Ledamöternas intervjuer - vad betyder en hållbar utveckling för dig i kommunen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledamöternas intervjuer - vad betyder en hållbar utveckling för dig i kommunen?"

Transkript

1 1 Ledamöternas intervjuer - vad betyder en hållbar utveckling för dig i kommunen? Britra Kajrup (MP) Naturvårdsverkets sju råd att lyckas med hållbarhetsarbetet: 1. Hitta egna regionala prioriteringar 2. Pröva nya sätt att samverka och mötas 3. Ta var på eldsjälarna 4. Ta ett helhetsgrepp lämna stuprören 5. Ställ krav i alla viktiga beslut och följ upp dem 6. Dra nytta av synergier och konflikter 7. Marknadsför begreppet hållbar utveckling våga var konkret Man 55 år It-företagare Småföretagare, förenkla förutsättningarna. Uppmuntra, hjälpa och lyssna på. Miljömässig hållbarhet genom återvinning av allt avfall på ett bra sätt biogas? Transporter och kommunikation utvecklas och farm för allt vårdas. Marknadsföring till företagare och andra som vill bo på landet. Tierp måste våga ta initiativ och profilera sig som miljövänligt hållbar kommun. Kvinna 43 år, två skolbarn Upptåget. Bra parkering, tillräckligt många Bra förbindelser till Upptåget med andra kommunikationer = bussar till Hållnäs, Karlholm och Söderfors m.m. Cykelvägar. Synliggöra miljökostnaderna. Det vi tror är gratis är inte så gratis Många bäckar små tänk på ekologi o miljö i alla ärenden. Tänk på det hela. Säg inte att det är inte mitt bord när det gäller ekonomi. Gör Tierp attraktivt för miljömedvetna människor. Här finns så många fina områden och natur Dam ca. 70 år Vad är hållbarhet? Man 18 år En bra livsmiljö för allt levande och kommande generationer. För att åstadkomma det behövs mer kunskap, mindre tyckande. Dom som bestämmer bara tjafsar. Därför ser det ut som det gör. Kvinna 50 år, 3 vuxna barn Skolan och barnomsorgen. Det är barnen som är framtiden. Vi måste göra allt vi kan för att alla ska ha möjlighet att komma till sin rätt och utvecklas så att dom har en chans i framtiden när det blir mer och mer ont om jobb. Och så vill dom att vi jobbar till sjutti eller åtti. När ska ungdomarna få ett jobb? Socialen? Dom pengarna räcker väl inte heller? Vi måste börja redan i småbarnsåren. Mer personal? Gunilla Wisell (KD) Man, 64 år Att vi har en positiv befolkningsutveckling Man, 62 år Att kommunen klarar av att ta hand om våra äldre invånare på ett bra sätt. Kvinna, 62 år att kommunen sattsar på skolorna och att vi får hit barnfamiljerna.

2 2 Man, 62 år Att vi inte slösar med eller förstör de naturresurser som finns i kommunen. Kvinna, 64 år Att vi värnar om och behåller den allmänna servicen som finns i kommunen, tex vårdcentralen, affärer, bankerna, postservice, kommunikationerna, distriktssköterskemottagningarna, biblioteken etc. Barbro Jurell (FP) Utveckla hemsidan bättre Lyssna på medborgarnas åsikter Ren energi Elisabet Rosengren (V) Susanne Simonson Strömbergs bruk. Skansenvägen 4, Tierp Tankar om Miljöpolicy för Tierps kommun Det ska finnas en generell miljöpolicy som ska gälla alla, privatpersoner, företag - stora som små. Alla företag och institutioner skall drivas så att de påverkar miljön på minsta möjliga sätt. Miljöregler måste finnas som omfattar hela kedjan. Vattenrening, skräp och produktionsavfall. De positiva naturvärden som nu definierar Tierps kommun utåt måste beaktas och lyftas fram än mer. Allemansrätten. De strandskyddade områden som finns vid kusten som ger möjlighet till rekreation och ett rikt naturliv. (Biologisk mångfald). Skogarna utgör grunden för kulturvärde och biologisk mångfald. Som det är nu tas inte tillräcklig hänsyn till de bynära skogar som människor har nära sina hem. Allt för stor vikt läggs på de ekonomiska värden som skogen kan ge och för lite på det existentiella värdet av att ha ett långsiktigt skogsbruk. Det går inte längre att försvara kalhyggen i industriell skala. Vattendrag och källor i skog och mark skall tas hänsyn till och lämplig avloppsrening skall vara lagstadgad skyldighet. Odlingskunskap. Kurser i odlingskunskap borde vara ett ämne i skolan. Kanske kunde det även finnas som arbetsmarknadsutbildning i kommunal regi. Råvaror i storkök i skolan t.ex. skall i största möjliga mån vara lokala så att traktens odlare premieras. Naturkunskap. För att få framtida generationer att intressera sig för den miljö de har runt knuten men kanske har svårt att nå. Som det är nu är naturintresse generellt förbehållet en välutbildad medelklass. Lokaltrafiken borde omfatta turer in i mindre byar. Fyra turer om dagen minst. förhållandet till naturen har vi INGA rättigheter bara skyldigheter. Vår skyldighet är att se till att vi gör minsta möjliga påverkan på den natur vi är satta att förvalta till kommande generationer. Man Kollektivtrafiken dragspelsbussar? 1 person? Mindre bussar? Upphandling lokalproducenter. Cykla mer! Åk mindre bil! Påverka och uppmuntra folk. Per Bergsten (M) Att vi inte lämnar över en sämre miljö till nästa generation än vi själva fått av föregående generation.

3 3 Föregå med gott exempel (transporter, bilpark, förbrukningsmaterial). Aktivt arbeta med att sänka den egna energikonsumtionen. Att vara aktsam när det gäller vatten i gångarna, speciellt i kustområdet. Att installera varmvattenmätare i alla lägenheter. Att arbeta med utgångspunkt från de regionala och nationella miljömålen. Barbro Wiklund (S) 30 år Bra VA-nät på alla orter Bra vägar och kommunikationer, buss, it, tåg Nyetablering av förtag Nya bostadsområden med miljövänlig struktur. Bra skolor med utvecklingsmöjligheter för eleverna kreativa förmågor. D.v.s. ta tillvara ungdomens kompetens En välfungerande socialtjänst med tidiga insatser för barn som far illa. Man, 34 år Floskelsvaret är kopplat till miljö. Men jag anser att det handlar om befolkningsmässig, jobben, utbildning och ekonomiskt i kommunen Jämn ökning i befolkningen Att det finns möjlighet att jobba här alt att bo här och jobba n ån annanstans. Utbildningsmöjligheter. Tydligare estetikprägel, föreningsliv, musikskola, bra skola, bra kommunikationer. Ekonomi budget i balans. En hållbar ekonomisk utveckling med en bra servicenivå. Kvinna, 45 år Goda kommunikationer Kommunen satsar på fritidsverksamheter som gör att människor vill både bo och flytta hit. Det kan vara goda förutsättningar för fritid och rekreation. Kultur, bibliotek, bio, musik på slotten, konst på väg, Satsa på boende, vad jag förstår har det vid flera tillfällen varit aktuellt att bygga fler bostäder men det har av olika anledningar inte fungerat. Alltså satsa på ombyggnation och nyproduktion. Kommunen har ett ypperligt läge. Skola, vård och omsorg är viktigt för att det ska vara en hållbar utveckling i kommunen. Skapa förutsättningar för små företag att etablera sig. God miljöpolicy, vilket innebär att kommunen själva har ett miljötänk i allt som görs. Fler cykelvägar. 63 år Bra affär. Bra bussförbindelser. Bra skolor, dagis och äldreboende. 71 år Möjlighet för nyetablering av företagare. Komplettera och utveckla kommunikationen. Medieutveckling efter kommande behov. Attraktiv skolor med framtidsformade program. Stöd till ungdomar i ett tidigare skede så möjligheten finns att utvecklas till självständiga vuxna.

4 4 Balans i ekonomi med ekonomisk buffert som möjliggör att möta de behov som en växande kommun behöver. Torsten Lindberg (S) Äldre blir en allt större grupp i samhället och de måste skapas attraktiva boendeformer t.ex. marknära lägenheter. Hushålla med vatten, energi och andra naturresurser. Att minska avfallsmängder och öka återvinning. Miljöfrågor skall var som en röd tråd i allt kommunalt arbete. God tillgänglighet för alla. Mindre bilåkning och ökad kollektivtrafik. Simundervisning i alla kommundelar. Håkan Ståhlberg (S) Ekonomiskt perspektiv Då tänker jag att vi ska se kommunen som en helhet, vad behövs för att kommunen ska bli attraktiv? Billigare boende? Fylla tomma lokaler? Fler kommunikationer? Fler samlingspunkter? Ambitionen måste vara att vilja utvecklas, kanske billigare boende inte behöver betyda billigare än idag, det kanske bara innefattar förmåner för de boende: t.ex. billigare el, bredband, kabel-tv med alla kanaler, service med sopsortering, fina utemiljöer, träffpunkter. Underlätta för föreningar och organisationer att samlas utan att ha egna kostsamma lokaler, hjälpa till med tillstånd och bygglov som inte kostar skjortan, så vi har råd att utvecklas. Fler kommunikationer kan innebära cykel/gångvägar mellan orterna i kommunen. Ett företagsklimat som främjar etablering av nya företag. Får till följd att skatteunderlaget ökar. Att värd, skola och omsorg får de resurser som krävs för att de skall kunna göra ett bra jobb. Miljö perspektiv Upprustning av kommunens alla orter, bättre utemiljöer. Uppfylla kraven för sopsortering, (kompostering). Ordning vid sorterings stationerna. Använda befintliga lokaler för fler ändamål. Strategiskt utsatta sopkärl, inte bara vid bostadsområden och gångvägar, utan titta vart går folk? varför bara vid några busshållplatser och inte alla? Miljövänlig uppvärmning, satsa på ökad kollektivtrafik - Ökad tillgång till rekreation, mer grönområden etc. Övrigt Att samhället anpassas i högre grad till de äldres behov, t ex större bredd på boendealternativ. Utnyttja den kunskap som finns bland framförallt de äldre. Marianne Eriksson (C) Marknadsföra Tierp från E4:an. Restaurang vi E4:an.

5 5 Underlätta för nyföretagare. Utveckla Vegavallen. Bad och all idrott vid Vegavallen i Tierp. Försköna Tämnarån så att Tierp har något vackert. Marknadsför Fågelsundet. En skamfläck Fredners torg. Parkering för tågpendlare från norrsidan i Tierp. Satsa på simundervisning så inte föräldrarna behöver åka till andra kommuner för att barnen ska lära sig simma, för vi är ju en kustkommun. Fler cykelvägar runt skolorna, som det är idag är det kaus kl Behåll småskolorna för att få en levande landsbygd. Med denna ledning finns ingen framtidstro. Man avvecklar Björken och nu Forshem med flytt av demensvård till Wesslandia. Långa vägar för anhöriga att besöka dessa. Sen bygga ett litet badhus som är en plaskdamm. Intet som var tänkt förut är kvar. Satsa på landsbygden annars utarmas den. Trygghetsboende över hela kommunen. Utbyggnad av internet. Politiker behöver måste lyssna på sin remissinstanser. Att lämna korrekta uppgifter till socialstyrelsen. Att det kan skilja på budgeter 2 milj. +, när det skulle bli 7 milj. -. Bredband i Hållnäs. Var tog det löftet vägen att vi skulle var bäst. Hårt arbete skapar välstånd. Levande landsbygd, men vi får inte röra den. Mer företagsvänligt klimat. Skall man be om något så skall man ha kontakt med 10 andra. Per Wendin (C) De flesta som jag har frågat vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt med hemhjälp, larm och där man kan få styra de olika hjälpbehoven efter eget tycke. Att man inte delar makar och sambor ifrån varandra när man önskar trygghetsboende eller särskilt boende, alltså man får bo tillsammans. Att man inte bygger Ålderdomshem efter den gamla boendeformen där man kan flytta in medan man någorlunda kan ta reda på sig själv eller själva. Att man inte bygger Ålderdomshemmet vid havet/sjönära typ. Fågelsundet, Ängskär, Fagerviken med havsutsikt. Med vandrarhemsmöjligheter för anhöriga. Täppa, hönshus, hund, katt. Kommunikationer med buss, färdtjänst. Möjlighet till läkarbesök 2 ggr i veckan på boendet även sköterska för omläggningar av typ bensår. Samlingssal för sång och enkla uppträdanden. Högläsning, uppspelning av inspelade gudstjänster från olika samfund. Pingst osv. Marknadsföra kommunen vid E4:an. Service i Örbyhus och Tobo bl.a. Lars G Wadström, besökare Sammanfattning av en hållbar utveckling i kommunen. Jord skog och vatten är ju basen för vårt uppehälle. En återgång till det småskaliga jordbruket utan att produktiviteten minskar ä möjlig då vår kunskap om ekologi och miljöfaktorer är mycket större idag än när vi hade just det småskaliga jordbruket. Vi kan t.o.m. brädda utbudet av när odlade grönsaker större delar av året med växthus där vi kan ta tillvara spillvärme och använda jordvärme mm för uppvärmning vid kallare väderlek.

6 6 Även återgången till gammeldags djurhållning jämt fördelad över här för lämplig mark. Det pratas om öppna landskap i vissa kretsar. Därmed skulle vi ha en lokal kött, mjölk och äggproduktion. Utan mastodontanläggningar där djuren mår dåligt. Lokala slakterier och mejerier blir en naturlig del i det hela. Det skulle också skapa många arbetstillfällen och vi skulle slippa alla dessa långväga livsmedelstransporter. Skogen Hur bedrivs skogsbruket idag. Hur mycket insyn har du och jag. Vem tillhör skogen? Ett fåtal, eller är det allas vår skog? Storbolagen härskar. Stora Enso. De kalavverkar, återplanterar med minimalt intresse för ekologi och hotade arter. Det gröna man ser och tror är skog är i många fall granplantager. Här som överallt annars är det lönsamhet som gäller, lönsamhet för vem? Även mindre skogsägare tvingas ofta att sköta sin skog efter samma principer. Det kortsiktiga tänkandet innebär som sagt monokulturer där mänsklig insatts reducerats till skördemaskinförare. Att tänka sig inplantering av lövskog och öka mångfalden av arter är olönsamt. Att ha en skog med rik flora och fauna är olönsamt. Endast snabbväxande gran är lönsamt. Av det ovan sagda kan utläsas vad jag menar med hållbarhet. Kommunikationer Bilen är nog en nödvändighet länge än i vår kommun. Men om befolkningen erbjuds fria resor med tätare turer skulle nog bilåkandet minska en hel del och det skulle gynna flertalet och miljön. Kustvatten, sjöar och vattendrag Även här skulle en utveckling kunna ske. Vattenvård pågår ju men kan förbättras. Minskad användning av handelsgödsel och besprutningar är enligt min mening nödvändigt. Bättre avloppsrening behövs fortfarande på sina håll. Rena kustvatten sjöar och vattendrag skulle förbättra tillgången på fisk kanske t.o.m. odling. Ta tillvara komposteringstekniken, återföra biologiskt nedbrytningsbart material till våra jordar. Skulle ha en gynnsam effekt på vattenkvaliteten även det. För att genomföra allt på min önskelista behöver skolans studieplaner ändras så att eleverna får kunskap om det långsiktigt hållbar ekologiska samhället där många av de kan få en viktig roll i förverkligandet. En långsiktig hållbar utveckling innebär självklart en minskning av arbetstiden och en demokratisering av beslutsprocesserna. Som det är nu slits det på människor som arbetar men även de som inte gör det. Vems land är det? Folkets? Anna Ahlin, Tierpsbyggen Var 5:e invånare i kommunen bor i Tierpsbyggens boende. Vi vill inte lämna över något sämre till våra barn. Viktigt att skriva i handlingsplaner vad och hur det ska göras. Studera miljömålen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Dialogkaféet besöktes av 22 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av åtta politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Kafébord dukades

Läs mer

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst?

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst? 1 Under hela perioden för medborgardialog om ny vision för Tierps kommun, 20 februari till 16 april, låg en enkät öppen på kommunens hemsida. Enkäten fanns också att tillgå i pappersform på kommunens bibliotek

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen Dialogkaféet besöktes av 15 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av fyra politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Kafébord dukades

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under dialogen. Kafébord dukades

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

SYNEN I SVERIGE PÅ VIKTIGA ÅTGÄRDER FÖR GLES- OCH LANDSBYGD

SYNEN I SVERIGE PÅ VIKTIGA ÅTGÄRDER FÖR GLES- OCH LANDSBYGD SYNEN I SVERIGE PÅ VIKTIGA ÅTGÄRDER FÖR GLES- OCH LANDSBYGD Opinionsundersökning mars 2000 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Stöd att behålla lokal service och lägre bensinpriser. Det är de två åtgärder som

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 Leader Mittland Plus Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com Sammanfattning Denna utvecklingsstrategi

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Bilden av Tierp (305) 36 år eller mer

Bilden av Tierp (305) 36 år eller mer Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "36-50" Criteria #2 Ålder equals "51-65" Criteria #3 Ålder equals "66 -" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Open Space under Landsbygdsriksdagen 2014

Open Space under Landsbygdsriksdagen 2014 Open Space under Landsbygdsriksdagen 2014 KONFERENSDOKUMENTATION Arrangör: Processledning och dokumentation: Hela Sverige Ska Leva Thomas Herrmann Open Space Consulting AB www.openspaceconsulting.com Innehållsförteckning

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Inledning Under hösten 2012 hölls ett antal medborgardialoger där representanter för kommunstyrelsen träffade orsabor för att lyssna till deras åsikter om det

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen Dialogkaféet besöktes av 18 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av 7 politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Kafébord dukades

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer