BN protokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BN protokoll 2014-01-28"

Transkript

1 BN protokoll

2 Plats och tid: Stadshuset, rum 429, , kl. 13: ande: Ersättare: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Mats Olsson (S) Lars Carlsson (S) Sven Sollenbring (KD) ersätter Nicklas Oddson (KD) Lennart Ohlsson (M) ersätter Kjell Erixon (MP) Ann-Britt Arvidsson (S) ersätter Per Olof Jansson (EP) Eva Olsson (M) Rasmus Waak Brunkestam (C) Eva Salevid (FP) Sven Dahlberg (S) Övriga närvarande: Stadsarkitekt Pontus Swahn, Byggnadsinspektör Anna Nilsson, Bygglovhandläggare Veronica Kippner, Byggnadsinspektör Olof Martell, Planarkitekt Anna Hagljung, Bygglovarkitekt Johan Iacobi, Bygglovarkitekt Åsa Öhrman-Engvall, Bygglovarkitekt Johan Maniet, Planarkitekt Lena Johansson, Planarkitekt Annika Cronsioe, Sekreterare Inger Johansson. Utses att justera: Christer Jönsson, Lars Carlsson Paragrafer: 1-16 Sekreterare Ordförande Justerare _ Inger Johansson _ Carl-Gustaf Gudmundsson _ Christer Jönsson Lars Carlsson 1

3 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Stadsarkitektkontoret Underskrift Inger Johansson 2

4 Innehållsförteckning 1 Föredragningslistan 4 2 Delegationsärenden 2013 till BN 5 3 Lundvivan 1, olovlig rivning 6 4 Magnarp 2:154, ansökan om bygglov för uppsättning av mur/plank 7 5 Magnarp 2:154, olovligt byggande av mur/plank 8 6 Magnarp 55:65, olovligt byggande 9 7 Vejby 135:83, olovligt uppförande av murar och plank Kajutan 1 och Båtsmannen 3 m fl, detaljplan, beslut om samråd 12 9 Kajutan 6, ansökan om bygglov för nybyggnad av garage Ängelholm 5:42, ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad (lagertält) 11 Mars 2, ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, trygghetsboende (44 lgh) 12 Morkullan 17, ansökan om bygglov för invändig o utvändig ändring av flerbostadshus - inredning av vind med 9 lgh 13 Strövelstorp 6:27, förslag till detaljplan för del av Strövelstorp 6:27, Fritidsgårde, Strövelstorp, ST Vilhelmsfält 2:3 och 2:5, Planuppdrag Remiss - Revisorernas granskning av bygglovshandläggning Ärenden för kännedom 21 3

5 BN 1 Föredragningslistan Från dagens ärendelista stryks: - Industrimannen 5, då det olovliga upplaget är bortplockat godkänner föreslagen föredragningslista. 4

6 BN 2 Delegationsärenden Följande beslut som handlagts genom delegation anmäls, Bilaga 2 A. beslutar lägga delegationslistan till handlingarna. 5

7 BN 3 Dnr 2012/869 Lundvivan 1, olovlig rivning kom det till Stadsarkitektkontorets kännedom att rivning på rubricerad fastighet har påbörjats utan startbesked inkom ansökan om rivning. Rivningen omfattade befintligt växthus om 955kvm, samt komplementbyggnader om 126kvm. Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret Artikel Helsingborgs dagblad Inkommen skrivelse Flygfoto 2010 Situationsplan, planritningar samt fasadritningar växthus Hämtat ur arkiv beslutar: att enligt plan- och bygglagen 11:51 och 11:57, samt enligt plan- och byggförordningen 9:15 p.2 utdöma byggsanktionsavgift på kr till fastighetsägaren xxxxxxxxx xxxxxxxxx för att ha påbörjat lovpliktiga åtgärder avseende rivning av komplementbyggnader utan startbesked. att enligt plan- och bygglagen 11:56 inte utdöma någon byggsanktionsavgift för rivet växthus. Besvärshänvisning Fastighetsägaren till fastigheten Lundvivan 1 ges besvärshänvisning över detta beslut. Biläggs underrättelse enligt plan- och bygglagen 9 kap 41 hur man överklagar byggnadsnämndens beslut. 6

8 BN 4 Dnr 2013/536 Magnarp 2:154, ansökan om bygglov för uppsättning av mur/plank Enligt plan- och bygglagen 9 kap 31b får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Då hela muren och planket placeras på punktprickad mark kan inte detta anses som en liten avvikelse. Stadsarkitektkontoret anser därför att ansökan om bygglov bör avslås. Historik tillskrevs fastighetsägaren om olovligt uppförd mur, i direkt närhet till tomtgräns och med placering helt på prickmark (mark som ej får bebyggas) inkom ansökan om lov i efterhand skickades ärendet ut på grannhörande till berörda grannar. Erinran inkom från närmsta rågranne kontaktade sökanden stadsarkitektkontoret och meddelade att muren var demonterad visade platsbesöket att muren inte hade demonterats och att rättelse därmed inte ansågs vara utförd. Vid platsbesöket konstaterades även att muren löpte runt om hela poolen likt en stödmur, vilket anses vara bygglovpliktigt. Brev med begäran om komplettering av ritningar skickades ut I samband med utskicket översändes även närmsta grannes erinran för skriftligt bemötande. Sökanden valde att inte bemöta synpunkten. Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret Ansökan Plan- och fasadritningar Situationsplan beslutar: att avslå ansökan om uppförande av mur och plank samt även markuppfyllnad mellan pool och stödmur, då åtgärden inte kan ses som en liten avvikelse förenlig med detaljplanens syfte. Besvärshänvisning Sökanden ges besvärshänvisning över detta beslut. Biläggs underrättelse enligt plan- och bygglagen 9 kap 41 hur man överklagar byggnadsnämndens beslut. 7

9 BN 5 Dnr 2013/364 Magnarp 2:154, olovligt byggande av mur/plank , samt tillskrevs fastighetsägaren om olovligt uppförd mur. Möjlighet till rättelse, genom att demontera muren, sattes till Platsbesök visade på att muren inte hade demonterats och att rättelse därmed inte ansågs vara utförd. Muren är placerad runtom en pool. Muren betraktas som en stödmur, då marken kring poolen har fyllts upp. Muren skiftar i höjd, från 0,46meter till 1,0meter. Längs en kortsida och en långsida är brädor infästa ovanpå muren. Brädorna är att betrakta som plank. Sammanlagd höjd av mur och plank uppgår till 0,90meter. Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret Foto Situationsplan beslutar: att enligt plan- och bygglagen 11:51 och 11:57 p.1, samt enligt plan- och byggförordningen 9:12 p.8 utdöma byggsanktionsavgift på kr till fastighetsägaren xxxxxxxxx xxxxxxxxx för att ha uppfört mur och plank utan startbesked. att enligt plan- och bygglagen 11:51 och 11:57 p.1, samt enligt plan- och byggförordningen 9:17 utdöma byggsanktionsavgift på 2 771kr till fastighetsägaren xxxxxxxxx xxxxxxxxx för att avsevärt ha ändrat höjdläget utan startbesked. att ålägga fastighetsägaren xxxxxxxxx xxxxxxxxx att avlägsna muren, planket, samt markuppfyllnad innanför mur och plank, senast Om åtgärderna inte avlägsnas inom utsatt tid, kan frågan om ny byggsanktionsavgift komma att aktualiseras. Besvärshänvisning Fastighetsägaren till fastigheten Magnarp 2:154 ges besvärshänvisning över detta beslut. Biläggs underrättelse enligt plan- och bygglagen 9 kap 41 hur man överklagar byggnadsnämndens beslut. 8

10 BN 6 Dnr 2011/780 Magnarp 55:65, olovligt byggande På fastigheten Magnarp 55:65 startades ett tillsynsärende då det uppmärksammats att byggnation av en altan hade påbörjats. Altanen ska vid färdigställandet bestå av en plattform på 16 m 2 samt en landgång på 10,4 m 2. Altanen är utfört med trädäck och vilar på stolpar med varierande höjder på 2,2 4,25 m Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret Länsstyrelsens beslut från , dnr s beslut från , BN 8. Brev med ritningar samt bilder från Ulla och Walter Bengtsson, registrerat beslutar: att enligt Plan- och Bygglagen förelägga fastighetsägarna xxxxxxxxx personnummer xxxxxxxxx och xxxxxxxxx personnummer xxxxxxxxx om att riva uppförd byggnad/altan. att ovanstående föreläggande ska vara förenat med löpande vite om 2 000kr för vardera fastighetsägare för varje månad som förelagd åtgärd ej utförs, innebärande vite om 2 000kr per fastighetsägare om föreläggandet inte är uppfyllt , 4 000kr om föreläggandet inte är uppfyllt , 6 000kr om föreläggandet inte är uppfyllt , och så vidare. att skicka detta beslut om föreläggande till inskrivningsmyndigheten. Besvärshänvisning Fastighetsägarna till fastigheten Magnarp 55:65 ges besvärshänvisning över detta beslut. Biläggs underrättelse enligt plan- och bygglagen 9 kap 41 hur man överklagar byggnadsnämndens beslut. 9

11 BN 7 Dnr Vejby 135:83, olovligt uppförande av murar och plank Vid besök av dåvarande byggnadsinspektör xxxxxxxxx på fastigheten Vejby 135:83 med anledning av klart synbara åtgärder, konstaterades att det nybyggda bostadshuset var omgärdat av murar och stödmurar. I det bygglov som var beviljat på fastigheten ingick inga murar eller stödmurar. Fastighetsägaren har efter påpekande lämnat in en ansökan om lov, som sedan avslogs av byggnadsnämnden. Nämnden påförde även en byggnadsavgift på fastighetsägaren. Detta beslut överklagades till Länsstyrelsen som upphävde nämndens beslut i de delar murarna är belägna på sådan mark som får bebyggas enligt detaljplanen. Länsstyrelsen avslog överklagandet i de delar murarna är belägna på sådan mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen. Med andra ord ansåg Länsstyrelsen att bygglov ska beviljas endast på de delar som inte är belägna på i detaljplanen punktprickad mark. Vidare ansåg Länsstyrelsen att det är viktigt att det inte finns någon mur på området närmast vägarna för att bibehålla intrycket av skogstomter. Vid ett nytt platsbesök av undertecknad byggnadsinspektör konstaterades att även ett lovpliktigt plank hade uppförts på fastigheten. Planket var uppfört på aktuell fastighet längs en sträcka som gränsar mot Rödhakevägen samt längs en sträcka som gränsar mot fastigheten Vejby 135:210, ovanpå tidigare uppförd stödmur. Stadsarkitektkontoret har tidigare berett fastighetsägaren möjlighet till rättelse genom att avlägsna murar och plank i enlighet med Länsstyrelsens beslut samt att söka lov för resterande murar och plank. Dessa åtgärder har dock uteblivit. Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret Fotografier från platsbesök Fotografier från platsbesök Nybyggnadskarta från 2007 Planskiss över murar Åtgärdsplan över Vejby 135:83 Länsstyrelsens beslut från , dnr

12 forts 7/2014, Vejby 135:83 beslutar: att enligt ÄPBL 8 kap 2 samt enligt ÄPBL 10 kap. 12, 14 förelägga fastighetsägaren xxxxxxxxx personnummer xxxxxxxxx att vidta rättelse genom att i enlighet med den åtgärdsplan som ligger till grund för detta beslut avlägsna de murar, stödmurar och plank som har uppförts på fastigheten, samt att detta föreläggande enligt ÄPBL 10 kap. 18 ska vara förenat med löpande vite om kr för varje månad som förelagda åtgärder ej utförs, innebärande vite om kr om föreläggandet inte är uppfyllt , kr om föreläggandet inte är uppfyllt , kr om föreläggandet inte är uppfyllt , och så vidare. att enligt ÄPBL 8 kap 2 samt enligt ÄPBL 10 kap. 12, 14 förelägga fastighetsägaren xxxxxxxxx personnummer xxxxxxxxx att vidta rättelse genom att lämna in en komplett lovansökan, med därtill hörande handlingar, för de murar, stödmurar och plank som har markerats i den planskiss som ligger till grund för detta beslut, och som inte ska avlägsnas enligt tidigare nämnd åtgärdsplan, samt att detta föreläggande enligt ÄPBL 10 kap. 18 ska vara förenat med löpande vite om 5 000kr för varje månad som förelagda åtgärder ej utförs, innebärande vite om 5 000kr om föreläggandet inte är uppfyllt , kr om föreläggandet inte är uppfyllt , kr om föreläggandet inte är uppfyllt , och så vidare. att skicka detta beslut om föreläggande till inskrivningsmyndigheten enligt ÄPBL 10 kap. 22. Besvärshänvisning Fastighetsägaren till fastigheten Vejby 135:83 ges besvärshänvisning över detta beslut. Biläggs underrättelse enligt plan- och bygglagen 9 kap 41 hur man överklagar byggnadsnämndens beslut. 11

13 BN 8 Dnr 2012/837 Kajutan 1 och Båtsmannen 3 m fl, detaljplan, beslut om samråd beslutade att uppdra åt stadsarkitektkontoret att ändra detaljplanen nr 513 för kvarteret Kajutan och Skansen. Därefter har planområdets omfattning ändrats till att omfatta kvarteret Kajutan (förutom fastigheterna Kajutan 3, 14 och 15), kvarteret Båtsmannen samt fastigheterna Jungmannen 10 och 11. Syftet med detaljplanen är att stärka och bevara områdets karaktär. Framförallt gäller detta de stora fastigheterna inom kvarteret Kajutan. Syftet är också att öka byggrätten så att den bättre stämmer överens med fastigheternas storlek. Inom kvarteret Båtsmannen har önskemål inkommit om möjlighet till att stycka befintliga tomter. För att det ska bli möjligt måste gällande tomtindelning upphävas och utfartsförbudet mot Valhallsvägen ses över. Planförslaget möjliggör också styckning i den nordöstra delen av fastigheten Kajutan 1. Stadsarkitektkontorets tjänsteutlåtande , plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning samt illustrationskarta. beslutar: att godkänna det upprättade förslaget för samråd samt uppdra åt stadsarkitektkontoret att ställa ut förslaget för samråd, att detaljplanens genomförande ej bedöms medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i plan- och bygglagen 4 kap 34 eller Miljöbalken 6 kap

14 BN 9 Dnr 2013/620 Kajutan 6, ansökan om bygglov för nybyggnad av garage Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av garage, om 53 m 2 byggnadsarea, tillhörande enbostadshus. Garaget utförs med fasader av vitmålat tegel, tak av röda tegelpannor samt fönster och portar av ljusgråmålat trä. Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret Ansökan Situationsplan Plan-, fasad- och sektionsritningar Anmälan om kontrollansvarig beslutar: att ge bygglov enligt PBL 9 kap 31 b. Bilaga För byggnadsnämndens beslut gäller bifogas. 13

15 BN 10 Dnr 2013/817 Ängelholm 5:42, ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad (lagertält) Ärendet avser nybyggnad av ett lagertält om kvm på fastigheten som idag används för industriverksamhet. Tältet placeras på en upphöjd platå c:a 1 meter över befintlig mark. Tältduken är av plastbelagd och lackerad polyesterväv i ljusgrå kulör. Taket är helt vitt för att släppa in dagsljus. Bebyggd area är idag c:a kvm och med lagertältet blir 55,5 % av fastightens yta exploaterad. Avståndtill tomtgräns är 5 m i väster och 4 meter i söder. Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret Översiktskarta Ansökan med inkommen Situationsplan 1:800, situationsplan med mått och plushöjder 1:400 samt plan-, fasad- och sektionsritning inkommen Verksamhetsbeskrivning och offert inkommen beslutar: att delegera till stadsarkitekten att bevilja bygglov med stöd av PBL 9:33 för ansökt åtgärd när remissvaren och grannhöranden inkommit utan väsentliga erinringar och en certifierad kontrollansvarig anmälts. 14

16 BN 11 Dnr 2013/905 Mars 2, ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, trygghetsboende (44 lgh) Ärendet avser bygglov om nybyggnad av flerbostadshus (44 lgh) för äldre. Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret Ansökan om lov Ansökan om kontrollansvarig Nybyggnadskarta (1:400) Situationsplan A (1:400) Planer (1:100) Fasader (1:100) Sektioner (1:100) Brev: begäran om komplettering Remisser Mejl: sökande svar Brev: remiss svar Öresundskraft Brev: remiss svar Eon Köpekontrakt (KLK) och svar Brev: remiss svar Miljö kontoret beslutar: att bevilja bygglov enligt PBL kap 9:30. Bilaga För byggnadsnämndens beslut gäller bifogas. 15

17 BN 12 Dnr 2014/9 Morkullan 17, ansökan om bygglov för invändig o utvändig ändring av flerbostadshus - inredning av vind med 9 lgh Ärendet avser bygglov om invändig och utvändig ändring av flerbostadshus inredning av vind (9 lgh). Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret Ansökan om lov Ansökan om kontrollansvarig Planer (1:100) Fasader (1:100) Sektion (1:100) Brev: begäran om komplettering Remisser Grannyttrande beslutar: att bevilja bygglov enligt PBL kap 9:31b. Bilaga För byggnadsnämndens beslut gäller bifogas. 16

18 BN 13 Dnr 2013/5065 Strövelstorp 6:27, förslag till detaljplan för del av Strövelstorp 6:27, Fritidsgården, Strövelstorp beslutade att uppdra åt stadsarkitektkontoret att pröva föreslagna ändringar genom att upprätta detaljplan för del av fastigheten Strövelstorp 6:27 m fl. Syftet med detaljplanen är att ersätta en del av gällande detaljplan med A-ändamål för att möjliggöra en annan användning för delar av fastigheten. En ändring av A-ändamålet möjliggör en försäljning av fritidsgårdens byggnader vilket kommunstyrelsen har beslutat om. Den nya detaljplanen ska även reglera och möjliggöra äganderätt av mark för fastigheter som idag använder kommunal mark genom nyttjanderättsavtal. Detaljplanen ger en bred användningsmöjlighet i form av skola, kontor, handel och bostad för den gamla fritidsgårdens byggnader. Den del som idag nyttjas genom nyttjanderättsavtal regleras som kvartersmark för bostad men tillåter endast uppförande av komplementbyggnader. Detaljplanen har även skydds- och varsamhetsbestämmelser för de två gamla skolbyggnaderna. Dels ett rivningsförbud då byggnaderna ingår i kommunens bevarandeprogram och är av gott skick. Dels varsamhetsbestämmelser som reglerar vilka delar av byggnadernas karaktär som ska bevaras vid underhåll, ändring och tillbyggnad. Den 25 juni 2013 beslutade att godkänna det aktuella förslaget till detaljplan och att gå ut på samråd. Detaljplanen var ute på samråd mellan den 1 juli till den 12 augusti. I samband med samrådet kom det in en del synpunkter som har föranlett en del justeringar av detaljplanen. Dels har länsstyrelsen yttrat sig angående den stora byggrätten och därmed vad som blir möjligt att bygga intill de bevarandevärda byggnaderna. Trafikverket har också yttrat sig angående avståendet till den allmänna vägen samt en större reglering av in- och utfartsförbud. Detaljplanen har justerats vad gäller byggnadshöjd inom ett visst område, mer prickmark, utfartsförbud utmed Bankvägen samt bestämmelser om anpassning till den bevarandevärda bebyggelsen. Den 24 september 2013 beslutade att godkänna det upprättade förslaget för granskning samt att uppdra åt stadsarkitektkontoret att ställa ut förslaget för granskning. I samband med granskningen inkom ytterligare några synpunkter bland annat från Lantmäteriet om att begränsningen om minsta tomtstorlek enbart skulle gälla mark markerad som SHKB, Trafikverket stod fast vid sina synpunkter om avståndet till vägen samt in- och utfartsförbudet längs hela Bankvägen. Detaljplanen har nu justerats på dessa punkter. Trafikverket vidhöll 17

19 forts 13/2014, Strövelstorp 6:27 även synpunkten om att de önskar en specificering av markanvändningen då trafiksituationen anses påverkas beroende på vilken verksamhet som etableras, detaljplanen tillgodoser inte detta då den anses vara lämplig för alla de användningsområden som föreslås. Stadsarkitektkontorets tjänsteutlåtande, plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning samt samrådsredogörelse. beslutar: att godkänna de upprättade planhandlingarna i form av planbeskrivning, plankarta med planbestämmelser, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande samt skicka vidare handlingarna för antagande. 18

20 BN 14 Dnr 2013/916 Vilhelmsfält 2:3 och 2:5, Planuppdrag Kommunstyrelsen beslutade 12 december 2013, 332, att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta en detaljplan för en första exploateringsetapp inom Vilhelmsfält 2:3 och 2:5. Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret KS beslut beslutar: att uppdra åt stadsarkitektkontoret att påbörja detaljplanearbete i enlighet med Kommunstyrelsens beslut samt att en indelning av området i flera mindre detaljplaner bör göras i inledningen av arbetet. 19

21 BN 15 Dnr 2013/903 Remiss - Revisorernas granskning av bygglovshandläggning Kommunens revisorer har vid sammanträde beslutat anta revisionsrapport utförd av pwc såsom sin egen och överlämnat den till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Med anledning av de synpunkter som framförts i granskningen önskar revisorerna svar från byggnadsnämnden senast den 28 februari Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret Revisionsrapport daterad Stadsarkitektkontoret föreslår byggnadsnämnden besluta: att anta föreliggande tjänsteskrivelse som sin egen och överlämna den som sitt svar till kommunens revisorer. 20

22 BN 16 Ärenden för kännedom 1. Länsstyrelsens beslut gällande överklagande byggnadsnämndens beslut gällande kvarteret Sparrisen: Då godkänd typritning saknas för området beslutar byggnadsnämnden att den utformningen av uterummet som beviljades genom bygglov den 19 augusti 2012, alternativ 1, skall gälla som typritning. Länsstyrelsen upphäver det överklagande beslutet. 2. Förslag till detaljplan för Gånarp 43:1 m fl har vunnit laga kraft den 10 september Högsta Domstolens beslut gällande överklagande av bygglov för parkeringsplats på fastigheten Lasarettet 1. Högsta Domstolen meddelar inte prövningstillstånd. 4. Länsstyrelsens beslut gällande överklagande av byggnadsnämndens beslut att avslå en ansökan om bygglov för utvändig ändring på fastigheten Ausås 72:18. Ansökan avsåg kulörbyte från faluröd till grå av bostadshus beläget i grupphusbebyggelse. Länsstyrelsen upphäver byggnadsnämndens beslut och visar ärendet åter till byggnadsnämnden för vidare handläggning. Bilaga. 5. Förslag till detaljplan för fastigheten Ankan 12 m fl har vunnit laga kraft den 18 december Växjö Tingsrätts dom gällande överklagande av detaljplan avseende del av Barkåkra 50:3 m fl (Valhall Park Tvärbanan). Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. 21

Byggnadsnämnden. Utses att justera: Christer Jönsson och Lars Carlsson Paragrafer: 61-77. Sekreterare. Ordförande. Carl-Gustaf Gudmundsson.

Byggnadsnämnden. Utses att justera: Christer Jönsson och Lars Carlsson Paragrafer: 61-77. Sekreterare. Ordförande. Carl-Gustaf Gudmundsson. 1 Plats och tid: Rum 429 i Stadshuset, 2013-04-23 kl 13:15-16:45 ande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Sven Sollenbring (KD) Kjell Erixon (MP) Lars Carlsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Byggnadsnämnden. Åsa Larsson (S) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Kjell Erixon (MP) Mats Olsson

Byggnadsnämnden. Åsa Larsson (S) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Kjell Erixon (MP) Mats Olsson 1 Plats och tid: Stadshuset, rum 429, 2013-02-26 kl 13:15 15:35 ande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Kjell Erixon (MP) Mats Olsson (S) Lars Carlsson (S) Per

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

1 (3) Protokoll BN 2013-01-22

1 (3) Protokoll BN 2013-01-22 1 (3) Protokoll BN 2013-01-22 1 Plats och tid: Stadshuset, rum 429, 2013-01-22 kl 13:15 15:30 ande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Åsa Larsson (S) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Kjell

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Alf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, rum Grå, 2016-02-25, kl. 14:00-17:40. Anders Bengtsson. Tomas Fjellner

Myndighetsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, rum Grå, 2016-02-25, kl. 14:00-17:40. Anders Bengtsson. Tomas Fjellner Plats och tid: Stadshuset, rum Grå, 2016-02-25, kl. 14:00-17:40 Beslutande: Ersättare: Lars-Olle Tuvesson (S) Anders Bengtsson (EP) Tomas Fjellner (M) Niklas Klang (S) Pernilla Carlsson (S), dock ej 21

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/18 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-11.10 Ajournering 09.45-10.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Byggnadsförvaltningen 2014-11-11 kl 16.00

Byggnadsförvaltningen 2014-11-11 kl 16.00 1 Plats och tid, kl 14.00-15.25 i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Niklas Svalö (S) ordförande Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (C) Niels Madsen (M) Fredrik

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14 1 (19) Paragrafer 1-15 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv 1(16) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

2015-08-13, kl 14.20-16.15, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-08-13, kl 14.20-16.15, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.20-16.15, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Kai Christiansen (S) Alf Persson

Läs mer

2015-05-07, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-05-07, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Niels Madsen (M) Kai Christiansen (S) Alf Persson (S) Kerstin

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-10. Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-12-10. Byggnadsnämnden 1 Plats och tid: Stadshuset, rum 429, 2013-12-10 kl 15:30-17.20 ande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C), ordf, dock ej 217 Christer Jönsson (M), dock ej 217 Alf Carlsson (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP)

Läs mer

Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Bo Bengtsson (C)

Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Bo Bengtsson (C) Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-16:40 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M)

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 Författningssamling Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 RIKTLINJER FÖR ALTANER, UTEPLATSER OCH BALKONGER Ibland kan det vara svårt

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10) Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Claes-Eric Ericsson Stefan Andersson Iréne Frisk Owe

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Plats och tid: Beslutande: Brandstationen i Kisa Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson (c) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

Ärendelista Bn 808/2014

Ärendelista Bn 808/2014 Ärendelista Bn 808/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-11-19 Klockan: 9:00 - Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Justering Förslag: Ordinarie: Marcus Willén (MP) Ersättare: Linn Andersson (M) Tid:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1-15

Sammanträdesprotokoll 1-15 1 (13) Sammanträdesprotokoll 1-15 Sammanträdesdatum 26 januari 2012 Plats och tid Stadshuset, rum A 491, kl 13:00-14:15 Tjänstgörande ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Magnus Edström (MP) 1:e

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-06-04

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-06-04 1 (13) Paragrafer 59-69 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Torsten Johansson, ordförande Ann-Charlotte Pihl Larson Kent Lodesjö Roger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2011-03-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2011-03-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. åhjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 1 PI",,,h", Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen k1.15 :00-16:45 Ajournering 15 :45-16: 10 Beslutande Ledamöter Björn Bröne, ordförande (Fp) Knut Indebetou

Läs mer

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF)

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF) 1( 18) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 13 april 2015 kl. 13.30 16.45 Sida Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp) Peter

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, rum 429, 2014-11-18, kl. 13:15-16.15

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, rum 429, 2014-11-18, kl. 13:15-16.15 Plats och tid: Stadshuset, rum 429, 2014-11-18, kl. 13:15-16.15 ande: Ersättare: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M), dock ej 210 Alf Carlsson (M), dock ej 208 Per Skantz (M) Sven Aidemark

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift 227 Närvarande ledamöter Mattias Adolfson, (S), ordförande Lars Holmberg, (V) Gunilla Johansson, (S) Mats Mårtensson, (S) Roland Peterson, (S) Daphne Thuvesson, (MP) Daniel Strandberg, (MP) Rolf Wallergård,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-05-21 Innehåll 51 Tillkommande ärenden... 68 52 Föregående protokoll... 69 53 Delgivningar... 70 54 Ekonomiuppföljning av byggnadsnämndens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-11-19, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-11-18 om du inte kan justera. 1 (5) Datum 2013-11-08 Ärende Beslutsförslag

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.45 Beslutande: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn Parling Stefan

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-11-12, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD), Bn 140 Bn 153 Staffan Leuvèn, (C) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson (BP)

Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, 13:00-16:15 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN TALLEN 8, VILLA SÅ KUL, NYBROOMRÅDET, ÄNGELHOLMS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN TALLEN 8, VILLA SÅ KUL, NYBROOMRÅDET, ÄNGELHOLMS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN TALLEN 8, VILLA SÅ KUL, NYBROOMRÅDET, ÄNGELHOLMS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-26 1(14) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-05-26 kl 15.00 16.00 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Fredrik Ahl

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande 41-46 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande Gunnel

Läs mer

Byggnadsnämnden. Christer Jönsson, (M) Kerstin Lindström (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark

Byggnadsnämnden. Christer Jönsson, (M) Kerstin Lindström (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark 1 Plats och tid: Stadshuset, rum 429, 2012-09-25 Kl 13:15 16:30 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson, (M) Åsa Larsson (S) Kerstin Lindström (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Kjell

Läs mer

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström.

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström. Protokoll 1 (9) Plats och tid: Kulturens Hus, Rådhussalen, Hudiksvall Fredag den 11 september 2015, kloclan 10.00-10.50 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Olle Borgström, S, ordf Susanne Wilfer,

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-16.25 1 (21) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2004-12-16 1 (15) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Anders Påsse (c) 194-205 Göran Hallsten (c) 206-209 Berit Utberg (v) Ragnar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll xxx-markerade. 3-5 Plats och tid 9.00 9.30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2016-02-10 Sekreterare

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-05-10 kl 08.30-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Eveline Savik, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 24 mars 2015 kl. 08:30 10:50.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 24 mars 2015 kl. 08:30 10:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 24 mars 2015 kl. 08:30 10:50. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S) Sammanträdesdatum Sida 1/23 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 12.00 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf Tore Andersson (-) utgick under 96-97 Bength Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2014-03-24 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Ursel Borgcrantz (M) - ers Henrik Nilsson Bjarne Daa (S) - 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tillstånds- och myndighetsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Vrigstadsrummet 13:00-15:00 ande Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Kenneth Svensson (kd) Per-Otto Ivarsson (s) Lars-Ejert Steifeldt

Läs mer

Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut

Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-12-21 Dnr Sbn 2012-262 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Saga Wingård Samhällsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut FÖRSLAG

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(21) 2012-12-04

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(21) 2012-12-04 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(21) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 17.30-19.10 Paragrafer 178-195 Kristin Eriksson (C) ordförande, ej 195 Ulla Hurtig Nielsen (M) 1:e vice ordförande,

Läs mer

.. I1r... fjhjo. ...sdi(4.-iki~... rf-ts.s)i.. ' ... r.-::.~... :-:... ~ ;c-;; r~~ '( <2..- ... :~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

.. I1r... fjhjo. ...sdi(4.-iki~... rf-ts.s)i.. ' ... r.-::.~... :-:... ~ ;c-;; r~~ '( <2..- ... :~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL fjhjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sa mmanträdesdatum l PI", och t'd S tadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 17 :00-17:4 5 Beslutande Ledamöter Björn Bröne, ordfcirande (Fp) Göran Svensson (M) Lars-Erik

Läs mer

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2016-06-16 Plats och tid ande Övriga deltagare Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 Dan Avdic Karlsson (V), ordförande,

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka

Läs mer