Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl :00. Åsa Larsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson"

Transkript

1 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl :00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M), t o m 109 Ingrid Rigland (S) Lars Grönfeldt (FP) Lennart Ohlsson (M) Sven Sollenbring (KD), dock ej 107 Mats Olsson (S) Per Skantz (M) ersätter Anna Mörée (M) Christer Jönsson (M) ersätter Ianric Ivarsson (M) Rikard Åkesson (KD) ersätter Sven Sollenbring (KD) under 107, och ersätter Kerstin Lindström (M) fr o m 110 Utses att justera: Per Skantz och Åsa Larsson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare Inger Johansson Carl-Gustaf Gudmundsson Per Skantz Åsa Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Stadsarkitektkontoret Underskrift. Inger Johansson

2 2 Deltagarförteckning forts Övriga närvarande: Torgny Bergström (S) Ann-Britt Arvidsson (S) Sven Aidemark (FP) t o m 107 Bygglovhandläggare Katja Berg, Planarkitekt Johan Nilsson, Bygglovhandläggare Ari Ketola, 106 Bygglovarkitekt Åsa Öhrman Engvall, Planarkitekt Annika Cronsioe Planarkitekt Ralph Blomqvist, 116 Stadsarkitekt Sverker Tingdal Sekreterare Inger Johansson

3 3 Innehållsförteckning 98 Föredragningslistan 99 Information 100 Delegationsärenden 101 Ängelholm 5: Loglängan Trasten Bassholma x:x 105 Magnarp 2: Ingelstorp 22:1 107 Tallen Gånarp 3:9 109 Kyrkogården 7: Torlarp 3: Margretetorp 2: Munka Ljungby 20: Örnen Ny lagstiftning för brandfarliga och explosiva varor 115 Del av Ängelholm 5: Munka Ljungby 3: Klitterbyn Magnarp 55:1 119 Hjärnarp 3:23 m fl 120 Ärenden för kännedom

4 4 BN 98 Föredragningslistan Från föredragningslistan har följande ärenden utgått: - Tockarp 3:5 - Förmannen 4 - Ängelholm 3:136, Bahnhof Bar

5 5 BN 99 Information - Personalinformation, stadsarkitekten informerar om gällande situation på stadsarkitektkontoret. - Styrmodellen Ratten, planarkitekt Annika Cronsioe informerar om vad som gjorts, bl a har det tagits fram kvalitetsgarantier för stadsarkitektkontorets verksamhet. - Genomgång av tidplaner för detaljplaner och planprioritering.

6 6 BN 100 Delegerade ärenden Följande beslut som handlagts genom delegation anmäls, Bilaga 100 A. Byggnadsnämnden beslutar lägga delegationslistan till handlingarna.

7 7 BN 101 Ängelholm 5:16, ansökan om bygglov för uppsättning av digital reklamtavla Ärendebeskrivning Ängelholms FF ansöker om att få sätta upp en digital reklamtavla vid rondellen i anslutning till idrottsplatsen, på fastigheten Ängelholm 5:16. Tavlan är 3,84 meter bred och 2,3 meter hög och är tänkt att sitta på en höjd av 3,2 meter över marken. Sex alternativa lägen har angivits som tänkbara. Samtliga är tänkta att rikta sig mot rondellen där trafikströmningen är som störst. Avsikten är att tavlan även ska kunna vändas in mot arenan vid matchtillfällen. Tekniska kontoret har yttrat sig angående de föreslagna placeringarna och avstyrker bygglov med argumentet att denna typ av anordningar i en trafikmiljö där det är extra viktigt att av trafiksäkerhetsskäl vara uppmärksam är olämplig. Representanter från stadsarkitektkontoret, tekniska kontoret och ÄFF har besökt platsen tillsammans, med ambitionen att hitta en lämplig placering för tavlan. Enligt ÄFF är det enbart en placering som vänder sig mot rondellen där trafikflödet är som störst som är tänkbar. Enligt Tekniska kontoret är en placering som vänder sig mot rondellen otänkbar ur trafiksäkerhetssynpunkt. Stadsarkitektkontoret anser att trafiksäkerhetsaspekten inte kan kompromissas bort. Förutsättningar För området gäller detaljplan B40 samt B203, utan kvarvarande genomförandetid. Ställningstagande Stadsarkitektkontoret anser att denna typ av skylt, dvs skylt i anslutning till idrottsplats, bör vara anpassad till platsen både när det gäller utseende och skala samt vara placerad så att den inte äventyrar trafiksäkerheten eller medför betydande olägenhet för omgivningen. När det gäller budskapet på skylten är stadsarkitektkontorets ställningstagande att det är lämpligt med en skylt som upplyser om var idrottsplatsen finns och som inför matchtillfällen kompletteras med vem som spelar och eventuellt vem som sponsrar matchen. Permanenta reklamskyltar lämpar sig bättre inom idrottsanläggningen, enligt stadsarkitektkontorets syn. Stadsarkitektkontoret anser att aktuell ansökan om digital reklamtavla bör avslås eftersom den är olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt, enligt Tekniska kontorets yttrande, ett argument som väger tungt och inte bör kompromissas bort. Lysande och bildväxlande reklamanordningar utgör dessutom ett dominerande inslag i stadsbilden och reklambudskap som riktar sig mot allmän plats riskerar också att konkurrera ut viktiga budskap som tex hänvisningsskyltar och verksamhetsskyltar.

8 8 forts 101, Ängelholm 5:16 Bildväxlande och lysande anordningar kan även verka störande för omgivningen. Lämpligast vore en placering inom idrottsanläggningen eller eventuellt en placering som kan godtas ur trafiksäkerhetssynpunkt och som inte verkar störande för omgivningen. Beslutsunderlag Översiktskarta som visar tänkbara skyltplaceringar enligt ÄFF. Översiktskarta som visar tänkbara skyltplaceringar enligt Tekniska kontoret. Ansökningsblankett med bilagor, inkomna Mail med information om skärmen, inkommet Situationsplan som anger sex alternativa skyltplaceringar, inkommen Tjänsteutlåtande från Tekniska kontoret, inkommet Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret föreslår byggnadsnämnden besluta att avslå ansökan om bygglov för uppsättning av digital reklamskylt, då den inte uppfyller kraven i Plan- och bygglagen kap 3 1 och 2. Yrkande Alf Carlsson (M) yrkar på att bifalla ansökan om bygglov med tidsbegränsningen ett år och med placering inom befintligt skyltplank. Åsa Larsson (S) yrkar på avslag till ansökan enligt kontorets förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Alf Carlssons yrkande. Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för Alf Carlssons yrkande Nej- röst för Åsa Larssons yrkande Omröstningsresultat Med 8 ja-röster för Alf Carlssons yrkande mot 3 nej-röster för Åsa Larssons yrkande beslutar byggnadsnämnden i enlighet med Alf Carlssons yrkande.

9 9 forts 101, Ängelholm 5:16 Ledamot/tjänstgörande Ja-röst Nej-röst ersättare Carl-Gustaf Gudmundsson (C) X Per Skantz (M) X Åsa Larsson (S) X Alf Carlsson (M) X Kerstin Lindström (M) X Ingrid Rigland (S) X Lars Grönfeldt (FP) X Lennart Ohlsson (M) X Christer Jönsson (M) X Sven Sollenbring (KD) X Mats Olsson (S) X Summa 8 3 Beslut Byggnadsnämnden beslutar att bifalla ansökan om bygglov för uppsättning av digital reklamtavla med tidsbegränsningen ett år, t o m , med placering inom befintlig skyltarea, vilket innebär att delar av befintligt skyltplank måste nedmonteras och lämna plats för den digitala tavlan. Reservation Samtliga ledamöter i socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med hänsyn till trafiksäkerheten.

10 10 BN 102 Loglängan 4, ansökan om bygglov för uppsättning av reklamvepa Ärendebeskrivning Gullbergs Kontorscentrum AB ansöker om att få sätta upp en reklamvepa på fastigheten Loglängan 4, med placering mot väg E6. Vepan är 5 meter bred och 3 meter hög. Avståndet till väg E6 är ca 45 meter. Vepan är en kombinerad hänvisnings- och reklamskylt för Ittala Outlet i Höganäs. Förutsättningar För området gäller detaljplan B327, utan kvarvarande genomförandetid. Vepan föreslås placeras på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Ställningstagande Skyltar som visar att och var ett företag/verksamhet finns är viktiga både för näringsliv och allmänhet. Den här typen av skylt (verksamhetsskylt) bör placeras i direkt anslutning till verksamheten tex på fasad eller tomtmark och informera om aktuell verksamhet tex skyltar med företagsnamnet. I vissa lägen är det motiverat med storskaliga skyltar för att nå ut med budskapet tex vid större trafikleder och storskaliga verksamhetsområden. Hänvisningsskyltar, dvs skyltar som visar var en viss verksamhet är belägen, utgör ett viktigt komplement för de verksamheter som inte är synliga från omgivande vägar. Hänvisningsskyltar bör användas sparsamt så att viktiga skyltar (hänvisningsskyltar till företag som inte har ett exponerat läge och anläggningar som vänder sig till allmänheten tex sjukhus, parker och idrottsanläggningar) inte kommer bort i ett skylthav. Vepan i aktuell ansökan är en reklamskylt, dvs en skylt som marknadsför produkter eller verksamheter som inte har någon koppling till platsen. Stadsarkitektkontoret anser att denna typ av skyltar inte bör placeras ut mot väg, gata eller allmän plats, eftersom de inte tillför någon viktig information utan istället konkurrerar med viktiga budskap som tex verksamhetsskyltar och hänvisningsskyltar. Det finns även risk för att de äventyrar trafiksäkerheten. Reklamskyltar tillför sällan något positivt till en plats, bla på grund av att de inte är anpassade till platsen utan istället är tänkta att sticka ut och fånga uppmärksamhet. De är sällan utformade med omsorg och innehåller relativt ofta mycket text och färg. Enstaka skyltar påverkar inte stadsbilden avsevärt men börjar reklamskyltar beviljas ut mot gata, väg eller allmän plats är risken stor att det ger ett störande, skräpigt och billigt intryck. Alla ska behandlas lika inför lagen, så tillåts en reklamskylt blir svårt och tidskrävande att styra skyltutbredningen längs vägar, gator och på allmän plats. Reklamskyltar tappar också sin funktion om skyltmängden blir stor då det blir svårt att urskilja eller ta till sig något budskap. Den enda funktion de då fyller är som inkomstkälla.

11 11 forts 102, Loglängan 4 Stadsarkitektkontoret anser att reklamskyltar bör hänvisas till platser inom en fastighet och riktas till dem som besöker aktuell verksamhet tex livsmedelsreklam på parkeringsplatser och byggnader som är avsedda för livsmedelshandel. Stadsarkitektkontoret anser att ansökan inte kan beviljas eftersom vepan föreslås placeras på mark som inte får bebyggas och då den på grund av sin storlek (15 kvadratmeter) dessutom utgör ett dominerande inslag i landskapsbilden och då den även kan inverka negativt på trafiksäkerheten genom att dra uppmärksamhet till sig. Beslutsunderlag Översiktskarta Mail inkommet Situationsplan och redovisning av skylttexttext, instämplade Beslut Byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för uppsättning av reklamvepa, då den strider mot gällande detaljplan och då den inte uppfyller kraven i Plan- och bygglagen kap 3 1 och 2. Besvärshänvisning Sökanden ges besvärshänvisning över detta beslut. Biläggs underrättelse enligt PBL 8:27 hur man överklagar byggnadsnämndens beslut.

12 12 BN 103 Dnr Förslag till Ändring av detaljplan för fastigheten Trasten 8 i Ängelholms stad, Ängelholms kommun Ärendebeskrivning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en användning av befintliga lokaler för även bostadsändamål. Området är sedan tidigare planlagt för handel, på platsen har det tidigare funnits en frisörsalong. Förutsättning I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2004, är planområdet utpekat som befintlig blandad bebyggelse för bostäder, service och arbetsplatser. Gällande detaljplan har tidigare medgivit en användning för endast handelsändamål för rubricerad fastighet. Omkringliggande fastigheter används i enlighet med gällande detaljplan för både handels-, kontors-, bostadsändamål. Ändringen avser tillägg för bostadsändamål för fastigheten Trasten 8 så att permanent bygglov för bostadsändamål är möjligt att bevilja. Tidigare beslut Byggnadsnämnden beslutade att uppdra åt stadsarkitektkontoret att påbörja ny planprocess för Trasten 8 med handläggning enligt enkelt planförfarande. Vidare beslutades i byggnadsnämnden den 20 april 2010 att sända föreliggande handlingar på samråd. Ställningstagande Stadsarkitektkontoret har utarbetat ett särskilt utlåtande efter samrådet, vilken inte föranlett några ändringar. Planhandlingar bedöms därmed föreligga i den omfattning och i det skick att de kan föras fram för antagande i Byggnadsnämnden. Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att anta de upprättade antagandehandlingarna i form av tillägg till plan- och genomförandebeskrivning, tillägg till plankarta med bestämmelser och särskilt utlåtande. Beslutsunderlag Tillägg till plankarta med bestämmelser, tillägg till planbeskrivning och genomförandebeskrivning samt särskilt utlåtande.

13 13 BN 104 Dnr Bassholma x:x Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus/jaktstuga Ärendebeskrivning Ansökan om förhandsbesked avser nybyggnad av enbostadshus/jaktstuga. Enligt ansökan planeras en byggnadsyta om ca 50 kvm och att byggnaden ska uppföras i trä. Sökande avser anlägga enskilt avlopp (trekammarbrunn med vidhängande infiltration). Infart till fastigheten/byggnation ska ske från befintlig skogsväg i norr. Förutsättningar Föreslagen plats/fastighet ligger; Utanför samlad bebyggelse och utanför detaljplan. Inom stort opåverkat område ( områdena skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär ) Skogsmark (klass 3 av 3) ny spridd bebyggelse utan kontakt med befintlig sådan får i princip ej tillkomma Inom landskapskaraktär Q; den småkuperade skogsbygden. Enligt Ängelholms kommuns översiktsplan föreslås tillkommande bebyggelse på landsbygden i första hand lokaliseras i direkt visuell och funktionell närhet till befintliga mindre samhällen och i andra hand i direkt anslutning till övrig befintlig landsbygdsbebyggelse. Bygg- och planeringsunderlag; Hus på landet att bygga nytt i kulturlandskapet Samråd/grannyttrande Berörda grannar och myndigheter har underrättats och beretts möjlighet att inkomma med synpunkter. Bassholms - Ramnasjön - Rävakärr Vägsamfällighet erinrar om att höjningar av vägens standard svarar fastighetsägaren själv för. Miljökontoret erinrar om att avloppet är tillståndspliktigt. Inga synpunkter i övrigt inkom under utsatt tid. Ställningstagande Enligt Plan- och Bygglagen 2 kap 1 skall; Mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov Enligt Plan- och Bygglagen 2 kap 3 skall; Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till; 1. de boendes och övrigas hälsa, 2. jord-, berg- och vattenförhållande,

14 14 forts 104, Bassholma x:x 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice, 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar. 5. risken för olyckor, översvämningar och erosion. Kontoret anser att rubricerad ansökan strider mot plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 1, 3 och Ängelholm kommuns Översiktsplan 2004 samt Miljöbalken (MB) 3 kap 1, 2 genom; att platsen är lokaliserad inom ett område som är markerat som större opåverkat område Enligt kommunens översiktsplan 04 skall förändringar som påverkar karaktären undvikas. Inom området skall skogbruket prioriteras. En ny enskild byggnadsplacering (med avloppsanlägg.) helt avskild från övrig bebyggelse bedöms inte uppfylla översiktsplan 04 intentioner för markerat område. Nuvarande markanvändning bör därför ges företräde. (enligt PBL 2 kap 1 ) att platsen är lokaliserad inom ett område som är markerat som skogsmark. Enligt kommunens översiktsplan 04 skall skogsmark (klass 3 av 3) i princip undantas från ny spridd bebyggelse utan kontakt med befintlig. Enligt översiktsplan 04 skall skogsbrukets intressen prioriteras. (Kammarrätten i Göteborg har tidigare meddelat avslag för exploatering i skogsmark utifrån översiktsplan 04 intentioner). Åtgärden bedöms kunna påtagligt skada områdets helhetsvärde (enligt PBL 2 kap 1 ) att platsen för ny bebyggelse inte uppfyller det allmänna resonemang som förs i byggoch planeringsunderlaget Hus på landet att bygga nytt i kulturlandskapet nytillkommande bebyggelse på landsbygden skall i första hand lokaliseras i direkt anslutning till befintlig sådan. Föreslagen placering inne i större sammanhängande skogsområde bedöms i större utsträckning påverka områdets helhetsvärde (enligt PBL 2 kap 1 samt MB 3 kap 1 ) att platsen för byggnation ligger inom större sammanhängande skogsområde. En exploatering inne i vegetationen bedöms därmed inte som den mest lämpade markanvändningen med hänsyn till beskaffenhet och läge. Stora markområde som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdets karaktär.(enligt PBL 2 kap 1 samt MB 3 kap 1 ) att ansökan med hänsyn till ovan nämnda inte kan bedömas gå att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna och att föreslagen exploatering bedöms påtagligt påverka områdets karaktär. (enligt PBL 2 kap 1, MB 3 kap 1-2 )

15 15 forts 104, Bassholma x:x Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att som förhandsbesked, enligt plan- och bygglagen 8 kap 34, förklara att den sökta åtgärden inte kan tillåtas. Underrättelse om beslut Sökande ges besvärshänvisning över detta beslut. Underrättelse om hur man överklagar enligt 8 kap 27 plan- och bygglagen biläggs. Beslutsunderlag A. Ansökningshandling B. Situationsplan C. Översiktskarta x 2

16 16 BN 105 Dnr Magnarp 2:41 Begäran om planändring Ärendebeskrivning En begäran om planändring har inkommit från fastighetsägaren till Magnarp 2:41. Sökande har en önskan om att bygga till sitt bostadshus, bygglovsavdelningen har konstaterat att någon mindre avvikelse inte är aktuell. Planändringen skulle syfta till att reglera marken från parkmark (allmän platsmark) till kvartersmark och kunna resultera i en bättre fastighetsindelning anpassad till förutsättningarna på platsen med hänsyn till befintlig stenmur. Planändringen skulle ge möjlighet till större tomt och därmed större byggrätt. Kommunledningskontoret har kontaktats avseende markförsäljning och bedömt det som möjligt att genomföra under förutsättning att detaljplanen ändras. Även närboende har kontaktats. Stadsarkitektkontoret har besökt platsen och gör bedömningen att området som är aktuellt för planändring är rimligt att ändra från allmän plats mark (park) till kvartersmark (B). Förutsättningar Området är sedan tidigare planlagt med detaljplan B 531 (allmän platsmark, park) utan återstående genomförandetid. Tomtindelning finns ej för området. Ställningstagande Kontoret anser det rimligt att detaljplanen för området ändras för att anpassas till förhållanden på platsen och möjliggöra för större fastighet. Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att uppdra åt stadsarkitektkontoret att påbörja planprocessen för ändring av detaljplanen för Magnarp 2:41. Beslutsunderlag A. Ansökan om planändring B. Översiktskarta C. Situationsplan (preliminärt planområde markerat) D. Utdrag detaljplan B 531

17 17 BN 106 Ingelstorp 22:1 Ansökan om bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad till verkstad. Ärendebeskrivning Ansökan avser bygglov för ändrad användning av befintlig ekonomibyggnad på 1620 kvm till maskinverkstad/däckverkstad. Förutsättningar Föreslagen plats/fastighet ligger; Utanför samlad bebyggelse. Den aktuella marken är klassad som åkermark klass 9 i översiktsplanen. Samråd/grannyttrande Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan, ingen erinran har inkommit. Räddningstjänsten, miljökontoret och vägsamfälligheten har tillstyrkt ansökan. Ställningstagande Enligt Plan- och Bygglagen 2 kap 1 skall; Mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Kontoret anser det rimligt att tillstyrka rubricerad ansökan om bygglov för ändrad användning till verkstad då verksamheten tangerar en bygglovsfri ekonomibyggnad. Beslutsunderlag A. Ansökan om bygglov med tillhörande handlingar B. Remisser Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att bevilja bygglov med stöd av Plan- och Bygglagens bestämmelser i 8 kap 12 för ändrad användning till verkstad om 1620 kvm. Villkor: Räddningstjänstens och miljökontorets yttranden skall följas. att meddela Lantmäterimyndigheten i Skåne län att den sökta fastighetsregleringen kan godkännas i enlighet med 3 kap 1, 3 fastighetsbildningslagen.

18 18 BN 107 Dnr Tallen 8 - ansökan om tidsbegränsad ändrad användning av enbostadshus till förskola. Sven Sollenbring (kd) lämnar sammanträdet under detta ärenden p g a jäv. Richard Åkesson (kd) går in som ledamot istället. Ärendebeskrivning Ärendet avser tidsbegränsad ändrad användning för enbostadshus till förskola i två år t.o.m Enligt beskrivning kommer verksamheten att bedrivas mellan klockan 6:30 och 18:00 och omfatta barn. Tomten ligger i ett centralt beläget område med villor och grönområden med bl.a. tennishall och scoutstuga. Två av tomtens sidor vetter mot grönområde. Byggnaden är en enplansvilla med källare. Källaren ingår inte i verksamheten. Entrén förses med handikappramp och ett nytt tillgängligt wc inrättas i byggnaden. Fastigheten har idag en stor stenlagd yta mot gatan för parkering och hämtning/lämning. Två platser för personal, två för föräldrar på besök och två korttidsplatser för hämtning och lämning redovisas på situationsplanen. Enligt Ängelholms kommuns parkeringsnorm fordras 6 parkeringsplatser per 1000 kvm BTA., vilket i detta fall skulle medföra 2 platser. En av dessa skulle kunna fungera som handikapplats. Förutsättningar Fastigheten omfattas av detaljplan B 44, lagakraftvunnen , betecknad ÖII TR. Ändamålet är bostads- och affärsändamål. Byggnadsnämnden må dock medgiva inredning av lokaler för hantverk. Byggnad får uppföras i två våningar och huvudbyggnad får inte uppföras i trä. Samråd/grannyttrande Berörda grannar liksom miljökontoret har hörts i ärendet. Av fyra hörda grannar har tre erinrat och framfört risk för olägenheter avseende trafik och ljud. Räddningstjänsten kan godkänna ansökan ur brandsynpunkt under förutsättning att påpekanden enligt yttrande följs. Miljökontoret har haft synpunkter på antalet barn i verksamhen i förhållande till den disponibla ytan.

19 19 forts 107, Tallen 8 Ställningstagande Området ligger centralt i Ängelholm och enligt byggnadsplanen för området tillåts bostäder samt affärs- och hantverksverksamhet. Förskoleverksamhet har inte stöd i planen, men enligt Boverkets Boken om detaljplan och områdesbestämmelser kan barnstugelokaler som är inrymda i flerbostadshus även räknas som komplement till boende. (Som barnstuga räknas daghem och fritidshem.) Att inrymma en mindre verksamhet med förskolebarn i en villa skulle kunna vara jämförbart och räknas som ett komplement till boendet. Vad gäller trafiken kommer en förskola att alstra en del biltrafik, men även en affär eller en hantverkslokal skulle kunna generera ett ökat trafikflöde. Olägenheten för de kringboende bedöms inte bli större än för en planenlig åtgärd i området. Kan bygglov inte lämnas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 11 får byggnadsnämnden lämna lov för en tidsbegränsad ändrad användning om sökanden så begär enligt 8 kap 14 Plan- och bygglagen. Enligt tidigare rättsfall (RÅ 1994 ref 13) för tillfällig användning av bostadshus till förskola under tio år, godtog regeringsrätten projektet som tillfällig åtgärd, då det tillkommit för att möta en tillfälligt ökad efterfrågan på förskoleplatser och att kostnaderna för att återställa byggnaden till bostad skulle bli begränsade. Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret föreslår byggnadsnämnden att besluta: att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av enbostadshus till förskola för maximalt 12 barn t.o.m med stöd av 8 kap 14 Plan- och bygglagen. Yrkande Kerstin Lindström (M) och Åsa Larsson (S) yrkar på bifall till kontorets förslag, men utan att begränsa lovet med antalet barn då detta regleras i annan lagstiftning. Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av enbostadshus till förskola t.o.m med stöd av 8 kap 14 Plan- och bygglagen.

20 20 forts 107, Tallen 8 Beslutsunderlag 1. ansökan 2. situationsplan, planer och fasader 3. verksamhetsbeskrivning och brev från sökanden 4. yttrande från räddningstjänsten respektive miljökontoret 5. grannyttranden. I övrigt gäller Stadsarkitektkontoret erinrar om att beslutet inte befriar sökande från skyldigheter enligt annan lagstiftning i enlighet med 8 kap 25 plan- och bygglagen. Bilaga: Blankett Information före igångsättning. Besvärshänvisning Ägarna till fastigheten Aspen x och x samt Tallen x ges besvärshänvisning enligt 8 kap 27 Plan- och bygglagen. Information om hur man överklagar översänds.

21 21 BN 108 Gånarp 3:9, ansökan om nybyggnad av stall Ärendebeskrivning Ärendet avser nybyggnad av stall om 106 kvm, för tre hästar. Fastigheten är belägen vid Gånarps Backaväg, bebyggd med ett mindre uthus och omfattar kvm. I norra delen finns även tre övernattningsstugor. Sökanden är bosatt på angränsande fastighet Gånarp 3:30. Ny infart till stallet anordnas från Gånarps Backaväg, söder om bostadsfastigheten. Stallbyggnaden placeras i anslutning till befintligt uthus och mur. Byggnaden muras och vitputsas. Gavlar och fönster av trä målas i faluröd färg och på taket läggs svart korrugerad plåt. Förutsättningar Fastigheten/platsen ligger; Utanför detaljplan, delvis inom samlad bebyggelse. Utgör skogsmark klass 1. Inom samrådsområde för vindkraft/master och hinderfria ytor för flygplatsen. Enligt översiktsplan 2004 föreslås tillkommande bebyggelse på landsbygden i första hand lokaliseras i direkt visuell och funktionell närhet till befintliga mindre samhällen och i andra hand i direkt anslutning till övrig befintlig landsbygdsbebyggelse. Samråd/grannyttrande Sökanden har hört berörda grannar och vägsamfälligheten vilka godkänt åtgärden. Miljökontoret tillstyrker med villkor. Ställningstagande Enligt Plan- och Bygglagen 2 kap 1 skall; Mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov Enligt Plan- och Bygglagen 2 kap 3 skall; Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till; 1. de boendes och övrigas hälsa, 2. jord-, berg- och vattenförhållande, 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice, 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar.

22 22 forts 108, Gånarp 3:9 Ställningstagande Bebyggelsen i området består av jordbruksfastigheter och bostadsfastigheter. Utmed Gånarps backaväg ligger mindre fastigheter, varav flera med hästverksamhet. Inom 150 meter finns fem bostadshus. Byggnadsplaceringen i nära läge till befintlig gårdsbebyggelse, stenmur och omgivande vegetation stämmer överens med det synsätt som kommunen framfört avseende tillkommande bebyggelse på landsbygden i översiktsplan Åtgärden avser endast komplementbyggnad. Åtgärdens konsekvenser bedöms inte påtagligt försvåra möjligheterna att på platsen i övrigt fortsättningsvis kunna bedriva ett rationellt skogsbruk enligt 3 kap 4 Miljöbalken. Ansökan bedöms gå att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 kap Miljöbalken och i övrigt uppfylla kraven i 2 kap 1, 3 Plan- och bygglagen samt vara förenlig med Ängelholm kommuns översiktsplan Byggnaden kan anses uppfylla 3 kap 1-2 Plan- och bygglagen. Beslutsunderlag 1. Ansökan 2. Situationsplan, plan och fasader 3. Yttrande från miljökontoret Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att bevilja bygglov med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 12 för stallbyggnad enligt ansökan. I övrigt gäller Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om lov. Lägeskontroll skall utföras när grundläggningen är klar, av personal med mätningsteknisk kompetens. Kontakta Thomas Bauer, Tekniska kontoret tel Intyg över utförd lägeskontroll skall inlämnas till byggnadsnämnden. Stadsarkitektkontoret erinrar om att beslutet inte befriar Er från skyldigheter enligt annan lagstiftning i enlighet med 8 kap 25 Plan och bygglagen. Miljökontorets yttrande ska följas.

23 23 forts 108, Gånarp 3:9 Bilaga: Blankett Information före igångsättning

24 24 BN 109 Kyrkogården 7:44, ändrad användning av lokal till pizzeria. Ärendebeskrivning Ärendet avser ändrad användning av lokaler för industriverksamhet till pizzeria/servering. Ändringen omfattar 60 kvm av en byggnad i ett plan om c:a 250 kvm, vidbyggd till ett mindre flerbostadshus med fyra lägenheter i två plan. Byggnaden ligger centralt i Hjärnarp vid allmän väg. Entrén till byggnaden ligger ut mot en offentlig parkeringsplats och det förutsätts att denna används för leveranser och parkering. Till byggnaden hör ett skärmtak som uppförts på allmän mark/parkeringsplatsen. Förutsättningar Fastigheten ligger: utanför plan inom samlad bebyggelse inom riksintresse för friluftslivet och det rörliga friluftslivet inom hinderfria ytor för flygplatsen inom samrådsområde för vindkraft och master Fastigheten är registrerad som industrifastighet. Samråd/grannyttrande Berörda grannar har hörts utan erinringar. Av sex tillskriva har tre svarat. Trafikverket har ingen erinran under förutsättning att parkeringsplatsen på fastigheten Kyrkogården 7:42 kan användas till kundparkering och att inga nya anslutningar till allmän väg skall göras. Miljökontoret har ej inkommit med yttrande. Ställningstagande Enligt Plan- och Bygglagen 2 kap 1 skall; Mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov Enligt Plan- och Bygglagen 2 kap 3 skall; Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till; 1. de boendes och övrigas hälsa, 2. jord-, berg- och vattenförhållande, 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice, 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar.

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-10. Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-12-10. Byggnadsnämnden 1 Plats och tid: Stadshuset, rum 429, 2013-12-10 kl 15:30-17.20 ande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C), ordf, dock ej 217 Christer Jönsson (M), dock ej 217 Alf Carlsson (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP)

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Foto, Copyright Daniel Kulander Förord Vad ska ses som sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder på landsbyggden eller

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-24 1/44 Plats och tid Stadshuset i Ängelholm, sammanträdesrum 429, tisdagen den 24 februari 2009 kl 09.00-11.45 och 13:15-16.00 Dagen inleds med besök på platsen Beslutande Carl-Gustaf Gudmundsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Dp 82-67 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7: Bk-8a: Bk-8b: Bk-9a: Bk-9b: Bk-10: Ck-1: Ck-2: Ck-3: Ck-4: Ck-5a: Ck-5b:

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun Denna handling har utarbetats av kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet genom: Gustav Hellund, planeringsarkitekt

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när?

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? När ska man ge bygglov? När ska en ansökan avslås? Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? PRÖVNING AV BYGGLOV I NYA PBL Elisabeth Ehrlén, Ehrlén Consulting

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer