Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2"

Transkript

1 Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), , Registrerat i Bolagsverkets filialregister 1 Sverigekontor: Kungsgatan 12-14, Box 5541, Stockholm Telefon , Fax , Storebrand Livsforsikring AS NO, , Registrerat i Brønnøysundregisterene - Foretaksregisteret (Norge), Säte:

2 Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) För komplett information kring försäkringsmomenten och dess utformning hänvisar vi till Villkor för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag). Definitioner Försäkringsgivare är Storebrand Livsforsikring AS, org. nr , Postboks 1380, Vika 0114 Oslo, Norge, nedan kallad Storebrand. Styrelsen har sitt säte i Oslo, Norge. Storebrand är vinstutdelande. Försäkringarna meddelas i Sverige genom den svenska filialen och inte genom gränsöverskridande verksamhet. Storebrand står under finansiell tillsyn av Kredittilsynet i Norge. Filialen avser Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), org. nr , Box 5541, Stockholm. Försäkringstagare är den som ingått avtal om försäkring med Storebrand. Försäkringstagaren är ägare till försäkringen. Övergår äganderätten till annan, betraktas denne därefter som försäkringstagare. Försäkrad är den på vars liv försäkringen gäller. Om försäkringsavtalet För försäkringsavtalet gäller vad som anges i den bekräftelse som skickas till försäkringstagaren i samband med tecknandet, Villkor för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag), i förekommande fall särskilda produktvillkor, den norska försäkringslagstiftningen (lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet), försäkringsavtalslagen (2005:104) samt svensk lag i övrigt i den utsträckning det inte är i strid med lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal. Därutöver gäller vid fondförvaltning fondbestämmelserna för de investeringsfonder där de inbetalda premierna är placerade. Till grund för försäkringen ligger de uppgifter som försäkringstagaren eller den försäkrade skriftligen eller på motsvarande sätt lämnat till Storebrand. Om försäkringstagaren lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter gäller bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. Detta kan leda till att försäkringsersättningen nedsätts eller helt uteblir. När börjar försäkringen gälla? Storebrands ansvar inträder dagen efter den dag då försäkringstagaren ansökte om försäkring under förutsättning att försäkringen kan beviljas mot normal premie och utan förbehåll. En ytterligare förutsättning är att ansökningshandlingarna är fullständiga och att det inte av ansökningshandlingarna eller på annat sätt framgår att försäkringen ska börja gälla senare. Kan försäkringen beviljas endast mot förhöjd premie eller med förbehåll, inträder Storebrands ansvar först när försäkringstagaren antagit Storebrands erbjudande på dessa villkor. Om återförsäkring ska ske inträder Storebrands ansvar i den delen först när återförsäkringen börjar gälla. För prövning av ansökan om ny försäkring eller utökning av befintlig försäkring, äger Storebrand rätt att fordra intyg rörande hälsotillståndet av den försäkrade eller företa utredning rörande andra förhållanden som kan påverka Storebrands risktagande. Detta gäller även vid sådana framtida förmånshöjningar som enligt försäkringsavtalet kräver ny hälsoförklaring. Vid underlåtelse från försäkringstagarens sida att ansöka om försäkring eller anmäla förändring gäller att försäkringsmomenten, respektive höjning av dessa, börjar gälla i enlighet med de allmänna reglerna för ansvarsinträdet ovan. Har den försäkrade redan avlidit eller blivit arbetsoförmögen när ansökan eller anmälan sker är Storebrand fritt från ansvar. Premiebetalning Beräkning av premier sker för respektive försäkringsmoment. Inbetalda premier avseende sparmoment kan placeras i fondförvaltning eller traditionell livförvaltning. Premien kan fördelas mellan förvaltningsformerna. Premien kan betalas som löpande premier eller som engångspremie. Extra premiebetalning kan ske före påbörjad utbetalning. Inbetalning av första premien Den första premien liksom engångspremie- ska betalas inom 14 dagar från den dag Storebrand skickat faktura eller vid en senare förfallodag om sådan anges på fakturan. Betalas inte premien inom denna tid har Storebrand rätt att säga upp försäkringen. Lägsta premie Storebrand äger rätt att vid varje tidpunkt bestämma att premien, för respektive försäkringsmoment, inte får understiga ett visst lägsta belopp. Storebrand tillämpar för närvarande följande lägsta belopp: Försäkringstagaren eller den försäkrade ska omgående skriftligen upplysa Storebrand om eventuella fel och brister som framgår av utsända handlingar. Storebrand är inte ansvarig för skada som skulle ha kunnat undvikas om sådan upplysning skett omgående. Försäkringstagaren kan när som helst säga upp försäkringsavtalet. en lägsta premie för sparmoment med månadsvis premiebetalning på 500 kronor per månad. Lägsta engångspremie är kr. Lägsta belopp för extra premieinbetalning är kr. Extra premieinbetalning kan ske innan försäkringen börjar utbetalas. Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), , Registrerat i Bolagsverkets filialregister 2

3 Riskpremier och premieberäkning Riskpremien utgör en del av den avtalade premie som betalas in till Storebrand. Riskpremien räknas fram med hjälp av antaganden om dödsfalls- sjuk- och olycksfallsrisker, samt ålder och kön. Till grund ligger officiell statistik och särskilda studier. Storebrand förbehåller sig rätten att ändra riskpremierna för att riskkostnaderna ska täckas och anpassa beräkningsgrunderna under försäkringstiden. Försäkringsförmåner Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) kan tecknas med följande försäkringsmoment: Kapitalförsäkring utan återbetalningsskydd Kapitalförsäkring med återbetalningsskydd Premiebefrielse Sparmoment kan tecknas med traditionell livförvaltning respektive fondförvaltning. Kapitalförsäkring Försäkringen utbetalas till försäkringstagaren vid avtalad utbetalningstidpunkt. Försäkringen utbetalas, om inte annat avtalas, under minst 5 år och högst 20 år för att upphöra senast när den försäkrade fyller 100 år. Vid traditionell livförvaltning kan försäkringen utbetalas livsvarigt, det vill säga så länge den försäkrade lever. Utbetalningarna sker månadsvis. Om utbetalning avtalats att påbörjas genast vid tecknandet av försäkringen har Storebrand rätt att fastställa vilken dag försäkringen senast måste ha trätt i kraft för att utbetalning ska kunna ske under innevarande månad. För att ändra utbetalningstidpunkt och utbetalningens längd kan det krävas godkänd hälsoprövning av den försäkrade. Utbetalning av kapitalförsäkring utan återbetalningsskydd upphör vid den försäkrades dödsfall. Lägsta ålder för att teckna Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) är 16 år och högsta teckningsålder är 74 år. Återbetalningsskydd Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) kan tecknas med återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att hela eller delar av försäkringskapitalet utbetalas om den försäkrade avlider. Tidsbestämd utbetalning För kapitalförsäkring med tidsbestämd utbetalningstid innebär återbetalningsskydd att 101 % av det aktuella värdet av försäkringen vid tidpunkten då Storebrand får meddelande om dödsfallet. Vid traditionell livförvaltning utgörs värdet av försäkringskapitalet (eventuella tilläggsavsättningar utbetalas utöver detta) och vid fondförvaltning av fondandelarnas värde. Avlider den försäkrade före påbörjad utbetalning utbetalas försäkringen under avtalad utbetalningstid. Avlider den försäkrade efter påbörjad utbetalning utbetalas återbetalningsskyddet från tidpunkten för dödsfallet under avtalad utbetalningstid, med avräkning för den tid som utbetalning pågått före dödsfallet. Om utbetalning avtalats ske under kortare tid än 5 år sker utbetalning av återbetalningsskyddet under 5 år Livsvarig utbetalning För kapitalförsäkring med återbetalningsskydd och livsvarig utbetalning sker utbetalning, om den försäkrade avlider före det att utbetalningen påbörjats, med 101 % av det aktuella värdet av försäkringen vid tidpunkten då Storebrand får meddelande om dödsfallet. Värdet utgörs av försäkringskapitalet (eventuella tilläggsavsättningar utbetalas utöver detta). Utbetalning sker under 20 år. Om den försäkrade avlider efter det att utbetalning påbörjats fortsätter utbetalningarna, så att utbetalning sker under totalt 20 år inklusive den tid som försäkringen redan utbetalats före dödsfallet. Utbetalningarna efter dödsfallet sker med samma månatliga belopp som hade utbetalats om den försäkrade ej avlidit och baseras därmed inte på det aktuella försäkringskapitalet vid tidpunkten för dödsfallet. Premiebefrielse Premiebefrielsen innebär att Storebrand betalar försäkringspremierna för vissa försäkringsmoment vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall som varar i mer än tre månader. Arbetsoförmågan måste uppgå till minst 25 procent. Premiebefrielsen täcker premier för kapitalförsäkring med månadsvis premiebetalning, i proportion till graden av arbetsoförmåga, förutsatt att premiebefrielseförsäkring avtalats att ingå i försäkringsavtalet. Rätten till premiebefrielse upphör vid uppnådd utbetalningstidpunkt, dock längst till då den försäkrade fyller 65 år. Lägsta ålder på den försäkrade för att teckna premiebefrielse är 16 år och högsta inträdesålder är 63 år. Förvaltningsformer Placering av sparpremie kan ske i traditionell livförsäkring (traditionell livförvaltning) eller i fondförsäkring (fondförvaltning). Traditionell livförsäkring Placeringsformen ger en garanterad ränta som en grundtrygghet för sparandet (för närvarande 2,75 procent, före skatt och avgifter). Storebrand är ett vinstutdelande bolag. Det innebär att du som kund också får del av det överskott som uppstår i bolagets förvaltning. Överskottet, d.v.s. skillnaden mellan bokförd avkastning och den garanterade räntan, tilldelas efter det att Storebrands ägare erhållit en del av överskottet (s.k. vinstdelning). Överskott tilldelas och garanteras årsvis. Fördelningen av överskott fastställs vid Storebrands bolagsstämma (i april månad). Först därefter kan Storebrand skicka det slutliga årsbeskedet. Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), , Registrerat i Bolagsverkets filialregister 3

4 För att Storebrand ska kunna ta risker i kapitalförvaltningen i syfte att avkastningen långsiktigt ska överstiga den garanterade räntan får medel från de enskilda försäkringarna sättas av i s.k. tilläggsavsättningar. Tilläggsavsättningarna utgör riskkapital och kan tas i anspråk i det fall avkastningen understiger den årliga garantiräntan. Tilläggsavsättningarna får för närvarande inte uppgå till mer än 12 procent av det garanterade försäkringskapitalet. Målsättningen med Storebrands kapitalförvaltning är att med acceptabel risk över tiden uppnå högsta möjliga avkastning. Storebrands modell för dynamisk riskstyrning ska bidra till bästa möjliga förvaltning över tiden. Målsättningen ska uppnås genom följande fyra strategier: Dra nytta av långsiktiga riskpremier Diversifiera bort osystematisk risk Aktiv förvaltning Bygga och utnyttja riskkapitalet på ett effektivt sätt Med acceptabel risk menas att risker i förvaltningen ska tas på ett medvetet och effektivt sätt. All risk ska tas på grundval av strategiska val och marknadsbedömningar. Marknadsbedömningarna görs av kapitalförvaltarna utifrån fastställda ramar för risktagning. För att uppnå bästa möjliga förhållande mellan avkastning och risk ska portföljerna vara väl diversifierade. Investeringspolicyn lägger därför stor vikt vid att sprida investeringarna på investeringsklasser som har låg grad av samvariation, säkra att de mandat som finns knutna till varje specifik investeringsklass leder till diversifierad risk inom klasserna, samt etablera olika former för aktiv förvaltning som har en diversifierande effekt och ett värdeskapande i totalportföljen. (fondförvaltning) innebär att inbetalda premier placeras i en eller flera av de fonder som ingår i Storebrands fondutbud. En fullständig förteckning över fondutbudet finns på Fondbyten är kostnadsfria. Begäran om fondbyte ska ske skriftligen till Storebrand. Fondandelarna ägs av Storebrand men Storebrand ansvarar inte för värdeutvecklingen. Försäkringstagaren, den försäkrade eller annan som är berättigad till ersättning från försäkringen står själv risken för värdeförändringar på det fondinnehav som är kopplat till försäkringen. Byte av förvaltningsform Försäkringskapitalet kan under vissa förutsättningar överföras mellan förvaltningsformerna traditionell livförvaltning och fondförvaltning. För närvarande kan byte av förvaltningsform ske tidigast 12 månader efter tecknandet av försäkringen. Ändring av villkor Storebrand har rätt att under försäkringstiden ändra försäkringsvillkoren eller försäkringsavtalet i övrigt om det behövs på grund av försäkringens art eller någon annan särskild omständighet. Ändringar kan avse avgifter, beräkningsantaganden samt försäkringsavtalet i övrigt. Som annan särskild omständighet räknas till exempel ändrad lagstiftning eller författning, ändrad tillämpning av lag eller annan författning eller myndighets föreskrift. Ett meddelande om ändring får verkan tidigast en månad efter det att Storebrand informerat om ändringen eller vid en annan tidpunkt som följer av lag eller myndighets föreskrift. En ändring av avgifter och beräkningsantaganden får dock verkan tidigast fyra månader efter det att Storebrand informerat om ändringen. Förfoganden över försäkringen Ändring av försäkring Försäkringstagaren är ägare till försäkringen, vilket innebär att försäkringstagaren bl.a. kan vidta följande åtgärder: Välja samt ändra förvaltningsform för kommande premier byta förvaltningsform för uppkommet försäkringskapital vid fondförsäkring, byta fonder för uppkommet försäkringskapital Försäkringstagaren kan ge den försäkrade rätten att vidta ovanstående åtgärder utan försäkringstagarens samtycke. Övriga ändringar av enskilda försäkringsmoment kan endast begäras av försäkringstagaren. Återköp av försäkringskapital fordrar samverkan mellan försäkringstagaren och eventuell panthavare. Överlåtelse, pantsättning och belåning Försäkringstagaren har rätt att pantsätta försäkringen. Detta är av särskild betydelse i det fall försäkringen utgör säkerhet för ett pensionslöfte, s.k. direktpension. Om försäkringen är pantsatt krävs, vid ändringar av försäkringen, alltid godkännande i form av underskrift av panthavaren oavsett vad ändringen avser. Försäkringstagaren har rätt att överlåta försäkringen. Försäkringstagaren eller den försäkrade har inte rätt att förfoga över enbart försäkringens riskdel eller spardel. Återköp Försäkringen kan återköpas helt eller delvis. I det fall försäkringen tecknats utan återbetalningsskydd krävs godkänd hälsoprövning av den försäkrade. Endast ett delåterköp per tolvmånadersperiod medges. Återköp kan tidigast ske efter ett år. Om försäkringsavtalet avslutas i förtid genom återköp eller om återköp sker har Storebrand rätt att ta ut en avgift som bl.a. täcker kostnader som Storebrand haft för försäkringsavtalets ingående. Denna avgift motsvaras av en återköpsavgift. Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), , Registrerat i Bolagsverkets filialregister 4

5 Avgifter m.m. Premieavgift Löpande premiebetalning: Premieavgift i procent av avtalad årlig sparpremie för respektive förvaltningsform: Premieavgiften belastar inbetald sparpremie med angiven procentsats (dvs. ej inom respektive intervall). Engångspremie: Premieavgift i procent av inbetald premie för respektive förvaltningsform: Premieavgiften belastar inbetald premie med angiven procentsats (dvs. ej inom respektive intervall). Kapitalavgift Årlig kapitalavgift i procent av försäkringskapitalet: Avtalad årspremie Traditionell försäkring kr 2,00 % Ingen kr 1,50 % Ingen kr 1,00 % Ingen ,75 % Ingen Inbetald premie Traditionell försäkring kr 2,00 % Ingen kr 1,50 % Ingen ,75 % Ingen Försäkringskapital Traditionell försäkring kr 0,65 % 0,65 % kr 0,55 % 0,55 % ,45 % 0,45 % Kapitalavgiften tas ut med angiven procentsats inom respektive intervall och förvaltningsform under hela försäkringstiden. Vid traditionell livförvaltning utgörs försäkringskapitalet av det garanterade försäkringskapitalet inklusive eventuella tilläggsavsättningar och vid fondförvaltning av fondandelarnas värde. Fast avgift Fast årlig avgift: 360 kr Vid delad förvaltning (kombination av fondförvaltning och traditionell förvaltning) fördelas avgiften mellan de båda förvaltningsformerna i samma proportion som premiefördelningen. Förvaltningsavgift vid fondförvaltning Vid fondförvaltning tillkommer förvaltningsavgiften för respektive fond (se Vinstdelning vid traditionell livförvaltning Storebrands ägares andel av överskottet i den traditionella förvaltningen (vinstdelning) uppgår till 20 procent av avkastningen utöver garantiräntan per år. Enligt Storebrands nuvarande policy begränsas dock vinstdelningen till högst 0,4 procentenheter av bokförd avkastning. Ändring av avgiftsuttag Storebrand har rätt att ändra avgifterna och dess nivåer. En sådan ändring får verkan fyra månader efter det att Storebrand informerat om ändringen. Skatteregler Försäkringen är i skattehänseende en kapitalförsäkring (K). Inkomstskatt Utfallande belopp är inte inkomstskattepliktigt och inbetald premie är inte avdragsgill. Avkastningsskatt Årligen uttas en avkastningsskatt. Skatteunderlaget utgörs av försäkringens värde vid ingången av beskattningsåret multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före beskattningsåret. Skatteunderlaget beskattas sedan med 27 procent. Avkastningsskatten erläggs av försäkringsbolaget men belastar försäkringen. Drifts- och riskkostnader Återbetalningsskydd och premiebefrielseförsäkring är riskförsäkringsmoment vars syfte är att skydda försäkringstagaren ekonomiskt i händelse av den försäkrades dödsfall eller långvariga arbetsoförmåga. För den risk som detta innebär tar Storebrand ut premier. I de antaganden som ligger till grund för beräkningarna ingår vid tecknandet antagna risk- och driftskostnader. Dessa kan komma att förändras årligen under försäkringstiden vilket påverkar premierna. Begränsningar och inskränkningar Se Villkor för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) för en mer utförlig information. Vissa sjukdomar och besvär Premiebefrielse utgår inte vid arbetsoförmåga som kan anses bero på någon av de nedan angivna sjukdomarna eller vid sjukdomar som har ett medicinskt samband med dessa. Inskränkningen gäller om sjukdomen påvisas av en läkare inom 18 månader från den tidpunkt då försäkringen trädde i kraft eller senast återupptogs. Följande sjukdomar omfattas av inskränkningen: depressiva tillstånd, ångest samt beteendestörningar utmattningsdepression, trötthetssyndrom, utbrändhet, eller därmed jämställda tillstånd ålders- eller förslitningsrelaterade smärttillstånd i rygg, leder och muskler fibromyalgi eller kroniskt smärttillstånd utan objektiva anledningar. Riskfylld verksamhet Vissa begränsningar i försäkringens giltighet finns vid utövande av riskfylld verksamhet. Vistelse utanför Norden, krig och politiska oroligheter Vissa begränsningar och inskränkningar i försäkringens giltighet finns vid vistelse utanför Norden, krigstillstånd i Norge eller Sverige, deltagande i krig eller politiska oroligheter utanför Sverige eller vid vistelse utanför Sverige där krig eller politiska oroligheter pågår. Övriga begränsningar och inskränkningar Vissa begränsningar finns även vid försäkringsfall orsakat av eget vållande eller grov oaktsamhet, självmord samt vid överförsäkring. Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), , Registrerat i Bolagsverkets filialregister 5

6 Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen syftar till att skydda enskilda personers personliga integritet vid behandling av deras personuppgifter. Storebrand äger och är ansvarigt för kundregistret ( personuppgiftsansvarig ). Personuppgifter som registreras i samband med att försäkringsavtal ingås, kommer endast att behandlas av Storebrand och de bolag Storebrand samarbetar med för att kunna fullgöra ingångna avtal. Uppgifterna kan även komma att användas i marknadsföringssyfte, vilket innebär att information om Storebrands tjänster och produkter kan komma att skickas till den registrerade. Den registrerade har rätt att efter anmälan till Storebrand avsäga sig direktreklam. Det är frivilligt att lämna information om personuppgifter. Fullständig information är dock nödvändig för att Storebrand ska kunna ingå försäkringsavtal. Behandling av personuppgifterna kommer att ske under försäkringstiden. Personuppgifterna sparas även under tio år efter försäkringsavtalets upphörande i enlighet med bokföringslagen (1999:1078). Storebrand Livsforsikring sparar med stöd av försäkringsavtalslagen (2005:104) även uppgifterna för den händelse att inget avtal ingås med Storebrand. Närmare information om vilka personuppgifter Storebrand har om den registrerade kan denne en gång årligen erhålla kostnadsfritt genom en skriftlig begäran till Storebrand. Den registrerade har också rätt att få rättelse av de personuppgifter som registrerats. Information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats framställs skriftligen till Storebrand Livsforsikring, Box 5541, Stockholm eller till Klagomål & tvist Ett klagomål kan framställas till: Storebrand Livsforsikring Sverige Box Stockholm Telefon: Fax: Ett beslut kan omprövas genom en begäran ställd till Storebrand Livsforsikring Sverige, att ärendet omprövas hos Storebrand Livsforsikring AS. Utlåtande kan inhämtas från Personförsäkringsnämnden (PFN) om saken rör tolkning av försäkringsvillkor. Box Stockholm tel Ärendet kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Teknologgatan 8 C Box Stockholm tel Upplysningar i försäkringsfrågor lämnas av Konsumenternas Försäkringsbyrå samt konsumentvägledningen i din kommun. Talan kan väckas mot Storebrand Livsforsikring AS vid allmän domstol i Sverige. Ytterligare information För mer utförlig information kring Storebrands ekonomiska ställning och kapitalförvaltning, se Ni kan även kontakta er försäkringsförmedlare eller Storebrands kundservice för mer information. Edition: Förköpsinformation Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) A Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), , Registrerat i Bolagsverkets filialregister 6

Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1

Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1 Sida 1 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Ancoria Insurance Kapitalförsäkring. Försäkringstagaren kan placera

Läs mer

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag,

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation som försäkringsgivaren är skyldig att lämna enligt lag. Denna förköpsinformation

Läs mer

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring

Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring 1 Allmän information om Ancoria Insurance Public Ltd (Ancoria)...2 2 Information om Ancoria Pensionsförsäkring...2 2.1 Försäkringens ikraftträdande...2 2.2

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Nordea Företagsbetald pensionsplan

Nordea Företagsbetald pensionsplan Nordea Företagsbetald pensionsplan Förköpsinformation februari 2015 Vad är Nordea Företagsbetalad pensionsplan Nordea pensionsplan är en flexibel försäkringslösning som skapar en ekonomisk trygghet för

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet 3 2.

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor av 2010 för kapitalförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Swedbank Pensionsförsäkring

Swedbank Pensionsförsäkring Förköpsinformation Swedbank Pensionsförsäkring Kortfakta Pris traditionell förvaltning: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5 procent/år av Garantivärdet.

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor PLUSpension Traditionell försäkring Privat pensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om PLUSpension 3 Försäkringsgivare 3 Adresser

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Förköpsinformation ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION

TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION PLANSJUK PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av

Läs mer

Gäller från och med 1 december 2012

Gäller från och med 1 december 2012 1/7 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation som försäkringsgivaren är skyldig att lämna enligt lag. Denna förköpsinformation gäller för

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

5 Förmånstagare 8 Förvaltning 8.1 Placeringsregler 8.2 Investeringsprofil och omplacering 8.3 Placeringstidpunkt 6 Premien 8.

5 Förmånstagare 8 Förvaltning 8.1 Placeringsregler 8.2 Investeringsprofil och omplacering 8.3 Placeringstidpunkt 6 Premien 8. Försäkringsvillkor 1 november 2013 ITP Ålderspension med fondförvaltning ITP avdelning 1 och ITPK avdelning 2 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget, 516401-8508,

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 1990. Försäkringsgivare Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) med organisationsnummer

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området

Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 2010. Försäkringsgivare är Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Svensk Handel Fondförsäkring Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor 2015-01-01

Svensk Handel Fondförsäkring Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor 2015-01-01 Kapital Villkor, 1501 Svensk Handel Fondförsäkring Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor 2015-01-01 1. Inledande bestämmelser... 2 2. Försäkringsavtalet... 2 3. Försäkringens ikraftträdande... 2 4. Ogiltigt

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. Fondförsäkring. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. Fondförsäkring. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 Fondförsäkring (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga för livförsäkring med anknytning till investeringsfonder tecknad i SEB Pension

Läs mer

Allmänna Villkor år 2015

Allmänna Villkor år 2015 Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för traditionell livförsäkring som är tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, organisationsnummer 516401-8243, nedan kallat Försäkringsbolaget.

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar FTPK

Villkor för Länsförsäkringar FTPK Villkor för Länsförsäkringar FTPK Gäller från 2010-09-01 LFAB 04683 utg 07 2010-09 Form & Profi PP2261 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad....................... 1 2 Försäkringen börjar gälla...............................

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA SmartPension dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

En pensionslösning med större valfrihet. För dig med högre lön. Katarina, SPP. Alternativ ITP från SPP

En pensionslösning med större valfrihet. För dig med högre lön. Katarina, SPP. Alternativ ITP från SPP En pensionslösning med större valfrihet. % För dig med högre lön Katarina, SPP Alternativ ITP från SPP En möjlighet att välja pensionslösning Din arbetsgivare har tecknat ett avtal om Alternativ ITP-försäkring

Läs mer

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal.

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Fplan förk, 1501 Förköpsinformation Företagsplan Tryggt och enkelt för Dig och Dina medarbetare Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Du som företagare har

Läs mer

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat I försäkringsvillkoren kan du läsa mer om ditt sparande i Försäkrad Pension Privat. Där har vi formulerat de regler som gäller för din försäkring. Det är

Läs mer

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Gäller från 2009-01-01 LFAB 06905-00 2009-01 Form& Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01)

INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01) Förköpsinformation INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01) Denna förköpsinformation är ett komplement till de villkor

Läs mer

ITP Ålderspension med premiegaranti

ITP Ålderspension med premiegaranti Försäkringsvillkor 1 november 2013 ITP Ålderspension med premiegaranti ITP avdelning 1 och ITPK avdelning 2 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget, 516401-8508,

Läs mer

REKOMMENDATION. Faktablad för livförsäkringsprodukter av sparandetyp

REKOMMENDATION. Faktablad för livförsäkringsprodukter av sparandetyp REKOMMENDATION Faktablad för livförsäkringsprodukter av sparandetyp Komplettering av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2011:39 1 (bilaga 3 - Faktabladets innehåll) Den reviderade rekommendationen

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men som

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar

Bliwas riskförsäkringar FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Bliwas riskförsäkringar FÖR SVENSK HANDEL FÖRSÄKRINGAR DÖDSFALL SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Engångsbetald Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare,

Läs mer

Svensk Handel Fondförsäkring Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor 2015-01-01

Svensk Handel Fondförsäkring Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor 2015-01-01 Svensk Handel Fondförsäkring Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor 2015-01-01 1. Inledande bestämmelser... 2 2. Försäkringsavtalet... 2 3. Försäkringens ikraftträdande... 2 4. Ogiltigt försäkringsavtal

Läs mer

Villkor år 2012. Fondförsäkring för KAP-KL

Villkor år 2012. Fondförsäkring för KAP-KL Villkor år 2012 Fondförsäkring för KAP-KL 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring med anknytning till investerings fonder tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Utkast till REKOMMENDATION

Utkast till REKOMMENDATION Bilaga 1 Utkast till REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Denna rekommendation antogs av Svensk Försäkrings styrelse den 2014-xx-xx xx och träder i kraft

Läs mer

Försäkringsvillkor 9156 Gäller avtal tecknade från 2007-02-01. Medlemspension med och utan garanti

Försäkringsvillkor 9156 Gäller avtal tecknade från 2007-02-01. Medlemspension med och utan garanti Försäkringsvillkor 9156 Gäller avtal tecknade från 2007-02-01 Medlemspension med och utan garanti 2/8 Medlemspension med och utan garanti Villkor 9156 Allmänna villkor för Medlemspension med och utan garanti

Läs mer

Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02

Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02 Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02 1. Inledande bestämmelser... 3 2. Försäkringsavtalet... 3 Försäkringsformer.3

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Pensionsförsäkring med fondförvaltning

Pensionsförsäkring med fondförvaltning Förk fond 1404 Förköpsinformation Pensionsförsäkring med fondförvaltning Svensk Handel Fondförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel Pensionskassan som är en del av Svensk Handel Försäkringar,

Läs mer

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Markera vilket företag du tillhör: Blanketten skickas till: Skandia Dokumenthantering, R805 106 37 Stockholm

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 AMF Privat Medlemspension är stängd för nyteckning. Fr o m 1 januari 2015 kan ej nya premier erläggas. 1 Allmänt om AMF

Läs mer

En pensionslösning med större valfrihet. Alternativ ITP från SPP

En pensionslösning med större valfrihet. Alternativ ITP från SPP En pensionslösning med större valfrihet. Alternativ ITP från SPP En möjlighet att välja pensionlösning. Din arbetsgivare har tecknat ett avtal om Alternativ ITP-försäkring med SPP. Är du och din arbetsgivare

Läs mer

Villkor för REFLEX Sparförsäkring

Villkor för REFLEX Sparförsäkring 2001-12-01 Villkor för REFLEX Sparförsäkring LFAB 03485 Utg 03 2001-12 Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare 1 4.1 Begrepp i förmånstagarförordnandet

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) dessa villkor gäller för avtal om försäkring som har träffats den 1 januari 2006 och därefter. 2 försäkringsavtalet

Läs mer

KAP-KL och AKAP-KL. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.2 Försäkringstagare. 1.3 Försäkrad. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

KAP-KL och AKAP-KL. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.2 Försäkringstagare. 1.3 Försäkrad. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för fondförsäkring KAP-KL och AKAP-KL Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2012-01-01 eller senare. 583.960 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd ålderspension

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Gäller försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. Utgivna 2015-01-01 För tidigare försäkringsavtal där premiebetalning

Läs mer

Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning

Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Internettjänster... 2 4 När börjar försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för Tjänstepensionsplan i Folksam

Försäkringsvillkor för Tjänstepensionsplan i Folksam Försäkringsvillkor för Tjänstepensionsplan i Folksam Gäller från och med den 1 juni 2014 1 Innehåll 1. FÖRSÄKRINGSAVTALET... 5 1.1 FÖRSÄKRINGSGIVARE... 5 1.2 ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGSAVTALET... 5 1.3 FÖRMÅNSGRUPP...

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

Fondförsäkring för ålderspension i Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för ålderspension i Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Villkor år 2006 Fondförsäkring för ålderspension i Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension (Uppdaterade per 2015-04-01) 25 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Gäller från 2010-04-01 LFAB 04690 utg 03 2010-03 Form & Profil PP2331 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Försäkringen börjar gälla.... 2 3 Premiebetalning...

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av Alternativ PA-KFS

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av Alternativ PA-KFS Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av Alternativ PA-KFS dessa villkor gäller för avtal om försäkring som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehållsförteckning Försäkringsavtalet...5

Läs mer

Allmänna villkor år 2014. Depåförsäkring. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2014. Depåförsäkring. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2014 Depåförsäkring (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för depåförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, organisationsnummer

Läs mer

Avtalspension KAP. Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring

Avtalspension KAP. Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring Avtalspension KAP Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring 2/8 Försäkringsvillkor 597 Innehåll Avtalspension KAP traditionell försäkring...3

Läs mer

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Ett viktigt val för din framtid. Du bestämmer var pengarna ska placeras. Arbetsgivaren betalar. Linda, SPP Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle

Läs mer

Försäkring för utlandsanställda.

Försäkring för utlandsanställda. Försäkring för utlandsanställda. BenEx* Benefits for Expatriates, januari 2015 Trygghet för dig som är anställd utomlands. Benefits for Expatriates BenEx*, är en försäkring för anställda som tjänstgör

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION TILL FÖRSÄKRINGSTAGAREN...

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Volvo Företagspension 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Svensk Handel Fondförsäkring Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor 2013-01-01

Svensk Handel Fondförsäkring Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor 2013-01-01 Svensk Handel Fondförsäkring Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor 2013-01-01 1. Inledande bestämmelser... 2 2. Försäkringsavtalet... 2 3. Försäkringens ikraftträdande... 2 4. Ogiltigt försäkringsavtal

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FONDFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2014-10-22)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FONDFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2014-10-22) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FONDFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2014-10-22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att

Läs mer

1.1Ersättningsbestämmelser. 1.2 Definitioner

1.1Ersättningsbestämmelser. 1.2 Definitioner 1.1Ersättningsbestämmelser Rapporten innehåller ersättningsbestämmelser till försäkringsmäklare för tjänstepension och försäkring hos: SPP SEB Informationen om ersättning från respektive bolag är inhämtad

Läs mer

Faktablad Nordnet Privatpension

Faktablad Nordnet Privatpension Faktablad Nordnet Privatpension 1. Inledning Produktbeteckning och försäkringsgivare a) Nordnet Privatpension tillhandahålls av Nordnet Pensionsförsäkring AB, nedan kallat Nordnet Pension och värdepappersdepån

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Gäller från 2008-06-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.................. 2 2 Försäkringen börjar gälla....................... 2 3 Premiebetalning.................................

Läs mer

60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs!

60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs! Sparliv 60+ Foto: Andreas Lind Det börjar nu ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan vara en härlig

Läs mer

SPPs PA-KFS kompletterande ålderspension

SPPs PA-KFS kompletterande ålderspension SPPs PA-KFS kompletterande ålderspension Försäkringsvillkor 2015:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2015. De avser försäkringsavtal som ingåtts före detta datum. Innehåll Allmänna villkor...

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att trygga

Läs mer

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta 1/5 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsinformation Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer 502006-1585, nedan kallat Folksam. Att Folksam

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 AMF Privat Medlemspension är stängd för nyteckning. Fr o m 1 januari 2015 kan ej nya premier erläggas. 1 Allmänt

Läs mer

Fondförsäkring för PA 03 (Uppdaterade per 2015-04-01)

Fondförsäkring för PA 03 (Uppdaterade per 2015-04-01) Villkor år 2011 Fondförsäkring för PA 03 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring med anknytning till investeringsfonder tecknad i SEB

Läs mer

En del av Frivillig ITP-försäkring Försäkringsvillkor 2014:1

En del av Frivillig ITP-försäkring Försäkringsvillkor 2014:1 SPPs ITP premiebestämd ålderspension En del av Frivillig ITP-försäkring Försäkringsvillkor 2014:1 Dessa villkor gäller från och med den 1 januari 2014. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer