Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl :00. Åsa Larsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson"

Transkript

1 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl :00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M), t o m 109 Ingrid Rigland (S) Lars Grönfeldt (FP) Lennart Ohlsson (M) Sven Sollenbring (KD), dock ej 107 Mats Olsson (S) Per Skantz (M) ersätter Anna Mörée (M) Christer Jönsson (M) ersätter Ianric Ivarsson (M) Rikard Åkesson (KD) ersätter Sven Sollenbring (KD) under 107, och ersätter Kerstin Lindström (M) fr o m 110 Utses att justera: Per Skantz och Åsa Larsson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare Inger Johansson Carl-Gustaf Gudmundsson Per Skantz Åsa Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Stadsarkitektkontoret Underskrift. Inger Johansson

2 2 Deltagarförteckning forts Övriga närvarande: Torgny Bergström (S) Ann-Britt Arvidsson (S) Sven Aidemark (FP) t o m 107 Bygglovhandläggare Katja Berg, Planarkitekt Johan Nilsson, Bygglovhandläggare Ari Ketola, 106 Bygglovarkitekt Åsa Öhrman Engvall, Planarkitekt Annika Cronsioe Planarkitekt Ralph Blomqvist, 116 Stadsarkitekt Sverker Tingdal Sekreterare Inger Johansson

3 3 Innehållsförteckning 98 Föredragningslistan 99 Information 100 Delegationsärenden 101 Ängelholm 5: Loglängan Trasten Bassholma x:x 105 Magnarp 2: Ingelstorp 22:1 107 Tallen Gånarp 3:9 109 Kyrkogården 7: Torlarp 3: Margretetorp 2: Munka Ljungby 20: Örnen Ny lagstiftning för brandfarliga och explosiva varor 115 Del av Ängelholm 5: Munka Ljungby 3: Klitterbyn Magnarp 55:1 119 Hjärnarp 3:23 m fl 120 Ärenden för kännedom

4 4 BN 98 Föredragningslistan Från föredragningslistan har följande ärenden utgått: - Tockarp 3:5 - Förmannen 4 - Ängelholm 3:136, Bahnhof Bar

5 5 BN 99 Information - Personalinformation, stadsarkitekten informerar om gällande situation på stadsarkitektkontoret. - Styrmodellen Ratten, planarkitekt Annika Cronsioe informerar om vad som gjorts, bl a har det tagits fram kvalitetsgarantier för stadsarkitektkontorets verksamhet. - Genomgång av tidplaner för detaljplaner och planprioritering.

6 6 BN 100 Delegerade ärenden Följande beslut som handlagts genom delegation anmäls, Bilaga 100 A. Byggnadsnämnden beslutar lägga delegationslistan till handlingarna.

7 7 BN 101 Ängelholm 5:16, ansökan om bygglov för uppsättning av digital reklamtavla Ärendebeskrivning Ängelholms FF ansöker om att få sätta upp en digital reklamtavla vid rondellen i anslutning till idrottsplatsen, på fastigheten Ängelholm 5:16. Tavlan är 3,84 meter bred och 2,3 meter hög och är tänkt att sitta på en höjd av 3,2 meter över marken. Sex alternativa lägen har angivits som tänkbara. Samtliga är tänkta att rikta sig mot rondellen där trafikströmningen är som störst. Avsikten är att tavlan även ska kunna vändas in mot arenan vid matchtillfällen. Tekniska kontoret har yttrat sig angående de föreslagna placeringarna och avstyrker bygglov med argumentet att denna typ av anordningar i en trafikmiljö där det är extra viktigt att av trafiksäkerhetsskäl vara uppmärksam är olämplig. Representanter från stadsarkitektkontoret, tekniska kontoret och ÄFF har besökt platsen tillsammans, med ambitionen att hitta en lämplig placering för tavlan. Enligt ÄFF är det enbart en placering som vänder sig mot rondellen där trafikflödet är som störst som är tänkbar. Enligt Tekniska kontoret är en placering som vänder sig mot rondellen otänkbar ur trafiksäkerhetssynpunkt. Stadsarkitektkontoret anser att trafiksäkerhetsaspekten inte kan kompromissas bort. Förutsättningar För området gäller detaljplan B40 samt B203, utan kvarvarande genomförandetid. Ställningstagande Stadsarkitektkontoret anser att denna typ av skylt, dvs skylt i anslutning till idrottsplats, bör vara anpassad till platsen både när det gäller utseende och skala samt vara placerad så att den inte äventyrar trafiksäkerheten eller medför betydande olägenhet för omgivningen. När det gäller budskapet på skylten är stadsarkitektkontorets ställningstagande att det är lämpligt med en skylt som upplyser om var idrottsplatsen finns och som inför matchtillfällen kompletteras med vem som spelar och eventuellt vem som sponsrar matchen. Permanenta reklamskyltar lämpar sig bättre inom idrottsanläggningen, enligt stadsarkitektkontorets syn. Stadsarkitektkontoret anser att aktuell ansökan om digital reklamtavla bör avslås eftersom den är olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt, enligt Tekniska kontorets yttrande, ett argument som väger tungt och inte bör kompromissas bort. Lysande och bildväxlande reklamanordningar utgör dessutom ett dominerande inslag i stadsbilden och reklambudskap som riktar sig mot allmän plats riskerar också att konkurrera ut viktiga budskap som tex hänvisningsskyltar och verksamhetsskyltar.

8 8 forts 101, Ängelholm 5:16 Bildväxlande och lysande anordningar kan även verka störande för omgivningen. Lämpligast vore en placering inom idrottsanläggningen eller eventuellt en placering som kan godtas ur trafiksäkerhetssynpunkt och som inte verkar störande för omgivningen. Beslutsunderlag Översiktskarta som visar tänkbara skyltplaceringar enligt ÄFF. Översiktskarta som visar tänkbara skyltplaceringar enligt Tekniska kontoret. Ansökningsblankett med bilagor, inkomna Mail med information om skärmen, inkommet Situationsplan som anger sex alternativa skyltplaceringar, inkommen Tjänsteutlåtande från Tekniska kontoret, inkommet Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret föreslår byggnadsnämnden besluta att avslå ansökan om bygglov för uppsättning av digital reklamskylt, då den inte uppfyller kraven i Plan- och bygglagen kap 3 1 och 2. Yrkande Alf Carlsson (M) yrkar på att bifalla ansökan om bygglov med tidsbegränsningen ett år och med placering inom befintligt skyltplank. Åsa Larsson (S) yrkar på avslag till ansökan enligt kontorets förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Alf Carlssons yrkande. Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för Alf Carlssons yrkande Nej- röst för Åsa Larssons yrkande Omröstningsresultat Med 8 ja-röster för Alf Carlssons yrkande mot 3 nej-röster för Åsa Larssons yrkande beslutar byggnadsnämnden i enlighet med Alf Carlssons yrkande.

9 9 forts 101, Ängelholm 5:16 Ledamot/tjänstgörande Ja-röst Nej-röst ersättare Carl-Gustaf Gudmundsson (C) X Per Skantz (M) X Åsa Larsson (S) X Alf Carlsson (M) X Kerstin Lindström (M) X Ingrid Rigland (S) X Lars Grönfeldt (FP) X Lennart Ohlsson (M) X Christer Jönsson (M) X Sven Sollenbring (KD) X Mats Olsson (S) X Summa 8 3 Beslut Byggnadsnämnden beslutar att bifalla ansökan om bygglov för uppsättning av digital reklamtavla med tidsbegränsningen ett år, t o m , med placering inom befintlig skyltarea, vilket innebär att delar av befintligt skyltplank måste nedmonteras och lämna plats för den digitala tavlan. Reservation Samtliga ledamöter i socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med hänsyn till trafiksäkerheten.

10 10 BN 102 Loglängan 4, ansökan om bygglov för uppsättning av reklamvepa Ärendebeskrivning Gullbergs Kontorscentrum AB ansöker om att få sätta upp en reklamvepa på fastigheten Loglängan 4, med placering mot väg E6. Vepan är 5 meter bred och 3 meter hög. Avståndet till väg E6 är ca 45 meter. Vepan är en kombinerad hänvisnings- och reklamskylt för Ittala Outlet i Höganäs. Förutsättningar För området gäller detaljplan B327, utan kvarvarande genomförandetid. Vepan föreslås placeras på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Ställningstagande Skyltar som visar att och var ett företag/verksamhet finns är viktiga både för näringsliv och allmänhet. Den här typen av skylt (verksamhetsskylt) bör placeras i direkt anslutning till verksamheten tex på fasad eller tomtmark och informera om aktuell verksamhet tex skyltar med företagsnamnet. I vissa lägen är det motiverat med storskaliga skyltar för att nå ut med budskapet tex vid större trafikleder och storskaliga verksamhetsområden. Hänvisningsskyltar, dvs skyltar som visar var en viss verksamhet är belägen, utgör ett viktigt komplement för de verksamheter som inte är synliga från omgivande vägar. Hänvisningsskyltar bör användas sparsamt så att viktiga skyltar (hänvisningsskyltar till företag som inte har ett exponerat läge och anläggningar som vänder sig till allmänheten tex sjukhus, parker och idrottsanläggningar) inte kommer bort i ett skylthav. Vepan i aktuell ansökan är en reklamskylt, dvs en skylt som marknadsför produkter eller verksamheter som inte har någon koppling till platsen. Stadsarkitektkontoret anser att denna typ av skyltar inte bör placeras ut mot väg, gata eller allmän plats, eftersom de inte tillför någon viktig information utan istället konkurrerar med viktiga budskap som tex verksamhetsskyltar och hänvisningsskyltar. Det finns även risk för att de äventyrar trafiksäkerheten. Reklamskyltar tillför sällan något positivt till en plats, bla på grund av att de inte är anpassade till platsen utan istället är tänkta att sticka ut och fånga uppmärksamhet. De är sällan utformade med omsorg och innehåller relativt ofta mycket text och färg. Enstaka skyltar påverkar inte stadsbilden avsevärt men börjar reklamskyltar beviljas ut mot gata, väg eller allmän plats är risken stor att det ger ett störande, skräpigt och billigt intryck. Alla ska behandlas lika inför lagen, så tillåts en reklamskylt blir svårt och tidskrävande att styra skyltutbredningen längs vägar, gator och på allmän plats. Reklamskyltar tappar också sin funktion om skyltmängden blir stor då det blir svårt att urskilja eller ta till sig något budskap. Den enda funktion de då fyller är som inkomstkälla.

11 11 forts 102, Loglängan 4 Stadsarkitektkontoret anser att reklamskyltar bör hänvisas till platser inom en fastighet och riktas till dem som besöker aktuell verksamhet tex livsmedelsreklam på parkeringsplatser och byggnader som är avsedda för livsmedelshandel. Stadsarkitektkontoret anser att ansökan inte kan beviljas eftersom vepan föreslås placeras på mark som inte får bebyggas och då den på grund av sin storlek (15 kvadratmeter) dessutom utgör ett dominerande inslag i landskapsbilden och då den även kan inverka negativt på trafiksäkerheten genom att dra uppmärksamhet till sig. Beslutsunderlag Översiktskarta Mail inkommet Situationsplan och redovisning av skylttexttext, instämplade Beslut Byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för uppsättning av reklamvepa, då den strider mot gällande detaljplan och då den inte uppfyller kraven i Plan- och bygglagen kap 3 1 och 2. Besvärshänvisning Sökanden ges besvärshänvisning över detta beslut. Biläggs underrättelse enligt PBL 8:27 hur man överklagar byggnadsnämndens beslut.

12 12 BN 103 Dnr Förslag till Ändring av detaljplan för fastigheten Trasten 8 i Ängelholms stad, Ängelholms kommun Ärendebeskrivning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en användning av befintliga lokaler för även bostadsändamål. Området är sedan tidigare planlagt för handel, på platsen har det tidigare funnits en frisörsalong. Förutsättning I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2004, är planområdet utpekat som befintlig blandad bebyggelse för bostäder, service och arbetsplatser. Gällande detaljplan har tidigare medgivit en användning för endast handelsändamål för rubricerad fastighet. Omkringliggande fastigheter används i enlighet med gällande detaljplan för både handels-, kontors-, bostadsändamål. Ändringen avser tillägg för bostadsändamål för fastigheten Trasten 8 så att permanent bygglov för bostadsändamål är möjligt att bevilja. Tidigare beslut Byggnadsnämnden beslutade att uppdra åt stadsarkitektkontoret att påbörja ny planprocess för Trasten 8 med handläggning enligt enkelt planförfarande. Vidare beslutades i byggnadsnämnden den 20 april 2010 att sända föreliggande handlingar på samråd. Ställningstagande Stadsarkitektkontoret har utarbetat ett särskilt utlåtande efter samrådet, vilken inte föranlett några ändringar. Planhandlingar bedöms därmed föreligga i den omfattning och i det skick att de kan föras fram för antagande i Byggnadsnämnden. Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att anta de upprättade antagandehandlingarna i form av tillägg till plan- och genomförandebeskrivning, tillägg till plankarta med bestämmelser och särskilt utlåtande. Beslutsunderlag Tillägg till plankarta med bestämmelser, tillägg till planbeskrivning och genomförandebeskrivning samt särskilt utlåtande.

13 13 BN 104 Dnr Bassholma x:x Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus/jaktstuga Ärendebeskrivning Ansökan om förhandsbesked avser nybyggnad av enbostadshus/jaktstuga. Enligt ansökan planeras en byggnadsyta om ca 50 kvm och att byggnaden ska uppföras i trä. Sökande avser anlägga enskilt avlopp (trekammarbrunn med vidhängande infiltration). Infart till fastigheten/byggnation ska ske från befintlig skogsväg i norr. Förutsättningar Föreslagen plats/fastighet ligger; Utanför samlad bebyggelse och utanför detaljplan. Inom stort opåverkat område ( områdena skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär ) Skogsmark (klass 3 av 3) ny spridd bebyggelse utan kontakt med befintlig sådan får i princip ej tillkomma Inom landskapskaraktär Q; den småkuperade skogsbygden. Enligt Ängelholms kommuns översiktsplan föreslås tillkommande bebyggelse på landsbygden i första hand lokaliseras i direkt visuell och funktionell närhet till befintliga mindre samhällen och i andra hand i direkt anslutning till övrig befintlig landsbygdsbebyggelse. Bygg- och planeringsunderlag; Hus på landet att bygga nytt i kulturlandskapet Samråd/grannyttrande Berörda grannar och myndigheter har underrättats och beretts möjlighet att inkomma med synpunkter. Bassholms - Ramnasjön - Rävakärr Vägsamfällighet erinrar om att höjningar av vägens standard svarar fastighetsägaren själv för. Miljökontoret erinrar om att avloppet är tillståndspliktigt. Inga synpunkter i övrigt inkom under utsatt tid. Ställningstagande Enligt Plan- och Bygglagen 2 kap 1 skall; Mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov Enligt Plan- och Bygglagen 2 kap 3 skall; Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till; 1. de boendes och övrigas hälsa, 2. jord-, berg- och vattenförhållande,

14 14 forts 104, Bassholma x:x 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice, 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar. 5. risken för olyckor, översvämningar och erosion. Kontoret anser att rubricerad ansökan strider mot plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 1, 3 och Ängelholm kommuns Översiktsplan 2004 samt Miljöbalken (MB) 3 kap 1, 2 genom; att platsen är lokaliserad inom ett område som är markerat som större opåverkat område Enligt kommunens översiktsplan 04 skall förändringar som påverkar karaktären undvikas. Inom området skall skogbruket prioriteras. En ny enskild byggnadsplacering (med avloppsanlägg.) helt avskild från övrig bebyggelse bedöms inte uppfylla översiktsplan 04 intentioner för markerat område. Nuvarande markanvändning bör därför ges företräde. (enligt PBL 2 kap 1 ) att platsen är lokaliserad inom ett område som är markerat som skogsmark. Enligt kommunens översiktsplan 04 skall skogsmark (klass 3 av 3) i princip undantas från ny spridd bebyggelse utan kontakt med befintlig. Enligt översiktsplan 04 skall skogsbrukets intressen prioriteras. (Kammarrätten i Göteborg har tidigare meddelat avslag för exploatering i skogsmark utifrån översiktsplan 04 intentioner). Åtgärden bedöms kunna påtagligt skada områdets helhetsvärde (enligt PBL 2 kap 1 ) att platsen för ny bebyggelse inte uppfyller det allmänna resonemang som förs i byggoch planeringsunderlaget Hus på landet att bygga nytt i kulturlandskapet nytillkommande bebyggelse på landsbygden skall i första hand lokaliseras i direkt anslutning till befintlig sådan. Föreslagen placering inne i större sammanhängande skogsområde bedöms i större utsträckning påverka områdets helhetsvärde (enligt PBL 2 kap 1 samt MB 3 kap 1 ) att platsen för byggnation ligger inom större sammanhängande skogsområde. En exploatering inne i vegetationen bedöms därmed inte som den mest lämpade markanvändningen med hänsyn till beskaffenhet och läge. Stora markområde som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdets karaktär.(enligt PBL 2 kap 1 samt MB 3 kap 1 ) att ansökan med hänsyn till ovan nämnda inte kan bedömas gå att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna och att föreslagen exploatering bedöms påtagligt påverka områdets karaktär. (enligt PBL 2 kap 1, MB 3 kap 1-2 )

15 15 forts 104, Bassholma x:x Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att som förhandsbesked, enligt plan- och bygglagen 8 kap 34, förklara att den sökta åtgärden inte kan tillåtas. Underrättelse om beslut Sökande ges besvärshänvisning över detta beslut. Underrättelse om hur man överklagar enligt 8 kap 27 plan- och bygglagen biläggs. Beslutsunderlag A. Ansökningshandling B. Situationsplan C. Översiktskarta x 2

16 16 BN 105 Dnr Magnarp 2:41 Begäran om planändring Ärendebeskrivning En begäran om planändring har inkommit från fastighetsägaren till Magnarp 2:41. Sökande har en önskan om att bygga till sitt bostadshus, bygglovsavdelningen har konstaterat att någon mindre avvikelse inte är aktuell. Planändringen skulle syfta till att reglera marken från parkmark (allmän platsmark) till kvartersmark och kunna resultera i en bättre fastighetsindelning anpassad till förutsättningarna på platsen med hänsyn till befintlig stenmur. Planändringen skulle ge möjlighet till större tomt och därmed större byggrätt. Kommunledningskontoret har kontaktats avseende markförsäljning och bedömt det som möjligt att genomföra under förutsättning att detaljplanen ändras. Även närboende har kontaktats. Stadsarkitektkontoret har besökt platsen och gör bedömningen att området som är aktuellt för planändring är rimligt att ändra från allmän plats mark (park) till kvartersmark (B). Förutsättningar Området är sedan tidigare planlagt med detaljplan B 531 (allmän platsmark, park) utan återstående genomförandetid. Tomtindelning finns ej för området. Ställningstagande Kontoret anser det rimligt att detaljplanen för området ändras för att anpassas till förhållanden på platsen och möjliggöra för större fastighet. Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att uppdra åt stadsarkitektkontoret att påbörja planprocessen för ändring av detaljplanen för Magnarp 2:41. Beslutsunderlag A. Ansökan om planändring B. Översiktskarta C. Situationsplan (preliminärt planområde markerat) D. Utdrag detaljplan B 531

17 17 BN 106 Ingelstorp 22:1 Ansökan om bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad till verkstad. Ärendebeskrivning Ansökan avser bygglov för ändrad användning av befintlig ekonomibyggnad på 1620 kvm till maskinverkstad/däckverkstad. Förutsättningar Föreslagen plats/fastighet ligger; Utanför samlad bebyggelse. Den aktuella marken är klassad som åkermark klass 9 i översiktsplanen. Samråd/grannyttrande Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan, ingen erinran har inkommit. Räddningstjänsten, miljökontoret och vägsamfälligheten har tillstyrkt ansökan. Ställningstagande Enligt Plan- och Bygglagen 2 kap 1 skall; Mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Kontoret anser det rimligt att tillstyrka rubricerad ansökan om bygglov för ändrad användning till verkstad då verksamheten tangerar en bygglovsfri ekonomibyggnad. Beslutsunderlag A. Ansökan om bygglov med tillhörande handlingar B. Remisser Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att bevilja bygglov med stöd av Plan- och Bygglagens bestämmelser i 8 kap 12 för ändrad användning till verkstad om 1620 kvm. Villkor: Räddningstjänstens och miljökontorets yttranden skall följas. att meddela Lantmäterimyndigheten i Skåne län att den sökta fastighetsregleringen kan godkännas i enlighet med 3 kap 1, 3 fastighetsbildningslagen.

18 18 BN 107 Dnr Tallen 8 - ansökan om tidsbegränsad ändrad användning av enbostadshus till förskola. Sven Sollenbring (kd) lämnar sammanträdet under detta ärenden p g a jäv. Richard Åkesson (kd) går in som ledamot istället. Ärendebeskrivning Ärendet avser tidsbegränsad ändrad användning för enbostadshus till förskola i två år t.o.m Enligt beskrivning kommer verksamheten att bedrivas mellan klockan 6:30 och 18:00 och omfatta barn. Tomten ligger i ett centralt beläget område med villor och grönområden med bl.a. tennishall och scoutstuga. Två av tomtens sidor vetter mot grönområde. Byggnaden är en enplansvilla med källare. Källaren ingår inte i verksamheten. Entrén förses med handikappramp och ett nytt tillgängligt wc inrättas i byggnaden. Fastigheten har idag en stor stenlagd yta mot gatan för parkering och hämtning/lämning. Två platser för personal, två för föräldrar på besök och två korttidsplatser för hämtning och lämning redovisas på situationsplanen. Enligt Ängelholms kommuns parkeringsnorm fordras 6 parkeringsplatser per 1000 kvm BTA., vilket i detta fall skulle medföra 2 platser. En av dessa skulle kunna fungera som handikapplats. Förutsättningar Fastigheten omfattas av detaljplan B 44, lagakraftvunnen , betecknad ÖII TR. Ändamålet är bostads- och affärsändamål. Byggnadsnämnden må dock medgiva inredning av lokaler för hantverk. Byggnad får uppföras i två våningar och huvudbyggnad får inte uppföras i trä. Samråd/grannyttrande Berörda grannar liksom miljökontoret har hörts i ärendet. Av fyra hörda grannar har tre erinrat och framfört risk för olägenheter avseende trafik och ljud. Räddningstjänsten kan godkänna ansökan ur brandsynpunkt under förutsättning att påpekanden enligt yttrande följs. Miljökontoret har haft synpunkter på antalet barn i verksamhen i förhållande till den disponibla ytan.

19 19 forts 107, Tallen 8 Ställningstagande Området ligger centralt i Ängelholm och enligt byggnadsplanen för området tillåts bostäder samt affärs- och hantverksverksamhet. Förskoleverksamhet har inte stöd i planen, men enligt Boverkets Boken om detaljplan och områdesbestämmelser kan barnstugelokaler som är inrymda i flerbostadshus även räknas som komplement till boende. (Som barnstuga räknas daghem och fritidshem.) Att inrymma en mindre verksamhet med förskolebarn i en villa skulle kunna vara jämförbart och räknas som ett komplement till boendet. Vad gäller trafiken kommer en förskola att alstra en del biltrafik, men även en affär eller en hantverkslokal skulle kunna generera ett ökat trafikflöde. Olägenheten för de kringboende bedöms inte bli större än för en planenlig åtgärd i området. Kan bygglov inte lämnas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 11 får byggnadsnämnden lämna lov för en tidsbegränsad ändrad användning om sökanden så begär enligt 8 kap 14 Plan- och bygglagen. Enligt tidigare rättsfall (RÅ 1994 ref 13) för tillfällig användning av bostadshus till förskola under tio år, godtog regeringsrätten projektet som tillfällig åtgärd, då det tillkommit för att möta en tillfälligt ökad efterfrågan på förskoleplatser och att kostnaderna för att återställa byggnaden till bostad skulle bli begränsade. Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret föreslår byggnadsnämnden att besluta: att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av enbostadshus till förskola för maximalt 12 barn t.o.m med stöd av 8 kap 14 Plan- och bygglagen. Yrkande Kerstin Lindström (M) och Åsa Larsson (S) yrkar på bifall till kontorets förslag, men utan att begränsa lovet med antalet barn då detta regleras i annan lagstiftning. Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av enbostadshus till förskola t.o.m med stöd av 8 kap 14 Plan- och bygglagen.

20 20 forts 107, Tallen 8 Beslutsunderlag 1. ansökan 2. situationsplan, planer och fasader 3. verksamhetsbeskrivning och brev från sökanden 4. yttrande från räddningstjänsten respektive miljökontoret 5. grannyttranden. I övrigt gäller Stadsarkitektkontoret erinrar om att beslutet inte befriar sökande från skyldigheter enligt annan lagstiftning i enlighet med 8 kap 25 plan- och bygglagen. Bilaga: Blankett Information före igångsättning. Besvärshänvisning Ägarna till fastigheten Aspen x och x samt Tallen x ges besvärshänvisning enligt 8 kap 27 Plan- och bygglagen. Information om hur man överklagar översänds.

21 21 BN 108 Gånarp 3:9, ansökan om nybyggnad av stall Ärendebeskrivning Ärendet avser nybyggnad av stall om 106 kvm, för tre hästar. Fastigheten är belägen vid Gånarps Backaväg, bebyggd med ett mindre uthus och omfattar kvm. I norra delen finns även tre övernattningsstugor. Sökanden är bosatt på angränsande fastighet Gånarp 3:30. Ny infart till stallet anordnas från Gånarps Backaväg, söder om bostadsfastigheten. Stallbyggnaden placeras i anslutning till befintligt uthus och mur. Byggnaden muras och vitputsas. Gavlar och fönster av trä målas i faluröd färg och på taket läggs svart korrugerad plåt. Förutsättningar Fastigheten/platsen ligger; Utanför detaljplan, delvis inom samlad bebyggelse. Utgör skogsmark klass 1. Inom samrådsområde för vindkraft/master och hinderfria ytor för flygplatsen. Enligt översiktsplan 2004 föreslås tillkommande bebyggelse på landsbygden i första hand lokaliseras i direkt visuell och funktionell närhet till befintliga mindre samhällen och i andra hand i direkt anslutning till övrig befintlig landsbygdsbebyggelse. Samråd/grannyttrande Sökanden har hört berörda grannar och vägsamfälligheten vilka godkänt åtgärden. Miljökontoret tillstyrker med villkor. Ställningstagande Enligt Plan- och Bygglagen 2 kap 1 skall; Mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov Enligt Plan- och Bygglagen 2 kap 3 skall; Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till; 1. de boendes och övrigas hälsa, 2. jord-, berg- och vattenförhållande, 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice, 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar.

22 22 forts 108, Gånarp 3:9 Ställningstagande Bebyggelsen i området består av jordbruksfastigheter och bostadsfastigheter. Utmed Gånarps backaväg ligger mindre fastigheter, varav flera med hästverksamhet. Inom 150 meter finns fem bostadshus. Byggnadsplaceringen i nära läge till befintlig gårdsbebyggelse, stenmur och omgivande vegetation stämmer överens med det synsätt som kommunen framfört avseende tillkommande bebyggelse på landsbygden i översiktsplan Åtgärden avser endast komplementbyggnad. Åtgärdens konsekvenser bedöms inte påtagligt försvåra möjligheterna att på platsen i övrigt fortsättningsvis kunna bedriva ett rationellt skogsbruk enligt 3 kap 4 Miljöbalken. Ansökan bedöms gå att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 kap Miljöbalken och i övrigt uppfylla kraven i 2 kap 1, 3 Plan- och bygglagen samt vara förenlig med Ängelholm kommuns översiktsplan Byggnaden kan anses uppfylla 3 kap 1-2 Plan- och bygglagen. Beslutsunderlag 1. Ansökan 2. Situationsplan, plan och fasader 3. Yttrande från miljökontoret Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att bevilja bygglov med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 12 för stallbyggnad enligt ansökan. I övrigt gäller Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om lov. Lägeskontroll skall utföras när grundläggningen är klar, av personal med mätningsteknisk kompetens. Kontakta Thomas Bauer, Tekniska kontoret tel Intyg över utförd lägeskontroll skall inlämnas till byggnadsnämnden. Stadsarkitektkontoret erinrar om att beslutet inte befriar Er från skyldigheter enligt annan lagstiftning i enlighet med 8 kap 25 Plan och bygglagen. Miljökontorets yttrande ska följas.

23 23 forts 108, Gånarp 3:9 Bilaga: Blankett Information före igångsättning

24 24 BN 109 Kyrkogården 7:44, ändrad användning av lokal till pizzeria. Ärendebeskrivning Ärendet avser ändrad användning av lokaler för industriverksamhet till pizzeria/servering. Ändringen omfattar 60 kvm av en byggnad i ett plan om c:a 250 kvm, vidbyggd till ett mindre flerbostadshus med fyra lägenheter i två plan. Byggnaden ligger centralt i Hjärnarp vid allmän väg. Entrén till byggnaden ligger ut mot en offentlig parkeringsplats och det förutsätts att denna används för leveranser och parkering. Till byggnaden hör ett skärmtak som uppförts på allmän mark/parkeringsplatsen. Förutsättningar Fastigheten ligger: utanför plan inom samlad bebyggelse inom riksintresse för friluftslivet och det rörliga friluftslivet inom hinderfria ytor för flygplatsen inom samrådsområde för vindkraft och master Fastigheten är registrerad som industrifastighet. Samråd/grannyttrande Berörda grannar har hörts utan erinringar. Av sex tillskriva har tre svarat. Trafikverket har ingen erinran under förutsättning att parkeringsplatsen på fastigheten Kyrkogården 7:42 kan användas till kundparkering och att inga nya anslutningar till allmän väg skall göras. Miljökontoret har ej inkommit med yttrande. Ställningstagande Enligt Plan- och Bygglagen 2 kap 1 skall; Mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov Enligt Plan- och Bygglagen 2 kap 3 skall; Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till; 1. de boendes och övrigas hälsa, 2. jord-, berg- och vattenförhållande, 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice, 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Byggnadsnämnden. Utses att justera: Christer Jönsson och Lars Carlsson Paragrafer: 61-77. Sekreterare. Ordförande. Carl-Gustaf Gudmundsson.

Byggnadsnämnden. Utses att justera: Christer Jönsson och Lars Carlsson Paragrafer: 61-77. Sekreterare. Ordförande. Carl-Gustaf Gudmundsson. 1 Plats och tid: Rum 429 i Stadshuset, 2013-04-23 kl 13:15-16:45 ande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Sven Sollenbring (KD) Kjell Erixon (MP) Lars Carlsson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09:00 10:00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

BN protokoll 2014-01-28

BN protokoll 2014-01-28 BN protokoll 2014-01-28 Plats och tid: Stadshuset, rum 429, 2014-01-28, kl. 13:15 16.15 ande: Ersättare: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Per Skantz (M)

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Byggnadsnämnden. Christer Jönsson, (M) Kerstin Lindström (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark

Byggnadsnämnden. Christer Jönsson, (M) Kerstin Lindström (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark 1 Plats och tid: Stadshuset, rum 429, 2012-09-25 Kl 13:15 16:30 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson, (M) Åsa Larsson (S) Kerstin Lindström (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Kjell

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39 1 (12) Paragrafer 31-39 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 13:00-14:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Lodesjö (S) (ordförande) Torsten Johansson

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (16) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 16:20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Anders Skoog,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012

webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012 webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012 I detta avsnitt behandlas: a. Förhandsbesked / Villkorsbesked b. Lov utanför detaljplan / 2 kap c. Sammanhållen bebyggelse / ändring d.

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9) 2015-02-19 1(9) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre plan 13:30--14:00 Beslutande Wilhelm Bodmark (S), ordförande Barbro Axelsson (S) Sofia Karlsson (S) Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

1 (3) Protokoll BN 2013-01-22

1 (3) Protokoll BN 2013-01-22 1 (3) Protokoll BN 2013-01-22 1 Plats och tid: Stadshuset, rum 429, 2013-01-22 kl 13:15 15:30 ande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Åsa Larsson (S) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Kjell

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Sven-Ingvar Blixt (FP) Jörgen Johnsson (M) Lars Alm (S) Jörgen Sjöqvist (S)

Sven-Ingvar Blixt (FP) Jörgen Johnsson (M) Lars Alm (S) Jörgen Sjöqvist (S) 1 (10) Plats och tid Gruesalen, torsdagen den 31 mars 2016 kl 14:00-15:05 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S), Ordförande Liselott Ljung (S), 1:e vice ordförande Niels Madsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-01-21 kl 08.30-10.30 Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Vivianne Gustafsson (S), tjänstgörande

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Nybyggnad av garage och förråd

Nybyggnad av garage och förråd TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0010 Byggnadsnämnden Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage och förråd Förslag till beslut Bygglov beviljas

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig?

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig? Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL) så att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de allra flesta fall behöver du göra en anmälan till kommunen och

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (7) DP 545 MSN 2010/40-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 391 för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg (DP 391)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev LAGA KRAFT 2002-10-02 1 VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten 2002-05-08, rev 2002-08-15 Detaljplan för Edholma 1:135 Vaxholms stad, Stockholms län Dp 371 HANDLINGAR Handlingarna

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1. 2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen

Läs mer

Syfte Ändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Holland 3 och Holland 6 för att möjliggöra en ny fastighetsreglering.

Syfte Ändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Holland 3 och Holland 6 för att möjliggöra en ny fastighetsreglering. 2014-10-14 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/611 Upprättad: 2014-06-24 Laga Kraft: 2014-10-13 Ändring av detaljplan för HOLLAND 3 och 6 i Sölvesborgs stad, Sölvesborgs kommun

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer