mer

Framförandeteknik Reflektioner

Framförandeteknik Reflektioner Framförandeteknik Reflektioner Uppgift 7A Pedagogik Carin Carlberg & Benny Sund Innehåll Retorik... 1 Läran om talekonsten... 1 Rätt sagt på rätt sätt... 1 Bli en bättre talare... 2 Att tala... 2 Att övertyga...

Läs mer

28-dagars Medveten andningsträning

28-dagars Medveten andningsträning 28-dagars Medveten andningsträning Andas bättre - må bättre Medveten andningsträning steg 1 AndningsINDEX 18 FRÅGOR Nedanstående frågor handlar om dina andningsvanor och hur fria eller blockerade dina

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Att muntligt presentera och opponera

Att muntligt presentera och opponera Civilrätt C Juristprogrammet Uppsatsföreläsningar Att muntligt presentera och opponera Laura Carlson 2016 Presentationen/Oppositionen Studenterna kommer att presentera och opponera uppsatserna i par under

Läs mer

Presentationsteknik. Daniel Nordström

Presentationsteknik. Daniel Nordström Presentationsteknik Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Retoriken Klassisk retorik De röda tråden Bygga upp en presentation Förberedelser Klassiskt upplägg Att tänka på Manus Visuella hjälpmedel

Läs mer

Språkverkstäderna vid LiU

Språkverkstäderna vid LiU Kommunikation? Ulrika Axelsson Föreståndare för LiU:s språkverkstäder Programansvarig för Aspirantutbildningen Retoriklärare på LiU, ämnet svenska ulrika.axelsson@liu.se Språkverkstäderna vid LiU Uppgifter

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Presentationsteknik. Om mig. Josef Hallberg Josef Hallberg Doktor i Medieteknik Forskningsintressen:

Presentationsteknik. Om mig. Josef Hallberg Josef Hallberg Doktor i Medieteknik Forskningsintressen: 2013-10-03 Presentationsteknik Josef Hallberg josef.hallberg@ltu.se Om mig Josef Hallberg Doktor i Medieteknik Forskningsintressen: Smarta hem Sociala nätverk Teknik för hälsovård Stor erfarenhet av att

Läs mer

Kommunikation för dataloger (DA3013)

Kommunikation för dataloger (DA3013) Kommunikation för dataloger (DA3013) - Muntligt moment 1,5hp Stockholms universitet/kth Linda Söderlindh, KTH, ECE/Språk Hösten 2016 Universitetsadjunkt Teknikvetenskaplig kommunikation Momentets upplägg

Läs mer

Om stresshantering & studieteknik -tekniker för att underlätta studierna. Studier och karriär Studenthälsan

Om stresshantering & studieteknik -tekniker för att underlätta studierna. Studier och karriär Studenthälsan Om stresshantering & studieteknik -tekniker för att underlätta studierna. Studier och karriär Studenthälsan AGENDA Första tiden på högskolan Stress och tekniker att möta stressen Studieplanering Lästeknik

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Avsikten med kursen är att öka deltagarnas insikter om de krav som olika kommunikationssituationer ställer samt öka deras muntliga språkfärdighet. Målet är att

Läs mer

DD1393 Mjukvarukonstruktion. Presentationsteknik. Linda Söderlindh, ECE/Språk Universitetsadjunkt i Retorik & teknikvetenskaplig kommunikation

DD1393 Mjukvarukonstruktion. Presentationsteknik. Linda Söderlindh, ECE/Språk Universitetsadjunkt i Retorik & teknikvetenskaplig kommunikation DD1393 Mjukvarukonstruktion Presentationsteknik Linda Söderlindh, ECE/Språk Universitetsadjunkt i Retorik & teknikvetenskaplig kommunikation Kommunikation på DD1393 1,5hp Föreläsning 1 Presentationsteknik

Läs mer

Studiestrategier för dig som är visuell

Studiestrategier för dig som är visuell Studiestrategier för dig som är visuell Om du har en visuell (V) lärstil är synen din starkaste kanal för att ta in ny kunskap. Prova att använda en del eller alla av följande metoder: Stryk under och

Läs mer

Avsluta hela budskapet i några få punkter från ditt anförande, kanske tre men max fem.

Avsluta hela budskapet i några få punkter från ditt anförande, kanske tre men max fem. PM för talare Nästan alla som skall ställa sig upp och tala inför andra människor reagerar med obehagliga känslor, från ett lätt pirr till svåra plågor. Hur många föredrag du än kommer att hålla så kommer

Läs mer

Om stress och hämtningsstrategier

Om stress och hämtningsstrategier Om stress och åter erhämtningsstrat hämtningsstrategier Av Christina Halfor ord Specialistläkare vid CEOS Att tala inför en grupp personer man inte känner är något som kan kännas obehagligt för de allra

Läs mer

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Pausa dig Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Detta material är ett komplement till det webbaserade rörelsepausprogrammet och kan med fördel användas vid rörelsepaus i grupp eller som underlag för

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

Tidigare uppdrag nr.2: Framförandets olika delar

Tidigare uppdrag nr.2: Framförandets olika delar Tidigare uppdrag nr.2: Framförandets olika delar Ändamål: Effektiv utbildning i presentationsförmåga är inte bara att lära sig att stå upp och presentera. Det innehåller skickligheter som är utomordentligt

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning:

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning: Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund Grunden till all träning: Gör det lätt för hunden! Börja alltid på en nivå som är enkel för hunden och bygg på svårigheterna. På det sättet tycker hunden

Läs mer

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda ➊ Nu börjar cirkeln! Det är viktigt att cirkeldeltagarna känner att starten blir bra. Ett sätt kan vara att göra starten lite mjuk, till exempel genom att börja fråga hur de olika deltagarna fick höra

Läs mer

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop.

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop. Självkänsla Självkänsla är lika med att bottna i sitt innerst. Självkänslan finns i varje människa och söker plats att få fäste i och växa ur. Vissa ger den utrymme medan vissa inte låter den gro. Det

Läs mer

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Muntlig presentationsteknik Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Ibland får man se att en idé, som känns idéaktig inne i hjärnan, är helt annorlunda

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Muntlig presentation

Muntlig presentation Muntlig presentation Kommunikationsprocessen Sändare Budskap Mottagare Syftet Överföra ra information och tankar (informativt) Uttrycka känslor k och attityder (expressivt) Påverka och förmf rmå till handling

Läs mer

Medan Aktiv inlärning

Medan Aktiv inlärning Studieteknik Mål Överblick Före Förbered för studier Planera Delta i undervisningen Medan Aktiv inlärning Lyssna och anteckna Tänk aktivt Kunskap och förståelse Efteråt Behållning av studierna Aktivera

Läs mer

1. Sätt upp mål och ha något roligt som morot delmål

1. Sätt upp mål och ha något roligt som morot delmål Studieteknik Studieteknik innebär hur man studerar och ska underlätta studierna. Målet är att lära sig så mycket som möjligt under den planerade tiden. Man blir effektiv, får kontroll och slipper stress!

Läs mer

Språkverkstäderna vid LiU

Språkverkstäderna vid LiU Kommunikation? Ulrika Axelsson Föreståndare för LiU:s språkverkstäder Programansvarig för Aspirantutbildningen Retoriklärare på IKK, ämnet svenska ulrika.axelsson@liu.se Språkverkstäderna vid LiU I stort

Läs mer

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Många studier visar idag att långvarigt stillasittande innebär en ökad

Läs mer

Batterijakten 2017 Delmoment: Kreativitet - lärarhandledning

Batterijakten 2017 Delmoment: Kreativitet - lärarhandledning Batterijakten 07 Delmoment: Kreativitet - lärarhandledning Välkommen till den nya kreativa tävlingen i Batterijakten! Vad roligt att ni är med! Vi vill genom tävlingen uppmuntra till kreativt tänkande

Läs mer

ut arbetet över hela kvällen. Ett barn behöver också totalt ledig tid under kvällen, då allt arbete

ut arbetet över hela kvällen. Ett barn behöver också totalt ledig tid under kvällen, då allt arbete LÄXOR OCH INLÄRNING Läxorna är en viktig del av skolarbetet. Här har du som förälder en viktig roll i att hjälpa ditt barn att skapa goda rutiner. Målet är att ge barnet de verktyg som behövs för självständig

Läs mer

5 MINUTER. 3 minuter tänk på tre saker som du har gjort bra den senaste tiden (veckan, dagen etc).

5 MINUTER. 3 minuter tänk på tre saker som du har gjort bra den senaste tiden (veckan, dagen etc). 5 MINUTER Denna övning tränar självkännedom. Klocka Övningen passar framförallt för barn från 10år. Avsätt 5 minuter i slutet av en lektion. Mät tiden. 3 minuter tänk på tre saker som du har gjort bra

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

DANS OCH RÖRELSE med äldre

DANS OCH RÖRELSE med äldre DANS OCH RÖRELSE med äldre Foto: Män som Dansar - bild av Susanne Svantesson om män, mod och modern dans! Dans utmanar och inspirerar. Det får oss att börja tänka, känna och fundera. Genom dans utvecklas

Läs mer

Presentationsanalys av XXX på XXX i XXX

Presentationsanalys av XXX på XXX i XXX Presentationsanalys av XXX på XXX i XXX Feedback Nedan finner du din feedback på presentationen som du levererade på XXX i XXX. Det kan upplevas som mycket och många saker i den detaljerade feedbacken

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Välkommen. Presenta/onsteknik. Konsten a2 övertyga. Henrik Mannerstråle. Powersales Communica0on. onsdag 13 november 13

Välkommen. Presenta/onsteknik. Konsten a2 övertyga. Henrik Mannerstråle. Powersales Communica0on. onsdag 13 november 13 Välkommen Presenta/onsteknik Konsten a2 övertyga Henrik Mannerstråle Presenta/onsteknik Kom ihåg a6 det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta0on det är vad åhörarna tror a6 du säger som

Läs mer

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar:

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar: Kroppsspråk och tal Introduktion I detta avsnitt kommer du lära dig ett par grundläggande saker för kontakt med andra människor. I kontakt med andra använder vi både ord och kroppsspråk. Du kommer att

Läs mer

"Magiska" tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen

Magiska tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen Guidad barnmeditation för harmoni och inre styrka "Magiska" tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen www.helenespjut.se Du är unik och värdefull känn det!... 4 Varför guidad meditation?...

Läs mer

Kroppsuppfattning. Bilder Fria associationer. Överblick helhet

Kroppsuppfattning. Bilder Fria associationer. Överblick helhet Lärandet Hjärnan Våra hjärnor är uppdelade i höger och vänster hjärnhalva som spelar olika men kompletterande roller. Den vänstra anses stå för förnuftet inom oss, den högra för känslan. Vänster hjärnhalva

Läs mer

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen.

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. I boksamtalet vill jag att de andra i gruppen ska- ha ett mordiskt intresse, brinnande blick, öronen på skaft och

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Röst Kommunikation Hälsa

Röst Kommunikation Hälsa 1 Röst Kommunikation Hälsa Röst & Rytm & Rörelse metoden av och med Lisbet Gemzell 2 Så här använder du materialet Kropp Kommunikation Hälsa är dvd:n som ger dig redskap att med hjälp av kroppsliga färdigheter

Läs mer

➍ Mötas, lyssna och tala

➍ Mötas, lyssna och tala ➍ Mötas, lyssna och tala 26 Vi påverkas av hur möten genomförs. Vi kan också själva påverka möten. Bra möten kräver demokratiska mötesformer. Har du suttit på möte och inte förstått sammanhanget utan att

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

Instruktion/råd för muntlig presentation

Instruktion/råd för muntlig presentation Instruktion/råd för muntlig presentation Som läkare kommer du många gånger under ditt yrkesliv att behöva hålla muntliga presentationer. Det kan vara presentation av egen forskning på konferenser, utvecklingsarbete

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2011

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2011 Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2011 Avsikten med kursen är att öka deltagarnas insikter om de krav som olika kommunikationsmetoder ställer samt öka deras muntliga språkfärdighet. Målet är att de

Läs mer

Interaktion Kommunikation Samtal

Interaktion Kommunikation Samtal Interaktion Kommunikation Samtal Ickeverbal kommunikation Klädsel Kroppshållning Gester Närhet / distans Ansiktsuttryck Ögonrörelser Attityd / bemötande Kultur Kroppskontakt Statusföremål Röst och tonläge

Läs mer

Studieteknik Språkhandledningen. Britt Klintenberg

Studieteknik Språkhandledningen. Britt Klintenberg Studieteknik Språkhandledningen Britt Klintenberg britt.klintenberg@gu.se 1 Öppna föreläsningar Torsdagar 16.15 17.45 i C362 3/10 Akademiskt skrivande 1 10/10 Oral Presentation 17/10 Akademiskt skrivande

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Vad är en våga tala-kurs?

Vad är en våga tala-kurs? Vad är en våga tala-kurs? På de flesta universitet och högskolor ges idag våga tala-kurser. För att få gå en sådan kurs krävs att man är inskriven som student och att man har en rejäl oro inför att hålla

Läs mer

Kommunika)on som verktyg inom ledarskap

Kommunika)on som verktyg inom ledarskap Kommunika)on som verktyg inom ledarskap Vad är kommunika)on? Ordet kommunika)on kan härledas från la)nets communicare som betyder dela, meddela, förena, göra gemensamt. Mo#agaren är avgörande I all kommunika)on

Läs mer

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet Retorik & Presentationsteknik Kontaktuppgifter Jeanette Svanholm Mail: jeanette.svanholm@lnu.se Tel: 0480-49 77 24 Mobil: 0709-99 69 64 Skype: jeanette.svanholm Bra länkar http://www.presentationsteknik.com/

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Retorik och Presentationsteknik. Nils Lundgren

Retorik och Presentationsteknik. Nils Lundgren Retorik och Presentationsteknik Nils Lundgren Vi börjar med Retorik som används för att... Övertyga andra om att en åsikt är riktig Sälja en produkt eller tjänst Få igenom sin vilja, skaffa makt och inflytande

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Sida 1 av 6. Ryggliggande

Sida 1 av 6. Ryggliggande Sida 1 av 6 Ryggliggande Ligg så plant som möjligt. Lägg armarna ovanför huvudet. Sträck först ut hela kroppen. Växla sedan med att sträcka ut en sida i taget. Syfte: Motverka den böjda hållningen och

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder DIANA LORENZ K U R A T O R, N E U R O L O G K L I N I K E N K A R O L I N S K A U N I V E R S I T E T S S J U K H U S d

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primärvården Tips, råd och träning för gravida Tips och råd Under graviditeten förändras din hållning. På grund av att magen växer får man oftast en ökad svank som kan ge trötthetsvärk

Läs mer

Din lärare kan se om och när du har utfört ditt uppdrag. Då får du ett nytt.

Din lärare kan se om och när du har utfört ditt uppdrag. Då får du ett nytt. till eleven Uppdrag I Textbanken jobbar du med uppdrag. Det är din lärare eller den som skrivit in dig som användare som avgör vilka uppdrag du ska utföra. Ett uppdrag består av en eller flera övningar.

Läs mer

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om kursens innehåll, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna presenterar sig. Syftet med

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Hur parera mediestormen

Hur parera mediestormen Hur parera mediestormen Kommunmarkaden 15.9.2011 Mona Forsskåhl Professor i nordiska språk, Tammerfors universitet Talarens tre vägar att övertyga Etos Logos Patos Retorices partes enligt Aristoteles:

Läs mer

PARTES-MODELLEN - EN RETORISK VERKTYGSLÅDA. Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskola, Umeå

PARTES-MODELLEN - EN RETORISK VERKTYGSLÅDA. Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskola, Umeå PARTES-MODELLEN - EN RETORISK VERKTYGSLÅDA Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskola, Umeå www.lektion.se RETORIK EN PROCESS I SEX STEG Intellectio - har med förståelse att göra Inventio - har med innehåll

Läs mer