Storsvindlare genom tiderna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Storsvindlare genom tiderna"

Transkript

1 Storsvindlare genom tiderna En studie av Madoffs bedrägeri i ett historiskt perspektiv Författare: Marcus Krüger Martin Odenö

2 Inledning Den tionde december 2008, då finanskrisens vindar blåst upp till orkanstyrka, då varje ny rapport visar rödare siffror än den föregående, då allmänheten i det närmaste befinner sig i uppror mot finansmarknadernas oansvarighet som man anser ligga till grund för att hundratusentals amerikaner inte bara förlorat sitt arbete utan många även sina hem. Då ringer telefonen på den amerikanska kontrollmyndigheten för värdepappershandel, the Securities and Exchange Commissions 1. Den ansvarige handläggaren tror först inte sina öron och det tar honom ett par minuter att förstå magnituden av närmast chockartade beskedet som levereras från den andra änden. Den advokat som han talar med ringer för att anmäla den f.d. styrelsemedlemmen och initiativtagaren till NASDAQ, Bernard Madoff, ett av Wall Streets absolut största och mest ansedda namn, för bedrägeri. De bevis som presenteras visar på ett systematiskt bedrägeri som pågått under årtionden och svindlat miljarder amerikanska dollar. Genom att använda ett pyramidspel liknande Charles Ponzis, en av tidernas mest berömda bedragare, hade Madoff Investment Securities LLC gett sken av att vara en av världens bästa, mest stabila placerare. Nu visade sig bolaget vara ett enda stort luftslott. Bland Madoffs offer finns inhemska och utländska kreditinstitut, hedgefonder, Wall-Street-tungviktare, Hollywoodstjärnor och vanliga privatpersoner. Madoff var en av de mest respekterade namnen inom de amerikanska finanskretsarna, att få investera i hans kapitalmarknadsbolag sågs länge som något av en ära. Därför är det lätt att förstå branschens förvåning när han plötsligt svartmålades som en av historiens största bedragare. Som om detta inte vore nog: advokaten som presenterade bevisen, ringde på uppdrag av Mark och Andrew Madoff, söner till Bernard Madoff. Syfte Vårt syfte med följande text är att analysera fallet Madoff, jämföra detta med två tidigare dömda ekobrottslingar, nämligen Ponzi och Whitney, och sedan försöka förklara den individuelles beteende utifrån kriminologiska teorier och analysera möjliga konsekvenser för individen, marknaden och samhället. 1 Benämns hädanefter SEC

3 Metod Vår metod består av att väva samman ett par teorier om ekonomisk brottslighet. Anledningen till detta är enkel. Vi anser att de teorier som vi beskriver nedan inte ensamma kan förklara fallet Madoff utan det krävs en union av teorierna för att förstå vilka motiv och sociala mekanismer som drivit Madoff. Källkritik Vi har hämtat information ur akademisk litteratur och genom artikelsökningar via Internet. När det gäller artiklar som rör teorier samt fallen Ponzi och Whitney uppfattar vi källorna som tämligen pålitliga även om beskrivningen av Ponzis bakgrund är något grumlig. Eftersom Madoff i skrivande stund är involverad i juridiska processer rörande hans bedrägeri uppfattar vi att de källorna har ett betydligt bredare tolkningsutrymme då det finns en stor sannolikhet att alla fakta i målet ännu inte har kommit i dagen

4 Teori I följande avsnitt beskrivs den teori som vi har valt att utgå ifrån. Begreppsdefinition Alltsedan Sutherland 1939 introducerade termen ekonomisk brottslighet har det debatterats om vilka typer av brott som egentligen bör falla under begreppet. I skrivande stund råder ingen fullständig konsensus men de flesta kriminologer håller troligtvis med om att ekonomisk brottslighet uppvisar följande egenskaper 2 : Har ekonomisk vinning som direkt motiv. Karaktäriseras inte av direkt, avsiktligt våld. Begås av individer som inte ser sig själva som brottslingar. Bedrivs systematiskt, inom ramen för näringsverksamhet. Typer av ekonomisk brottslighet Ekobrottslingar betraktas ofta som manchettbärande, välutbildade och intelligenta individer som lever lyxliv samtidigt som de lurar staten och/eller marknaden på mångmiljonbelopp. I verklighet omfattar den ekonomiska brottsligheten allt från enklare förseelser till mycket avancerade brottsupplägg. Mycket tyder på att ekobrottslingarna, till skillnad från många andra kategorier av brottslingar, planerar sina handlingar rationellt med ett klart syfte att tjäna pengar i aktiviteter där risken att åka fast är låg. 3 Det går att dela in den ekonomiska brottsligheten i ett antal underkategorier. Den svenska ekobrottsmyndigheten använder en ganska grov indelning. Man analyserar ekobrottslingarnas tillvägagångssätt, graden av förslagenhet och deras samverkan med andra och delar sedan in brottslingarna i tre huvudgrupper: 4 Enmansföretagare eller fåmansföretagare: Inom denna grupp finns personer som driver företag med låg omsättning och som begår brott som relativt sett rör mindre värden. Denna grupp står för det största antalet anmälda ekobrott. 2 Friedrichs, Ibid

5 Näringsidkare med en legal och en illegal verksamhet: Denna grupp består av personer som kan sägas ha ekobrott som affärsidé och som begår ekobrott i större skala med en avancerad planering. Brottsligheten gäller ofta betydande belopp. Medlemmar i kriminella grupperingar eller nätverk: Inom denna grupp finns personer som driver företag med det enda syftet att begå ekonomisk brottslighet, antingen för att dölja vinsterna från annan brottslig verksamhet eller för att göra stora vinster på ett illegalt sätt. Brottsligheten har i allt större utsträckning koppling till annan grov kriminalitet. Att förklara ekonomisk brottslighet Det finns en mängd olika kriminologiska skolor och teorier som säger sig kunna förklara kriminalitet. Vissa lägger fokus på den individuella motivation som kan anses bakom ett brott, andra försöker förklara brottet som sådant medan andra försöker förklara hur handlingar kommer att betraktas som kriminella, d.v.s. lagstiftningens processer. Nedan presenteras ett par brottsförklarande teorier som vi sedan kommer att använda för att försöka förklara Madoffs, Ponzis och Whitneys bedrägeri. Den rationella skolan ser den kriminelle som en nyttomaximerande individ. Kriminologer som Felson, Hirschi och Merton anser att brottslingar och ekobrottslingar noga överväger fördelar, nackdelar, kostnader och risker med möjliga vinster innan de väljer att begå eller att avstå från att begå brott. Hirschis kontrollteori Hirschi ser kriminalitet som det naturliga tillståndet. Alla individer är alltså kriminella i grunden. Att vissa av oss håller och inom lagens ramar beror på vi beskyddas av ett antal faktorer. Hirschi menar att följande leder till laglydighet 5 : Hängivenhet: Ju starkare koppling till andra personer, familj och vänner, desto laglydigare individ. Förpliktelse: Ju större investeringar i nuvarande tillvaro desto laglydigare individ. Engagemang: Ju större deltagande i föreningsliv eller/och idrottsrörelse, desto laglydigare individ. 5 Föreläsningsunderlag, Dan Magnusson - 4 -

6 Tro: Ju starkare tro på samhällets system av värden och normer, desto laglydigare individ. Felsons rutinaktivitesteori Felson betraktar också kriminalitet som det naturliga tillståndet men förklarar omständigheterna som leder fram till brott på ett annat sätt än Hirschi. Felson menar att brott alltid kommer att uppstå där möjligheten finns. Så länge en motiverad gärningsman kan hitta ett lämpligt offer och ett kompetent kontrollorgan saknas kommer brott att begås. Under Dan Magnussons föreläsning presenterades en något modifierad version av modellen: I figuren visas hur tre rekvisit påverkar individens beslutsfattande. De tre rekvisiten är tillfälle, normer och värderingar samt samhällets kontrollstruktur. Dessa vägs sedan rationellt samman varpå antingen brottslighet eller laglydighet uppstår. Tillfällesaspektens innebörd är att det måste finnas ett tillfälle för individen att begå ett brott för att brottslighet skall uppstå. Detta skulle kunna vara t.ex. förekomsten av en lucka i lagstiftningen. Med normer och värderingar menas inte bara personliga uppfattningar om vad som är rätt eller fel utan även omgivningens normer och värderingar. Om omgivningen inte kritiserar illegala handlingar eller till och med uppmuntrar dessa som ett medel för att nå uppsatta mål ökar sannolikheten för att sådana handlingar skall begås. Slutligen definieras kontrollstrukturen som den apparat som staten eller arbetsgivaren har infört för att förhindra brott. Om denna struktur är svag löper inte individen särskilt stor chans att bli upptäckt varför han med större sannolikhet begår brott än om strukturen hade varit stark. Teorin lägger relativt liten vikt på fattigdom, ojämlikhet och arbetslöshet som brottsförklarande variabler. Tvärtom kan ökat ekonomiskt välstånd öka antalet brott eftersom - 5 -

7 brottstillfällena ökar. Så förklarar Felson den kraftigt ökade brottsligheten under efterkrigstidens starka ekonomiska utveckling. 6 Mertons anomiteori Merton behandlar i sin teori kulturellt föreskrivna mål, som styr medborgarnas aspirationer, och institutionella medel, vilka kan användas för att uppnå dessa mål. Han menar att ett kapitalistiskt samhälle, som det amerikanska, karaktäriseras av drömmen om ekonomisk framgång. 7 Ekonomisk brottslighet är resultatet av klyftor mellan mål och tillgängliga medel. 8 Dessa klyftor kan bestå av brist på pengar eller tillträde till utbildning men vi vill mena att även karaktärsdrag som begåvning och intelligens kan göra att de föreskrivna målen inte kan uppnås. Det finns fem sätt att anpassa sig till anomin. Dessa är: konformitet, innovation, ritualism, reträtt och revolt. 9 För att förklara ekonomisk brottslighet är kanske främst innovation är av intresse. Framförallt inom samhällets toppskikt är innovationstrycket ofta så hårt att gränserna mellan legitima företagssträvanden och moraliskt klandervärt beteende suddas ut. 10 Mertons teori har vidareutvecklats av Waring, Wiesburd och Chayet. De delar in ekonomiska brottslingar i fyra kategorier. De krispåverkade är i hög grad konformister men kan anse att det i vissa särskilt kniviga situationer kan vara befogat att gå över gränsen och göra det de egentligen både vet och anser är fel. Tillfällesgriparna följer även de i allmänhet lagen men griper ett gyllene tillfälle när det dyker upp, även om det innebär användandet av illegitima medel. Den tredje gruppen tillfällessökarna sätter till skillnad från de två föregående gruppera illegaliteten i system eftersom de anser de lagliga medlen vara alltför ineffektiva. Den sista kategorin av ekobrottslingar -avvikelsesökarna tar ideologiskt avstånd från det i lag föreskrivna eftersom de inte ser någon möjlighet att med lagliga medel uppnå sina mål. 6 Felson, Clarke, Lindgren, Föreläsningsunderlag, Dan Magnusson 9 Ibid 10 Lindgren,

8 Empiri I följande avsnitt beskrivs den empiri som vi har samlat ihop. Charles Ponzi den italienska pyramidbyggaren Charles Ponzi föddes 1882 i Italien. Han anlände 1903 till USA, helt utfattig. Under se första åren hankade han sig fram från jobb till jobb. Pengar var ständigt ett problem och eftersom Ponzi var en opportunist gled han snart in på brottets bana. Han blev tidigt arresterad och dömd för både checkbedrägeri och illegal människosmuggling. 11 Runt 1920 sjösatte han en operation som uppvisar stora likheter med Madoffs. Det handlade om att med löften om gigantiska avkastningar på investerat kapital, locka investerare in i ett pyramidspel som sedan kunde upprätthållas genom att man betalar utdelningarna med tillkommande investerares insättningar. Ponzis bedrägeri nådde större omfattning än något tidigare ekobrott, varför man i Amerika alltsedan dess benämner den här typen av pyramidspel för Ponzi schemes. Ponzi lovade att dubbla investerat kapital på bara 90 dagar. 12 Detta skulle vara möjligt genom att utnyttja arbitragemöjligheterna på marknaden för s.k. internationella svarskuponger 13 som p.g.a. europeisk efterkrigsinflation kunde köpas billigt i Italien och säljas dyrt i USA. De första investerarna fick ut sina vinster, många återinvesterade och ryktet spred sig. Inom ett halvår hade Ponzi tjänat miljoner. Efter hand började dock tidningen Boston Post att syna Ponzis företag, Securities Exchange Company. Det man fanns var oroande. För att täcka utdelningarna borde företaget ha haft 160 miljoner kuponger i omlopp, i verkligheten hade man knappt Investerarna sprang till företaget för att ta ut sina pengar, varpå verksamheten föll samman. Det stod snart klart att många investerare inte skulle få sina pengar tillbaka, i genomsnitt återfick man 33 % av investerat kapital. Sex banker gick under. För sina brott dömdes Ponzi till nio års fängelse varpå han deporterades. 14 Richard Whitney den stora depressionens Madoff Richard Whitney föddes 1888 in i en överklassfamilj i Boston. Fadern var chef för North National Union Bank och många släktingar hade höga positioner inom de största Zuckoff,

9 finansföretagen på Wall Street. 15 Efter examen vid Harvard startade Whitney sitt eget bolag som köpte sig en stol hos NYSE. Han gifte sig och blev medlem i många prestigefulla klubbar, däribland den berömda New York Yacht Club där han blev ansvarig för klubbkassan. The voice of Wall Street, som han kallades, hade ett rykte som briljant affärsman 16, en mellankrigstidens Warren Buffet. Vad få visste var att han hade spekulerat i högriskpapper och gjort stora förluster. Hans dolde dessa samtidigt som han tog stora lån från familjens vänner och förskingrade stora summor från klubbkassor, släktingar och börsen, allt för att kunna bibehålla sitt rykte som stormagnat och sin extravaganta livsstil. Efter hand hann dock verkligheten ikapp Whitney. Börsens egna utredare rapporterade 1938 till sina överordnare om Whitneys fiffel och förskingring. Inom kort hade både Whitney och hans bolag begärts i konkurs inför ögonen på en förvånad allmänhet. Whitney dömdes till 5-10 års fängelse och bannlystes på livstid från all värdepappershandel. 17 Bernard Madoff - historiens största bedragare Bernard Madoff föddes 1938 i New York i en medelklassfamilj. Efter avslutad universitetsutbildning så började han under tidigt 60-tal som aktiemäklare för aktier som handlades over-the-counter, d.v.s. var för små för att vara registrerade på New York-börsen. Så småningom startade han egen firma och gjorde sig tidigt ett namn genom att införa datorer i den dagliga aktiehandeln. Detta medförde att han blev förtroendevald i New York-börsen 18. Madoffs gigantiska pyramidspel kallas redan nu, innan alla detaljer nystats upp, tidernas största bedrägeri. De otroliga summorna, förmodligen runt $50 miljarder som under närmare trettio års tid svindlats bort gör användningen av superlativ förståelig. På ytan visar Madoffs bedrägeri stora likheter med Ponzis, tidigare investerares avkastningar har betalats ut med tillkommande investerares insättningar. Madoff hävdar att de finansiella bedrägerierna i hans företag började först Sedan 1999 har SEC genomfört ett antal undersökningar mot honom sedan anmälningar kommit in men de har inte funnit några mera allvarliga punkter för Madoff att åtgärda utan endast små förseelser 19. De har endast funnit saker som i relation till hela Ponzibedrägeriet har varit Ibid

