,&nsredovisning. Iiir. BosrADSRArrsronnNrNcrN odtnslund DJURSHOLM. AR 2ol4. sryreisen FAR HAIMED AvLA[fi{A ARsRtrDovtsNtr\c FOR R ikrnsxapsaret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",&nsredovisning. Iiir. BosrADSRArrsronnNrNcrN odtnslund DJURSHOLM. AR 2ol4. sryreisen FAR HAIMED AvLA[fi{A ARsRtrDovtsNtr\c FOR R ikrnsxapsaret"

Transkript

1 ,&nsredovisning Iiir BosrADSRArrsronnNrNcrN odtnslund DJURSHOLM Ory. nr 'l AR 2ol4 sryreisen FAR HAIMED AvLA[fi{A ARsRtrDovtsNtr\c FOR R ikrnsxapsaret 2r+1-r r2-3r- Inneh6ll - f'brvaltningsbedttelse - resultatriiloingar - balansriikn ingar - stiillda sekerheter och ansvaislifbindelser - tillf,ggsupplysningar - undersktifrer

2 Bost:rdsriittsftireningen Oditrslund Djursholm FORVALTNINGSBERATTELSE Verksamheten Allm:int om verksamhcten Fdreningen hartill andamil att Ii:tmja medlemnamas ekonomiska intressen genom ait i fiireningens hus upplata bostadslagenheter och lokaler under n],ttjanderatt och uran tidsbegrainsning. llpphtelsen fir aven omfatta mark som ligger i anslutning lill liireningens hus, om marken skall anv;ind;s som komplement tiil bostadsiagenhet. F6ren ingen registremdes I r. Nuvarande ekonomiska plan regi strerades I 994- r r -24 och nuva-rande stadgar registrerades hos Bolagsverker. Fi,reningen riger och ltj altar lastigheten: Odinslund 16, Danderyds kommun. Vendevagen 9D,9E, t ld,l 1E & Henrik palmes ali6 I3A-C Styrelsen fram till ordirarie ftir ningsstamma den t4 maj 21,1 Carl R Nystrijrn Karen Hansen Christer Brandt Curt Egerot Jan Ake Magnuson Ordftirande Sekrclerare Ledamot Ledamot Ledamot Styrelsen frin O/dine e: Chr;ster Brandt Karcn l{ansen Curl Egerot Jan Ake Magnuson RolfNordstriim Carl RNystrdm Firmatecknare: ordinsrie ftireningsstiimma den l.t maj 21,1 Ordltirande Seketerare Ledamot I-edamot Ledamot Ledamot Firman tecknas av stwelsen Fi-mdn recknd\ trfi i 'itr(ning d\ led"mjlerr". Revisorer Skeppargatans Revisionsbyra MichaelChristlansson Auktoriserad revisor Supplelrnt: Johan Engdahl Auktoriserad revisor Valberedning Madeleine Alrutz Car[-Evert Jonsson -.-i DBfr

3 ilirj 6/tt Bostadsrettsldrening n Odinslund Djursholm Ordinarie fijreningsstammaa h6l1s den I 4 maj 2 I 4. llxfa fiirenjngsst:inrma rdrande stadgeendring om andrahandsupputelse hdlls den 26 novembcr 214. S[,rclsen har haft kontinuerlig kontakt i flera Itireringsangelagenleter och avhellit nio p.otokollftirda slyrelsemiiten under verksamlebaret. Hdsnndte med inlormation fijr medlemmama hijlls den 26 november 214. Darutdver har en skiftlig medlemsinfomation delats ur under erct. Maite med husombuden agde rum den I oktober 214. Fastighelen l astighetsbeteckning: Odinsiund 16, Dalderyds konxnun. Nybyggnadsar och vardear iir Taxcdngsvardel Varav bygg1aderi Arcts I6re8. ar 1 I Fastigheten Ar firllvairdesfiirstikad hos Allians ft;rsiikring. Tomtarealen uppgar till kvm. Toral bolta tu 6 15 kvm. L:igenhctsfiirdelning (vtor) 6 7 kvm 8-9 kvm 9'1 kvm kvm

4 Bostadsriitts{breningen Odinslund Djursholm 1rc Fdrvalttring Den ekonomiska liirvaltningen har pa uppdrag av styrelsen handlagts A3, som :i\,cn har upprater fbrslagtill ersredovisning och budget. av Osterakers Ilosladsr:itlslbrvallning Den tehiska fitr',almingen har adminisrremts av srlrelsen. Fdreningen ar medlem i Bostadsrattema. Avtal med leverantiirer Teknisk lirrvaltning Fastighetssk6tsel Stadning Ma*skdtsel Sndrdjning Hissal.,tal Kabel-TV E1 Sophamhing Underhell tvaturuga VZfme-prognossystem Lagenhetsftirteckning Ekonomisk ftirvaltning BRF Styrelsen CFAB, Cib, Fdlvaltning AB Cleaning Queen AijaFreimane Daflderyds Tradgerdsservice AB Hissguppen AB Transit Kabel-Tv AB E.On AB & Elverket Vallentuna El AB VvK AB Danderyds kommun Sita Sverige AB Electrolux e-gain sterekers Bostadsrahliirvaltning AB Osterekers Bostadsrattsf irrvaltning AB Firrenitrgens ekonomi Styrelsen arbetar enligt en sjalvkosinadsprincip dar fiireningens intaikter b6r tacka tue olika sone6 kostnadel; ddlikostnader, kapitalkostnader och slitagekostnader. Dirtkostnader ar kostnader som kan harrijms till ltirenings drift som t ex.epararioner! uppvamming, extema!anster, inkdpta material och styrelsearvoden. Kdpitalkastnddet bester dels av rantor fran fij.eningens lan, dels av ldpande amorteringar. slilagekostnader er den del av kommande underherlskostnader som arets innehavare har gett upphov ti. Dessa beraknas i underhallsplanen och avspeglas i firreningens arliga avsafining rill reserv fijr liamtida fastighetsunderhal1. I nedanstaende berakning inger inte avskivningskostnader da der slitage avskrivningama ska motsvara redan tas hilnsyn till genom slitagekostnader. tkr Intekter Driftkostnader Kapitalkostnader i U ', l t7t I I /-\ I.('u, TTfi

5 AJ BI Bostadsrittsftreningen Odinslund Djursholm $97 lntlikter Arsavgifter Hyresintiikter dvriga int?tker Kapitalint?ikter Summa Tkr ll 5 11 Kostnader Fastighetssk6tsel Reparation/underhafl Tarebundna kostnader o\,tiga driftkostnader Fastighetsavgift 6vr.ft irvlrtirelsekostn. Avski!ring Kapitalkostnader Summa Tkr r Viisetrtliga hlndelser under och efter rekenskrpseret De stora atgsrdema under 214 har varit takmahing och instalration av Bauer reningssystern (vatten/viirme). Melning av samtliga tak utfilrdes under sominaxen av DM Tak. Det fren Bauer inkopta rcdngssystemet renar bede ddcksvattnet och vattnet i vzfmesystemet. Det senare ger en bathe gonomstrdmning och hijjer dverftjdngsfakom i varmesystemet, vilket bdr ge lagre uppva.mningskostnadermen ocksa IAge underhellskostnader. Pe vzlrmesidan har fiireningen instarlerat ett prognossystem, ecaiq som fr. iformation om vadret {iir konrmande fem dagar ochjuste.ar vermebehovet hrrefter. Efter intrimning, som bedknas paga ftrrsta halvdeled 2I5, Erv?intas systemet ge jamnare inomhustemperaturer ocks6 vid?indringar i vaderleken, liksom en rnindre kostnadsbesparing. Under 213 justerades driineringen runt de sju hushoppama. Fem uteplatser, diir d*ine ngen berd$,lades om 214.

6 BostadsrAttsf6reningen Odinslund Diurshotm Under sommaren mdlades linjema till samtliga utorrrhusparkeringar om. l alrutom l6pande tradgiirdssk6lsel har borftagning av gamla stubbar skett, likom viss nyplantering. Under h6sten utfijrdes den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, som pavisade bede smutsiga ventilationskanaler och bristl':ill igheter i ventilationssystemet. WK koomer att rengaira samtliga ventilarionskanaler och s61la in flidena enligt normerade vrirden. A$etet konrmer att utliiras under februari och mals 215. Styrelsen kommer att infordra anbud pe lvefining av fasader med planerai genomijrande sommaren 215. Den slom tvattrnaskinen och torktumlarcn har bytts ut och nya installerats ;januari 215. Samiliga maskiner fran 1995 ar damed utblrta. Arsavgiften har mder iret varil olbrandrad. Amortering pa lan har skett med I milion kronor. Med nuvarande ranteiage och likviditet komm$ liireningen att lijrsdka 6ka amortcrjrsstakten. Under erel har underhall pe ca 632 tkl utfirrts. Detta underhall ftjrslas nyttjas mot fond firr ).ttre underh611. Efter i ansprektagande och Arets avsaltning till undefielsfonden uppger fonden rill ca I 679 tkr. Medlemsinformation Under eret har 5 (Le 5) bostadsrafter 6vedatits. Antal medlemmar per den 3 1 december 2 I 4 var 82 (f:a 82). Samlliga nya medlemmar dnskas valkomna i fdreningen. Endast person som ager del i en bostadsratt kan vara medlem i fiireningen. Vid fiircningssfimma har varje medlem en ri,st. Om flera medlelnl}lar gemensamt har en bostadsdit, har de endast en rdst tillsammans. Rdstberdttigad :ii endast den medlem som f'lrllgiort sina fijrpliktelser mot lireningen. Fdrcningen:iren Zikta bostadsraftfirrening enligt inkomstskatrelagen (l999:1229). a,t "t4/+

7 Bostadsriittsfi treningen Oditrslund Djursholm 716A2-797 Flerirsiiversikt Nyckeltsl Nettoomsaittifng, tkl Resultat efter fin. poster, tkr Balansomsluhin& tkl 5 99 _ t' 6 I t Soliditet % Kassalikviditet, % Snittr?inta, % 5to/, 3t6vr 2,23% 5vo 242yo 2,57Vo 5/. 3tvo 2,98o/o 49yo 2,5yo 49/" 335% l,8tvo Anavgift, k/kvrn bo),ta La.rL k/kvrn boyta Riinta, lo/kvm bo),1a ' ' ' '7 VArme, k/kvm El, klkvm Vatten, ls/kyrn '71 23 l8 7', l Sq'relsen ftjresur att till ftirfogande steend vinstmedel: balanserad vinst Srets ftidust disponems sa att till fond fiir yttre underhall avsatts enligt stadgm ftin fond fijr,ttre underhill ianspr.iktages i ny riikning iiverfljres I Fijrcningens rcsultat och staflning i d\,tigt framgfu av efterfltljande rcsultat- och ba]ansrzikning med tillsggsupplysni ngar. qj Ko+

8 c 7e+ Bostadsdttslbretringen Odinslund Djursholm 1164: RESULTATRAKNINGAR Not ; Rdrelseintektu mm Aisavgifter och hyror Ovriga rdrelseintiikter Summa riirelseintikter mm t7 s 98? l3t' Rdr lsekostnader Fastighetsskdtsel Reparationer UnderHll Taxebundna kostnader och uppvannning ovriga driftkostnader Fastighetsavgift G,riga li;waltnings- och direlsekostnader Pelsonalkostnader Avskivfing av mate.iella anlaggningstilgangar Summa rtirelsekostnader : s t 2t t t t 191 3' Xinansiells poster Riinteint?ik1er Riintekostnader Resultat elter finansiella poster t A4 Arets resultat

9 d BM Bostadsrettsfiireningen Odinslund Djursholm BALANSRAKNINGAR Not TILLGANGAR Anlflggnin gstillgingar Mrteriella anliggtringstillgingar Byggnader och mark Maskiner. inventarier och instai lationer FinaNiella anlrggningstillgingar Andra langfristiga fordringar l1 12 1s ', Summa arliiggnitrgstilgingsr s2a 922 Omsiittnin gsti[gengar Kortfristiga fordritr gar Orriga fordringar Fairutberalda I'ostnader och upplupna ;ntiillfr tto t 17 2s9 Kassa och bank 14 I 9t9 2',7' Summa omsiitttringsti gangar SI]MI\4A TILLGANGAR

10 Bostadsrattsftre[ingen Odinslund Djursholm BALANSRAKNINGAR Not EGET KAPITAL OCII SKI-iLDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Medlemsiarsatser Uppl&elseavgifter Iond ftir )ttle underhe[ Summa buadet eget kapital r s ', I Fritt eget kapital Balansemt rcsultat Arets rcsultat Summa fritt eget kapital 89' _ ' Summa eget kspital Lengfristiga skulder Sloider till loeditinstitut Summa lingfristiga skulder Kortfristiga skulder $ 5 (m Leverantifsskulder Skatteskulder Ilpplupna kosb'rader och ftirulbelalda inujker Summa kortft istiga skulder 1' t I SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Stiillda siikerheter Fbr egna skulder och avsattningar Fastighets inteckningar ' Ansvarsf<irbindelser Inga Inga 1 i G k*

11 Bostadsriittsfiir ningen Odinslund Diursholn TILLAGGSUPPLYSNINGAR ALLMANNA UPPLYSNINGAR Redovisningspritrciper Arcredovisningen air upprattad i enlighet med Arsredovisn;ngslagen och BFNAR 29:1 Arsredovisning i mindre ekodomiska fijreningar. BFNAR 29:1 Arsredovisniog i mindre ekonomiska {ijreningar tillaimpas fiir tij$la gnngen, vilker kan innebiira en bristande j amftfbarhet me11an rekenskapseret och det narmast fiiregeende raikenskapsarcl Viirdering!principer Fordringar har upplagits iill de beiopp vanned de beraknas inflyta. Materiella anftlggningstillgengar skrjvs av enligt plan dver den iijrvantade nytijandeperioden. Avskrivningar 2Ot4 213 Byggnader l% tyo Byggnadsinventarier rc% toyo lnventarier 2% zoyn Hissar 5% 5ya BergvArmeanl5ggning 6,66yo 6-66yo ovriga tillgingar och skulder har upptagits till anskallningsvairden d2ir inget annai anges. Pe.iodisering av inkomster och utgilier har skett enligt god redovisningssed j lillret mcd fg ar. Avsathing till och ianspdktagande av fond ftjr )tne rmderhall boklijrs efrer sriimmobeslu darom. Definitiotr a\. n)ckeltal Netloomsiittning: fusavgifter, hyror och rivriga rtirelseindkter. Solidirer: Justerat eget kapital i procent av balansomslutring. Kassalikviditet: Omsattningstilgangar inkl. ournyttjad check*ikningsltedir i procenr av korrfiistiqa skutder. t1 ei\ [#

12 Bostadsrettsliireningen Odinslund Diurshotm UPPLYSNINCAR TILL ENSK]LDA POSTER Not I Arsavgifter & hyror Arsavgilier bostzider HyresintAkhr lokaler Hyresintiikter garuge, p-platser mm ,l i Not 2 Ovriga riirelseif,tiikter EI Tv-avgift overlatelse- & pantavgilier Ovriga inukter Not3 Fastighetsskittsel Iastighetsskorsel enligt alral Hisservice Markskiltsel Sndrdj ning/halkbekiimpning Fdrbrukningsmaterial Not4 ReparatioBskostnader Repa.ration byggnader Reparation hiss Repaation tvattstuga Reparation installalioner Reparation v;irmeinstallationer Ovriga rcparationer Not5 Undcrhalsk6iDsdcr Underhall gemens. utrymme Underhell installationer UnderhAll huskropp utv. Underhell av markytor Ovrigt underhdll ' ,t r I , sl r ' r r l g!ts

13 Bostadsr{ttsfi;reningen Odinslund Djursholm 1rc4,2-791 Not 6 Taxebutrdna kostnader och uppviirmning EI Uppvanrming Vatten Sophamtning Not 7 Ovriga driftkostnader Fastighetslt rsakringar Garagehyror Tv/Bredband Not 8 Fastighetsavgift Fasti ghetsavgift bostader Not 9 Ovriga Ibrvaltning- och riiretsekosttraaler Lokalhyra frdrbrukn ingsinventarier Telekommunikation Revisionsarr'ode Arvode ekonomisk lt rvaltning Konsultarvoden Mediemsavgift o anisationer ovriga extema tjenster Oviga ornkostnader Arfode och kostnsdsersattnitrg {irr revisionen S keppar gat a s Reision s byfi Revisionsuppdrag '722 '7', t ao t 2I I269 r 98 ll i r I Med revisionsuppd.ag avses granskning av ersrcdovisningen och bokf.dringen samt styrelsens Itsrvaltning, dvriga a.betsuppgifler det adkommel pe ftjreningens rcvisor att ul-ft ra samt radgivning eller annat bitdde som fiiraaleds av iakttagelser vid sadan granskning ellei genomftirande av sadana iivriga arbetsuppgifter. Allt annat Zir andm uppdmg. l3 r(x BA+

14 Bostadsriittsfiireningu Odinstund Djursholm Not l Anstiillda och personalkosttrader Liiner, ersetttringar och sociala kostnader Arvoden till sb.relsen Arbetsg;varavgifter O!riga penonalkostnader 2i s 2I A Medeltal anstallda Man Kvinnor Not 11 Byggnader och mark B,vggnad r Ingeende anskafliingsvdrde Utg6etrde ackumulerade atrskaffningsvarden Ackumulerade avskrivningar byggnader lngaende avskrivningar Arets avskrivningar UtgAende ackumulerade avskrivnitrgar Bergvarm arleggtring lngaende anskaffni ngsv:irde Utgiende ackumuleraale anskallningsvarden Ack. a\sarivnitrgar berg\ ermeaotaggnidg Ing6ende avskivningar Arets avskivningar Utgriend ackumulerade avskrivnixg!r Mark Ingeende markvarde Utgi nde ackumulerade anskalfiringsviirden Utgliende planerligt restviirde Taxeringsv:irden byggnader Taxeringsvzirden mark t 156 aa ' ',t s t,jl fitk

15 Bostadsriittslbreningen Odinslund Diursholm Not 12 llnskiner. invertarier och installationer Ackumul rade anskafltringsvarden lngaende anskaffningsverde fu ets anskaffn ingsvarde Utgiende ackumulerad atrskaffningsvarden Ackumnlerrde avskrivningar enligt plan lngaende avskrivningar enligt plan fuets avskivningar enljgt Plan UigAendeackumulerade avskrivningar enligt plan UtgAende Planctrtigt restliirde Not l3 Fijrutbetalda kostl$der och upplupna intakter Kabel-Tv Fdrsaking Garageavgift Hiss VArmesyslem Medlemsavgift Bostadsraltema Upplupen intild , s , , ', ,1,t r3 32', l Not 14 Krssa och bank Den Idpande v rksamhcten Resultat efter finansiella Poster Justeringar fijr poster som inte ingar i kassafld'lej mm Kassafliide fran den liipande verksamhet o fiire fiiriindringar av rdrelsekapital Kassafl iide IrAn fiirnndringar i riirelsekapi$l Fdrandring av kortfristiga fordringar Fdriindring av ko$ftistiga skulder Kassnfldde frin den litpande verksamheaetr t ', ,1 1t I Investeritrgsverksamh ten F6rva avmateriellaanlaggningstillgangar Fdrseljning av finansiella anlaggn ingstj llgengar Kassa{Iiide frsn inyesteringsverksamheten Finansierirgsverksanlheten A]nortedngar Kassafl 6de fran fi nansieritrgsverksamherer Arets kasssl'ldde -t ;t Likvida medel vid arets bdrjan Likvida medel vid Arets sht t

16 Bostadsrataslliredngen Odinslund Djurshot :797 Not 15 Fdrdndring sv eget kapital Belopp vid Arets idgang Arets ftr- Andringar Belopp vid 6rets utging Medlemsinsalser UppEtelseavgifter l I 4 Fond fiir )4tre underhal I Balansemt resultat Resultat lbregeende ar Arets resultat s r 6-1' ', AvsAthing enligt stamnobeslut Not 16 Skulder till kreditinstitut Balrk SEB SEB 9/o-sats 1.32yo 2,54yo Villkorsendring 2i 5-l l , s Arets amortering uppger dll I t6 B,r+S I

17 Bostadsriittsfiireningen Odinslund Djursholm Not 17 Upplulna kostnader och fiirutbetalda itrtikt r Fijrckott avgifter & hyror Riintekostnader Sq.relsearvode Arbetsgivaravgifter Revisionsaflode Uppvarmning EI Sophzimming Fastighetsservice Hissrenovering r t t t ', {46 Dju.shol- den$5 215 t,edamot '?*[rr-- S4rNordstrdm l-rtratufl'ui CarlRNlst+im \ Ledarnot lv in levisionsberattels \Jiltttra Michael Christiansson Auktoriserad revisor 1',7

18 Skeppargatans Re.wision AB Revisionsberiittelse Till fiireningsstiimman i Bostadsrettsftireningen Odinslund D.lursholm Otg.nr 71,6422-'197 Rapport on nrsredo\ isningcn Jag hr utliifi en rcuion av dbredovisnrgcn tijr Bo*adnanstureDing.n Odinslu.d Dju6lolm IiJr,tr2t4 Sl]'Ph en a$tat Jb nd redovis I i,teat Det iir slrehen som nar osvmr lir at uppratia en a Edovisningsom ser.. r.ftvismd.b d entiel iltsedovisnnrgnaseo och ji. den ificma konirol son sqrelsen bedtrnr.r di n.dviirdig liir rtt upfsua e. &ycdorisning son i e i, '..1.'.i \. c lp'. <i r.r.,,-re.,o. (. a h. o po o.g.ntlisheter.ller pa tt Mitl asrar.r aft unal! mie om Afiedovi$ingcn pi erundllt!v min rc!ision. lae nar u!turt Eyisionen enligl tntcnarional Stardards od Auditnrg och sod rcvisiodssed i Sveise D.$! (mdards ki'h artjae lblj! *eseriska kray sdt plan$ar och urlrrevislonen ior aft uppnt rnnlig s{ke etaft a6redovnninecn inre innehdtlf yrsenttiea tdatidghetft En Evision rmefattar.11lenom ollk! agiider inhann. ftvhionsberis om belopp oln anun infomrari.o i iryedovisnnaen R.rhon viiliervilka its.rdn som ska uti1r6. bland amat eenom altbeddma riskema fil. lisenrliga fclaktigheter i r^redolisninec.. vae sig dc$abeor pa ocgenrlighetercllcr pi fel v I d denna rhkbcdon.in g bcaklr revi\om d. dclar av den intcmalontmlren soh iir Elcvdra tur hur liirenlng.n uppr.ftar tsredolisningcn tbr an C. cn rd'.i-.d. Dr,.v-e"r.tonar.r.{.,ts.r13.d.r,s. dmrl.r r,eo 'd..r I,r.,todrc1.erqr,er r. siie an gmr eti utalmde om efek!rileren i a..eningens ifterna koniroll. En Evision i.nelittar octsa en otv.rdernrg av EDdamelseDlieheten I de rdovisninesprinciperso6 har ovdrxs ocli av ihnghei.. isryrelsens upfskalhnrgar i rcdovisninsur, likson cnurlride reav den.ive reripande presenrationen i Rrpportomnndrakr vcntigihgarocbend.afijrt itningar Ut.ver nin Evision a! irred.ynninsen htr I ag.ven urto en Evnionav L.rstaget rilt dnposrioner Ldrifarde trcn in_sens vnnt cller tu ilst sdr srtirehcf,s lbn atrning Ibr Eosradr{nsnjr.D ingft Odinnund Dj uflrohl t rnr2t4 Der ar sqrelsen sonr har arsvdet ftr Iiirlaeet till disposnion$ belhfande loeninecns \inn eltcr lilrlust och det.i sqehe. som haransyaret iorlirvalhiirg.n lnhgr bosiadn{rhlgen Nlit( dsvar dr au ned rinlig s:(ern$ utlatn mig oo li5ahger r t disposirionrberr.ft dc lbeningens ein\t elter ftrlust och.m liifaltn ingen pa erun dval av min ry is io. Jaebarutfdn Elnionen enliet god rcvgion$ed i Sveriec. So,. undenag ilr mitr uftalande on sq-rchens firlag tlll d no ro'.'be..ila o. r.j,el-,e, \ - r(tfl,.,.a " gransknt om tnslaget & ijrenlie med lagen om ckonomnk. Somunde ag tur mlll unalandc on msv niiherhrtasul.ver r' 'r.\.rj' r...j \.,, 1ed.\s.relrtJ,De ntgftdei och f..halknde. iirrcningen tu aft kunra bed.m! om ndgon styr.hcledlmot.tr c(sltninsssklqrdig mor lireni,rgcn. tas htr en granskal onr ndgon sl)relseleda,nol pi dnat sdn hlr handlnl istid ned Iaeeo om elionomhla tbeninear. b.sud riiis I ag.n arredoy isn ings lagen et tcr lnre. ineen s stadgr Jas sscl iude relhllnsbe!isjag har mntinxar r Liuhlkliga och ihdanllsenliga sod srund fdr nitu unal den..rag arser aft dc r.visionsb.ltlag har i.hr"nal tuiiftackliga..h {ndanalse.lla! son srund lbr mnra utiatoden lag lilhq'rker att tur.ningsn.rnnror dispo.ertr!inscn e.1ier lil*lagei i iijr-.lrningsbe ftels.n och beviljar sl)rlsens ledamdtn ansvasfrih.r lijr nlienskapsirret lnlietnd upplaftnine har irbredovisnnsen ntprfltas i entighet med i^rdolisnineslagen oca ecr en i alla v{l.nllba avsccnden rdttvisande bild av forcnngens inmrell. stdllding per den :] I d.cenrber 2 l/t o.h ar des linansielta resnh ft r ird enligl dsrdovnnnrgslagen. a.nathinssberrft.rse. ilrlbentig hed aledovisnlneens.vriqa dcle. Jae tllhllrke. ddrl& att i&ening$ramoad fstsrdltcr rcsullitr.krnreci och balanrdknineen lbr turcninsen

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FENDERN Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KLOCKHAMMAREN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FENDERN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ODENSE Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FYRISÄNG Org. nr. ÅR 2012 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lindhagensterrassen 6. Org.nr 769618-1655

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lindhagensterrassen 6. Org.nr 769618-1655 Bostadsrättsföreningen Lindhagensterrassen 6 2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lindhagensterrassen 6, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014, vilket är föreningens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF TROLLSKOGEN MARIEHÄLL Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2014 FREGATTEN NR 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 FREGATTEN NR 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen FREGATTEN NR

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF HALMSTRÅET Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFöRENINGEN BROMSEN 2. Org. nr 716417-4562. AnsneoovrsNrNG. för räkenskapsåret 201 4

BOSTADSRÄTTSFöRENINGEN BROMSEN 2. Org. nr 716417-4562. AnsneoovrsNrNG. för räkenskapsåret 201 4 & n BOSTADSRÄTTSFöRENINGEN BROMSEN 2 Org. nr 716417-4562 AnsneoovrsNrNG för räkenskapsåret 21 4 ry { Org nr 716417-4563 Sida I av l Styrelsen for BRF Bromsen 2 färhärmed avge årsredovisning for räkenskaps

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JUBLET Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Brf Hamngatan 32 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets resultat 226 957 Dispositionsfond 673 383 Återstår

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Aspsätra 1 Org.nr 769618-2190

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Aspsätra 1 Org.nr 769618-2190 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Aspsätra 1 Org.nr 769618-2190 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014. Bostadsrättsföreningen HORISONTEN KALLEBÄCK, ÖRGRYTE NR 2

Årsredovisning 2014. Bostadsrättsföreningen HORISONTEN KALLEBÄCK, ÖRGRYTE NR 2 Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HORISONTEN KALLEBÄCK,

Läs mer

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen AURORA I FINSPÅNG

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården Org nr 769606-7185

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården Org nr 769606-7185 ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården ÅRSREDOVISNING Brf Finagården Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning 2014 STOLMAKAREN 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 STOLMAKAREN 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen STOLMAKAREN

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2010 Brf Smålänningen 1(11) Styrelsen för Brf Smålänningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Dagordning årsstämma 2011 1. Upprättande

Läs mer

Årsredovisning. Brf Doktor Lindh

Årsredovisning. Brf Doktor Lindh Årsredovisning för Brf Doktor Lindh 716444-9758 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för Brf Doktor Lindh får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 KASTELL 20. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KASTELL 20. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KASTELL 20 Årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Brf Häggen 17:10 får härmed avge årsredovisning för 2004-01-01-2004-12-31.

Styrelsen för Brf Häggen 17:10 får härmed avge årsredovisning för 2004-01-01-2004-12-31. Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Häggen 17:10 får härmed avge årsredovisning för 2004-01-01-2004-12-31. Bostadsrättsföreningen registrerades den 30 november 2001. Föreningens ekonomiska plan

Läs mer

Årsredovisning 2014 ALLIERO. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ALLIERO. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ALLIERO Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen POPPELN nr 12

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Källorna. 769625-2845 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31. Innehållsförteckning

Årsredovisning för. Brf Källorna. 769625-2845 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Källorna Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter 7 Noter

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen 38 769622-2541 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning

Läs mer

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011 BRF HUNNEBERG NR 6 Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2011 2 ( 8 ) BRF Hunneberg nr 6 757200-9533 Styrelsen för BRF Hunneberg nr 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011.

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren 1(15) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad Org. nr avger härmed årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 01.01.2014-31.12.2014

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 14/15 MIDSOMMARBUKETTEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 14/15 MIDSOMMARBUKETTEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 14/15 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MIDSOMMARBUKETTEN

Läs mer

Årsredovisning. 2015-01-01-2015-12-31 Brf Lisö 1 Org.nr 769616-5641

Årsredovisning. 2015-01-01-2015-12-31 Brf Lisö 1 Org.nr 769616-5641 Årsredovisning 2015-01-01-2015-12-31 Brf Lisö 1 Org.nr 769616-5641 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLGÄRDAN 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLGÄRDAN 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLGÄRDAN 1

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kvarnen På Norra Älvstranden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Kvarnen På Norra Älvstranden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Kvarnen På Norra

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsfören i n gen

Styrelsen för Bostadsrättsfören i n gen Styrelsen för Bostadsrättsfören i n gen hr ll Murbräckan nr 9 Får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsft)reningen Murbräckan nr 9 7,4.t,ffi lrl il --llll= /

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 Org nr 716405-7510 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 Org nr 716405-7510 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 Org nr 716405-7510 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 (716405-7510) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Slottsträdgården

Årsredovisning. Brf Slottsträdgården Årsredovisning för Brf Slottsträdgården 769600-1523 Räkenskapsåret 2014 l (12) Styrelsen för BrfSlottsträdgården får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2014 BRF DOMICIL. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BRF DOMICIL. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BRF DOMICIL

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bagaren 7 i Lund

Årsredovisning. Brf Bagaren 7 i Lund Årsredovisning för Brf Bagaren 7 i Lund 769621-5966 Räkenskapsåret 2015 1 (13) Styrelsen för Brf Bagaren 7 i Lund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning 14/15 MALLEN 1-3. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 14/15 MALLEN 1-3. Bostadsrättsföreningen , Årsredovisning 14/15 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MALLEN 1-3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo Årsredovisning för Brf Skytten i Duvbo 715200-1280 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Skytten i Duvbo får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Utöver den lagstadgade informationen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse ersätts av text fr styrelsen 1-5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7-8 Ställda

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Garm 717600-0573. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Garm 717600-0573. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Garm Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKOGSBRYNET I BACKA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKOGSBRYNET I BACKA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKOGSBRYNET

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB:S MÄSTER SIMON 256. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HSB:S MÄSTER SIMON 256. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HSB:S MÄSTER

Läs mer

Brf Byggnadslagen i Lund

Brf Byggnadslagen i Lund Årsredovisning för Brf Byggnadslagen i Lund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

BRF Resedan Luleå. Års redovisning. Org nr 797000-1496. för räkenskapsåret 2013-09-01 - 2014-08-31. Styrelsen avger följande årsredovisning.

BRF Resedan Luleå. Års redovisning. Org nr 797000-1496. för räkenskapsåret 2013-09-01 - 2014-08-31. Styrelsen avger följande årsredovisning. 1(12) BRF Resedan Luleå Org nr Års redovisning för räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Brf Mälarhöjdsparken 1

Brf Mälarhöjdsparken 1 Årsredovisning för Brf Mälarhöjdsparken 1 Räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning 2014 LYFTKRANEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LYFTKRANEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LYFTKRANEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 BOKLOK SÖDRA BERGET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BOKLOK SÖDRA BERGET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BOKLOK SÖDRA

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diligensen 4

Bostadsrättsföreningen Diligensen 4 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Diligensen 4 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Diligensen 4 1(12) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diligensen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(14) Brf Birkagatan 18 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning 8 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Hästskon

Bostadsrättsföreningen Hästskon Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästskon Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Bostadsrättsföreningen Hästskon 1(11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hästskon, Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård Räkenskapsåret 2005 Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård 1(11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 KATTHUVUDET 26. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KATTHUVUDET 26. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KATTHUVUDET

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Humlegården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2014 GLASBJÖRKEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 GLASBJÖRKEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen GLASBJÖRKEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 METEOROLOGEN NR 3. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 METEOROLOGEN NR 3. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen METEOROLOGEN

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Brf Nr 1 Näset Lidingö

Brf Nr 1 Näset Lidingö Årsredovisning för Brf Nr 1 Näset Lidingö Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1 (11) Brf Gullrankan i Täby Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning - balansräkning tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF KRISTALLEN 1 Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning

Läs mer

Brf Violen Årsredovisning 2014

Brf Violen Årsredovisning 2014 Brf Violen Årsredovisning 2014 Brf Violen Org. nr 717600-3023 RESULTATRÄKNING 4(9) INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 1 595 424 1 595 424 Hyresintäkter 53 231 1 648 655 1 53 141 1 648

Läs mer

Brf Floragården. Årsredovisning för 769608-4438. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Floragården. Årsredovisning för 769608-4438. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Floragården Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Diariet 6. Årsredovisning 2013. Räkenskapsår 2013-01-01-2013-12-31

Brf Diariet 6. Årsredovisning 2013. Räkenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2013 Räkenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 7 Årsredovisning Styrelsen för, Bromma,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Arsredovisning för. Brt Fågelbärslunden 769603-6784. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Arsredovisning för. Brt Fågelbärslunden 769603-6784. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Arsredovisning för Brt Fågelbärslunden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne suppleant

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne suppleant ÅRSREDOVISNING HSB Brf Jordabalken i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens 21:e verksamhetsår FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla Org.nr: 716421-1307 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 HSB:s Brf Pinjen I Järfälla

Läs mer

Arsredoviisning. tvi i forening. Firmatecknare Foreningens firma tecknas, lorutom av styrelsen, av styrelsens ledamdter

Arsredoviisning. tvi i forening. Firmatecknare Foreningens firma tecknas, lorutom av styrelsen, av styrelsens ledamdter Bo stadsriittsfiireningen Ors.ff 773200-1594 Arsredoviisning Styrelsen fbr hiir med avge irsredovisrring fo,r foreningens verksamhet under riikenskapsiret 2012.01.0 1-2012.t2.3 I. F ti rvaltnin gsbe rii

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 13

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 13 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 13 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Styrelsen för Brf Bolindervägen 2 och 4 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31.

Styrelsen för Brf Bolindervägen 2 och 4 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida 1 Styrelsen för Brf Bolindervägen 2 och 4 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bostadsrättsföreningen äger

Läs mer