ANSLAG/BEVIS. PROTOKOLL i( Sida 1 av 3. Plats och tid Beslutande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS. PROTOKOLL 2013-09-24 i( Sida 1 av 3. Plats och tid Beslutande"

Transkript

1 Sida 1 av 3 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Sjuntorprummet, kl Carina Lorentzon (S) ordförande Jan-Ove Berntsson (S) Dan Möllengård (FP) Frederik Jörgensen (S) kl Stefan Björkenstam (S) Simon Jonsson (S) Alena Novak (M) Sari Karlsson (M) Bo Johansson (M) Pia Dahlén (C) Fatima Frej (S) tjänstgör för Jane Larzon (S) Jolanta Walkow (S) tjänstgör för Rune Olsson (S) kl Kent Hörnlund (V) tjänstgör för Esther O Hara (MP) kl Said Osman (S) kl Benny Wising, förvaltningschef Maj Tell Franson, administrativ chef Birgitta Åkerlund, utvecklingsledare Dan-Eric Bohm, anläggningschef Christer Olsson, kulturchef Majvor Smedberg, sekreterare Stefan Björkenstam Kultur- och fritidsförvaltningen Paragrafer Majvor Smedberg Carina Lorentzon Justerande Protokollet är justerat Stefan Björkenstam ANSLAG/BEVIS Organ Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kultur- och fritidsförvaltningen Majvor Smedberg

2 Sida 2 av 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ärende 41 Ändring av föredragningslistan 42 Redovisning av delegeringsbeslut 43 Fullmakt att företräda Kultur- och fritidsnämndens talan i domstol gällande tillämpning av ordningslagen 44 Augustirapporten 45 Övertagande av driftsansvar för idrottshallar i Trollhättans stad 46 Meddelande 47 Anmälan av delegeringsbeslut 48 Information

3 Sida 3 av 3 KFn 41/2013 Ändring av föredragningslistan Föredragningslistan ändras på följande sätt: Nytt ärende om Övertagande av driftsansvar för idrottshallar i Trollhättans Stad, som tidigare var listat som en informationspunkt tas upp som ärende 4.

4 Sida 4 av 3 KFn 42/2013 Dnr 2013/ Redovisning av delegeringsbeslut Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden att fatta beslut om Junirapporten. Ärendet redovisas vid dagens sammanträde den 24 september Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens protokoll från 23 april 2013, KFn 26. Tjänsteskrivelse, daterad den 25 juli Junirapporten Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslutet. Protokollet skickas till Diariet

5 Sida 5 av 3 KFn 43/2013 Dnr 2013/ Fullmakt att företräda Kultur- och fritidsnämndens talan i domstol gällande tillämpning av ordningslagen Trollhättans Stad, Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse överklagat Polismyndigheten i Västra Götalands beslut gällande ordningslagen (1993:1617) om kostnader för polisens ordningshållning i samband med Fallens Dagar juli Förvaltningsrätten i Göteborg har i underrättelse gett Kultur- och fritidsnämnden tillfälle att yttra sig i ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad den 22 augusti. Överklagande av beslut, daterat den 22 juli Kultur- och fritidsnämnden ger kommunjurist Camilla Carlbom Hildingsson i uppdrag att föra nämndens talan i domstol i det aktuella ärendet. Protokollet skickas till Camilla Carlbom Hildingsson Diariet

6 Sida 6 av 3 KFn 44/2013 Dnr 2013/ Augustirapporten/Delårsbokslut 2013 På kommunstyrelsens uppdrag presenterar Kultur- och fritidsförvaltningen en sammanställning, som även utgör ett delårsbokslut, där bedömning av verksamhet och ekonomiskt utfall till och med augusti månad 2013 ingår. I rapporten har gjorts bedömningar av utfallet vid årets slut. Kultur- och fritidsnämnden beräknar ett nollresultat för driftbudgeten, en förbättring från tidigare prognos med -520 tkr. Efter marsrapporten vidtogs åtgärder för att förbättra det ekonomiska resultatet. Investeringsbudgeten kommer att lämna ett ekonomiskt utrymme som ska användas för att komplettera Bergtäktens konstgräs med belysning Andra överskott av investeringsbudgeten inom anläggningsavdelningen kommer att behövas under 2014 till den planerade anläggningen av konstgräs vid Lyrfågelskolan, totalt tkr. Kultur- och fritidsnämnden kommer i bokslutet begära att det beräknade överskottet på ca tkr från investeringsbudgeten ska överföras till 2014 och att detta är en förutsättning för att färdigställa det planerade konstgräset vid Lyrfågelskolan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad 9 september 2013 Augustirapporten Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten som omfattar verksamhet till och med augusti 2013 med ett beräknat nollresultat för driftbudgeten och ett underskridande av investeringsbudgeten med tkr. Protokollet skickas till Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomikontoret Diariet

7 Sida 7 av 3 KFn 45/2013 Dnr 2013/ Övertagande av driftsansvar för idrottshallar i Trollhättans Stad Kommunstyrelsens förvaltning, Hållbart samhälle, har överlämnat utredningen Flexibla idrottshallar till Kultur- och fritidsnämnden för ställningstagande. Utredningen föreslår att driftsansvaret för stadens idrottshallar överförs från Utbildningsförvaltningen till Kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att förslaget tillgodoser de behov som finns för en tillfredställande drift, såväl utifrån skolverksamhetens som för idrottens behov. Framförallt kommer idrottsverksamheten att få det bättre jämfört med tidigare. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad 19 september Rapport Flexibla idrottshallar, daterad 11 september Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till utredningens förslag och ger förvaltningen i uppdrag att förbereda de åtgärder som krävs för att överförandet skall löpa så smidigt som möjligt, under förutsättning att kommunstyrelsen antar föreliggande förslag. Protokollet skickas till Kommunstyrelsens förvaltning Diariet

8 Sida 8 av 3 KFn 46/2013 Dnr 2013/ Meddelanden I meddelandelistan redovisas anmälningsärenden till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 september Redovisningen av meddelandena som förtecknas i protokoll den 24 september 2013, 46 godkänns.

9 Sida 9 av 3 KFn 47/2013 Dnr 2013/ Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan av beslut fattade med stöd av Kultur- och fritidsnämndens delegeringsordning Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknats i protokoll den 24 september 2013, 47.

10 Sida 10 av 3 KFn 48/2013 Information 100-års jubileum i Trollhättans Stad Kulturchef Christer Olsson informerar om styrgruppens arbete inför 100-årsfirandet Miljöförvaltningens föreläggande att komma in med utökade rutiner för städning och rengöring på N3 Kulturskola. Förvaltningschef Benny Wising informerar om ärendet. Kräftskötselområdet Öresjö. Anläggningschef Dan-Eric Bohm informerar om ärendet. Utvärdering av caféverksamheten på Kronan. Utvecklingsledare Birgitta Åkerlund informerar om utvärderingen av caféverksamheten på Kronan. Förvaltningen vill fortsätta med verksamheten och har i budget 2014 äskat pengar till detta. Redovisning av Folkets Park. Ordföranden Carina Lorentzon informerar om beslutsgången gällande Kultur- och fritidsförvaltningens övertagande av Folkets Park och den ekonomiska ramen. PwC:s granskning av stadens IT-säkerhet. Förvaltningschefen Benny Wising informerar om ärendet. Ordförandens information Jan-Ove Berntson, Dan Möllengård och Dan-Eric Bohm har tillsammans med City Trollhättan varit på studiebesök i Drammen, Norge. Delegationen tittade på stadsutvecklingen, upprustningen kring älven och anläggningarna samt fick en presentation om Drammens framtidsvision Carina Lorentzon och Benny Wising har träffat Trollhättans Idrottshistoriska sällskap. Föreningen vill visa sina alster för allmänheten september 2013 var Olympic Day på Edsborg. Carina Lorentzon höll invigningstalet och berättade om dagen.

11 Sida 11 av 3 KFn 48/2013 forts Carina Lorentzon har tillsammans med personal från Kultur- och fritidsförvaltningen och Arbetsmarknad- och socialförvaltningen i Trollhättans Stad varit i Göteborg och tittat på utställningen Vi är romer. Trollhättans Stad var inbjuden till utställningen och har fått en officiell förfrågan från Regionens kulturnämnd om intresse finns att få utställningen till kommunen. Utställningen bör ställas i fem till sex månader och kräver en yta på ca kvm. Vid utställningen berättar romer som bor i närområdet sin historia. Carina Lorentzon har tillsammans med Peter Jakobsson, Carin Pettersson och tolk träffat de Somaliska föreningarna. En av de Somaliska föreningarna har utgett sig för att vara en paraplyorganisation för de övriga Somaliska föreningarna och föra deras talan. Vid mötet framkommer att paraplyorganisationen endast för de religiösa föreningarnas talan. Förvaltningens information Benny Wising, förvaltningschef informerar om rekryteringen av kulturhuschef på Kronan med sista ansökningsdag den 30 september Sporty Fridag startade den 20 september med ca 300 besökande ungdomar. Bergtäkten beräknas stå färdig i slutet av oktober. Nämndens decembermöte förläggs eventuellt där. Det är ännu inte klart med invigningen.

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 Plats och tid Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 15:00 17:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:10 131-149 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer