Proletären. Agitationsblad för Vestmanland. Oktober Utgiven av Tryckeriföreningen Nerike, Örebro sidor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Proletären. Agitationsblad för Vestmanland. Oktober 1903. Utgiven av Tryckeriföreningen Nerike, Örebro 1903. 6 sidor."

Transkript

1 Nkagatan Örebr wwwarkvcentrumse Pretären Agtatnsbad för Vestmanand Oktber 1903 Utgven av Tryckerförenngen Nerke Örebr sdr nskannad av ArkvCentrum Örebr än

2 Oktber 1903 Oktber 1903 Utdeas grats Utdeas grats 1\GT1\TONSBLRD VESTMRNLRND FÖR UTGF\1ET f\f TRVCKERFÖRENNGEN NERKE ÖREBRO f Mnnessta för Arbga ARBOGA FrÄn Arbga t Örebr k fm em t Körrng ch Västerås k 8 J 1010 [m _0 840 em Pstkntret håes öppet söckendagar kj 82 ch 47 eu sön ch hegdagar k ;W m ch k 1 2 em Manufaktur Sybehörs Lkrne: Dktr Vettergren k fm a1a dagar Sjukbesök k 1030 rm 12;}Q em hvudagar Dktr Harteus mttager sjukbnd k 8309 fm aa dagar Sj ukbesök 1030 fm 1230 em aa hvardagar Dktr Anderssn mttager sjukbesök k fm Tandäkare C Bdbeg träffas hvan]agar k 101 söndagar k 12 1 Apteket häes öppet hvurjagar k 730 fm 9 em sön ch hegdagar 9 fm 8 em Br gmaen träffas säkrast k 11 1 stt Umbetsrnm å radhuset Nykte1 1tetfJ1ö1esen: J O G r Lg en 2 F:1defa (\ s :O ka rdensh Jset ördagar k 830 em r empet n: 306 Sysknkedjan ä su ka Rngsbrg söndagar k 3 em rrempet n: U3 Hemmets härd Lka: Sksaen f d Mannestråeska gården N O V Lgen 241 Hätt ch sannng!: ammantrder å Arbetareföenngens ka tder sm bestämmas för h vaje möte Nykterhetsrden Verdands & Krtvaruafår Lka: STORA NYGATAN tredje huset från Stadshteet Rkstecfn 47 Hutar REPVAROR Mm h Pnmr Jh }\rnssn }\rbga Preparater Stmt vsrtmact ager rån Henrkssns Tekn Fabrk Örebr Bga bestämda ]Jr ser thandahåes Rugusta Jhanssns Dersehande sande fjr hösten ch vntern smnt frfana j!nntet bestående af: begctgnace Kärm SJ1naskner Pcku 1n m säjes bgt Frsgrens Brygger S tverknng af JJetUSvag(Jcket ch ksyrade Läskedrycke1 f (OBS! ) E fter kt e n m e;! den nya agfö rdnngen) Arbetareförenngens ka ch nbjuder t med emsskap h\arje man ch kvnna sm hyar N O V:s prncpa nt rc10 kr K Vatasa fgft 50 öre Str Fest anrdnar rbga rbetarekmmun Söndagen den 18 Okt k 4 e m å Gdtemparkaen Föredrag af Rksdagsman Hj Brantng Musk sång ch deamatn Ydare framdees Specatet: Ä1bga Psener ftdstpöt1)s eparatnsverkstad Arbga för Repamtner af Symaskne (Obs! Begagnade sy maskner göres sm nya) Vecpeder Sepcwatrer ch Eectrska ctppamter ParapYe? Ls L ctmpr m m Spnng af Racknfvew Saxar samt aa sags Knfva Försäjnng af Huscvam n Symaskne med 2 års garant Gdt wbete Bgct pser Eudv Eever ARBOGA den ch 15 Nvember kmmer att bhva v erkgt öfverra:kande D en bör hågkmmas af aa sm önska sg en trefg stund Obs! Atng nytt nytt nytt! GODA CAFFESORTER ANTO SOCKER HVETEJJLJOL af högsta kvate PRESSJÄST från Stckhhns Nrra Jästaktebag Lacave y C:ctS VNER m m Ha härmed äran rekmmendera mn Fö KappAffär Syateer ör Damkappr ch Prmenad(rägter Vackra kraftga Fruktträd Bärbuskar Häckpantr Bersåväxter Parkbuskar Perennaväxter m m Kappm äfven fö barn eegant sntt mdernaste ch sdast e Tyger Sknnvm ch Garnerngsartkm Mössr MujJa1 ch Br J Ljunadahs Handsträdaård Ab[a Prsförtecknng g rats B S! Bestänngar mttagas ch garanteras fö ett Vtgjrdt a1bete t modetat p1s Meddeande t Bäst ch bgast SKODON r J RELLBERGS O C O ===== Rkst 34 Sfe Nsns Efterträdare (Stna Svenssn) ::t E CC ;:< O en MARN Utdrag ur ntyg: ;p; (!) U)d f\fbga Henrkssns Teknska Fab1k Örebr Vattenednngs ARBOCA Af E Henkssn B S! Våra tverknngar t antaet öfver 1000 thandahäes hs aa väfö sedda specerste aa sag utföres af u nderteckn ad / Lager af f era srte ts Pumpar Rör Rördear Kranar samt autmatska artkar ch autmatska Vattentappar Metauter samt ReDaratnsverkstad för vecpeder m rn Nya )ernhanden CARL ERKSSON föenng med (östp/anter!!!n! sjes bgt frän :/df Bmberg B?dR arbeten rekmmenderar stt ager af asap Kstymtyger Öfverrckstyger Uster ch Byxtyger ear Ståhs «(mmunstyresen rbga Rrbetarekmmuns Starka h mderna Då t vä kännedm kmmt att amänanaj9 n) : heten genm den mängd efterapnngar af ARBOOA Från Heurkssns Teknska Fabrk Örevära tverknngar sm säppts ut marknaden bfvt mssedd vd nköp af teknska br har jag på H en Af Henrkssns begä preparat ansäg undertecknad för 1 1/ 2 är se ran ått nköpa ch undersökt föjande prerksteefn 47 ==== dan sg föranåten att ändra namn förpack parat: MassageSava Henrkssns Embrcannga etc ä en de af våra tverknngar tn Nervsn Sundhetssat Brösthnung på samma gång v stade de samma under Lqun Lypt dunamunvatten dunaasepsä att säga ffentghetens kntr därge t Savn duna duna Hårrenvatr samt nm vsande att rj cke föra några s k Heurksns Tanddppa ch har jag därvd hemga äkemede eer några sm hest funnt att samtga preparat cke nnehåa preparat hvka gå under benämnngen pa för häsan skadga beståndsdem att de är tentmedcn nagt sm jämvä framgår des tverkade af rena kemkaer ch drger samt af föjande af stadskemsten d: D S Hectr {(Jr (Jfrgt f(jr na ändamd ämpgt samman Mamö afg fna ntyg des af de beskrf satta D S Hectr nngar sm ämnas vara senaste brschystadskemst rer Det är ej ng med att många af de Mamö den 17 februar 1902 marknaden förekmmande efterapnng arna 11r försedda med samma namn sm våra Med ätergfvande af fvanstaende harva y tverknngar utan man har t ch med gått sä ängt att andras tverknng ar ut sm sagdt t amänhetens kännedm veat gfvas såsm varande vära därgenm sö brnga det meddeandet nägt sm för öfköpas aa gags kande föfeda amänheten t köp tr att rgt ej trde vara bekant att Henrkssns Teknska Fabrk gä het öppet ch ärgt den erhåer af Hemkssns fabrkat L På 2ntnd här::j ha v <:; m sa!r1t sett 098 tväga ch att J dess fabrkter är af benö sakade att vdtaga åtgärd61 t förekm skaffenhet att fabrkanten eer kntranten mande af dvkt mssbruk Sä ha v sm ej behöfver sky att utsätta sna namn etc sag dt redan för 1 1/ 2 år sedan försett de fe ch här htan af vetenskapgt bdad facksf OAFFÄR sta af vära tverknngar med anran för man afgfna ntyg ett af de många hvaraf S tm gatan 8(Jder ARBOGA packnng hvarjämte en de erhåt andra v äga tgäng trde vara träckg brgen för rktgheten af det påståendet att nnamn De af YÄra fabrkat sm vart föremå för gredenserna våra tverknngar är af bästa Q) de frgaste efterapnngarna är n :r8 1 2 beskaffenhet samt preparaten öfrgt är så ch 40 vå gama prskurant sammansatta att de ämpa sg för af ss Jhvka nu g fvts andra namn med undan uppgfna ändamå Henrkssns Mjökscker är sävä ur kemsk tag a f n :r 1 Värt besu t att ä nu ra namn en å e n de a f sm hygensk sy npunkt det ara renaste vara a rtkar är dkte radt a f hänsyn därt mjökscker sm kan fram stäas ch är därs att växa rade kunder ska vara förs äkrade för fram Mr andra srter särskdt ämpg t c OJ m att cke erhåa ka u:;k e ft a ng värde t uppfödnng af dbarn c Ehuru H enrkssn s Mjök<:;cker r det bäo ösa efte rapnngar af H enrkssns fabrkat s c ch med namnförndrngama dessa pre sta sm kan erh1\m kan dck mjök beredd E OJ parat ha v ått nregstrera de ny a namnen därar ej jämföras med den mjök man erha(j) E hvka såedes Ur sky ddade för namnefter er af prepara tet Dynam! Barn uppfödda 0\ O hvadan föjaktgen amänheten kan med preparaten Dynam ch Stefans engt apnng O) V < tu a vss m a tt da den eer den artken den beskrfnng sm uppgfves den af ss ut E gfna brschy ren Någ ra svenska detetska OJ b e res man a td erhåer Henrkssns va \år pr ncp är att endast föra de bäs ta preparat är afseende ä k raftg utveckng preparat m Uknaden ha v ej häer veat ch gd häsa f ut ä1(jrgt med barn SOJt uraktäta att samband härmed vdtag a de nh s 11te(1 ge ch rkg natwg mderm}jk förbättrngar samm ansättnngen ä en de Henrkssns Matex trakt (Extraktum Mat preparat hvka nu stå ss t buds genm ::s de nya vetenskapg rön sm gjrts ä det Sccum) är ch det förnämsta stt sag Ett kemskteknska mrädet Och d Y såunda bättre Matextrakt kan cke framstäas på det dubba mået: en för stt ändamä Vår Kraft ch Närsatschkad preparaten bättre vara ch ett skydd för e fte1apnna r t trygghet för ärade förbrukare sä är det Stefans ch Dy nam m f är p grund af sna Mverägsna eg enskaper af hrr äkare anvunucs nnm era sm ett bepröfvadt ch er vär fua förtröstan att den vdtagna ätgär rekmmenderade ch sa väj kända att m kändt mede af c:a 2000 af Sver cs brun den cke aenast ska häsas med tfreds dem ej yttergare ngt behöfver säg!\s mrskr mt hudakmmr ch s vå11äkta sär stä ese utan jämvä bfva amänheten t nader såm frstskadr bensär rsartade frmma Dgenm att v ng a föja med aa nya sår åde rbråcksär gg?år skrfesår br:n nsåt rdså r skärsår na nga ch spru ckna hän vetenskapga upptäckter Rå n sm utfö barn öfver h Tä är svaga mödrar samt der kåda hud öshet hs splda barn ch ädre an det att v ha vetenskap gt bdade perrefrma r ch rng maska r ckcem ch ut ag sn er hvkas kunskaper sta t vårt förf knvaescenter af hvaje åmer har Kraft g ande att v cke spara hvarken arbet e eer Närsatchkaden med förde användts ch ansktet ch på hände ma sårga bröst:b :tcr skskat hudös;:\ ch ömm a fö tter uppmju kstnader vd framstäjandet af våra prepa synes särdees vä fya en pats band de för kandc ka r ch kt mar såsm utmrkt mt rat ch att v agjen nre s trerat vära t dyka fa såvä behöfga ben ch bdbverknngar för skydd mt etterapnng kunna dande på Samma gäng ätt smätbara nä hämrhjdcr m m Säjes hs v nu mera än nägnsn tförsäkra amän rngsme den heten artkar hvka värde är ängt öfskeefteå den 10 januar 1902 \e d ägs na de festa andra marmaden föreh W Sj6gen km mande knande fabkat Praktserande äkare ntyg: Ytat e ä r det ss ett nöje meddea att Stadskemsten Dkt r J E An s v khet med andra t eknska fabrk er Våra närnsm ede ä<: tt sag nutden s L abratrum Göt ebrg stt våra t verknngar unde r knt r näm förnäm sta vetta medghes ck af aa 80m (ntyg N: 20!)08) gen af stadskem sten Mamö ektrn ärt fut känna dem V hänvsa Mrg t t vå a senast utgfna E tt af undert ecknad på ppdr::tg af Hr J kem ch kemsk tckn<>g d:r D S Hectr G Thybm härs tädes nköpt prr af MARN hvken ämnat föjand e sm synes my cket brschy rer hvka sändas g rats ch franc på begäran (J:udCreme) har vd an städ undersöknng taande n tyg : \sat sg cke nneh äa några g ftga metajföenngar ej heer nägra frätande s ubsta nse r Götebrg den 19 Jan J E AH Stadskemst Frs p ask 25 öre Arbga Brygger f Aktebags : sammanträde r f Z Tredje huset från Stadshteet Nya v_äg}mda MANSKLÄDER pas Rekmm enderar t denna tdnngs äsare c!jcöp Ba men ändå gd fj4ra Möbeaffären Stra Nygatan Pantånekntret Arbga 1 r hsen Ve:terånggatan AHBOGA tta fhä mhet från aa Nykter et beru sande drycker ng genm dskun ch föuppysn redrag hka ;tmen ms kvar de för genm att e k Man medbrafatt Lgen N: 241 Rätt ch Sannng 97 Sf: säjes vkrgen bjgast hs såsm Tömmar Tömnr ch Bndrep Snö ren ch Bndgarn m m tjvekdt af bäst a k ate rekmmenderas ch örsuj cs af prncper: åt män skghet en Den ädsta på paten Största srterng Låga men bestämda prser U L L G AR NE R fö hand ch masknstcknng samt fö Väfnad af Kstymtyger Abetare1öregen: Kmmunexpedtnen hs skräddaren Th Ekhm Stra Nygatan Söder Kmmunsty resen sammanträdet på kaese af rdföranden Järn ch metaarbetarefackrören 2:dra söndagen hvarje månad k 10 fm Lka: Fredrkssn Gjuteret GjutaefaCkförenngen :a söndagen hvarje månad k 10 fm Lka: Frec1kssn CjLteret CJ asbåsarefackförenngen 2:Jra nsdagen hyarje månad k 6 em ka: A rbetaef )renngen Träarbetarefaddörenngen 2:dra :hdagen hvatje manad k [) em Lka: Gdtemparhuset Skarbetarefackförenngen 1:3 måndage!1 h\tarje månad k 8 Lka hs förenngsmedemmar C J Sjöqvst PaJt r fxpedtnen håes öppen heg fa måndagar ch Fredagar k 1012 fm Nya Begrafnngsbyrå Kar Andersn Arbga Tågtde : Mathda Hybnette Mde ch Krtvaruafår ARBOOA rekmmende rar stt nynkm1a age af Dam ch Barnhattar Brudutstyrsar Brudar kädas ar Extrafnn sötade med :a scker Han Körsbär Ctrn Apesn ch Krnsbär t 75 öre fö he 40 öre föt hafbutej med frtt gas ch åda fmnc Bezens Saftfabrk Begr Örebrprskrant Orebr Rksteen 701 KaffePatentån rster (FörSäjnngska: Gama gatan 10 te Germana) Rekmmenderar sna ada ånurstad Kaesrter == Rek1d Extra fn MenadJavabandnng pr kg Rks Superr E xtra fn äkta arab Mcca bandnng ;: Äkta PreangeJava : D: TagaJava Betzens Bekambandnng Gd Sa1tsbandnmg Gd Lberbandnng Rksteefn 101 3t 2: 50 1: 80 1: 50 1: 25 1: 10 1:

3 PROLET ÄREN v S Nrman &C:n Df Dahs Brst & pensefabrk Köpmangatan 6 Örebr Specatet: Ry kt b rstar såvä part sm mnut Aa smters AMMAR A1bga Sämsksknn ch Svamp m m Kädes Manufaktur & Kappaffär nu;stee/n 1G7 Rkt urva Lägsta prs Rksteejn 21 C 9 ugetterssns Qdt Kaffe från 90 öre t högre prs BegJ )1 ;sku/ant Skgsbergs r ek01n1nenderas Gda varr Agtatnsbad fttgpaf=tj Pret Fengsbr Öppen Onsdagar ch Söndagar från k 10 f m t k G e m Vd tsägnng å Atejen göres resr t de mkrngggande byarna fö Ftgmferng af exterörer nteörer grupper ch vyer Högaktnngsfut Vvan Nrbergs Faaffär Spec:er Vn af utmärkt gda kvateer aa srters Mjö ch Gryn t verkgt åga prser fera sag t ägsta prs ;;1 ntl78 _M;j L tar ar f Dversefffär Sytscker: m m S :ma handsk fets 30 QfO vjwj JJ Stra Nygatan Rrbga öre pr kg:: Öandss 3? öre pr kg Lka: Nya Gdtemparhnset c1jeara!nnasdrå Sst 25 re pr kg Pnma Vafnader vd Stm trget såsm Rugardnstyger Dmestk fera ka sag Ryska & svenska Gascher at t åga prser Recmencerc r a rn an sä?s7cdt fö erkänn(tnce af patsens ägsta prser RMteejn 194 nnehafvnre: tt1b bt)m Urmaker ch Optsk affär Stra Trget ARBOCA Sra Trget rekmmenderar stt ager cd Fckur Väggur Väckarur Kedjr Termmetrar Barmetrar Gasögn (Hamngatan) ch Pncenez äkta fransk Gumetaå 2 kr st Rekmmenderar sg den ärade amänhetens hågkmst Reparatnerrngar utföras nhgsfut ch unrer vd behf af Spece1 vao ryarant Högaktnngsfut Gtteb Lnde Kntant betanng Förstkassga varr t bestämda prser Medemskap erhåes efter anmäan hs styresen eer handesföreståndaren ch cke andesegae kunna med förde hä göra sna nköp Prncp: Orafvårdar OBS! Arbetarnes egen affär OBS! Marmrarbeten aa sag e ereras t ägsta prs frän A F Lundberg F L Sva/VaJe _ Arbga utför at hvad sm t yrket hörer samt reparatner af ParapJyer Käppar m J Repamtnsartkar ständgt på ager Ett väsrterad t ager af Prmenadkäppar At t b1gaste prser Heströms Gravårds & Marmrvckstad :: Änggatan 5 OREBRO Lkam byte Tkännagfves härmed att mn Mde ch Tapesseraffr fr m den 1 Okt_ kmmer att fyttas t Hancancen C G Fngs hus vd Stra Nygatan ch får jag frtfarande rekmmendera mg mna kunders Vävga hågkmst Högaktnngsfut Anna Andessn Vd Örebr Stenhugger fnnes ett strt soeract ager r ar n Strr Jfj::: rekmmenderar sg utan vdare rekam Meddeas härmed att största srterng af gda ch mderna T y C E R fö hösten ch vntern nu nkmmet ch uppmanas ärade kunder att med första göra sna bestännga fö säsngen G A Karssn Grafster Rcnvcrnaar ch uppsättnnaa utföres t bgaste prser f) fta{ Göran nderssns sättt)t)gsffä ARBOGA rekmmenderar s tt väsrterade ager af aa sags Hushåsa1 tkar E Erkssns Dversehande REKOMMENDERAS PRMA VAROR BLLGA PRSER OBS:! Lump mttages för berednng t Raffestpp E Erkssns Dversehande Högund (Hamrevägen) ARBOGA TLLKÄNNAGFVANDE anseende t den nya stadspanens genmförande ====== ====== föf ft östpat)tft)gt) REALSERAS ett större part Frukt ch Parkträd Bärbuskar ch dverse Häckväxter arssn HYDDAN ARBOGA fad {(t)df St) ht! Cndertekknads SKRÄDDERAFFÄR är från ch med den 5 Oktber FLYTTAD t Stra gatan söder (Hyttmästare Kangs gård) ch får jag härmed rekmmendera mg ärade kunders benägna hågkmst Bestänngar mttages t b1ga prser 5 f Jnssn f\rbga rbga T föjd af väntad annnststomnng är nödsakade att utgha en särsdc1 baga t årt agtatnsnummer Detta bflda gdt fö framtden rh ger ss a anednng att hppas m framg{mg Arbga teater under kubban Ltgen hetcn Rngsbrg med teater snjcs på exekutvauktn 30 ktber Oycka Knduktör Ad Karssn fr1n Örebr påtäades söndags ggan de sansös pr pattfrmen t gdsvagnen uppgående persnmget dd dettas ankmst t Kryb e had e ett större krssår hufvudet Han hade säkergen tagt öc\erbaansen vd tågets syängnng kunan vd Kryb ( h sagt huhudet mt jurnräcket Den skadade örbands af ukare ch återördes tf Örebr där han \rdas asarettet Öet Arbga höjes a bryggeraktebaget med 1 öre pr hafbutej rän 5 ktber; kaså nger OC skäadrcka Ähen svagdrcksprset höjes_ Knfrmatnsöftena ska bbehåas St har kykmötet besutt med 43 röster mt 16 Mnrteten röstade för dmprsten Persnnes mtn att öftena skue brttagas Kungsörs teefnnät har nu magts örut r t rådarne amnhet fästa på taken men nu har en he de nya stpar uppsatts Göm e au punktgt betaa k?ntzngmten tu fackförenngen begynna rtnng är aaredan antagen ch kstnadsörsaget går öst pä 5000 kr A tt f någn brgen ör ån är ng önöst att örsöka med V ha gjrt örfrågnngar hs åtskga persner men ått endast nej t svar V ha utsändt crku\r t samtga arbetarekmmuner andet ch hppas att våra rganserade kamrater ska hjpa ss så att v t ntsta smmar kunna få begynna byggandet af ärt eget hus Här pä patsen frmcs gdt m arbtar men ännu större prcent handande ch det är egendmgt att de ha mrask krat Or att söka hndra abetarnes sammansutnng Detta bör mana arbetarne här att tänka nurmare pä dn kperatha röresen O J Sjöqvst Krtbref från Kungsör Kungsö behget \d början af Mt ajärden Gaten är en vacker pats P smmaren r den förtjusande men för pretnren br det s ten td ver att njuta af den hhrga natu ren sa att man cke har den trefnad SOm man kunde ha af en dyk pats D et är des td ch des eknmska bekymmer sm göra snnet mndre mttaggt för de ntryck en härg natur mäktar gf\a Arbetareröresen har h gjrt stt ntåg Tvfnne fackförenngar sm sammansutt sg en arbetnrekmmu fnnes Nykterhetsröresen ä h representerad af gdtempare tempare ch \crdnnc1st men ngn strre art tycks det cke bf a af Det synes sm m de f\stnng vä vudge HagstrOm byggt t Bacchuskutens försnr cke strmas af de nuyaande nykterhetsrgansatnerna mcn d fa vh ara täga Rm byggdes cke på en dag ch våra deer få d cke ber\k na ska segrn utan kamp ch strd 1 smmaren Mnka v att rdnngeua en strartad kfest med nbjudan t arbetfck mmunerna Mtarn rundt m f patser att detaga Jn nt har mtt bref svt ut sa jag måste suta med en rpmanng t Yästmannnds ch Bergsagens arbetare att agtera för ÖrebrKu rhen st\ att den br hvad den \r Unad att bha nämgen en fkets tdnng fö hea rten En 80m är med En rpandc röst rån Lnde BJefkrt fjån FengJbr FeJgsbr är en a dc stösta scknarne vtrt and Sedan järnvgarne tkmmt ha v denna scken fera jttrnvgsstatne hvaraf Fengsbr är den största Det tr t största den andtbukare sm htr bygga ch b; n dustren är cke s5 str men ngaunda är v utan Tvänne pappersfabrkr rnnes samt åtskgt med handtverkare ch handande Af förenngar kpnna v nämna gdtmpare ch tempare af hvka gdtemparrden är den starkaste Det vre mycket att skrhva m h\från men af fruktn för att mtt brefkrt hamnar redakt nens papperskrg ber jag att fa äterkmma ch hppas att den rena 31betampressen äfven här ska vnna nsteg a dessa bröder andet rundt du har att tcka för att nuvarande arbetsförhåanden ur sm de är Utan denna r gnnsatn skue theaktgt arbetsönerna stå på en annan nvå Dck frdras ännu mycket sävä p det ackga sm det ptska mddet men Or ernåendet a det ua met behfves vkrgen att du är med därör att arbetarekassens befrese måste ske genm arbetarne sjfva ch detta kan ej åstadkmmas med mndre!n att aa stå engt sammansutna Den dagen detta sker är de en makt h\ars vja måste bfva den ännu skrfna agen Om du p grund a det rätt egstska hs dg ej kan eer v göra dn pkt s tn k på att dna efterkmmande ska tj uda dtt stäe ch upptaga kampen for sn tvar Har dl deras öregngare skapat eer \tmnstne agt grunden t ett bättre förhande är därmed en sto ycka vunnen för dem eer ska de d tanken på den uppysnng du hade ch hvad du trts den försummat att göra ankaga dg ch dn knöjdhet sm rsaken t att de nödgas eva ch kmpa för tvarn under samma frhåanden sm v? Du sm äser dessa rader tänk p hvad du ö dn de har att göra ch se ej på de persnga brster sm mt\nga gänger göra sg gäande utan skj på sak ch persn T sst ärade äsare du må hafva hvken tr sm bst stg under den stt sajande röda anan D ren yftes ufver en engt ch amänt sammansuten arbetarekass ska den amv! sm n avn begrafvunde under sg samhäsrättrsr samt föra det nya samhet n p vägar dt det met ej är afägset sm heter ycka ch väsund ör aa NykteJst Några radej från KpparbeJ g Den hrdga trkan pä smmaren 1901 ha \ nnu en smua kännng af Vtrken hämkng rng dtrgenm reducera sn t verknng betydgt ch det betyder endast större försakeser än angt ty genm dyka rubbnngar arbetet kmmer arbetaren så snart en smua pä eterkäken ch det dröjer sä änge nnan at br kart gen Organsatnen begynner n att pä avar göra stt ntttg här Åtskga rgansatner fnnas Skrädderarbetnne vr de sm började Detta amkaade en rent öjg förskräckese hs arbetsgfvarne nm denna yrkesgren En neregerng nm detta yrke har rgansatnen genmfört ch nu börja äfven arbetsgfvarne nse fördeen af att arbetarn c rgansera sg ty de kmma underfund med att därgenm vnnes mera staba förhäanden Det f rna gesäfvet med sna fyhstrer börjar försvnna n(\en hmr Ett kraftgt agtatns ch uppysnngs arbete tr af nöden dessa rter ch det sm bäst behöfes Ur ett vä redgerad t arbetarebad ty dc pappersdrakar sm bjudas ss är en tämgen mager kst Den sm meddear dessa rad er önskar gd ramgng ät detta tdnngsföretag ch stcr en avarg uppmanng t rtens arbetare att prenumerera på ÖrebrKurren ts Peturen kan utkmma sm ständg tdnng för Vustmanand ch Bergsagen A /betacvän Dnna a bergstad ha betydgt ntvdgats under dc senaste :ren: dn ena byggnaden efter den andra uppföres berende t en st de pt att ndustren httat ht Ökendt där skrstenar frttn abrker resas uten tyder det pu töknng pettrernas ant\ ch det r endast dessa pretres sak att rdna förhåandena så att vnsten af deras ar bete taer dem sjnfva Af skä sm det ej tr ämpgt att Arbetarne h ha sna små rgansa här kargöra ha ngentng under ssta tner hvka ng göra sn nytta ; dck tden bfvt skrfvct fr4q cenna pats mt bekagas att arbetarekmmunen cke men sm nu ett gdt tfe gfves att nnu förmått väcka t ts en gedgen detta agtatsbad å föra tet t ptsk äckese band ket men sl trgs af had en rnga penna kan!tstadänge Jen e ver sa ea v p hppet kmma tages tfäet akt att det ska b btttre Knnna Y narorgansatnen här kan efter nagt örbeta nrbetarepressn hä såsm \ skue ver en tärg trar beka tbaka på önska su vre det en kraftg agtatr den fydda tden medvetandet af att ör rgresens sak Det är att hppas det arbete ch dc försak eser sm v att detta agtatnsnnmmer förmä åtsk haft ej vart förgfves Svårgheterna ga att prenumerera Mmnstne för ett sm uppstd d bestet m att skaa n!arta Brefskfvarcn föresar att v eget hus tt rgansatnen skue mststa sm mått 101 kvarta 100 ex tas handng bev yckgt ö\ervunna ch ägga \ mank en W så ska det g1 a en den tdens d6fasta etkår hvken D:fö frs ka tag fö ÖrebrKurrens besöt att nnder a)a mständgheter rtsprdnng! NUr våra kaa förhäanden sätta det påbegynta verket Den nuvabchöfa behandas srt kunna d göra det rande kaen sm b e öjden a detta utan att få snubbr af en arbetarefent arbete samt det arbete rgansatnen Hg aktemajrtet ned agt med thjp a denua ka ha burt de rukter att en uppyst ch mäfttndea e medveten arbetaretupp uppstått hken nu samas t aarga överggnnga m egna ch k1asskamraters ntj essen Den frstår även att då dc samas t nöj en uppträda pä ett ugnt ch värdgt sätt mtsats t hvad sm det aet kunde hända fö t år sedan Så ängt D cn 1 G maj 1901 bdades bruks ch är nu at gdt ch väj men tyvärr har grfarbctareföcnngen Det var C A rgansatnen en str brst hä Såvä Hedund från Gngcsberg sm satte }f sm nästan öfverat nämgen den att de döda benen örenngen gck sta j aa veat nse pkten nyttan ch dgt framåt så att den nnan ärets sut nödvändgheten nr att förena sg med räknade 60 medemmar men ebb ch fd sna fö männskv\rde ch rättvsa kämr cke främmande fö rgansatnen så pande kamrate H vad rsaken därt att fö ttrvarande Hr den cke s\ str n månde vara ej är det p grund af ty det är at fö mänga sm cke ha kunnghet eer brstande agtatn det ust att detaga arbetarnes berese vsades vd senaste knfkten att d kamp fara va färde rgansatnen std där Svårgheter för förenngens tvar ha sm en ast ch säker t)1[)yktsrt ch v ng hat kännng af En handande hj\p fö dessa sm dä massa rusade J E Berg sm en td uthyrde en ka dt men sm ej forut ha veat beatta för förenngens mten uppsade ss tr eer förena sg med scasterna Att gtvs på grund af påtrycknngen utfrån dc Sökte det rttta skyddet va ju ej att samt egen avghet mt den mdärna ar kandra nej tvärtm men att då faran betareröresen ör detta te var över ch ete att Men cke dödas arbetareröresens deer en str de af de nytkmna hade!tt genm så umpna mede en fjrtn dag\rs underswd ka hastgt fänskjghetens frgörese från at sags ämna rgansatnen 7ar ch förbr fegt tryck! rättfärdgt ch dtrör sk1 det ch uset handadt ; det vsar en mra brt När nöden r sm störst tr hjt ch kamratkänsa m hvket det ndrpen närmast; början af nv ha v en gaste uttrycket ej kan b annat än att annan ka ch då sk vf pä avar det va ägt handadt arbeta fö vårt mä En Fkets husdn sm handat pr detta sätt bättra föenng r bdad eh en centra beägen dg ch gö de första gärnngarna repabyggnjdstmt r nköpt Så rt v få rera ch gdtgör med att suta dg t t1rckgt med mede ska hyggandet dna gfmsernd kamrntn det aa Sränae86era Brej fjån Städaen A ett avarscrd T dg arbetare sm träar dagen ång nm fabrken nm verkstaden t dg arbetare sm g\fver fram skatter ur jrdens nnandömen t dg arbetare sm bereder jrden t kmmand e rkn skördar t dg t eder aa v jag säga ett avarsrd Du sm träar ch strufvar fram dtt f nm fabrkens höga murar eer dessa små verkstadskyffe hvad träar ch strävar du ör? Är det cke ör att fnna mede t dtt e nadsbehr? Du sm tbrngar det mc3ta af dn td undar jrdytan du sm fa mkrng med hacka ch!vade hand ur ch skur på våra Dej på de str egendmshenarnes åkerfät Är cke förhåandet det samma med er? Arbetar ja bh\rbetar n nte rent ut sagdt fö att få mede t edra enadsbeh? J vsst gören det! Hvad menas då med enadsbehf? Saret snart gfvet Med efnadsbe: ht menae eer det nnefattas at hvad en mtnnska behher af mat khtder bstad m m för att han ska kunna eh7a ett mnsdgt r Detta är dck cke at hvad sm bor nneattas rdet enadsbehf eer reen ett mänskgt f ty männskan mftste ärven fya stt andga behr: behet att yta sg hogre ch högre på det kuturea mrådet behf et att njuta af ct ut ch het Det är cke btt sund ch nrande fda varma behagga käder ch bek v{ma bstäder utan även tgjgen t knsten t vetenskaperna t de sunda ch sjäsuppytande njutnngarna ä Jet andga mrådet sm v nnefatta rdet enadsbehf Arb eta re! Äge du tgång t at detta äger dn hvad sm ens nrmesevs kfn nnefattas rdet efnadsbehf? Nej det goren cke Dck fnnes det band eder de sm ktna sg m cke just förnjda så dck mnga fa devs tredsstäda De sm så tnnka ch sga är mtnnskr hvka under umbtranden ch stundga försakeser hemfat under den så ka ade vanans makt Är du arbetre en af dem? Är du cn af dm sm reso nera sm så: fattga ch rka ha atd funnts; fattga c ra ska atd fnnas Hr har du re mn vän Fattga ch ka ha cke atd hmnts; det fauds en td då aa ägde ka Läs hstren Eer trr du verkgen att jrden ch dess genm arbete famastrade kssaa rkedmar 1\1 t fu några fä Lka tet är jrden någru få ndv:1ers egendm sm uften tr det Om uten af dn besttande kassen kunde förvandas t gud sku de göra det med dg ch dna kassbrders arbete förstäs då skue du knta ty du skue ke knnna få dtt behr a ut ydt Uen när den besttnde kasse n med sgets heghet ch katraktets rätt ch dn ch dna kassbröders arbete tskansar sg det ara nurmaste at hvad jrden genm sg sjä1f ch genm dn ch dna dassbröders arbete framastrar dä kntnr dn cke da resnnerar du sm så: jag är \betar6 han \r herre Det är detta a cke dtt Ornuft sm taar det är den genm vanans makt frmade saf naturen hs dg sm säger så V äga ua samma rätt t jrden sm v äga rttt t uften ch hafven Därör mäste ckd äg rätt t jrd ens akastnng ch t arbetets akastnng Prvategendmen det är ett munskgt pafund sm är strdande mt naturens agar ch a rättskänsa Och arbetet det är en fsbetngese en naturnödvtndghet ör mänskgheten däror mste a arbeta ch aa sm öjd htra ha ka rätt t arbetets akastnng Hur r det nu? J den tnde tndedeen af jrdens beknng har gjrt sg tttgare af densamma Och samma tndede tager vnsten af at bvad de n tnd edeame genm stt arbete framastra utau att sjäva uträtta någt samhäsnyttgt arbete Det är här sm en förändrng måste ske Ty först därgenm kunna aa mannskrs rätt tgdses aa m!1nnskrs enadsbeb het yas Du arbetare sm tbrngar dtt f nm fabrken verkstaden grufvan eer p keräten du har cke på åagt nnr dtt enadsbeh ydt trts det att dtt enadsbch r tmät eter dn

4 / P;ROLET ÄREN egen ansprksösa mättstck Och dck kunde v ya dessa beh den dag sm dag r m v ve; det är btt en sak sm fatts ss vja Genm denna gemensamma vja uppst:\r en nre samkang våra ntressen sm heter sdartet ch den öder af sg sjf tanken t kamp ör mänskga rättgheter Du arbetare fabrken verkstaden grufvan på kerftet Du sm kämpar daggdags för ug ön ör att ya dna beh med Vakna d! ch res dg t den kamp sm endast kan höja dg över de scaa mssförhåandenas pan t muskgt ch västånd Betän ken aa ntt n hahu ntet att Cörra utm edra bjr men en vrd att Ynna Hj Be:g c!adren /änd Man fta undrat har hvafö v n!mna Svea mder ch rsr jmt fö henne strör btt gaenskaps metder Vsst har band hn sn kaprs för en ch adnn keegrs Jag adrg hört att hn hat man nej ta mg sjtthva rckarn! Och namnet stg mg den sm kan uppå den gubbastackarn NUr vgdes de hvar fnns attest? Var det af ekman eer prst1 Hn ungar har mängd gu nås Ja mänga hundra tusen ch syskn aa det förstås från kungen ner t busen Och sysknkärek fnns mnsann: de vja ta upp hvarann MtL andra göra sg besvär ch gå mkrng ch traa att gumman Svea är ss ktr en mder för ss aa Men det r ögner at det dr hn ör Je estn stymr r Ar nägrq anses gumman rar det ngen kan förneka med att t barnen saknas far jag ndast v påpeka Och sm ett faktum sur det kva \ u Rkta en ch hvar Scarn Arb ;\r ukmgt rämmande ör krstend hvar ch en a ss örrsakar ha tvmens anda men std högt j kurs hs veaktgt bfvt vss grad förmnskade hedna värden De dygder sm Patn men det öreauer mg SOR m det megrekands störste s skattade högst sta endast förundrat frm ch namn r vshet tapperhet ch äbehnrsk Det var en gäng _ ch det r cke nng; ch det tyckes mg sm vre dessa sa mänga generatner sedan _ sm män dygder hvka dn krstna etken rng ch kvnnr aua and pnades a nkvaktande skjuter åt sdan än dag vt\rda strer både regösa ch andra Nu en h ederspats vär kutur ha man trr jag de festa and vuxt ned vshet menar jag då het en<et från detta Mn Ur cke tdnngarna hvad man med ett fta mssbrukadt rd fydn med upprörande meddeanden m kaar för bdnng uppdandet a sj barn sm pgas af sna örädrar m ens aa önnögenhetr väckandet ch hustnr hvkas hea är ett ängt martredsstäandet a kunskapsbegäret a tyrum m studenter sm fnna stt skönhetsknsan a sannngskäreken A nöje att påga en ch unnan mndre aa röjder vet skänker fnns det nga begähad kega 1 Och veten hvka sä ntensva ch så varaktga sm de n fuktansvnn saker sm försggå _ jag teektuea röjderna Hemmets gädje yu cke säga Turket ch Sbren _ kan sköas a döden vänskapsband kuu men de mest framskrdna andens f!nna stas ch framgångens ycka b ba ges er ch anstater för snnessjuka? na men den kt\nsa af jus gädje sm Det anns en td dä ptsk ch re åtöjer uppattndet af en gena tanke gös fanatsm hndrade a11a framsteg kan adrg grumas; den nteektuea sökta utscka a etnsmp ch brände gndjens genus öfverger adrg den sm vetenskapsmän nn på bå V hn vsseren gång mött hnm vet L\t ss gen kmmt brt från detta Men änhppas att dnna genus ma trfvas vu nu dag yses Tst bann a d en vr brg! rmerska kyrkan Jag sjäf be bannden andra af de dygder Patn skat yst före hnm ch så skedde även med tar högst h tapperheten Det tr en Darwn Huxey Renan ch andra fördygd sm man på vssa hä stämpar kudnare af mrgndagens sannngar Jag sm barbarsk eer Mmnstne en smua undermag; men fö den sm ehrer på tsjt\!t a1e: :::!k:::rk:s: krgst r tapperhet en gd sak ch verstet väga de cke uttaa sn verkga ännu har arbetarkassen m:\nga härda du övertygese regösa ptska ch ekster att bestå Hvad skaden säger m nmska frågr y då kunna de vänta den tappra nska hären att den rös stt afsked Det är precs på samma ch svat h segrade tka det gäer sått Engand ch Tyskand Och n dag m arbetets strdsmän sm ge Frankrke! Be cke ett a århundradets mengen vnna sna segrar genm svät gener Jean Jaur6s nygen vugrad att ch umbäranden a aehanda sag Men håa föreäsnngar örver scasmen den sega mmedvetna tapperhet sm Cege de France 1 Amerkanernas egen den ör sna rättgheter kämpande arbe berömde Henry Gerge dg m jag ej taren fär prestera är fta mera v[rd än mssmnner mg fattgdm efter det hans eget fk hade pekat nger åt hsagfätets ebra rusga dödsörakt Den dygd Patn stter tredje mm nm under hea hans f Fck cke met band de frmsta f sjäfbehärsknn Tyskands stre apste Lebkuecht t gen FUr arbetarkassen sm så fta är brnga en str de a stt andsutsatt för utmanngar ch öfvemd från fykt ch fck cke är Vctr Hug fvan är det a{ vkt att ga denna dygd; dea samma öde 1 cke en sjäubehärsknng sm tar frmen Och det aktadt tänka v med förakt a dådöshet ch jhet utann behrsk på den hstrska dmst sm tvang nng sm hnchar örvernngar Den sm Gae at knäbgja ch förkara att jr vredens stund grper första stenen vd den cke rör sg! andsvägskanten ch sungar den medan Men p anjra sdan! Sdan a degraögat ser röda rngar ch handen skäher derand ch förstörande krafter sm en af harm träffar suan mået Men den Bsmarck en Chamberan en Mercer sm beh\rskar sn vrede ch väntar med vet cke vu rden hur den rätt ska kun saget ts bdets svanng agt sg na hedra Är{;n deras strängaste d ch ögat ser kat ch kart han trfar mare Mnna sg skydga att mderera \angen ch trt\ffar så det kunns sn krtk med en beundrande tbaka Fräsnngens underbara ära A Ee Z JVdern kutur Agtatnsbad ea ör en! Att den ördömes 1 de mänga att dess försvarare drfvas brt rån au patsr från predkstarne rdm nr ch rednktnsstnrne Ja fö att göra scasmen begrpg för sna andsmän de framskrdna amerkanarna var Edvard BeUamy det har han sjäf sagt sn bk EnbHck tbaka nödgad att ttgga n dn rmanens sckerper Dessa Ur saker 80m mdgt Aste äggas fram ör pubken Men aktadt at detta r jag dck cke pessmst Bekagande det närvarande ser jag n det nya Uhundradet med hpp ch t örskt Okunngeten den passva ch dck mäktga fenden t1 dn scaa frgöresed ch aa dess bundsförvanter sm eha af de exsterande rättvsrna bfvn kratgt angrpna Genm hka mede sk den unjvkga örändrngen kmma1 Ska det ske genm en unversa vtdsam uppresnng en upprrets perd öjd a tern prrt proeuhcrravd sm mänga scaa auktrteter anse öd\1ändg för att Mer tvnga arstkraten n arbetets eder? Det kmmer då att bva den ranska revutnen återupprepad fastän på en större scen Och dck vr de rättvsr sm förrsakade den franska rev utnen cke sä stra sm de nu exsterande försäjer frän ager Mmksjö Asfatpapp U brukets prs med abat efter pa tets strek Munsksjö mpegnemde Väggpap Munkedas FörhydnngsJapP Ga(va Fönsergfts Cement (Vsby Prtands Vsby Pansm Vsby Bet/) Tjänt (F/ands Trätjäm Asfat Cacum) Asfatbeck Byets Byhvt Femss Gps Hat Karbneum Krta Lm Oefä ge aa sag Ojr aa sag Svafve stänger Svafvebmma Sp denatujead Tag Terpentn Ttasse Vasen VUr Znkhvt Möna By ch Jäm Rödfärg Repgds aa sag Kabe g m m bgast Oscar L n dst rm Prsförfrdgnngar besaas mgående berg \ppar E Vd behf af bga ch starka W Manskäder gör ett besök hs Bergström & Trander För hösten ch vntern fnnes ett väsrteradt ager af aa sags färdg Eer ska en ugn agg hastg nt gjrda Manskäder OBS! Otrgt bga prser OBS! veckng brnga fräsnngen? Mna sympater r vkrgen fö de undertecknads redga meden Men ngen kan örutsuga någt tjstr mt at: rn:; s:ta;;r:!r: ga våra scaa rörhmanden Jag trr att nm tt tdsrum af tjugu år ska djupa ptska eknmska ch rent s caa örändrngar hafva betydgt örbttrat samhet gvt ss en större summa a ycka ch p ett jämnare ch mer krmgt sätt ördeat jrdens gda Jag trr cks att v snart ska å se det absurda prveget att örmögenhet är ärtg bfva askaadt Det kmmer att arskahas engt samma prncper sm gjrde att repubkaner askafade krnans ärftghet De två sakerna höra tsammans verkgheten är det mra absurdt att en ung Vanderbt per Casteane sm möjgen kan örtjäna 20 dars veckan ska ärfva mner tn det skue vara att tåta en Mc Kneys eer Lubets söner att regera ss därför att dedragenhet ras fnder gjrde det Det är nödgt att bedraga ss sjäva Och då v vdare med vra mekanska kunnen appa p det bestende hm ch andra hjäpmede _ rbundradets 50 år af stt arbete för att frambrnga frukt af gemensamma ansträngnngar ch det sm v njuta ar? dttrför aa männskrs gemensamma egen Kunnn gömma att bam ka dm _ nu kunna frambrnga mnst 20 dybara ch uskade sm edra detta ganger st mycket sm v örbruka så ögnbck da hunger ch suga sg trr jag fut ch ast att den hmmes aa förbrytesens bacer? Kunnen skrande rättvsa sm gger där att gömma att hvarje sjukhus b varje fän mänskga vsen sakna föda käder ch gese harje abrk hyreskasern begås bstad ska örsvuna under det tjugnde förbryteser sm rpa t hmen m århundradets första perd hämd? Åhundradet kmmer att se mänga unhur srggt t cke det hea nur man der men bvad tjunar det t att sga ttnkm pr att unj hea det nyss för nra? svunna trhundrndet stra mtn förgäfves Aa gda ch dga rntnnskr ha rpat m dessa saker Anga å begun skydghet att vara behjtpga vd dessa dat dessa prbem ch örgures pekat rermers berämjande euer ttmnstpå meden at ösa dem Men de bev ne na ett vgt öra ät de ramörda msstrdda ch hånade af en bansg hp argumenten ch avargt studera de ssm vm stt öfvr sn majrtet daa frågrna Och den sem ännu anoch s att tänka sg at scasmen ser sg begad att håne ftt det nya fr1\snngens enda 11ra vetenskapgt veangeet är en narr den sm förrädskt ch praktskt emtståndg sm den är söker hndra dess utbredande är en förät nödgad au vurfva anhängar ångsamt brytae V r stta Ufve vår bdnng men verkgheten ha v nyss ämnat barbaret bakm ss Om hundra är ska v\ra efterkmmande betrakta ss ch våra nsttutner med samma förakt sm v nu betrakta medetdens mttnnskr ch nutdens kes Detta är ngen paradx Jug sktmtar cke med mn tsare T trts ör vr sjfvska svustghet håer mänskgheten nnu på att fama efter den verkga rvsatnen ksm det sammangyttrade arvstet kryper fram ur stt stmmga höster mt juset sm ska ghva detsamma vngar Btt ngra t ha pressat sg fram ch stå sannngens fuua jus Massans ramåtskrdande går så ångsamt att sm stå p vets mddagshöjd ha aa sk att grpas a mdöshet ty v mt ste er<änna Jr ss sjäva att v få skåda btt få a de örändrngar sm v hppats pt ch knmpa för Onekgen ha stra framsteg mater et vstånd ch bekvmghet skett uu T uen ärade amänheten fär jag härmed anbefaa der det nttnde århundradet Men detta utgör cke cvsatn Bättre föda snab bare fartyg teen eh eektskt jus Lka: Jernhandare Tranders gård f d Mara Rthmans affär at detta r medverkande dar Bestänngar mttages å aa sags Damkappr Päsar Kragar ch den mänsdga utveckugen Mede t Prmenaddräkter vstånd det r sant men cke västänförsta KLASSENS DAMSKRADDER UTdet sjnt Har teefnen örmnskat OBS/ hungern? Våra hjärnr är ännu kara FÖRES EGEN ATELER vårt prvata ch fentga ännu Nytt väsrteradt ager af mderna DAMHATTAR för Höst ch baserad t p åg kpnnghet Förnutet Vntersäsngen nu fökunndt af hundratas prfeter MONTERNOSARTKLAR strt urva af bästa kvateer hvarj and har tnnn de största svärgheter att genmtränga det tjcka ger ENDAST NYHETER FOR SASONGEN af fördmar sm mhöjer ndvder qch Med förhppnng att den rade amnheten beaktar f\anstående vägar jag rekmnsttutner mendera mg t utförandet af ett mdernt ch förstkassgt arbete t rtens bgaste prser Det ndn \ da under ch det nda Kpprbeg den 1 Oktber 1903 Högaktnngsfut mycket sm htst mn någn sann cv satan kmmer det cke att bfva fön Ne1)a Nse1){vst än det nuvarande scaa systemet genmgått en radka örändrng! j Oscar Lndström KOPPARBERG Skrädderarrär nn es ständgt ager af nya mderna Kstym Byx ch Öjverrckstyger Bestänngat mttagas ch utföras efter nutdens sätt å frdrngar t patsens bgaste prs C Öhberg Knstbacken z La:mpr S Största srterng Bergsagen Bgaste prs Hängamp01 från 35 öre Brdamp01 med kupr 1 kr 50 från öre Ljuskrn01 Ampa} Väggampr Lykt01 m m aa srtet s Lampdear ktber 1903 Ständgt ager af Kpparberg K Tranders J ernhan de G Brfdths {FäddFaffäp A KOP)arberg Ett strt urva af mderna n ch utändska TY G E R Ett nt _ Vd nnds arbetares nvgnng af stt Pkets hus ramhös a dcenten LdBga prser Ree behandng frss den mdtna mtnrens nnebörd (Träffas Grängesberg hvarje maknadsdag: Lka J O Jnssn) rd sm böra gå ngr n t den krets ör hvka de nrmast yttrades Med kutur mnr jag sade taaren eugt Arb: reerat cke Jödt bkstasvtsen cke nprppandet af sammanhän gaude kunskaper eer et teaterbesök då ch då; utan med kutur menar jag uppammandet af aa persnghetens bnsta krater uppdandet a de fruktbaraste utveckngsmöjgheter sm männskan tger Men en sdan kutur kan under nuvarande samhusförhäanden endast rearekmmenderar stt för säsngen väsrterade ch mderna ager af seras mycket anspråksösa Jmensner n ch utändska Ty sm det uu är br det dek endast ett fåta af natnen sm sätts tfäe att rtt ch u t utvecka sna anag ch växa upp t harmnska kuturbestänngar mttages å at hvad t Skrädderyrket hörer männskr; det stra fertaet står utanför ch hndras a attgdm a brst på penobs! Förstkassgt arbete Bga ch bestämda prser gar ch td att kmma åtnjutande af 1::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;rT1::J::::J=::den högre kuturens hårv HHr käfves en m!ggnng af samhäet på det sält sm scasmen anger a Gråverk Bsam ch Nutra Ty m det ckså r sant att materet väständ ngaunda är fvets högsta gda så är det ka vsst att det Mr vär den ej fnns någn mad sm sä kan grund<m öteugga dc b\sta ntvecdngsstot urva bgast hs möjgheter sä dngkjppa andens Yäxt sm attgdm ch nöd De ärde må rekmmenderas den ärade rda s\ mycket sm häst m den Marx amänhetens benägna håg ska vrderans h!barhet ch m katastrfterens bankrutt; den md!:rna sckmst asmens grundtanke: att nföra en sådan samh11srdnng att hvarj ndvd het Ett vä srteradt ager af ch ut kan å utvecka sna gda an svarta ch kuorta ag skaffas därmed cke ur värden Om den tanken gäer t u hvad den danse på dett!> and (Frankrke) ch un : : : : : : ske s<aden yttrat att dersök sedan nga edra egna Orättvsa fera sags Svenska ch utändska ae gde rranker de kan set kke dö ch nöd ö[verat fruktansvärda kräftsår fa enduu bedre Tanker spret af deres frö sm mörkret su\ndgt ttra på samhäv pstä cke att vårt scastska enas fsrt Att hnmdens revutn sva ta ch körta Gäcnngstyger Sden ch YeBtf prgtam 111 kuturutveckngens sj sta rd cke redan skakat samäena berr drtyger srt urva Ftm Schaw Kja1 YUevästa Brd men v r förvssade m att mänskg på att de festa mnnskr ännu gå mför damer ch herrar nu nkmmet hs!jeten hvarje a måste genmgå ett krng sm hustnr med skyggappar på fnnes atd på age t patsens ägsta prser dukar Sängtäcken wta ch kuörta Möbetyge Fcmee hsscastskt utvckngsstdum eer ck båda sdr m ögnen ur stånd att se tvta ch kuörta GanntygeJ Garnerngs ch Fdemtkannat tn det sm stckes rakt under så drabbas a ett unverset örfa & ar KOKmaU DvanbOJdsmaU Gångmattr Säng ch näsan pa dem Cvsatn! sannng! Hur äckgt ])ö/nnauf kuörta Sknnmatt} Rmne ch JcegcryeU1derÄn dag frerar safveret m ck unobs Besänngar färdggjrda käder der ett annat namn hvarhst en fabrks är cke denna ömsesdgn sjgdhet ch käder fö damer ch hettar emttagas ch utforas frt vä ch bgt skrsten reser sg mt hmen Det ttr detta sjäfbeöm! Pörsäjes t patsens nekgen ägsta prser hs pn tden att dessa hednska eh ment renhören cke tsammans med edra KOPPARBERG sas brt ur år kutur det är på hög kyrkkckrs kang jämmerrpen från de E td att kassmt3:atsernas samhäe får vka srade p ett dussnta sagt? Är 1: försäjer part h mnut ör jrrkhetens cke de ka ken nu mera än någnhvete ch Rågmjö aa sag Detta ta m jämkhet mssörstås fta begfna krg1 Ha vara y ännu \anscheher J Uasdu Ka tf e Sc ker Srup S någt bättrepäsätt att Osa tvster n Vragar 1\ J Sey stundm asktgt ka ta med afskt sn V påatft ngaunda att aa männskr genm massfer a männsk? Qandsar Fäsk Sat Såpa Hafremjö Ur ka tvärtm Men v vja att aa Cvsatn 1 cke ännu Haven Lnfrömjö: samt best Ämercan ndhjer ett samhte ska ha samma äst Tsts böcker1 Eer mna? Eer m m yttre uteckngsmöjgheter när fsppet hvad hundra andra avarga samhäs dary fd ett utmärkt kraft börja rdra för att beggn a en käud granskare ha skrvt? Ha cke strejker40s fder Ftgen ch Gasja Lundafss uttryck att det ska vara na sm ständgt ga rum edert eget anseende t affärens ndragande t utesutande Specerer ch Dekatesser jämt spe and ch aa andra ärt er någt 1 Matvarua:ffär reaserar undertecknad utm Specerer as t dagens ägsta prser Den mdärna kutur sm v scade Kan ngn detta ögnbck neka t ch Matvarr hea agret bestående utaf Gas ch Prsn mkrater efterstrfvn nnebr ej på aa att swrsta deen af den sä kaade mnskpunkter en mtst\unng mt krsten ch gheten suckar under msshande cb Beckkär Kädnngstyger Faneer Bmus ch Förkädesftp 1)tsäs1)!e1) hednsk kutur Den krstna mrraäran rätt\sa agar att regerngenshea makt t D t TT Sk t h]( Y nu nkmmt ett väsrteradt ager af NÄR EN KARL SÄGER att han! yger mes vrer garn :Jr r c a snger etröjr har ju gjrt en vktg nsats här vär _ arm6n psen ch dmst arne _ skar sn nästa sm sg sjäf sa kan man den en de a dess eement ha så gått atd tr rd att understödja den utstrumpr Hattar &: Mössr Kragar &: Manschetter Rsetter vara vss pa att nrstan är en vacker upp det mdärna kuturmeqvetandet att fcka!::;g sm en ten prvegerad kass m m Teknska artkar såsm PMfymer m m Prtm v ej Ungrs mnnas det krstna ursprunget 8ft har den antka kuturen cksä Haven ke sett att hvarje dag tunäer Brstar Kammar Resefekter m m m m : kass kvatet ytterst bg prser KAN NÅGON TYDA den gåtan atb skunkt ss mycket hvars hednska urenpjke unner det vara ett sådant vansentas cke hundratas män ch M b 9 sprung numera runnt ss ur hågen Egen kvnnr dö a svt a köd a sjukd :ver Kppar mg gt nöje att teckna gurer pä en ny skaper hvka v än dag skatta högt tapetvgg men sr beskrgt träkgt att sådana sm \nng tappprhet st y rka SPd UPSS : yck4: gfd 20 ch 30det ja 1 mar: framkaade a attgdmen teckna den j sn rtbk 1 :fnnes ständgt på ager Bestännga) mttages dernt ch vägjyrdt arbete garanteras an r 3(pparberg Kpparberg Tkännagfvande }{sym pa//eå ch Byxyger Ntv a K;app ch 4\\deaffäf Beraström & Tranders Manufaktur ff a ar Kpparberg A För Höstsäsngen Oscar Lndsröm Oscar J:ndsröm KLÄDNNGSTYGER Yevästar ch Kftr Rame &Jaueryennderkäder BERGSTRÖM TROLLANDER Jattar Mössr \yska berg ppa r Svenska Gascher parapyer Reasatn kar Ord\esefekter scar n s rm r Jerr & j)amsknnmössr Muffar Cer m m J A S Sknnmössr Baretter Muffar Sknnkragar Ber Osc:ar Ln dst rm ch funnt_============================ Str Pe sfder Obs! Sen ht Obs! Öf\errcks Kstym ch Byttyger Oscar L n dstr m b erg :============================::111 1: BergstrÖm Tr ander

5 PROLET ÄREN Mr rspkt for männskvärdt Krstanstadsbadet skrfver under fvanstående rubrk föjande aktnngsyurda uppsats; Man sker ö[er at eter bästa förmga varna ch skydda de stående M Strtrget Arbga K F JOHANSSONLndesberg Rekmmenderar sn väsrteade Hatt Möss te Pesvaruaffär B S! Agtatnsbad Käds & Skräddraffär GOfa vmm! _ VäsOteradt ager af: tder : rarne för det röda spöke sm frm dåga af scastsk prpaganda smyger mkrng köper man ju gärna bgt häst m prset är vekgt ågt förhåande t öfveraut varans värde Ett yppergt sdant Man ha på den ssta tden äfven hs ss vdtagt åtskga mht ch steg fö Tje att bevara sdaterna for scademkra fråga m köp af HATTAR ch VNTERMÖSSOR erbjudes genm Ttska nfyteser men det önskade resu hem Karssns nu pågående sttweasatn Tdnngens äsare skak:t måhnda Bestänngar å cerare ch unuerffcernre bedrfva scademkratsk prpaganda? Nå ja vsst nte medvetet eer med afskt ch vsst ganska a ut Tusen scademkratska agtatrcr skue cke en tnärmesevs kunna b draga s mycket t utbredande af scademkratska skter sm cxemphs sdatmsshandngarne hvka numera gunas äfven synas hahu bfvt n mtärsk nsttutn Knappast en vcka går förb utnd att man hör taas m Lt cr fera af dessa fa hvka göra taet m den mtära fkhögskan t ett frmgt han Och kvt huru många fa gf\res det cke sm adrg bha kända af amänbeten utan stäuet undertryckta eer nedtystade sernerna emedan de veta att detta för detagarna en dyk agtatn är före nadt med de svraste föjder Och scademukraten behöfver sjäf\a verket cke sj\\f gora sg ngt besvr härvdag Dg behandng af underrdnade stram brstande ögdragenhet tmötesgäede ch från de öfverrdna des sda rttttvs behandng ch fram fö at de med krnsk regebundenhet Merkmmande mtärmsshandngarnc utgöra den ara kraftgaste handngens prpaganda för scademkraten Man svarar måhttnda att sdamss handngarne b bestraffade Det är ju sant ng Men först ch främst drab Arbga E vä!ens Obs! p nbju(:tb:rj!un Obs! ffentgt möte EkhJm frän Abga B s! Svarta Nynkmmen srterng aa brukga srters Kuörta 1dnngstyger ch Strt ager Bgaste wser nt tgra f n e er DmnF ngebrg Ree beandng Dahbergs Kungsör Ahfrs Kndtr Strt ager af Gasögn Pncenez Termmetrar ch Barmetmr m m Prsnedsättnng P Mårtenssn FELLNGSBRO DA FRUNCK Gudsmedsaffär nya (Jfht) M Nytt age1 af: Ut J Otnaströms Bager &XnDtr Krkmattr Ye ch Bmus1!CLt Bssematt Sybehörsartcar Yeskjt Töjr ch Krt/snger Kädnngstyger Kstymtyger Rcctyger Fdertyger Byxr BCLmkstymer Kffrtm KrtppsäckaT Mderna Damvnterkappr Bager rppköper ch försäjer Spannmå m m Hksteefn t patsens Ugsta p r s 6er cspes c7jesrannss6}få _::_= em cjtndersns csk förneka att det verkgen fnnes brutaa fömun äfven m de cke aa g ka Lager af Nåtn[aJ Sknn ch LädBrmO at t bga ch bestämda prser Rekmmenderar stt väsrterade ager af aa sags efterrttghet sm den underffcer hvken röt t rekryten: Hå rtngt sm cke är utrustad med nagn \;ttngarc grad af mraskt md fördrstger amänhet hre äfven den svåras förtt än han besutar sg för ett kh_1 ch sm v jämte affären drfver stön Skmaker fnnes atd af våra mtyckta tverknngar på ager Bestänngar ch reparatner utföras!mt ch vä ftpdpsso) Bäcktrp Fängsbr rekmmenderar sg d beh; af aa sags nm kmgt berttgadt ätt kan gestata e a bans framtda mtära bar t en törnestg En het naturg föjd h1raf b att de festa af de förbryteser s<>m under den mtära dscpnens tnekmante cke b upptäckta fön tn någn!örtvfnd handng måhtnda rnt af ett sjäfmrd brngar dem dagen Detta mäste b anndunda (>m :eke den mtra dscpnen hxken man föegfver sg ja gagna hurmed sm:å:nng Åkdn Akergrens Gust Jhanssns nt\mgen sökas den brstande aktnngen!ör persngheten fa männskvär Obs! färdggjrda Skdn Prma varr t bgaste pns 14ustaas 14argarn Se ht! u Ett part mycket gdt KAFFE (tvättad CstaRka) säjes fö k erkändt bästa vara b ast hs kg Bgare m P kg tages hs ROB AKERGREN ROB AKERGREN :tn?;t::::a:!: Anna ges bakgrrufun a en knstad nrr nya skdn samt d behr af reparatner Standgt ager af rek01nmenderas egna n F111ngs Kndtr 1 anta atjämt ötas Endast en radk brytnng mqd dt \nnu rdande byr\ b kratsa eh mtarstska efterrättgtu nga hetss)<stemen!tan från ss afvända det> Bestänngar mttages äfven t andet af aa srters TårtOJ Efterödesdg mmtd; mt hvken v at fter Krkaner Bakser?n 111 KONFEKT t bröp ba11d1j ch bemer gduuö na ett snttnde p\:n< Uk teej 34 r Fru Lndmarks gård Nytt ager af fnare ch grö(re HERR DAM & BARNSKODON FLT & TRTOFFLO GUM\GALOSCHER t Hgta prs hs Kungsö Em /ndersn mttugas ch utföras skyndsamt t bga prser rckmmcnde::s vd bestänng nf G1nden t det nda fr Försäje såvä nya sm begagnade KstYer Kavajer Byx Västw Ö(ver/ckCLr Skdn Undmkäder Tyger?n m Fc; Fäggch rckanw Symaskner Muscnstntment ch Resefrekter samt Nys(ver ch Nckcvarr_ OBS Ovangt bgt Km S8 ch döm Bestänngar ch reparatnerf pgar SKOAFFÄR FELLNGSBRO m ska ttat undergrtlva& eh hären sutgen b ett r fö se;admkratska prpagandan Det enda gger Kungsör Car Engström Skdn ch Lädervarr Den Pantförsäjnngen Fagerås Fengsbr te BLOMS ; ädercjtärj Arbga ManufakturAffä hungsöj Car Engström JONSSON fta ng Den dagga tjnstgörngen med sn stränga kntr ch sna många trakasserer gfver en bruta förman t1\en öfverföd Och hvem ågar vä att scademkraternas Bga prser Gryntr S Satvarr Knservtr (h Garn Manufaktur (h Krta Sng(ta Res(ta Bamftar Hästftar varr Jern (h Påt Stenk Kak Yeschacw Yekftr Yeväsar Yeducar (h Cement Gas (h Prsn Hen DCLm ch Barnstrumpr Herr Dam & Barnskdn Gascher ch Strstöfar 0Gh ecmmenderas den ärade amänhetens benägna hrgkmst Kafft SO(ktr Srup Mjötr (h s snart tfäe därt erbjuder sg Och sdana tfäen erbjuda sg naturgtvs patrtsm (BbeJ(J Väsrteradt ager af rekmmenderar ett srteradt ager af det Männ kan säsm sädan gter hs ss at för tet Vra styrande kretsar synas ännu aut för mycket juta ät den uppattnngen att de trga undersåtarne är t endast för att btaa skatter yda öfvrteten samt r öfrgt akt taga en beskedg tyst! En föjd af G(a varr Charkuteraxxär P a\ Sä\ nge_ dees kmmer att kämma e!ter hn1n hrens F1u Kana Hmers kan bevsa sna påstenden sjäh vam Lager af aa srters Begrafnngsartkar såsm ftntre ch enkme beredd pl straff Och m han yckas LKKSTOR färdga Svepnngar Kransar ch Band m m at t bevsa sn ankagese mte han jn be pusens bgaste p1sfy/ Reet arbete fara att dn bestraffade förmannen fram emeertd cke ensamt Specer Knserv Dekatess ch DverseAffär engsbr Gd ch vacke KONFEKT bematska besvt\rsrätten Denna besvärsrätt är egentgen ett tveeggadt svärd Den sm anför besvär mt en OCverrdnad måste m han ej sttutner LdBSbB[ Kungsör rekmme\(eras Km Ahfms Hmr Em Andersn Urmakare Kungsör Arbga rekmmenderas den ärade amänhetens vävga hågkmst Bestä nngar å aa sags Efterrätter mttages ch utföres skyndsant ch ed största nggrannhet Obs! Fnttsmbeten Obs! Bestännga t andet utföres skyndsamt Serverng af utmärkt gdt Kaffe The Chkad samt Läskedrycker Rksteefn Arbga faska ch skefva uppfattnngen af ds Fnnes daggen gdt ch färskt Mat ch (ajjeböd epnen har t föjd att man atför mdt bedrner öfverrdnades öfvergrepp samt Småbröd ch Bakesm Bestänngar emttags å samt drager sg för att tgrpa det en aa sags eftetätter da radkamede sm kue upprycka begås G L Pa[rOnS Sk & Ladrhand W/h Söderb/ad easan! Under hea ktber månad frtfar reasatn af ch Ba1nskdn ut P E Erkssn Arbga den 17 Sept 1903 eherssns Skrädderaffär ch Kädeshande de tänkes!tt sm nu är rådande nm de edande mtära kretsarne_ Den : / ] Kmmunstyresen Dessutm sppar den jumförgt m sm äfven m det skue f Ldesberg gen Gdens ka Rekmmenderas den ärade amänhetens benägna hågkmst Söndagen den 10 Okt k 11 f m_ Obs! Nytt nkmmet ager af mderna n ch utändska TYCER Dskussn: Hm kan tdnngpressen bebestänngar mttagas å at hvad t yrket höre Ett mdernt ch frdra arbetames ntressen 1 nedes af [h /gjdt abete garanteras t bga ch bestmda rser Rksteefn Y Manufaktur Rs[kt & Sybhörsa[är t föjd att straffet cke verkar afskräc käft kar när du taar t mg! af Parfymer m m Lndesbergs tfredsstäa den sunda rättskänsan hs från den 4 September d å n\mgen nförande a besvärsskydghet stäet fö den nu gande tmgen pr Trctunderkäder Strt age af Reseffekte Absut be;tämda pr8e Gör ett besök! den enke mannen a! fket ch sm har sdatmsshandngarnes gräs med rten Strumpr Preparater Tvåer & äfvensm dessa bestraffnngar nästan utan un anednng af mn ahärs öfveråtande ha prsen å en de varr bf t dantag med en mdhet sm cke kan nedsatta dessutm ämnas rabatt å de var sm köpes hs undertecknad största deen a dessa msshandngar het ch hået fr frän straff emedan de adrg bfv upptäckta eer berade fan mäste söka rten t detta nda Hängsen Kravatter Jreger Lahmanns Rame m Färdggjrda MAN S K LÄD ER a mnde Manschetter system samt Antseptska ekmmenderar sg t utförande af ett mdernt ch vägjrdt arbete t bgaste prser Ständgt age af gda TYCER t fabrksprse en pr Jganda emt hvken aa Je mtär myndgheternas Mgärder ch regementarska bestämmeser b fruktsa Handskar mderata prser Scademkratens edare!tr kka ng att cke!örägga någn agtatn t ka Manskäder mttagas ch Rsetter utföras med största msrg t mycket B c1tndersns cskrädderaä nte aa Vr beskynng är sjäfva verket mndre rktad mt persnerna än mt sjufva nsttutnerna men fråga m dessa se det \crkgen äfven hs ss ch Skjrtr GOSSKLÄDER ständgt å ager be tänksamt p hurvudet t detta vårt påstaende Skue härens edande män ff Kragar Fder & Skrädderartkar vapenrck skadg; men aua åtgärder sjäfva Str srterng af Herrartkar såsm: Fnare ch gröfre Kädesvarr tatet ska knappast nna emedan man grpt saken an från gaen ända Man T amänhetens benägna åtanke rekmmenderas fö öfgt mn väkan ju vssergen rörhndra att sca srterade D V E R S E H A N D E L demkratska tdnngar ch tdskrfter nvönsamt WLHELM AARLSSON smuggas kasernerna man kan äfven htr ch där gora en scastsk agt1tr :tr kranösn mt den scademkratska agtatn sm daggen ch stundgen uwfvas af de mtära myndgheterna HrrDPOrn[ at t b1gnste prser agfs Skrädder ch Kädeshande) FELLNOSBRO rekmmenderas den ärade amänhetens benägna hågkmst Vd behf af Möber yänd eder t Esk Söderbergs SnckerAffär Wctr Petterssn Kungsör Swdn ch Läder t bgt prs Äkta Ryska ch Svenska Gasche Bestänngar reparatner emttages Sydda ch brderade Erkändt förstkassgt arbete STANDAR ch FANOR af sden ye eer bmusduk Skzzer ch prskurant grats ch franc Gust Ljegrens Faggfabrk Nrrköpng Rksteefn 437 FELLNGSBRO Heet arbete Bga prser Örebr 1903_ Tryckerörenngen Nerkes trycker

6 TLLÄGGSBLAD AGTATONSBLAD FÖR VESTMANLAND UTGFVET AF TRYCKER]ÖRENNGEN NERKE REBRO T VästmananDs ch == = u!:;::: Bergagens Arbetarepressens ptska ch scaa uppgfter arbetare Uppt prenumeratn! mtståndarnes argument ch hvarföre &1 det nödvändgt att arbetarepressen ska sä av;argt ta t rua här Lät ss kasta en hastg bck på den gångna t den ch jämföra hur Jen brgerga pressen smer sg t dessa spörsmå samt början p 1800 tat begynte den sutegen söka att hra af erfarenheten kamp mt ståndsrepresatnen sm su för att man därgenm ska k unna SP tade mea 1866 års rksdagsrdnng Det hvad kmmande dagar bära stt sköte Trckrförenngen N erke ha från åtskga rter Västmanand ch Bergsagen fått framstånng m att en särsk51d tdnng fö dessa rter är önskvärd V betvfa cke ett ögo bck att en tdnng är både önskvärd ch behöfg fr dessa rter ch V stå red att när möjgheter därt gfvas fuföja denna framstänng Det berr endast på ffervgheten hs arbetrekassen Vsar det sg att det verkga behfvet f en arbetare tdnmg fr rten fulf]es af prenume raton åarbetarerganet ÖREBROKURREN är den frdran v framstäa t eder kamrater uppfyd Därgenm få v en bass att bygga detta företag på medvetande m det stra eknm ska ch mraska ansvar V käda ss men det ätr en rättvs frdran sm det arbetande fket uppstät ch därför kan det vara värdt ett af mödr ch besvär behäftadt arbete V har nvgt vårt för arbetarekassens befresekamp ch efter måttet af våra krafter ska v söka fuföja åra öften För att cke het afsä gjrda framstänngar ha v devs mött på hafva vägen ch för Västnanands ch Bergsagens mng anrdnat en expedtnen Arbga _=========== ögat på aa dem sm vja kmma vå sak på skam Dä;för bör hvaje arbetare man eer kvnna kraftgt agtera för en massprepumeatn under kvartaet ktber Decem ber prästväde sm d Genm den utveckade masknteknken kröntes med seger har det egentga handarbetet betydgt Det var sekegama bördsanr sm teretskt nedades muen En ny kass erhö mera nfytande på de amunna ärenden sm afgjrdes regerng ch rksdag En str de ar framgången bör tskrfvas den frsnnade brgerga pressens nhytande på amänheten Lars Jhan Hertas Artnbad kmmer att hstrens häfder få en str betydese Aa ndrugnngsförsök sm en ch annan gång gjrdes förmådde cke mntetgöra den frmdga ch ärga anda sm behär skade den tdens Aftnbad cke förmådde fängesets murar det ärga frsnnet att tga med hvad sm var rätt ch hvad sm uäfdes för andets bsta Men redan år 1866 då det nuvarande representatnsskcket genmförues höjdes röster för att krppsarbetarekassen reducerats ch därgenm rsakat öfverprduktn med Mföjande massafskedanden Den beraa frjbandesteren ha såunda skapat en vd sund knkurrens emean de ka fabrkanterna Denn: knkurrens 80m har t syfte att kunna reducera drftmkstnaderna t det mnsta möjga träffar hårdast arbetaren smtdgt sm det drfver fabrkanterna att ytterst sparsamt föja de agar sm redan fnnas t arbetarekassens skydd Den beraa ch den knsgrvatva pres sen har ntagt samma ståndpunkt den na fråga: bgare prduktn Brver haa nen s att v kunna afyttra våra va rr bgare än öfrga änder Samma ter gör sg gäande öfvcrat tydande på att knkurrensen br vådsammare för hvarje dag Den knservatva tak Det r arbetarekassen sm htn ts t en sto de un<erhåt den brgerga pressen ch t tack där fö ha arbeta me fått bäm namnen pö be ch pack af samma press Betänk hvken btter rn gger där! Ett ögnbcks tvekan är cke nödvändg då det gäer att bestämma h vken tdnng man bö äsa Och när warje arbetare gö sn pkt mt sg sjäf nndestödje sn egen press ch gö sna uppköp hs arbetarepressens annnsörer kan denna press på avar befrämja arbetarens ntressen samt brde få ett berttgadt nfytande på de tken är dssutm byggd på höga ndudgt sm den br ett njhetsrgan af ajmnna ärendenas behandng \fen strtnar ch med detta system_ skue dessa röster vr för svaga för att bfva mprten förhndras men det har vsat första rang Natnens stra srå[a: hörda mn under årens pp ha at fer sg att det endast vart ett mede t h f frdrat dttsa för fket h att få den fattgare kassen att betaa Medbrgarrätt åt fket står ännu afgrd 1 årata har fket förgäfves rpat efter denna rätt Genm pettner ch böner genm demnstratner ch stra eknmska uppffngar har fket frdrat sn rätt men svaret har bfvt höga tuar på aa fsförnödenhetcr Akarpsagar ch dryga mtärbönr Den beraa pressen sm åtagt sg fkets sak har ått kmprmssa med sg t den grad att rösträttsfrågan bfvt förhaad år efter år men skydgheterna bfvt större undan för undan Det är cke en ek med rd ch dykt V arbetare är betjånade af; v vja se handngens män stäet för terens V vja ha bröd stäet för stenar ch förvssade sm v är att vå sak är rättvs ska segern cke utebfva Men för att vår frdran ännu kraft gam sa genmtränga hvaje pats anbefaa v härmed t prenumeratn för kvartaet ktber december vår egen tdnng: ch där anstädt en karedaktn sm vd tfäen då någt behf förefnnes kmmer att vara rtens arbetare behjäpg med de frågr sm är af det sag att de böra behandas ffentgt V ska cke ett ögnbck kmprmssa med fåtasvädets rättfärdga handngar Så frt v hunnt undersöka dem ska v med satrens vapen gssa de rättvsr sm det nuvarande samhässystemet förrsakar ch vd hvaje tfäe ska v ädgt söka att föra sannngens språk V ska taa avarsamma rd med det nuvarande samhäets försvarare v ska cke uraktta att sakgt qehanda frågr af hvaje sag Med btter rn ska v besvara aa öjga angrepp sm rktas mt ss från aa hå ch kanter\ med den gada humrn ska v uppehåa humöret sm kasta å psten 120 eer genm hs ss sjäfva ch vara en nage vår expedtör Tt EktLJn Arbga 100 ÖREBROKUR REN === ; tyresen var brgarkassens strd mt ade ch ch Redaktnen === för ÖREBRO{URRE Arbetare gvnnn df gn under de senaste åren har arbetarekassen upptagt denna ptska fråga på fut avar så att den frna beraa rösträttsröresen därgenm betydgt trängts tbaka Vd denna arbetarekassens strd mt pennngväjdet har arbetarepressen en str uppgft att fya Lksm den brgergt frsnnadc pressen röjde väg för brgarståndet så ska arbetarepressen röja väg för arbetareståndet Genm sn egen press ska arbetarna kunna försvara sn rättmätga frdran Den ska undanröja aa fördmar sm för nnrvarande hägra kt svarta mn för en de band ket största utgften för de ka ändernas statsutgfter Lejnparten går t mtära ändamå Fö att få denna absurda samhäsrdnng förändrad på en sundare bass r det nöcvndgt att arbetar pressen dargör hea det nuvnrande sy stmets dåga föjder Den beraa pressen söker ng HU någn mån tuja t arbetarekassens förde men det stan nar endast vd teren sm t ch med är byggd på håbar grund Det är endast nn;;ens :tt förkara fätet frtt för aa att skapa sg vä!förmåga da reresurser därt saknas för det stra er4 Den ska kargöra hvar taet före abetnrekassen frdrar denna rätt Arbetarne ska genm sn press med skurpa påvsa de förändrade efnadsförhåanden sm den at mer framträdande strndustren förrsakar Arbetarne ska genm att tkämpa sg medbrgarrutt kunna få ett rd med aa frågrs afgörande Den teknska förändrhg sm strndustren medfört för ndustrens m betare göra en mtngd nya agar nöd vändga Dessa nya agar ha 80m atng nytt en hård mark att bryta nnan Det är ka möjgt vd dnna tfan för fertaet att kouna fram t dev efterängtade mået sm det!1r vd n kappöpnng att aa detagarna kunna få första prset De festa tufande sakna resurser for att få någt as det är såedes bevsad t att samtdgt sm den brgerga pressen predka bg aretsdrft för knkurren sens sku så m!\stc en j praktken forrnga krafv(t på tdsenga agar för a 1betarne ch kmma agar t stånd de b erknda det amänna rttsmed dessa antydda rktnngar ch dc brytes vetandet Åtskga nya agar ha rdan af regerng ch rksdag behandats ch en str de af amnheten har gfvt dem ett be r\ttgadt erknnaude V nmna näq;ra af e agar sm det nya arbetssättet krfva såsm ag m skydd för ycksfan j arbetet ycksfas ch åderdmsförsäkrng förbud mt kvnn ch barnarbetet så att cke shdets fysska styrka atför mycket der men af de nya arbetsförhåanden sm vstesen j stra fabrkskaer medfor Att verkstadsägare skapas ett mraskt stöd för de beratt bör genm ag &uggas tse att de hy genska krafven mej afseende å gd ventatj ch renghet tgdses samt sutgen att den ffentga nspektnen må göras så cffekty sm möjgt Htr kr;fves att ubctarcpresscn med avar behandar dessa frågr framägger kara beds ch barmhrtgt sönderfve aa tdnng 1 af fabrkanterna så är det adees sk ert att cke den brgerga pressen ffentggör dessa agbrtt ch nnu mera trgt r att den adrg söker bdraga t att få denna ag rk nd så sm den bör rkännas Arbetare man eer kvnna granska förhäandena så framträder sannngen uf dessa påståenden öppen dag ch när detta är sannng sä är det ckså hvmje arbetares pkt att göra hvaa han kan för att få arbetarepressen sprdd öfverat där arbetare fnnas Därgenm gade frdrngar sm arbetarekassen framstäer Arbetaren måste här ta på sg sjäf ch genm stark sammansutnng ska hans rättvsa sak tföra h nm seger Dessa uppgftr tr det sm den sc ademkratska 31beturepressen sökcr att förverkga men samtdgt kräfves att

7 PROLET ÄREN arbeta n en annan mra ch andra ta kesätt tn de sm ör närvarande behärska ferta et stet ör brgarpres sens sensatnea skandahstrer bör arbetarepressen bjuda sn äsekrets på artkar sm väcker tanken t verksam ht När den brgerga pressen anstränger hea sn örm1\ga att tfredsstäa mtngdens skaudahungu genm att uppseendeväckande rubrker mtaa mrd mrdbrand swdr örasknngar ch förskngrngar så bör arbetarepres sen mera söka påvsa dess rsaker än dess föjder för att därmed skapa ett sundare f1 Arbetarepressen! den end press sm är byggd p den grund sm frdras r att på avar kunna stäja dessa rsaker ty hur den prvata ägand erätten ch den fra knkurrensen försvaras så mäste medgvas att därgenm skapas rsakerna t mänga brtt Den scademkratska arbetareröresen aa h1nder har öfverat samma höga ma : ycka ch trefnad ör mänskgheten ngen hög ch ngen åg cke någn fattg ej hter: någn rk cke någn saf ej häer nägn herre Både Ö tryckarne ch de örtryckte ska göras t gda männskr Samhäet ska höra mänskgheten t ch cke ngra enskda sm P knstad v!g gjrt det t stt För att bana v\g för Uessa berättgade frdrngar ör att kargöra hvad s cademkraten v ch sutgen 10r att under det nuvarande samhässystemet bereda arbetarekassen möjghet att m \n nödtrftgt fva på jrden har arbetarepressen kmmt t Det gäer endast for arbetaren att sjä! understödja sn egen press s\ att den värdgt kan fya sn uppgt Det bör vara hvarje arbetares man eer kvnnas skydghet att sj1\h vfver tyga sg m Ut verkgheten är beskar fau ch hvad arbetarepressen har att suga FMasvttdcts energska försvarare sky nga mede ör att hndra dessa deers sprdnng Deras skrmsktt böra granskas ch det säkraste medet därt 11r att sjäf äsa hvad arbetarepressen v Det är vanskgt att döma hörd sak ch för att cke döma utan bevs bör arbetarepressen äsas ch när krtken r nödvändg bör den göras effektv för att dttrgenm påskynda förbättrng ngen sm önskar verkg grund för hvad arbetareröresen v bö sakna en ahetartdnng ch för vår rt 1\r det ÖrebrKurren sm söker att förverkga detta prgram Se ör öfrgt vtr Th Ek m prenumeratnsanmäan Framtden är vår! Af Of K 1w Nedanstående skrefs under den scastska ungdmsrörejsens första dagar af den nyss brtgångne unge järnarbetaren De utgas då sm fygbad men trde 10r : fes ta äsare ha nyhetens hea ntresse: Det VHr en td då mnn ansåg arbetet eer frambrngandet a!ryets förnödenheter för någt smpet sm endast tkm saf var ch var värdgt fra männskr V beundra ju ttn dag de frna gre kernas höga kutur ch deras fuändade knst Nr v äsa m denna td med dess knstn[rc sm marmrns rmer gafv f åt sn skapande fantas ch strsagn uppfattnng af värjden ; dess stra tt\nkar ch fsfer med sn vördnadsbjudande ärdm ch vshet dess stra män sm pckade sönder unversum för att åter skapa ett nytt ännu vackrare ch mra sagkt än det förra; dessa vetenskapsmän ch skrftstäare på hvkas verk mänskgheten skue strra under ärhundraden ut dtsk beundran utan att kunna astra någt nytt när v äsa m dnna td sm v beundra huru fta ägna v en tanke åt brarne af hea denna vädga kutur; dessa safvar sm bnrd dagens tunga utan hpp m att någnsn få njuta frukten af stt arbete sm bur en cmdg ängtan t frhet nm sg sjähva men atjämt såg stt männskvärde örkampas? Huru ta tänka v på desra yckga sm underaget för en bmstrande kutur? Eer m v se på medetden med dess mystska mörker dess rmantska Jventyr med rddare ch brgfröknar denna td d persng tapperhet ch ktgarära va den största dygd ch f sjöngs af sängare ch barder Även denna bd har en baksda Under detta edaväde exsterade äf ven en kass af fegna hvkas C förföt ka hppöst ch rtt rån pes sm någnsn arbetarkassens våra dagar Det var dessa sm rambrakte de rkedmar hvka satte en utvad adskass ständ att öra ett örnadt r; fut a njutnngar ch yx Och ändck var n tet mera föraktadt än arbetet ja även hvarje syssesättnng sm var nödvändg för samhäsfvet Såunda sköttes ju handf!n af frgfna sarvar äfven m de de rddarne ej ansåg sg ör gda att band dka stråtröfver mt handeskaravaner ch möjgtvs u(ven försna detta med detagande krst\gen t den hga graven Ur denna frdm föraktade handeskass har dck utveckats ett sags arstkrat: furstar för stra handeshus sm behärskat knungrrken ch handen på värdshafven Och var td behärska de v!\rden De utgora samhäets paraster eer endast tärande ndvder ty de ya adrg sn mssn: att t bgaste prs msätta varr utan går stäet deras enda traktan ut pä att utpundra sävä varrnas rambrngare sm köpare Så har det utveckat sg att at är pennngens sa ch nägra adga prveger känner man ej Der t VAx td är den krassa egsmans ch den td då man erde btt för sn ära ch sn dam h1\nar man ut Dn Quxtes ömkga ufventyr Ärven på audra mräden har utveckngen gått framåt frän medetden med stt handtverk ch sn småndustr ha v nått en vdyftnng arbetsfördenng ch strndustr med en utveckad maskn teknk sm gör arbetaren öfverfödg ch danned!cven brödös Såunda bfva maskner uppfnnngar ch förbättrade arbetsmetder t skada ch förbannese för fertaet emedan arbetets hjäpmede äges af ett åta hvka ärft dessa prveger af sna förfder sm sn tur ursprunggen ha stut dem Hvad det mänskga snet rambragt under tdernas ppj r kv1 ett arf hvart1 v äga ka berättgadt anspråk ch det är endast genm förvända samh!\sfrmanden sm ngra f kunna ga rördear t1 hpens nackde Och ändck skue at kunna vara het annrunda Med arbetets nuvarande utveckng kunde m\nskghten eva ett dyskt f ch den tvar v a UDdas de frna grekerna kunde äfven nutdens männskr föra uan några mnskga sarvar ty numera Ur naturen männskans sar Men först måste rten t at ndt ch aa örbanneser på det eknmska mrådet försvnna nämgen prvatugander\tten t jrden kapta;ch masknr Eknmens förbanneser tränga n på aa mråden För att upprätth!da den nuvarande regmen ger mun ungdmen en förvtnd uppfstran Hmnad att förkv!!va a sjfständghet så att den j kan tänka ch kmma t nskt m tn gen s verkga rdnng :j; Det å t dg unge man e1er kdnna sm dessa rd r rktade Du har må hända egn erfaren af at hvad jag ve at sagt Du har at från dn tdgaste ungdm mött tvång ut hvarje nsttutn ch funnt att at är!\gnadt t att swpa dg en vss frm ämpg för det nu varande samhet men hvken dödat djn egen persnght Du har funnt knventnea aga hvka du måste yda Mhnda har du känt trts däremt men tvngats att böja dg ch Agtatnsbad detta har sa smänngm gfvt dg en savsk präg s att du med sö resgnatn nner dg ut hvarje örtryck Så res dg upp ut trtsg harm ch räta den nacke pa hvken man trampatsåänge! Eer har du mähända bfvt pessmstsk ch msströstande pä hvarje förbttrng när du sett huru örvändt atng r ut samhtjet? Men ack det r ntet sktt för verksamhet ty genm renade krater kan även det däga örbttras Träd harnesk för dn de med hea dn ungdmga kraft mt gama ördmar ch adrg bar någn gått strd för ädare sak än mänskga rättgheter! Du sk t tack mähända röna hat ch hämd a det gama samhäet ch des örsvarare Det s!<:au adrg öppna prtarna t ära ch rkedm sm ör hyckare ch ycksökare men du ska bära dn uggstna dräkt ch männskrnas han med trtsg stthet ut medvetande af att ej harva svkt dna tänkesätt eer såt dn övertygese För öfrgt ska anngen m en bättre värd ch d6ernas sutga seger vara ett hpp under dn tunga vandrng ch mana dg t arbete ör den ramtd du anar Det ska vara dg t tröst tfven när du sjä! der ch tränar eter rhet ch rttvsa Detta medvetande ska änd\ gfva dtt f någt värde även m du a en samtd endast röner hat ch örakt sm ön Du har kanske at detta kart for dg: att du örtryckes ch att det nuvarande samhäet tr byggdt på rättvsr Men ändå stru er du dg sm passv åskadare ch hånar hpen sm du anser så r\ ch bdad så eg ch krypande för gsset Men du bryr dg ej m att se ängre än t ytan annars skue du hava funnt mera ädehet ch större sdartetskunsa än man träffar högre upp på samht1sstegen Och ntr dn ser denna krypande ch nedtyngda varese så uar du m\hända ej hvnka strder han kmpat eer hvka öden han genmgätt nnan göden för autd scknat hans öga Mätte detta stäet v11cka dtt hat emt ett samhte sm förtär sna egna barn ch dtt bttra hat ska t11ra mera samhäets fgnngar än aa dekamatner m krstg fördraj!samhet Detta hat ska vara mttktgt att föra dg framm ä(ven nur angtusasm ch hänföresa försvunnt ut fvets prsa; det ska 10ra dg t frnyad kamp mt örådrade nsttutner ch en gång kanske förr n v ana ska de gama rättvsrna faa ör vårt gemensamma angrepp Dä ska vä de ej ängre vara en utp åt hvken man skrattar eer med dsamt rycker på axarna; då ska den vara förverkgad h mnskghetenska erva udet ch sant ut ett samhäe byggd t p f/wt jämkhet ch brderskap N O v En annan råga a str betydee har de senaste Aren vart förem!! ör segstna debatter sä rdens underrdnade sm dstrkt h strger samt sutgen nternatnea strgen nämgen den s kaade gudsbegreppsrågan Genm att gdtemparrden fastsagt en bestämd trsrm tar det åstadkmmt cke s få utesutnngar ur gdtemparrden samtdgt sm det ännu mer hndrat andra rehgnsåskadnngar rätt t nträde S!!unda vgrades ör åtskga år sedan hnduerna att thöra gdtemparrden därför att de cke ve anvnda den krstna bben utan önskade anvnda sn gudmga urkund ve da Den medgörga rtdxen nm gdtemparrden förkarade denna deras rdran cke tten ch öjden be att de ämnade rden Äfven värt and har en ch annan utesutnng ägt rum Så t exempe utesöt Sverges strge r 1896 en persn ur gdtemparrden endast drör att han cke kunde erkänna den persnga gudmen en hyptes sm t ch med tegerna våra dgar börja nna tämgen Mbar Dessa kränknngar af den enskdes tr föranedde Stckhms dstrktge r 1895 att strgen {Ores en grundagsändrng knfessnsös rktnng Denna mtn be a strgen med str majrtet asagen samtdgt sm strgen gdkände verkstäande rdets bannysnngsbna mt gen n:r 378 S:t Göran Stckhm ör det denna ge ntagt en cke trende sckerbagare Lgen S:t Göran mrganserade sg t en första ge a N O V; det var vntern 1896 Denna nya rden mattades t en början med strt ntresse samtdgt sm en energsk öröjese sattes scen ran gdtemparrden Redan 1897 p vn tern tt sg gdtemparrdens verkst!!ande råd att örkara att ngen verdandst fck thöra gdtemparrden aktadt det cke anns det rngaste stöd för en dyk handng gdtemparrdens agar men Atskga gdtemparger sm endast ede p auktrtetsb dömde t utesutnng dr DAgn cke gdvgt ve yda denna agga frdran Det var ju gvet att strgen mäste upphuva en dyk absurd rdsbestämmese men cke ber det den rngaste fråga m att de persnen sm här brutt gdtemparrdens agar berdrades t någn näpst Frän dss strder htreder sg N O V ch dess prgram är rtt frän a dyka tvngsbestämmeser Den ndvduea rheten Lr genmörd at hvad sm rör det amänna vet detta ger bäde den enskde ch gerna Det str hvarje ge frtt att arbeta eter den metd sm de kaa förmandena kräfva Vja de behanda k spörsm s r det ttet ch vja de cke sr å de åta b För arbetaren är ju denna rden ördeaktg ty bde det ena ch andra spörsmmet kan behandas För dem sm ha td ch räd att var med aa möjga specaörenngar går det an att vara tämgen bunden t sn persnga frhet men cke ör arbetaren sm har s\ ten td cb råd att vara mägsdg Nykterhetsröresen är beaktansvärd ch kan den samtdgt vara en verkg drffj1der t undersöknng öfrga sphrsmä bör hvarje arbetare understödja den Nykterhetsrden Verdand söker sä ängt sm mjgt ya denka uppgt Därör sut eder t densamma aa sm p avar Verdandst vja ramtskrdandet J nunaerna N O V betyda nykterhetsrden Verdand ch en ten hstrsk skdrng a[ denna rdens uppkmst ntresserar kanhända denna tdnngs äsare Af de mera kända nykterhetsrdnarne är gdtemparrden den ädsta ch en skdrng af dess hstra tåter cke utrymmet ss att göra v vja endast förbgäende nämna de stra prncpstrder sm utkämpats samt det sm för nrvarande är föremä för avarg be handng nm denna rden Det var rasfrågan sm första g ngeu förrsakade en utbrytnng från gdtem parrden rdens burjan täts cke negrer nb de Det hade t öjd att då nuvarande högsta sch een 10r L O G T Jse Mans nförde gdtempard: ::a Pantage a 8å a 95 öre pr kg rden Engand s brttgs bestkmme cart kraftgt ch mycket gdt sen angående hudfärg Den nya rden 98Pt tt öre pr kg fck str tsukng bde Eurpa ch Äkta Java ba ch brun TagaJava Amerka ch uuder en föjd af år arbe Arabsk Mcka Lebera m f stter tade dessa rdnar bredvd hvarandra myckt bgt hs Sutgen km en sammanjämknng t stånd ch bäda rdnarne s10gs tsammans ch rasfrågan foxsvann frän prgrammet Prf af samtg srter mt 20 öre prt Örebr 1903 Tryckeörrenngen Nerkes trycker öp gat affe! Sants e 75 öre pr kg G!!Oga!ea!!tDf:rh)

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

När du och jag ber, hur ofta insisterar vi på att Gud ska svara?

När du och jag ber, hur ofta insisterar vi på att Gud ska svara? Christian Mölks Bibelkmmentarer Psalm 4 Psaltaren har ända sedan dess psalmer skrevs fungerat sm en mycket ppulär bönebk! Tack vare dess fta väldigt allmänt skrivna böner ch sånger har trende genm alla

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

uridik A~KI\)E." Rättsutlåtande; Inledning

uridik A~KI\)E. Rättsutlåtande; Inledning 14/01 2011 14:32 FAX 0858188888 A~K\)E." 0856165686 HD 141 002/015 Rättsutåtande; n rg urdk angående avsag på ansökcm om prövnngststånd Svea hovrätt, må nr T 35 J 5-10, Håkan Stotz Skanda Lv m.f. jorsäkrngsboag

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

lär dig mer om Olivolja

lär dig mer om Olivolja är dig mr m GREKISK Oivja Oivja? Dt är nyckn ti ating gtt. Jag får fta frågan m varför jag säjr grkisk ivja när dt rdan finns så många från andra ändr. För att dn är gdar brukar jag svara. Grkrnas urådriga

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis. E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E Nr. 1/11 Årgång 14 Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.se Targeting KLICKER- TRANING Text: Cecilie Kste l & Mrten Egtvedt Targeting

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

----_.._-; - -. I. ~_~~.j \- :.-!,- --- - --- " f. ~--l l--w--j '\': GAL LKV/STOMRA DE T - -. - -- - -~ )- -I' 1::.--:1. / Skara ---- >- - --.

----_.._-; - -. I. ~_~~.j \- :.-!,- --- - ---  f. ~--l l--w--j '\': GAL LKV/STOMRA DE T - -. - -- - -~ )- -I' 1::.--:1. / Skara ---- >- - --. j _ ---n--t2-j V 1 _ r- - J Ll:: _--r -- - - : 1 : L J!_--- - J --l- ---+-L---- j l-l ---- - - - L_-J _ l _-! - - - - - - --l l--w--j - j- - L - - lårslag flll -------- :-! - --- - r -- - - --- e--- 1

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Tidningsskaparna. Lärarhandledning

Tidningsskaparna. Lärarhandledning Tidningsskaparna Lärarhandledning TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets Tidningsskapare samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Tidningsskaparna. Lärarhandledning

Tidningsskaparna. Lärarhandledning Tidningsskaparna Lärarhandledning TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets Tidningsskapare samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~ Virkskla Förkrtningar: lm luftmaska sm smygmaska fm fast maska hst halvstlpe st stlpe dst dubbelstlpe m muche fm mtag stlpe fr aviga fast maska med mtag runt stlpen från avigsidan v varv mb maskbåge, den

Läs mer

Bonas produkter för hemmafixare. Produktkatalog 2012 PROFFSENS VAL SEDAN 1919

Bonas produkter för hemmafixare. Produktkatalog 2012 PROFFSENS VAL SEDAN 1919 Bonas produkter för hemmafxare Produktkataog 202 PROFFSENS VAL SEDAN 99 Introdukton Steg för steg Inomhus Lack 5 Färg 6 Oja 6 Utomhus Oja 9 Rengörng 9 Grovrengörng 9 Govvård Trägov Knker & amnat Tbehör

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Mässguide Beställning // In- & Utflyttning // Öppettider // Godstransporter

Mässguide Beställning // In- & Utflyttning // Öppettider // Godstransporter Mässguide Beställning // In- & Utflyttning // Öppettider // Gdstransprter Inklusive två bilagr: Intyg minderårig ch Byggnatinsregler Beställning In- & Utflyttning Öppettider Gdstransprter Gd planering

Läs mer

Innvatiner alla är vi kreativa Anna Frm-Lindqvist Köpmangatan 10 931 31 Skellefteå 070-218 19 56 0910-520 08 anna@euniqem.cm www.euniqem.cm Vad kräver framtiden? Försörjningsbördan för våra barn Den glbala

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken Mntessripedaggiken Kurs 4 Pedaggik Paula Dckens, Nazif Kapetanvic ch Tmas Green Maria Mntessri Maria Mntessri föddes 31 augusti 1870 ch dg 6 maj 1952. Hn var en italiensk pedagg, frskare, läkare, feminist,

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25%

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25% SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superprser gäller t.o.m 30.07.2015-20 % Från 2.600:- -18 % PÅ KÖPET! Blvårdskt (värde 450:-). Vd köp för mnst 3.500:- 1.964:- ÄR DIN LEVERANTÖR MILJÖCERTIFIERAD I

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Enheten för Pedaggiska Mätningar PBMaE 0-05 Umeå universitet Prvtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift 0-5 Anvisningar Ttalt 0 minuter för del I ch II

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

ÄR DITT HEM ELSÄKERT?

ÄR DITT HEM ELSÄKERT? ÄR DITT HEM ELSÄKERT? Det här frmuläret hjälper dig att kntrllera hur elsäkert ditt hem är. Gå igenm punkterna i checklistan ch markera vad sm är bra ch vad sm behöver åtgärdas. ELCENTRALEN Elcentralen,

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN Åtta krtfilmer för högstadiet Ämne: religin Prducerade av studenter i tv-prduktin på Stckhlms dramatiska högskla i samarbete med UR Prjektledare Anna Hylander, UR pedaggisk

Läs mer

på texten i block Metod

på texten i block Metod FRÅGOR 1 (2) Z-FUTURA: testa dg säv på texten bock Metod Kapte A 1 och A 2 a Ange några kännetecken hos det s k normatonssamhäet. b Kunskap är någontng mer än normaton, påstås det texten. Hur då? Försök

Läs mer

Tentamen i Logistik 1 T0002N

Tentamen i Logistik 1 T0002N Insuonen för ekonom, eknk och samhäe Tenamen Logsk 1 T0002N Daum: 2011-12-20 Td: 4 mmar Hjäpmede: Mnräknare, formesamng Lärare: Dana Chronéer Jourhavande ärare Namn: Dana Chronéer Teefon: 0920-492037,

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd för Matematisk statistik Thmas Höglund Versin 04 10 21 Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt ch risk 2 Finansmatematik II Man går inte in på aktiemarknaden

Läs mer

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över.

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över. Infbladet Juni 2013 Huvudartiklar: Förhandlingarna Turlistr Skyddsmbuden Inledning Vår månadstidning fick ett bra mttagande ch vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få infrmatin. Det blev

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Ansökningsanvisningar Eknmidel ch budgetberäkning 2013/14 EKONOMISKA REGLER FÖR INTENSIVKURSER Kstnaderna sm inberäknas i bidraget för en intensivkurs

Läs mer

IF Friskis & Svettis Trosa

IF Friskis & Svettis Trosa IF Friskis & Svettis Trsa 1 Prtkll 266 från styrelsemöte 2012-07-01 Närvarande: Kristina Svenssn-Petterssn Jerker Löfgren Carina Mörth Maritha Neiberg-Karlssn Matilda Sundqvist Niklas Berge Ordförande

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Geocaching- Klarar er klass att hitta den 5:e cachen?

Geocaching- Klarar er klass att hitta den 5:e cachen? Gecaching- Klarar er klass att hitta den 5:e cachen? Sklprgram att utföra på egen hand eller tillsammans med handledare från Aerseum. Lärarhandledning ch förberedelse På de nästföljande sidrna finns ett

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg Nummer /2012 ÅMK NYTT Medlemsblad Årsta MotorbåtKlubb läs om nya mljöregler båtbesktnng VTS-regler Pub-kvällar om parkerngsproblem v efterlyser ledare ungdomsverksamhet kunnga hantverkare Ta Förarntyg

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

Slagsidan 1-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson

Slagsidan 1-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson 1-2009 Medlemstdnng Wsby Segelsällskap Årgång 4 Bld:St Jönsson 62 Kappseglngarna WSS 2008 Klubb gomde under 2008 sex styck sanktonerade kappseglngar vlka alla ngck klubbmästerskap fyra dstrktmästerskap

Läs mer

f REKRYTERING, UTBILDNING OCH UPPFÖLJNINGSMETODER En sammanställning över aktuella förhållanden för driftpersonal vid landets kärnkraftverk

f REKRYTERING, UTBILDNING OCH UPPFÖLJNINGSMETODER En sammanställning över aktuella förhållanden för driftpersonal vid landets kärnkraftverk f REKRYTERNG, UTBLDNNG OCH UPPFÖLJNNGSMETODER En sammanställnng över aktuella förhållanden för drftpersnal vd landets kärnkraftverk s av Bertl Flbert h Jan Wrstad Rapprt nr 5, januar 1979 Rapprt nm kmpetensuppföljnngsprjektet

Läs mer