UTREDNING ANGÅENDE HANDELSPOLICY FÖR MA LMÖ STAD 24 MAJ 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTREDNING ANGÅENDE HANDELSPOLICY FÖR MA LMÖ STAD 24 MAJ 2012"

Transkript

1 PM UTREDNING ANGÅENDE HANDELSPOLICY FÖR MA MALMÖ LMÖ STAD 24 MAJ 2012

2 Uppdrag: , Utredning angående handelspolicy - strategisk planering. Titel på rapport: PM - Utredning angående handelspolicy för Malmö Stad Status: Slutrapport Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Malmö stad Johan Emanuelson Konsult: Uppdragsansvarig: Uppdragmedlemmar: Tyréns Katarina Majer Olle Anderberg, Tyréns Olof Friberg, Tyréns Tyréns AB Malmö Isbergs gata 15 Tel: Fax: Säte: Stockholm Org.Nr:

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av Utredning angående handelspolicy Malmö stad Bakgrund Nuläge och framtida förutsättningar för Malmös handel Malmös framtida behov Lämpliga områden för handelsutveckling Rekommendationer till handelspolicy Önskvärd detaljhandelsstruktur och målsättningar för framtiden Malmös förhållande till nyetableringar (12)

4 1 Sammanfattning av Utredning angående handelspolicy Malmö stad 1.1 Bakgrund Tyréns har tillsammans med Malmö stad genomfört en utredning för att ta fram ett underlag för rekommendationer till en handelspolicy för Malmö kommun. Tidsperspektivet har varit ca 20 år framåt i tiden. Arbetet har genomförts i olika moment där Tyréns har stått för framtagande av material som därefter har redovisats och bearbetas tillsammans med representanter från Malmö stad vid två workshoptillfällen (externa handelsaktörer närvarade också vid Workshop 2) och ett arbetsmöte. Ett antal möten med en mindre grupp från Malmö stad har även genomförts. Denna mindre grupp från Malmö stad har bestått av Johan Emanuelson och Åke Lundqvist från Stadsbyggnadskontoret, Agneta Möller från Näringslivskontoret och Magnus Alfredsson från Fastighetskontoret. Följande dokument är ett sammanfattande PM av arbetet med Utredning angående handelspolicy för Malmö stad. Ett utförligare material finns sammanställt i en slutrapport. 1.2 Nuläge och framtida förutsättningar för Malmös handel Arbetet med att ta fram rekommendationer till handelspolicy har bestått av ett antal olika delar med syfte att kartlägga handelns nuläge och framtida förutsättningar. Syftet med kartläggningen är att den ska fungera som grund för rekommendationerna till handelspolicy. Trender med betydelse för framtida handelsutveckling Arbetet startade med framtagandet av ett antal trender med betydelse för handelns framtida utveckling i Malmö. Ur tretton betydelsefulla trender som identifierades valdes sex trender ut (utan inbördes rangordning) som anses ha en särskild betydelse för Malmös framtida handelsutveckling: Hållbar utveckling Ökad konsumentmedvetenhet och ett ökat miljöfokus bland allmänheten ställer krav på framtidens handelsplatser. En stad som anpassar sig efter grupper med olika bakgrund och etnicitet Olika åldersgrupper, olika nationaliteter och kulturer har olika behov och påverkar handeln. Knutpunkter i staden skapar möjligheter att utveckla handeln Kravet på god tillgänglighet med flera trafikslag fortsätter att öka. Stationslägen och viktiga hållplatser för kollektivtrafik. Cykelparkeringar vid handelsplatser, p-anslutningar, gångstråk etc. Närhet till handelsplatsen viktig för att klara klimatmål. 4(12)

5 E-handel Möjligheter eller utmaning? E-handeln kan komplettera befintlig handel men kan även innebära förändrade strukturer för handel. Tät stad med olika typer av handelsplatser En växande befolkning och en ökad befolkningstäthet skapar förutsättningar för mångfald inom handeln. Samverkan Samverkan mellan offentliga och privata aktörer i t ex så kallade BIDs (Business Improvement Districts) för utveckling av områden. Finansiering av specifika upprustningsprojekt. Malmö stads förutsättningar Rekommendationer för handelspolicy tar också sin utgångspunkt från flera viktiga strategidokument från Malmö stad. I Diskussionsunderlag inför markprogram för näringslivet, Malmö stad, maj 2010 fastslås att handelsutveckling är en viktig och prioriterad fråga för Malmö stads framtid. Vidare uppmuntras förtätningar av befintliga områden. I samrådsunderlaget för den nya ÖP redovisas en principiell utbyggnadsstrategi där Malmö ska vara en nära, tät och blandad stad. Befolkning och befolkningsutveckling Befolkningen och den förväntade befolkningsutvecklingen har stor betydelse för hur handeln kan utvecklas över tiden. Malmös växande befolkning innebär ett större konsumtionsunderlag framöver. År 2011 uppgick befolkningen till knappt invånare, år 2015 väntas befolkningen uppgå till ca invånare, år 2020 till ca invånare och år 2025 till ca invånare. Marknadsunderlag Framöver förväntas marknadsunderlaget i kommunen öka på grund av prognoser om befolkningsökning och ökad konsumtion. För dagligvaror väntas marknadsunderlaget öka från mkr år 2011 till mkr år 2015 till mkr år 2020 till mkr år För sällanköpsvaror vänts marknadsunderlaget öka från mkr år 2011 till mkr år 2015 till mkr år 2020 till mkr år Marknadsunderlaget är beräknat på rikets genomsnittskonsumtion och bör tolkas med viss försiktighet. Troligtvis är köpkraften i Malmö något lägre jämfört med rikets genomsnitt då inkomstindex (nettoinkomst per individ diviterat med rikets genomsnitt) uppgår till index 90. Försäljningsindex Försäljningsindex visar relationen mellan den faktiska omsättningen och försäljningsunderlaget. För dagligvaror har Malmö kommun index 90, vilket visar på ett utflöde av köpkraft för dagligvaror. Malmö har ett lägre försäljningsindex i förhållande till jämförbara storstäder (Göteborg och Stockholm) som ligger på index (12)

6 Vad gäller sällanköp sällanköpsvaror svaror har Malmö ett inflöde av köpkraft med ett index på 126 men har ett något lägre försäljningsindex i förhållande till jämförbara storstäder ((Göteborg Göteborg och Stockholm) Stockholm) som ligger på index 130. Befintligt utbud och omsättning Det finns fler olika typer av handelsplatser med olika funktioner och roller. I nedan karta redovisas Malmös större handelsplatser (över kvm). Sällanköpsvaruhandeln är framförallt koncentrerad i Malmös centrala delar och utmed ringlederna. Enskilda butiker finns spritt på olika lägen. Sett till omsättning av sällanköpsvaror är den högst i City, Svågertorp och Mobilia men även vid Jägersro Jägersro. Det går går att urskilja en större handelskoncentration till cityområdet (norr (n till söder söder) med Mobilia och Entré i anslutning. I övrigt finns inga större koncentrerade handelsområde handelsområden för sällanköpsvaror. Totalt omsatte sällanköpsvaruhandeln i Malmö kommun 2010 ca m mkr. Dagligvaruhandeln i Malmö omsatte ca mkr år 2010 varav livsmedel uppskattas stå för ca mkr. Det är framförallt Malmös östra delar som har högst omsättning inom livsmedel men mindre indre livs livsmedels medelsbutiker butiker kompletterar de stora butikerna butiker och skapar par en relativt jämn fördelning av butiker över staden. Uppdrag Uppdrag:: , Utredning angående handelspolicy - kompetensutveckling, strategisk Beställare Beställare:planering. Malmö Stad 6(12)

7 Fram till 2014 tillkommer ca kvm ny dagligvaruyta (Emporia och Coop Hyllie) och ca kvm sällanköpsvaruyta (Hyllie, Triangeln, Mobilia och Caroli) genom nyproduktion och utveckling av befintliga handelsplatser. 1.3 Malmös framtida behov De befintliga handelsplatserna med sällanköpsvaror och de tillkommande projekten leder till en tuff konkurrenssituation framöver. På lång sikt (år 2025) råder dock balans på marknaden givet att inga större nya handelsplatser tillkommer. För dagligvaruhandeln växer marknaden samtidigt som nya etableringar tillkommer. Det behövs kontinuerligt nya handelsytor för dagligvaror i och med den positiva befolkningsutveckligen. Detta gäller särskilt efter år Sällanköpsvaruhandeln i Malmö är fortsättningsvis beroende av inflöde från grannkommunerna och externa besökare för att bibehålla sin omsättning och regionala status. Malmös ökande befolkning bidrar även till att marknaden på sikt är i balans. Andra nyckelfaktorer inför den framtiden är tillgänglighet inom samtliga trafikslag, koncentration av utbud, handel i kombination med upplevelse och e-handel. 7(12)

8 1.4 Lämpliga områden för handelsutveckling Generellt bör tillkommande handel inom sällanköpsvaror lokaliseras i anslutning till befintliga områden medan dagligvarubutiker, framförallt livsmedelsbutiker bör lokaliseras i anslutning till bostäder. Lämpliga områden för handelsutveckling Innerstaden Innerstaden växer när stadskärnan utvidgas framförallt norr om (Nyhamnen) och kring Malmö C och Gustav Adolfs torg, Triangeln, Möllevångstorget och mot Mobilia. Stadskärnans kommersiella centrum finns fortfarande i området mellan Stortorget och Triangeln. Attraktiva kopplingar mellan de olika områdena blir viktiga. Kollektivtrafiknära lägen Befintliga handelsplatser och handelsstråk med max 500 meter från tåg (Citytunneln eller kontinentalbanan) Hyllie, Svågertorp, Triangeln, Möllevången, Värnhem och Caroli är lämpliga lägen. Handelsplatser som ligger utmed planerad spårväg är lämpliga att utveckla, dvs samtliga handelsplatser förutom Jägersro. Stadsdelscentrum och stadsdelshandel Handeln i de större stadsdelarna, exempelvis Rosengårds centrum, skulle kunna utvecklas för att främja funktionsblandning. Med fortsatt utbyggnad av bostäder i Limhamn finns möjlighet att utveckla stadshandeln. Toftanäs får ett bättre underlag med bostads- och verksamhetsområde som tillkommer. Regionala handelsplatser Malmö city (stadskärnan) är idag en regional handelsplats och kommer att fortsätta vara det framöver. Hyllie kan fortsätta att utvecklas som huvudnod för handel i den västra och södra delen av Malmö samt som en stor handelsaktör regionalt. Mobilia kan också fortsätta utvecklas som regional handelsplats. Dagligvaror Dagligvaruetableringar följer generellt befolkningsunderlaget. Lämplig lokalisering för nya dagligvaruytor är i anslutning till befintliga områden med bostäder och utbyggnadsområden. E-handel Lämpliga ytor för e-handelns krav och distributionsställen och uthämtning behöver bevakas. 8(12)

9 2 Rekommendationer till handelspolicy Tyréns har tillsammans med representanter från Malmö stad formulerat följande (sammanfattande) rekommendationer till handelspolicy. 2.1 Önskvärd detaljhandelsstruktur och målsättningar för framtiden Fortsätt stärk Malmö som regional handelsort Malmös handel bör fortsätta att utvecklas och stärkas för att bibehålla sin regionala status i såväl stadskärnan som i Hyllie och Mobilia. Malmös större platser och stråk med handel utgör gemensamt en motor i den regionala tillväxten för handel. Malmös större platser och stråk med handel erbjuder en mångfald av olika utbud och upplevelser: Malmö city med sitt blandade utbud av unika småbutiker, kedjebutiker, gallerior, restauranger och caféer, kultur och nöjesliv, Mobilias omvandling från externt handelsområde till stadsmässig mötesplats och Hyllie/Emporia med ett stort utbud av handel, upplevelser, konferenser, mässor, events och konserter. En viktig ambition är samtidigt att stärka samarbetet med kranskommunerna och i synnerhet Lund för att stärka regionen på flera områden, inte minst handelsutvecklingen, men även inom besöksnäring, kongresser, konferenser, evenemang och näringslivsutveckling mm. Malmö tillsammans med Lund utgör en stark aktör såväl regionalt, nationellt och internationellt. Vidare är samarbetet med Köpenhamn viktigt för att bibehålla och stärka rollen som regional motor. Förstärk kopplingarna mellan de olika platserna och stråken med handel samt mötesplatserna Malmö ska arbeta med att förstärka de fysiska kopplingar mellan de olika platserna och stråken med handel samt mötesplatserna genom att skapa ett bra kollektivtrafiknät samt gång- och cykelstråk som stimulerar folklivet och handeln i staden. I synnerhet bör kopplingarna mellan Malmö city och övriga platser och stråk med handel prioriteras för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Citytunneln med dess tre stationer kan kompletteras med täta bussförbindelser/spårväg, cykelvägar och parkeringar vid stationsområdena. Kopplingarna bör förstärkas genom att tydliggöra handelsplatsernas roll i sitt geografiska närområde. Stadskärnan har två angöringspunkter som skapar rörelse i city; Triangelns station som en viktig nod i ett större område som omfattar Södra City, Triangeln och Möllevången samt Malmö C som viktig nod i ett större område som omfattar Norra City, Nyhamnen, Västra Hamnen. Hyllie är en viktig angöringspunkt för södra och sydvästra Malmö. Malmö city kan stärka sin roll genom att dra nytta av att ha två stationer utmed Citytunneln i sitt närområde samt en station (Hyllie) som erbjuder mässor, arrangemang i Arenan etc. Detta skulle kunna stimulera rörelser mellan dessa huvudnoder, Malmö C och Triangeln vilket i så fall kan gynna handeln utmed handelsstråk i city och citygalleran Hansa. Även Hyllies roll kan stärkas genom att kopplas samman med Malmö city via Citytunneln. Det är viktigt att stärka trafiknoder för kollektivtrafik för buss och i framtiden spårväg, ringlinjen för tågtrafik, cykelstråk och parkeringsplatser för bil och cykel som kan sammankopplas med kollektivtrafik mm, som inte ligger direkt utmed Citytunnelstråket. T ex kan Mobilia i södra Malmö stärka sina kopplingar till innerstaden om det finns turtäthet och effektiv kollektivtrafik mellan dessa områden. För att hitta en god balans mellan bilresande och kollektivtrafik/gång och cykel bör parkeringshus i första hand placeras i stationsnära lägen samt i närheten av centrala handelsstråk. 9(12)

10 Fortsätt stärka Malmö city och anslutande områden Innerstaden växer Malmös stadskärna är viktig för att kunna beskriva stadens historia och identitet. Ett strategiskt långsiktigt arbete är viktigt för att fortsätta utveckla stadskärnan. Genom att på sikt låta Malmö city växa med anslutande områden såsom Västra Hamnen, Nyhamnen, Carolikvarteren, Dalaplan, Möllevången/Södervärn kan dessa områden tillsammans med nuvarande city ingå i ett större geografiskt cityområde som benämns Malmö city. Fortsätt stärka Malmö citys mångfald i utbud av handel, restaurang, kultur och nöjen för att fortsätta den positiva utvecklingen för Malmö som boende-, handels- och besöksstad. Ett exempel på projekt som har möjlighet att stärka city är konsert- och kongressanläggningen som planeras vid Citadellsvägen. Arbetet med att utveckla olika samarbetsprojekt mellan det privata och offentliga aktörer genom så kallade BIDs är ett bra sätt att hitta gemensamma framtida lösningar för utveckling. I dessa samverkansprojekt bör frågor såsom butiksmix, tillskapande av nya eller effektivisering av handelsytor lyftas fram samt planer för förbättrad service och öppettider, utvecklandet av en funktionell och vacker stadsmiljö samt bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer, både nyare och äldre. En annan viktig fråga för Malmö city är att förbättra tillgången till gång- och cykelstråk, parkering och kollektivtrafik. Arbeta vidare med att förstärka befintliga platser och stråk med handel och dess identitet Det kommer att tillkomma mycket handelsytor framförallt inom sällanköp fram till På kort sikt kan detta innebära en ökad konkurrenssituation mellan de olika platserna och stråken med handel vilket kan innebära att några handelsaktörer får det svårare under en period. I ett längre perspektiv kan situationen jämnas ut ifall inga nya platser och stråk med handel tillkommer. Det är således viktigt att Malmö stad i samverkan mellan andra aktörer arbetar med att förstärka förutsättningarna för de befintliga platserna och stråken med handel. Det handlar exempelvis om att stärka de olika platsernas och stråkens unika drag och identitet, utformning och fysiska tillgänglighet samt upplevda trygghet och säkerhet. För dagligvaruhandeln råder en bättre balans fram till Målsättningen är att dagligvaruhandeln långsiktigt ska finnas tillgänglig i närheten av bostadsområden och i närhet av väl fungerande gång/cykel, kollektivtrafik och p-möjligheter. Således är det viktigt att stötta stadsdelscentrum (med väl fungerande service- och dagligvarufunktioner) i staden för att kunna bibehålla närheten av handel till bostadsområden. Förstärk och utveckla Malmös handel tillsammans med besöksnäringen Målsättningen är att förstärka och utveckla handeln och besöksnäringen gemensamt så att Malmö som destination upplevs så intressant som möjligt, dvs att dra nytta av ett stort utbud av olika besöksattraktioner, handel, internationella varumärke, restauranger, boende och nöjesliv. Ett sätt att stärka handeln handlar om att skapa en gemensam destination mellan Malmö och Köpenhamn som gynnar handel och andra delar inom besöksnäringen. Köpenhamn är en stark besöksdestination och har ett unikt varumärke. Dagsbesöken till Malmö är viktig för handeln. Mer långväga utländska besökare får möjlighet att besöka två länder på kort tid. Det finns även en potential bland svenska besökare att kombinera besök i Malmö/Köpenhamn. Malmö bör även förstärka sitt samarbete med Lund och andra regionala attraktionerna som finns runtom i Skåne. 10(12)

11 Vidare är det viktigt att fortsätta utveckla Malmö som en stad för olika evenemang, events, mässor, konserter, föreställningar, konferenser mm som olika sätt kan gynna handeln, restaurang och besöksnäringen. Arbeta för ökad mångfald i struktur och innehåll Arbeta med att förstärka mångfalden (både strukturen och innehållet) inom handeln. För att Malmö ska få en positiv utveckling är det viktigt att involvera fler grupper i samhället, dels i form i skapandet av nya arbetstillfällen och nyföretagande, dels i form av att involvera boende och olika grupper vid utvecklingen av att förstärka de befintliga platserna och stråken med handel. Det mixade Malmö skapar förutsättningar för handels- och restaurangutbudet att utvecklas med olika innehåll och identitet. Möllevången är ett bra exempel med en egen identitet och med fungerande möten mellan olika grupper. Denna utveckling är önskvärd även i andra delar av staden. Uppmuntra samverkan mellan det offentliga och privata Samverkan bör ske mellan det privata och offentliga för att kunna tillgodose olika behov vid stadsutveckling. För Malmös del är det viktigt att hitta olika nivåer för samarbeten, t ex samverkansprojekt utmed ett specifikt stråk, ett kvarter, område, alternativt för att för att stärka kopplingen mellan olika stadsdelar och platser och stråk med handel. Det kan handla om frågor såsom upprustning av gatustråk, belysning, butiksmix, information och skyltning och trygghet. Olika finansieringslösningar bör prövas för att i framtiden stimulera utveckling. Vid samverkansprojekt är det viktigt att skapa ett engagemang från de olika parterna som berörs och att lyssna in olika intressenters syn, t ex mindre butiksinnehavare. Ett exempel på samverkansorgan är Malmö Citysamverkan som bedriver områdesvist utvecklingsarbete i city. Andra exempel på samverkansorgan är Samsyn Limhamn och Handelsföreningen på Öster. Arbeta med möjligheter att stärka Malmö inom e-handel och hållbart köpbeteende E-handeln är en mycket viktig för att nå alla målgrupper. Det är viktigt för alla butiker, vilken känsla man säljer och vilken upplevelse som uppnås. E-handel i kombination med mysig atmosfär är viktiga ingredienser för framtidens butiker. E-handeln i framtiden ska vara enkelt och praktiskt. Arbeta vidare med att skapa lösningar för e-handel/butik och uthämtningsställen/distributionsställen för Malmös platser och stråk med handel där det går att hämta ut varor i olika delar av staden. Vidare är det viktigt att hitta ett starkare fokus på hållbarhet (t ex ekologiskt, fair trade, närproducerat mm) inom handeln. Ändrade köpbeteenden kan leda till Reduce, Reuse och Recycle. Arbeta utifrån att reducera, återanvända och återvinna så mycket som möjligt, för att minska och ta hand om avfall. Arbeta även med produkter och varor som innebär mindre resursslöseri. Malmö bör ha en öppenhet för nya former av handel som kan uppstå i framtiden. 11(12)

12 2.2 Malmös förhållande till nyetableringar Malmös förhållande till nyetableringar av dagligvaror Större nyetablering av livsmedel (mer än kvm) bör i princip lokaliseras till befolkningstäta stadsdelar eller planerade områden inom den blandade staden. Ett exempel är etableringen av livsmedelsbutiker i Hyllie. Livsmedelsbutiker kan med fördel etableras i stadsdelscentrum eller bostadsområdescentrum för att stärka centrumens funktion. Mindre livsmedelsbutiker (kvartersbutiker upp till kvm) samt livsmedelsförsäljning kan etableras i strategiska lägen (till exempel vid knutpunkter, torg, korsningar och huvudstråk) där de kan utgöra ett tillskott i områden som saknar livsmedelsbutiker. Detta kan även gälla bensinstationer i vissa externa lägen. Livsmedelsförsäljning i stadskärnan bör bibehållas och tillåtas utvecklas. Livsmedelsbutikernas storlek och läge bör anpassas efter marknadens förutsättningar att bedriva konkurrenskraftig handel. Utformning och placering bör gynna området och övriga verksamheter. Malmös förhållande till nyetableringar sällanköpsvaror Följande avser etablering av sällanköpsvaror för butiksytor större än kvm. Sällanköpsvaror bör i första hand lokaliseras i anslutning till de befintliga etablerade platser och stråk med handel. Viss typ av sällanköpsvaror som riktar sig både till privata kunder och försäljning till andra företag kan, beroende på typ, lokaliseras till verksamhetsområden med blandade funktioner såsom Fosie. Etableringar av enstaka enheter på nya lägen bör ske med försiktighet, framförallt med tanke på miljöpåverkan. Utformning, storlek och läge för nyetableringar bör stärka de befintliga platserna/områdena. Samverkan med andra verksamheter och funktioner i staden bör beaktas vid nyetablering. Nyetableringsens utformning, storlek och läge bör utgå från marknadens förutsättningar att bedriva handel. Malmös förhållande till etableringar i nyproducerade blandstadsområden Etablering av handel i nyproducerade lokaler i blandad stad stärker stadsmässigheten i området och bör ske på de platser som har goda marknadsförutsättningar. Utvecklingen bör ske i nära dialog mellan Malmö stad och exploatören. Vid etablering av handel i nyproducerade lokaler (bottenplan eller egna byggnader) i den blandade staden bör handel koncentreras i strategiska lägen, till exempel vid knutpunkter, torg och huvudstråk. Det är lämpligt att möjliggöra för nyetablering av handel över tid i strategiska lägen även om de inledningsvis saknar marknadsförutsättningar. Livsmedelsbutiker kan med fördel etableras i nyproducerade lokaler i bladad stad. Livsmedelsbutikens storlek påverkas av befintligt utbud och av marknadsunderlaget. Större livsmedelsbutiker (mer än kvm) skapar oftast förutsättningar för eventuella övriga etableringar inom andra branschgrupper. Andra tänkbara verksamheter är (i mån av marknadsunderlag) övriga dagligvaror, ej skrymmande sällanköpsvaror, kafé-och restaurangverksamhet, service samt mindre verksamheter. 12(12)

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

11/10/2013 HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING. Fler VARFÖR KÖPCENTRA?

11/10/2013 HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING. Fler VARFÖR KÖPCENTRA? HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? Caroline Ljungberg SKL s Trafik- och gatudagar 2013 INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING HUR MAN RESER FÖR ATT HANDLA - ANTAL RESOR PER PERSON

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 HANDELSPOLICY - för Katrineholms kommun Övergripande inriktningsdokument Foto: Hanna Maxstad Godkänd av kommunfullmäktige 2015-08-17, 181 Foto: Hanna Maxstad Beslutshistorik

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

BORÅS den historiska handelsstaden

BORÅS den historiska handelsstaden PALLAS BORÅS 01 BORÅS den historiska handelsstaden KV PALL AS omdaning av handeln mitt i Borås stadskärna. 105 000 INVÅNARE BLIR 120 000 (2025). VÄSTSVERIGES NÄST STÖRSTA STAD. POSITIV INPENDLING av 4

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Handelsutredning för Landskrona tätort

Handelsutredning för Landskrona tätort 1(41) Handelsutredning för Landskrona tätort 2011-11-17 Uppdragsansvarig: Katarina Majer Medverkande: Katarina Majer och Olle Anderberg 2(41) Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Marknadsvillkor

Läs mer

Handelsstrategi för Göteborgsregionen

Handelsstrategi för Göteborgsregionen Handelsstrategi för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Handelsstrategi för Göteborgsregionen Den regionala handelsstrategin är en överenskommelse om att vi gemensamt tar

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel 30 Mål Handelsindex för 2010 ska öka med minst 3 procentenheter jämfört med handelsindex för 2007. Mätmetod Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen

Läs mer

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd Handelsutredning 2012 Borås unika historia är stadens framtid. Vi har alltid varit bra på handel. Till och med så bra att Gustav II Adolf år 1621

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta Handelsplats Entré Båstad Båstad Nya Båstad Entre Båstad Nya Båstad Entre Båstad Här byggs Nya Båstad, ett samhälle för den medvetna och selektiva familjen samt för invånare som prioriterar bra boende

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA

LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA INNEHÅLL BOSTÄDER, KONTORSYTOR OCH HANDEL EN NATURLIG DEL AV MÖLNDALS INNERSTAD VÄLKOMMEN TILL DEN SJÄLVKLARA

Läs mer

- den hållbara vägen in i framtiden

- den hållbara vägen in i framtiden - den hållbara vägen in i framtiden En stark och sammanhållen region, där invånarna har frihet att bo och arbeta i olika delar av Skåne, har sin grund i en god infrastruktur. Simrishamnsbanan kopplar samman

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

Luleås framtida handelsplats

Luleås framtida handelsplats Luleås framtida handelsplats Luleå Homecenter I området Notviken som ligger 3 km från centrala Luleå pågår utveckling av handelsområdet Luleå Homecenter för fullt. Luleå Homecenter är både den snabbast

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Workshop 2: Vägen till målet Dag: Måndagen den 20 april, 2015 Plats: Nybro, Kommunhuset, Källaren Tid: 18:30-

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT EN UPPGRADERING AV LEKSAND HANDELSUTREDNING, DAT OKTOBER 2008 2012-06-13 INNEHÅLL 1. Bakgrund 2. Leksands handel idag 3. Leksands handel i framtiden 4. Regionens handel i framtiden,

Läs mer

Årsstämma 2011-03-17

Årsstämma 2011-03-17 Årsstämma 2011-03-17 Linköping City Vision: Den attraktivaste marknadsplatsen ALLAskall trivasi Linköping City Den attraktivaste mötesplatsen Alltid ligga i framkant Linköpings stadskärna skall vara regionens

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter.

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter. MÖNSTERÅS FAKTA Byggår: 1983 Fastighetsägare: Folksam (KPA) Försäljningsyta: 1.230 kvm Närliggande butiker: Apoteksgruppen, Puls & Träning Parkeringsplatser: ca 35 st FASTIGHETENS LÄGE Trafikmängder i

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se Snabbanalys av handeln i Leksand Rapport September 2013 Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se 1 Definitioner Beklädnadshandel: Konfektion och ekipering, skohandel. BTA: Bruttototalarea,

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning.

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning. Storgatan 60-78 Butiksyta i nyrenoverade Huvudsta Centrum! Typ Butik Storlek 200-400 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning gatan som bidrar till en grön inramning. Kontakt

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 20 (29) 2015-06-15 Ks 16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 Som en del i arbetet med att utveckla handeln i Västervik fick samhällsbyggnadsenheten

Läs mer

Stadsdelen Rosendal. Marknadsanalys för handel och gatuplansberikande verksamheter. Ulf Rämme Anna Brunlöf Anders Ling 2015-01-12

Stadsdelen Rosendal. Marknadsanalys för handel och gatuplansberikande verksamheter. Ulf Rämme Anna Brunlöf Anders Ling 2015-01-12 Stadsdelen Rosendal Marknadsanalys för handel och gatuplansberikande verksamheter Ulf Rämme Anna Brunlöf Anders Ling 20150112 Förord Innehåll Uppsala kommun har för avsikt att utveckla stadsdelen norra

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND

Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND Godkänd av kommunfullmäktige 2007-06-28 Östersunds kommun 2 1. BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING En handelspolicy för Östersund antogs av kommunfullmäktige hösten 2004.

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm Malmö Diligentia: fastigheter som gör skillnad Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande

Läs mer

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen Lidköping är den naturliga handelsplatsen 1 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Tillgången till bra handel är viktig för invånarnas dagliga liv men också för kommunens samlade attraktivitet. En levande

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

PM - INRE HAMNEN OSKARSHAMN FÖRUTSÄTTNINGAR ATT DRIVA HANDEL OCH BESÖKSNÄRING

PM - INRE HAMNEN OSKARSHAMN FÖRUTSÄTTNINGAR ATT DRIVA HANDEL OCH BESÖKSNÄRING 121218 PM - INRE HAMNEN OSKARSHAMN FÖRUTSÄTTNINGAR ATT DRIVA HANDEL OCH BESÖKSNÄRING INLEDNING Inre hamnen i Oskarshamn skall utvecklas till en attraktiv och citynära del av Oskarshamn. Här planerar man

Läs mer

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 AV HÖG STANDARD MED MAGNIFIK UTSIKT I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall Marknadspotential och konsekvensanalys 27 februari 2015 Bakgrund 2 I samband med Hudiksvall kommuns arbete med FÖP för Västra hamnen, önskar staden bedöma förutsättningarna

Läs mer

Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19. Analys & Strategi 1

Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19. Analys & Strategi 1 Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

Etablering av köpcentrum

Etablering av köpcentrum Etablering av köpcentrum Region Skåne 3 okt 2007, Malmö Steen & Ström Wilner Anderson Hur tänker ni och vad gör ni vid etablering av ett köpcentrum? Presentation Steen&Ström Köpcentrum, ( historia ) definition

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Stockholm behöver din hjälp! Stockholm är hett. Stockholm är navet i Östersjöområdet och Nordens huvudstad. Stockholm växer. Under de

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Kungsörs kommun. Handelsanalys

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Kungsörs kommun. Handelsanalys AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Kungsörs kommun Handelsanalys Förord Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga marknadsförhållandena för detaljhandel i Kungsörs kommun och dess omland samt

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

att bli kunskapsstaden. En rad projekt sattes igång för att rädda Malmö. Projekteringen av Citytunneln började 1991 och är i skrivande stund i full

att bli kunskapsstaden. En rad projekt sattes igång för att rädda Malmö. Projekteringen av Citytunneln började 1991 och är i skrivande stund i full 2 MALMÖS UTVECKLING 2.1 Malmö från industristad till kunskapsstad Malmö var länge starkt förknippat som industristad med arbetarrörelsen och varvet. I Malmö var industrin främst koncentrerad till textil,

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni Attraktiv stadsmiljö Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga och flyttbenägna Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena

Läs mer

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ ORTSUTVECKLING - FLEN SWOT-analys STADSMILJÖ Flen har ett utmärkt geografiskt läge Sjöar, vacker natur och strövområden finns nära stadens centrum Kostnaderna för att köpa bostad (villa eller bostadsrätt)

Läs mer