Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl :00. Åsa Larsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson"

Transkript

1 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl :00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M), t o m 109 Ingrid Rigland (S) Lars Grönfeldt (FP) Lennart Ohlsson (M) Sven Sollenbring (KD), dock ej 107 Mats Olsson (S) Per Skantz (M) ersätter Anna Mörée (M) Christer Jönsson (M) ersätter Ianric Ivarsson (M) Rikard Åkesson (KD) ersätter Sven Sollenbring (KD) under 107, och ersätter Kerstin Lindström (M) fr o m 110 Utses att justera: Per Skantz och Åsa Larsson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare Inger Johansson Carl-Gustaf Gudmundsson Per Skantz Åsa Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Stadsarkitektkontoret Underskrift. Inger Johansson

2 2 Deltagarförteckning forts Övriga närvarande: Torgny Bergström (S) Ann-Britt Arvidsson (S) Sven Aidemark (FP) t o m 107 Bygglovhandläggare Katja Berg, Planarkitekt Johan Nilsson, Bygglovhandläggare Ari Ketola, 106 Bygglovarkitekt Åsa Öhrman Engvall, Planarkitekt Annika Cronsioe Planarkitekt Ralph Blomqvist, 116 Stadsarkitekt Sverker Tingdal Sekreterare Inger Johansson

3 3 Innehållsförteckning 98 Föredragningslistan 99 Information 100 Delegationsärenden 101 Ängelholm 5: Loglängan Trasten Bassholma x:x 105 Magnarp 2: Ingelstorp 22:1 107 Tallen Gånarp 3:9 109 Kyrkogården 7: Torlarp 3: Margretetorp 2: Munka Ljungby 20: Örnen Ny lagstiftning för brandfarliga och explosiva varor 115 Del av Ängelholm 5: Munka Ljungby 3: Klitterbyn Magnarp 55:1 119 Hjärnarp 3:23 m fl 120 Ärenden för kännedom

4 4 BN 98 Föredragningslistan Från föredragningslistan har följande ärenden utgått: - Tockarp 3:5 - Förmannen 4 - Ängelholm 3:136, Bahnhof Bar

5 5 BN 99 Information - Personalinformation, stadsarkitekten informerar om gällande situation på stadsarkitektkontoret. - Styrmodellen Ratten, planarkitekt Annika Cronsioe informerar om vad som gjorts, bl a har det tagits fram kvalitetsgarantier för stadsarkitektkontorets verksamhet. - Genomgång av tidplaner för detaljplaner och planprioritering.

6 6 BN 100 Delegerade ärenden Följande beslut som handlagts genom delegation anmäls, Bilaga 100 A. Byggnadsnämnden beslutar lägga delegationslistan till handlingarna.

7 7 BN 101 Ängelholm 5:16, ansökan om bygglov för uppsättning av digital reklamtavla Ärendebeskrivning Ängelholms FF ansöker om att få sätta upp en digital reklamtavla vid rondellen i anslutning till idrottsplatsen, på fastigheten Ängelholm 5:16. Tavlan är 3,84 meter bred och 2,3 meter hög och är tänkt att sitta på en höjd av 3,2 meter över marken. Sex alternativa lägen har angivits som tänkbara. Samtliga är tänkta att rikta sig mot rondellen där trafikströmningen är som störst. Avsikten är att tavlan även ska kunna vändas in mot arenan vid matchtillfällen. Tekniska kontoret har yttrat sig angående de föreslagna placeringarna och avstyrker bygglov med argumentet att denna typ av anordningar i en trafikmiljö där det är extra viktigt att av trafiksäkerhetsskäl vara uppmärksam är olämplig. Representanter från stadsarkitektkontoret, tekniska kontoret och ÄFF har besökt platsen tillsammans, med ambitionen att hitta en lämplig placering för tavlan. Enligt ÄFF är det enbart en placering som vänder sig mot rondellen där trafikflödet är som störst som är tänkbar. Enligt Tekniska kontoret är en placering som vänder sig mot rondellen otänkbar ur trafiksäkerhetssynpunkt. Stadsarkitektkontoret anser att trafiksäkerhetsaspekten inte kan kompromissas bort. Förutsättningar För området gäller detaljplan B40 samt B203, utan kvarvarande genomförandetid. Ställningstagande Stadsarkitektkontoret anser att denna typ av skylt, dvs skylt i anslutning till idrottsplats, bör vara anpassad till platsen både när det gäller utseende och skala samt vara placerad så att den inte äventyrar trafiksäkerheten eller medför betydande olägenhet för omgivningen. När det gäller budskapet på skylten är stadsarkitektkontorets ställningstagande att det är lämpligt med en skylt som upplyser om var idrottsplatsen finns och som inför matchtillfällen kompletteras med vem som spelar och eventuellt vem som sponsrar matchen. Permanenta reklamskyltar lämpar sig bättre inom idrottsanläggningen, enligt stadsarkitektkontorets syn. Stadsarkitektkontoret anser att aktuell ansökan om digital reklamtavla bör avslås eftersom den är olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt, enligt Tekniska kontorets yttrande, ett argument som väger tungt och inte bör kompromissas bort. Lysande och bildväxlande reklamanordningar utgör dessutom ett dominerande inslag i stadsbilden och reklambudskap som riktar sig mot allmän plats riskerar också att konkurrera ut viktiga budskap som tex hänvisningsskyltar och verksamhetsskyltar.

8 8 forts 101, Ängelholm 5:16 Bildväxlande och lysande anordningar kan även verka störande för omgivningen. Lämpligast vore en placering inom idrottsanläggningen eller eventuellt en placering som kan godtas ur trafiksäkerhetssynpunkt och som inte verkar störande för omgivningen. Beslutsunderlag Översiktskarta som visar tänkbara skyltplaceringar enligt ÄFF. Översiktskarta som visar tänkbara skyltplaceringar enligt Tekniska kontoret. Ansökningsblankett med bilagor, inkomna Mail med information om skärmen, inkommet Situationsplan som anger sex alternativa skyltplaceringar, inkommen Tjänsteutlåtande från Tekniska kontoret, inkommet Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret föreslår byggnadsnämnden besluta att avslå ansökan om bygglov för uppsättning av digital reklamskylt, då den inte uppfyller kraven i Plan- och bygglagen kap 3 1 och 2. Yrkande Alf Carlsson (M) yrkar på att bifalla ansökan om bygglov med tidsbegränsningen ett år och med placering inom befintligt skyltplank. Åsa Larsson (S) yrkar på avslag till ansökan enligt kontorets förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Alf Carlssons yrkande. Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för Alf Carlssons yrkande Nej- röst för Åsa Larssons yrkande Omröstningsresultat Med 8 ja-röster för Alf Carlssons yrkande mot 3 nej-röster för Åsa Larssons yrkande beslutar byggnadsnämnden i enlighet med Alf Carlssons yrkande.

9 9 forts 101, Ängelholm 5:16 Ledamot/tjänstgörande Ja-röst Nej-röst ersättare Carl-Gustaf Gudmundsson (C) X Per Skantz (M) X Åsa Larsson (S) X Alf Carlsson (M) X Kerstin Lindström (M) X Ingrid Rigland (S) X Lars Grönfeldt (FP) X Lennart Ohlsson (M) X Christer Jönsson (M) X Sven Sollenbring (KD) X Mats Olsson (S) X Summa 8 3 Beslut Byggnadsnämnden beslutar att bifalla ansökan om bygglov för uppsättning av digital reklamtavla med tidsbegränsningen ett år, t o m , med placering inom befintlig skyltarea, vilket innebär att delar av befintligt skyltplank måste nedmonteras och lämna plats för den digitala tavlan. Reservation Samtliga ledamöter i socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med hänsyn till trafiksäkerheten.

10 10 BN 102 Loglängan 4, ansökan om bygglov för uppsättning av reklamvepa Ärendebeskrivning Gullbergs Kontorscentrum AB ansöker om att få sätta upp en reklamvepa på fastigheten Loglängan 4, med placering mot väg E6. Vepan är 5 meter bred och 3 meter hög. Avståndet till väg E6 är ca 45 meter. Vepan är en kombinerad hänvisnings- och reklamskylt för Ittala Outlet i Höganäs. Förutsättningar För området gäller detaljplan B327, utan kvarvarande genomförandetid. Vepan föreslås placeras på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Ställningstagande Skyltar som visar att och var ett företag/verksamhet finns är viktiga både för näringsliv och allmänhet. Den här typen av skylt (verksamhetsskylt) bör placeras i direkt anslutning till verksamheten tex på fasad eller tomtmark och informera om aktuell verksamhet tex skyltar med företagsnamnet. I vissa lägen är det motiverat med storskaliga skyltar för att nå ut med budskapet tex vid större trafikleder och storskaliga verksamhetsområden. Hänvisningsskyltar, dvs skyltar som visar var en viss verksamhet är belägen, utgör ett viktigt komplement för de verksamheter som inte är synliga från omgivande vägar. Hänvisningsskyltar bör användas sparsamt så att viktiga skyltar (hänvisningsskyltar till företag som inte har ett exponerat läge och anläggningar som vänder sig till allmänheten tex sjukhus, parker och idrottsanläggningar) inte kommer bort i ett skylthav. Vepan i aktuell ansökan är en reklamskylt, dvs en skylt som marknadsför produkter eller verksamheter som inte har någon koppling till platsen. Stadsarkitektkontoret anser att denna typ av skyltar inte bör placeras ut mot väg, gata eller allmän plats, eftersom de inte tillför någon viktig information utan istället konkurrerar med viktiga budskap som tex verksamhetsskyltar och hänvisningsskyltar. Det finns även risk för att de äventyrar trafiksäkerheten. Reklamskyltar tillför sällan något positivt till en plats, bla på grund av att de inte är anpassade till platsen utan istället är tänkta att sticka ut och fånga uppmärksamhet. De är sällan utformade med omsorg och innehåller relativt ofta mycket text och färg. Enstaka skyltar påverkar inte stadsbilden avsevärt men börjar reklamskyltar beviljas ut mot gata, väg eller allmän plats är risken stor att det ger ett störande, skräpigt och billigt intryck. Alla ska behandlas lika inför lagen, så tillåts en reklamskylt blir svårt och tidskrävande att styra skyltutbredningen längs vägar, gator och på allmän plats. Reklamskyltar tappar också sin funktion om skyltmängden blir stor då det blir svårt att urskilja eller ta till sig något budskap. Den enda funktion de då fyller är som inkomstkälla.

11 11 forts 102, Loglängan 4 Stadsarkitektkontoret anser att reklamskyltar bör hänvisas till platser inom en fastighet och riktas till dem som besöker aktuell verksamhet tex livsmedelsreklam på parkeringsplatser och byggnader som är avsedda för livsmedelshandel. Stadsarkitektkontoret anser att ansökan inte kan beviljas eftersom vepan föreslås placeras på mark som inte får bebyggas och då den på grund av sin storlek (15 kvadratmeter) dessutom utgör ett dominerande inslag i landskapsbilden och då den även kan inverka negativt på trafiksäkerheten genom att dra uppmärksamhet till sig. Beslutsunderlag Översiktskarta Mail inkommet Situationsplan och redovisning av skylttexttext, instämplade Beslut Byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för uppsättning av reklamvepa, då den strider mot gällande detaljplan och då den inte uppfyller kraven i Plan- och bygglagen kap 3 1 och 2. Besvärshänvisning Sökanden ges besvärshänvisning över detta beslut. Biläggs underrättelse enligt PBL 8:27 hur man överklagar byggnadsnämndens beslut.

12 12 BN 103 Dnr Förslag till Ändring av detaljplan för fastigheten Trasten 8 i Ängelholms stad, Ängelholms kommun Ärendebeskrivning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en användning av befintliga lokaler för även bostadsändamål. Området är sedan tidigare planlagt för handel, på platsen har det tidigare funnits en frisörsalong. Förutsättning I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2004, är planområdet utpekat som befintlig blandad bebyggelse för bostäder, service och arbetsplatser. Gällande detaljplan har tidigare medgivit en användning för endast handelsändamål för rubricerad fastighet. Omkringliggande fastigheter används i enlighet med gällande detaljplan för både handels-, kontors-, bostadsändamål. Ändringen avser tillägg för bostadsändamål för fastigheten Trasten 8 så att permanent bygglov för bostadsändamål är möjligt att bevilja. Tidigare beslut Byggnadsnämnden beslutade att uppdra åt stadsarkitektkontoret att påbörja ny planprocess för Trasten 8 med handläggning enligt enkelt planförfarande. Vidare beslutades i byggnadsnämnden den 20 april 2010 att sända föreliggande handlingar på samråd. Ställningstagande Stadsarkitektkontoret har utarbetat ett särskilt utlåtande efter samrådet, vilken inte föranlett några ändringar. Planhandlingar bedöms därmed föreligga i den omfattning och i det skick att de kan föras fram för antagande i Byggnadsnämnden. Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att anta de upprättade antagandehandlingarna i form av tillägg till plan- och genomförandebeskrivning, tillägg till plankarta med bestämmelser och särskilt utlåtande. Beslutsunderlag Tillägg till plankarta med bestämmelser, tillägg till planbeskrivning och genomförandebeskrivning samt särskilt utlåtande.

13 13 BN 104 Dnr Bassholma x:x Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus/jaktstuga Ärendebeskrivning Ansökan om förhandsbesked avser nybyggnad av enbostadshus/jaktstuga. Enligt ansökan planeras en byggnadsyta om ca 50 kvm och att byggnaden ska uppföras i trä. Sökande avser anlägga enskilt avlopp (trekammarbrunn med vidhängande infiltration). Infart till fastigheten/byggnation ska ske från befintlig skogsväg i norr. Förutsättningar Föreslagen plats/fastighet ligger; Utanför samlad bebyggelse och utanför detaljplan. Inom stort opåverkat område ( områdena skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär ) Skogsmark (klass 3 av 3) ny spridd bebyggelse utan kontakt med befintlig sådan får i princip ej tillkomma Inom landskapskaraktär Q; den småkuperade skogsbygden. Enligt Ängelholms kommuns översiktsplan föreslås tillkommande bebyggelse på landsbygden i första hand lokaliseras i direkt visuell och funktionell närhet till befintliga mindre samhällen och i andra hand i direkt anslutning till övrig befintlig landsbygdsbebyggelse. Bygg- och planeringsunderlag; Hus på landet att bygga nytt i kulturlandskapet Samråd/grannyttrande Berörda grannar och myndigheter har underrättats och beretts möjlighet att inkomma med synpunkter. Bassholms - Ramnasjön - Rävakärr Vägsamfällighet erinrar om att höjningar av vägens standard svarar fastighetsägaren själv för. Miljökontoret erinrar om att avloppet är tillståndspliktigt. Inga synpunkter i övrigt inkom under utsatt tid. Ställningstagande Enligt Plan- och Bygglagen 2 kap 1 skall; Mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov Enligt Plan- och Bygglagen 2 kap 3 skall; Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till; 1. de boendes och övrigas hälsa, 2. jord-, berg- och vattenförhållande,

14 14 forts 104, Bassholma x:x 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice, 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar. 5. risken för olyckor, översvämningar och erosion. Kontoret anser att rubricerad ansökan strider mot plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 1, 3 och Ängelholm kommuns Översiktsplan 2004 samt Miljöbalken (MB) 3 kap 1, 2 genom; att platsen är lokaliserad inom ett område som är markerat som större opåverkat område Enligt kommunens översiktsplan 04 skall förändringar som påverkar karaktären undvikas. Inom området skall skogbruket prioriteras. En ny enskild byggnadsplacering (med avloppsanlägg.) helt avskild från övrig bebyggelse bedöms inte uppfylla översiktsplan 04 intentioner för markerat område. Nuvarande markanvändning bör därför ges företräde. (enligt PBL 2 kap 1 ) att platsen är lokaliserad inom ett område som är markerat som skogsmark. Enligt kommunens översiktsplan 04 skall skogsmark (klass 3 av 3) i princip undantas från ny spridd bebyggelse utan kontakt med befintlig. Enligt översiktsplan 04 skall skogsbrukets intressen prioriteras. (Kammarrätten i Göteborg har tidigare meddelat avslag för exploatering i skogsmark utifrån översiktsplan 04 intentioner). Åtgärden bedöms kunna påtagligt skada områdets helhetsvärde (enligt PBL 2 kap 1 ) att platsen för ny bebyggelse inte uppfyller det allmänna resonemang som förs i byggoch planeringsunderlaget Hus på landet att bygga nytt i kulturlandskapet nytillkommande bebyggelse på landsbygden skall i första hand lokaliseras i direkt anslutning till befintlig sådan. Föreslagen placering inne i större sammanhängande skogsområde bedöms i större utsträckning påverka områdets helhetsvärde (enligt PBL 2 kap 1 samt MB 3 kap 1 ) att platsen för byggnation ligger inom större sammanhängande skogsområde. En exploatering inne i vegetationen bedöms därmed inte som den mest lämpade markanvändningen med hänsyn till beskaffenhet och läge. Stora markområde som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdets karaktär.(enligt PBL 2 kap 1 samt MB 3 kap 1 ) att ansökan med hänsyn till ovan nämnda inte kan bedömas gå att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna och att föreslagen exploatering bedöms påtagligt påverka områdets karaktär. (enligt PBL 2 kap 1, MB 3 kap 1-2 )

15 15 forts 104, Bassholma x:x Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att som förhandsbesked, enligt plan- och bygglagen 8 kap 34, förklara att den sökta åtgärden inte kan tillåtas. Underrättelse om beslut Sökande ges besvärshänvisning över detta beslut. Underrättelse om hur man överklagar enligt 8 kap 27 plan- och bygglagen biläggs. Beslutsunderlag A. Ansökningshandling B. Situationsplan C. Översiktskarta x 2

16 16 BN 105 Dnr Magnarp 2:41 Begäran om planändring Ärendebeskrivning En begäran om planändring har inkommit från fastighetsägaren till Magnarp 2:41. Sökande har en önskan om att bygga till sitt bostadshus, bygglovsavdelningen har konstaterat att någon mindre avvikelse inte är aktuell. Planändringen skulle syfta till att reglera marken från parkmark (allmän platsmark) till kvartersmark och kunna resultera i en bättre fastighetsindelning anpassad till förutsättningarna på platsen med hänsyn till befintlig stenmur. Planändringen skulle ge möjlighet till större tomt och därmed större byggrätt. Kommunledningskontoret har kontaktats avseende markförsäljning och bedömt det som möjligt att genomföra under förutsättning att detaljplanen ändras. Även närboende har kontaktats. Stadsarkitektkontoret har besökt platsen och gör bedömningen att området som är aktuellt för planändring är rimligt att ändra från allmän plats mark (park) till kvartersmark (B). Förutsättningar Området är sedan tidigare planlagt med detaljplan B 531 (allmän platsmark, park) utan återstående genomförandetid. Tomtindelning finns ej för området. Ställningstagande Kontoret anser det rimligt att detaljplanen för området ändras för att anpassas till förhållanden på platsen och möjliggöra för större fastighet. Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att uppdra åt stadsarkitektkontoret att påbörja planprocessen för ändring av detaljplanen för Magnarp 2:41. Beslutsunderlag A. Ansökan om planändring B. Översiktskarta C. Situationsplan (preliminärt planområde markerat) D. Utdrag detaljplan B 531

17 17 BN 106 Ingelstorp 22:1 Ansökan om bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad till verkstad. Ärendebeskrivning Ansökan avser bygglov för ändrad användning av befintlig ekonomibyggnad på 1620 kvm till maskinverkstad/däckverkstad. Förutsättningar Föreslagen plats/fastighet ligger; Utanför samlad bebyggelse. Den aktuella marken är klassad som åkermark klass 9 i översiktsplanen. Samråd/grannyttrande Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan, ingen erinran har inkommit. Räddningstjänsten, miljökontoret och vägsamfälligheten har tillstyrkt ansökan. Ställningstagande Enligt Plan- och Bygglagen 2 kap 1 skall; Mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Kontoret anser det rimligt att tillstyrka rubricerad ansökan om bygglov för ändrad användning till verkstad då verksamheten tangerar en bygglovsfri ekonomibyggnad. Beslutsunderlag A. Ansökan om bygglov med tillhörande handlingar B. Remisser Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att bevilja bygglov med stöd av Plan- och Bygglagens bestämmelser i 8 kap 12 för ändrad användning till verkstad om 1620 kvm. Villkor: Räddningstjänstens och miljökontorets yttranden skall följas. att meddela Lantmäterimyndigheten i Skåne län att den sökta fastighetsregleringen kan godkännas i enlighet med 3 kap 1, 3 fastighetsbildningslagen.

18 18 BN 107 Dnr Tallen 8 - ansökan om tidsbegränsad ändrad användning av enbostadshus till förskola. Sven Sollenbring (kd) lämnar sammanträdet under detta ärenden p g a jäv. Richard Åkesson (kd) går in som ledamot istället. Ärendebeskrivning Ärendet avser tidsbegränsad ändrad användning för enbostadshus till förskola i två år t.o.m Enligt beskrivning kommer verksamheten att bedrivas mellan klockan 6:30 och 18:00 och omfatta barn. Tomten ligger i ett centralt beläget område med villor och grönområden med bl.a. tennishall och scoutstuga. Två av tomtens sidor vetter mot grönområde. Byggnaden är en enplansvilla med källare. Källaren ingår inte i verksamheten. Entrén förses med handikappramp och ett nytt tillgängligt wc inrättas i byggnaden. Fastigheten har idag en stor stenlagd yta mot gatan för parkering och hämtning/lämning. Två platser för personal, två för föräldrar på besök och två korttidsplatser för hämtning och lämning redovisas på situationsplanen. Enligt Ängelholms kommuns parkeringsnorm fordras 6 parkeringsplatser per 1000 kvm BTA., vilket i detta fall skulle medföra 2 platser. En av dessa skulle kunna fungera som handikapplats. Förutsättningar Fastigheten omfattas av detaljplan B 44, lagakraftvunnen , betecknad ÖII TR. Ändamålet är bostads- och affärsändamål. Byggnadsnämnden må dock medgiva inredning av lokaler för hantverk. Byggnad får uppföras i två våningar och huvudbyggnad får inte uppföras i trä. Samråd/grannyttrande Berörda grannar liksom miljökontoret har hörts i ärendet. Av fyra hörda grannar har tre erinrat och framfört risk för olägenheter avseende trafik och ljud. Räddningstjänsten kan godkänna ansökan ur brandsynpunkt under förutsättning att påpekanden enligt yttrande följs. Miljökontoret har haft synpunkter på antalet barn i verksamhen i förhållande till den disponibla ytan.

19 19 forts 107, Tallen 8 Ställningstagande Området ligger centralt i Ängelholm och enligt byggnadsplanen för området tillåts bostäder samt affärs- och hantverksverksamhet. Förskoleverksamhet har inte stöd i planen, men enligt Boverkets Boken om detaljplan och områdesbestämmelser kan barnstugelokaler som är inrymda i flerbostadshus även räknas som komplement till boende. (Som barnstuga räknas daghem och fritidshem.) Att inrymma en mindre verksamhet med förskolebarn i en villa skulle kunna vara jämförbart och räknas som ett komplement till boendet. Vad gäller trafiken kommer en förskola att alstra en del biltrafik, men även en affär eller en hantverkslokal skulle kunna generera ett ökat trafikflöde. Olägenheten för de kringboende bedöms inte bli större än för en planenlig åtgärd i området. Kan bygglov inte lämnas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 11 får byggnadsnämnden lämna lov för en tidsbegränsad ändrad användning om sökanden så begär enligt 8 kap 14 Plan- och bygglagen. Enligt tidigare rättsfall (RÅ 1994 ref 13) för tillfällig användning av bostadshus till förskola under tio år, godtog regeringsrätten projektet som tillfällig åtgärd, då det tillkommit för att möta en tillfälligt ökad efterfrågan på förskoleplatser och att kostnaderna för att återställa byggnaden till bostad skulle bli begränsade. Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret föreslår byggnadsnämnden att besluta: att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av enbostadshus till förskola för maximalt 12 barn t.o.m med stöd av 8 kap 14 Plan- och bygglagen. Yrkande Kerstin Lindström (M) och Åsa Larsson (S) yrkar på bifall till kontorets förslag, men utan att begränsa lovet med antalet barn då detta regleras i annan lagstiftning. Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av enbostadshus till förskola t.o.m med stöd av 8 kap 14 Plan- och bygglagen.

20 20 forts 107, Tallen 8 Beslutsunderlag 1. ansökan 2. situationsplan, planer och fasader 3. verksamhetsbeskrivning och brev från sökanden 4. yttrande från räddningstjänsten respektive miljökontoret 5. grannyttranden. I övrigt gäller Stadsarkitektkontoret erinrar om att beslutet inte befriar sökande från skyldigheter enligt annan lagstiftning i enlighet med 8 kap 25 plan- och bygglagen. Bilaga: Blankett Information före igångsättning. Besvärshänvisning Ägarna till fastigheten Aspen x och x samt Tallen x ges besvärshänvisning enligt 8 kap 27 Plan- och bygglagen. Information om hur man överklagar översänds.

21 21 BN 108 Gånarp 3:9, ansökan om nybyggnad av stall Ärendebeskrivning Ärendet avser nybyggnad av stall om 106 kvm, för tre hästar. Fastigheten är belägen vid Gånarps Backaväg, bebyggd med ett mindre uthus och omfattar kvm. I norra delen finns även tre övernattningsstugor. Sökanden är bosatt på angränsande fastighet Gånarp 3:30. Ny infart till stallet anordnas från Gånarps Backaväg, söder om bostadsfastigheten. Stallbyggnaden placeras i anslutning till befintligt uthus och mur. Byggnaden muras och vitputsas. Gavlar och fönster av trä målas i faluröd färg och på taket läggs svart korrugerad plåt. Förutsättningar Fastigheten/platsen ligger; Utanför detaljplan, delvis inom samlad bebyggelse. Utgör skogsmark klass 1. Inom samrådsområde för vindkraft/master och hinderfria ytor för flygplatsen. Enligt översiktsplan 2004 föreslås tillkommande bebyggelse på landsbygden i första hand lokaliseras i direkt visuell och funktionell närhet till befintliga mindre samhällen och i andra hand i direkt anslutning till övrig befintlig landsbygdsbebyggelse. Samråd/grannyttrande Sökanden har hört berörda grannar och vägsamfälligheten vilka godkänt åtgärden. Miljökontoret tillstyrker med villkor. Ställningstagande Enligt Plan- och Bygglagen 2 kap 1 skall; Mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov Enligt Plan- och Bygglagen 2 kap 3 skall; Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till; 1. de boendes och övrigas hälsa, 2. jord-, berg- och vattenförhållande, 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice, 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar.

22 22 forts 108, Gånarp 3:9 Ställningstagande Bebyggelsen i området består av jordbruksfastigheter och bostadsfastigheter. Utmed Gånarps backaväg ligger mindre fastigheter, varav flera med hästverksamhet. Inom 150 meter finns fem bostadshus. Byggnadsplaceringen i nära läge till befintlig gårdsbebyggelse, stenmur och omgivande vegetation stämmer överens med det synsätt som kommunen framfört avseende tillkommande bebyggelse på landsbygden i översiktsplan Åtgärden avser endast komplementbyggnad. Åtgärdens konsekvenser bedöms inte påtagligt försvåra möjligheterna att på platsen i övrigt fortsättningsvis kunna bedriva ett rationellt skogsbruk enligt 3 kap 4 Miljöbalken. Ansökan bedöms gå att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 kap Miljöbalken och i övrigt uppfylla kraven i 2 kap 1, 3 Plan- och bygglagen samt vara förenlig med Ängelholm kommuns översiktsplan Byggnaden kan anses uppfylla 3 kap 1-2 Plan- och bygglagen. Beslutsunderlag 1. Ansökan 2. Situationsplan, plan och fasader 3. Yttrande från miljökontoret Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att bevilja bygglov med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 12 för stallbyggnad enligt ansökan. I övrigt gäller Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om lov. Lägeskontroll skall utföras när grundläggningen är klar, av personal med mätningsteknisk kompetens. Kontakta Thomas Bauer, Tekniska kontoret tel Intyg över utförd lägeskontroll skall inlämnas till byggnadsnämnden. Stadsarkitektkontoret erinrar om att beslutet inte befriar Er från skyldigheter enligt annan lagstiftning i enlighet med 8 kap 25 Plan och bygglagen. Miljökontorets yttrande ska följas.

23 23 forts 108, Gånarp 3:9 Bilaga: Blankett Information före igångsättning

24 24 BN 109 Kyrkogården 7:44, ändrad användning av lokal till pizzeria. Ärendebeskrivning Ärendet avser ändrad användning av lokaler för industriverksamhet till pizzeria/servering. Ändringen omfattar 60 kvm av en byggnad i ett plan om c:a 250 kvm, vidbyggd till ett mindre flerbostadshus med fyra lägenheter i två plan. Byggnaden ligger centralt i Hjärnarp vid allmän väg. Entrén till byggnaden ligger ut mot en offentlig parkeringsplats och det förutsätts att denna används för leveranser och parkering. Till byggnaden hör ett skärmtak som uppförts på allmän mark/parkeringsplatsen. Förutsättningar Fastigheten ligger: utanför plan inom samlad bebyggelse inom riksintresse för friluftslivet och det rörliga friluftslivet inom hinderfria ytor för flygplatsen inom samrådsområde för vindkraft och master Fastigheten är registrerad som industrifastighet. Samråd/grannyttrande Berörda grannar har hörts utan erinringar. Av sex tillskriva har tre svarat. Trafikverket har ingen erinran under förutsättning att parkeringsplatsen på fastigheten Kyrkogården 7:42 kan användas till kundparkering och att inga nya anslutningar till allmän väg skall göras. Miljökontoret har ej inkommit med yttrande. Ställningstagande Enligt Plan- och Bygglagen 2 kap 1 skall; Mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov Enligt Plan- och Bygglagen 2 kap 3 skall; Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till; 1. de boendes och övrigas hälsa, 2. jord-, berg- och vattenförhållande, 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice, 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar.

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer