Företagspolicy. Melship

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspolicy. Melship"

Transkript

1 Företagspolicy Melship 1

2 Innehållsförteckning Om företagspolicyn sida 4 Vårt förhållande till varandra sida 5 Vårt förhållande till företaget sida 7 Vårt förhållande till bolagsstyrelsen sida 8 Vårt förhållande till utomstående företag sida 9 Vårt förhållande till konsumenterna sida 10 Vårt förhållande till myndigheter och lagstiftning sida 10 3

3 Om företagspolicyn Melship Företagspolicy tjänar som en guide för våra dagliga affärsinteraktioner och reflekterar vår standard för korrekt beteende och våra företagsvärderingar. Policyn visar för oss alla att det sätt som vi uppnår våra verksamhetsresultat på betyder lika mycket som att vi uppnår dem. Melships Företagspolicy gäller all Melshippersonal, inklusive direktörer, tjänstemän och alla anställda i företaget. Viktigast av allt är att varje anställd är ansvarig för att visa integritet och ledarskap genom att efterleva villkoren i Företagspolicyn, företagets principer och alla gällande lagar. Genom fullständig integrering av etik och integritet i våra fortgående affärsrelationer och vårt beslutsfattande demonstrerar vi vårt åtagande att upprätthålla en kultur som främjar etiska normer på högsta nivå. Det lättaste sättet att uppfylla kraven i normerna är att använda gott omdöme och be om ledning när frågor uppstår. Ställ följande frågor till dig själv, om du känner dig osäker, innan du utför en viss åtgärd: Har jag behörighet att göra detta? Är åtgärden den rätta att utföra? Är åtgärden laglig och i enlighet med Företagspolicyn eller andra principer? Skulle jag vara stolt över att rapportera denna åtgärd till någon jag respekterar? Kommer åtgärden att förbättra Melships rykte som ett etiskt företag? Om svaret på någon av dessa frågor är NEJ eller om du har frågor eller undrar hur du ska tolka eller tillämpa Företagspolicyn eller någon norm, princip eller något tillvägagångssätt som gäller Melship, bör du diskutera situationen med din chef, personalavdelningen, den juridiska avdelningen. Ingen negativ åtgärd kommer att vidtas mot den som klagar om, rapporterar, deltar i eller hjälper till vid undersökningen av misstänkt överträdelse mot Företagspolicyn, såvida inte påståendet eller informationen som delgivits befinns vara avsiktligt falsk. I högsta möjliga grad kommer Melship att behandla alla klagomål konfidentiellt. 4

4 Vi strävar efter att ha framgångsrika arbetsrelationer. Hos Melship är vi stolta över våra anställdas starka personliga åtagande och de utmärkta resultat som är följden av detta åtagande. Men detta samarbete kan endast uppnås i ett miljö som främjar förtroende, öppen och ärlig kommunikation och respekt. Alla dina mellanhavanden med dina medarbetare, dina underlydande och dina överordnade ska hanteras som ett partnerskap, där varje persons beteende styrs av ett övergripande engagemang i etiskt beteende och Melships framgång. Ditt förhållande till dina medarbetare ska vara som en medlem i ett segrande lag. Människor som arbetar harmoniskt och är inriktade på en uppsättning gemensamma mål är den drivande kraften bakom vår verksamhet. För att dessa dynamiska grupprelationer ska kunna fungera måste varje individ uppfylla sina åtaganden och känna sig säker på att andra gör likaledes. Detta betyder att man på varje nivå måste ge allt stöd som behövs till andra, för att få arbetet gjort. Ingen individ eller affärsenhet får placera sina egna prioriteter före företagets. Ditt förhållande till dina medarbetare eller underordnade ska främja etik och regelefterlevnad genom att föregå med goda exempel när det gäller anständighet, ärlighet och integritet under arbetet med andra. Som ledare är du ansvarig för att tydligt definiera prestationsnormer och skapa en miljö som främjar lagarbete. Vi främjar öppen och ärlig kommunikation. Uppmuntra kreativt och innovativt tänkande och, om du är överordnad, behandla underordnade som individer, och ge dem den frihet de behöver för att utföra sina jobb. Ge förslag om hur prestationen kan förbättras. Ditt förhållande till din överordnade ska vara grundat på ömsesidig respekt och förtroende. Du och din överordnade är ett lag med det gemensamma syftet att uppnå de mål som satts för er enhet av företaget. Du är lika ansvarig som din överordnade för att se till att kommunikationen er emellan är öppen och ärlig. Ta initiativet så ofta du kan. Använd din uppfinningsrikedom när du löser problem. Ditt samarbete och din kreativitet är väsentliga för att din enhets och företagets målsättningar ska kunna uppnås. Vi sätter värde på Melships personal, som vi anser är vår största resurs. Melships utfästelse att bry sig om människor får sitt uttryck på arbetsplatsen genom flera program som är avsedda att gynna och belöna individuell framgång och lagframgång. Du uppmuntras att avancera så långt du kan och att bidra på ett meningsfullt sätt till företagets framgång. När det kommer till kritan, är det våra duktiga och kompetenta anställdas ansträngningar världen runt som gör vår verksamhets framgång möjlig. Närmare bestämt, när det gäller anställning, är det vår policy: Att välja, placera och betala all Melship-personal på basis av kvalifikationer för det arbete som ska utföras, och utan diskriminering när det gäller ras, religion, nationellt ursprung, folkgrupp, hudfärg, kön, könsidentitet, ålder, medborgarskap, sexuell läggning, militär status, civilstånd, funktionshinder eller någon annan egenskap som är skyddad av lag. 5

5 Att arbeta mot 50/50 könsfördelning samt en jämn åldersfördelning. Att inte använda barnarbetskraft. Barnarbetskraft definieras som anställning av någon person som är under den minimiålder som än tillåten enligt lag i ifrågavarande jurisdiktion. Under inga omständigheter kommer vi dock att medvetet anställa någon som är yngre än sexton (16) år. Att upprätthålla en allomfattande arbetsmiljö och uppnå framgång genom att attrahera och behålla personer från alla bakgrunder i vår arbetskraft. Att tillhandahålla utbildning och tillfällen till avancemang för all Melship-personal. Att utföra prestationsbedömningar som ger uppriktig och korrekt respons. Att uppmuntra dubbelriktade kommentarer och diskussioner, samt granskning av bedömningar av ledningen på högre nivå. Att betala för prestationer och erkänna och belöna bidrag från individer och lag som går utöver deras normala arbetsansvar genom sådana program som Meltrust belöningsprogram. Du kan göra skillnad. Att förbjuda sexuella trakasserier eller någon annan sorts trakasseri av Melships personal av någon person på arbetsplatsen eller under utförande av företagets verksamhet. Att undvika favorisering eller intryck av favorisering på arbetsplatsen i enlighet med de principer och tillvägagångssätt som antagits av företaget. Att respektera en individs privatliv och att samla in, bearbeta, använda och behålla anställdas privata information endast efter behov och i enlighet med lagarna i de länder där vi är verksamma. Att eftersträva att eliminera potentiella risker från arbetsplatsen och tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö för Melshipss personal och att eftersträva att följa alla gällande lagar och normer beträffande säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Att bidra till att upprätthålla en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö för all Melshippersonal och andra, genom att: förbjuda innehav, användning, försäljning eller överlåtelse av olagliga droger eller drogtillbehör på företagets egendom eller under arbetstid. förbjuda bedrivning av företagets verksamhet medan vederbörande är berusad. förbjuda innehav eller användning av vapen/skjutvapen eller ammunition i företagets lokaler eller under utförande av Melship-verksamhet, underställt gällande lagstiftning. Innehav av ett vapen kan vara tillåtet för säkerhetspersonal när detta innehav anses vara nödvändigt för att bibehålla säkerheten för företagets anställda; och omedelbart rapportera alla förekomster av drog- eller alkoholmissbruk eller innehav av vapen till ledningen. 6

6 Vi undviker intressekonflikter. Ditt omdöme är en av dina värdefullaste tillgångar. Du bör undvika varje aktivitet eller samröre som står i konflikt med eller som verkar stå i konflikt med att du utövar ditt oberoende omdöme i företagets intresse. Konflikter kan uppstå i många situationer. Det är omöjligt att beskriva dem alla här, och det är inte alltid lätt att skilja mellan korrekt och inkorrekt aktivitet. I tveksamma fall bör du rådfråga din chef eller din enhets juridiska rådgivare innan du vidtar åtgärder. Följande riktlinjer gäller för de vanligaste konfliktsituationerna: INVESTERINGAR Gör inga investeringar som skulle kunna påverka dina affärsbeslut. Företagets policy förbjuder Melships personal att äga aktier eller ha ett ägarintresse i ett företag som konkurrerar med eller bedriver affärer med Melship. Detta förbud gäller inte innehav av ett mindre antal aktier (i regel under 1 %) i ett börsnoterat företag under förutsättning att investeringen inte är så ekonomiskt betydande att det skapar intryck av en intressekonflikt. Om du gjorde potentiellt förbjudna investeringar innan du började på Melship ska du rapportera detta till den juridiska avdelningen. FAMILJEN Meddela din chef och skaffa godkännande från din divisions- eller avdelningschef och från den juridiska avdelningen innan du gör affärer på Melships vägnar med något bolag där du själv eller någon nära familjemedlem har ett intresse som på något sätt skulle gynnas genom dina eller deras handlingar. ANNAT ARBETE Arbeta inte för en konkurrent samtidigt som du arbetar för Melship och utför inte heller något arbete för, eller lämna assistans till, någon tredje part som negativt skulle kunna påverka din prestationsförmåga eller ditt omdöme på arbetet. Använd inte företagets tid, resurser eller material för utomstående arbete som inte har med ditt arbete på Melship att göra utan godkännande från din divisions- eller avdelningschef. PERSONLIGT Samtidigt som vi erkänner och respekterar Melship-personalens rätt att fritt umgås med dem de träffar på arbetet, måste vi också använda gott omdöme så att vi ser till att dessa relationer inte påverkar vår arbetsprestation, vår förmåga att leda andra eller arbetsmiljön negativt. Allt beteende på arbetsplatsen som uppkommer från en romantisk relation eller vänskap mellan anställda kan vara olämpligt om beteendet skapar en obehaglig arbetsmiljö för andra. Favorisering eller affärsbeslut som är baserade mer på känslor, lojalitet eller vänskap än på företagets intressen är förbjudna. Individer som har en personlig relation eller vänskap måste utöva takt, gott omdöme och känslighet. STYRELSER Skaffa godkännande från styrelseordföranden och verkställande direktören och från chefen för juridiska avdelningen innan du accepterar att sitta i styrelsen eller liknande för ett utomstående företag eller statligt organ. Att vara styrelsemedlem för en professionell eller arbetsrelaterad ideell organisation måste godkännas på förhand av din divisions- eller avdelningschef. 7

7 Vi skyddar företagets äganderättsskyddade information. Melships affärshemligheter, annan äganderättsskyddad information och en stor del av dess interna information är värdefulla tillgångar. Att skydda dessa tillgångar, inklusive bevara dess sekretess, spelar en avgörande roll för vår fortsatta tillväxt och vår förmåga att konkurrera. En affärshemlighet är information som används i samband med Melshipss verksamhet och som inte är allmänt känd eller lätt att upptäcka, och för vilken ansträngningar har gjorts för att hålla informationen hemlig. Annan äganderättsskyddad information, såsom sakkunskap, måste också skyddas. Melships affärshemligheter och annan äganderättsskyddad information kan bestå av vilken formel, design, anordning eller information som helst som används inom vår verksamhet och som ger Melship möjlighet att få en fördel framför våra konkurrenter. Melships affärshemligheter och annan äganderättsskyddad information är inte alltid av teknisk art. De kan även innefatta företagets forskning, planer på nya produkter, strategiska mål, all opublicerad ekonomisk information eller information om prissättning, listor över anställda, kunder och återförsäljare samt information om kundkrav, preferenser, affärsvanor och planer. Denna lista, även om den inte är fullständig, antyder många olika slags information som måste skyddas. Affärshemligheter och annan äganderättsskyddad information behöver inte vara patenterbar, men får inte vara generellt eller allmänt känd. Dina förpliktelser med hänsyn till Melships affärshemligheter och annan äganderättsskyddad information utgörs av: Att inte yppa denna information för annan Melship-personal förutom på behöver veta - eller behöver använda -basis. Att inte yppa denna information för personer utanför Melship. Att inte använda denna information för egen vinning eller för några personers vinning som är utanför Melship. Om du lämnar Melship fortsätter din förpliktelse att skydda Melships affärshemligheter och annan äganderättsskyddad information tills informationen blir allmänt tillgänglig eller Melship inte längre betraktar den som en affärshemlighet eller äganderättsskyddad. Du bör även komma ihåg att korrespondens, trycksaker, elektronisk information, dokument eller arkiv av något slag, särskild processkunskap, rutiner, Melships särskilda sätt att göra saker på vare sig de är sekretessbelagda eller inte alla är företagets egendom och måste stanna hos Melship. Givetvis utgör den personliga skicklighet som inhämtats eller förbättrats på arbetet personliga tillgångar som tillhör den som slutar. Kontakta den juridiska avdelningen om du ha någon fråga om huruvida information är äganderättsskyddad eller en affärshemlighet. 8

8 Vi handlar etiskt med leverantörer och kunder. Vårt mål när vi förrättar våra inköpsrutiner är att förvissa oss om kontinuerlig och tillförlitlig materialtillgång. Att handla ärligt med kunder och leverantörer är avgörande för sunda och varaktiga relationer. Sålunda ser vi våra leverantörer som partners och förväntar oss att de gör rimlig förtjänst. Vi ger alla potentiella leverantörer en rättvis och enhetlig bedömning. Beslut baseras på objektiva kriterier såsom pris och kvalitet, liksom en återförsäljares pålitlighet och integritet. Att ge eller ta emot pengar under bordet, mutor eller liknande betalningar av vilket slag det vara månde är förbjudet. Vi ger inga personliga fördelar till kunder när det gäller priser, bidrag till eller hjälp med marknadsföring eller dylikt; vi behandlar alla kunder enligt samma affärsprinciper. Handlingssättet mot kunder och leverantörer diskuteras i det avsnitt i denna policy som behandlar våra ansvarsområden under konkurrens-/antitrustlagar. Vi ger inte eller tar emot olämpliga gåvor. Det är inte acceptabelt att ge eller ta emot gåvor, betalningar eller andra fördelar för att påverka ett affärsbeslut. Om du har för avsikt att ge eller ta emot en gåva, betalning eller annan fördel till mer än ett begränsat värde ($50 EUR) måste du kontakta den juridiska avdelningen för godkännande innan du gör det. Kom också ihåg att du får endast ta emot en gåva med ett begränsat värde från en enda källa en gång per kalenderår. Om det skulle vara pinsamt för företaget om du inte accepterar en viss gåva som eventuellt överstiger ett begränsat värde så ska mottagandet av gåvan rapporteras till den juridiska avdelningen. Den juridiska rådgivaren hjälper dig att bestämma korrekt disposition av gåvan. Du får dessutom inte göra några arrangemang för att ta emot en gåva, betalning eller annan fördel till mer än ett begränsat värde för någon nära familjemedlem från någon som företaget har ett befintligt affärsförhållande med eller skulle vilja etablera ett affärsförhållande med. FÖLJ DENNA REGEL: Ta aldrig emot en gåva eller tjänst om den kommer att kompromettera dig eller skulle kunna förefalla kompromettera dig. Detta innefattar inte tillfälliga affärsmåltider, där man kan bjuda tillbaka, eller gåvor av rent begränsat värde. Du bör vara medveten om att det finns särskilda föreskrifter som reglerar korrekt handlingssätt när man har med förbundsstats-, statliga, kommunala eller utländska myndigheter att göra som skiljer sig från föreskrifter som gäller när man handlar med icke-statliga företag. I stort sett får du inte erbjuda eller lämna någon gåva, förmån eller värdesak, inklusive måltider eller resor, till statliga tjänstemän, såvida det inte har godkänts i förväg av den juridiska avdelningen. 9

9 Vi är lyhörda för konsumenterna. Eftersom vår verksamhet består av kund och tjänsteprodukter, beror vår framgång på kundernas tillfredsställelse, förtroende och goodwill. Vi når våra mål och tjänar våra kunders behov bäst genom att följa ett konsekvent, rättvist och känsligt program för kommunikation med kunderna. Vi inser hur viktigt det är att vi förutser och förvissar oss om att vi är lyhörda för kundernas behov och preferenser när det gäller våra produkter. Vi anser också att de åsikter, bekymmer och frågor som kunderna delger företaget om våra produkter är viktiga informationskällor. Kundernas behov ändras ständigt, och vi måste därför kontinuerligt lyssna på vad folk vill ha och använda vår kreativitet till att tillfredsställa dessa föränderliga behov. När en kund ger uttryck för missnöje bemöter vi problemet omedelbart, hövligt och rättvist, och gör alla rimliga ansträngningar för att hålla kvar eller återfå kundens goodwill så att han eller hon fortsätter att köpa Melships produkter och tjänster. Vi motsätter oss exploaterande, inhumana arbetsmetoder. Melship motsätter sig det olaga utnyttjandet av barnarbetskraft, exploatering av barn och alla andra former av oacceptabel behandling av arbetare. Vidare är det Melships policy att inte arbeta med någon leverantör eller entreprenör som man vet bedriver sin verksamhet med oacceptabel behandling av arbetare, såsom exploatering av barn, aga, övergrepp mot kvinnor, slavarbete eller andra former av misshandel. Inga former av övergrepp mot barn eller brott mot andra arbetslagar accepteras av företaget, och om företaget får kännedom om en överträdelse mot våra principer är detta anledning till omedelbart upphörande av affärsrelationen. Disciplinära åtgärder kan vidtas. Företagets policy är nolltolerans för allt beteende som strider mot Företagspolicyn eller riktlinjerna för affärsmetoder. I linje med detta har företaget för avsikt att förhindra beteende som inte överensstämmer med Policyn eller riktlinjerna för affärsmetoder och att, så snart som rimligen är möjligt efter att det upptäcks, stoppa allt sådant uppförande som kan tänkas inträffa. Melship-personal som bryter mot Policyn eller riktlinjerna för affärsmetoder kan bli föremål för disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning. 10

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring FÖRETAGSPOLICY Leva enligt våra värden Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring Upprätthålla de högsta etiska normerna ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE, VD OCH CEO C olgate-palmolive Company

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

företagspolicy att leva efter våra värderingar RUnt om i världen

företagspolicy att leva efter våra värderingar RUnt om i världen företagspolicy att leva efter våra värderingar RUnt om i världen HET LINJE FÖR COLGATE-PALMOLIVES FÖRETAGSPOLICY 1-800-778-6080 (Nordamerika) 001-212-310-2330 (samtal från alla andra platser betalas av

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget )

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) POLICY MOT TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING SYFTE Denna policy ämnar att säkerställa att anställda eller personal hos Mandalay Resources inte blir utsatta för

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna OMTANKE GLOBALT SAMARBETE STÄNDIG FÖRBÄTTRING

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna OMTANKE GLOBALT SAMARBETE STÄNDIG FÖRBÄTTRING FÖRETAGSPOLICY Leva enligt våra värden OMTANKE GLOBALT SAMARBETE STÄNDIG FÖRBÄTTRING Upprätthålla de högsta etiska normerna 2 ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE, VD OCH CEO Etiskt ledarskap har

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER

ETISKA RIKTLINJER ET ETISKA RIKTLINJER Etiska riktlinjer Inledning ICF har förbundit sig att upprätthålla och främja kompetensen inom coaching. Därför förväntar sig ICF att alla medlemmar och certifierade coacher, mentorcoacher,

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

WORLD ARCHERY Coach s manual

WORLD ARCHERY Coach s manual WORLD ARCHERY Coach s manual Intermediate level Modul 1 ETIK Modul 1: ETIK Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coachens roll... 3 3. Värdighet... 4 4. Integritet i relationer... 4 5. Professionell kompetens...

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY 1. Introduktion Denna sammanfattning av Intressekonfliktspolicyn ( Policyn ) görs tillgänglig för dig (vår nuvarande eller eventuella kund) i enlighet med lagen

Läs mer

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Personalpolitiska rutiner Sid 1 av 5 RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Dessa rutiner och metoder är ett komplement till personalpolitiska riktlinjer

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Compliance. TRUMPF uppförandekod

Compliance. TRUMPF uppförandekod Compliance TRUMPF uppförandekod Kära medarbetare Hos TRUMPF strävar vi efter föredömlig kvalitet på våra produkter, i våra processer och även i vårt uppförande. Vi utgår från de värderingar som sedan länge

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Wihlborgs affärsetik

Wihlborgs affärsetik Wihlborgs affärsetik En stor del av vår framgång beror på våra långsiktiga relationer och vårt arbetssätt. Våra relationer och vårt arbetssätt präglas av våra värderingar; kunskap, ärlighet, handlingskraft

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Blad 1 RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Antagna av kommunfullmäktige 8 mars 2017, 75, ersätter policy och handlingsplan mot trakasserier på arbetsplatsen. Förhållningssätt

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer