Etiska regler. Your ambition. Our passion.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etiska regler. Your ambition. Our passion."

Transkript

1 Etiska regler Your ambition. Our passion.

2 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Målsättning... 3 Omfattning... 3 Etiskt engagemang... 3 Etiskt ställningstagande... 3 Värderingar... 3 Interna relationer... 4 Mänskliga rättigheter... 4 Arbetsmiljö... 4 Intressekonflikter... 4 Sekretess och tystnadsplikt... 5 Insiderhandel... 5 Finansiell rapportering, redovisning och information... 5 Affärsmässig hållning... 6 Handel på lika villkor och antitrustlagstiftning... 6 Kunder... 6 Leverantörer... 6 Korruption... 6 Bestickning... 6 Smörjande betalningar... 7 Gåvor och gästfrihet... 7 Resor och invitationer... 7 Sponsring och välgörenhet... 8 Praxis och uppföljning... 8 Den anställdes ansvar... 8 Ledningens ansvar... 8 Utbildning... 8 Rapportera oegentligheter Whistle blowing... 8 Hörsamhet och konsekvenser av överträdelser... 9 Etiska kommittén Etiska regler

3 Introduktion Målsättning Kitrons etiska regler presenterar Kitrons åtagande och engagemang för etisk affärsverksamhet och beskriver de normer och krav som Kitrons anställda måste följa i sitt arbete. De etiska reglerna tillhandahåller en ram för att säkerställa att Kitron följer relevant lokal och internationell lagstiftning, agerar i enlighet med företagets interna policy och värderingar och stöder FN:s initiativ för mänskliga rättigheter, barns rättigheter och arbetskraftskonventioner. De etiska reglerna kompletteras av Kitrons policy mot korruption, vilken beskriver och förklarar Kitrons krav för korrekt uppträdande i verksamheten med avseende på korruptionsbekämpning. Omfattning Denna policy gäller alla Kitrons styrelseledamöter, valda funktionärer, fast och tillfälligt anställda, inhyrd personal, konsulter och ombud som agerar i Kitron eller på Kitrons vägnar. Policyn gäller även alla entreprenörer, underentreprenörer, leverantörer och underleverantörer. Den omfattar alla företag i Kitronkoncernen. Kitron har också separata etiska regler för leverantörer, som gäller för alla leverantörer. De etiska reglerna distribueras till alla anställda, och utgör en del av anställningsavtalet för alla fast och tillfälligt anställda, såväl som för styrelseledamöter och valda funktionärer. Kitrons etiska regler skall också bifogas leverantörskontrakt. Etiskt engagemang Etiskt ställningstagande Kitron skall följa gällande lagar och förordningar, respektera de mänskliga rättigheterna och agera på ett socialt ansvarsfullt sätt. Kitrons verksamhet, såväl i affärer som internt, bedrivs med en hög nivå av integritet och med en tydlig ambition att Kitron skall vara ett socialt ansvarstagande företag som agerar etiskt och i enlighet med lagstiftning i alla aspekter av vår värdekedja. Värderingar Beteendet hos all Kitrons personal skall präglas av våra fem värderingar: Tillförlitlighet: Man kan lita på oss, vi är en tillförlitlig och trovärdig affärspartner och företaget är socialt ansvarstagande. Kreativitet: Vi strävar efter att finna lösningar och vi är proaktiva, en affärspartner som strävar efter att finna lösningar som gynnar både Kitron och dess affärspartners. Positivitet: En positiv arbetsplats, ett företag drivet av kompetens med möjligheter att växa och utvecklas i takt med utvecklingen av vår verksamhet. Engagemang: Alla kan vara med och bidra till arbetet mot framgång, vara en del av laget, och delta i förändringar, projekt och framgångar. Internationellt: Ett skandinaviskt företag med ett tydligt globalt avtryck. 03 Etiska regler

4 Interna relationer Mänskliga rättigheter Alla enheter i Kitron skall hörsamma FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter och Internationella arbetstagarorganisationer konventioner (ILOkonventioner). Kitron skall hörsamma de mänskliga rättigheterna i ILO-konventionerna, särskilt konventionerna om arbetsrätt och om att undvika barnarbete. Kitron skall inte delta i eller stödja någon form av utnyttjande av barnarbete. Om en ung arbetstagare anställs måste detta ske under kontrollerade former och i enlighet med rättsliga krav på säkerhet, arbetstider och vägledning och får inte störa tillämplig obligatorisk skolgång. Kitron motsätter sig diskriminering i alla former, såsom t.ex. på grund av ras, nationalitet, kön, sexuell läggning eller religion. Kitron motsätter sig också alla former av människohandel och köp av sexuella tjänster. Arbetsmiljö Arbetsmiljön i Kitron kännetecknas av öppenhet, kommunikation och respekt för individen. Mångfald och en med avseende på könen balanserad arbetsstyrka ses som en styrka och en fördel. Rimliga villkor som anställningspraxis som följer lokala normer, lagar och kollektivavtal är den grundläggande standarden för alla enheter inom Kitron. Ingen form av diskriminering, trakasserier eller mobbning tolereras. Kitron värderar den kompetens som anställda besitter, och att dela kunskap och information är ett område med prioritet, likaväl som utveckling på arbetet. Kitron erbjuder en arbetsmiljö där det är möjligt att kombinera arbete, karriär, familjeliv och fritid. Hälsa och säkerhet i arbetsmiljön är mycket viktigt för Kitron och skall säkerställas för att tillhandahålla en säker, hälsosam och tillfredsställande arbetsplats. Kitron följer lokala och internationella normer och relevant lagstiftning för att tillhandahålla en sådan miljö. Intressekonflikter Alla anställda förväntas vara lojala mot Kitron och Kitrons intressen. Anställda bör inte delta i finansiella eller affärsmässigt relaterade aktiviteter som skulle kunna skapa intressekonflikter mellan Kitrons intressen och egna personliga, eller en närstående tredje parts, intressen. Närstående tredje part omfattar alla personliga relationer och är inte begränsat till familjemedlemmar. Anställda som kan påverka eller fatta beslut å Kitrons vägnar får därför inte delta i överväganden eller beslutsfattande rörande någon fråga där de eller deras närstående tredje parter har personliga eller ekonomiska intressen. När en chef i denna mening diskvalificeras för ett visst ärende, diskvalificeras också alla underordnade med avseende på samma ärende. All personal skall upplysa sina överordnade om de, direkt eller indirekt, har något substantiellt intresse i någon transaktion som övervägs eller som företaget ingått. 04 Etiska regler

5 Kitrons chefer kan inte inneha aktier hos Kitrons kunder eller Kitrons leverantörer såvida de inte är börsnoterade. Personal som inte har chefsbefattning på Kitron får inneha aktier i börsnoterade företag som har en affärsrelation med Kitron, men måste rapportera sitt innehav till närmast överordnad. Denna skyldighet att informera omfattar inte köp eller ägande av enheter i gemensamma fonder. Besläktade personer kan inte anställas eller väljas in i positioner som är inkompatibla, till exempel så att den ena blir direkt överordnad för den andre, eller där den ena kontrollerar den andres arbete. Alla som är anställda hos Kitron måste själva bedöma om det föreligger några intressekonflikter. Om deras fall är oklart, eller om någon så begär, måste de hänskjuta frågan till sin närmast överordnade. Särskild varsamhet måste iakttas ifråga om leverantörer, kunder och konkurrenter som har anlitat personer som varit anställda hos Kitron under de föregående två åren. Sekretess och tystnadsplikt Kitrons anställda är skyldiga att upprätthålla sekretess i fråga om allt som rör verksamheten och situationer som kan ge obehöriga åtkomst till konfidentiell information. I princip är all information som inte offentliggjorts att betrakta som konfidentiell. Exempel på, men inte begränsade till, konfidentiell information anges nedan: Information om tillverkning och produkter som inte tillkännagivits offentligt Priser, villkor och allt annat innehåll i avtal med kunder och leverantörer Beräkningar och uppskattningar Information som inte är allmänt känd och som skulle kunna inverka märkbart på Kitrons aktier Personlig information om andra som förvärvats i samband med ett uppdrag för Kitron Denna sekretessplikt fortfar att vara i kraft efter det att en anställd vid Kitron har lämnat företaget. Ingen individ kan utnyttja Kitron-specifik information av det slag som angetts ovan i sin egen verksamhet eller i andras tjänst eller anställning. Endast personer som utsetts för ändamålet kan göra offentliga uttalanden å Kitrons vägnar. Insiderhandel Insiderinformation är specifik information som inte är allmänt känd och som sannolikt kommer att ha en märkbar effekt på finansiella instruments pris. Missbruk av insiderinformation, oavsett hur den erhållits, är förbjudet enligt den norska Securities Trading Act ( STA ). Personer som har insiderinformation om Kitron eller om företag med vilka Kitron har kommersiella förbindelser måste avstå från att handla med aktier eller ge råd om aktier i Kitron eller dessa företag. I övrigt hänvisas till bestämmelserna om insiderhandel i STA och regler om anmälan i norska Public Limited Companies Act Primära insiders omfattas av de insiderförordningarna som anammats av Kitron i Kitrons insidermanual. Finansiell rapportering, redovisning och information All finansiell information om Kitron och Kitrons tillgångar och skulder skall kommuniceras och rapporteras, internt och externt, på ett exakt och korrekt sätt. 05 Etiska regler

6 Alla räkenskapsuppgifter måste vara korrekta, registrerade och reproduceras i enlighet med gällande normer, lagar och förordningar. Som ett företag noterat på norska börsen är Kitron skyldigt att tillhandahålla en fullständig, rättvisande, korrekt och begriplig redovisning av regelbundna finansiella rapporter, andra dokument ingivna till tillämpliga tillsynsmyndigheter och organ samt tillhandahålla andra offentliga kommunikationer. Inga falska, vilseledande eller konstgjorda poster får föras in i Kitrons böcker eller register. Alla anställda vid Kitron måste vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att Kitron upprättar och underhåller bokföringen och att register och dokument återspeglar exakt och rimligt detaljerat alla transaktioner som rör Kitron och Kitrons tillgångar. Ingen information får döljas från interna eller externa finansiella revisorer. För kundrevisioner respekterar Kitron avtalsenliga förpliktelser. Affärsmässig hållning Handel på lika villkor och antitrustlagstiftning Kitron kommer att konkurrera på ett respektabelt och etiskt ansvarsfullt sätt inom ramen för antitrustlagstiftning och relevanta konkurrensförordningar i de marknader där Kitron är verksam. Kunder Alla kunder skall behandlas med respekt och integritet. Kitron skall följa kundernas specifika krav avseende budgivning när sådana processer förekommer. Leverantörer Leverantörer skall behandlas rätt och riktigt i alla interaktioner med Kitron. Kitron har utvecklat separata etiska regler för leverantörer, vilken gäller de som är leverantörer till Kitron. Kitron har en riskbaserad strategi vid utvärdering och revision av leverantörer, där uppmärksamheten fokuseras på var risken är störst att Kitrons krav inte kommer att tillmötesgås. Korruption Kitron motsätter sig varje form av korruption och strävar efter att förhindra korruption i, och som ett resultat av, Kitrons affärsverksamhet. Det är förbjudet för Kitrons anställda att lova, ta emot eller ge ett erbjudande som skulle ge en otillbörlig fördel till någondera part i samband med ett uppdrag, oavsett slag, med någon motpart. Detta avser både offentliga tjänstemän och privata kommersiella motparter. Bestickning Som bestickning betraktas att lova, erbjuda, ge eller auktorisera erbjudandet eller givandet av pengar eller något av värde till en offentlig tjänsteman eller en offentligt anställd antingen direkt eller genom 06 Etiska regler

7 mellanhand för att säkra en otillbörlig fördel. Något av värde anger i detta fall klart och tydligt att förutom monetära betalningar innefattas i förbudet tjänster, varor och andra icke-kontanta fördelar, som till exempel att betala för tjänster till familjemedlem eller tillhandahålla vissa varor. Direkta och indirekta betalningar är i lika grad förbjudna. Således är betalningar till offentliga tjänstemän som görs via mellanhänder, såsom konsulter och agenter, förbjudna, lika väl som betalningar till nära släktingar. Smörjande betalningar En smörjande betalning är en liten betalning för att säkra eller påskynda myndigheters rutinmässiga åtgärder man har laglig rätt till, såsom för utfärdandet av en licens för att göra affärer, handläggning av ett visum, tillhandahålla polisskydd, säkra handläggning av post eller liknande. Kitron förbjuder smörjande betalningar. Kitrons förbud mot smörjande betalningar gäller inte situationer i vilka Kitrons personal måste göra en betalning för att undvika en allvarlig nödsituation av medicinsk karaktär eller gällande säkerhet. I en sådan situation måste godkännande inhämtas från personens chef eller den etiska kommittén. Gåvor och gästfrihet Ingen får acceptera, vare sig för egen eller annans räkning, gåvor, arvoden, tjänster eller andra förmåner som skulle kunna påverka hur den utför sina uppgifter, eller som givaren har till avsikt skall utgöra ett sådant inflytande. Ovanstående utesluter inte sådant av obetydligt värde som ges bort i marknadsföringssyfte eller allmänna system som är öppna för all Kitrons personal. Invitationer till underhållning eller andra evenemang från befintliga eller potentiella affärskontakter måste betraktas som gåvor (särskilt om evenemangen inte är till gagn för företaget). Försiktighet anmodas därför ifråga om att acceptera inbjudningar utöver vad som är normal affärsmässig gästfrihet. Under förhandlingar bör personal generellt avstå från att acceptera alla erbjudande om gästfrihet. Alla gåvor, gästfrihet och andra förmåner, inklusive kostnader och tillbringad tid, måste vara av blygsamt slag. Resor och invitationer Kitron skall betala alla resor och hotellkostnader i anslutning till verksamheten för Kitrons personal. Befintliga eller potentiella affärskontakter till företaget är förbjudna från att betala resor, inkvartering och så vidare. Inte heller tillåts anställda att acceptera sådana förmåner för medföljande personer från Kitrons befintliga eller potentiella affärskontakter. På motsvarande sätt skall Kitron inte betala för affärskontakters resor såvida inte Kitron är avtalsmässigt skyldig att göra det. 07 Etiska regler

8 Sponsring och välgörenhet Sponsring och välgörenhet är normalt tillåtna i Kitron så länge som de hörsammar tillämpliga lagar och förordningar och rör begränsade ekonomiska värden. Grundläggande regler för att aktiviteter rörande sponsring eller välgörenhet skall godkännas är att de är i samklang med våra värderingar, bidrar till förbättrad utveckling för barn och ungdom, inte drivs politiskt eller religiöst och är transparent och tål att offentliggöras. All sådan verksamhet skall godkännas på förhand av tillämplig sitechef på plats och rapporteras till Kitronkoncernens etiska kommitté. Praxis och uppföljning Den anställdes ansvar Varje anställd i Kitron måste se till att han eller hon har nödvändig kunskap om, och utför sina uppgifter enligt kraven i Kitrons etiska regler och tillämpliga lagar och förordningar. Ledningens ansvar Ledningen måste se till att aktiviteter inom dess ansvarsområde utförs i enlighet med Kitrons regler. Ledningen ansvarar också för att kommunicera de etiska reglerna och för att ge vägledning för tolkning och tillämpning av koden. Utbildning All Kitrons personal är skyldig att delta i regelbunden fortbildning i Kitrons etiska regler för att säkerställa att Kitrons etiska värderingar förstås och implementeras på alla nivåer. Rapportera oegentligheter Whistle blowing Alla förhållanden som ger upphov till etiska frågor eller problem som kan innebära ett brott mot rådande förordningar och bestämmelser eller omständigheter som kan orsaka förlust av värde eller rykte för Kitron bör tas upp med den anställdes närmast överordnade. Personal från Kitron som tror de har erbjudits mutor eller blivit utsatta för otillbörliga påtryckningar eller försök att utöva sådana påtryckningar eller som önskar rapportera eller upplysa om eventuella juridiska och etiska överträdelser, dilemman eller problem bör omedelbart göra det till sin närmast överordnade. Miljöfrågor eller problem som rör säkerheten på arbetsplatser kan rapporteras till relevant representant, HSE-ansvarig och/eller företagshälsovården. Finansiella frågor kan rapporteras till den finansiellt ansvarige. Det åligger alla anställda att rapportera kriminella handlingar och omständigheter där liv eller hälsa kan vara i fara. Rapportering kan ske anonymt, men öppen rapportering främjar normalt frågans ändamålsenliga lösning. Den rapporterande personens namn skall förbli konfidentiellt för alla utom mottagaren. Om den anställde inte får något passande gensvar eller reaktion, eller inte är komfortabel med att rapportera saken till den närmast överordnade, uppmuntras den anställde att informera platschefen eller Kitronkoncernens etiska kommitté. Ordföranden för den etiska kommittén är den första kontaktpunkten. 08 Etiska regler

9 Hörsamhet och konsekvenser av överträdelser Överträdelser av de etiska reglerna godtas inte. Rutiner, praxis eller beteenden som inte är förenliga med denna manual skall omedelbart upphöra. Medvetna eller upprepade överträdelser från anställda av denna policy kommer att leda till, i enlighet med lokala legala krav, att anställningsförhållandet kommer att omprövas. Det kan, efter en tillbörlig undersökning och uppföljning, leda till att anställningen avslutas. Överträdelser av denna policys principer från våra motparter såsom kunder, leverantörer, entreprenörer, underleverantörer, underentreprenörer eller andra intressenter kommer per definition att leda till en undersökning av situationen och att affärsrelationen med Kitron kommer att omprövas och eventuellt avslutas. Etiska kommittén Kitron har en etisk kommitté vars syfte är att säkerställa att Kitron har fokus på en hög nivå gällande frågor relaterade till etik och bekämpning av korruption och en gemensam förståelse och praxis när det gäller hur man bäst hanterar och följer upp ärenden av sådana slag. För det första ansvarar den för policydokumentet i sig och granskar och uppdaterar de etiska reglerna. För det andra är kommittén en rådgivande nämnd för chefer och anställda i koncernen när det rör etiska dilemman och svåra gränsfall. Anställda i Kitron bör, när tvivel föreligger, rådfråga närmast överordnade eller Kitronkoncernens etiska kommitté. Det ligger också inom kommitténs huvudsakliga ansvarsområde att regelbundet genomföra etiska kontroller främst inriktade på korruptionsbekämpning. Den etiska kommittén möts efter behov, dock minst tre gånger per år. I den etiska kommittén ingår: COO, CFO, Personaldirektören och sälj och marknadsdirektören. Ordförande för den etiska kommittén rapporterar till CMT (Kitrons Corporate Management Team) som i sin tur rapporterar till styrelsen för Kitron ASA. De etiska reglerna är föremål för revidering åtminstone vartannat år. Dag Songedal CEO Tuomo Lähdesmäki Styrelsens ordförande 09 Etiska regler

10 Your ambition. Our passion. Kitron ASA Olav Brunborgs vei 4 P.O. BOX 97 NO-1375 Billingstad Norway All rights reserved - August 2014

Policy mot korruption. Your ambition. Our passion.

Policy mot korruption. Your ambition. Our passion. Policy mot korruption Your ambition. Our passion. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Etiska regler...3 3. Etiska kommittén...3 4. Riskanalys, uppföljning, ansvar och rapportering...3 4.1. Riskanalys

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Etiska regler för leverantörer. Your ambition. Our passion.

Etiska regler för leverantörer. Your ambition. Our passion. Etiska regler för leverantörer Your ambition. Our passion. Innehållsförteckning Allmänna krav...3 1. Arbetstagares rättigheter...3 1.1. Fritt vald anställning...3 1.2. Undvikande av barnarbete...3 1.3.

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Innehållsförteckning 1. Inledning till antikorruption 4 2. Sammanfattning 7 3. Grundläggande krav 8 4. Förväntat beteende 8 4.1 Viktiga principer 8 4.2 Definitionen

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer