Sammandrag av kurs i Presentationsteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammandrag av kurs i Presentationsteknik"

Transkript

1 Sammandrag av kurs i Presentationsteknik

2 Inledning 2 Oavsett var i en organisation man arbetar ställs krav på att medarbetare ska kunna förmedla budskap till en större eller mindre grupp åhörare. För att öka den personliga säkerheten inför ett framträdande och öka utsikterna att nå fram med sitt budskap är det viktigt att planera vad som ska framföras. Nedan följer ett antal frågor som hjälper dig vid planeringen: 1. Deltagaranalys Vilka är åhörarna? 2. Tid Hur lång tid har jag till förfogande? 3. Mål Vad ska uppnås? 4. Innehåll Vad är huvudbudskapet, hur disponerar jag innehållet? 5. Metod Bör jag välja föreläsning, grupparbete, dialog/diskussion eller kanske rollspel? 6. Hjälpmedel Vilka visuella hjälpmedel vill jag använda? 7. Framförande Hur blir mitt framförande effektivt? Utöver denna planering kan du alltid träna på ditt fysiska framträdande. 8. Röstvård En avspänd röst, god artikulation och rätt andning förbättrar ditt tal. 9. Kroppsspråket Med kroppen förmedlar vi signaler och gester som har stor betydelse för hur våra budskap uppfattas.

3 1. Deltagaranalys 3 Skaffa dig kunskap om dina åhörare. Ju mer du vet om deltagarna desto bättre är förutsättningarna att få gehör för budskapet! Försök i förväg att skaffa dig en uppfattning om: ~ antal ~ ålder ~ kön ~ språknivå Om du vet detta, blir det lättare att anpassa budskap, ordval och exempel. Det är väsentligt att framförandets faktainnehåll är på sådan nivå att gruppen kan tillgodogöra sig det. Det är därför också viktigt att du tar reda på åhörarnas: ~ kunskaper i ämnet ~ erfarenheter av ämnet ~ förväntningar ~ aktuella behov 2. Tid Det är viktigt att disponera framförandet med hänsyn till den tid du har till förfogande. Målgruppen och vad du vill uppnå spelar stor roll då du planlägger din tid. 3. Mål/Syfte Tänk efter vad du vill med ditt budskap och vart du vill nå. Om du i förväg preciserar önskat resultat, blir budskapet klarare. Målet fungerar som styrmedel för innehållet. Målet, som ofta är att deltagarna ska tänka eller handla annorlunda efter föredraget eller kursen, kan vara svårt att uppnå men förhoppningsvis har en tankeprocess satts igång. Vår erfarenhet är att de flesta vill få med alldeles för mycket i sina framställningar och sätter för höga mål. Men det är minst lika allvarligt om du underskattar åhörarnas kunskaper och erfarenheter och lägger dig för lågt. Då tappar deltagarna snabbt intresset. Ett utbildningsmål kan bestå av tre delar: kunskap, färdigheter och attityder. I deltagaranalysen har du fått reda på gruppens förkunskaper. Utifrån vad du vet om gruppen kan du lägga tyngden på ditt framförande. Behövs mer kunskaper eller ska du ägna dig åt att diskutera vilken inställning gruppen har till ämnet? Ofta förekommer alla tre delarna i målbeskrivningen.

4 4 Vuxna lär sällan nytt innan de vet vad de ska använda kunskapen till. Det är alltså ingen idé att ge ny kunskap i ett ämne om attityden till ämnet är negativ. Då lönar det sig att först diskutera attityderna till ämnet för att sedan ge kunskapen. Fundera slutligen på din egen inställning - både till ämnet och till gruppen och den yrkeskategori de tillhör. Du vinner på att ha en positiv syn. Är du rätt person för uppdraget? 4. Innehåll Ett innehåll ska följa en given linje så att åhörarna lätt kan följa med och förstå dina resonemang och dina budskap. En disposition kan enkelt se ut så här: inledning mellanrubrik mellanrubrik mellanrubrik osv avslutning Mellanrubrikerna markerar de olika avsnitt du vill ta upp. Inledningen Inledningen är oerhört viktig i alla presentationer. Under det första skedet i din presentation vill du få alla att lyssna, du vill skapa ett engagemang för ämnet och kanske framkalla en viss stämning hos gruppen. I presentationstekniken brukar vi tala om fyra magiska minuter, dvs den tid det tar för deltagarna att bestämma sig för om de ska lyssna på dig eller inte. Fyra minuter är inte lång tid. Förbered därför inledningen extra noga! Den kan vara avgörande huruvida du lyckas med ditt framförande eller inte. En inledning bör innehålla: - presentation av dig själv - ev presentation av deltagarna - syftet med din information - vilken nytta deltagarna har av din information, what s in it for me - framförandets innehåll i stora drag, dvs dispositionen - agenda, tider och praktiska frågor Du kan välja olika sätt att presentera själva innehållet/ämnet. En bra regel att alltid ta helheten först. Gå sedan in på delarna och detaljerna. Du kan plocka russinen ur kakan, dvs börja med det som är mest spännande, mest kontroversiellt, mest aktuellt eller mest engagerande för din grupp. Du kan ta det viktigaste först, att arbeta i så kallad löpsedelsteknik. Du kan välja att inleda med en berättelse som illustrerar dina budskap. Anpassa valet av inledning till syftet med hela presentationen men kom ihåg att målet är att tidigt engagera.

5 Delavsnitten (mellanrubrikerna) När det gäller de avsnitt du väljer att ta upp, har vi följande råd att ge dig: sovra i ditt material - korvstoppning är inte bra för någon - kill your darlings fokusera på syftet och renodla budskapen markera huvudtanken och återkom ofta till den ta fram rubriker och nyckelord markera när du övergår från ett avsnitt till ett annat gör pauser var personlig när du kan använd många exempel, företrädesvis hämtade från åhörarnas vardag (det är ofta dem som delta garna har lättast att återberätta efteråt) 5 Det finns olika sätt att lägga upp ett ämne: 1. Den naturliga ordningsföljden Du presenterar ditt material i den ordningsföljd det uppträder, exempelvis i kronologisk ordning. 2. Kategoriuppdelning Du delar upp ett stort ämne i underrubriker. 3. Problemet och lösningen Hur det är Hur det borde vara Vad som måste göras 4. Kontrasten och jämförelsen Du presenterar två eller flera fall/lösningar. I de två sista förslagen (3 & 4) kan du åstadkomma stor aktivitet och stort deltagande bland dina åhörare. Avslutningen Gör alltid en avslutning och understryk ditt huvudbudskap! En avslutning ska vara kort och kan innehålla en sammanfattning av de viktigaste punkterna, ge återkoppling till syftet och till din inledning. Den kan också innehålla något som får ditt ämne att stanna kvar i deltagarnas tankar ytterligare en stund, t ex en ny fråga (som du inte besvarar) eller ett försök att ge ditt ämne en ny dimension.

6 5. Metod 6 Vilken metod du ska välja är beroende av antal deltagare och tiden du har till förfogande samt målet med din presentation. Du bör fundera på vad deltagarna ska göra med den kunskap/de budskap du förmedlar och vilket tänkande som krävs för att de ska tillgodogöra sig dina budskap. Är det en påverkan av attityder, krävs t ex mycket tid till debatt. Om det är något som ska kunna tillämpas efteråt behövs träning under kursens gång. Att få ett material konkret presenterat för sig och att det antingen ger oss något nytt, eller en bekräftelse på tidigare prövad kunskap underlättar lärandet, likväl som att deltagarna är motiverade. Blir deltagarna dessutom aktiva - dvs de kan göra något med det du presenterar, har du skapat goda förutsättningar för inlärning. Frågan är alltså: Hur kan du få deltagarna att tänka kreativt, kritiskt annorlunda, i andra banor? Problemet är ofta inte att lära, utan att komma ihåg det inlärda vid senare tillfällen. Vi lär och påverkas oftast bara då vi är aktiva och själva få ta ansvar. Låt deltagarna göra egna associationer, egna reflexioner, dra egna slutsatser, experimentera, på egen hand och tillsammans med andra, för att skapa de bästa förutsättningarna för vars och ens personlighet. Människor lär sig olika. Somliga är aktiva, andra passiva och en del är reflekterande. En regel inom pedagogiken är att ju fler sinnen som engageras vid ett inlärningstillfälle, desto större chans får man att minnas. En del människor har ett utvecklat bildminne medan andra bäst minns sådant de hört och somliga lär sig bäst genom att få pröva. Alla våra sinnen engageras vid en inlärningssituation men det tycks vara så att ett dominerar. Tänk därför på att variera dig genom att låta deltagarna använda alla sina sinnen: visa bilder, beskriv muntligt och när det passar, låt deltagarna pröva. Exempel på olika metoder för att underlätta inlärning och som du kan använda är: bikupa (två och två diskuterar en kort stund, sitter kvar i storgrupp) grupparbete föreläsning dialog/diskussion rollspel studiebesök De flesta vuxna vill se nytta och meningsfullhet i det de ska lära in. Därför bör du planera för återkommande grupparbeten, bikupor eller frågestunder för att alla ska komma till tals. För att deltagarna ska bli riktigt motiverade ska helst inlärningstillfället dessutom vara lustbetonat. Dialog, variation, meningsfullhet och gärna humor är nyckelorden när du väljer metod! Något generaliserat kan man säga: Information deltagarna lyssnar och skaffar sig kännedom och kunskap om ämnet Information + diskussion deltagarna lyssnar, är delaktiga, förstår och får färdigheter i ämnet Information, diskussion, agerande, praktisering deltagarna lyssnar, är delaktiga, praktiserar i övningar och kan därmed få ökad insikt i ämnet och om sig själva.

7 6. Hjälpmedel 7 Du är ditt bästa hjälpmedel. Först när orden inte räcker till för att förklara budskap, behöver du ta till hjälpmedel. Detsamma gäller om du tycker att det är tunnsått med metoder i din framställning. Syftet med hjälpmedel är att: förtydliga öka uppmärksamheten ge variation förstärka budskapet sammanfatta roa Exempel på hjälpmedel är: overhead, PowerPoint blädderblock white board diabildsprojektor video Vi lever i en värld fylld av symboler. Människan är van vid att se bilder och hjärnan lär tänka i bilder och färger. Sträva därför efter att använda bilder eller symboler för att underlätta för deltagarna att minnas dina budskap. Bilden underlättar för den visuellt lärande. Gör bilderna/symbolerna så enkla som möjligt. Använd inte för många bilder. De ska inte vara för proffsiga så att de drar intresset från ämnet, men så pass bra att text och bild lätt uppfattas. Variera gärna mellan hjälpmedlen. Overhead och PowerPoint Försök att tänka kreativt för att hitta symboler eller enkla illustrationer kopplade till dina budskap. Ibland är detta svårt och kan stundom kännas omöjligt. Skriv då dina ord som nyckelord och undvik hela meningar. Skriv orden i kortform t ex att ta emot istället för emottaga. Tänk på att din bild ska kunna uppfattas av ögat på 8 sekunder! Ha som tumregel: Högst sex rader per bild, max sex ord per rad och minst sex millimeters höjd på bokstäverna. Bilder som skapats med datateknik t ex PowerPoint är kanske mest vanliga idag. Bilderna ska vara tydliga sovra i innehållet! För många effekter, stilar och färger gör bilden rörig och drar uppmärksamheten bort från budskapen. Vi rekommenderar följande storlek på texten på dina bilder: Storlek i mm Syns upp till antal meter

8 8 Eftersom ögat uppfattar gemena (små) bokstäver snabbare än versaler bör du alltså alltid använda gemena bokstäver. EN TEXT SOM ÄR SKRIVEN ENBART MED VERSALER BLIR SVÅR ATT UPPFATTA FÖR ÖGAT. DÄRFÖR SKRIVS TIDNINGSRUBRIKER MED STORA GEMENA BOKSTÄVER. VAD TYCKER DU OM DENNA TEXT? Var konsekvent och använd antingen stående eller liggande format på dina bilder. Du slipper då bl a ändra skärpan på OH-apparaten under framförandets gång. Vi rekommenderar liggande format för att: ögonen är vana vid att läsa horisontellt alla ser bilden bättre du får färre rader per bild Växla gärna färger när du skriver och då mellan: rött/svart blått/rött svart/grönt Använd olika färger för att visa kontraster eller samhörighet. Tänk på att vissa färger kan ha speciell betydelse för vissa målgrupper. Läs inte direkt från dina PowerPoint eller handskrivna overhead. Använd dem istället för att förtydliga och understryka ditt budskap. Lämna gärna åhörarkopior om du finner det lämpligt, dela ut dem till åhörararna i förväg. Då slipper de ägna koncentration på att ta egna anteckningar och kan istället samla uppmärksamheten på det du säger och dina budskap. Prova bilderna eller PowerPoint presentationen hemma först. Hur gör den sig förstorad på filmduken? Syns den tillräckligt långt bort? Kontrollera dessutom alltid OH-apparaten eller datorn och videokanonen i god tid före presentationen så att allt fungerar. Tänk också igenom om du tänker stå eller sitta och var, hur och med vad ska du peka? Blädderblock Använder du blädderblock kan du tillämpa ovanstående råd som t ex bild, färg och stora gemena bokstäver. Det är lätt att skriva på blädderblock. Bladen kan tejpas upp på väggarna och också sparas till uppföljningar och dokumentation. När du använder metoden att vaska fram idéer från dina åhörare, är blädderblocket ett utmärkt hjälpmedel.

9 7. Framförande 9 Vad händer när du står framför en grupp eller ett auditorium? Du har många saker att tänka på. Gruppen påverkar dig och du påverkar gruppen. Du blir nervös Nervositet tar sig olika uttryck för olika människor. Det finns olika sätt att hantera sin nervositet. Ett sätt är att försöka acceptera den: är jag nervös så är jag, alla andra är nervösa etc. Ett annat sätt är att lära känna sin nervositet. I vilka situationer blir du nervös? När du vet det, kan du sedan försöka eliminera faktorerna som utlöser oron, så långt det är möjligt. Ett tredje sätt är att utmana oron: vad är det värsta som kan hända? Acceptera Ett visst mått av nervositet kan vara stimulerande! Vi skärper till oss och blir lite klarare i huvudet. Men nervositet kan också blockera, så att vi inte kan tänka och till och med tro att vi inte kan formulera oss överhuvudtaget. När detta inträffar är det en tröst att veta att nervositeten inte märks speciellt mycket utåt. Videoinspelningarna i samband med vår kurs kanske har gett dig denna insikt. Nervositeten kan synas i dina händer och höras på rösten. Om du märker att händerna darrar eller att du inte kan hålla dem stilla, så håll dem bakom ryggen! Om rösten inte bär kan du träna att andas med magen som vi lärt ut. Om du tycker att du blir otydlig, eller t o m får en blackout, så tänk då på att du inte blir så otydlig som du tror! I allmänhet går nervositeten över på några sekunder och ingen har märkt något. Det är också en tröst att veta att du inte är nervös en hel föreläsning. Nervositeten släpper efter ett tag. Alla är nervösa, även de till synes mycket säkra. Lära känna Nervositet är vanligast i början av ett framträdande. Då känner vi nervositeten som starkast. Om du förbereder ditt anförande ordentligt, var då extra noga med att tänka igenom inledningen. Öva på den så att du vet att den sitter väl. Om du är väl förberedd, så minskar alltid oron. Egna stödanteckningar minskar också din nervositet. Ovana situationer gör oss oroliga. Ett sätt att eliminera oro är i detta läge att tala klartext till gruppen genom att säga det. Det känns ovant för mig, jag är mer van vid att.... För de flesta av oss släpper mycket av nervositeten när vi skapar en dialog. Därför är det bra att tidigt skapa kontakt med gruppen eller publiken. Planera t ex för frågor tidigt i ditt anförande. På så sätt skapar du kontakt. Ett annat bra sätt är att möblera i lokalen så att du känner dig hemmastadd. Flytta bord och stolar, kateder och liknande som det passar dig.

10 Utmana Bestäm dig för en strategi innan du vill utmana dina rädslor. Om du tror att du ska komma av dig, berätta för gruppen att du kanske kommer att göra det. Du kan också ha dina stolpar eller nyckelord lätt tillgängliga. Har du andra fantasier om vad som kan hända, gå då igenom dem med dig själv. Ofta kan du få dig ett gott skratt. Kom ihåg att de som lyssnar på dig också är människor. Ingen begär att du är fulländad. Försök att se åhörarna som dina vänner. Kom ihåg att gruppen också har ett ansvar. Självklart ger träning säkerhet med tiden men det avgörande är att du tycker att budskapet är viktigare än att du gör ett gott intryck Röstvård Många som vi träffar på kurser i presentationsteknik och lärarträning, tycker att de har problem med rösten. De menar att rösten låter entonig, att de blir andfådda, torra i halsen, att rösten är för svag eller t o m pipig och att de efter ett tag blir hesa. Logopeders råd för ett bra tal är att man andas rätt, har bra bukmuskler, en avspänd röst och god artikulation. Här följer några råd till hur du kan förbättra ditt tal. Andning Om du andas med magen, blir rösten starkare. Blir du spänd, övergår andningen ofta till bröstandning, som inte alls är lika effektiv som bukandningen. Med rätt andning tömmer du lungorna bättre och kan fylla på med frisk luft igen. Vill du träna på bukandning lägger du handen på magen och låtsas blåsa ut några ljus som du har framför dig. Lägg märke till att magen och mellangärdet dras in och att magen arbetar som en pump. Kroppshållningen är viktig för att understödja bra andning. Träna på att vara rak i ryggen, stå något isär med fötterna, sänk axlarna och fram med hakan. Om du är rak i ryggen och välbalanserad inger du säkerhet och budskapet går tydligare fram. Rösten Det påstås att nästan alla människor har förutsättningar för att tala starkt. Styrkan på rösten beror på luftströmmens intensitet och det motstånd som luften möter i stämbandens röstspringa. Du får en avslappnad röst om du kan åstadkomma en gäspkänsla i svalget. Då blir stämbanden avspända, svalget vidgas och rösten sjunker. Resonans och artikulation När du gäspar, öppnas samtidigt munhåla och svalg. Då blir resonansen fyllig och klangfull. Klangen i rösten beror alltså på hur stor resonanslåda en människa har ovanför struphuvudet. Tänk dig att du har en het potatis i munnen, som du så småningom lyckas tugga sönder och svälja. Då har du jobbat med underkäken. Mmmm-ställning är viloläge för käken och därmed har du givit förutsättningar för en god artikulation.

11 9. Kroppsspråket 11 Med kroppen förmedlar vi många omedvetna budskap till vår publik. Viss forskning visar t o m att kroppsspråket har större betydelse än orden då vi tar emot budskap. Människor uppfattar signaler i hållning och gester som ibland kan få för stor betydelse. Men eftersom kroppsspråket är omedvetet har vi svårt att manipulera eller göra om oss. Här får ni ändå några träningstips som på sikt kan bidra till att skapa ökat självförtroende och förmedla en personlig image. sträck på er i er fulla längd (glada punkten, lodet) sänk axlarna (knip ihop skinkorna) ha hela fötterna i golvet när ni börjar rör eller flytta fötterna efter ett tag (ej klister) le titta på varje person i rummet (landa en sekund i vars och ens ögonpar om det går) ha händerna fria (håll aldrig i papper, pennor i bord eller stolar) visa böcker, material mm genom att hålla ut föremålen från kroppen korsa inte händer och armar framför bröstet stå mitt i rummet från början, så att alla kan se er var tyst när du gör något t ex lägger på en over head, mm

12 12 Sammanfattning Precisera önskat resultat Sträva efter att hitta rätt nivå Gör alltid en disposition av ditt anförande Lägg stor vikt på inledningen och avslutningen Sovra i ditt innehåll och renodla budskapen Fundera över vad deltagarna ska göra med de budskap du förmedlar Aktivera deltagarna, det underlättar lärandet Variera metoderna, låt deltagarna använda alla sinnen Använda tydliga och enkla bilder Använd inte för många bilder Variera bilderna Använd olika hjälpmedel Ditt framförande blir effektivare genom att du är dig själv Undersök om informationen gått fram till åhörarna be dem gärna repetera Tala tydligt Ha ögonkontakt med alla Ge många exempel Försöka skapa dialog istället för föreläsning Variera, repetera och sammanfatta Håll tidsramen. Börja på tid och dra aldrig över tiden Slutord De flesta informatörer/presentatörer tänker mest på sig själva: vad ska jag säga, vad ska jag göra, hur ska jag gå etc. Det viktigaste rådet vi kan ge är: Vänd strålkastaren åt andra hållet! Vad vill åhörarna, vad tänker de, vad behöver de? Låtsas att de tänker: What s in it for me? Påminn dig själv om att du är bra, är förberedd, styr och har gott om tid. Intala dig själv att de lyssnar och att du är intressant. LYCKA TILL! Textbearbetning och layout: Ulrika Carlstein, Carlstein Ord & Bild Tel:

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

En bra presentation. - Bra inledning/presentation - Bra genomgång och eget agerande - Bra ledning av diskussion

En bra presentation. - Bra inledning/presentation - Bra genomgång och eget agerande - Bra ledning av diskussion Dokumentation Vid projektträff januari 2004 En bra presentation - Bra inledning/presentation - Bra genomgång och eget agerande - Bra ledning av diskussion Per-Arne Spiik Kompetens och Pedagogik AB Bra

Läs mer

Presentationsteknik. Industriell design. Presentationens syfte. -att sälja in något? -att informera? -att rapportera?

Presentationsteknik. Industriell design. Presentationens syfte. -att sälja in något? -att informera? -att rapportera? Presentationens syfte -att sälja in något? -att informera? -att rapportera? People buy people before they buy products (results)! Förberedelser manus, att träna in presentationen, rätt tid, att använda

Läs mer

Presentationsteknik Tips och råd

Presentationsteknik Tips och råd Presentationsteknik Tips och råd Would you like to take a bite? Fruit For Management FFM 2015 1 Är du nervös? Alla är nervösa inför ett framträdande Det som skiljer bu eller bä är hur man hanterar anspänningen

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Presentationsteknik 2013-12- 02. Presenta.onsteknik. Presenta.onsteknik. Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on

Presentationsteknik 2013-12- 02. Presenta.onsteknik. Presenta.onsteknik. Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on Presentationsteknik Jonas Möller Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on det är vad åhörarna tror a* du säger som är intressant! Hjälpmedel Dator - Power Point - OH kanon

Läs mer

Tidigare uppdrag nr.2: Framförandets olika delar

Tidigare uppdrag nr.2: Framförandets olika delar Tidigare uppdrag nr.2: Framförandets olika delar Ändamål: Effektiv utbildning i presentationsförmåga är inte bara att lära sig att stå upp och presentera. Det innehåller skickligheter som är utomordentligt

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Framförandeteknik Reflektioner

Framförandeteknik Reflektioner Framförandeteknik Reflektioner Uppgift 7A Pedagogik Carin Carlberg & Benny Sund Innehåll Retorik... 1 Läran om talekonsten... 1 Rätt sagt på rätt sätt... 1 Bli en bättre talare... 2 Att tala... 2 Att övertyga...

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Röst Kommunikation Hälsa

Röst Kommunikation Hälsa 1 Röst Kommunikation Hälsa Röst & Rytm & Rörelse metoden av och med Lisbet Gemzell 2 Så här använder du materialet Kropp Kommunikation Hälsa är dvd:n som ger dig redskap att med hjälp av kroppsliga färdigheter

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Avsikten med kursen är att öka deltagarnas insikter om de krav som olika kommunikationssituationer ställer samt öka deras muntliga språkfärdighet. Målet är att

Läs mer

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet Retorik & Presentationsteknik Kontaktuppgifter Jeanette Svanholm Mail: jeanette.svanholm@lnu.se Tel: 0480-49 77 24 Mobil: 0709-99 69 64 Skype: jeanette.svanholm Bra länkar http://www.presentationsteknik.com/

Läs mer

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Muntlig presentationsteknik Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Ibland får man se att en idé, som känns idéaktig inne i hjärnan, är helt annorlunda

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering,

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering, Naturlig hälsa Andas dig frisk och Andas rätt det ökar din energi och fettförbränning och håller dig friskare. Jag vill att folk ska bli medvetna om sin andning i vardagen, inte bara när de går på yoga,

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Sociala berättelser och seriesamtal

Sociala berättelser och seriesamtal Sociala berättelser och seriesamtal Claudia Chaves Martins, kurator Gun Persson Skoog, specialpedagog Autismcenter för barn & ungdom Agenda Presentation Bakgrund Seriesamtal Lunch Sociala berättelser Summering,

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Välkommen. Presenta/onsteknik. Konsten a2 övertyga. Henrik Mannerstråle. Powersales Communica0on. onsdag 13 november 13

Välkommen. Presenta/onsteknik. Konsten a2 övertyga. Henrik Mannerstråle. Powersales Communica0on. onsdag 13 november 13 Välkommen Presenta/onsteknik Konsten a2 övertyga Henrik Mannerstråle Presenta/onsteknik Kom ihåg a6 det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta0on det är vad åhörarna tror a6 du säger som

Läs mer

28-dagars Medveten andningsträning

28-dagars Medveten andningsträning 28-dagars Medveten andningsträning Andas bättre - må bättre Medveten andningsträning steg 1 AndningsINDEX 18 FRÅGOR Nedanstående frågor handlar om dina andningsvanor och hur fria eller blockerade dina

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE HANDLEDNING FÖR UTBILDARE SISU IDROTTSBÖCKER Det är upp till dig som kursledare att bestämma hur du på bästa sätt ska få deltagarna att nå upp till kursens mål då kursen avslutas. Här kommer tips på hur

Läs mer

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE HANDLEDNING FÖR UTBILDARE SISU IDROTTSBÖCKER Det är upp till dig som kursledare att bestämma hur du på bästa sätt ska få deltagarna att nå upp till kursens mål då kursen avslutats. Här kommer tips på hur

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Vad är en våga tala-kurs?

Vad är en våga tala-kurs? Vad är en våga tala-kurs? På de flesta universitet och högskolor ges idag våga tala-kurser. För att få gå en sådan kurs krävs att man är inskriven som student och att man har en rejäl oro inför att hålla

Läs mer

Språkverkstäderna vid LiU

Språkverkstäderna vid LiU Kommunikation? Ulrika Axelsson Föreståndare för LiU:s språkverkstäder Programansvarig för Aspirantutbildningen Retoriklärare på IKK, ämnet svenska ulrika.axelsson@liu.se Språkverkstäderna vid LiU I stort

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primärvården Tips, råd och träning för gravida Tips och råd Under graviditeten förändras din hållning. På grund av att magen växer får man oftast en ökad svank som kan ge trötthetsvärk

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

Presentationsteknik 1 INLEDNING. Att planera för en muntlig framställning.

Presentationsteknik 1 INLEDNING. Att planera för en muntlig framställning. PULS, Rune Olsson AB. Linköping. Får användas inom högskoleutbildning. 0 Presentationsteknik Att planera för en muntlig framställning. Referat: Här visas en metod som du kan använda då du skall planera

Läs mer

Kommunika)on som verktyg inom ledarskap

Kommunika)on som verktyg inom ledarskap Kommunika)on som verktyg inom ledarskap Vad är kommunika)on? Ordet kommunika)on kan härledas från la)nets communicare som betyder dela, meddela, förena, göra gemensamt. Mo#agaren är avgörande I all kommunika)on

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

Utseende, hållning, gester, rörelser, placering i rum, blick, avstånd, hy, kläder, skägg, mimik, känslouttryck, dofter, beröring, andning,

Utseende, hållning, gester, rörelser, placering i rum, blick, avstånd, hy, kläder, skägg, mimik, känslouttryck, dofter, beröring, andning, Utseende, hållning, gester, rörelser, placering i rum, blick, avstånd, hy, kläder, skägg, mimik, känslouttryck, dofter, beröring, andning, återspegling m.m. I kommunikation med andra människor Studier

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Det är lättare att lura hjärnan än kroppen

Det är lättare att lura hjärnan än kroppen Det är lättare att lura hjärnan än kroppen Från mivida 2013-03-12 15:18 Susanne Wolmesjö vill ha mer rörelse i skolan. Men hon tänker inte i första hand på extra idrotts- eller friskvårdstimmar. Nej, hon

Läs mer

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Målet med utbildningen Få en inblick i vad ledarskap handlar om Förstå situationer där du behöver använda ditt ledarskap Förstå vad som krävs för att utöva ledarskap

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar:

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar: Kroppsspråk och tal Introduktion I detta avsnitt kommer du lära dig ett par grundläggande saker för kontakt med andra människor. I kontakt med andra använder vi både ord och kroppsspråk. Du kommer att

Läs mer

Lär dig Andas rätt Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik,

Lär dig  Andas rätt  Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik, Lär dig Andas rätt Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik, ökad rörlighet och styrka i muskulaturen, bättre kondition och avslappning. ANDNINGSTEKNIK Övningar

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

SJUKGYMNASTEN, KVINNOKLINIKEN

SJUKGYMNASTEN, KVINNOKLINIKEN I Din hand håller Du ett informationshäfte, som utformats av sjukgymnaster på Kvinnokliniken. Häftet innehåller råd om hur Du skall träna Din bäckenbotten. Vi vill även ge Dig lite information om Din hållning,

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Rörelseträning. Mmm... vid överbelastning i käksystemet... ...Fria rörelser

Rörelseträning. Mmm... vid överbelastning i käksystemet... ...Fria rörelser Rörelseträning vid överbelastning i käksystemet... Mmm......Fria rörelser Andning - Avslappning Undvik vanor som kan belasta käksystemet Träningsprogram Andning - Avslappning Andning... Hur du andas påverkar

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om kursens innehåll, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna presenterar sig. Syftet med

Läs mer

Sjukgymnastik. ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)

Sjukgymnastik. ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) Sjukgymnastik ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) Illustrationer Monika Fritze. Layout AnnBritt Holmqvist. Denna broschyr är producerad i samarbete mellan sjukgymnasterna

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 INNEHÅLL INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4 Kartritar leken 4 Kartteckenmemory 4 Kopieringsstafett 5 Pusselstafett 5 Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 Emit-stafett 7 Trollskogen 7 Kartan 8 Karttecken 8 SKATTJAKTEN

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Några tips och tankeställare om Studieteknik

Några tips och tankeställare om Studieteknik Några tips och tankeställare om Studieteknik Huvuddelen hämtat från: Ingmar Andersson Ingmar.andersson@oviknet.com telefon: 0660-58434 och 070-6368751 adress: Murarvägen 12, 891 77 Järved Alla har vi olika

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas.

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas. Favoritmeditationer Här hittar några andningsövningar, två föremålsmeditationer och två visualiseringmeditationer. Prova dig fram till vilken den eller de som passar dig bäst. När du mediterar till dessa

Läs mer

Kom i form med cirkelträning!

Kom i form med cirkelträning! Kom i form med cirkelträning! Varsågod - här bjuder vi på ett cirkelpass som är en form av intervallträning. Det är ett effektivt och varierande sätt att träna kondition, spänst och styrka. Tidsintervallen

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Effektiv presentationsteknik

Effektiv presentationsteknik STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSER OCH STUDIECIRKLAR TILL BOKEN Effektiv presentationsteknik av Rune Nilsson BOKFÖRLAGET ROBERT LARSON AB Box 6074 121 06 JOHANNESHOV tel 08-732 84 60 fax 08-732 71 76 e-post:

Läs mer

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretcha nacke Övning 1 Stå upprätt som på bilden och rulla med huvudet från den ena sidan till den andra och känn hur du stretchar ut nacken. Stretcha

Läs mer

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken Till den nyförlösta mamman Sjukgymnastiken juni 2013 Bilderna i denna folder är hämtade från Mobilus. 8 1 Avslappning och viloställningar Det är viktigt att du unnar dig vila och avslappning så att du

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Namn: Klass: Röst & sång

Namn: Klass: Röst & sång Namn: Klass: Röst & sång 0 Sammanställt av Mia Persson, S:t Olofs skola. mia.persson@edu.sigtuna.se Källor: Gunnel Fagius. Barn och sång. Studentlitteratur. 2007. Sveriges körförbund www.sverigeskorforbund.se

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

Vad är afasi? Swedish

Vad är afasi? Swedish Vad är afasi? Swedish Du kom förmodligen i kontakt med afasi för första gången för en tid sedan. I början ger afasin anledning till en hel del frågor, sådana som: vad är afasi, hur utvecklas det, och vilka

Läs mer

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar Sömnbehandling i grupp Mina registreringar Sömnbehandling i grupp, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014 Innehåll Välkommen till sömnbehandling Sömndagbok och mina vanor Sömndagbok Veckans aktiviteter Mål

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder DIANA LORENZ K U R A T O R, N E U R O L O G K L I N I K E N K A R O L I N S K A U N I V E R S I T E T S S J U K H U S d

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

Att skriva och hålla tal

Att skriva och hålla tal Att skriva och hålla tal Konsten att hålla tal, s.k. retorik, är viktig ur flera aspekter i vårt dagliga liv. Dels kan det göra att man lättare blir förstådd och dels att man blir bättre på att övertyga

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast BEBISLYCKA!! Men även lite besvär Smärta i underliv Amningsbekymmer Inkontinens Rygg/bäckensmärta

Läs mer

Interaktion Kommunikation Samtal

Interaktion Kommunikation Samtal Interaktion Kommunikation Samtal Ickeverbal kommunikation Klädsel Kroppshållning Gester Närhet / distans Ansiktsuttryck Ögonrörelser Attityd / bemötande Kultur Kroppskontakt Statusföremål Röst och tonläge

Läs mer

Kommunikation. En aptitretare från VisVires AB

Kommunikation. En aptitretare från VisVires AB Kommunikation En aptitretare från VisVires AB Inledning Vi använder ofta ganska slarvigt begreppet kommunikation, vi säger t.ex. ofta att ett beslut skall kommuniceras ut i organisationen och sedan skickar

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28)

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) Presentationsteknik, 4 hp (738G28) Kursen riktar sig till den som vill utveckla sina praktiska färdigheter i presentationsteknik. Den innehåller övningar i att framföra ett budskap på bästa sätt med avseende

Läs mer

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling BLI EN EFFEKTIV TALARE OCH ÖKA DITT INFLYTANDE GENOM KURSEN Professionella Presentationer och Personlig Utveckling Av alla färdigheter människan har, är ingen mer värdefull än konsten att tala. Den som

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

Scouterna www.aktivitetsbanken.se

Scouterna www.aktivitetsbanken.se Introduktion till gruppövningar Nu ska vi ha roligt tillsammans. Ni ska hjälpa varandra, ta hand om varandra, lyssna på allas åsikter och idéer, våga prova nya idéer, respektera varandra, hårda ord är

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer