Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2"

Transkript

1 Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), , Registrerat i Bolagsverkets filialregister 1 Sverigekontor: Kungsgatan 12-14, Box 5541, Stockholm Telefon , Fax , Storebrand Livsforsikring AS NO, , Registrerat i Brønnøysundregisterene - Foretaksregisteret (Norge), Säte:

2 Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) För komplett information kring försäkringsmomenten och dess utformning hänvisar vi till Villkor för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag). Definitioner Försäkringsgivare är Storebrand Livsforsikring AS, org. nr , Postboks 1380, Vika 0114 Oslo, Norge, nedan kallad Storebrand. Styrelsen har sitt säte i Oslo, Norge. Storebrand är vinstutdelande. Försäkringarna meddelas i Sverige genom den svenska filialen och inte genom gränsöverskridande verksamhet. Storebrand står under finansiell tillsyn av Kredittilsynet i Norge. Filialen avser Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), org. nr , Box 5541, Stockholm. Försäkringstagare är den som ingått avtal om försäkring med Storebrand. Försäkringstagaren är ägare till försäkringen. Övergår äganderätten till annan, betraktas denne därefter som försäkringstagare. Försäkrad är den på vars liv försäkringen gäller. Om försäkringsavtalet För försäkringsavtalet gäller vad som anges i den bekräftelse som skickas till försäkringstagaren i samband med tecknandet, Villkor för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag), i förekommande fall särskilda produktvillkor, den norska försäkringslagstiftningen (lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet), försäkringsavtalslagen (2005:104) samt svensk lag i övrigt i den utsträckning det inte är i strid med lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal. Därutöver gäller vid fondförvaltning fondbestämmelserna för de investeringsfonder där de inbetalda premierna är placerade. Till grund för försäkringen ligger de uppgifter som försäkringstagaren eller den försäkrade skriftligen eller på motsvarande sätt lämnat till Storebrand. Om försäkringstagaren lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter gäller bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. Detta kan leda till att försäkringsersättningen nedsätts eller helt uteblir. När börjar försäkringen gälla? Storebrands ansvar inträder dagen efter den dag då försäkringstagaren ansökte om försäkring under förutsättning att försäkringen kan beviljas mot normal premie och utan förbehåll. En ytterligare förutsättning är att ansökningshandlingarna är fullständiga och att det inte av ansökningshandlingarna eller på annat sätt framgår att försäkringen ska börja gälla senare. Kan försäkringen beviljas endast mot förhöjd premie eller med förbehåll, inträder Storebrands ansvar först när försäkringstagaren antagit Storebrands erbjudande på dessa villkor. Om återförsäkring ska ske inträder Storebrands ansvar i den delen först när återförsäkringen börjar gälla. För prövning av ansökan om ny försäkring eller utökning av befintlig försäkring, äger Storebrand rätt att fordra intyg rörande hälsotillståndet av den försäkrade eller företa utredning rörande andra förhållanden som kan påverka Storebrands risktagande. Detta gäller även vid sådana framtida förmånshöjningar som enligt försäkringsavtalet kräver ny hälsoförklaring. Vid underlåtelse från försäkringstagarens sida att ansöka om försäkring eller anmäla förändring gäller att försäkringsmomenten, respektive höjning av dessa, börjar gälla i enlighet med de allmänna reglerna för ansvarsinträdet ovan. Har den försäkrade redan avlidit eller blivit arbetsoförmögen när ansökan eller anmälan sker är Storebrand fritt från ansvar. Premiebetalning Beräkning av premier sker för respektive försäkringsmoment. Inbetalda premier avseende sparmoment kan placeras i fondförvaltning eller traditionell livförvaltning. Premien kan fördelas mellan förvaltningsformerna. Premien kan betalas som löpande premier eller som engångspremie. Extra premiebetalning kan ske före påbörjad utbetalning. Inbetalning av första premien Den första premien liksom engångspremie- ska betalas inom 14 dagar från den dag Storebrand skickat faktura eller vid en senare förfallodag om sådan anges på fakturan. Betalas inte premien inom denna tid har Storebrand rätt att säga upp försäkringen. Lägsta premie Storebrand äger rätt att vid varje tidpunkt bestämma att premien, för respektive försäkringsmoment, inte får understiga ett visst lägsta belopp. Storebrand tillämpar för närvarande följande lägsta belopp: Försäkringstagaren eller den försäkrade ska omgående skriftligen upplysa Storebrand om eventuella fel och brister som framgår av utsända handlingar. Storebrand är inte ansvarig för skada som skulle ha kunnat undvikas om sådan upplysning skett omgående. Försäkringstagaren kan när som helst säga upp försäkringsavtalet. en lägsta premie för sparmoment med månadsvis premiebetalning på 500 kronor per månad. Lägsta engångspremie är kr. Lägsta belopp för extra premieinbetalning är kr. Extra premieinbetalning kan ske innan försäkringen börjar utbetalas. Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), , Registrerat i Bolagsverkets filialregister 2

3 Riskpremier och premieberäkning Riskpremien utgör en del av den avtalade premie som betalas in till Storebrand. Riskpremien räknas fram med hjälp av antaganden om dödsfalls- sjuk- och olycksfallsrisker, samt ålder och kön. Till grund ligger officiell statistik och särskilda studier. Storebrand förbehåller sig rätten att ändra riskpremierna för att riskkostnaderna ska täckas och anpassa beräkningsgrunderna under försäkringstiden. Försäkringsförmåner Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) kan tecknas med följande försäkringsmoment: Kapitalförsäkring utan återbetalningsskydd Kapitalförsäkring med återbetalningsskydd Premiebefrielse Sparmoment kan tecknas med traditionell livförvaltning respektive fondförvaltning. Kapitalförsäkring Försäkringen utbetalas till försäkringstagaren vid avtalad utbetalningstidpunkt. Försäkringen utbetalas, om inte annat avtalas, under minst 5 år och högst 20 år för att upphöra senast när den försäkrade fyller 100 år. Vid traditionell livförvaltning kan försäkringen utbetalas livsvarigt, det vill säga så länge den försäkrade lever. Utbetalningarna sker månadsvis. Om utbetalning avtalats att påbörjas genast vid tecknandet av försäkringen har Storebrand rätt att fastställa vilken dag försäkringen senast måste ha trätt i kraft för att utbetalning ska kunna ske under innevarande månad. För att ändra utbetalningstidpunkt och utbetalningens längd kan det krävas godkänd hälsoprövning av den försäkrade. Utbetalning av kapitalförsäkring utan återbetalningsskydd upphör vid den försäkrades dödsfall. Lägsta ålder för att teckna Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) är 16 år och högsta teckningsålder är 74 år. Återbetalningsskydd Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) kan tecknas med återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att hela eller delar av försäkringskapitalet utbetalas om den försäkrade avlider. Tidsbestämd utbetalning För kapitalförsäkring med tidsbestämd utbetalningstid innebär återbetalningsskydd att 101 % av det aktuella värdet av försäkringen vid tidpunkten då Storebrand får meddelande om dödsfallet. Vid traditionell livförvaltning utgörs värdet av försäkringskapitalet (eventuella tilläggsavsättningar utbetalas utöver detta) och vid fondförvaltning av fondandelarnas värde. Avlider den försäkrade före påbörjad utbetalning utbetalas försäkringen under avtalad utbetalningstid. Avlider den försäkrade efter påbörjad utbetalning utbetalas återbetalningsskyddet från tidpunkten för dödsfallet under avtalad utbetalningstid, med avräkning för den tid som utbetalning pågått före dödsfallet. Om utbetalning avtalats ske under kortare tid än 5 år sker utbetalning av återbetalningsskyddet under 5 år Livsvarig utbetalning För kapitalförsäkring med återbetalningsskydd och livsvarig utbetalning sker utbetalning, om den försäkrade avlider före det att utbetalningen påbörjats, med 101 % av det aktuella värdet av försäkringen vid tidpunkten då Storebrand får meddelande om dödsfallet. Värdet utgörs av försäkringskapitalet (eventuella tilläggsavsättningar utbetalas utöver detta). Utbetalning sker under 20 år. Om den försäkrade avlider efter det att utbetalning påbörjats fortsätter utbetalningarna, så att utbetalning sker under totalt 20 år inklusive den tid som försäkringen redan utbetalats före dödsfallet. Utbetalningarna efter dödsfallet sker med samma månatliga belopp som hade utbetalats om den försäkrade ej avlidit och baseras därmed inte på det aktuella försäkringskapitalet vid tidpunkten för dödsfallet. Premiebefrielse Premiebefrielsen innebär att Storebrand betalar försäkringspremierna för vissa försäkringsmoment vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall som varar i mer än tre månader. Arbetsoförmågan måste uppgå till minst 25 procent. Premiebefrielsen täcker premier för kapitalförsäkring med månadsvis premiebetalning, i proportion till graden av arbetsoförmåga, förutsatt att premiebefrielseförsäkring avtalats att ingå i försäkringsavtalet. Rätten till premiebefrielse upphör vid uppnådd utbetalningstidpunkt, dock längst till då den försäkrade fyller 65 år. Lägsta ålder på den försäkrade för att teckna premiebefrielse är 16 år och högsta inträdesålder är 63 år. Förvaltningsformer Placering av sparpremie kan ske i traditionell livförsäkring (traditionell livförvaltning) eller i fondförsäkring (fondförvaltning). Traditionell livförsäkring Placeringsformen ger en garanterad ränta som en grundtrygghet för sparandet (för närvarande 2,75 procent, före skatt och avgifter). Storebrand är ett vinstutdelande bolag. Det innebär att du som kund också får del av det överskott som uppstår i bolagets förvaltning. Överskottet, d.v.s. skillnaden mellan bokförd avkastning och den garanterade räntan, tilldelas efter det att Storebrands ägare erhållit en del av överskottet (s.k. vinstdelning). Överskott tilldelas och garanteras årsvis. Fördelningen av överskott fastställs vid Storebrands bolagsstämma (i april månad). Först därefter kan Storebrand skicka det slutliga årsbeskedet. Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), , Registrerat i Bolagsverkets filialregister 3

4 För att Storebrand ska kunna ta risker i kapitalförvaltningen i syfte att avkastningen långsiktigt ska överstiga den garanterade räntan får medel från de enskilda försäkringarna sättas av i s.k. tilläggsavsättningar. Tilläggsavsättningarna utgör riskkapital och kan tas i anspråk i det fall avkastningen understiger den årliga garantiräntan. Tilläggsavsättningarna får för närvarande inte uppgå till mer än 12 procent av det garanterade försäkringskapitalet. Målsättningen med Storebrands kapitalförvaltning är att med acceptabel risk över tiden uppnå högsta möjliga avkastning. Storebrands modell för dynamisk riskstyrning ska bidra till bästa möjliga förvaltning över tiden. Målsättningen ska uppnås genom följande fyra strategier: Dra nytta av långsiktiga riskpremier Diversifiera bort osystematisk risk Aktiv förvaltning Bygga och utnyttja riskkapitalet på ett effektivt sätt Med acceptabel risk menas att risker i förvaltningen ska tas på ett medvetet och effektivt sätt. All risk ska tas på grundval av strategiska val och marknadsbedömningar. Marknadsbedömningarna görs av kapitalförvaltarna utifrån fastställda ramar för risktagning. För att uppnå bästa möjliga förhållande mellan avkastning och risk ska portföljerna vara väl diversifierade. Investeringspolicyn lägger därför stor vikt vid att sprida investeringarna på investeringsklasser som har låg grad av samvariation, säkra att de mandat som finns knutna till varje specifik investeringsklass leder till diversifierad risk inom klasserna, samt etablera olika former för aktiv förvaltning som har en diversifierande effekt och ett värdeskapande i totalportföljen. (fondförvaltning) innebär att inbetalda premier placeras i en eller flera av de fonder som ingår i Storebrands fondutbud. En fullständig förteckning över fondutbudet finns på Fondbyten är kostnadsfria. Begäran om fondbyte ska ske skriftligen till Storebrand. Fondandelarna ägs av Storebrand men Storebrand ansvarar inte för värdeutvecklingen. Försäkringstagaren, den försäkrade eller annan som är berättigad till ersättning från försäkringen står själv risken för värdeförändringar på det fondinnehav som är kopplat till försäkringen. Byte av förvaltningsform Försäkringskapitalet kan under vissa förutsättningar överföras mellan förvaltningsformerna traditionell livförvaltning och fondförvaltning. För närvarande kan byte av förvaltningsform ske tidigast 12 månader efter tecknandet av försäkringen. Ändring av villkor Storebrand har rätt att under försäkringstiden ändra försäkringsvillkoren eller försäkringsavtalet i övrigt om det behövs på grund av försäkringens art eller någon annan särskild omständighet. Ändringar kan avse avgifter, beräkningsantaganden samt försäkringsavtalet i övrigt. Som annan särskild omständighet räknas till exempel ändrad lagstiftning eller författning, ändrad tillämpning av lag eller annan författning eller myndighets föreskrift. Ett meddelande om ändring får verkan tidigast en månad efter det att Storebrand informerat om ändringen eller vid en annan tidpunkt som följer av lag eller myndighets föreskrift. En ändring av avgifter och beräkningsantaganden får dock verkan tidigast fyra månader efter det att Storebrand informerat om ändringen. Förfoganden över försäkringen Ändring av försäkring Försäkringstagaren är ägare till försäkringen, vilket innebär att försäkringstagaren bl.a. kan vidta följande åtgärder: Välja samt ändra förvaltningsform för kommande premier byta förvaltningsform för uppkommet försäkringskapital vid fondförsäkring, byta fonder för uppkommet försäkringskapital Försäkringstagaren kan ge den försäkrade rätten att vidta ovanstående åtgärder utan försäkringstagarens samtycke. Övriga ändringar av enskilda försäkringsmoment kan endast begäras av försäkringstagaren. Återköp av försäkringskapital fordrar samverkan mellan försäkringstagaren och eventuell panthavare. Överlåtelse, pantsättning och belåning Försäkringstagaren har rätt att pantsätta försäkringen. Detta är av särskild betydelse i det fall försäkringen utgör säkerhet för ett pensionslöfte, s.k. direktpension. Om försäkringen är pantsatt krävs, vid ändringar av försäkringen, alltid godkännande i form av underskrift av panthavaren oavsett vad ändringen avser. Försäkringstagaren har rätt att överlåta försäkringen. Försäkringstagaren eller den försäkrade har inte rätt att förfoga över enbart försäkringens riskdel eller spardel. Återköp Försäkringen kan återköpas helt eller delvis. I det fall försäkringen tecknats utan återbetalningsskydd krävs godkänd hälsoprövning av den försäkrade. Endast ett delåterköp per tolvmånadersperiod medges. Återköp kan tidigast ske efter ett år. Om försäkringsavtalet avslutas i förtid genom återköp eller om återköp sker har Storebrand rätt att ta ut en avgift som bl.a. täcker kostnader som Storebrand haft för försäkringsavtalets ingående. Denna avgift motsvaras av en återköpsavgift. Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), , Registrerat i Bolagsverkets filialregister 4

5 Avgifter m.m. Premieavgift Löpande premiebetalning: Premieavgift i procent av avtalad årlig sparpremie för respektive förvaltningsform: Premieavgiften belastar inbetald sparpremie med angiven procentsats (dvs. ej inom respektive intervall). Engångspremie: Premieavgift i procent av inbetald premie för respektive förvaltningsform: Premieavgiften belastar inbetald premie med angiven procentsats (dvs. ej inom respektive intervall). Kapitalavgift Årlig kapitalavgift i procent av försäkringskapitalet: Avtalad årspremie Traditionell försäkring kr 2,00 % Ingen kr 1,50 % Ingen kr 1,00 % Ingen ,75 % Ingen Inbetald premie Traditionell försäkring kr 2,00 % Ingen kr 1,50 % Ingen ,75 % Ingen Försäkringskapital Traditionell försäkring kr 0,65 % 0,65 % kr 0,55 % 0,55 % ,45 % 0,45 % Kapitalavgiften tas ut med angiven procentsats inom respektive intervall och förvaltningsform under hela försäkringstiden. Vid traditionell livförvaltning utgörs försäkringskapitalet av det garanterade försäkringskapitalet inklusive eventuella tilläggsavsättningar och vid fondförvaltning av fondandelarnas värde. Fast avgift Fast årlig avgift: 360 kr Vid delad förvaltning (kombination av fondförvaltning och traditionell förvaltning) fördelas avgiften mellan de båda förvaltningsformerna i samma proportion som premiefördelningen. Förvaltningsavgift vid fondförvaltning Vid fondförvaltning tillkommer förvaltningsavgiften för respektive fond (se Vinstdelning vid traditionell livförvaltning Storebrands ägares andel av överskottet i den traditionella förvaltningen (vinstdelning) uppgår till 20 procent av avkastningen utöver garantiräntan per år. Enligt Storebrands nuvarande policy begränsas dock vinstdelningen till högst 0,4 procentenheter av bokförd avkastning. Ändring av avgiftsuttag Storebrand har rätt att ändra avgifterna och dess nivåer. En sådan ändring får verkan fyra månader efter det att Storebrand informerat om ändringen. Skatteregler Försäkringen är i skattehänseende en kapitalförsäkring (K). Inkomstskatt Utfallande belopp är inte inkomstskattepliktigt och inbetald premie är inte avdragsgill. Avkastningsskatt Årligen uttas en avkastningsskatt. Skatteunderlaget utgörs av försäkringens värde vid ingången av beskattningsåret multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före beskattningsåret. Skatteunderlaget beskattas sedan med 27 procent. Avkastningsskatten erläggs av försäkringsbolaget men belastar försäkringen. Drifts- och riskkostnader Återbetalningsskydd och premiebefrielseförsäkring är riskförsäkringsmoment vars syfte är att skydda försäkringstagaren ekonomiskt i händelse av den försäkrades dödsfall eller långvariga arbetsoförmåga. För den risk som detta innebär tar Storebrand ut premier. I de antaganden som ligger till grund för beräkningarna ingår vid tecknandet antagna risk- och driftskostnader. Dessa kan komma att förändras årligen under försäkringstiden vilket påverkar premierna. Begränsningar och inskränkningar Se Villkor för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) för en mer utförlig information. Vissa sjukdomar och besvär Premiebefrielse utgår inte vid arbetsoförmåga som kan anses bero på någon av de nedan angivna sjukdomarna eller vid sjukdomar som har ett medicinskt samband med dessa. Inskränkningen gäller om sjukdomen påvisas av en läkare inom 18 månader från den tidpunkt då försäkringen trädde i kraft eller senast återupptogs. Följande sjukdomar omfattas av inskränkningen: depressiva tillstånd, ångest samt beteendestörningar utmattningsdepression, trötthetssyndrom, utbrändhet, eller därmed jämställda tillstånd ålders- eller förslitningsrelaterade smärttillstånd i rygg, leder och muskler fibromyalgi eller kroniskt smärttillstånd utan objektiva anledningar. Riskfylld verksamhet Vissa begränsningar i försäkringens giltighet finns vid utövande av riskfylld verksamhet. Vistelse utanför Norden, krig och politiska oroligheter Vissa begränsningar och inskränkningar i försäkringens giltighet finns vid vistelse utanför Norden, krigstillstånd i Norge eller Sverige, deltagande i krig eller politiska oroligheter utanför Sverige eller vid vistelse utanför Sverige där krig eller politiska oroligheter pågår. Övriga begränsningar och inskränkningar Vissa begränsningar finns även vid försäkringsfall orsakat av eget vållande eller grov oaktsamhet, självmord samt vid överförsäkring. Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), , Registrerat i Bolagsverkets filialregister 5

6 Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen syftar till att skydda enskilda personers personliga integritet vid behandling av deras personuppgifter. Storebrand äger och är ansvarigt för kundregistret ( personuppgiftsansvarig ). Personuppgifter som registreras i samband med att försäkringsavtal ingås, kommer endast att behandlas av Storebrand och de bolag Storebrand samarbetar med för att kunna fullgöra ingångna avtal. Uppgifterna kan även komma att användas i marknadsföringssyfte, vilket innebär att information om Storebrands tjänster och produkter kan komma att skickas till den registrerade. Den registrerade har rätt att efter anmälan till Storebrand avsäga sig direktreklam. Det är frivilligt att lämna information om personuppgifter. Fullständig information är dock nödvändig för att Storebrand ska kunna ingå försäkringsavtal. Behandling av personuppgifterna kommer att ske under försäkringstiden. Personuppgifterna sparas även under tio år efter försäkringsavtalets upphörande i enlighet med bokföringslagen (1999:1078). Storebrand Livsforsikring sparar med stöd av försäkringsavtalslagen (2005:104) även uppgifterna för den händelse att inget avtal ingås med Storebrand. Närmare information om vilka personuppgifter Storebrand har om den registrerade kan denne en gång årligen erhålla kostnadsfritt genom en skriftlig begäran till Storebrand. Den registrerade har också rätt att få rättelse av de personuppgifter som registrerats. Information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats framställs skriftligen till Storebrand Livsforsikring, Box 5541, Stockholm eller till Klagomål & tvist Ett klagomål kan framställas till: Storebrand Livsforsikring Sverige Box Stockholm Telefon: Fax: Ett beslut kan omprövas genom en begäran ställd till Storebrand Livsforsikring Sverige, att ärendet omprövas hos Storebrand Livsforsikring AS. Utlåtande kan inhämtas från Personförsäkringsnämnden (PFN) om saken rör tolkning av försäkringsvillkor. Box Stockholm tel Ärendet kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Teknologgatan 8 C Box Stockholm tel Upplysningar i försäkringsfrågor lämnas av Konsumenternas Försäkringsbyrå samt konsumentvägledningen i din kommun. Talan kan väckas mot Storebrand Livsforsikring AS vid allmän domstol i Sverige. Ytterligare information För mer utförlig information kring Storebrands ekonomiska ställning och kapitalförvaltning, se Ni kan även kontakta er försäkringsförmedlare eller Storebrands kundservice för mer information. Edition: Förköpsinformation Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) A Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), , Registrerat i Bolagsverkets filialregister 6

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION TILL FÖRSÄKRINGSTAGAREN...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION

Läs mer

friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01

friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoren... 3 1.1 Pensionsplan... 3 1.2 Försäkringstagare... 3 1.3 Försäkrad...

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring K0601

Swedbank Kapitalförsäkring K0601 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring K0601 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2013-11-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på kapitalförsäkring med anknytning till investeringsfonder.

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB Pension

Läs mer

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2015-01-01)

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2015-01-01) Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN (Uppdaterade per 2015-01-01) Viktigt att veta om din TryggPlan I detta häfte har vi samlat viktig information om vårt tjänstepensions

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA SmartPension dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Depåförsäkrin i Skandia

Depåförsäkrin i Skandia Depåförsäkrin i Skandia Förköpsinformation Råd iven Bra att veta inför ditt val av försäkrin Det finns vissa allmänna förutsättningar och begrepp som kan vara bra att känna till innan du läser mer om Skandias

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Gäller från 2010-04-01 LFAB 04690 utg 03 2010-03 Form & Profil PP2331 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Försäkringen börjar gälla.... 2 3 Premiebetalning...

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3)

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) 1. FÖRSÄKRINGSAVTALET 1.1 ALLMÄNT Nordnet Pensionsförsäkring AB, org. nr. 516406-0286, ( Försäkringsbolaget

Läs mer

Privat livförsäkrin i Skandia Liv

Privat livförsäkrin i Skandia Liv Privat livförsäkrin i Skandia Liv Förköpsinformation Privat livförsäkrin i Skandia Liv Den här broschyren ger en allmän beskrivning av pensions- och kapitalförsäkringar för det som händer i livet och för

Läs mer

Pensionsförsäkring med fondförvaltning

Pensionsförsäkring med fondförvaltning Förk fond 1404 Förköpsinformation Pensionsförsäkring med fondförvaltning Svensk Handel Fondförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel Pensionskassan som är en del av Svensk Handel Försäkringar,

Läs mer

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2003 för TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension & Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 11 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade

Läs mer

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal.

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Fplan förk, 1501 Förköpsinformation Företagsplan Tryggt och enkelt för Dig och Dina medarbetare Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Du som företagare har

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta 1/5 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsinformation Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer 502006-1585, nedan kallat Folksam. Att Folksam

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Med Swedbank Pensionsplan kan företaget skapa ett tryggt pensionssparande för företagets ägare och anställda. Swedbank

Läs mer

Friplan med fond- och garantiförvaltning

Friplan med fond- och garantiförvaltning FRIPLAN FÖRKÖPSINFORMATION Friplan med fond- och garantiförvaltning Gäller från 2015-06-01 Innehåll Innehåll i Friplan 3 Pension 3 Skydd vid sjukdom 3 Skydd vid olycksfall 3 Skydd vid dödsfall 4 Förmånstagare

Läs mer

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension Försäkringsvillkor 2015:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2015. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal

Läs mer

Premiebestämd ålderspension enligt ITP-planen, ITPK samt Livsarbetstidspension i fondförvaltning

Premiebestämd ålderspension enligt ITP-planen, ITPK samt Livsarbetstidspension i fondförvaltning Premiebestämd ålderspension enligt ITP-planen, ITPK samt Livsarbetstidspension i fondförvaltning Försäkringsvillkor 2015:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2015 Dessa villkor gäller för försäkringsavtal

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att trygga

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB. Pris: Fast avgift 240 kr per år och förvaltningsform och 0,65

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare Swedbank Försäkring AB Pris Fast avgift 240 kr per år och 0,65 procent per år av försäkringens

Läs mer