Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37)"

Transkript

1 Sida 1(37) Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Göteborgs folkhögskola har haft en mycket positiv utveckling med ökad omsättning och ett positiv resultat för verksamhetsåret Detta har sin orsak i, att de statliga uppdragen där folkhögskolan i nära samverkan med Arbetsförmedlingen, startat ett flertal Studiemotiverande folkhögskolekurser samt i och med detta också erhållit ca 33 extra studieplatser till skolans allmänna linje för att kunna erbjuda en fortsättning för de som så önskat med studier på gymnasienivå. Vi har också fördubblat antagning till våra SFI-utbildningar samt inom detta område beviljats extra resurser från Skolverket för att ytterligare utveckla metod och pedagogik i vår SFIundervisning. I början av hösten genomförde Skolinspektionen en granskning av vår SFIverksamhet och detta gav ett utfall med bästa resultat. Stadsdelen Norra Hisingen har i nära samverkan med Göteborgs folkhögskola startat ett projekt för att möta deras behov av ett kunskapslyft för invånarna i stadsdelen. Projektet utgår från ett folkhälsoperspektiv och startade i augusti med tre parallella utbildningsinsatser med personlig assistent, SFI och SMF för ungdomar. Detta projekt kommer att fortsatt pågå också under Vi har också under detta år haft ett kontinuerligt pågående kvalitetsarbete där all personal är engagerad. I detta arbete arbetar vi med de framgångfaktorer som valts ut för året i en process med ständiga förbättringar. Vi har fortsatt utveckla vår hemsida och grafiska profil för att öka tillgängligheten och skapa ett intresse och engagemang för folkhögskolan och våra utbildningar. Vi arbetar också gemensamt i ett allt tätare samarbete med de övriga folkhögskolorna inom VGR inom marknadsföringsområdet med representation på utbildningsmässor, bokmässan och genom de studerandeambassadörer vi utbildar och som tar en aktiv del i detta praktiska arbete med att nå våra medborgare och presumtiva deltagare. Folkhögskolekansli Folkhögskolekansliet har under året bildats med start den 1 februari då tf förvaltningschef tillsattes. En plan för arbetet med bildandet av den gemensamma organisationen skapades av rektorsgruppen som består av rektorer för de sju regionsägda folkhögskolorna. Denna rektorsgrupp har utgjort ledningsgrupp för arbetet under hela Ett gränssnitt som hanterar uppgiftsfördelning mellan skola och kansli har upprättats samt därefter andra dokument som en följd av gränssnittsdokumentet. Det gemensamma kansliet består nu av 400 % tjänst som hanterar ledning, ekonomi, samverkan, IS/IT, och HR. Kansliet har sitt säte i Vänersborg och arbetar med gemensamma folkhögskolefrågor inom ramen för sitt uppdrag. Folkhögskolekansliet finns organisatoriskt under regionutvecklingsnämnden och rapporterar till utförarstyrelserna för de sju folkhögskolorna.

2 Sida 2(37) 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Nedan redovisas Göteborgs folkhögskolas övergripande uppdrag från staten, Kulturnämnden och styrelsen och aktiviteter kopplat till dessa. Statens fyra syften med statsbidraget till folkbildningen är: stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet Verksamheter inom följande områden utgör i särskild hög grad motiv för statens stöd: 1. Den gemensamma värdegrunden och alla människors lika värde 2. Det mångkulturella samhällets utmaningar 3. Den demografiska utmaningen 4. Det livslånga lärandet 5. Kulturen 6. Tillgänglighet och möjligheter för personer med funktionshinder 7. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa Regionalt uppdrag (Kulturnämnden Västra Götalandsregionen) Regionens sju folkhögskolor har en samlad kompetens som ger förutsättningar att vara en viktig aktör på vuxenutbildningens område. Genom att utveckla sin särart som folkbildare är skolorna en aktiv part i utvecklingen av den lokala kulturverksamheten. Utbudet av kurser beslutas av respektive skola, men folkhögskolorna har ett gemensamt ansvar att rikta sig till hela regionen. Folkhögskolorna prioriterar särskilt deltagare med låg formell utbildning och personer som står långt från arbetsmarknaden Utdrag ur Regionalt uppdrag för Göteborgs folkhögskola Göteborgs Folkhögskola ska i samråd med beställaren utveckla och följa upp tillgängligheten till verksamhetens resurser. Göteborgs Folkhögskola ska i samråd med beställaren utveckla och följa upp sin regionala roll för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling. Göteborgs Folkhögskola ska i samråd med beställaren utveckla och följa upp medborgarnas delaktighet i verksamheten.

3 Sida 3(37) I det regionala uppdraget har Göteborgs folkhögskola ett särskilt ansvar att fortsätta det interkulturella utvecklingsarbetet inom folkhögskolepedagogiken. En viktig del i detta är utvecklingen av ett system för validering av såväl utbildnings- som yrkeserfarenhet. Göteborgs folkhögskola ska ta initiativ till att stödja kompetensutvecklingen för småföretag i regionen. Utifrån det regionala uppdraget har följande strategiska mål och indikatorer överenskommits mellan kulturnämnden och Göteborgs Folkhögskola för perioden : Mål 1 Skolan som mötesplats Skolan vill vara en mötesplats för interkulturalitet och verka för att kursdeltagare såväl som andra deltagare i arrangemang på skolan skall erbjudas aktiviteter som tillvaratar interkulturaliteten i någon form på denna mötesplats. Indikator: a) Antal arrangemang som genomförs av Göteborgs folkhögskola eller i samverkan med Göteborgs folkhögskola under året. Svar: 17 Exempel: Öppet hus i Biskopsgården FOKUSframtid spridningskonferens för personal inom Arbetsmarknadsenheter Göteborgs stad och Folkhögskolor Språkcafé i samarbete med Biblioteket i Biskopsgården Vårväderstorgets dag i samarbete med företagsföreningen kring Våderstorget Under året har fritidsledarutbildningen genomfört ett arrangemang/konferens i möte med motsvarande utbildning på Skarpnäcks folkhögskola. Programmet innehöll två delar där föreningen Jämt i skolan stod för innehåll med fokus på jämställdhet och MBU (Människan bakom uniformen) hade en del kring det projekt man bedriver i Göteborgs stad. Göteborgs folkhögskola driver sedan många år ett vänskolesamarbete tillsammans med tre andra folkhögskolor i Göteborgsområdet och 4 folkhögskolor i Tanzania. Skolans lärare har under året arbetat för att stärka och förnya samarbetet med vår vänskola och återuppta det utbyte vi under många år bedrivit. Den 14 november genomförde allmän linjen en halv temadag där vi berättade om detta arbete. I samarbete med stadsdelen Norra Hisingen har skolan under höstterminen startat upp ett utbildnings- och folkhälsoprojekt i Backa. Den 21 oktober hade skolan en officiell invigning av projektet med bland annat sångframträdanden och teaterföreställning av

4 Sida 4(37) generationsteatern på Backa Folkets Hus där verksamheten är förlagd. se vidare under Medborgarperspektivet: Kulturell och interkulturell mötesplats Mål 2 Skolan som förändrare Skolan vill vara och är en utbildare med hög kvalité. Vi vill också vara och är en bra skola för deltagare på mycket olika nivåer från grundskolekompetens till eftergymnasial utbildning och småföretagarutbildningar. Indikator: a) Antal deltagare som uppnår sina mål och är nöjda eller mycket nöjda med kursen. Frågan har i april besvarats i FB kvalitets enkäten av 126 deltagare (av totalt 211, exklusive SFI, SMF och projekt), med hjälp av nedanstående frågor: Jag är nöjd med utbildningen. 1 Håller inte alls med 2% 2 9% 3 49% 4 Håller helt med 34% obesvarade 6% Deltagarnas egna mål, två av frågorna: Jag har fått de kunskaper som jag trodde jag skulle få. 1 Håller inte alls med 4% 2 13% 3 39% 4 Håller helt med 37% obesvarade 7% Studierna på folkhögskolan har varit meningsfulla (bra) för mig. 1 Håller inte alls med 2%

5 Sida 5(37) 2 9% 3 36% 4 Håller helt med 45% obesvarade 8% Mål 3 Skolan som socialiserare Skolan vill arbeta med medborgarnas delaktighet i samhället och demokratin genom att stärka föreningarna i civilsamhället. Indikator: a) Antal föreningar som skolan samverkar med och/eller utbildar Svar: 16 Måldokument Göteborgs folkhögskolas styrelse: Göteborgs folkhögskolas styrelse har arbetat fram ett måldokument där de vill att skolan under mandatperioden ska fokusera på följande områden: Kvalitet Mål: Skolans kvalitetsmål är att vara en kreativ miljö för kritiskt tänkande och kunskap. Aktiviteter: Systematisk uppföljning av de studerande God hållbar arbetsmiljö för personal och studerande Stärka studerandedemokratin och uppmuntra kritiskt tänkande Följa studeranderättslig standard Under 2013 har systematiskt uppföljning av studerande gjorts. - Antalet avhopp och dess orsak Allmän linje Nya Varvet och Biskopsgården: Antal studerande under läsåret 2012/2013: 178 pers Antal avbrott: 31 (17%)

6 Sida 6(37) Orsaker till avbrott: Klar med studierna 1 3% Flytt 4 13% Graviditet / Barnledighet 3 10% Ekonomiska problem /jobb 3 10% Socialt svår situation 4 13% Psykisk ohälsa 6 19% Medicinska problem 1 3% Ej studiemotiverad 2 6% Kriminalitet 1 3% Hög frånvaro 4 13% Okänd orsak 2 6% % (Vid ansökan av förstärkningsbidraget hade ca 54 studerande någon form av medicinskt eller neuropsykiatriskt funktionshinder på allmän linje) Fritidsledarutbildningen: Antal studerande under 2013: 75 pers Antal avbrott under 2013: 2 (3%) Orsaker till avbrott: personliga skäl - Vart de studerande tar vägen efter utbildningen (uppföljning med enkät) Allmän linje Nya Varvet: Vårterminen 2013 avslutade 45 personer sina studier i åk 2 och 3 på allmän linje. Vart tog dom vägen? Arbetar 17 38%

7 Sida 7(37) Praktikplats 1 2% Studerar på Universitet eller Högskola 12 27% Studerar på Komvux/Folkhögskola (teaterlinje) 2 4% Bor utomlands 3 7% Arbetssökande 3 7% Föräldralediga 3 7% Vet ej 4 9% Total % Fritidsledarutbildningen Dec 2012 tog 24 deltagare examen. Undersökningen "Vart tog dom vägen" gjordes under vt kvinnor och 13 män gick ut med fullständiga intyg 2 kvinnor och 3 män med interimsintyg (interimsintyg innebär att någon delkurs inom utbildningen ej är genomförd eller icke godkänd). 21 personer svarade på enkäten Vart tog dom vägen? Studerar 1 5% Fritidsassistent 7 33% Fritidsledare 5 24% Behandlingsassistent 1 5% Barnskötare 1 5% Arbetssökande 5 24% Sjukskriven 1 5% Total % - Antalet ärenden i studeranderättsliga rådet Svar: 0 Tillgänglighet Mål: Göteborgs folkhögskola ska strategiskt synliggöra att skolan är en lättillgänglig mötesplats för studerande, föreningar och småföretagare i Göteborg och Västra Götaland. Aktivitet:

8 Sida 8(37) Göra skolan känd (marknadsföring, visa på resultat, goda exempel) Vara en mötesplats för föreningar, småföretagare och medborgare i närområdet Under 2013 ska att vara en mötesplats följas upp: - Antal möten och deltagare Antal möten: 41 träffar Antal deltagare: 318 deltagare Delaktighet Mål: Skolan ska vara stärkande och utvecklande för individen och samhället. Integration En skola för alla Finnas i förorter Göra medborgaren delaktig i samhället Som företagare (stärka företagen) Som föreningsmedlem (stärka föreningar) Under 2013 har delaktigheten från företagare, föreningar följts upp med hur många som är berörda. Svar: 114 All verksamhet på skolan inriktas i enlighet med dessa syften, uppdrag och mål och skolan har följande aktiviteter: Basutbildningar för korttidsutbildade på grundskole- och gymnasienivå (allmän kurs på Nya Varvet, i Biskopsgården) Ledarutbildningar (fritidsledarutbildning, föreningskurser, småföretagarutbildningar) Integrerade kurser för funktionshindrade Kurser för långtidssjukskrivna Kurser för långtidsarbetslösa Utbildning för personlig assistent (i Bergsjön och Backa) Utvecklingsprojekt inom Folkhälsa ESF projekt ("Rena Lyftet" för småföretagare inom städbranschen) Projekt Fokusframtid - SFI med meritportfölj SFI (i Biskopsgården och Backa) Projekt Skolverket (utveckla SFI)

9 Sida 9(37) 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Göteborgs folkhögskola erbjuder folkbildning, grundskole- och gymnasiekompetens på en stor allmän linje med ett flertal inriktningar att välja bland, SFI-undervisning, yrkesinriktade utbildningar såsom personlig assistent och fritidsledare, samt utbildningar för småföretagare och föreningar. Detta tillsammans med en rad kulturaktiviteter inom musik, teater och bildskapande, föreläsningar, interkulturella café och litterära mötesplatser ger en stor bredd i det folkhögskolan erbjuder medborgarna i området. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Göteborgs folkhögskola arbetar med ett lokalt balanserat styrkort, där all personal medverkar. Under Medborgarperspektivet har skolan under året arbetat med följande. Framgångsfaktor: Kulturell mötesplats Mål vt: Öka det kulturella utbudet på skolan för både personal och deltagare. Öka samarbetet kring olika kulturella arrangemang mellan skolans olika enheter. Aktiviteter: Tagit fram förslag till aktiviteter och förslag till besök av externa utövare. Inventerat intresset för deltagande hos pedagoger och deltagare på skolan. Författarbesök och musikframföranden har genomfört. Framförande av det vi kallar för små publika förställningar inom varje ämne. Planerat inför framtida aktiviteter som poetryslam och folkhögskolefestival. Mål ht: Bredda och stärka engagemanget och medvetenheten för kulturlivet inom Göteborgs folkhögskola, internt och externt för både deltagare och personal. Aktiviteter: Samverkansträffar/aktiviteter i samverkansprojektet "Folkbildning och kultur" med Västarvet och Kultursekretariatet. Fler aktiviteter planeras för att genomföras under Framgångsfaktor: Interkulturell mötesplats Mål vt: Skapa fler interkulturella mötesplatser på folkhögskolan. Aktiviteter: Öppet hus i Biskopsgården

10 Sida 10(37) Använt Biskopsgårdens interkulturella profil som en resurs på specialveckorna. (ex anordna, med hjälp av deltagare, kurs i spanska eller somaliska, kunskap om länderna, Sveriges roll i dessa länder mm) Ökat samarbetet med de lokala föreningarna. Deltagare från grund i Biskopsgården har besökt deltagare på allmän linje på Nya Varvet och Personlig assistentutbildningen i Bergsjön Samarbetat med biblioteket i Biskopsgården kring föreläsningar/författarbesök. Deltagarna i Biskopsgården har lyssnat på Johannes Anyuru och Theodor Kallifatides. Anordnat sångstunder för SFI deltagare i samarbete med Svenska kyrkan för att lära deltagarna mer svenska genom sången. Anordnat en gemensam friluftsdag/idrottsdag med deltagare från skolans alla kurser. Lama Pema från Tibet har besökt skolans allmänna linje på en halv temadag. Mål ht: Att skolan ska ta tillvara på deltagarnas resurser och att ett utbyte mellan deltagare, personal och allmänhet sker kontinuerligt. Aktiviteter: Studiegrupper (på modersmål) och kunskapsveckor. Specialvecka med interkulturellt innehåll Höstterminen 2013 Framgångsfaktor: Folkhälsa (deltagare) Mål: Folkhälsoperspektivet ska genomsyra verksamheten på Göteborgs folkhögskola. Aktiviteter: Utrönat hur vi i det dagliga pedagogiska arbetet kan ta upp dessa frågeställningar om hälsa. Arrangerat en uppstartsdag om vårt folkhälsoarbete på skolan. Inventerat vad som redan görs på skolan (en halvdag med pedagogerna). Erbjudit (icke schemalagda) öppna hälsofrämjande aktiviteter för deltagare och personal. Genomfört en drogtemadag på allmän linje Nya Varvet. Framgångsfaktor: Antagningsprocessen Mål: Utveckla och förbättra antagningsprocessen till gagn för både sökande och personalens arbetsbelastning. Aktiviteter: Kartläggning - på vilket sätt kommunicerar vi, vad kommunicerar vi och vad efterfrågar de sökande till skolans utbildningar. Ta fram förslag på förändringar

11 Sida 11(37) Testa förändringar under vårterminens antagning 2014 Utvärdera i augusti 2014 Framgångsfaktor: Förutsättningar för kvalitet i kvalitetsarbete Mål: Förtydligade förutsättningar för kvalitetsarbete Aktiviteter: Läsa in, begrunda och utreda vad det finns för formuleringar och skrivelser kring kvalitetsarbete hos Folkbildningsrådet, Skolverket med flera. Redovisa detta för all personal vt Insatser för kommunikation De sju regionsägda folkhögskolorna har en gemensamt antagen marknadsföringsplan som hanterar det övergripande marknadsföringsarbetet. Vid upprättandet av denna plan skapades en gemensam marknadsföringsgrupp som arbetar med att förverkliga planens intentioner. Varje skola arbetar lokalt med kommunikationsinsatser till de personer som är lokalt förankrade. Det kan vara lokala politiker, tjänstemän och potentiella deltagare. Dessa insatser har som mål att marknadsföra och informera om den verksamheten specifikt. Detta sker i traditionella medier, sociala medier samt personliga möten. Alla skolor samarbetar även kring större kommunikationsinsatser som har syftet att få ut folkhögskola som begrepp och utbildningsform. Detta sker t.ex. på folkhögskolans dag, bokmässan och gemensamma annonser i t.ex. Cupé. Vi utbildar varje år 4-8 deltagare på varje skola till ambassadörer för våra folkhögskolor. Dessa är sedan med och arrangerar gemensamma insatser samt finns med på lokala mässor, studiebesök på skolorna osv. Under 2013 har Göteborgs folkhögskolas hemsida byggts om och flyttats över till plattformen episerver 6. Därmed har tillgängligheten och sökmotoroptimeringen förbättrats samtidigt som hemsidan fått ett modernare och mer lättnavigerat utseende. En ny broschyr samt informationsmaterial har tagits fram som bygger på regionens grafiska profil men också knyter an till hemsidan. Skolans profil kommer i och med denna enhetlighet att stärkas. Fortbildningsinsatser inom området har skett inom tillgänglighetsanpassning av webb samt lätt läst för att producera texter med hög läsförståelse till allmänheten. Göteborgs folkhögskola har också under året funnits med på utbildningsmässor i området och genomfört ett antal presentationer på flera arbetsförmedlingar, samt kontinuerligt tagit emot studiebesök av ett flertal både grupper och enskilda med intresse att studera på folkhögskola. Göteborgs folkhögskola har under året köpt in ett informationssystem med bildskärm som monterats i entrén på huvudbyggnaden, Nya Varvet. Grupp-SMS används frekvent för snabb information till deltagare och personal.

12 Sida 12(37) 3.3 Rättighetsfrågor Jämställdhetsintegrering Under ämnet och rubriken "genus" arbetar fritidsledarutbildningen kontinuerligt med frågorna som har med jämställdhet att göra. Våra studerande har under året fått undervisning kring och mött representanter för olika grupper, som arbetar med frågorna utifrån könsperspektivet. Kursråd och elevkår För att kunna ge våra studerande möjlighet att påverka sin utbildning och arbetsmiljön på skolan har vi på huvudskolan på Nya Varvet sedan många år ett kursråd som träffar rektor och studierektorer en gång per månad. Då tar klassrepresentanterna upp synpunkter från klasserna och lämnar förslag på förbättringar. Glädjande nog har våra studerande under läsåret bildat en egen elevkår. För att stödja detta initiativ har skolan erbjudit och genomfört en kurs i föreningsteknik för dess styrelse. Vid vårterminens slut genomför skolan olika utvärderingar bland annat genom att allmänna linjens deltagare samlas klassvis och diskuterar och sammanställer klassens synpunkter på en rad olika frågor. Två klassrepresentanter per grupp diskuterar och utvärderar sedan läsåret under en heldag tillsammans med studierektor och lärarrepresentant. Vid utvärderingarna uttrycker de studerande på allmän linje överlag att de är mycket nöjda med lärarnas engagemang och undervisningsskicklighet. Bättre Hälsa Göteborgs folkhögskola arbetar på olika sätt för att bidra till att förbättra hälsan hos våra studerande. Det treåriga folkhälsoprojekt Göteborgs folkhögskola varit med och initierat tillsammans med Västra Götalands Bildningsförbund för att studerande på folkhögskolorna i Västra Götaland ska nå en bättre hälsa har nu beviljats av Folkhälsokommittén. En pedagog på skolan kommer att samordna skolans insatser i projektet och arbetar också med friskvård på skolans samtliga SMF-kurser. En arbetsgrupp där representanter för olika linjer på skolan finns samlade har under hösten börjat arbeta med dessa frågor. Denna ingår också i skolans kvalitetsarbete. Följande aktiviteter har genomförts under höstterminen. En uppstartsdag för folkhälsoarbetet för alla skolornas rektorer tillsammans med pedagoger som ska leda arbetet på skolorna. En fortbildningsdag för all personal med hälsa som fokus. Ett personalmöte där vi inventerat vad vi kan göra och vad vi behöver för fortbildning för att kunna bedriva detta arbete på ett bra sätt på vår folkhögskola. En drogtemadag för allmänna linjen Öppna pröva på aktiviteter för anställda och deltagare på skolan t ex dans och cirkelgymnastik. Sammanställt en enkät till våra studerande om deras hälsa som använts på våra kurser i Backa under höstterminen Mångfald

13 Sida 13(37) Inom projektet för stadsdelen Norra Hisingen startade vi i höst en Sfi med meritportfölj och praktik enligt den modell vi håller på att utveckla i Biskopsgården. Detta för att öka möjligheterna för boende på Hisingen med utländsk bakgrund att utbilda sig och få en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Vid antagning till allmän linje eftersträvas en mångfald i deltagargruppen. Som ett led i detta arbete inbjöds i mars studerande som läst på allmän linje grundskolenivå i Biskopsgården att besöka allmän linje gymnasienivå på huvudskolan Nya Varvet. De informerades om möjligheter till vidare studier på skolan och fick då träffa studerande på Nya Varvet som tidigare studerat på vår filial i Biskopsgården. Som ett led i arbetet med att vara en skola för mångfald arrangerade Göteborgs folkhögskola och Folkhögskolan i Angered en fortbildningsdag på Nordiska folkhögskolan i Kungälv för alla pedagoger i GIF (Göteborgsfolkhögskolornas intresseförening) den 13 augusti. Temat var interkulturell pedagogik och inbjuden föreläsare var Kenneth Ritzen från Kista folkhögskola. Under dagen fick de 143 deltagarna också möjlighet att utbyta erfarenheter i tvärgrupper vilket var mycket givande och uppskattat. Ett av skolans uppdrag från regionen är att verka i förort. Skolan lämnade därför i mars in en projektansökan till Västra Götalands Bildningsförbund och Folkhälsokommittén där vi ansökte om att stödja föreningsverksamhet i förorter som Bergsjön. Enligt statistiska underlag föreligger det betydande skillnader inom Göteborgsområdet avseende hälsosituationen. Skillnaderna överensstämmer dåligt med målen i Västra Götalands folkhälsopolitiska policy. Skolan genomförde en förstudie under 2012 för att ge ett bra underlag för en ansökan om ett folkhälsofrämjande projekt i stadsdelen Bergsjön i Göteborg. Vår ambition var att utifrån medborgarnas egna beskrivningar av hälsosituationen och sina egna önskningar om förändringar undersöka hur vi kunde arbeta hälsofrämjande i detta område. En slutsats av förstudien som har lämnats till Folkhälsokommittén är att det behövs långsiktiga insatser som med fördel kan drivas av de i stadsdelen redan etablerade föreningarna. Genom att utveckla föreningsarbetet hoppas vi nå många boende i Bergsjön. Tyvärr har skolan ännu inte fått något besked från Folkhälsokommittén angående beviljande av denna projektansökan. Saraföreningen Saraföreningen för internationellt folkbildningsarbete bildades på Göteborgs folkhögskola 2005 och är en ideell förening med medlemmar bland personal och studerande. I föreningens styrelse sitter också personal och studerande vid skolan. En central uppgift för föreningen är kontakten med Göteborgs folkhögskolas vänskola Arnautoglu FDC i Dar se Salaam, Tanzania. Genom åren har föreningen haft ett pedagogiskt utbyte med vänskolan, bl a i form av seminarier, i Tanzania och Sverige, och också bidragit till projekt där vänskolan fått medel att utöka sin outreach-verksamhet för att nå människor på landsbygden. Under hösten 2013 höll Saraföreningen en temadag för alla studerande med information om Tanzania och vänskolan. 4. Verksamhets-/Processperspektivet Göteborgs folkhögskola har fortsatt en stor verksamhet och möter ca 500 medborgare i långa

14 Sida 14(37) kurser under verksamhetsåret. Verksamheten bedrivs helt i enlighet med uppdrag från staten, kulturnämnden och skolans egen styrelse. Detta innebär utbildningar på grundskole- och gymnasienivå med ett flertal tillval inom såväl musik, projekt, college och naturvetenskaplig inriktning. Tillsammans med detta genomförs en ledarskapsutbildning till Fritidsledare under 5 terminer med rubriken fritid i storstad. Yrkesinriktad utbildning till personlig assistent har genomförts på två platser i Göteborg, i Bergsjön och Backa. SFI undervisningen har utvecklats genom särskilt projekt med inriktning SFI med meritportfölj och samtidigt utökats under året till att omfatta drygt 90 utbildningsplatser. Främst ungdomar mellan år har nåtts för studiemotiverande folkhögskolekurser och här har under året genomförts 5 grupper. Dessa deltagare har också kunnat erbjudas fortsatta gymnasiestudier på folkhögskolans allmänna linje. Detta har möjliggjort genom extra resurser från staten där Göteborgs folkhögskola erhållit ca 33 nya studieplatser. Allmän linje Allmän linje har ett fortsatt högt söktryck med ca tre sökande per plats. Utöver detta har 29 av de 60 studerande som slutfört sina studier på Studiemotiverande folkhögskolekurser under 2013 sedan fortsatt på allmän linje på de utökat antal platser skolan beviljats av folkbildningsrådet. Allmän linje har därför under budgetåret 2013 haft fler platser än normalt (ca 157) En trend lärarrådet ser är att vi bland annat på grund av SMF-kurserna får yngre studerande som har dålig erfarenhet av sin tidigare skolgång, är mindre självständiga i sina studier och mer instrumentella i sin syn på skola och utbildning. Under läsåret har vi därför satsat mycket på att ge de studerande som behöver extra resurser bland annat i form av utökad tid med elevassistenter och lärare. Under året har allmän linje genomfört ett antal temadagar. Bland annat en temadag om Manipulation, en temadag om Droger, och en temadag om Finland som avslutades med att olika grupper som arbetat ihop under dagen läste dikter för varandra. Under vårterminen planerade och genomförde också collegeklassen en miljötemadag om Fair Trade. Under vårens specialvecka reste ca trettio av allmänna linjens studerande tillsammans med en grupp lärare på två olika studieresor, en grupp reste till Krakow och en grupp till Istanbul. Under läsåret har vi i den pedagogiska matlagningen, där alla studerande gör en arbetsvecka i köket tillsammans med vår hushållslärare, infört köttfri måndag. Något som har emottagits väl av våra studerande. Nytt omdömessystem

15 Sida 15(37) Sveriges folkhögskolor har från och med höstterminen 2013 ändrat sitt omdömessystem så att de 4 skalstegen ändras till 7. Folkbildningsrådet tillsatte hösten 2012 en arbetsgrupp på 4 personer som skulle utarbeta kriterier för omdömet Mycket God och God. Tidigare har det bara funnits kriterier för omdömet Utmärkt. Gruppen leddes av Gösta Hassel, före detta rektorn på Katrinebergs folkhögskola, och Göteborgs folkhögskola som var en av de tre skolor som valdes att delta i arbetsgruppen representerades av Eva Lindgren. Arbetsgruppen avslutade sitt arbete under vårterminen 2013 och lämnade sina förslag till kriterier till Folkbildningsrådet. Dessa förslag mottogs väl av Folkbildningsrådet och kriterierna trädde ikraft HT Den 9 oktober deltog skolan med 7 pedagoger på en fortbildningsdag på Ljungskile Folkhögskola om de nya kriterierna och har sedan implementerat de nya kriterierna i lärarrådet. Studiemotiverande folkhögskolekurser Skolan har under arbetsåret genomfört 5 Studiemotiverande folkhögskolekurser. 48 % av de studerande som slutfört sina studier på SMF kurserna har fortsatt studera på allmän linje under Fritidsledarutbildningen Göteborgs folkhögskolas Fritidsledarutbildning, en fem terminer lång eftergymnasial utbildning som erbjuder yrkesutbildning för administrativ och pedagogisk verksamhet inom kommuner, organisationer, institutioner och företag. Under året har 75 elever studerat på Fritidsledarutbildningen. Filialen i Biskopsgården Verksamheten på filialen i Biskopsgården bedrivs i nya mer kostnadseffektivare och tillgänglighetsanpassade lokaler vid Vårväderstorget. Under året har skolan genomfört en allmän linje på grundskolenivå (20 delt), tre grupper som studerar SFI (78 delt ht). Grupperna är nivåbaserade, en grupp med sfi C-nivå och en grupp sfi D-nivå samt en grupp som studerade i projektet Fokusframtid. Med start i januari 2013 genomfördes ett nytt projekt i Biskopsgården, FOKUSframtid Sfi och meritportfölj, i samarbete med Göteborgs stad vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen och Meritea (Validering i Väst) och Regionala utvecklingsnämnden VGR. Projektet avslutades under hösten med en spridningskonferens. Filialen i Bergsjön Under året har skolan genomfört en yrkesutbildning för personliga assistenter. Samtliga deltagare som avslutade sin utbildning under våren fick arbete. Söktrycket till yrkesutbildningen var så högt att skolan valde att starta en ny utbildningsgrupp även under hösten. Projekt Backa

16 Sida 16(37) I Backa startade i augusti ett nytt projekt i nära samarbete med stadsdelen Norra Hisingen. En av utbildningarna är en Sfi-kurs på C och D-nivå där konceptet Meritportfölj har integrerats i kursen. Skolan startade även här en personlig assistent utbildning och en SMF kurs för ungdomar eftersom söktrycket var stort. Småföretagarutbildningen Våga bygga vidare Under våren genomförde skolan en Våga bygga vidare utvecklingskurs på distans under temat personlig effektivitet. Kursen hade 15 deltagare och under kursens gång hade man 3 gemensamma träffar samt en individuell träff (kursledning och deltagare). Kursen var mycket uppskattad av deltagare, deltagarna kom till insikt om hur det kan arbeta med sig själva och sin organisation. Som alltid ger träffarna en möjlighet att utbyta erfarenheter mellan företagarna. Under hösten 2013 har skolan haft två parallella utbildningsgruppen, en grupp Våga bygga vidare och en föreningskurs. Våga bygga vidare-gruppen bestod av 19 företagare som genomförde en distanskurs med fyra gemensamma träffar samt en avslutande enskild träff med handledarna. Utvärderingen från utbildningen säger att deltagarna blir mer fokuserade på sitt företagande, de får motivation att på lång sikt jobba mot att expandera. Vid kursens slut har de en handlingsplan med en tydlig vision för sitt fortsatta företagande. Föreningskurs Föreningskursen riktide sig till två föreningar (5 deltagare och 3 träffar respektive 9 deltagare och 4 träffar). Föreningskursen innehöll inslag av både styrelseutveckling men också affärstänk för att utveckla den ekonomiska sidan av föreningen. ESF projekt "Rena lyftet" Göteborgs folkhögskola är projektägare till ett ESF-projekt som heter Rena Lyftet. Projektet startades den 1 mars 2012 och kommer att avslutas den sista februari Under 2013 har projektet genomfört metodutveckling och utbildning av företagare från städbranschen i två utbildningsgrupper. Utbildningen var en termin lång och under vårterminen hade vi 10 företag och 20 deltagare i utbildningen. Under höstterminen deltog 20 företag och ca 40 deltagare. Av deltagarna i projektet har 65% varit kvinnor och 33% män. Intern service och konferensverksamhet Intern service utgör teknisk-praktisk stödfunktion för skolan. I avdelningens operativa ansvar ingår IT/telefoni, caféverksamhet, vaktmästeri, fastighets- och lokalfrågor inkluderat städ och säkerhet, samt utveckling och administration av vissa interna IT-baserade stödsystem. Under 2013 har konferensverksamheten åter införlivats med Intern service vilket bland annat har inneburit att vaktmästeriet och receptionen på Nya Varvet aktivt blivit delaktiga i arbetet med konferenserna tex genom mottagning av gäster, förberedelse av eftermiddagsfika samt avplockning och låsning. En annan orsak är att vi haft en del långtidssjukrivningar i teamet

17 Sida 17(37) vilket nödvändiggjort ett fungerande backupsystem för varandra. Vi har därför aktivt arbetat med att olika befattningshavare lärt sig övriga team-medlemmars jobb. En effekt är ett mindre sårbart system eftersom olika personer kan gå in och täcka upp för varandra. Under 2013 har skolan haft 193 konferenser med sammanlagt personer. 88% av konferenserna är interna inom VGR. Administrationen Administrationen består av en administrativ chef som är personalansvarig för administratörer och ekonomi- och personalenheten på skolan. Skolan tillhandahåller ekonomiservice till samtliga regionens folkhögskolor med ett utvidgat uppdrag för Fristads fhsk, Grebbestads fhsk och Agnesbergs fhsk. Från och med den 1 augusti har den samlade ekonomiservicen flyttats till folkhögskolornas kansli medan de utvidgade uppdragen för Fristads fhsk och Agnesbergs fhsk finns kvar på skolan. Profileringsbidrag Göteborgs folkhögskolas personal genomför varje år flera olika utvecklingsprojekt. Personalen lämnar in ansökningar om vilka projekt de vill driva under arbetsåret och vilka medel de behöver för att kunna genomföra projekten.två av de projekt som beviljades år 2013 fokuserar på att öka personalens kunskaper om olika funktionsvariationer och hur vi kan utveckla undervisningen och tillse att de studerande har tillgång till olika hjälpmedel som underlättar deras studier. Bland annat har vi börjat använda I-pads i undervisningen för de studerande som har dyslexi. Dessa projekt kommer att fortsätta under vårterminen 2014 och redovisas vid vårterminens slut. Utvecklings- och profileringsbidraget har också till viss del använts till utvecklingsprojekt inom kvalitetsarbetet. Folkhögskolekansliet Folkhögskolekansliet arbetar aktivt med att finna synergier mellan skolorna för att på så sätt effektivisera de verksamhetsprocesser som skolornas arbete nyttjar. Detta har under 2013 fått som resultat att man beslutat om en gemensam växellösning för alla skolor. Denna växel kommer skolorna efter hand att succesivt gå över till. På så sätt ges möjlighet till effektivare och bättre service inom detta område. Under senare delen av året och början av 2014 arbetar en grupp med att kartlägga verksamhetsprocesser kopplat till deltagarnas väg genom våra skolor. Från det att deltagaren först får kontakt med skolan till dess att hen lämnar skolan. Arbetet syftar till att finna gemensamma lösningar och handlingssätt för att på så sätt effektivisera och kvalitetssäkra skolornas hantering av olika system. Under året har ett gemensamt gränssnittsdokument tagits fram som hanterar förhållandet mellan skolan och kansliet. I det dokumentet klargörs fördelningen mellan skolornas uppdrag och kansliets kring en rad uppgifter. Detta dokument är fortsatt levande och utvecklas och korrigeras för att stödja den verksamhet som skolorna driver och utvecklar. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Göteborgs folkhögskola arbetar med ett lokalt balanserat styrkort, där all personal medverkar.

18 Sida 18(37) Under Verksamhetsperspektivet har skolan arbetat med följande: Framgångsfaktor: Deltagaren i centrum Mål: Skolan ska ha ett gemensamt och genomtänkt förhållningssätt till hur man kan använda Facebook i den pedagogiska verksamheten. Aktiviteter: Arbetat fram ett utkast till rekommendationer för användning av Facebook i den pedagogiska verksamheten och presenterat detta för all personal. Framgångsfaktor: Vuxnas lärande i fokus Mål: Utveckla metodiken på Gbg fhsk och formulera kunskapssynen. Aktiviteter: Träffat metodiklektorer från olika skolsystem. Auskulterat hos kollegor. Deltagit i Mimers årliga konferens om folkbildningsforskning. Införskaffat och läst metodiklitteratur. Diskuterat vår kunskapssyn på Göteborgs folkhögskola och vad den innebär. Diskuterat vilka metoder vi använder i vardagen och utvecklat detta resonemang. Framgångsfaktor: Internationellt utvecklingsarbete Mål: Utveckla skolans internationella arbete Aktiviteter: Studiecirklar om Tanzania Vänskolesamarbete Föreläsare Jonas Ewald, freds- och utvecklingsforskning vid Linnéuniversitet Temadag Rättvisedagen, allmän linje Föreläsning av Dem Collektiv rättvisemärkta kläder. Fryshusets projekt Vara, Vilja, Kunna. Ett projekt som skall inspirera unga somalier till olika aktiviteter. Framgångsfaktor: Närområdet som pedagogisk resurs Mål: Skapa ett koncept och en metod för att kunna använda närområdet som pedagogisk resurs. Aktiviteter: Inventerat på vad sätt närområdet kan användas som en pedagogisk resurs (natur,

19 Sida 19(37) historia, arkitektur, befolkning, teknik mm) Påbörjat arbetet med att göra en vandringsled till platser där intressanta saker finns ur ovanstående aspekter, påbörjat arbetet med att göra en folder för respektive kunskapsfält Påbörjat arbetet med att författa presentationer av ett antal objekt (med hjälp av Wikispaces) samt påbörjat en pedagogisk bearbetning av de olika objekten. Arbetat för att kunna knyta Biskopsgården till Nya Varvet på ett självklarare sätt ("Två sidor av älven" eller Två sidor om bron") Genomfört en studieresa till Stockholm och besökt Freinetskola och Historiska museet för en ökad omvärldskunskap i utvecklingsprojektet. Framgångsfaktor: Vuxnas lärande i fokus (höstterminen) Mål: Att förbättra studiemöjligheterna för studerande med olika funktionsnedsättningar Aktiviteter: 1. Möten var fjärde vecka i profileringsgruppen + arbete under kvalitetsarbetestid. 2. Instudering av facklitteratur. Utbyte och reflektion. 3. Fortbildning för arbetsgruppen. 4. Seminarier av arbetsgruppen för all personal. Baserat på arbetsgruppens fortbildning och inläsning av facklitteratur. 5. Utveckla det specialpedagogiska arbetet med ipads. 6. Formulera en lathund. 7. Skapa rutiner, för bra handlande vid t.ex. panikångestattacker hos deltagare. 8. Rådfråga deltagare. Vad anser de? Vilka behov upplever de? Folkhögskolekansliet Ekonomgruppen (som består av alla ekonomer på de regionägda folkhögskolorna) har tillsammans med rektorsgruppen under hösten diskuterat vilka gemensamma nyckeltal som skolorna skulle kunna använda under Målet med nyckeltalen är att kunna kartlägga och göra jämförelser mellan skolorna och samtidigt få en bra bild av olika kostnader och resultat på en gemensam övergripande nivå. Arbetet med kartläggningen av skolornas verksamhetsprocesser har som mål att skapa samordningsvinster kring licenser, mindre antal olika system, mer verksamhetsanpassade system samt en kunskapsbank kring dessa som är likadan på alla skolor. 4.4 Prestationer Göteborgs folkhögskola har under verksamhetsår 2013 att genomfört deltagarveckor, se tabell, en ökning mot budget (11 290) med 22 %. Avvikelsen beror främst på de extra gymnasieplatserna från Folkbildningsrådet riktat till fortsättare på studiemotiverade folkhögskolekurser (SMF), samt fler SMF kurser och SFI kurser. Analyslänkar Verksamhet 2013 Gbg fhsk../../userfiles/1/documents/1929_2173_b1d11.xls

20 Sida 20(37) 4.5 Miljömål Skolan har en miljöledningsgrupp. Den har, med avstamp i regionens miljöarbete, tagit fram förslag till miljömål för 2013 som sedan beslutats av ledningsgruppen. Detaljerade miljömål 2013 Resultat Hur 1. Minska koldioxid från transporter Under året skall tjänsteresor Nej - 38 % av bilresor i med egen bil tjänst uppgå till maximalt 35% av bilresor i tjänsten * Förenkla rutinerna för tjänsteresor 2. Förbrukning: a) att minska kopiering/utskrifter med 5% jämfört med 2012 b) att minska energiförbrukningen per kvm med 5% jmf 2012 c) att andelen ekologisk mat skall uppgå till 35%. Vi skall ha minst en köttfri dag/vecka i den pedagogiska matlagningen Nej - + 3% på skolhuset och detta är per deltagarvecka * Mer arbeten skickas digitalt * Påminnelser på arbetslagsmöten och kursråd * Utskriftsbegränsning fr.o.m. VT- 13 * Be alla kollegor att i sin signatur på mejlen uppmana till att inte skriva ut mejl i onödan Ja - jan - nov 2012 jmfr * Fortsatt egna ansträngningar med jan-nov 2013 genom att: Minus 8% el per deltagarvecka på successivt byta ut till LED-lampor skolhuset släcka lampor i rum som inte används använda fjärrbrytare använda timers på kaffebryggare Ja - en köttfri dag/vecka sen början på höst- terminen Nej - 32 % Diskussioner med kökets personal för att uppnå detta miljömål

Det gemensamma folkhögskolekansliet har som uppgift att arbeta med gemensamma folkhögskolefrågor både inom och utom regionen.

Det gemensamma folkhögskolekansliet har som uppgift att arbeta med gemensamma folkhögskolefrågor både inom och utom regionen. Sida 1(16) Detaljbudget 2014 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning Göteborgs folkhögskola kommer under budgetåret 2014 fortsatt arbeta med att ha en stor allmän linje på grundskole- och gymnasienivå

Läs mer

Verksamhetsplan Fristads folkhögskola

Verksamhetsplan Fristads folkhögskola Verksamhetsplan Fristads folkhögskola 1 Sammanfattning Fristads folkhögskola med cirka 220 studerande har fyra fokusområden: miljö & hållbarhet, kreativitet & skapande, hälsa & funktionsnedsättning samt

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 1(5) KULTURNÄMNDEN Referens Datum Diarienummer Kultursekretariatet/JL 2011-10-19 KUN 6-2011 UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 Regionens sju folkhögskolor har en samlad kompetens som ger förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2016

Verksamhetsplan och budget 2016 Verksamhetsplan och budget Datum: 2016-04-14 Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Innehåll 1. Syfte och mål för Fellingsbro

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. Sida 1(33) Göteborgs folkhögskola

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. Sida 1(33) Göteborgs folkhögskola Sida 1(33) Årsredovisning 2011 Göteborgs folkhögskola 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Göteborgs folkhögskola har under verksamhetsåret 2011 fortsatt en god utveckling av verksamheten och ekonomin och avslutar

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Förkortad fritidsledarutbildning på distans

Förkortad fritidsledarutbildning på distans Förkortad fritidsledarutbildning på distans Inledning Huvudmän för Valla folkhögskola är Sveriges 4H och Studiefrämjandet. Innehållet i fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola vilar på folkhögskoleförordningen,

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Skolan har under året utöver ordinarie verksamhet arbetat med följande:

Skolan har under året utöver ordinarie verksamhet arbetat med följande: Sida 1(39) Årsredovisning 2014 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning Året har präglats av stora förändringar. Skolan har under året bytt rektor. En ny rektor rekryterades under sommaren och började

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Göteborgs folkhögskola

Delårsrapport augusti 2014 Göteborgs folkhögskola Sida 1(20) Delårsrapport augusti 2014 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning Göteborgs folkhögskola har under perioden avslutat ett läsår och startat upp ett nytt. Söktrycket är fortsatt högt till skolans

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna

NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna Redovisningen avser den statsbidragsberättigade verksamheten. Den tidsperiod som ska redovisas tar sitt avstamp i föregående redovisningstillfälle

Läs mer

Yttrande över ansökan om statsbidrag till nya folkhögskolor

Yttrande över ansökan om statsbidrag till nya folkhögskolor KUN 2012-09-25, p 15 1 (6) Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-09-05 KUN 390/2012 Handläggare: Göran Rosander Yttrande över ansökan om statsbidrag till nya

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Med föreliggande budgetförutsättningar kommer skolan behöva genomföra en omställning av personal under 2014 för att uppnå ett nollresultat.

Med föreliggande budgetförutsättningar kommer skolan behöva genomföra en omställning av personal under 2014 för att uppnå ett nollresultat. Sida 1(9) Detaljbudget 2014 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning Rektor har av styrelsen fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bli en rörelsefolkhögskola samt se över organisationsform

Läs mer

GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE

GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE 2010 www.fritidsledare.se GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE Styrdokument för lokal utbildningsplanering 2010 Fritidsledarskolorna

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundens verksamheter: Studiecirklar (664 000 deltagare) Annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Detaljbudget 2016 Folkhögskolestyrelsen. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Detaljbudget 2016 Folkhögskolestyrelsen. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Sida 1(6) Detaljbudget 2016 Folkhögskolestyrelsen Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Uppdrag för perioden 2015-2017 har beslutats av kulturnämnden och kommer att forma delar av arbetet under 2016.

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

Riktlinje för bidrag till studieförbund

Riktlinje för bidrag till studieförbund Dnr KFN13/72 RIKTLINJE Riktlinje för bidrag till studieförbund Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-16 Dnr KFN13/72 2/6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Runa Krehla 2017-01-13 KTN-2016-0436 Kulturnämnden Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag.

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(8) Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan 1. Sammanfattning De ekonomiska förutsättningarna blir något sämre för Billströmska folkhögskolan 2014, jämfört med de senaste åren. Statsbidraget

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Stavreskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

Ingesunds folkhögskola Hans Hellström

Ingesunds folkhögskola Hans Hellström Bättre svenska Ingesunds folkhögskola 2012-12-27 Hans Hellström hans.hellstrom.ingesund@folkbildning.net 0703-927599 2. Projektets syfte Projektets huvudsakliga syfte var tvådelat. Dels ville vi pröva

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Tjörn Möjligheternas ö

Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 150708 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2 Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013 Grundskoleområde 2 Sammanfattning Grundskoleområdets vision: "Hos oss får du mötas, glädjas och lyckas" ligger som grund för vårt arbete att utveckla verksamheten och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Eva Westergren Holgén Nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - 2012-10-10 Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling.

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling. Inledning Röda Korsets humanitära uppdrag och den stora utmaningen för hela rödakorsrörelsen är att förbättra situationen för och tillsammans med de mest utsatta. Röda Korsets kompetens speglas av förmågan

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Lägesrapport folkhögskolekansliet

Lägesrapport folkhögskolekansliet Lägesrapport folkhögskolekansli Presentationen innehåller: 1. En genomgång av nuläget på folkhögskolekansliet 2. Ett underlag inför samtal om framtida organisation av folkhögskolorna ägda av Västra Götalandsregionen

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Folkbildningens flexibla lärande

Folkbildningens flexibla lärande Folkbildningens flexibla lärande Digitalisering ger ökat behov av folkbildning Demokratisera digitaliseringen! Stora förväntningar och utmaningar för studieförbunden och folkhögskolorna Utvärdering av

Läs mer

Kvalitetsdokument 2016, Grundskola

Kvalitetsdokument 2016, Grundskola Kvalitetsdokument 2016, Grundskola Innehållsförteckning 1 Re 335 Vasaskolan... 3 1.1 Skolans utvecklingsarbete... 3 Kvalitetsdokument 2016, Grundskola 2(5) 1 Re 335 Vasaskolan 1.1 Skolans utvecklingsarbete

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Årsredovisning 2013 Grebbestads folkhögskola

Årsredovisning 2013 Grebbestads folkhögskola Sida 1(26) Årsredovisning 2013 Grebbestads folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Folkhögskolekansliet har under året bildats med start den 1 februari då tf förvaltningschef tillsattes. En plan för

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Gäller tillsvidare, revideras 2017 Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning:

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Årsplan Läsår 13/14. Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18

Årsplan Läsår 13/14. Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18 Årsplan Läsår 13/14 Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18 Beskrivning av förutsättningar Upptagningsområde Antal avdelningar Antal barn Antal personal Varav barnskötare

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Sida 1 (5) 2014-01-27 BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse och uppföljning av det personalstrategiska arbetet under

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västra Götalandsregionens

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västra Götalandsregionens 1 (22) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västra Götalandsregionens folkhögskolor 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer