Etiska regler. Your ambition. Our passion.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etiska regler. Your ambition. Our passion."

Transkript

1 Etiska regler Your ambition. Our passion.

2 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Målsättning... 3 Omfattning... 3 Etiskt engagemang... 3 Etiskt ställningstagande... 3 Värderingar... 3 Interna relationer... 4 Mänskliga rättigheter... 4 Arbetsmiljö... 4 Intressekonflikter... 4 Sekretess och tystnadsplikt... 5 Insiderhandel... 5 Finansiell rapportering, redovisning och information... 5 Affärsmässig hållning... 6 Handel på lika villkor och antitrustlagstiftning... 6 Kunder... 6 Leverantörer... 6 Korruption... 6 Bestickning... 6 Smörjande betalningar... 7 Gåvor och gästfrihet... 7 Resor och invitationer... 7 Sponsring och välgörenhet... 8 Praxis och uppföljning... 8 Den anställdes ansvar... 8 Ledningens ansvar... 8 Utbildning... 8 Rapportera oegentligheter Whistle blowing... 8 Hörsamhet och konsekvenser av överträdelser... 9 Etiska kommittén Etiska regler

3 Introduktion Målsättning Kitrons etiska regler presenterar Kitrons åtagande och engagemang för etisk affärsverksamhet och beskriver de normer och krav som Kitrons anställda måste följa i sitt arbete. De etiska reglerna tillhandahåller en ram för att säkerställa att Kitron följer relevant lokal och internationell lagstiftning, agerar i enlighet med företagets interna policy och värderingar och stöder FN:s initiativ för mänskliga rättigheter, barns rättigheter och arbetskraftskonventioner. De etiska reglerna kompletteras av Kitrons policy mot korruption, vilken beskriver och förklarar Kitrons krav för korrekt uppträdande i verksamheten med avseende på korruptionsbekämpning. Omfattning Denna policy gäller alla Kitrons styrelseledamöter, valda funktionärer, fast och tillfälligt anställda, inhyrd personal, konsulter och ombud som agerar i Kitron eller på Kitrons vägnar. Policyn gäller även alla entreprenörer, underentreprenörer, leverantörer och underleverantörer. Den omfattar alla företag i Kitronkoncernen. Kitron har också separata etiska regler för leverantörer, som gäller för alla leverantörer. De etiska reglerna distribueras till alla anställda, och utgör en del av anställningsavtalet för alla fast och tillfälligt anställda, såväl som för styrelseledamöter och valda funktionärer. Kitrons etiska regler skall också bifogas leverantörskontrakt. Etiskt engagemang Etiskt ställningstagande Kitron skall följa gällande lagar och förordningar, respektera de mänskliga rättigheterna och agera på ett socialt ansvarsfullt sätt. Kitrons verksamhet, såväl i affärer som internt, bedrivs med en hög nivå av integritet och med en tydlig ambition att Kitron skall vara ett socialt ansvarstagande företag som agerar etiskt och i enlighet med lagstiftning i alla aspekter av vår värdekedja. Värderingar Beteendet hos all Kitrons personal skall präglas av våra fem värderingar: Tillförlitlighet: Man kan lita på oss, vi är en tillförlitlig och trovärdig affärspartner och företaget är socialt ansvarstagande. Kreativitet: Vi strävar efter att finna lösningar och vi är proaktiva, en affärspartner som strävar efter att finna lösningar som gynnar både Kitron och dess affärspartners. Positivitet: En positiv arbetsplats, ett företag drivet av kompetens med möjligheter att växa och utvecklas i takt med utvecklingen av vår verksamhet. Engagemang: Alla kan vara med och bidra till arbetet mot framgång, vara en del av laget, och delta i förändringar, projekt och framgångar. Internationellt: Ett skandinaviskt företag med ett tydligt globalt avtryck. 03 Etiska regler

4 Interna relationer Mänskliga rättigheter Alla enheter i Kitron skall hörsamma FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter och Internationella arbetstagarorganisationer konventioner (ILOkonventioner). Kitron skall hörsamma de mänskliga rättigheterna i ILO-konventionerna, särskilt konventionerna om arbetsrätt och om att undvika barnarbete. Kitron skall inte delta i eller stödja någon form av utnyttjande av barnarbete. Om en ung arbetstagare anställs måste detta ske under kontrollerade former och i enlighet med rättsliga krav på säkerhet, arbetstider och vägledning och får inte störa tillämplig obligatorisk skolgång. Kitron motsätter sig diskriminering i alla former, såsom t.ex. på grund av ras, nationalitet, kön, sexuell läggning eller religion. Kitron motsätter sig också alla former av människohandel och köp av sexuella tjänster. Arbetsmiljö Arbetsmiljön i Kitron kännetecknas av öppenhet, kommunikation och respekt för individen. Mångfald och en med avseende på könen balanserad arbetsstyrka ses som en styrka och en fördel. Rimliga villkor som anställningspraxis som följer lokala normer, lagar och kollektivavtal är den grundläggande standarden för alla enheter inom Kitron. Ingen form av diskriminering, trakasserier eller mobbning tolereras. Kitron värderar den kompetens som anställda besitter, och att dela kunskap och information är ett område med prioritet, likaväl som utveckling på arbetet. Kitron erbjuder en arbetsmiljö där det är möjligt att kombinera arbete, karriär, familjeliv och fritid. Hälsa och säkerhet i arbetsmiljön är mycket viktigt för Kitron och skall säkerställas för att tillhandahålla en säker, hälsosam och tillfredsställande arbetsplats. Kitron följer lokala och internationella normer och relevant lagstiftning för att tillhandahålla en sådan miljö. Intressekonflikter Alla anställda förväntas vara lojala mot Kitron och Kitrons intressen. Anställda bör inte delta i finansiella eller affärsmässigt relaterade aktiviteter som skulle kunna skapa intressekonflikter mellan Kitrons intressen och egna personliga, eller en närstående tredje parts, intressen. Närstående tredje part omfattar alla personliga relationer och är inte begränsat till familjemedlemmar. Anställda som kan påverka eller fatta beslut å Kitrons vägnar får därför inte delta i överväganden eller beslutsfattande rörande någon fråga där de eller deras närstående tredje parter har personliga eller ekonomiska intressen. När en chef i denna mening diskvalificeras för ett visst ärende, diskvalificeras också alla underordnade med avseende på samma ärende. All personal skall upplysa sina överordnade om de, direkt eller indirekt, har något substantiellt intresse i någon transaktion som övervägs eller som företaget ingått. 04 Etiska regler

5 Kitrons chefer kan inte inneha aktier hos Kitrons kunder eller Kitrons leverantörer såvida de inte är börsnoterade. Personal som inte har chefsbefattning på Kitron får inneha aktier i börsnoterade företag som har en affärsrelation med Kitron, men måste rapportera sitt innehav till närmast överordnad. Denna skyldighet att informera omfattar inte köp eller ägande av enheter i gemensamma fonder. Besläktade personer kan inte anställas eller väljas in i positioner som är inkompatibla, till exempel så att den ena blir direkt överordnad för den andre, eller där den ena kontrollerar den andres arbete. Alla som är anställda hos Kitron måste själva bedöma om det föreligger några intressekonflikter. Om deras fall är oklart, eller om någon så begär, måste de hänskjuta frågan till sin närmast överordnade. Särskild varsamhet måste iakttas ifråga om leverantörer, kunder och konkurrenter som har anlitat personer som varit anställda hos Kitron under de föregående två åren. Sekretess och tystnadsplikt Kitrons anställda är skyldiga att upprätthålla sekretess i fråga om allt som rör verksamheten och situationer som kan ge obehöriga åtkomst till konfidentiell information. I princip är all information som inte offentliggjorts att betrakta som konfidentiell. Exempel på, men inte begränsade till, konfidentiell information anges nedan: Information om tillverkning och produkter som inte tillkännagivits offentligt Priser, villkor och allt annat innehåll i avtal med kunder och leverantörer Beräkningar och uppskattningar Information som inte är allmänt känd och som skulle kunna inverka märkbart på Kitrons aktier Personlig information om andra som förvärvats i samband med ett uppdrag för Kitron Denna sekretessplikt fortfar att vara i kraft efter det att en anställd vid Kitron har lämnat företaget. Ingen individ kan utnyttja Kitron-specifik information av det slag som angetts ovan i sin egen verksamhet eller i andras tjänst eller anställning. Endast personer som utsetts för ändamålet kan göra offentliga uttalanden å Kitrons vägnar. Insiderhandel Insiderinformation är specifik information som inte är allmänt känd och som sannolikt kommer att ha en märkbar effekt på finansiella instruments pris. Missbruk av insiderinformation, oavsett hur den erhållits, är förbjudet enligt den norska Securities Trading Act ( STA ). Personer som har insiderinformation om Kitron eller om företag med vilka Kitron har kommersiella förbindelser måste avstå från att handla med aktier eller ge råd om aktier i Kitron eller dessa företag. I övrigt hänvisas till bestämmelserna om insiderhandel i STA och regler om anmälan i norska Public Limited Companies Act Primära insiders omfattas av de insiderförordningarna som anammats av Kitron i Kitrons insidermanual. Finansiell rapportering, redovisning och information All finansiell information om Kitron och Kitrons tillgångar och skulder skall kommuniceras och rapporteras, internt och externt, på ett exakt och korrekt sätt. 05 Etiska regler

6 Alla räkenskapsuppgifter måste vara korrekta, registrerade och reproduceras i enlighet med gällande normer, lagar och förordningar. Som ett företag noterat på norska börsen är Kitron skyldigt att tillhandahålla en fullständig, rättvisande, korrekt och begriplig redovisning av regelbundna finansiella rapporter, andra dokument ingivna till tillämpliga tillsynsmyndigheter och organ samt tillhandahålla andra offentliga kommunikationer. Inga falska, vilseledande eller konstgjorda poster får föras in i Kitrons böcker eller register. Alla anställda vid Kitron måste vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att Kitron upprättar och underhåller bokföringen och att register och dokument återspeglar exakt och rimligt detaljerat alla transaktioner som rör Kitron och Kitrons tillgångar. Ingen information får döljas från interna eller externa finansiella revisorer. För kundrevisioner respekterar Kitron avtalsenliga förpliktelser. Affärsmässig hållning Handel på lika villkor och antitrustlagstiftning Kitron kommer att konkurrera på ett respektabelt och etiskt ansvarsfullt sätt inom ramen för antitrustlagstiftning och relevanta konkurrensförordningar i de marknader där Kitron är verksam. Kunder Alla kunder skall behandlas med respekt och integritet. Kitron skall följa kundernas specifika krav avseende budgivning när sådana processer förekommer. Leverantörer Leverantörer skall behandlas rätt och riktigt i alla interaktioner med Kitron. Kitron har utvecklat separata etiska regler för leverantörer, vilken gäller de som är leverantörer till Kitron. Kitron har en riskbaserad strategi vid utvärdering och revision av leverantörer, där uppmärksamheten fokuseras på var risken är störst att Kitrons krav inte kommer att tillmötesgås. Korruption Kitron motsätter sig varje form av korruption och strävar efter att förhindra korruption i, och som ett resultat av, Kitrons affärsverksamhet. Det är förbjudet för Kitrons anställda att lova, ta emot eller ge ett erbjudande som skulle ge en otillbörlig fördel till någondera part i samband med ett uppdrag, oavsett slag, med någon motpart. Detta avser både offentliga tjänstemän och privata kommersiella motparter. Bestickning Som bestickning betraktas att lova, erbjuda, ge eller auktorisera erbjudandet eller givandet av pengar eller något av värde till en offentlig tjänsteman eller en offentligt anställd antingen direkt eller genom 06 Etiska regler

7 mellanhand för att säkra en otillbörlig fördel. Något av värde anger i detta fall klart och tydligt att förutom monetära betalningar innefattas i förbudet tjänster, varor och andra icke-kontanta fördelar, som till exempel att betala för tjänster till familjemedlem eller tillhandahålla vissa varor. Direkta och indirekta betalningar är i lika grad förbjudna. Således är betalningar till offentliga tjänstemän som görs via mellanhänder, såsom konsulter och agenter, förbjudna, lika väl som betalningar till nära släktingar. Smörjande betalningar En smörjande betalning är en liten betalning för att säkra eller påskynda myndigheters rutinmässiga åtgärder man har laglig rätt till, såsom för utfärdandet av en licens för att göra affärer, handläggning av ett visum, tillhandahålla polisskydd, säkra handläggning av post eller liknande. Kitron förbjuder smörjande betalningar. Kitrons förbud mot smörjande betalningar gäller inte situationer i vilka Kitrons personal måste göra en betalning för att undvika en allvarlig nödsituation av medicinsk karaktär eller gällande säkerhet. I en sådan situation måste godkännande inhämtas från personens chef eller den etiska kommittén. Gåvor och gästfrihet Ingen får acceptera, vare sig för egen eller annans räkning, gåvor, arvoden, tjänster eller andra förmåner som skulle kunna påverka hur den utför sina uppgifter, eller som givaren har till avsikt skall utgöra ett sådant inflytande. Ovanstående utesluter inte sådant av obetydligt värde som ges bort i marknadsföringssyfte eller allmänna system som är öppna för all Kitrons personal. Invitationer till underhållning eller andra evenemang från befintliga eller potentiella affärskontakter måste betraktas som gåvor (särskilt om evenemangen inte är till gagn för företaget). Försiktighet anmodas därför ifråga om att acceptera inbjudningar utöver vad som är normal affärsmässig gästfrihet. Under förhandlingar bör personal generellt avstå från att acceptera alla erbjudande om gästfrihet. Alla gåvor, gästfrihet och andra förmåner, inklusive kostnader och tillbringad tid, måste vara av blygsamt slag. Resor och invitationer Kitron skall betala alla resor och hotellkostnader i anslutning till verksamheten för Kitrons personal. Befintliga eller potentiella affärskontakter till företaget är förbjudna från att betala resor, inkvartering och så vidare. Inte heller tillåts anställda att acceptera sådana förmåner för medföljande personer från Kitrons befintliga eller potentiella affärskontakter. På motsvarande sätt skall Kitron inte betala för affärskontakters resor såvida inte Kitron är avtalsmässigt skyldig att göra det. 07 Etiska regler

8 Sponsring och välgörenhet Sponsring och välgörenhet är normalt tillåtna i Kitron så länge som de hörsammar tillämpliga lagar och förordningar och rör begränsade ekonomiska värden. Grundläggande regler för att aktiviteter rörande sponsring eller välgörenhet skall godkännas är att de är i samklang med våra värderingar, bidrar till förbättrad utveckling för barn och ungdom, inte drivs politiskt eller religiöst och är transparent och tål att offentliggöras. All sådan verksamhet skall godkännas på förhand av tillämplig sitechef på plats och rapporteras till Kitronkoncernens etiska kommitté. Praxis och uppföljning Den anställdes ansvar Varje anställd i Kitron måste se till att han eller hon har nödvändig kunskap om, och utför sina uppgifter enligt kraven i Kitrons etiska regler och tillämpliga lagar och förordningar. Ledningens ansvar Ledningen måste se till att aktiviteter inom dess ansvarsområde utförs i enlighet med Kitrons regler. Ledningen ansvarar också för att kommunicera de etiska reglerna och för att ge vägledning för tolkning och tillämpning av koden. Utbildning All Kitrons personal är skyldig att delta i regelbunden fortbildning i Kitrons etiska regler för att säkerställa att Kitrons etiska värderingar förstås och implementeras på alla nivåer. Rapportera oegentligheter Whistle blowing Alla förhållanden som ger upphov till etiska frågor eller problem som kan innebära ett brott mot rådande förordningar och bestämmelser eller omständigheter som kan orsaka förlust av värde eller rykte för Kitron bör tas upp med den anställdes närmast överordnade. Personal från Kitron som tror de har erbjudits mutor eller blivit utsatta för otillbörliga påtryckningar eller försök att utöva sådana påtryckningar eller som önskar rapportera eller upplysa om eventuella juridiska och etiska överträdelser, dilemman eller problem bör omedelbart göra det till sin närmast överordnade. Miljöfrågor eller problem som rör säkerheten på arbetsplatser kan rapporteras till relevant representant, HSE-ansvarig och/eller företagshälsovården. Finansiella frågor kan rapporteras till den finansiellt ansvarige. Det åligger alla anställda att rapportera kriminella handlingar och omständigheter där liv eller hälsa kan vara i fara. Rapportering kan ske anonymt, men öppen rapportering främjar normalt frågans ändamålsenliga lösning. Den rapporterande personens namn skall förbli konfidentiellt för alla utom mottagaren. Om den anställde inte får något passande gensvar eller reaktion, eller inte är komfortabel med att rapportera saken till den närmast överordnade, uppmuntras den anställde att informera platschefen eller Kitronkoncernens etiska kommitté. Ordföranden för den etiska kommittén är den första kontaktpunkten. 08 Etiska regler

9 Hörsamhet och konsekvenser av överträdelser Överträdelser av de etiska reglerna godtas inte. Rutiner, praxis eller beteenden som inte är förenliga med denna manual skall omedelbart upphöra. Medvetna eller upprepade överträdelser från anställda av denna policy kommer att leda till, i enlighet med lokala legala krav, att anställningsförhållandet kommer att omprövas. Det kan, efter en tillbörlig undersökning och uppföljning, leda till att anställningen avslutas. Överträdelser av denna policys principer från våra motparter såsom kunder, leverantörer, entreprenörer, underleverantörer, underentreprenörer eller andra intressenter kommer per definition att leda till en undersökning av situationen och att affärsrelationen med Kitron kommer att omprövas och eventuellt avslutas. Etiska kommittén Kitron har en etisk kommitté vars syfte är att säkerställa att Kitron har fokus på en hög nivå gällande frågor relaterade till etik och bekämpning av korruption och en gemensam förståelse och praxis när det gäller hur man bäst hanterar och följer upp ärenden av sådana slag. För det första ansvarar den för policydokumentet i sig och granskar och uppdaterar de etiska reglerna. För det andra är kommittén en rådgivande nämnd för chefer och anställda i koncernen när det rör etiska dilemman och svåra gränsfall. Anställda i Kitron bör, när tvivel föreligger, rådfråga närmast överordnade eller Kitronkoncernens etiska kommitté. Det ligger också inom kommitténs huvudsakliga ansvarsområde att regelbundet genomföra etiska kontroller främst inriktade på korruptionsbekämpning. Den etiska kommittén möts efter behov, dock minst tre gånger per år. I den etiska kommittén ingår: COO, CFO, Personaldirektören och sälj och marknadsdirektören. Ordförande för den etiska kommittén rapporterar till CMT (Kitrons Corporate Management Team) som i sin tur rapporterar till styrelsen för Kitron ASA. De etiska reglerna är föremål för revidering åtminstone vartannat år. Dag Songedal CEO Tuomo Lähdesmäki Styrelsens ordförande 09 Etiska regler

10 Your ambition. Our passion. Kitron ASA Olav Brunborgs vei 4 P.O. BOX 97 NO-1375 Billingstad Norway All rights reserved - August 2014

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY INTRESSEKONFLIKTSPOLICY Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Översikt... 2 3 Definitioner... 2 4 Process för hantering av intressekonflikter... 3 4.1 Identifiering... 3 4.2 Rapportering... 3 4.3 Bedömning

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Hillerstorp 2015 Code of Conduct Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Innehåll INLEDNING 3 SAMMANFATTNING Social, etisk och miljömässig hållbarhet på Axelent 5 THE SPIRIT OF AXELent 7 AFFÄRSPRINCIPER

Läs mer

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD INNEHÅLL 1 VD HAR ORDET...4 2 VAD STYR VÅRT UPPFÖRANDE...6 2 3 3 UPPFÖRANDE MÄNNISKOR EMELLAN... 10 4 AFFÄRSETIK...14 5 ATT SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR... 18 6 KOMMUNIKATION...

Läs mer

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy Som ledande teknikkonsultföretag har vi ett ansvar gentemot våra intressenter och miljön. För att värna om vår koncerns integritet måste

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER...

IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... Etikpolicy Beslutad av: Datum: Board of Directors of If P&C Insurance Holding Ltd (publ) 2014-11-28 Board of Directors of If P&C Insurance Ltd (publ) 2014-12-02 Board of Directors of If P&C Insurance Company

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one.

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one. Sid 1 (11) Uppförandekod BSCI 2.3-11/09 Sid 2 (11) Uppförandekod 1 Bakgrund I enlighet med ILO:s konventioner, FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barns rättigheter

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Våra ansvarsprinciper

Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Meddelande från vår koncernchef Jean-Pascal Tricoire, Chairman of the Management Board och CEO Vårt företag har ständigt kontakt med olika intressenter runtom

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen Stockholm, 2015-05-08 koncernen Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har vi affärsrelationer med idag,

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik up p le fö ve r lic r an a en n de st tö ko ag re d ar r o fö e ch r Innehåll 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik Bakgrund Carlsberg-gruppens uppförandekod

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Uppförandekod VIKING LINE UPPFÖRANDEKOD 1

Uppförandekod VIKING LINE UPPFÖRANDEKOD 1 Uppförandekod 1 Etiska regler och riktlinjer för Viking Line koncernen Koncernen Viking Line strävar efter att agera ansvarsfullt i de länder och de sammanhang där koncernen är verksam. Det betyder bland

Läs mer

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions 2 Uppförandekod Denna version av uppförandekoden är en sammanfattning av vår uppförandekod. Den distribueras till alla medarbetare.

Läs mer

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio Uppförandekod En sammanställning av de juridiska och etiska normer som tillämpas inom Celesio Vi bryr oss! Information från företagsledningen Vi bryr oss! Celesio är ett ledande internationellt handelsbolag,

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Visitas Etiska regler

Visitas Etiska regler Visitas Etiska regler En växande och dynamisk besöksnäring kräver en god affärsmiljö VISITAS ETISKA REGLER speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar. Grunden för våra medlemmars verksamheter ligger

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Visitas Etiska regler

Visitas Etiska regler Visitas Etiska regler En växande och dynamisk besöksnäring kräver en god affärsmiljö VISITAS ETISKA REGLER speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar. Ledorden är ärlighet och omtanke mot gäster,

Läs mer