Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV"

Transkript

1 Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV

2

3 1 Förord Kompetensutvecklingsfrågorna för de yrkesverksamma inom scen, ton, film och TV var temat för ett seminarium som ägde rum i Göteborg den 26 februari Detta anordnades av Trygghetsrådet TRS, Projektet Scenkraft i Stockholm och Projektet Trappan i Västra Götaland och samlade 80 deltagare från hela landet. Syftet med seminariet var att inventera behoven av kompetensutveckling och att undersöka om det finns intresse för att ta ett samlat grepp för att utveckla insatserna för kompetensutvecklingen på området inom ramen för ett landsomfattande projekt kopplat till den nya programperioden för den Europeiska socialfonden (ESF) för åren I denna dokumentation finns underlaget till och minnesanteckningar från Göteborgsseminariet. Därutöver finns en idéskiss till hur ett sådant branschgemensamt samarbetsprojekt skulle kunna utformas. Efter seminariet har den svenska regeringen lämnat sitt förslag till EU om ett nationellt strukturfondsprogram (ESF). I denna lyfts kulturområdet fram i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Strukturfondsprogrammet kommer nu att beredas inom EU och fastställas senast i början av juli. Först därefter kommer det vara möjligt att göra en projektansökan. Det finns dock anledning att redan nu utveckla tankarna kring hur en sådan ansökan konkret skulle kunna utformas. Denna dokumentation syftar till att utgöra ett av underlagen för sådana diskussioner. Många av intressenterna för ett kommande samarbetsprojekt deltog i seminariet i februari, andra har i andra sammanhang uttalat sitt intresse för ett sådant landsomfattande branschgemensamt kompetensutvecklingsprojekt. Sammantaget uppfattar vi att det finns ett starkt stöd inom branschen för att gå vidare med denna fråga. Stockholm den 27 april 2007 Caroline Söder Anne Charlotte Merhammar Ulla Svedin Trygghetsrådet TRS Projektet Scenkraft Projektet Trappan

4 2

5 3 Innehållsförteckning Sid 1 Förord Sid 4 Idéskiss för samarbetsprojekt Sid 7 Minnesanteckningar från seminarium den 26/ Sid 23 Bakgrund Bilagor Sid 25 Projekt Trappan Sid 30 Projekt Scenkraft Sid 32 Yrkesträning för professionella sångare Sid 34 Trygghetsrådet TRS Sid 35 Deltagare seminarium

6 4 En idéskiss till ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV Arbetsmarknaden för de yrkesverksamma på scen, ton, film och TV-området har under de senaste decennierna präglats av stora förändringar. Den institutionella arbetsmarknaden är utsatt för en stark ekonomisk press i kombination med att det inom denna sker en förskjutning från tillsvidareanställningar till olika former av visstidsanställningar. Samtidigt växer kulturarbetsmarknaden utanför institutionerna. Denna kännetecknas av att den i huvudsak är en renodlad frilansarbetsmarknad där uppdragen ofta har mycket kort varaktighet. Arbetsgivarna/uppdragsgivarna har redan av det skälet svårt att ta ett ansvar för en löpande kompetensutveckling. Konsekvensen blir att de yrkesverksamma, oavsett på vilken del av denna arbetsmarknad där de är verksamma, själva har fått och får bära ett stort ansvar för sin egen kompetensutveckling och yrkesfördjupning. Det finns därigenom en växande spänning mellan en kulturarbetsmarknad, som är starkt beroende av väl rustade personer med en aktuell kompetens, och de yrkesverksammas möjligheter att utvecklas och bredda sin kompetens. Det handlar härvidlag inte bara om bristande resurser utan också om svårigheterna att på en allt mer fragmentiserad arbetsmarknad bygga upp strukturer som kan möta de behov som föreligger av ofta korta och specialiserade utbildningar. Det är mot den bakgrunden man ska se de olika initiativ som tagits för att bygga upp verksamheter på detta område och som redovisades vid seminariet i Göteborg den 26 februari Syftet med seminariet var att inventera behoven av kompetensutveckling och undersöka om det fanns intresse för att ta ett samlat grepp för att skapa ett landsomfattande kompetensutvecklingsprojekt inom ramen för den nya programperioden inom den Europeiska Socialfonden (EFS) för åren Seminariet bekräftade bilden av att det finns ett stort inte tillgodosett kompetensutvecklingsbehov inom branschen och att det även finns ett starkt intresse för att gå vidare med denna fråga. Seminariedeltagarna gav också initiativtagarna till seminariet (Trygghetsrådet TRS, projektet Trappan och projektet Scenkraft) i uppdrag att initiera ett fortsatt beredningsarbete. Den nya programperioden för ESF När seminariet ägde rum fanns ännu begränsad information kring inriktningen av den nya programperioden. Efter seminariet har regeringen lämnat sitt förslag till EU till ett nationellt strukturfondsprogram (ESF) för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Sverige. (Förslaget finns på Svenska ESF-rådets webbplats Av förslaget framgår att regeringen i sin nationella strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning särskilt lyfter fram kulturområdet. I programmet sägs att: Kulturen har betydelse för sysselsättning och entreprenörskap, dynamik, förändringsbenägenhet och rörlighet. Kulturen och upplevelseindustrin bidrar därmed i allt högre grad till Europas tillväxt och sysselsättning. Detta bör beaktas i utarbetandet av de regionala ESF-planerna.

7 5 För den nya programperioden föreslås två programområden. Programområde 1 är inriktat på kompetensutveckling och syftar till att skapa ökade möjligheter till utveckling och omställning i arbetslivet genom att fokusera på två mål: - bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav, samt - bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas. Av särskilt intresse är att man i beskrivningen av detta programområde pekar på möjligheterna till branschvisa projekt. Vidare sägs att i programområde 1 stöds företrädelsevis projekt som omfattar kompetensutvecklingsinsatser för deltagare från flera arbetsplatser med en aktör som projektägare och stödmottagare. Planeringen av kompetensutvecklingsprojektens innehåll kan ske i samverkan med relevanta aktörer från t.ex näringslivet, arbetsmarknadens organisationer, högskolor och universitet samt den sociala ekonomin. När det gäller programområde 2 är målet att genom olika insatser bryta utanförskapet på arbetsmarknaden vilket innebär att målgruppen i första hand är långtidsarbetslösa och andra som står långt från arbetsmarknaden. För projekt inom programområde 2 ska samverkan mellan för projektet relevanta aktörer eftersträvas med en aktör som projektägare och slutlig stödmottagare. Vid prioriteringar av och beslut om projekten inom dessa programområden kommer de åtta regionala strukturfondspartnerskapen spela en central roll. I dessa sitter företrädare för kommuner och landsting i respektive region tillsammans med representanter för arbetsmarknadens organisationer. Enligt regeringens förslag kommer det dock att finnas ett visst utrymme för nationella utlysningar. Det innebär att den nationella myndigheten (Svenska ESF-rådet) efter samråd med ett eller flera strukturfondspartnerskap kan genomföra en nationell utlysning. Urvalskriterierna för nationell utlysning väljs av den förvaltande myndigheten i samråd med minst ett strukturfondspartnerskap. För hela programperioden har EU avsatt 6,2 miljarder kronor till Sverige, därtill kommer den nationella medfinansieringen. När det gäller fördelningen av medel ska merparten enligt regeringens förslag gå till programområde 2. För programområde 1 finns enligt förslaget för hela den sjuåriga programperioden miljoner kronor från EU, de första åren kommer att finnas kring 250 miljoner kronor. Därtill kommer en nationell medfinansiering i samma storleksordning som kommer att garanteras i statsbudgeten. För programområde 2 avsätts för hela programperioden miljoner kronor. Den nationella medfinansieringen kommer till stor del hämtas från Arbetsförmedlingen. Regeringens förslag till strukturfondsprogram kommer nu att beredas inom EU och fastställas senast i juni. Svenska ESF-rådet skriver på sin webbplats att man räknar med att utlysningarna kommer att ske först efter sommaren. Sammanfattningsvis kan konstateras att det bör finnas goda förutsättningar för att bygga ett framtida projekt gentemot den nya programperioden. Det gäller särskilt projekt riktade gentemot programområde 1. Det kan också noteras att när det gäller delmålen om jämställdhet och att motverka diskriminering finns många erfarenheter att bygga vidare på från den nuvarande programperioden.

8 För att skapa ett brett förankrat projekt så finns skäl att fortsätta beredningsarbetet under våren/sommaren även om utlysningarna från ESF-rådet kommer att ske först efter sommaren. 6 Ett branschgemensamt samarbetsprojekt I underlaget till Göteborgsseminariet skisserades ramarna för ett sådant branschgemensamt samarbetsprojekt. Där pekades bland annat på möjligheten att Trygghetsrådet TRS skulle kunna fungera som ett sammanhållande paraply, det vill säga ha rollen som projektägare. Verksamheterna måste dock formas och utvecklas utifrån de behov och förutsättningar som finns inom respektive region. Det innebär att verksamheterna kan se mycket olika ut i respektive självstyrande enheter. De regioner där det finns underlag för regionala kontor med en egen verksamhet är sannolikt Västra Götaland, Stockholm och Skåne. Sådana regionala kontor kan dock utgöra en resurs också för utbildningar och verksamheter i andra delar av landet. I norra Sverige finns till exempel Norrscen som är ett samarbete mellan tre institutionsteatrar. Avgörande för projektets framgång är emellertid att det har en bred förankring inom branschen. I styrelsen för Trygghetsrådet TRS finns parterna på scenkonstens område representerade. För projektet måste dock skapas en särskild styrgrupp där det finns företrädare för alla berörda intressenter. Den ledningsgrupp som finns för projektet Trappan kan därvid fungera som en utgångspunkt eftersom man där har en mycket bred kontaktyta. En svaghet är dock att musikområdet hittills varit svagt företrätt. I det fortsatta beredningsarbetet är en viktig uppgift att inventera och föra en dialog med olika aktörer som kan bli delaktiga i ett sådant samarbetsprojekt. Därvid kan redan nu nedanstående intressentgrupper identifieras: Arbetsgivare En framgångsrik kompetensutveckling förutsätter att både arbetsgivarnas centrala organisationer såsom Svensk Scenkonst och enskilda arbetsgivare i regionerna aktivt deltar i planering och utformningen av verksamheten. I Västra Götaland finns såväl de regionala institutionerna, fria teater- och dansgrupper, SVT, och Film i Väst representerade i styrgruppen. Länsteatrarna i Sverige har nyligen beslutat om ett gemensamt utvecklingsarbete kring kompetensutveckling. Andra arbetsgivarintressenter som bör kunna aktiveras är privatteatrar, musikarrangörer och filmproducenter. Fackliga organisationer De fackliga organisationerna har ett starkt intresse av att bidra till medlemmarnas kompetensutveckling. De organisationer som i första hand är aktuella i detta sammanhang är Teaterförbundet, Symf och Musikerförbundet. Till de fackliga organisationerna finns också upphovsrättsorganisationer knutna som arbetar med yrkesfrämjande verksamheter. De konstnärliga högskolorna De konstnärliga högskolorna och andra utbildningsanordnare har en viktig roll för att stödja kompetensutveckling för yrkesverksamma. De konstnärliga utbildningarna inom Göteborgs

9 Universitet har ett nära samarbete med Trappan och Operahögskolan i Stockholm samarbetar med Yrkesträning för professionella sångare. De konstnärliga högskolor som är aktuella för ett sådant samarbetsprojekt är bland annat Teaterhögskolorna, Musikhögskolorna, Operahögskolan, Danshögskolan, Dramatiska Institutet, Filmhögskolan i Göteborg, K3 vid Malmö Högskola och filmutbildningarna vid Högskolan Väst. Teater-, dans- och musikerallianserna Genom inrättandet av Teateralliansen och Dansalliansen och den i regeringens vårproposition 2007 aviserade Musikeralliansen har tillkommit nya aktörer med uppdrag att bidra till kompetensutvecklingsinsatser inte bara för dem som är anställda i allianserna utan också för andra yrkesverksamma. Även om resurserna för detta är begränsade har dessa en naturlig roll i ett sådant samarbetsprojekt samtidigt som de är angeläget att skapa motsvarande allianser för andra yrkesgrupper inom branschen. Kultursektorns myndigheter Genom svårigheterna för arbetsgivarna inom sektorn att ta ett tillräckligt ansvar för de yrkesverksammas kompetensutveckling får de statliga myndigheterna inom området i viss utsträckning rollen som ställföreträdande arbetsgivare. De myndigheter som i första hand är aktuella är Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden och Svenska Filminstitutet. Kulturarbetsförmedlingen Strukturen på kulturarbetsmarknaden medför att en betydande del av de yrkesverksamma har regelbunden kontakt med arbetsförmedlingen och periodvis uppbär arbetslöshetsersättning. Som ett led i arbetsförmedlingens uppdrag att stärka de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden har Arbetsförmedlingen Kultur en naturlig roll i detta sammanhang. Erfarenheterna från projekten Trappan och Scenkraft visar att ett deltagande i dessa sammanhang har positiva effekter också för andra delar av arbetsförmedlingens verksamhet. Regioner, landsting och kommuner Som framhålls i regeringens förslag till nationell strategi har kulturområdet en viktig roll i de regionala strategierna för sysselsättning och tillväxt. Samtidigt är regionala och lokala organ stora bidragsgivare till olika kulturverksamheter. Därigenom finns en grund för att stödja denna form av kompetensutveckling, vilket redan sker från Västra Götalandsregionen. 7 Många av de intressenter för ett kommande samarbetsprojekt som omnämnts ovan deltog i Göteborgsseminariet i februari, andra har i andra sammanhang uttalat sitt intresse för ett landsomfattande branschgemensamt kompetensutvecklingsprojekt. Sammantaget finns ett starkt stöd inom branschen för att gå vidare med denna fråga.

10 8 Minnesanteckningar från Seminarium om kompetensutveckling inom scen-, ton-, film- och TV-området Folkets Hus, Göteborg 26 februari 2007 Av cirka 300 inbjudna hade över 80 hörsammat kallelsen (se bifogad närvarolista bilaga 5). Seminariet inleds av Ulla Berg Svedin, ordförande Trappan Ulla Svedin hälsade alla välkomna och inledde med att tala om vikten av samarbete och samverkan. Det goda i att ta del av och dela med oss av varandras verksamheter, erfarenheter och kunskaper. Om att intentionen med dagens sammankomst är att se om intresse finns för fortsatt och utvecklat samarbete mellan branschens aktörer, både nationellt och regionalt. Första talare: Bert-Ivan Nilsson, chef för ESF-rådet i Göteborg. Han gav först en bakgrund till ESF-rådets engagemang i Trappanprojektet, som man stöttat ända från starten. Han visade på den gula ESF-skylten som visar att ett projekt stöds med ESF-medel. I talande stund visste han inte mycket om den nya ESF-perioden: ESF-rådet verkar för att stimulera arbetstagare och arbetsgivare i viljan att utveckla regionen. Projekten bygger på engagerade projektledare och anställda. ESF-rådet Göteborg omfattar Västra Götaland och Värmland, men området kommer förmodligen ändras lite rent geografiskt under nästa programperiod. Regionens storlek kommer dock troligen bli densamma som nu. Under den nu avslutade programperioden har man haft 27 anställda på myndigheten. Man har administrerat projekt personer har deltagit i projekten. Sammanlagd summa som använts är: miljarder. Till denna summa har andra instanser kommit in med lika mycket i medfinansiering, vilket innebär att nästan 5,5 miljarder omsatts i samband med dessa projekt. Resultaten är överlag positiva, vilket till stor del beror på engagerade projektägare, medarbetare och deltagare. Den övergripande riktlinjen för den nya programperioden är dels att: - främja kompetensutveckling för redan sysselsatta, dels att: - motverka utanförskap från arbetsmarknaden. Under den nu avslutade programperioden fördelades projektpengar sålunda: 45 % till anställda, 55 % till individer som står utanför arbetsmarknaden. Man tror att under den kommande perioden kommer medel fördelas enligt följande: 35 % till anställda och 65 % till arbetslösa och de som står utanför arbetsmarknaden. Intentionen kommer alltså att vara en större satsning på utanförskap. Man tror vidare att det omsättningsbara beloppet från ESF:s sida under den kommande programperioden kommer att halveras alltså landa på ca. 1,1 miljard för hela programperioden för Västra Götalandsregionen. En fråga ställdes om var han i de ovan nämnda kategorier placerar frilansarna. På det kunde Bert-Ivan inte svara, utan riktade frågan tillbaka till sittande församling, som inte heller hade något självklart svar. Det närmsta vi kom var att frilansarna går in och ut i dessa grupper, och

11 att det är av vikt att de kan göra det, då i våra olika yrkeskategorier allt mellan % är frilansande = visstidsanställda och därmed saknar fast arbetsgivare. Bert-Ivan talade i sammanhanget om vikten av att framhålla att scenkonsten har andra behov av kompetensutveckling, och att vi måste uttrycka våra behov och önskemål sådana de ser ut, då det inte går att sätta in det runda i det fyrkantiga. Han informerade vidare om det kommande strukturfondspartnerskapet som ska börja fungera från 1 juli i år. Fonderna ska kunna gå i varandra med upp till 10 % och man ska kunna blanda t.ex. investeringsprojekt med kompetensutvecklingsprojekt. Nästa talare: Sture Carlsson, Svensk Scenkonst Svensk Scenkonst har 110 anslutna teatrar/musikinstitutioner. Sture inledde med att delge oss hur Svensk Scenkonsts vision avslutas: Att våra medlemmar ges optimala förutsättningar att bedriva scenkonst för alla. Han framhöll medarbetarnas kompetens som A och O för verksamheten hos medlemmarna. Han sa att man märker ett växande intresse för kompetensutvecklingsfrågor hos sina medlemmar. Frilansarnas roll och kompetens är helt avgörande för medlemmarnas överlevnad. Han talade om att andra branscher visar ett ökat intresse för vår genuina branschkunskap, där levande konst kombineras med utvecklingsverksamhet inom t.ex. näringslivet. Han nämnde Lindholmen Volvo som ett centrum för sådana samarbetsprojekt. Han talade om samarbetet med Teaterförbundet där man tillsammans skapade ledarskapsutbildning för kvinnor. Han talade om behovet av chefsutbildning/kompetensutveckling på mellanchefsnivå inom Svensk Scenkonsts område. Han framhöll vikten av att verka tillsammans. Han talade om allianserna och föreslog en utbyggnad av redan befintliga allianser och uppbyggandet av en musikerallians. Han framhöll vikten av att kompetensutveckling inom allianserna skulle vara tillgängliga både för de i alliansen och de utanför. Han talade om att man skulle påverka Kulturrådet för att få resurser till allianserna, så de utan anställning som deltar i kompetensutvecklingskurser i alliansens regi, skulle kunna få kursen betald och dessutom uppbära lön under perioden de går kurs. Han avslutade med att säga att samverkan är nödvändig och att vi träffas här på detta seminarium är ett gott tecken, och att Västra Götaland som region är en hoppingivande och bra förebild. Nästa talare: Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet Anna Carlson pekade på att alla de verksamheter som bjudit in till dagens seminarium tillkommit under 2000-talet. Att omvärlden och andra branscher har haft kompetensutveckling under lång tid, medan scenkonstens behov av kompetensutveckling ökat lavinartat under senare år med ökat antal visstidsanställda. Behovet och kravet har vuxit fram underifrån från de yrkesverksamma. Hon framhöll att individen inte kan lösa kompetensutvecklingsbehovet ensam, utan att det behövs konstruktivt/ekonomiskt stöd och hjälp. Hon hävdade att alla behöver kompetensutveckling. Omvärldsanalysen är viktig relationen till omgivningen avgörande. Har vi hög kompetens som motsvarar omvärldens krav, blir vi bättre yrkesmänniskor och bättre jobbsökare. Viktigt att analysera behov och intresse hos arbetstagare, arbetsgivare och samhälle. Hon ställde frågan: Var finns finansiärerna? 9

12 10 Hon svarade själv att det krävs samarbete mellan alla involverade. Arbetsgivare, yrkesverksammas organisationer, ESF-rådet, Kulturrådet, Konstnärsnämnden, regionerna m.fl. Hon uttryckte vikten av en gemensam plattform som kan jobba för en utveckling och permanentning av kompetensutvecklingen inom scenkonstområdet. Nästa talare: Caroline Söder, Trygghetsrådet TRS TRS är en stiftelse som har runt anslutna organisationer/företag med cirka anställda. Antalet anställda på TRS är 10 personer, vilka arbetar över hela landet. Visionen och utgångspunkten för stiftelsens verksamhet är att alla i arbetsför ålder ska ha ett jobb. Man arbetar med kompetensutveckling för befintligt anställda och arbetsplatsövergripande satsningar. Man stöder Teateralliansen, Trappan, Dansalliansen och Yrkesträning för professionella sångare. Hon talade om att nya strukturer uppstår där våra yrkesgrupper inte riktigt passar in och framhöll åter Bert-Ivans utsago att man kan inte sätta in det runda i det fyrkantiga. Hon avslutade med att säga att TRS gärna, även framgent, spelar en roll i landsomfattande och regionala kompetensutvecklingsprojekt. Nästa talare: Anne Charlotte Merhammar, Projekt Scenkraft och Yrkesträning för professionella sångare (YT) Anne Charlotte började med att tala lite om bakgrunden till projekt Scenkraft. Hon uppdrogs 2005 utreda möjligheten att starta en Stockholms-Trappa i Stockholmsregionen. Det visade sig snart att förutsättningarna var helt olika i de båda regionerna och att en upprepning av Trappanmodellen vare sig var möjlig eller önskvärd, då ESF-projekt ska vara nyskapande. Man beslutade sig för att i stället söka pengar ur Arbetsmarknadsfonden på ESF, vilket godkändes i juli Verksamheten alltså Projekt Scenkraft startade 1 augusti Scenkraft riktar sig enbart till arbetssökande d.v.s. inskrivna vid Arbetsförmedlingen Kultur. Huvudman är Arbetsförmedlingen Kultur Östra regionen. Man vänder sig till alla yrkeskategorier inom scenkonsten. Man har marknadsföring, säljteknik, mental träning och omvärldsanalys på programmet. Det är en 2-fasig utbildning, där man under fas 1 får en praktisk verktygslåda under kurser i grupp, medan man under fas 2 inriktar sig mer på varje individs behov. Del 2 kan därför se väldigt olika ut från individ till individ. Totalt kommer över 100 personer ha deltagit i utbildningen mellan 1 aug 2006 och 1 juli 2007, då verksamheten förmodligen upphör i sin nuvarande form. Ett mål är att få deltagarna att se att de kan använda sin kompetens inom nya områden. (Scenkraft har sedan seminariet fått förlängning t.o.m. 30/11-07 och kommer ta in 20 nya deltagare hösten 2007 Annas kommentar) Så informerade Anne Charlotte även om YT, d.v.s. Yrkesträning för professionella sångare. YT startade 2002 som ett pilotprojekt, efter en nära tioårig kamp ledd av sångaravdelningen inom Teaterförbundet. Första året finansierades projektet med medel från Framtidens Kultur och Teaterförbundet var huvudman. Sedan 2004 är SAMI (Sveriges artisters och musikers intresseorganisation) huvudman och en tårtbitsfinansieringsform har vuxit fram. Kulturrådet, Konstnärsnämnden, SAMI, Arbetsförmedlingen Kultur, TRS, Trappan, Teaterförbundet/TROMB m.fl. har bidragit med olika stora bitar. Arbetsförmedlingen Kultur Östra köper upp kursplatser och upphandlingen sker genom Operahögskolan i Stockholm, som på så sätt också bidrar till projektet.

13 Man startade i Stockholm, då över 70 % av sångarkåren bor i Mälardalen. Efter ett par terminer fick även Göteborg del av verksamheten, som här stöttats av Trappan. Under hösten 2006 spreds verksamheten till Malmö, vilket visat sig mycket uppskattat. För närvarande ligger verksamheten nere, då Arbetsförmedlingen Kultur och SAMI fått förändrad ekonomisk situation och inte kan bidra till ekonomin alls under innevarande år. Kulturrådet har ännu inte gett besked om årets bidrag. (Ärendet togs upp den 12 mars, varvid beslutades att YT tilldelas SEK för innevarande år. YT kommer att återupptas under hösten - Annas kommentar) Anne Charlotte Merhammar har sedan starten varit projektledare för YT och har under dessa år tagit fram ett antal enkäter. Den senaste delades ut till seminariedeltagarna och biläggs detta dokument. Här kan man se hur viktig Yrkesträningen är för en stor del av, framför allt, de frilansande yrkesverksamma på sångarsidan. Anna Söderbäck är sedan hösten 2006 projektledare för YT Efter en kort paus talade Ulla Berg Svedin, ordförande Trappan Ulla informerade kort om bakgrunden till Trappan-projektet. TRS startade förebyggande verksamhet som inleddes med pilotprojekt för att ta fram en modell för kompetensutveckling på scenområdet. Pilotteatrar var Folkteatern i Göteborg och Stockholms Stadsteater. Frilansarna runt om i landet reagerade och tyckte att det var orättvist att endast institutionernas anställda skulle erbjudas denna möjlighet och ställde frågan vem som skulle ta ansvar för visstidsanställdas kompetensutveckling. Ulla Svedin, ledamot i Teaterförbundets styrelse, samlade 2002 företrädare för hela branschen i Västra Götalandsregionen. Dessa bildade en styrgrupp som via Teaterförbundet sökte och fick medel från Västra Götalandsregionens kulturnämnd, för att göra en förstudie, där man undersökte behov hos arbetstagarna, arbetsgivarna, konstnärliga högskolorna, frigrupperna, institutioner och Arbetsförmedlingen Kultur. Teaterförbundet gick in med ett litet bidrag. Man utredde vidare med stöd från ESF-rådet och byggde så med ESF-medel under våren 2004 upp verksamheten, med sikte på ett treårigt pilotprojekt som startade i september 2004 och avslutas 31 juni Projektet har utvärderats kontinuerligt både specifikt ur genus/jämställdhetsperspektiv och verksamheten som helhet. En utvärdering av de två första åren delgavs seminariedeltagarna och finns tillsammans med övriga rapporter på Nästa talare: Johnny Nilsson, vice ordförande Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen Johnny berättar hur han, sittandes i ledningen för Film i Väst, började fundera på hur man ska dra till sig och behålla kompetent personal inom regionen. Han diskuterade kompetensutveckling med Ulla Svedin främst ur arbetsgivarnas synvinkel. De kom till en början inte alls överens, men det stod ganska snart klart att båda sidor såg behovet av kompetensutveckling som oerhört stort. Johnny upplevde att det var vattentäta skott och rådde en stor okunskap om olika kompetenser arbetsgivarna emellan. Han såg att behovet var stort att träffas över gränser först utifrån arbetsgivarperspektiv. Så småningom började samarbetet utvecklas och Johnny framhåller vikten av att det finns kompetent personal inom alla yrkeskategorier och inom alla branschens olika delar, både på arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Att man har spetskompetens inom 11

14 12 regionen för att kunna erbjuda det bästa. Att man arbetar för hela frilanskåren och tryggar försörjningen för konstnärerna i regionen. Han uttalade Västra Götalands kulturpolitiska vision: Ett rikt kulturliv i hela regionen. Man jobbar för att uppfylla denna, men har en del vita fläckar på kartan, där ingen nås av musik, författare, teater eller dylikt. Man strävar mot att alla delar av regionen ska nås av GöteborgsOperans och Göteborgssymfonikernas utbud, så alla invånare och skattebetalare får del av den stora ekonomiska satsning som regionen gör på dessa institutioner. Man satsar även stort på Film i Väst. Att många får möjlighet att ta del av regionens stora satsningar, är enligt Johnny en demokratisk fråga i sig. Väsentligt är också att kulturarbetarna i regionen känner att det finns arbetstillfällen för dem i regionen. Man ökar antal arbetstillfällen för kulturarbetarna, samtidigt som man erbjuder bra upplevelser i hela regionen bl.a. genom olika politikerdirektiv. Man har gett öronmärkta pengar till bildningsförbunden, för regional professionell kulturverksamhet. Folkets Hus och bygdegårdarna har tilldelats 1 milj. för att anordna professionell regional kulturverksamhet. Frö att få en professionell kulturverksamhet i hela regionen, krävs bl.a. att man utvecklar och bygger om scenerna runt om i regionen. Ofta saknas en så fundamental sak som tillräckligt med ström. Man arbetar för att öka förståelsen för kultur i buskarna. Han hävdade att kultur är viktigt för tillväxt men också för demokrati. Att ge människor ordet att skapa debatt via kultur och kulturarbetare. Att det är av ren självbevarelsedrift som en region bör se till att ha bra kulturarbetare med spetskompetens. Regionen har en långsiktig strategi för ett rikt kulturliv. Han framhöll vikten av mötet mellan humaniora och naturvetenskap. Näringslivet behöver kompetenta kulturarbetare. Det händer saker i mötet mellan dessa. Han slutade med att säga att man från Kulturnämndens och Regionutvecklingsnämndens sida vill fortsätta stödja Trappans verksamhet. Ulla sa emellan talarna att ju mer man delar med sig desto mer får man. Ca människor har hittills deltagit i Trappans verksamhet. Hela regionens kulturliv har fått ett lyft genom intresset som väckts och genom den kompetensutveckling som genomförts bland regionens kulturutövare. Nästa talare: Gugge Sandström, VD Folkteatern, ingår i Trappans ledningsgrupp Gugge berättade om tidigare kompetensutvecklingsförsök i regionen. I mitten av 90-talet hade man kompetensutveckling organiserad genom utbyte mellan de 7 större teatrarna i region Västsverige. Verksamheten dog ut för att det var svårt att dra runt den. Krävs en organisation med en professionell grupp anställda, som hjälper till att hålla kompetensutvecklingen igång. Han hävdade att teatrarna har lättare att tillfredställa kompetensutvecklingsavtalet på individnivå om samarbete sker på professionell basis. Han tog upp frilansbranschens behov av kompetensutveckling för att håll sig i form, att ha möjlighet att träffa andra yrkesverksamma och utvecklas vidare. Framhöll vikten av kompetensutveckling för regionens frilansare, så dessa vill verka och bo i regionen, så arbetsgivarna inte behöver ta all personal från Stockholm respektive övriga Europa. Han påminde om att det finns minst 80 yrkesområden inom scenkonstområdet och frågade sig hur många de egentligen är. Han sa att Trappan ser över branschgränser och breddar sitt utbud efterhand. Trappans ledningsgrupp är en mötesplats för en idémässig diskussion. Ett forum

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Sammanfattning - Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat KulturKraft Syds grundläggande idé har varit att undersöka

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-9856 Ansökan avser tiden 070701-071231. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 2 svensk scenkonst Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Innehåll VD har ordet 4 Arbetsgivarfrågor 6 Branschens förutsättningar

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE 3 INNEHÅLL Förord 1 Sammanfattning 7 2 Kulturpolitikens betydelse för entreprenörskap inom kulturområdet 8 3 Entreprenörskap och företagande

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Utvärderingsrapport nr III juni 2006 av: Lisa Lindén på uppdrag av Trappan Förord Trappanprojektet har under fyra terminer erbjudit en möjlighet för alla

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden

Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden Sollentuna 22-23 september 2011 2011-10-04 Andreas Sävenstrand, SPeL Innehåll INNEHÅLL... 2 INLEDNING ÅSA LINDH...

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer