Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd"

Transkript

1 Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Gäller försäkringsavtal tecknade eller senare. Utgivna För tidigare försäkringsavtal där premiebetalning automatiskt överförts 1 januari 2014 till nya försäkringar enligt dessa försäkringsvillkor gäller tidigare val av återbetalningsskydd, särskilt förmånstagarförordnande, pensionsålder och utbetalningstid även för AMF Tjänstepension. 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension kan endast tecknas som tjänstepensionsförsäkring, d v s med en arbetsgivare som försäkringstagare och en anställd som försäkrad. Försäkringen kan tecknas för anställd som inte fyllt 90 år. AMF Tjänstepension kan endast tecknas under förutsättning att AMF och arbetsgivaren också träffat ett administrativt avtal. AMF Tjänstepension är en premiebestämd försäkring. Försäkringstagaren tar självt det fulla ansvaret för eventuella konsekvenser i fråga om avdragsrätt, skatter och sociala eller andra allmänna avgifter till följd av försäkringslösningen. 2. Försäkringsavtalet Försäkringsavtalet består av försäkringsansökan, dessa försäkringsvillkor, fondbestämmelser, försäkringsbeskedet, avgiftsbilagan och det administrativa avtal som finns mellan AMF och försäkringstagaren. För försäkringen gäller dessutom försäkringsavtalslagen, försäkringsrörelselagen och svensk lag i övrigt. Försäkringsavtalet kan omfatta ålderspension med traditionell förvaltning och/eller fondförvaltning, återbetalningsskydd, premiebefrielse och efterlevandekapital. Försäkringsavtalets omfattning kan vara begränsad p g a villkor vid upphandling och/eller avtal med arbetsgivaren. Enskilt försäkringsavtals omfattning framgår av försäkringsbeskedet. 3. Försäkringsgivare AMF Pensionsförsäkring AB (AMF), org nr , är försäkringsgivare. AMF står under Finansinspektionens tillsyn och är ett icke vinstutdelande aktiebolag som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF har sitt säte i Stockholm. 4. Försäkringstagare Arbetsgivare som tecknar försäkringsavtal om AMF Tjänstepension med AMF är försäkringstagare. I vissa avseenden är istället den försäkrade att anse som försäkringstagare. 5. Försäkrad Försäkrad är den på vars liv försäkringen gäller. AMF Tjänstepension tecknas av försäkringstagaren med en anställd som försäkrad. Den anställde anses som försäkringstagare i följande fall: i fråga om rätten till information när försäkringsavtal träffats (bl a försäkringsbesked och årlig information) vid tillämpning av reglerna om förfogande över försäkringen, såvitt gäller rätten att göra och ändra förmånstagarförordnande för efterlevandepension vid tillämpning av reglerna i förhållandet till borgenärer i fråga om rätten till försäkringsersättning, d v s pension

2 i fråga om rätt till återköp i de fall sådan rätt finns i fråga om rätt till byte av förvaltningsform i fråga om rätten att välja/välja bort återbetalningsskydd i fråga om rätten att begära förtida eller uppskjutet uttag av ålderspensionen eller ändra utbetalningstid Den anställde anses inte som försäkringstagare när det gäller rätten att förfoga över försäkringen genom överlåtelse eller rätten att flytta försäkringens värde till annan försäkringsgivare. 6. Tiden för AMFs ansvar Försäkringstiden i AMF Tjänstepension löper från den dag AMFs ansvar inträder och till dess försäkringen är slututbetald. AMFs ansvar för försäkringen inträder dagen efter den dag försäkringstagaren ansökte om AMF Tjänstepension, eller den senare dag som försäkringstagaren anger i ansökan. Om försäkringen tecknas p g a flytt, gäller särskilda regler, se avsnittet Flytt av försäkringens värde. AMFs ansvar för försäkringen upphör på försäkringstidens sista dag, d v s när försäkringen är slututbetald, om inte annat framgår av försäkringsvillkorens regler om flytt och preskription. 7. Premie och premiebetalning Premiebeloppet bestäms av och betalas av försäkringstagaren. AMF tillämpar månatliga premieperioder, vilket innebär att premien ska betalas månadsvis. Premiebetalning sker mot faktura. Förfallodagen framgår av fakturan. Premieinbetalningar kan göras till och med månaden innan utbetalning från försäkringen påbörjas. 8. Avgifter och skatter För att täcka AMFs administrationskostnader tas avgifter ut löpande från försäkringen. För fondförsäkring tillkommer fondförvaltningsavgifterna. Från fondförsäkring tas avgifter ut genom försäljning av erforderligt antal fondandelar. Avgifter tas ut från och med den tidpunkt då första premien för försäkringen inkommit till AMF och fram till tidpunkten då försäkringen är slututbetald. Avgifterna kan när som helst ändras och påverkar då utvecklingen av försäkringens värde. De avgifter som tagits ut under året redovisas i den information som årligen tillställs den försäkrade. AMF är även skyldigt att i viss omfattning innehålla skatt. AMFs avgifts- och skatteuttag framgår av vid var tid gällande avgiftsbilaga. 9. Ålderspensionens omfattning 9.1 Traditionell förvaltning Garanterat pensionsbelopp Varje inbetald premie ger upphov till ett garanterat pensionsbelopp. Även inflyttat kapital ger upphov till ett garanterat pensionsbelopp. Dessutom sker en beräkning av garanterat pensionsbelopp för kapital som har överförts till en traditionell försäkring från en fondförsäkring vid byte av förvaltningsform. Ett garanterat pensionsbelopp bestäms utifrån en andel av inflyttat och/eller överfört kapital. Vid kortare förvaltningstid än fem år fram till tecknad pensionsålder används andelen 90 procent, vid längre förvaltningstid används andelen 100 procent. Försäkringens sammanlagda garanterade pensionsbelopp är summan av de garanterade belopp som beräknats för respektive premie, inflyttat eller överfört kapital. Det garanterade pensionsbeloppet redovisas i kronor per månad. 2

3 Det garanterade pensionsbeloppet beräknas utifrån den försäkrades pensionsålder och försäkringens utbetalningstid samt de antaganden om ränta, livslängd/dödlighet, skatt och kostnader som AMF tillämpar för beräkning av garanterade pensionsbelopp vid den tidpunkten respektive premie eller inflyttat eller överfört kapital inbetalas. Det garanterade pensionsbeloppets storlek beror även på den försäkrades kön och ålder samt om denne valt återbetalningsskydd eller inte. AMFs antaganden ses regelbundet över och kan ändras under försäkringstiden. Om den försäkrade senare väljer att ändra utbetalningstid, göra ett förtida eller uppskjutet uttag eller väljer till/väljer bort återbetalningsskydd sker en omräkning av garanterade pensionsbelopp. En omräkning av garanterat pensionsbelopp sker även vid utbetalning av efterlevandepension, om dödsfallet inträffat före utbetalning av ålderspension har påbörjats Pensionskapital och överskott Sparandet i försäkringen ger upphov till ett pensionskapital. Pensionskapitalets värde förändras genom inbetalningar till och utbetalningar från försäkringen samt förräntning av pensionskapitalet via avkastningsräntan. Vidare påverkas pensionskapitalets värde av AMFs uttag av avgifter och skatt samt av eventuell fördelning av riskkompensation. Pensionskapitalet kan öka såväl som minska i värde under försäkringstiden. AMF nuvärderar månadsvis försäkringens kommande utbetalningar av garanterade pensionsbelopp. Den aktuella värderingen baseras på AMFs antaganden avseende försäkringstekniska avsättningar som regelbundet ses över. När pensionskapitalet överstiger detta nuvärde har försäkringen ett överskott lika med mellanskillnaden. I annat fall har försäkringen inget överskott. Försäkringens överskott påverkas därmed vid den månatliga nuvärderingen av garanterat pensionsbelopp samt vid andra förändringar av pensionskapitalets storlek. Rätten till överskott bestäms i AMFs bolagsordning och konsolideringspolicy. Om bolagsordningen eller konsolideringspolicyn ändras kan därmed rätten till överskott komma att ändras. Överskottet utgör bolagets riskkapital och är inte garanterat, utan kan tas tillbaka om så behövs för bolagets konsolidering och förlusttäckning Förvaltning AMFs mål med förvaltningsportföljen är att skapa en uthållig real avkastning. Placeringstillgångarna förvaltas under ett kontrollerat risktagande som är förenligt med företagets åtaganden. Försäkringen tillhör återbäringskollektiv tre enligt AMFs försäkringstekniska riktlinjer. Pensionskapitalet förvaltas i två förvaltningsportföljer. Pensionskapitalets fördelning i de båda förvaltningsportföljerna är individuell och baseras på respektive försäkrings förmåga att bära risk. AMFs fördelning av placeringstillgångarna och annan ekonomisk information finns på amf.se. Där kan man också läsa eller beställa års- och halvårsrapporter Avkastningsränta Avkastningen på tillgångarna i de båda förvaltningsportföljerna fördelas på försäkringens pensionskapital i form av avkastningsränta. Månatligen fastställs en avkastningsränta per förvaltningsportfölj. Pensionskapitalet kommer att förräntas utifrån de två avkastningsräntorna baserat på respektive försäkrings individuella fördelning mellan förvaltningsportföljerna. Det innebär att den faktiska förräntningen är individuell. Avkastningsräntorna baseras på den senaste månadens avkastning i motsvarande förvaltningsportfölj och övrigt rörelseresultat i bolaget, och kan vara såväl positiva som negativa Förstärkning av garanterade pensionsbelopp Fem år innan tecknad pensionsålder påbörjas en förstärkning av försäkringens garanterade pensionsbelopp. Förstärkningen görs successivt månadsvis fram till tecknad pensionsålder och innebär att försäkringens garanterade pensionsbelopp räknas upp utifrån eventuella 3

4 överskottsmedel med sikte på att 90 procent av pensionskapitalet ska ha utgjort underlag för beräkning av garanterat pensionsbelopp vid tecknad pensionsålder. Ett höjt garanterat pensionsbelopp påverkar pensionskapitalets fördelning mellan de båda förvaltningsportföljerna och därmed risknivån i sparandet. Den försäkrade har möjlighet att välja bort förstärkning av garanterade pensionsbelopp. Anmälan om borttagande ska göras skriftligen, eller på annat överenskommet sätt, till AMF Premiegaranti Försäkringen innehåller en premiegaranti. Den innebär att vid tecknad pensionsålder ska summan av garanterade pensionsbelopp minst motsvara de inbetalda premierna efter avdrag för premieavgifter. Vid inflytt av kapital och byte av förvaltningsform säkerställs att summan av garanterade pensionsbelopp vid tecknad pensionsålder minst motsvarar den andel av flyttkapitalet eller det överförda värdet som använts för att beräkna garanterat pensionsbelopp. Premiegarantin tillämpas ej vid återköp av försäkringen eller om förtida uttag görs Tilläggsbelopp och utbetalning av överskott Det eventuella överskott försäkringen har när pensionsutbetalningarna påbörjas tilldelas successivt vid varje utbetalningstillfälle. Överskottet är dessförinnan preliminärt fördelat. Överskottet är inte garanterat och kan tas i anspråk om så behövs för bolagets konsolidering och förlusttäckning. Vid pensioneringstidpunkten beräknas det månatliga tilläggsbeloppet baserat på den del av pensionskapitalet som överstiger aktuell värdering av garanterade pensionsbelopp. Beräkningen av tilläggsbeloppet görs utifrån antaganden om framtida förräntning, livslängd, avgifts- och skatteuttag. Vid ingången av varje kalenderår därefter görs en omräkning av det månatliga tillläggsbeloppet. En omräkning kan även göras vid annan tidpunkt under kalenderåret. Beroende på bland annat pensionskapitalets utveckling och AMFs antaganden om framtida utveckling, kan tilläggsbeloppet komma att såväl öka som minska. 9.2 Fondförvaltning Pensionskapital Sparandet i försäkringen ger upphov till ett pensionskapital. Pensionskapitalets värde förändras genom inbetalningar till och utbetalningar från försäkringen, värdeutvecklingen i de valda fonderna och AMFs uttag av skatter och avgifter, samt eventuell tilldelning av riskkompensation. Någon garanti avseende fondförsäkringens värde finns inte. Pensionskapitalet motsvarar fondförsäkringens totala värde. Det totala värdet är lika med antalet andelar som finns i fondförsäkringen gånger fonden/-ernas senast kända NAV kurs samt i förekommande fall tillhörande medel som inte är fondplacerat Placeringsregler Den försäkrade väljer hur inbetald premie, inflyttat eller överfört kapital ska placeras. Detta kan ske skriftligen eller via AMFs Internettjänst. Placering kan ske i de fonder och fondportföljer som AMF vid var tid tillhandahåller. Innehav är tillåtet i maximalt tio fonder per försäkring. Endast hela procenttal per fond kan väljas. Gör den försäkrade inget fondval placeras premien i den entrélösning som AMF vid var tid tillhandahåller. 4

5 AMF äger de fondandelar som hör till varje försäkring men ansvarar inte för värdeutvecklingen i fonderna. Detta innebär att försäkrad eller ersättningsberättigad står risken för sparandet. Eventuell rabatt på fondavgifter beräknas på månatlig basis och återförs till försäkringen minst en gång per år Investeringsprofil och omplacering Investeringsprofilen anger i vilka fonder kommande premier ska placeras. En ändrad investeringsprofil innebär inte att befintligt försäkringskapital placeras om. Omplacering innebär att befintligt försäkringskapital placeras om. En omplacering innebär inte att vald investeringsprofil ändras. Vid otydlig eller felaktig begäran om ändring av investeringsprofil eller omplacering vidtar AMF ingen åtgärd Tidpunkt för placering och omplacering Placering i AMFs egna fonder sker inom fem bankdagar efter den dag premien inkommit till AMF. Placering i någon av AMFs externa fonder kan ta upp till sex bankdagar efter den dag premien inkommit till AMF. Placering kan dock tidigast ske när försäkringen har börjat gälla. Omplacering mellan AMFs egna fonder sker inom fem bankdagar efter den dag AMF mottog begäran om omplacering. Omplacering mellan AMFs externa fonder kan ta upp till nio bankdagar efter den dag AMF mottog begäran om placering. Ny omplacering kan ske först när föregående omplacering är genomförd. Ovanstående gäller under förutsättning att respektive fonder är öppna för handel. I annat fall sker placering eller omplacering så snart som möjligt Fondkurs Placering i fond sker till det andelsvärde som offentligt noterats för den dag transaktionen sker Ökat eller minskat fondutbud AMF äger rätt att tillföra, utesluta eller genomföra en sammanslagning av fonder till fondutbudet. En stängning eller sammanläggning av fonder kan utan AMFs medverkan genomföras av förvaltande fondbolag AMFs rätt att omplacera fondandelar Om uteslutning, stängning, sammanläggning eller annan liknande ändring av en fond sker har AMF rätt att utan den försäkrades medgivande placera kapitalet från fonden i annan lämplig fond som AMF erbjuder, eller i den entrélösning som AMF vid var tid tillhandahåller för den som inte har gjort något fondval. Den försäkrade informeras så snart det är möjligt vid sådan ändring. AMF har inte rätt att ta ut någon avgift för sådan omplacering. 9.3 Återbetalningsskydd Försäkringen omfattar ålderspension med eller utan återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att vid den försäkrades dödsfall, utbetalas en månatlig efterlevandepension till förmånstagare. Återbetalningsskyddet omfattar som regel hela pensionskapitalet. Saknas återbetalningsskydd vid den försäkrades dödsfall upphör försäkringen och försäkringens värde tillfaller det kollektiv som försäkringen tillhört. Försäkring utan återbetalningsskydd erhåller riskkompensation som baseras på AMFs antaganden om livslängd. 5

6 Om försäkring saknar återbetalningsskyddet så kan den försäkrade ansöka om ändring av försäkringen till att omfatta återbetalningsskydd, dock senast månaden innan pensionsutbetalningarna påbörjats. AMF förbehåller sig rätten att utföra en hälsoprövning av den försäkrade för att bedöma om återbetalningsskydd ska beviljas avseende hela pensionskapitalet eller endast för framtida premier. Hälsoprövningen innebär att den försäkrade har att svara på frågor om sitt hälsotillstånd. Återbetalningsskydd beviljas för hela pensionskapitalet om AMFs riskbedömningsregler tillåter detta. Återbetalningsskyddet träder i kraft, i förekommande fall efter hälsoprövning, dagen efter den dag då den försäkrade ansökte om ändringen. Försäkrad som får avslag på hälsoprövningen erbjuds möjlighet att få en försäkring med återbetalningsskydd avseende premier som betalas in från och med dagen efter valet av återbetalningsskydd. En försäkrad som inte har återbetalningsskydd och som ingår äktenskap, blir sambo eller får barn, kan inom ett år från sådan händelse välja till återbetalningsskydd för hela pensionskapitalet utan hälsoprövning. Försäkrad som har en försäkring med återbetalningsskydd kan när som helst välja bort återbetalningsskyddet så att försäkringen endast omfattar ålderspension. Ansökan om återbetalningsskydd eller ändring av detta ska göras skriftligen, eller på annat överenskommet sätt, till AMF. Försäkrad som har en försäkring med återbetalningsskydd behåller skyddet även när utbetalningarna av ålderspensionen påbörjats. Återbetalningsskyddet gäller längst under 240 månader, d v s i 20 år, från och med den månad ålderspensionen började utbetalas. 10. Pensionsålder och utbetalningstid Försäkringstagaren och den försäkrade avtalar vilken pensionsålder som ska gälla för den försäkrade. Pensionsåldern kan vara mellan 55 och 90 år. Försäkringstagaren och den försäkrade avtalar också om vilken utbetalningstid som ska gälla. Utbetalningstiden kan vara mellan 5 och 20 år eller livsvarig. Om pensionsutbetalningarna ska upphöra vid 65 års ålder gäller en kortaste utbetalningstid om tre år. Pensionsålder och utbetalningstid ska anges i försäkringsansökan. AMF bekräftar pensionsålder och utbetalningstid i ett försäkringsbesked till den försäkrade. Om återbetalningsskydd finns kan utbetalning till förmånstagare ske enligt reglerna för utbetalning av efterlevandepension. 11. Information från AMF 11.1 Allmänt AMF lämnar information till den försäkrade i enlighet med gällande regelverk, som antingen står att finna i försäkringsavtalslagen, försäkringsrörelselagen eller i myndighets föreskrift och allmänna råd eller i svensk lag i övrigt. Som försäkringstagare har även arbetsgivaren rätt att inhämta viss information från AMF om försäkringen. Arbetsgivaren har dock exempelvis inte rätt att erhålla uppgift om innehållet i ett av den försäkrade upprättat särskilt förmånstagarförordnande. Arbetsgivaren har heller inte rätt att ta del av eventuella hälsouppgifter rörande den försäkrade. 6

7 11.2 Kontrolluppgift AMF lämnar i förekommande fall, p g a skyldighet i lag, kontrolluppgift till Skatteverket och information därom till den försäkrade Information vid försäkringsfall Information inför uppnådd pensionsålder När avtalad pensionsålder närmar sig får den försäkrade information om: tidpunkten för påbörjad pensionsutbetalning och utbetalningstidens längd garanterat pensionsbelopp och beräknat tilläggsbelopp (traditionell försäkring) preliminärt beräknat pensionsbelopp (fondförsäkring) möjligheten att skjuta upp utbetalningarna och att ändra utbetalningstidens längd utbetalningssätt och tillfälle att anmäla till vilket bankkonto utbetalning ska ske Information vid dödsfall Om AMF får kännedom om ett försäkringsfall som utgörs av den försäkrades död underrättas dödsboet och kända förmånstagare om försäkringsfallet. Om AMF inte har möjlighet till kännedom om den försäkrades död, måste företrädare för dödsboet anmäla dödsfallet till AMF. 12. Försäkringsfall Försäkringsfall i AMF Tjänstepension utgörs av att den försäkrade uppnår avtalad pensionsålder och utbetalning av ålderspension därmed ska påbörjas. Om återbetalningsskydd gäller för försäkringen utgörs försäkringsfall även av den försäkrades dödsfall, vilket medför att utbetalning av efterlevandepension ska påbörjas Utbetalning av ålderspension Utbetalning av ålderspensionen påbörjas i anslutning till att den försäkrade uppnår avtalad pensionsålder och pågår under avtalad utbetalningstid, dock endast så länge den försäkrade är i livet. Ålderspensionen upphör och denna del av försäkringen avslutas senast vid utgången av den månad den försäkrade avlider. Om återbetalningsskydd finns, se vidare under avsnittet Utbetalning av efterlevandepension. Utbetalning sker månadsvis. Om månadsbeloppet understiger 1 procent av gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken har AMF dock rätt att välja annan periodicitet än månatlig utbetalning. Om såväl pensionskapitalet som värdet av garanterade pensionsbelopp (traditionell försäkring) understiger 30 procent av gällande prisbasbelopp har AMF rätt att utbetala ålderspensionen som ett engångsbelopp. Om försäkringens pensionskapital (fondförsäkring) understiger 30 procent av gällande prisbasbelopp har AMF rätt att utbetala ålderspensionen som ett engångsbelopp. Utbetalning sker inom ramen för de betalningssätt som AMF tillhandahåller Förtida och uppskjutet uttag av ålderspension Den försäkrade har rätt att ta ut ålderspensionen i förtid, dock tidigast från månaden efter 55 års ålder. Pensionsutbetalningen kan även skjutas upp, dock längst till och med månaden före den då den försäkrade fyller 90 år. Begäran om förtida uttag av ålderspension från traditionell försäkring ska meddelas AMF tidigast sju och senast två månader före det att utbetalning ska påbörjas. Begäran om förtida uttag 7

8 av ålderspension från fondförsäkring ska meddelas AMF tidigast två och senast en månad före det att utbetalning ska påbörjas. Begäran om uppskjutet uttag av ålderspension ska meddelas AMF tidigast sju och senast två månader före det att utbetalning ska påbörjas Ändring av utbetalningstid Den försäkrade kan ändra utbetalningstidens längd tidigast sju och senast två månader före utbetalning påbörjas. Utbetalningstiden kan vara mellan fem och tjugo år eller livsvarig. Om pensionsutbetalningarna ska upphöra vid 65 års ålder gäller en kortaste utbetalningstid om tre år. Utbetalningstiden kan inte ändras när pensionsutbetalning har påbörjats Månadsbeloppets storlek För traditionell försäkring fastställs det totala månadsbeloppet för varje kalenderår, första gången då utbetalning påbörjas samt därefter vid början av varje nytt kalenderår. Det totala månadsbeloppet består av ett garanterat pensionsbelopp och ett beräknat tilläggsbelopp. Det garanterade pensionsbeloppet betalas alltid ut oberoende av förvaltningsportföljernas utveckling. För fondförsäkring beräknas månadsbeloppet första gången då utbetalning påbörjas samt därefter inför varje utbetalning. Månadsbeloppets storlek beräknas utifrån pensionskapitalets värde samt den försäkrades ålder vid beräkningstillfället. Dessutom tas hänsyn till återstående utbetalningstid, den försäkrades kön samt om den försäkrade har valt återbetalningsskydd eller inte, antaganden om framtida förräntning, avgifts- och skatteuttag samt antaganden om livslängd. Månadsbeloppet kan både öka och minska i värde beroende på fondandelarnas marknadsvärde Utbetalning av efterlevandepension Om återbetalningsskydd gäller sker utbetalning till insatt förmånstagare när den försäkrade avlidit. Förmånstagare ska styrka sin rätt till förmån genom dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket. Handlingarna ska skickas till AMF. AMF kan komma att begära in kompletterande uppgifter för att betrakta rätten till förmån som styrkt och påbörja utbetalning. Utbetalning sker inom ramen för de betalningssätt som AMF tillhandahåller Dödsfall före utbetalning av ålderspension har påbörjats Om den försäkrade avlider innan utbetalning av ålderspensionen påbörjats, har förmånstagare rätt till efterlevandepension från och med månaden efter den då den försäkrade avlidit. Utbetalning pågår i längst 60 månader, d v s fem år, om förmånstagare inte väljer annan utbetalningstid. Om en förmånstagare avlider innan efterlevandepensionen betalats ut till fullo, inträder annan förmånstagare om sådan finns. Utbetalning sker månadsvis. Efterlevandepensionens storlek beror antingen på antalet andelar i fondförsäkringen och/eller värdet av den traditionella försäkringen den första i månaden efter dödsfallet inträffat. Om månadsbeloppet understiger 1 procent av gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken har AMF rätt att välja annan periodicitet än månatlig utbetalning. Om såväl pensionskapitalet som värdet av garanterade pensionsbelopp (traditionell försäkring) understiger 30 procent av gällande prisbasbelopp har AMF rätt att utbetala efterlevandepensionen som ett engångsbelopp. Om försäkringens pensionskapital (fondförsäkring) understiger 30 procent av gällande prisbasbelopp har AMF rätt att utbetala efterlevandepensionen som ett engångsbelopp. 8

9 Ändring av utbetalningstid Förmånstagare kan, före utbetalning har påbörjats, ändra utbetalningstid till mellan 5 och 20 år. Uppskjutet uttag Förmånstagare kan skjuta upp tidpunkten för när utbetalning ska påbörjas. Om så har skett, och förmånstagaren i sin tur skulle avlida före utbetalning har påbörjats, sker utbetalning till annan insatt förmånstagare efter den försäkrade från och med månaden efter förmånstagarens dödsfall Dödsfall efter utbetalning av ålderspension har påbörjats Om utbetalning av ålderspension har påbörjats när den försäkrade avlider, fortsätter utbetalningen istället till insatt förmånstagare, normalt under återstående utbetalningstid. Om ålderspensionen skulle utbetalas under den försäkrades livstid upphör utbetalningarna till förmånstagare senast när 240 månader, d v s 20 år, förflutit från och med den månad som ålderspensionen började utbetalas till den försäkrade. Om en förmånstagare avlider innan efterlevandepensionen betalats ut till fullo, inträder annan förmånstagare om sådan finns. Utbetalning sker månadsvis. Om månadsbeloppet understiger 1 procent av gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken har AMF rätt att välja annan periodicitet än månatlig utbetalning. Ändring av utbetalningstid Utbetalningstidens längd kan inte ändras. Uppskjutet uttag Uppskjutet uttag kan inte göras Dödsfall då förmånstagare saknas Saknas förmånstagare avslutas försäkringen och någon utbetalning görs inte Ränta på icke utbetald pension AMF betalar ränta på försäkringsbelopp som inte utbetalats i rätt tid enligt dessa försäkringsvillkor. Rätten till ränta gäller om dröjsmålet med utbetalning varat längre än en månad. Räntan uppgår till den av Riksbanken fastställda referensräntan minus en procentenhet. Ränta utbetalas inte om det sammanlagda räntebeloppet för försäkringsbelopp som hänför sig till samma försäkringsfall understiger en halv procent av prisbasbeloppet för januari månad det år försäkringsbeloppet utbetalas. 13. Förmånstagare 13.1 Förmånstagare till ålderspension Den försäkrade är oåterkallelig förmånstagare till ålderpensionen. Försäkringstagaren kan inte ändra förmånstagare eller i övrigt ändra i eller förfoga över försäkringen utan den försäkrades samtycke Förmånstagare till efterlevandepension Försäkrad som valt återbetalningsskydd väljer också vem som ska vara förmånstagare till försäkringen, och vid den försäkrades död erhålla pensionskapitalet i form av en månatlig efterlevandepension. På grund av bestämmelser i inkomstskattelagen kan endast en begränsad krets av personer sättas in som förmånstagare till en pensionsförsäkring. 9

10 Generellt förmånstagarförordnande för efterlevandepension Förmånstagare till försäkringen är, om inte annat meddelats till AMF, i första hand den försäkrades make, registrerade partner eller sambo, och i andra hand den försäkrades arvsberättigade barn i första led. Finns det flera barn som är förmånstagare fördelas pensionen i lika proportioner dem emellan. I det generella förmånstagarförordnandet anses nedan angivna beteckningar ha följande betydelse: Make : den som är gift med den försäkrade när förordnandet tillämpas. Om det pågår mål om äktenskapsskillnad mellan makarna, gäller inte förordnandet Registrerad partner : den som är registrerad partner med den försäkrade när förordnandet tillämpas. Om det pågår mål om upplösning av partnerskapet, gäller inte förordnandet Sambo : den som är sambo med den försäkrade när förordnandet tillämpas Barn : den försäkrades arvsberättigade barn i första led Särskilt förmånstagarförordnande Den försäkrade kan med ett egenhändigt undertecknat meddelande till AMF anmäla ett annat förmånstagarförordnande än det generella. Ett sådant förordnande kan endast omfatta följande personer: a) make/registrerad partner eller tidigare make/registrerad partner b) sambo eller tidigare sambo c) arvsberättigat barn i första led/styvbarn/fosterbarn till den försäkrade eller till någon person enligt a) eller b). Tidigare make/registrerad partner, tidigare sambo, styvbarn eller fosterbarn ska anges med namn och personnummer. Övriga behöver inte anges med namn och personnummer. Är flera barn förmånstagare fördelas efterlevandepensionen mellan dem i lika proportioner, om inte annan fördelning anges i förordnandet. Ett förmånstagarförordnande kan förenas med villkor om att belopp som tillfaller förmånstagaren ska vara förmånstagarens enskilda egendom. Ett särskilt förmånstagarförordnande gäller så länge försäkringen gäller eller till dess det återkallas eller ändras. Ett förmånstagarförordnande kan dock göras oåterkalleligt och kan då inte återkallas eller ändras utan förmånstagarens samtycke Avstående från förmånstagarförvärv Förmånstagare kan helt eller delvis avstå från sitt förmånstagarförvärv. Rätten övergår då till den/de som enligt förordnandet är närmast berättigad/e. Den som avstått från sin rätt kan dock återinträda som förmånstagare om andra förmånstagare senare saknas. Avståendet kan endast göras innan förmånstagaren tagit emot något försäkringsbelopp eller vidtagit någon åtgärd med försäkringen, exempelvis senarelagt utbetalningen av efterlevandepensionen. 14. Ändring av försäkringen 14.1 Den försäkrades ändringsmöjlighet Den försäkrade har möjlighet att utföra följande ändringar: välja/välja bort återbetalningsskydd anmäla särskilt förmånstagarförordnande 10

11 göra omplaceringar av befintligt fondinnehav samt ändra fördelning för kommande inbetalningar (fondförsäkring) begära förtida eller uppskjutet uttag av ålderspensionen ändra utbetalningstid välja bort förstärkning av garanterade pensionsbelopp (traditionell försäkring) byta förvaltningsform Ändring ska meddelas AMF av den försäkrade, skriftligen eller på annat överenskommet sätt Försäkringstagarens ändringsmöjlighet Försäkringstagaren har möjlighet att ändra premiebelopp. Ändring ska meddelas AMF av försäkringstagaren skriftligen eller på annat överenskommet sätt Förmånstagares ändringsmöjlighet Förmånstagare har möjlighet att begära uppskjutet uttag av efterlevandepensionen eller ändra utbetalningstiden om den försäkrade avlider innan utbetalning av ålderspensionen påbörjats och om begäran om ändring inkommer till AMF före utbetalning av efterlevandepensionen påbörjats. Förmånstagare kan alltid innan pensionen är slututbetald göra omplaceringar av befintliga fondinnehav (fondförsäkring) Rätt och skyldighet för AMF att genomföra begärda ändringar AMF har rätt att ändra försäkringen då försäkringstagaren, den försäkrade eller förmånstagare på avtalat sätt, meddelat AMF att ändring ska ske. Om inget annat avtalats ska ändringar skriftligen meddelas AMF. AMF är skyldigt att snarast möjligt genomföra begärda ändringar AMFs ändringsrätt AMF förbehåller sig rätten att ändra dessa försäkringsvillkor och försäkringsavtalet i övrigt. En ändring som är till nackdel för de försäkrade får endast göras i enlighet med reglerna i försäkringsavtalslagen. Med ändring av försäkringen ska förstås en ändring av de faktiska försäkringsvillkoren så som de här beskrivs. En sådan ändring får ske om den är sakligt befogad och kan ske med vederbörlig hänsyn till den försäkrade. Undantag gäller om en sådan ändring är nödvändig p g a ändrad eller ny lag eller myndighetsföreskrift. Som ändring av försäkringsvillkoren eller försäkringsavtalet i övrigt ska inte förstås en ändring av parametrar avseende försäkringstekniska antaganden, ränta och avgifter i den mån ändringen endast påverkar utvecklingen av pensionskapitalet. Detsamma gäller i fråga om ändring av AMFs antaganden för beräkning av garanterade belopp. Dessa parametrar ändras löpande av AMF utifrån bl a marknadsförutsättningar och statistik avseende livslängd/dödlighet m m. En ändring som påverkar garanterade belopp för redan inbetalda premier kan inte göras. (Traditionell försäkring). Som ändring av försäkringsvillkoren eller försäkringsavtalet i övrigt ska inte förstås en ändring av AMFs försäkringsavgifter. Dessa kan ändras när som helst och framgår av vid var tid gällande avgiftsbilaga. Ändringar som beror på ändrad lagstiftning, lagtillämpning eller myndighetsföreskrifter, samt sådana justeringar som inte innebär någon ändring i sak, kan börja gälla omedelbart. Övriga ändringar meddelas av AMF i enlighet med reglerna i försäkringsavtalslagen. 11

12 15. Byte av förvaltningsform 15.1 Allmänt Byte av förvaltningsform innebär att hela försäkringens värde överförs till en försäkring med annan förvaltningsform inom försäkringsavtalet. Rätten att byta förvaltningsform kan vara begränsad av försäkringstagaren/arbetsgivaren Regler för byte av förvaltningsform Begäran om byte av förvaltningsform kan ske senast tre månader innan pensionsutbetalning påbörjas. Bytet genomförs fram till månaden före pensionsutbetalning påbörjas. Begäran ska skriftligen inges till AMF. Försäkringens värde överförs vid närmast efterföljande månadsskifte som inträffar två månader efter ansökan mottagits av AMF. Byte av förvaltningsform kan göras maximalt en gång per tolvmånadersperiod. Vid överföring från traditionell försäkring överföres hela pensionskapitalet vid tidpunkten för överföringen. Om värdet av garanterade pensionsbelopp är högre än pensionskapitalet vid samma tidpunkt får värdet av garanterade pensionsbelopp överföras. Vid överföring till traditionell försäkring ökas pensionskapitalet med det värde som överföres såsom vid premieinbetalning. Ett garanterat pensionsbelopp bestäms utifrån en andel av det överförda värdet. Vid överföring från fondförsäkring överföres hela pensionskapitalet vid tidpunkten för överföringen. Vid överföring till fondförsäkring köper AMF andelar i den eller de fonder som den försäkrade valt Skatter och avgifter vid byte av förvaltningsform Om byte av förvaltningsform sker innan årligt uttag av avkastningsskatt har skett tar AMF ut upplupen skatt i samband med överföringen. Samtidigt tar AMF ut de avgifter som belöper på respektive försäkring fram till dagen för överföring. 16. Flytt av försäkringens värde Flytt av försäkringens värde från AMF Tjänstepension till en annan försäkring är tillåtet på nedan angivna villkor Allmänt Med flytt av försäkringens värde avses en överföring av hela försäkringens värde direkt till en pensionsförsäkring som försäkringstagaren tecknar, hos annan försäkringsgivare, med samma person som försäkrad. Försäkringens värde kan flyttas till en försäkring hos en annan försäkringsgivare som arbetsgivaren tecknat avtal med. Om försäkringens värde flyttas från AMF upphör försäkringen. Det kapital som flyttas ska placeras i en ny försäkring som försäkringstagaren, eller i förekommande fall den försäkrade, väljer och ombesörjer. Flyttat kapital ska placeras i en annan pensionsförsäkring på de villkor som gäller för densamma. Den nya pensionsförsäkringen behöver därmed inte innehålla samma förmåner som den tidigare AMFs krav för flytt För att få flytta en ålderspension utan återbetalningsskydd förbehåller sig AMF rätten att utföra en hälsoprövning av den försäkrade för att bedöma om flytt ska beviljas. 12

13 Hälsoprövningen innebär att den försäkrade har att svara på frågor om sitt hälsotillstånd. Flytt beviljas om resultatet av den gjorda hälsoprövningen kan godkännas enligt AMFs riskbedömningsregler. Begäran om flytt kan ske senast tre månader innan pensionsutbetalning påbörjas. Flytt genomförs fram till månaden före pensionsutbetalning påbörjas. Om den försäkrade önskar flytta försäkringens värde ska detta skriftligen meddelas AMF. Kapitalet får flyttas vid närmast efterföljande månadsskifte som inträffar två månader efter ansökan om flytt mottagits av AMF. Försäkringstagaren ska lämna de uppgifter AMF behöver för att kunna överföra värdet av försäkringen till annan försäkringsgivare Skatter och avgifter vid flytt AMF tar ut en avgift för att täcka sina kostnader för flytt av försäkringens värde. Flyttavgiften framgår av AMFs vid var tid gällande avgiftsbilaga. Om flytt av försäkringens värde sker innan årligt uttag av avkastningsskatt har skett tar AMF ut upplupen skatt i samband med flytten. Samtidigt tar AMF ut de avgifter som belöper på försäkringen fram till dagen för flytten Flytt från AMF Tjänstepension Vid flytt från traditionell försäkring gäller att hela pensionskapitalet får flyttas. Om värdet av garanterade pensionsbelopp är högre än pensionskapitalet vid tidpunkten för flytten får värdet av garanterade pensionsbelopp flyttas. Vid flytt från fondförsäkring gäller att hela pensionskapitalet vid tiden för flytten får flyttas. AMFs ansvar upphör då AMF avhänt sig försäkringens värde Flytt till AMF Tjänstepension Vid flytt till traditionell försäkring, ökas pensionskapitalet med flyttkapitalets värde såsom vid premieinbetalning. Ett garanterat pensionsbelopp bestäms utifrån en andel av flyttkapitalet. Vid inflytt till fondförsäkring köper AMF andelar i den eller de fonder som den försäkrade valt. AMFs ansvar inträder då tidigare försäkrings värde kommit bolaget tillhanda Ränta på icke flyttat kapital AMF betalar ränta på flyttkapital som inte utbetalats i rätt tid enligt dessa försäkringsvillkor. Räntan uppgår till den av Riksbanken fastställda referensräntan minus en (1) procentenhet. Ränta utbetalas inte om räntebeloppet för flyttkapitalet understiger en halv procent av prisbasbeloppet, enligt socialförsäkringsbalken, för januari månad det år flyttkapitalet utbetalas. 17. Återköp Det föreligger ingen rätt för försäkringstagaren eller den försäkrade att få försäkringen återköpt. Med återköp menas att hela försäkringens värde betalas ut som ett engångsbelopp före den avtalade försäkringstidens slut. AMF kan, vid tiden för utbetalning, återköpa den traditionella försäkringen om såväl pensionskapitalet som värdet av garanterade pensionsbelopp understiger 30 procent av gällande prisbasbelopp. Fondförsäkringen kan återköpas om pensionskapitalet understiger 30 procent av gällande prisbasbelopp. 13

14 18. Förfogande över försäkringen Försäkringen får inte överlåtas, pantsättas eller belånas och inte heller ändras på så sätt att den upphör att vara pensionsförsäkring enligt inkomstskattelagen. Under den försäkrades livstid får försäkringen överlåtas till följd av ändring av den försäkrades anställningsförhållanden, förutsatt att försäkringen efter överlåtelsen är en tjänstepensionsförsäkring. Med tjänstepensionsförsäkring förstås en försäkring som har samband med tjänst och för vilken den försäkrades arbetsgivare åtar sig att betala framtida premier. Efter en överlåtelse gäller normalt andra försäkringsvillkor avseende bl a avgifter och förmåner för försäkringen. AMF åtar sig att, om den försäkrade önskar detta, medverka till en överlåtelse av försäkringen till en annan försäkringstagare, under förutsättning att de nu nämnda kraven på överlåtelse kan visas vara uppfyllda. 19. Utmätningsfrihet AMF Tjänstepension är en tjänstepensionsförsäkring som har tecknats av en arbetsgivare på en anställds liv och till förmån för den anställde. Därför kan försäkringen normalt inte utmätas för arbetsgivarens skulder. 20. Upplysningsplikt På AMFs begäran är försäkringstagaren och den försäkrade skyldiga att lämna sådana upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkringen eller försäkringsmomentet ska meddelas, ändras eller i övrigt hanteras. Försäkringstagaren och den försäkrade ska därvid ge riktiga och fullständiga svar på AMFs frågor. Försäkringstagaren och den försäkrade ska även i övrigt anmäla sådana förändringar av betydelse för försäkringen som försäkringstagaren eller den försäkrade önskar att AMF ska beakta. 21. Följden av oriktiga uppgifter Om försäkringstagaren, när han lämnar uppgifter till AMF har förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder kan försäkringsavtalet vara ogiltigt och AMF fritt från ansvar för försäkringsfall som inträffar därefter. Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter som varit av betydelse för AMFs riskbedömning, kan AMFs ansvar begränsas till det ansvar som gällt om AMF känt till de rätta förhållandena. 22. Risken för meddelanden Ett meddelande går som huvudregel på avsändarens risk och får effekt när det kommit mottagaren till handa. 23. Ombud I den mån försäkringstagaren har anlitat en försäkringsförmedlare eller annat ombud har denne, inom ramen för sin ställning eller fullmakt, rätt att vidta samma åtgärder med försäkringsavtalet som försäkringstagaren eller i förevarande fall den försäkrade. 24. Force majeure AMF är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om en behandling av ansökan, försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på grund av krig, krigsliknande förhållanden eller politiska oroligheter, riksdagsbeslut, av myndighet vidtagen eller underlåten åtgärd eller stridsåtgärd på arbetsmarknaden. Förbehållet om stridsåtgärd gäller även om AMF är föremål för eller självt vidtar sådan åtgärd. Befrielse från ansvar p g a force majeure gäller så länge hindret kvarstår. 14

15 25. Preskription Rätten till försäkringsersättning av såväl ålderspension som efterlevandepension kan gå förlorad i enlighet med försäkringsavtalslagen. Detta innebär att den som vill göra anspråk på utbetalning av försäkringsersättning måste begära detta inom 10 år från avtalad pensionsålder eller den försäkrades dödsfall. I annat fall går rätten till ersättning förlorad. Om AMF fått kännedom om ett försäkringsfall som utgörs av den försäkrades död, och inte underrättat dödsboet och kända förmånstagare om försäkringsfallet, kan anspråk på utbetalning av försäkringsersättning begäras upp till 30 år efter dödsfallet. I annat fall går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till AMF inom nämnda frister om AMF tagit slutlig ställning till anspråket, har den som gör anspråket på ersättning alltid sex månader på sig att väcka talan i allmän domstol mot AMF. 26. Prövningsrätt AMF omprövar Försäkringstagare eller försäkrad som i ett enskilt ärende vill framföra konkret missnöje med AMFs hantering av en tjänst eller produkt kan i första hand vända sig till AMF för omprövning. Konsumenternas försäkringsbyrå Konsumenternas försäkringsbyrå är en självständig rådgivningsbyrå dit konsumenter kan vända sig för att få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor. Allmän domstol Rättslig prövning av tvist med AMF kan alltid erhållas genom att väcka talan i allmän domstol. 15

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att trygga

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Gäller från 2010-04-01 LFAB 04690 utg 03 2010-03 Form & Profil PP2331 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Försäkringen börjar gälla.... 2 3 Premiebetalning...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 11 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA SmartPension dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Premiebestämd ålderspension enligt ITP-planen, ITPK samt Livsarbetstidspension i fondförvaltning

Premiebestämd ålderspension enligt ITP-planen, ITPK samt Livsarbetstidspension i fondförvaltning Premiebestämd ålderspension enligt ITP-planen, ITPK samt Livsarbetstidspension i fondförvaltning Försäkringsvillkor 2015:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2015 Dessa villkor gäller för försäkringsavtal

Läs mer

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension Försäkringsvillkor 2015:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2015. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2014 och tillämpas på försäkringar som tecknats

Läs mer

0. Översikt Inledning Innehåll Ordlista

0. Översikt Inledning Innehåll Ordlista 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring med anknytning till investeringsfonder tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer 516401-8243.

Läs mer

Avtalspension KAP-KL. Försäkringsvillkor

Avtalspension KAP-KL. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension KAP-KL Avgiftsbestämd ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell Försäkring med premiegaranti Gäller försäkringar tecknade från och med 2012-01-01

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en

Läs mer

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsfall i en premiebefrielseförsäkring innebär befrielse från en skyldighet

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB Pension

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3)

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) 1. FÖRSÄKRINGSAVTALET 1.1 ALLMÄNT Nordnet Pensionsförsäkring AB, org. nr. 516406-0286, ( Försäkringsbolaget

Läs mer

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2003 för TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension & Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension 5 eller fler anställda Använd denna checklista även som försättsblad till de handlingar du skickar in till oss. Förmedlarkod: Användare Client Manager:

Läs mer

friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01

friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoren... 3 1.1 Pensionsplan... 3 1.2 Försäkringstagare... 3 1.3 Försäkrad...

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO enligt kollektivavtal mellan bankinstitutens arbetsgivarorganisation och finansförbundet/saco försäkringens syfte Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2. Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2

VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2. Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Innehåll A. Allmänna villkor B. Förmånsbestämda försäkringar C. ITPK ålderspension D. Premiebefrielseförsäkring A. Allmänna villkor

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Välkommen till Nordnet

Välkommen till Nordnet Välkommen till Nordnet Vi vill göra det enkelt och smidigt för dig som är ny kund hos oss. Därför har vi gjort en checklista och sammanställt några av de dokument som behövs för att teckna Nordnet Tjänstepension.

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor år 2006 Traditionell Livförsäkring Tecknad i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterad per 2015-03-01) 0. Översikt Inledning Ordlista Dessa villkor gäller i tillämpliga

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.seb.se/tryggliv Tecknad före 2002-01-01 i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

SPPs PTP-försäkring. Försäkringsvillkor 2014:1

SPPs PTP-försäkring. Försäkringsvillkor 2014:1 SPPs PTP-försäkring Försäkringsvillkor 2014:1 Dessa villkor gäller från och med den 1 januari 2014. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal som ingåtts före detta

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer