Helsingborgs stadskärna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingborgs stadskärna"

Transkript

1 Helsingborgs stadskärna Styrkor, utmaningar och utvecklingsmöjligheter

2 FÖRORD I Helsingborg har stadskärnans detaljhandel efter Väla centrums ombyggnad fått känna av en allt hårdare konkurrens. Minskad omsättning, butiksnedläggningar och stabila eller på lång sikt fallande fastighetsvärden blir följden. För att utvärdera och på sikt stärka stadskärnans kvaliteter som marknadsplats och besöksmål har WSP gjort en analys av de fysiska förutsättningarna i Helsingborgs city som kompletterar den övergripande handelsutredning som också genomförs av WSP under hösten Utvärderingen har gjorts framförallt ur ett kommersiellt perspektiv då syftet är att med hjälp av stadsrummet stärka näringslivets och i synnerhet de besöksintensiva näringarnas förutsättningar. Analysen har genomförts genom fältarbete. INNEHÅLL Inledning 3 Helsingborgs stadskärna idag 4 Norr city, nuläge 5 Norr city, utvecklingsmöjligheter 6 Gamla stan, nuläge 7 Gamla stan, utvecklingsmöjligheter 8 Söder city, nuläge 9 Söder city, utvecklingsmöjligheter 10 Rekommendationer och vägar framåt 11 Kontakt Ulf Rämme, Charlotte Persson

3 Inledning Trender och visioner för framtidens stadskärna Helsingborgs långsiktiga vision säger att staden ska vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad att leva i. I Helsingborg ska det finnas möjligheter för den som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något. Stadens offentliga miljöer som arbetsplats Men hur ser en stad ut som attraherar människor som vill något? Hur ser framtidens stadskärnor ut? Generellt sett växer antalet kunskapsföretag i städerna samtidigt som industrijobben försvinner. Innovativ industri- och tjänsteproduktion ökar. En sådan utveckling gör det viktigt att synas, mötas och vara tillsammans. Då blir det inte bara den egna lokalen som är arbetsplats utan även stadens offentliga miljöer blir en del av arbetsplatsen. En levande och god stadsmiljö blir ett värde som kan dra till sig kvalificerad arbetskraft. Handel bidrar till stadens attraktivitet Detaljhandelns historia kännetecknas av koncept som kommit och gått och en del som bestått. Stadskärnan med torget i centrum har funnits så länge människan har handlat. Handel bidrar till att skapa en levande stadskärna och är en viktig del av stadens attraktionskraft. Många svenska stadskärnor lever idag en tuff tillvaro med hård konkurrens från de externa handelsplatserna och en e-handeln på frammarsch. Restauranger, caféer, mötesplatser och offentlig service blir allt viktigare för att skapa den kommersiellt hållbara och attraktiva stadskärnan. Ju mer individualistiska behoven blir desto mer mångfald kommer också att krävas i utbudet för att fler behov ska kunna tillgodoses. 3

4 Helsingborgs stadskärna idag ett långsmalt centrum eller flera små stadsdelar? Norr city Helsingborgs stadskärna är långsmal eftersom den vuxit fram mellan havet i väster och landborgen i öster. Om du går från söder till norr sträcker sig stadskärnan nästan två kilometer. Känslan av att det är långsmalt förstärks av att de mest frekventa stråken går i samma riktning. Strukturen som den ser ut idag ger delvis skydd mot vindarna som kan blåsa in från vattnet. Gamla stan Söder city Helsingborgs läge vid vattnet är en bra attraktivitetsfaktor. Tidigare utredningar som har gjorts för stadskärnan pekar dock på behovet av att öka kontakten med havet vilket även WSP bedömer skulle vara en fördel för den fortsatta utveckingen. I ett PM till den fördjupade översiktsplanen för H+ pekas behovet av att binda samman norr och söder till ett enat centrum ut som viktigt. WSP:s rekommendation när det gäller den frågan är snarare att inte försöka få stadsdelarna att flyta ihop utan snarare bygga vidare på en stad med flera stadsdelar vilka har sin egen identitet och där det blir tydligt när man lämnar en del och går in i en annan. I den fortsatta rapporten refererar vi till norr city, gamla stan och söder city enligt kartan till vänster. WSP bedömer vidare att mellanrummen mellan stadsdelarna behöver utvecklas och arbetas med för att ändå skapa en känsla av helhet. Stadsparken och stortorget är ett par mellanrum men även barriärer i form av stora breda gator behöver förändras för att få staden att hänga ihop i sin helhet. 4

5 Norr city, nuläge Norr city domineras kommersiellt av Kullagatan som 1961 blev Sveriges första permanenta gågata. Kullagatan är ett starkt varumärke för Helsingborg. Längs gatan finns en bra blandning i handelsutbudet både vad gäller storlek och innehåll. I norr city finns både lokala handlare och de stora kedjorna representerade. Miljön är mysig och det är lätt att hitta entrén till Kullagatan från Stortorget. Däremot är kopplingen från Knutpunkten mindre tydlig och tvärgatorna mot Drottninggatan relativt anonyma. Tillgängligheten är god både med kollektivtrafik och bil. Totalt omsatte handeln i norr city knappt 1,1 miljarder Sällanköpsvaruhandeln är starkast och står för 945 miljoner kronor < >100 Figur 1. Butiker i omsättningsintervall, miljoner kronor 2012 Figur 1 ovan visar en butiksmix där storleksblandningen ger förutsättningar för kommersiell hållbarhet. Drottninggatan är i dagsläget en stor barriär som gör att de delar som ligger västerut delvis är avhängda. Upplevelser och kultur bär upp stadslivet vid sidan av shopping och det är angeläget att skapa en känsla av att dessa institutioner är en del av norr city Handel Hotell, restaurang & café Figur 2. Profil i norr city (index) Bank, försäkring mm Övrig kommersiell service Övrigt Tyngdpunkten i norr city ligger som diagrammet ovan visar inom handel, bank och finans. Figuren visar ett index i hur profilen förhåller sig till de övriga delarna gamla stan och söder city. Om stapeln ligger över hundrastrecket finns det i förhållande till övriga stadsdelar mer av just den branschen. Styrkor Tydlig shoppinggata Starkt varumärke (Kullagatan) Tydlig entré från söder God tillgänglighet Bra mix i handeln Stadskänsla Utmaningar Traditionellt, riskerar att bli odynamiskt Otydlig entré norrifrån Få icke kommersiella mötesplatser Stortorget som barriär Svagt stråk i öst-västlig riktning Begränsat med offentlig möblering 5

6 Norr city, utvecklingsmöjligheter Kullagatan är en av Sveriges äldsta gågator och är välkänd. För att klara konkurrensen från Väla är det viktigt att aktörerna längs gatan samlar sig och jobbar med kontinuerlig utveckling av shoppingupplevelsen. Öppna staden i öst-västlig riktning genom att tydliggöra tvärgatorna mellan Kullagatan och Drottninggatan. Det finns möjligheter att stärka de tvärgående stråken längs Hästmöllegränden och Kolmätargränden och även utnyttja torgen bättre genom att öppna upp fasaderna och inrymma verksamheter. Även Ålgränden går att utveckla för att stärka kopplingen ner mot Sundstorget. Upplevelser och kultur bär upp stadslivet vid sidan av shopping. För att dra nytta av de starka dragarna Stadsteatern, Konserthuset och Dunker s kulturhus behöver kopplingen till Kullagatan tydliggöras. Vid en eventuell ombyggnation av Drottninggatan finns möjligheter att tillföra mer handel, restauranger och caféer från Kullagatan och ner över Drottninggatan och på torgen. Det finns potential för ytterligare handel på Stortorget. Idag omges torget av byggnader med till stor del icke publika verksamheter som bank och hotell. Genom att omvandla dessa till publika verksamheter skapas förutsättningar för mer liv och rörelse på torget. Stortorget saknar en tydlig identitet och stadsbyggande funktion. Idag används torget delvis som parkering vilket gör att tillgängligheten för de som går eller flanerar i staden blir sämre. Låt Stortorget möta hamntorget och skapa en central mötesplats i staden. Stadsteatern Dunker s Stortorget Hamntorget Karta. Handelsstruktur, befintliga och kommande handelsstråk i norr city Befintligt starkt kommersiellt stråk Befintligt svagt kommersiellt stråk Kommande starkt kommersiellt stråk Dragare/plats med särskild kvalitet Detaljhandel (röd) Restaurang, café mm (grön) Bank och finans (blå) Hotell (orange) Övrig kommersiell service (lila) Övrigt (gul) 6

7 Gamla stan, nuläge Gamla stan domineras kommersiellt av Bruksgatan som löper från Trädgårdsgatan till Stortorget. I gamla stan omsätter handeln knappt 300 miljoner kronor varav cirka två tredjedelar är sällanköpsvaruhandel. Stadsdelen är väl sammanhållen, har god fysisk gestaltning och en bra blandning i utbudet. Stadsdelen domineras av mindre butiker med några få lite större dragare som till exempel Lagerhouse, Kjell & Co och Kicks. Entrén till stadsdelen är tydlig från norr och söder men mindre tydlig om man kommer från Knutpunkten. Området är lätt att nå både kollektivt och med bil även om anslutningarna ligger i områdets utkant < >100 gamla stan och relativt lite offentlig möblering. I området finns många små och därmed sårbara företag Handel Hotell, restaurang & café Figur 4. Profil i norr city (index) Bank, försäkring mm Övrig kommersiell service Övrigt Tyngdpunkten i gamla stan ligger som diagrammet ovan visar inom hotell, restaurang och café. Figuren visar ett index i hur profilen förhåller sig till de övriga delarna norr city och söder city. Figur 3. Butiker i omsättningsintervall, miljoner kronor 2012 Figur 3 ovan visar att butiksstrukturen i gamla stan består av små företag som på grund av att de är fristående kan vara relativt sårbara. Gamla stan är väl avgränsat geografiskt vilket skapar en känsla av närhet men samtidigt gör det att området blir svårt att utveckla. Flera av byggnaderna är gamla vilket ger stadsdelen en trevlig karaktär men samtidigt skapar det naturligtvis begränsningar om man vill utveckla verksamheten. Det finns få icke-kommersiella mötesplatser i Styrkor Småskaligt Geografiskt avgränsat Diversifierat utbud Tydlig entré nord-sydlig riktning God fysisk gestaltning Utmaningar Små och sårbara företag Geografiskt avgränsat Otydlig entré öst-västlig riktning Få icke kommersiella mötesplatser Begränsat med offentlig möblering Lokalernas storlek gör det svårt att attrahera detaljhandelsföretag 7

8 Gamla stan, utvecklingsmöjligheter Förstärk med icke kommersiella mötesplatser. Det gör att fler väljer att stanna upp i området, idag är känslan att man passerar gamla stan på väg till något annat. Södra storgatan har potential för ytterligare verksamheter. Närmast Mariatorget finns redan idag flera restauranger och caféer. Området skulle stärkas om ytterligare etableringar kommer till. Mer aktivitet längs gatan skulle dessutom skapa en naturlig koppling till stadsparken. Här finns potential att bygga vidare på den profil inom restaurang och café som finns. Skapa ett livsstilsorienterat område, något som liknar SoFo i Stockholm eller SoHo i New York. Områden som är kända för sina många restauranger, kaféer, småbutiker, skivbutiker, med mera. Området vinner på att blanda så många olika verksamheter som möjligt. Öppna staden i öst-västlig riktning genom att tydliggöra tvärgatorna mellan Bruksgatan och Järnvägsgatan. Det finns möjligheter att stärka de tvärgående stråken längs Prästgatan, Möllegränden och Södra kyrkogatan. I dagens kreativa ekonomi kommer ekonomisk tillväxt från klustring och koncentration av talangfulla och produktiva människor till exempel arkitekter, IT-konsulter med flera. Bygg vidare på de kvaliteter som finns redan idag när det gäller kultur, ateljéer och konsthantverk Tydliggör kopplingen mellan gamla stan och Stortorget. Redan idag finns en ganska tydlig koppling över torget mot Kullagatan men torgytan skulle vinna på om den inte bara upplevs som en transportsträcka från en shoppinggata till en annan. Stortorget Hamntorget Karta. Handelsstruktur, befintliga och kommande handelsstråk i gamla stan Befintligt starkt kommersiellt stråk Befintligt svagt kommersiellt stråk Kommande starkt kommersiellt stråk Dragare/plats med särskild kvalitet Detaljhandel (röd) Restaurang, café mm (grön) Bank och finans (blå) Hotell (orange) Övrig kommersiell service (lila) Övrigt (gul) Stadsparken 8

9 Söder city, nuläge Söder city har varit föremål för stadsförnyelsearbete under flera år. I början av 2000-talet genomfördes en stor satsning på Söder i förändring där syftet var bidra till ett mer integrerat Helsingborg och medlet var fysisk förnyelse. Trots engagemang och insatser upplevs söder city fortfarande som ett ganska slitet lokalt stadsdelscentrum som är svårt att upptäcka för personer utan lokal kännedom. Här finns stora outnyttjade ytor och breda gator som bildar barriärer och en miljö som inte främjar strosande. Kommersiellt domineras söder city av dagligvaruhandel. Av en total omsättning på 510 miljoner kronor i området står dagligvaruhandeln för cirka 315 miljoner kronor. Det är främst två butiker som står för den stora omsättningen, Oj och Alfo gross. Figur 5. Branschstruktur 2012 Dagligvaror Beklädnad Hemutrustning Fritidsvaror Övrig sällanköp Det brokiga och mångfacetterade söder city har många styrkor att bygga vidare på. Utbudet av varor är spännande och skiljer sig från det som går att hitta i övriga staden, biografen är också en tillgång för söder city. Tillgängligheten är god och det finns ett par offentliga verksamheter som skapar ytterligare anledningar att besöka stadsdelen Tyngdpunkten i söder city ligger förutom på livsmedel på övrig kommersiell service som till stora delar består av olika typer av tjänster som nagelvård, hårvård, spa och hälsovård. Butikerna omsätter i storleksordningen mellan 1 och 20 miljoner kronor och endast en butik omsätter mer än 50 miljoner. Styrkor Handel Mångfacetterat, brokigt Bra livsmedelsutbud God tillgänglighet Torghandel Hotell, restaurang & café Dragare (bio, badhus, AF mfl) Bank, försäkring mm Figur 6. Profil i söder city (index) Övrig kommersiell service Övrigt Utmaningar Slitet (Söderpunkt) Flera outnyttjade torg/platser Stora ytor och breda gator Svårt att hitta utan lokal kännedom Få kommersiella dragare Otydlig skylting Karaktör av lokalt stadsdelscentrum 9

10 Söder city, utvecklingsmöjligheter Framtidens städer behöver i allt högre grad en ökad mångfald i utbudet för att tillfredsställa de individualistiska behoven hos invånarna. Söder city har en styrka och charm i sitt brokiga och mångfacetterade utbud. Bygg vidare på den brokigheten och utnyttja kraften hos de entreprenörer som finns på plats. Marknadsför den tydliga profil som söder city har i livsmedel och torghandel. Den starka punkten här är Gustav Adolfs torg. Det är en stor fördel för en stad att kunna erbjuda mångfald samt olika prisnivåer. Söder upplevs fortfarande som slitet och WSP gör bedömningen att ytterligare upprustning av den fysiska miljön behövs för att skapa en känsla av att det händer något på platsen och att detta är en värdefull del av staden. Biografens nya lokalisering kommer att skapa nya flöden. För att förstärka dem och skapa nya tvärgående flöden från Södergatan till Carl Krooks gata skulle en öppning av Söderpunkten på diagonalen vara positiv. Att även öppna upp bottenvåningen med skyltfönster mot Carl Krooks gata gör att det blir mer naturligt att gå längs vägen. August Palms plats är idag en tom och ganska tråkigt plats och skulle må bra av mer liv och rörelse. Med biografens nya lokalisering kan läget bli intressant för restauranger och caféer. Det saknas tydliga entréer till söder city från alla håll. För att stärka handeln i den här delen av staden behöver kunderna hitta hit. Karta. Handelsstruktur, befintliga och kommande handelsstråk i söder city Befintligt starkt kommersiellt stråk Befintligt svagt kommersiellt stråk Kommande starkt kommersiellt stråk Dragare/plats med särskild kvalitet Detaljhandel (röd) Restaurang, café mm (grön) Bank och finans (blå) Hotell (orange) Övrig kommersiell service (lila) Övrigt (gul) 10

11 Helsingborgs stadskärna Variation i bottenvåningar, heta och svala stråk Det finns många undersökningar som visar på att intressanta fasader generellt skapar mer aktivitet och liv i stadsrummet. Bra bottenvåningar bör vara varierade och intressanta att gå förbi, titta på och röra eller stå bredvid. Bra bottenvåningar bidrar till att verksamheterna i huset och aktiviteten på gatan berikar varandra och således till att gånghastigheten sänks. Det är mer vanligt med stopp framför varierade (bra) fasader än framför stängda/ slutna sådana. Smala hus/kvarter upplevs mer attraktiva eftersom de gör gatan mer intressant att färdas på och de ofta innebär många entréer och funktioner att titta på även under korta promenader. Smala hus ger också upphov till en illusorisk effekt varför gångavstånden bedöms kortare och mer njutbara. Kartan visar på variation, mätt som antal verksamheter (inte bara detaljhandel) per 100 m fasadlängd i bottenplan. Ju fler verksamheter desto större variation och därmed intressantare stråk. Därmed sänks gånghastigheten och besökarens uppmuntras att göra många stopp. Nivå på variation Störst variation finns längs Kullagatan i norr city, delar av Bruksgatan i gamla stan och vid Gustav Adolfs torg i söder city. Många delar av centrala Helsingborg har låg variation. Låg variation kan också betyda att det är stora verksamheter i bottenvåningarna men i de allra flesta fallen handlar det ur kommersiell synvinkel om outnyttjade bottenvåningar. Genom att öppna upp och förtäta dessa finns stor potential att skapa mer intressanta fasader i city. 11

12 Rekommendationer och vägar framåt Gemensamt arbete för en positiv utveckling Helsingborgs stadskärna är ett starkt varumärke som behöver och har förutsättningar för att utvecklas ännu mer. Det kommer även fortsättningsvis att vara viktigt att arbeta intensivt för att stärka stadskärnan. För att klara konkurrensen med Väla och en e-handel på frammarsch kommer det även fortsättningsvis att krävas att kommunen, handlarna och fastighetsägare i stadskärnan samarbetar. En gemensam målbild skapar goda förutsättningar för ett bra arbete. Skapa gemensamma målbilder (handlare, kommun, fastighetsägare) En stadskärna med flera kärnor WSP:s rekommendation är låta stadsdelarnas unika karaktärer förstärkas ytterligare och skapa en stadskärna som består av flera delar. Delarna länkas samman med aktiva mellanrum där Stortorget är ett sådant och stadsparken en annan. Åtgärder behövs också för att komma minska den barriär som Drottninggatan/Järnvägsgatan utgör. Genom fysiska förändringar är det möjligt att skapa stråk för kommersiella verksamheter även här. Ju närmare Stortorget desto starkare stråk. Utveckla och förstärk de tre stadsdelarnas unika kvaliteter och marknadsför dessa. Norr city är den kommersiella tyngdpunkten, gamla stan har tyngden i restaurang, café, kreativa näringar och söder city livsmedel. Attraktivt vattenläge För att stadskärnan ska upplevas mindre långsmal föreslår WSP ett aktivt arbete med att öppna upp staden i öst-västlig riktning. I skissen till höger finns de gator där potential finns att stärka kärnan med ytterligare handel, restaruranger, caféer och andra verksamheter utmärkta. Kommunen skulle dessutom kunna utnyttja stadens läge vid Öresund bättre. Vattenläge är en stark konkurrensfördel. Redan idag utnyttjas läget i norra hamnen men kontakten mellan dessa delar och det kommersiella hjärtat längs Kullagatan behöver stärkas. Utveckla staden i öst-västlig riktning Torg och grönytor skapar en hel stad Stortorget har stor potential och borde användas till annat än parkeringsplatser. Stadens kärna bör kunna vara en mötesplats i den moderna staden. Även övriga torg (till exempel Sundstorget, Rådhustorget och August Palms plats) kan om man arbetar aktivt med fastighetsägarna i de omkringliggande fastighetsägarna ges bättre förutsättningar att vara levande. Många stora städer har stora parker i stadskärnan. Hyde Park i London och New York sjuder av liv och aktivitet. Helsingborgs stadspark kanske skulle kunna fylla en liknande funktion. Fler exempel på spännande parker finns i Eskilstuna där man på lite mindre platser har anlagt så kallade fickparker som är anpassade till sitt läge i stadsrummet eller som en park i parken. Jobba med mellanrummen (torgen, gatorna och parkerna) så att de blir levande inslag i stadsbilden 12

13 Rekommendationer och vägar framåt Minska barriärerna Hur enkelt eller svårt det är att ta sig fram i stadskärnan påverkar stadens attraktionskraft. Bredden och intensiteten i trafiken på Drottninggatan/Järnvägsgatan gör det svårt för gående att passera. Bullret gör dessutom att gatan inte heller är lämplig att flanera längs. Det finns ett antal butiker längs gatan men den har oklar kommersiell förmåga och är idag ett klart B-läge. Drottninggatan/Järnvägsgatan är den tydligaste barriären i stadskärnan, en barriär som effektivt skär av staden från vattnet. Minska skalan på Drottninggatan/Järnvägsgatan och skapa förutsättningar för uteserveringar med mera. 13

14 Helhetsbild utvecklingspotential För handel, café och restaurang Befintligt starkt kommersiellt stråk Befintligt svagt kommersiellt stråk Kommande, starkt kommersiellt stråk Kommande, svagare kommersiellt stråk 14

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Attraktiva. städer. Antoni

Attraktiva. städer. Antoni Attraktiva städer Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena för upplevelser Från

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier:

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier: Nuvarande handelsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2010 och är starkt kopplad till stadsmiljöprogrammet som fullmäktige antog 2009. Tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013),

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Delvision för Brunkebergstorg

Delvision för Brunkebergstorg Delvisioner för utveckling av City Delvision för Brunkebergstorg är en av flera konkretiseringar av City i Samverkans samlade vision för Stockholm City. En delvision är en genomförandeplan, kopplad till

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019

Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019 Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019 Bakgrund Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen

Läs mer

Centrumutveckling är Moderat politik!

Centrumutveckling är Moderat politik! Hur skapar vi en attraktionskraft som lockar? Vanligtvis så talar man om områden som: Invånarantal Näringsliv Bostäder Arbetstillfällen Skola och välfärd Handel och turism Livskvalitet När vi under året

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

ANDERSBERG att utveckla ett stadsdelscentrum

ANDERSBERG att utveckla ett stadsdelscentrum ANDERSBERG att utveckla ett stadsdelscentrum Mats Jakobsson Examensarbete 20 poäng Fysisk planering Blekinge Tekniska Högskola våren 2003 ANDERSBERG att utveckla ett stadsdelscentrum Blekinge Tekniska

Läs mer

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY CARINA LUNDEHOLM Skåning. Smålänning. Kommunalråd. Kommunikationskonsult. CCJ KOMMUNIKATION AB Reklambyrå i Huskvarna, startade 1978. 11 medarbetare.

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Årsstämma 2011-03-17

Årsstämma 2011-03-17 Årsstämma 2011-03-17 Linköping City Vision: Den attraktivaste marknadsplatsen ALLAskall trivasi Linköping City Den attraktivaste mötesplatsen Alltid ligga i framkant Linköpings stadskärna skall vara regionens

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING. En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING.  En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING Dnr: 2011-1536 2016-04-01 Åtgärder Centrala stan En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan www.skelleftea.se/centralastan Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Välkomna till inspirationsseminarium och workshop för Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium och Workshop för Eslövs stadskärna

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

- Den moderna och attraktiva mötesplatsen

- Den moderna och attraktiva mötesplatsen LINKÖPINGS CITY - Den moderna och attraktiva mötesplatsen Utvecklingen av Linköpings city har under de senaste åren varit mycket positiv ur en rad aspekter. Stadskärnan upplevs av både invånare och besökare

Läs mer

CITYKLIMATET VARBERG

CITYKLIMATET VARBERG CITYKLIMATET VARBERG VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Stadens utveckling är avgörande för fas5ghetsbranschen. Oavse: hur mycket 5d, engagemang och pengar som går in i en fas5ghet så är

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014 HUI Research Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys av handelns

Läs mer

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden.

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden. Mjölkudden Skutviken Östermalm Gammelstadsv Gültzauudden Norra Hamn Kungsgatan Repslagargatan Storgatan Rådstugatan Residensg Sandviksgatan Malmudden Södra Hamn Bergnäset 8 Så här vill vi utveckla våra

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG

TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG ETT LEVANDE KVARTER MED FLERA FRAMSIDOR Mer publik bottenvåning Då kopplingen i markplan mellan DN-skrapan och Tidningshuset rivs får byggnaden flera

Läs mer

ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD

ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD ANSÖKAN OM MARKANVISING 2017-03-13 ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD BAKGRUND & SYFTE Schottegården Invest AB ansöker om markanvisning och planbesked för del av fastigheten Sundbybergs

Läs mer

Medborgarenkät 2014. Vellinge.se

Medborgarenkät 2014. Vellinge.se Medborgarenkät 2014 Bakgrund Centrum- och handelsutvecklingen i Vellinge Kommun ska bl. a vara med i att utveckla samverkan och förståelse mellan kommunen, fastighetsägarna, handeln/företagen och invånarna

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete

Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete Målbild Dynamisk Stadskärna självverkande energisk aktiv driftig initiativrik företagsam Bostäder, näringsliv, arbetsplatser, kultur, fritidssysselsättningar,

Läs mer

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING Svalövs kommun 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING PROJEKT Svalövs kommun Utarbetat av TH Granskat av AH NIRAS Sweden AB Besöksadress: Fleminggatan 14 Boxadress: Box 70375 107 24 Stockholm, Sverige Org

Läs mer

KONGAHÄLLA SHOPPING. Vi skapar en modern och vibrerande plats med en skön atmosfär.

KONGAHÄLLA SHOPPING. Vi skapar en modern och vibrerande plats med en skön atmosfär. KONGAHÄLLA SHOPPING KONGAHÄLLA SHOPPING VÄLKOMMEN... att följa med oss på resan mot en ny shoppingdestination på västkusten. En plats som vi vill fylla med upplevelser och möten, människor och ny inspiration.

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars TYCK TILL om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD Samråd 16 januari till 9 mars Vår vision: "Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna". Oskarshamn ska ha 30 000 invånare år

Läs mer

Handel i Varberg Policy och strategi för. Varbergs kommun

Handel i Varberg Policy och strategi för. Varbergs kommun Handel i Varberg Policy och strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Handel i Varberg Beslutsdatum:

Läs mer

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med?

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Målet är att göra Jönköping till Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek. Ganska kaxigt, tycker kanske en del. Men faktum

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Ks 2010:414 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

PLAN FÖR CENTRUMUTVECKLING 2016-01-20

PLAN FÖR CENTRUMUTVECKLING 2016-01-20 PLAN FÖR CENTRUMUTVECKLING 206020 PLAN FÖR CENTRUMUTVECKLING Arbetsgrupp: Peter Juterot, Kommunledningskontoret (projektledare) Marcus Horning, Kommunledningskontoret Kosovar Gashi, Kommunledningskontoret

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel Turism Samhällsekonomi Forskning Fristående doperbolag

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG

CITYKLIMATET FALKENBERG CITYKLIMATET FALKENBERG VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Svar: Fastigheter är (oftast) inte flyttbara! Stadens utveckling är avgörande för fastighetsbranschen. Oavsett hur mycket tid, engagemang

Läs mer

Ystad fick i stark konkurrens med Norrköping och Varberg utmärkelsen Årets Stadskärna 2007 med motiveringen: Ystad Citygrupp visar att man med små

Ystad fick i stark konkurrens med Norrköping och Varberg utmärkelsen Årets Stadskärna 2007 med motiveringen: Ystad Citygrupp visar att man med små Ystad fick i stark konkurrens med Norrköping och Varberg utmärkelsen Årets Stadskärna 2007 med motiveringen: Ystad Citygrupp visar att man med små resurser och stort engagemang kan åstadkomma en stor förändring.

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Nydala Karlslund Norresand Centrum Maxi Söder Centrum Målaregården Brogård Handelsområden utbredning 1 Handelsverksamhet i centrum. Källa: Centrumplanen 2013 Restaurang 16 3 040 60 Nyckeltal över antal

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva

Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva Kungens kurva Delta i utvecklingen av Kungens kurva som destination välkommen med din intresseanmälan att skapa Skandinaviens modernaste resort Varje år

Läs mer

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv Utgångspunkter för stadsliv Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla Prioritera centrala staden för gående och vistelse Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt

Läs mer

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt Handelspolicy 2016 Om handelspolicyn Handel är en viktig näring och tillväxtfaktor för Östersund. Kommunen har ett stort upptagningsområde som sträcker sig till länets övriga kommuner liksom till Norge.

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET SYFTE Beskriver hur det går för cityhandeln i förhållande till handeln på orten Stadskärnenivå istället för kommunnivå Årlig undersökning CITYKLIMATET

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Ombyggnad av Swedbanks fastighet vid Brunkebergstorg till bostäder i hyresrätt Motion (2010:10) av Teres Lindberg (S)

Ombyggnad av Swedbanks fastighet vid Brunkebergstorg till bostäder i hyresrätt Motion (2010:10) av Teres Lindberg (S) Utlåtande 2011:18 RV (Dnr 316-1080/2010) Ombyggnad av Swedbanks fastighet vid Brunkebergstorg till bostäder i hyresrätt Motion (2010:10) av Teres Lindberg (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Öppet 365. dagar om året. Vision för Centrumtorget

Öppet 365. dagar om året. Vision för Centrumtorget klar vec Vi ut Upplevelser, handel och kultur i centrum Öppet 365 Vision för Centrumtorget Allt du behöver på nära håll dagar om året Lommas centrum växer så det knakar. En jämn ström av nya Lommabor har

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Stöd till de kommunala planerarna med fokus på förebyggande klimatarbete Ta fram verktyg som kan användas i planeringen

Läs mer

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Få frågor väcker engagemang som parkeringar. Det kan handla om antalet parkeringsplatser, platsernas placering

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken 3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken (GATA 2 och 8) Parkrummen ska avgränsas av tydliga bebyggelsefronter och gator (GATA 2 och 8). Bebyggelsen samverkar med det storskaliga parkrummet i skala och utgör en

Läs mer

BORÅS den historiska handelsstaden

BORÅS den historiska handelsstaden PALLAS BORÅS 01 BORÅS den historiska handelsstaden KV PALL AS omdaning av handeln mitt i Borås stadskärna. 105 000 INVÅNARE BLIR 120 000 (2025). VÄSTSVERIGES NÄST STÖRSTA STAD. POSITIV INPENDLING av 4

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Sammanfattning av reteams undersökning av Hässleholm City.

Sammanfattning av reteams undersökning av Hässleholm City. Sammanfattning av reteams undersökning av Hässleholm City. Syfte: att undersöka stadskärnan för att se både positiva sidor och brister, att få ett konkret arbetsverktyg för det fortsatta arbetet med att

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 INLEDNING Magasinsgatan har haft en positiv utveckling under en längre tid som formligen exploderat dom senaste åren från skum bakgata till shoppinggata med fokus på design,

Läs mer