Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring"

Transkript

1 Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring

2 1 Allmän information om Ancoria Insurance Public Ltd (Ancoria) Information om Ancoria Pensionsförsäkring Försäkringens ikraftträdande Skatteregler Ålderspension med återbetalningsskydd Avgifter Flytträtt Premier Investering Återköp Utbetalning Förmånstagare Belåning, överlåtelse och pantsättning Premieplacering Fondbyte Fondhandel Modellportfölj Balans Modellportfölj Offensiv Övrig information Försäkringsavtalslagen Valuta Ångerrätt Klagomålshantering Personuppgiftslagen...4 A12/04

3 1 Allmän information om Ancoria Insurance Public Ltd (Ancoria) Information om Ancoria Pensionsförsäkring Försäkringens ikraftträdande Skatteregler Ålderspension med återbetalningsskydd Avgifter Flytträtt Premier Investering Återköp Utbetalning Förmånstagare Belåning, överlåtelse och pantsättning Premieplacering Fondbyte Fondhandel Modellportfölj Balans Modellportfölj Offensiv Övrig information Försäkringsavtalslagen Valuta Ångerrätt Klagomålshantering Personuppgiftslagen...4 A12/04

4 1 Allmän information om Ancoria Insurance Public Ltd (Ancoria) Ancoria erbjuder försäkring till privatpersoner och företag. Bolaget bildades 1987 och är ett aktiebolag med säte på Cypern. Inom ramen för försäkringen kan du som är kund välja mellan ett antal olika fonder. Ancoria erbjuder ränte-, aktie- och blandfonder och du kan även investera i enskilda aktier. Bolaget har idag över kunder på den svenska marknaden. Det här dokumentet redogör för vad din försäkring med Ancoria innebär. Adressen till Ancorias huvudkontor är: PO Box 23415, 1683 Nicosia, Cypern Besöksadress är: 36 Laodikias Street, Nicosia, Cypern Tel: Fax: Kundservice kontaktar du på: Tel: Fax: E-post: Postadress är: Box 858, Stockholm 2 Information om Ancoria Pensionsförsäkring 2.1 Försäkringens ikraftträdande Försäkringen börjar gälla när Ancoria mottagit fullständiga ansökningshandlingar och första premien kommit Ancoria tillhanda. Ancoria utfärdar ett försäkringsbesked som bekräftelse på att försäkringstagaren tecknat en försäkring. Beskedet utgör ingen värdehandling utan är endast en sammanställning av de specifika försäkringsvillkoren. Ancoria förbehåller sig rätten att göra ändringar av villkoren. Ändringar som utgör en betydande nackdel för försäkringstagaren kan inte göras utan aktuariens medgivande eller försäkringstagarens godkännande. 2.2 Skatteregler Premiebetalning till privatägd pensionsförsäkring är avdragsgill i deklarationen till ett belopp om maximalt kr. Utbetalning beskattas som inkomst av tjänst. Försäkringens värde är fritt från förmögenhetsskatt. Vinster eller förluster som uppkommer vid försäljning av fondandelar deklareras inte. Det utgår en årlig schablonmässig avkastningsskatt som Ancoria betalar. Skattebeloppet beräknas som försäkringens värde per den 1 januari multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan från föregående år och en skattesats på 15 procent. En avgift motsvarande avkastningsskatten tas ut från försäkringen varje år. Ancoria lämnar kontrolluppgifter om försäkringen i enlighet med lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. 2.3 Ålderspension med återbetalningsskydd Pensionsförsäkring kan endast tecknas som ålderspension med återbetalningsskydd. Vid uppnådd pensionsålder utbetalas pension till den försäkrade under utbetalningstiden. Försäkringen betalas ut till förmånstagare om den försäkrade avlider. Om den försäkrade avlider ökas försäkringskapitalet med en procent varefter utbetalning sker enligt avtalad utbetalningstid. Det procentuella påslaget kan inte överstiga kr per försäkrad person. 2.4 Avgifter Försäkringen belastas med en fast årlig avgift enligt Ancorias vid var tid gällande prislista. 2.5 Flytträtt Försäkringstagaren har rätt att flytta sin pensionsförsäkring till annan försäkringsgivare i enlighet med de regler som framgår av Inkomstskattelagen (1999:1229). Kostnad för flytt framgår av Ancorias vid var tid gällande prislista. 2.6 Premier Premie kan betalas som engångspremie eller löpande premie. Lägsta engångspremien är SEK. Lägsta årspremie är för närvarande SEK eller 500 SEK per månad. Månadsvis betalning sker alltid med autogiro. 2.7 Investering 100 procent av premien investeras i andelar i den fondportföj som du valt. Det sker till gällande köppris. 2.8 Återköp Försäkringen kan inte återköpas annat än om försäkringens värde understiger den gräns som anges i inkomstskattelagen (1999:1229). Om försäkringstagaren återköper försäkringen ska denne skriftligen meddela Ancoria om återköpet. Uppsagda andelar betalas ut till säljpris. 2.9 Utbetalning Utbetalning kan påbörjas tidigast från 55 års ålder och utbetalningstiden får normalt inte vara kortare än fem år. Utbetalningsbeloppen under de första fem åren är lika eller stigande. Utbetalningarna påbörjas vid vald utbetalningstidpunkt. Efter påbörjad utbetalning kan inte ytterligare premiebetalningar göras Förmånstagare Om försäkringstagaren inte gjort ett särskilt förmånstagarförordnande är förmånstagare i första hand maka/make/sambo och i andra hand försäkringstagarens barn. Om det inte finns någon förmånstagare vid den försäkrades död, tillfaller försäkringen Sievert Larssons Scholarship Foundation. Målsättningen med stiftelsen är att ge fattiga men begåvade studenter chansen att studera på universitet eller högskola. 2

5 2.11 Belåning, överlåtelse och pantsättning Försäkringen får inte pantsättas eller belånas. Under den försäkrades livstid kan den endast överlåtas med anledning av utmätning, ackord, konkurs eller bodelning. 3 Premieplacering För placering av premier erbjuder Ancoria två modellportföljer. Försäkringstagaren väljer i vilken modellportfölj som försäkringen investerar. De portföljer som för närvarande är öppna för investering är följande: Modellportfölj Balans Modellportfölj Offensiv Efter det andra avtalsåret eller så snart värdet av försäkringen överskrider SEK är försäkringstagaren fri att placera i de fonder som Ancoria vid var tid erbjuder. Portföljerna har olika investeringsinriktning och risknivå. Du kan se respektive portföljs risknivå i fondbeskrivningen nedan. Notera att risk kan definieras olika inom olika bolag. Riskgraderingen nedan för respektive portfölj är därför endast användbar för jämförelse mellan fonder inom Ancoria och ej som jämförelse med andra företags fonder. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelar kan både stiga och falla. För fonder som placerar på utländska marknader kan förändringar i valutakurserna medföra att värdet på fondandelar ökar eller minskar. 3.1 Fondbyte Efter det andra avtalsåret eller så snart värdet av försäkringen överskrider SEK kan försäkringstagaren göra fondbyten via bolagets OnLine tjänst eller genom att skriftligen meddela Ancoria. Alla fondbyten sker till andelspris. Ancoria tar ut en avgift vid fondbyte enligt Ancorias vid var tid gällande prislista. 3.2 Fondhandel Varje fond består av andelar till lika värde och priset fastställs dagligen. Andelspriset beräknas genom att det totala fondvärdet delas med det totala antalet andelar i fonden. Varje fond har ett köp- och säljpris. Köppriset används vid investering av premie och säljpriset används för beräkning av belopp vid återköp. Skillnaden mellan köpoch säljpris är som mest två procent. Det totala fondvärdet beräknas baserat på marknadsvärdet av investeringarna. Till marknadsvärdet läggs summan av nya nettopremier samt avkastning på fondens investeringar. Alla kostnader relaterade till fondens investeringar dras från fondvärdet. Varje fond har en förvaltningsavgift som anges i fondbeskrivningen nedan och de underliggande fonderna har egna förvaltningsavgifter. Ancoria Insurance reserverar sig rätten att med auktariens godkännande ändra dessa avgifter och informera försäkringstagaren. När priset vid fondvärdering fastställs så värderas noterade värdepapper till slutpris dagen innan värderingsdagen, eller om inga transaktioner i det specifika värdepappret är gjorda denna dag, så används senast kända slutpris. Inlåning och deposition på penningmarknaden värderas i SEK, inklusive eventuellt upplupen ränta fram till värderingsdagen. Onoterade investeringar värderas till ett skäligt pris som fastställs av externa värderingsmän med hänsyn till rimliga reserver för transaktionsavgifter, skatter, underhållskostnader och avyttringskostnader förknippade med specifika investeringar Modellportfölj Balans Målsättning: Fondens långsiktiga målsättning är att generera tillväxt och avkastning. Inriktning: Ancoria Modellportfölj Balans investerar globalt i Ancorias fonder men får även investera i andra aktiefonder, aktier, och räntebärande papper. Fördelningen aktier och ränta ska normalt vara 75 procent aktier och 25 procent ränta. Investeringarna sker övervägande i fondens jämförelsevaluta som är SEK, och i de fall investeringar sker i annan valuta är de inte kurssäkrade gentemot jämförelsevalutan. Risk: Medel Fakta: Förvaltningsavgift 0 procent per år Köpavgift / Säljavgift 0 procent Fondens startdatum 9 november 2006 Fondförvaltare Ancoria Fondtyp Intern Modellportfölj Offensiv Målsättning: Fondens långsiktiga målsättning är att generera hög avkastning. Inriktning: Ancoria Modellportfölj Offensiv investerar globalt i Ancorias fonder men får även investera i andra aktiefonder, aktier, och räntebärande papper. Fonden ska normalt vara investerad till mellan 95 procent till 100 procent i aktier och aktiefonder. Investeringarna sker övervägande i fondens jämförelsevaluta som är SEK, och i de fall investeringar sker i annan valuta är de inte kurssäkrade gentemot jämförelsevalutan. Risk: Hög Fakta: Förvaltningsavgift 0 procent per år Köpavgift /Säljavgift 0 procent Fondens startdatum 9 november 2006 Fondförvaltare Ancoria Fondtyp Intern 4 Övrig information 4.1 Försäkringsavtalslagen Försäkringar som utfärdas av Ancoria följer svensk lagstiftning. Eventuell meningsskiljaktighet som uppstår rörande försäkringen ska tas upp av svenskt rättssystem. 4.2 Valuta Alla inbetalningar till Ancoria eller utbetalningar från Ancoria sker i svensk valuta. 3

6 4.3 Ångerrätt Försäkringstagaren har rätt att ångra sig och säga upp försäkringen inom 30 dagar från det att försäkringen utfärdats. Anmälan om uppsägning av försäkringen ska ske skriftligen till Ancoria. Ancoria kommer därefter att utbetala det belopp som motsvarar fondandelarnas då aktuella värde. Försäkringstagaren står själv risken för värdeförändringar i fonden under ångerperioden. 4.4 Klagomålshantering Om du är missnöjd med något som rör din försäkring med Ancoria ska du i första hand kontakta kundservice eller den person som handlagt ditt ärende för att få hjälp. Om du fortfarande inte är nöjd ska du vända dig till Ancoria kundombudsman som är ansvarig för att utreda och besvara ditt klagomål inom 14 dagar från det att Ancoria mottagit ditt klagomål. Ditt klagomål framför du skriftligen till Ancoria huvudkontor eller till postadress enligt ovan. Om du inte är nöjd med de åtgärder eller svar som Ancoria kundombudsman lämnat i ett ärende har du alltid rätt som försäkringstagare att begära omprövning hos den som handlagt ärendet. Om du och Ancoria fortfarande inte är överens kan ärendet hänskjutas till Ancorias kundombudsman, Box 858, Stockholm. Du kan även: - begära prövning hos Personförsäkringsnämnden (PFN) som prövar alla typer av tvister som rör sjuk-, olycksfall-, och livförsäkring, Klara Norra Kyrkogata 33, Stockholm, tel ; - vända dig till Allmänna reklamationsnännden (ARN) som prövar vissa tvister som rör privatförsäkringar, Box 174, Stockholm, tel ; samt - väcka talan mot Ancoria vid allmän domstol (oavsett om tvisten prövats av ARN eller inte). Vidare kan även Konsumenternas Försäkringsbyrå lämna upplysningar i ärenden som gäller privatpersoners frivilliga försäkringar, 5 Personuppgiftslagen För att kunna utfärda en försäkring behöver Ancoria inhämta personuppgifter om försäkringstagare och försäkrad person. Uppgifterna registreras i tryckt eller elektronisk form och kommer endast att hanteras av behörig personal inom Ancoria, närliggande bolag eller person under Ancorias kontroll, i enlighet med gängse sekretessregler. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Ancorias räkning. Uppgifterna kommer även att användas av Ancoria och närliggande bolag för erbjudande av bolagets produkter och tjänster samt för undersökningar och statistisk analys. Om du inte önskar ta del av eventuella erbjudanden kan du skriftligen meddela direktreklamspärr till Ancoria. 4

Förköpsinformation Ancoria Kapitalförsäkring

Förköpsinformation Ancoria Kapitalförsäkring Förköpsinformation Ancoria Kapitalförsäkring 1 Allmän information om Public Ltd ( Ancoria )... 2 2 Information om Ancoria Kapitalförsäkring... 2 2.1 Försäkringens ikraftträdande... 2 2.2 Premier... 2 2.3

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1 Sida 1 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Ancoria Insurance Kapitalförsäkring. Försäkringstagaren kan placera

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Depåförsäkrin i Skandia

Depåförsäkrin i Skandia Depåförsäkrin i Skandia Förköpsinformation Råd iven Bra att veta inför ditt val av försäkrin Det finns vissa allmänna förutsättningar och begrepp som kan vara bra att känna till innan du läser mer om Skandias

Läs mer

Pensionsförsäkring med fondförvaltning

Pensionsförsäkring med fondförvaltning Förk fond 1404 Förköpsinformation Pensionsförsäkring med fondförvaltning Svensk Handel Fondförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel Pensionskassan som är en del av Svensk Handel Försäkringar,

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2

Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2 Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3)

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) 1. FÖRSÄKRINGSAVTALET 1.1 ALLMÄNT Nordnet Pensionsförsäkring AB, org. nr. 516406-0286, ( Försäkringsbolaget

Läs mer

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin.

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin. Privat fondförsäkrin vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin. Välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd med den service och information

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta 1/5 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsinformation Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer 502006-1585, nedan kallat Folksam. Att Folksam

Läs mer

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal.

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Fplan förk, 1501 Förköpsinformation Företagsplan Tryggt och enkelt för Dig och Dina medarbetare Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Du som företagare har

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Välkommen till Nordnet

Välkommen till Nordnet Välkommen till Nordnet Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över din tjänstepension

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Privat livförsäkrin i Skandia Liv

Privat livförsäkrin i Skandia Liv Privat livförsäkrin i Skandia Liv Förköpsinformation Privat livförsäkrin i Skandia Liv Den här broschyren ger en allmän beskrivning av pensions- och kapitalförsäkringar för det som händer i livet och för

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Gäller från 2010-04-01 LFAB 04690 utg 03 2010-03 Form & Profil PP2331 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Försäkringen börjar gälla.... 2 3 Premiebetalning...

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att trygga

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION TILL FÖRSÄKRINGSTAGAREN...

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 11 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade

Läs mer

Premiebestämd ålderspension enligt ITP-planen, ITPK samt Livsarbetstidspension i fondförvaltning

Premiebestämd ålderspension enligt ITP-planen, ITPK samt Livsarbetstidspension i fondförvaltning Premiebestämd ålderspension enligt ITP-planen, ITPK samt Livsarbetstidspension i fondförvaltning Försäkringsvillkor 2015:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2015 Dessa villkor gäller för försäkringsavtal

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA SmartPension dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Friplan med fond- och garantiförvaltning

Friplan med fond- och garantiförvaltning FRIPLAN FÖRKÖPSINFORMATION Friplan med fond- och garantiförvaltning Gäller från 2015-06-01 Innehåll Innehåll i Friplan 3 Pension 3 Skydd vid sjukdom 3 Skydd vid olycksfall 3 Skydd vid dödsfall 4 Förmånstagare

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION

Läs mer

0. Översikt Inledning Innehåll Ordlista

0. Översikt Inledning Innehåll Ordlista 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring med anknytning till investeringsfonder tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer 516401-8243.

Läs mer