10 triviala. Madoff har förklarat att de finansiella instrumenten har varit så komplicerade att de har varit svåra att förklara för utomstående 20. Det finns ett par speciella omständigheter som gör Madoff till en av tidernas största bedragare. Dels har han kunnat hålla på under en längre tid och dels har det rört sig om väldigt stora belopp. Förklaringarna till detta är flera. En anledning till att Madoff kunnat bedriva sitt Ponzibedrägeri sedan 1990 beror på att dels har han marknadsfört sitt bolag via sociala nätverk och dels har han lovat mer blygsamma avkastningar vilket inte har väckt några frågor om oegentligheter 21. Dessutom såg han till att sälja alla börsaktier i slutet av varje månad för att försvåra insyn. De sociala nätverken har fungerat så att vänner har rekommenderat Madoff till andra vänner och på så sätt har hela tiden nya klienter strömmat till. Om Madoff blir fälld för bedrägeri riskerar han ett 150 år långt fängelsestraff. Att riskera finansmarknadernas stabilitet För näringslivet är tillgången på riskvilligt kapital en förutsättning för tillväxt. Det är således nödvändigt att finansmarknaderna är stabila och att förtroendet för dem upprätthålls. Finansmarknaderna kan i viss mån ses som ekonomins blodomlopp. 22 Skandaler som denna kan leda till överdrivet försiktighet hos investerare. Om Madoff visar sig vara en ekobrottsling, vem kan man då lita på? Hederliga aktörer kommer att bedömas som mer riskabla än de i verkligen är. Följden blir så en icke-optimal resursallokering och en lägre tillväxt. Dessa potentiella skador är i princip omöjliga att kvantifiera men det rör sig troligen om ansenliga belopp S. Ingves,

11 Analys I följande avsnitt analyserar vi utifrån den beskrivna teorin och empirin. Är Ponzi, Whitney och Madoff ekonomiska brottslingar? Vår granskning visar att åtminstone tre av den ekonomiska brottslighetens fyra egenskaper, vilka togs upp i den föregående delen, förekommer i alla tre fallen. Varken Madoffs och Ponzis bedrägerier eller Whitneys svindel innefattade bruket av direkt våld. Vi har även svårt att se att någon av dessa skulle identifiera sig själva som brottslingar utan snarare såg de sig själva som affärsmän. Slutligen har de kriminella handlingarna utförts inom ramen för näringslivsverksamhet. Frågan är om ekonomiska vinster i alla tre fallen kan ses som ett direkt motiv till brottet. I fallet Ponzi råder inga tvivel. P.g.a. Ponzis sociala förhållanden fanns starka ekonomiska incitament för Ponzi att begå bedrägeri. I fallet Whitney finns vi det svårare att acceptera detta argument. Whitney kunde istället för att förskingra pengar från föreningar och klubbar, om han hade velat, helt enkelt förklarat sina finansiella problem för familjen som då hade kunnat skjuta till pengar. Vi tror istället att förklaringsvariabler som inte tar monetär form har större förklaringsvärde i just det här fallet. Vi tror att Whitneys drivkraft snarare var av social karaktär, d.v.s. hans rädsla för ses som ett misslyckande var så stor, så han valde att begå brott för att undgå upptäckt. I fallet Madoff finner vi det svårt att peka ut den enskilt drivande faktorn. Vi tror att både ekonomiska och sociala faktorer har växelverkat med varandra för att driva in Madoff i sin kriminella karriär. Madoff hade bra ekonomiska omständigheter men vi uppfattar hans bedrägeri som ett fall av mycket vill ha mer. Han var framgångsrik, men inte tillräckligt framgångsrik och detta skapade incitament för honom att bedra. Vilka typer av ekonomiska brottslingar är Ponzi, Whitney och Madoff? Utifrån den svenska ekobrottsmyndigheten klassificering råder det inga som helst tvivel om att alla tre brottslingar tillhör grupp två, näringsidkare med en legal och en illegal verksamhet. Förklaringar till ekonomisk brottslighet i fallen Ponzi, Whitney och Madoff Hirchis kontrollteori finner vi ha god överensstämmelse i fallet Ponzi. Han kom till USA från enkla förhållanden och var under stora delar av sitt liv dåligt integrerad i samhället. Han drev runt från stad till stad så han kan knappast sägas har några större kopplingar till samhället. Detta medförde att han inte deltog i föreningsliv och annat. Alltså hade Ponzi låg grad av

12 hängivenhet, förpliktelse och engagemang vilket kan förklara varför han begick sina bedrägerier. När det gäller punkten tro så finner vi den punkt svår att applicera eftersom varken vi eller någon annan kan veta vad en individ verkligen tror på. Antingen litar vi på vad personen säger eller också inte men detta medför att vi inte kan bedöma huruvida en person har trott på samhällets normer eller inte. Vi kan enbart spekulera i detta. Hirschis kontrollteori stämmer dåligt överens med Madoff-fallet. De tre punkterna hängivenhet, förpliktelse och engagemang kan sägas har utgjort förutsättningar för att Madoffs bedrägeri ska ha kunnat fortgå en sådan lång tid som det gjorde. Just hängivenheten, förpliktelsen och engagemanget är det som har gett Madoff tillgång till sina brottsoffer. Vad det gäller den fjärde punkten, tro, så anser vi att det råder ett omvänt förhållande när det gäller Madoff. Vi misstänker att ett motiv till bedrägeriet var att upprätthålla bilden av en framgångsrik affärsman och då är det plausibelt att dra slutsatsen att Madoff trodde på samhällets värderingar, men ändå inte p.g.a. av krocken mellan den samhälleliga belöningen av att uppnå framgång och den moraliska normen att det är fel att stjäla från andra individer. Ett liknande resonemang kan föras om fallet Whitney eftersom som de uppvisar så stora likheter visavi bakgrund, utbildning och yrke. Enligt Mertons anomiteori så uppstår ekonomisk brottslighet genom klyftan mellan mål och medel i samhället och denna klyfta kan förklara det bakomliggande motivet i alla tre fall. Målet har varit ekonomisk framgång och det kan vara intressant att i sammanhanget notera att både Madoff och Whitney hade ansenliga ekonomiska tillgångar utan att behöva begå bedrägerier. För den redan rike Whitney torde målet istället ha varit att bli uppnå samma framgång och status som övriga medlemmar av familjen. Ponzis anpassningsmekanism var innovationen som helt enkelt var bedrägeriets struktur. I Madoffs fall så har han tagit över strukturen men har marknadsfört det på ett annat sätt samt lovat mer modesta avkastningar än Ponzi. Madoffs anpassningsmekanism har varit innovation eller rättare sagt förfining av tidigare innovation. Då Madoffs finansiella instrument har undersökts av intresserade, myndigheter och andra så har Madoff endast gett som förklaring att det är alldeles för komplicerat för att förklara hur det egentligen fungerar i det madoffska maskineriet. Vad gäller fallet Whitney så finner vi hans aktioner svåra att placera i de mertonska anpassningsmekanismerna. Whitney sysslade med vanlig förskingring och var inte samma sinnrika konstruktion av bedrägeri som i fallen Ponzi och Madoff. Det gör att Whitneys anpassningsmekanism inte kan vara innovation. Det kan heller inte röra sig om revolt

13 eftersom vi antar att Whitney motiv har varit att bevara sin sociala status. Detta medför även att de tre övriga kategorierna konformitet, ritualism eller reträtt inte kan appliceras på Whitney. Enligt Warings, Wiesburds och Chayets modell var Ponzi en så kallad tillfällessökande ekobrottsling som aktivt sökte efter möjligheter att kringgå lagen medan Whitney är en krispåverkad dito som handlade kriminellt för att ta sig ur en kris. Till vilken typ Madoff hör finner vi oklart. Kanske var han en tillfällessökare som Ponzi, kanske hade hans företag dolda finansiella problem varför han agerade som krispåverkad. Enligt rutinaktivitetsteorin ska det finnas en motiverad gärningsman, en lämpligt offer och brist på kompetenta väktare. I alla tre fall är det uppenbart vilka det är som är de motiverade gärningsmännen och vilka som är det lämpliga offren. Den kompetenta väktaren var i Ponzis fall de tidningar som skrev om hans tvivelaktiga affärer vilket ledde till hans arrestering. I fallet Whitney så var det hans samtids motsvarighet till SEC som avslöjade honom och i Madoffs fall så var det SEC. Dock går det i Madoffs fall att ifrågasätta huruvida SEC var kompetenta eller inte eftersom han var föremål för undersökning under så många år men SEC fann ingenting konkret förrän Madoffs båda söner anmälde sin far och ställde upp som huvudvittnen mot honom. I det här fallet kan även sönerna ses som kompetenta väktare. I rutinaktivitetsteorin är normer och värderingar av stor betydelse. Vi hämtar vår inspiration från Merton och menar att den amerikanska medelklassens krav på framgång och ekonomiskt oberoende kan definiera de normer och värderingar som gällt i alla tre fall. På Wall Street (där Whitney och Madoff verkade) är normen att tjäna så mycket pengar som möjligt. När det är vind i seglen så finns det inte många orsaker att se över hur affärerna genomförs. Madoff har använt sig av sociala nätverk för att marknadsföra sin verksamhet och detta har utgjort hans tillfällighetsstruktur. Vi anser att graden av tillfällighet har kraftigt förstärkts av att vänner har rekommenderat Madoff till andra vänner. Whitneys tillfällighetsstruktur var att han hade andra människors förtroende att hantera en större mängd pengar. Ponzis tillfällighetsstruktur har varit att det har funnits personer med pengar att investera. Man kan se en skillnad mellan Madoff och Whitney å ena sidan och Ponzi å andra sidan. Den senare annonserade sin verksamhet och kom från en annan social bakgrund som omöjliggjorde den formen av social marknadsföring som Madoff och Whitney kunde använda sig av. Vidare vill vi belysa båda informella och formella kontrollstrukturer. De informella är vänners kommunikation med varandra om andra människors vandel. Madoff kan sägas ha brutit ner den formen av kontrollstruktur genom att han lyckades för klienter att

14 rekommendera honom till sina vänner. De formella kontrollstrukturerna är t.ex. SEC. Madoff har varit anmäld till SEC för ekonomiska oegentligheter ett flertal gånger, men SEC fann inga oegentligheter innan Madoffs båda söner vittnade. Varför kan vi endast spekulera i eftersom det förmodligen krävs en ordentlig undersökning och genomlysning om varför de inte har reagerat mera kraftfullt på anmälningarna mot Madoff. Vi tror att tider med god ekonomisk tillväxt kan motverka viljan att undersöka misstänkt ekonomisk brottslighet medan toleransen minskar när den ekonomiska svångremmen måste dras åt. I Whitneys fall fanns dåtidens motsvarighet till SEC som var de som avslöjade honom. Troligen så underskattade därmed Whitney deras kapabla övervakning talets lagstiftning och dåtidens motsvarighet till SEC var uppenbarligen ingen kapabel väktare i fallet Ponzi där istället grävande journalister fyllde denna roll, något som Ponzi förmodligen inte tagit med i sina beräkningar. Som tidigare nämnts anser vi att Ponzis motiv var ekonomisk framgång och oberoende medan Madoff och kanske framförallt Whitneys motiv både innefattar prestige och social status såväl som monetära värden. I alla tre fallen har sedan tillfällighetsstruktur, normer och värderingar och kontrollstruktur vägts samman varpå kriminalitet i form av pyramidspel och förskingring har uppstått. I alla tre fallen har effekterna för enskilda personer och företag varit gigantiska. Många kapitalförvaltare har förlorat mängder av pengar. Madoffs tilltag kommer troligen att resultera i ökad försiktighet bland kapitalförvaltarna. Om denna försiktighet är överdriven kommer ineffektivitet att uppstå, å andra sidan kommer investerare i framtiden kanske att mer kritiskt granska sina placeringar vilket i sig kan vara något positivt

15 Sammanfattning & avslutande diskussion I följande avsnitt sammanfattar vi resultaten från analysdelen. Sammanfattning Vi har funnit att Hirchis kontrollteori kan appliceras på fallet Ponzi, men inte alls förklara fallen Whitney och Madoff. Mertons teori om klyftor mellan mål och medel i det kapitalistiska samhället som förklaring till ekonomisk brottslighet kan, om vi modifierar Whitneys mål något, användas för att förklara alla de tre kriminella gärningarna. Troligen var inte den monetära vinningen det primära målet i fallet Whitney utan snarare ett medel för att kunna upprätthålla en hög social status. Vi finner det dock svårt att identifiera vilken typ av anpassningsmekanism Whitney och Madoff har använt sig av. Via teorin har vi visat att Madoff/Ponzi och Whitney är olika typer av ekobrottslingar. Även rutinaktivitetsteorin kan förklara samtliga brott, det vi framförallt gillar med teorin är att den inte har fattigdom och utanförskap som förklarande orsak till kriminalitet. Snarare är det så att hög social status och rikedom öppnar möjligheter för kriminella handlingar som fattigare individer inte har. Detta anser vi rimma väl med fallen Whitney och Madoff. Avslutande diskussion När vi har läst artiklar och texter om de tre fallen så har vi fått uppfattningen att det finns ett lägre intresse i goda ekonomiska tider att avslöja ekonomisk brottslighet, det är först när finansiella kriser uppstår som de verkligt grova ekonomiska brotten avslöjas, något som t.ex. Kindleberger 23 påpekar. En annan sak som kan som kan vara intressant att notera är att en gemensam nämnare för Madoff och Whitney är att de har varit väl integrerade i samhället. Vår uppfattning är att båda två mer eller mindre glidit in i sina respektive brottsliga karriärer och att det beslut som sakta vuxit fram över en längre tidsperiod. Slutligen vill vi återigen påpeka den samhällsekonomiska vikten av de förtroendekriser som brott av den här typen ger upphov till. Effekterna kan bli mycket negativa. 23 Kindleberger,

16 Referenser Litteratur Clarke, R, Felson, M, Advances in Theoretical Criminology : Routine Activity and Rational Choice, 1993 Friedrichs, D, Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society, Wadsworth, 2004 Ingves, S, "Penningpolitik och finansiell stabilitet", Föredrag inför Finansutskottet 13/ Kindleberger, C.P. (2005), Manias, panics, and crashes, John Wiley & Sons Inc, Hoboken Lindgren, S-Å, Ekonomisk brottslighet: ett samhällsproblem med förhinder, Studentlitteratur, 2000 Magnusson, Dan Föreläsningsunderlag, Zuckoff, M, Ponzi's scheme : the true story of a financial legend, New York Random House, Elektroniska källor Svenska ekobrottsmyndigheten, , 12:03 CNN, , 22:46 New York Daily News, , 09:14 U.S. securities and exchange liabilities, , 20:30 Wall Street Journal, , 13:39 Wikipedia, , 13:

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Korruption i Myndighetssverige Otillåten påverkan mot insider

Korruption i Myndighetssverige Otillåten påverkan mot insider Korruption i Myndighetssverige Otillåten påverkan mot insider Brå i samverkan med Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket,

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik Lag och rätt sid Ord och Begrepp att kunna: 8 Regler Lagar Sveriges Rikes Lag Stifta Riksdagen Polisen Domstolarna 9 Brottsbalken Snatteri Stöld Förtal Rån Våld mot tjänsteman Häleri Olovligt förfogande

Läs mer

Etik och Ekonomisk brottslighet

Etik och Ekonomisk brottslighet Etik och Ekonomisk brottslighet Exemplet insiderhandel Johanna Romare Ekonomisk brottslighet - en brottslighet utan offer? Den ekonomiska brottslighetens viktimologi (läran om brottsoffer) Hazel Croall,

Läs mer

Om ekonomiska brott i näringslivet. Så kan företagen skydda sig

Om ekonomiska brott i näringslivet. Så kan företagen skydda sig Om ekonomiska brott i näringslivet Så kan företagen skydda sig Om ekonomiska brott i näringslivet Näringslivet är utsatt för bedrägerier och andra ekonomiska brott. Antalet bedrägerier har ökat de senaste

Läs mer

Teoretiska anpassningar på två ekobrottslingar

Teoretiska anpassningar på två ekobrottslingar 1 Linköpings Universitet IEI Ekonomprogrammet 730G64 Finansiella kriser och ekonomisk brottslighet Termin 6, VT 2009 Teoretiska anpassningar på två ekobrottslingar Eriksson Annie Mäki Susanna 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Gemenskapspartiet Ingen människa ska behöva bli utsatt för brott. Brott skadar människor och kostar samhället stora pengar. En vanlig dag sitter cirka 5000

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING 1 10 maj 2012 Fråga juristen om upphandling av vård och omsorg OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING Upphandla vård och omsorg, Stockholm den 10 maj 2012 Kristian Pedersen / Delägare / Advokat 21 september 2011

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward Three Monkeys Trading Tärningar och risk-reward I en bok vid namn A random walk down Wall Street tar Burton Malkiel upp det omtalade exemplet på hur en apa som kastar pil på en tavla genererar lika bra

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet

Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2012-05-02 Dnr: 11/03716 SAKEN Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31 YTTRANDE 21 oktober 2014 Dnr A 2014/2170/ARM Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Dnr. Ju2013/3527/L2

Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Dnr. Ju2013/3527/L2 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju2013/3527/L2 Yttrande Stockholm 2013-08-14 Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Dnr. Ju2013/3527/L2 Svensk Försäkring,

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Den stora kassaskrotningen - så slår den

Den stora kassaskrotningen - så slår den Den stora kassaskrotningen - så slår den november 2009 Nya regler gör det tufft för säsongsbranscherna Den 12 januari i år klubbades slutgiltigt de nya reglerna om krav på kassaregister igenom. Det betyder

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2013-10-09 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid:

Läs mer

Nominell vs real vinst - effekten av inflation -

Nominell vs real vinst - effekten av inflation - 1 Nominell vs real vinst - effekten av inflation - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur inflationen påverkar de bokföringsmässiga vinsterna i företagen. Det kommer att framgå att

Läs mer

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb http://www.realtid.se/articlepages/200803/31/20080331200617_realtid707/20080331200617_ Realtid707.dbp.asp Magnus Olsson var finanschef på Helsingborgs kommun

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz Analystidpunkt: november 2003 Anmärkning: Det här är ett exempel på hur du kan använda programmet Hitta kursvinnare för att analysera

Läs mer

Fokus Penningtvättsdirektivet

Fokus Penningtvättsdirektivet Den 15 mars i år trädde den nya penningtvättslagen i kraft. Sverige implementerade därmed, som ett av de sista EU-länderna, det tredje penningtvättsdirektivet. Redan den gamla lagen satte advokaterna i

Läs mer

Tio gyllene regler för aktieinvesteringar. En samling insiktsfulla pärlor

Tio gyllene regler för aktieinvesteringar. En samling insiktsfulla pärlor Tio gyllene regler för aktieinvesteringar En samling insiktsfulla pärlor Förord Tio gyllene regler för aktieinvesteringar Aberdeen har arbetat med placeringar i mer än 30 år. Under den tiden har marknadscykler

Läs mer

Implicita odds och omvända implicita odds

Implicita odds och omvända implicita odds Kapitel sju Implicita odds och omvända implicita odds Under de tidiga satsningsrundorna och satsningsrundorna i mitten sänks vanligtvis pottoddset avsevärt om du behöver syna framtida satsningar, och du

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer De svenska storbankerna har förbättrat sin transparens relativt mycket sedan finanskrisen, och tillhör idag några av de mest transparenta bankerna i Europa avseende likviditetsrisker.

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Hemtentamen: Politisk Teori 2

Hemtentamen: Politisk Teori 2 733G36: Politisk Teori 2 2014-03-10 Hemtentamen: Politisk Teori 2 Caroline Liljegren (920513-4266) Del 1 Legalisering av aktiv dödshjälp Dödshjälp än mera känt som barmhärtighetsdöden eller eutanasi vilket

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH Listade bolags kontakter med media och marknad stärker förtroendet för finansmarknaden och ökar transparensen på finansmarknaden.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Motivation till white-collar crime

Motivation till white-collar crime Motivation till white-collar crime En analys av Skandiahärvan, Trustorhärvan, Enronskandalen samt WorldComskandalen Författare Nedim Kahvedzic Samir Losic Linköpings universitet Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för social arbete Astrid Schlytter, Sara Högdin, Mariet Ghadimi, Åsa Backlund och Devin Rexvid Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör

Läs mer

Kriminologiska institutionen

Kriminologiska institutionen Kriminologiska institutionen Ekonomisk brottslighet i organiserad form en studie om gärningsmän och deras bekanta C-uppsats i kriminologi Vårterminen 2006 Susanna Lindqvist SAMMANFATTNING I denna uppsats

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)?

FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)? FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)? I en centralbanksekonomi är det några förhållandevis få hemliga och insynsskyddade privatpersoner som kontrollerar tillverkningen av nästan alla pengar (minst

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt?

Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt? Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Någon gång ställer varje företagare sig frågan:

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling Projektnamn: Social insatsgrupp Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Förvaltningar: BoF, AoF, VoO, GoV Eventuell styrgrupp: Projektledare: Samordnare för sociala insatsgrupper Godkänt av: Datum för godkännande:

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Walk%Over. En#föreläsning#om#kriminalitet

Walk%Over. En#föreläsning#om#kriminalitet www.valbo.nu Walk%Over En#föreläsning#om#kriminalitet Bakgrund Kriminalitet#som#livsstil##(livsstils#begreppet) Brottslighet#kan#ses#som#en#livsstil#med#fyra# grunddrag: Upprepande%brott%mot%sociala%och%juridiska%lagar%och%

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST Det betyder att fler vill köpa aktien, vilket i sin tur antagligen leder till att uppgången blir större. Låt inte aktierna ligga i ett bankfack, utan följ med i vad som händer och placera om enligt din

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Konsten att få pengar att växa - presentation vid Stockholm universitets Forskardagar 6-7 oktober 2010

Konsten att få pengar att växa - presentation vid Stockholm universitets Forskardagar 6-7 oktober 2010 Konsten att få pengar att växa - presentation vid Stockholm universitets Forskardagar 6-7 oktober 2010 Fredric Korling Stockholm Centre for Commercial Law Juridiska fakulteten Slutsatser: 1. Människor

Läs mer

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE BLI EN BÄTTRE SÄLJARE Johnny Rydholm, säljchef på SpeedLedger e-bokföring, berättar sin historia och ger dig sina bästa tips från säljvärlden! INGA KUNDER - INGEN VERKSAMHET Som egenföretagare jobbar du

Läs mer

Kriminella nätverk. Fucked for Lifes etablering i Kramfors

Kriminella nätverk. Fucked for Lifes etablering i Kramfors Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2007 Rapport nr. 470 Kriminella nätverk Fucked for Lifes etablering i Kramfors Anna-Karin Arvidsson Malin Isaksson Rapport

Läs mer

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Rolf Skog har tidigare kortfattat redogjort för innebörden av den primära och subsidiära företrädesrätten. I den kommande

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

Under en polerad yta om etiska fonder och smutsiga pengar

Under en polerad yta om etiska fonder och smutsiga pengar om etiska fonder och smutsiga pengar Joakim Sandberg, doktorand i praktisk filosofi Under de senaste åren har allt fler organisationer och finansinstitut börjat intressera sig för etiska frågor i samband

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

Ekonomisk brottslighet - ett sätt att överleva?

Ekonomisk brottslighet - ett sätt att överleva? Ekonomihögskolan 2006-05-31 Ekonomisk brottslighet - ett sätt att överleva? En studie inom Hotell- och Restaurangbranschen Magisteruppsats i företagsekonomi FED 334, VT 06 Författare: Sandra Carranza Marina

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Laboration 2. Artificiell Intelligens, Ht 2004 2004-10-19 Lärare: Christina Olsén Handledare: Therese Edvall Daniel Ölvebrink

Laboration 2. Artificiell Intelligens, Ht 2004 2004-10-19 Lärare: Christina Olsén Handledare: Therese Edvall Daniel Ölvebrink Artificiell Intelligens, Ht 2004 2004-10-19 Lärare: Christina Olsén Handledare: Therese Edvall Daniel Ölvebrink Laboration 2 Laboranter: Johan Bystedt (dit02lbt) Alexander Pettersson (dit02apn) Stefan

Läs mer