,&nsredovisning. Iiir. BosrADSRArrsronnNrNcrN odtnslund DJURSHOLM. AR 2ol4. sryreisen FAR HAIMED AvLA[fi{A ARsRtrDovtsNtr\c FOR R ikrnsxapsaret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",&nsredovisning. Iiir. BosrADSRArrsronnNrNcrN odtnslund DJURSHOLM. AR 2ol4. sryreisen FAR HAIMED AvLA[fi{A ARsRtrDovtsNtr\c FOR R ikrnsxapsaret"

Transkript

1 ,&nsredovisning Iiir BosrADSRArrsronnNrNcrN odtnslund DJURSHOLM Ory. nr 'l AR 2ol4 sryreisen FAR HAIMED AvLA[fi{A ARsRtrDovtsNtr\c FOR R ikrnsxapsaret 2r+1-r r2-3r- Inneh6ll - f'brvaltningsbedttelse - resultatriiloingar - balansriikn ingar - stiillda sekerheter och ansvaislifbindelser - tillf,ggsupplysningar - undersktifrer

2 Bost:rdsriittsftireningen Oditrslund Djursholm FORVALTNINGSBERATTELSE Verksamheten Allm:int om verksamhcten Fdreningen hartill andamil att Ii:tmja medlemnamas ekonomiska intressen genom ait i fiireningens hus upplata bostadslagenheter och lokaler under n],ttjanderatt och uran tidsbegrainsning. llpphtelsen fir aven omfatta mark som ligger i anslutning lill liireningens hus, om marken skall anv;ind;s som komplement tiil bostadsiagenhet. F6ren ingen registremdes I r. Nuvarande ekonomiska plan regi strerades I 994- r r -24 och nuva-rande stadgar registrerades hos Bolagsverker. Fi,reningen riger och ltj altar lastigheten: Odinslund 16, Danderyds kommun. Vendevagen 9D,9E, t ld,l 1E & Henrik palmes ali6 I3A-C Styrelsen fram till ordirarie ftir ningsstamma den t4 maj 21,1 Carl R Nystrijrn Karen Hansen Christer Brandt Curt Egerot Jan Ake Magnuson Ordftirande Sekrclerare Ledamot Ledamot Ledamot Styrelsen frin O/dine e: Chr;ster Brandt Karcn l{ansen Curl Egerot Jan Ake Magnuson RolfNordstriim Carl RNystrdm Firmatecknare: ordinsrie ftireningsstiimma den l.t maj 21,1 Ordltirande Seketerare Ledamot I-edamot Ledamot Ledamot Firman tecknas av stwelsen Fi-mdn recknd\ trfi i 'itr(ning d\ led"mjlerr". Revisorer Skeppargatans Revisionsbyra MichaelChristlansson Auktoriserad revisor Supplelrnt: Johan Engdahl Auktoriserad revisor Valberedning Madeleine Alrutz Car[-Evert Jonsson -.-i DBfr

3 ilirj 6/tt Bostadsrettsldrening n Odinslund Djursholm Ordinarie fijreningsstammaa h6l1s den I 4 maj 2 I 4. llxfa fiirenjngsst:inrma rdrande stadgeendring om andrahandsupputelse hdlls den 26 novembcr 214. S[,rclsen har haft kontinuerlig kontakt i flera Itireringsangelagenleter och avhellit nio p.otokollftirda slyrelsemiiten under verksamlebaret. Hdsnndte med inlormation fijr medlemmama hijlls den 26 november 214. Darutdver har en skiftlig medlemsinfomation delats ur under erct. Maite med husombuden agde rum den I oktober 214. Fastighelen l astighetsbeteckning: Odinsiund 16, Dalderyds konxnun. Nybyggnadsar och vardear iir Taxcdngsvardel Varav bygg1aderi Arcts I6re8. ar 1 I Fastigheten Ar firllvairdesfiirstikad hos Allians ft;rsiikring. Tomtarealen uppgar till kvm. Toral bolta tu 6 15 kvm. L:igenhctsfiirdelning (vtor) 6 7 kvm 8-9 kvm 9'1 kvm kvm

4 Bostadsriitts{breningen Odinslund Djursholm 1rc Fdrvalttring Den ekonomiska liirvaltningen har pa uppdrag av styrelsen handlagts A3, som :i\,cn har upprater fbrslagtill ersredovisning och budget. av Osterakers Ilosladsr:itlslbrvallning Den tehiska fitr',almingen har adminisrremts av srlrelsen. Fdreningen ar medlem i Bostadsrattema. Avtal med leverantiirer Teknisk lirrvaltning Fastighetssk6tsel Stadning Ma*skdtsel Sndrdjning Hissal.,tal Kabel-TV E1 Sophamhing Underhell tvaturuga VZfme-prognossystem Lagenhetsftirteckning Ekonomisk ftirvaltning BRF Styrelsen CFAB, Cib, Fdlvaltning AB Cleaning Queen AijaFreimane Daflderyds Tradgerdsservice AB Hissguppen AB Transit Kabel-Tv AB E.On AB & Elverket Vallentuna El AB VvK AB Danderyds kommun Sita Sverige AB Electrolux e-gain sterekers Bostadsrahliirvaltning AB Osterekers Bostadsrattsf irrvaltning AB Firrenitrgens ekonomi Styrelsen arbetar enligt en sjalvkosinadsprincip dar fiireningens intaikter b6r tacka tue olika sone6 kostnadel; ddlikostnader, kapitalkostnader och slitagekostnader. Dirtkostnader ar kostnader som kan harrijms till ltirenings drift som t ex.epararioner! uppvamming, extema!anster, inkdpta material och styrelsearvoden. Kdpitalkastnddet bester dels av rantor fran fij.eningens lan, dels av ldpande amorteringar. slilagekostnader er den del av kommande underherlskostnader som arets innehavare har gett upphov ti. Dessa beraknas i underhallsplanen och avspeglas i firreningens arliga avsafining rill reserv fijr liamtida fastighetsunderhal1. I nedanstaende berakning inger inte avskivningskostnader da der slitage avskrivningama ska motsvara redan tas hilnsyn till genom slitagekostnader. tkr Intekter Driftkostnader Kapitalkostnader i U ', l t7t I I /-\ I.('u, TTfi

5 AJ BI Bostadsrittsftreningen Odinslund Djursholm $97 lntlikter Arsavgifter Hyresintiikter dvriga int?tker Kapitalint?ikter Summa Tkr ll 5 11 Kostnader Fastighetssk6tsel Reparation/underhafl Tarebundna kostnader o\,tiga driftkostnader Fastighetsavgift 6vr.ft irvlrtirelsekostn. Avski!ring Kapitalkostnader Summa Tkr r Viisetrtliga hlndelser under och efter rekenskrpseret De stora atgsrdema under 214 har varit takmahing och instalration av Bauer reningssystern (vatten/viirme). Melning av samtliga tak utfilrdes under sominaxen av DM Tak. Det fren Bauer inkopta rcdngssystemet renar bede ddcksvattnet och vattnet i vzfmesystemet. Det senare ger en bathe gonomstrdmning och hijjer dverftjdngsfakom i varmesystemet, vilket bdr ge lagre uppva.mningskostnadermen ocksa IAge underhellskostnader. Pe vzlrmesidan har fiireningen instarlerat ett prognossystem, ecaiq som fr. iformation om vadret {iir konrmande fem dagar ochjuste.ar vermebehovet hrrefter. Efter intrimning, som bedknas paga ftrrsta halvdeled 2I5, Erv?intas systemet ge jamnare inomhustemperaturer ocks6 vid?indringar i vaderleken, liksom en rnindre kostnadsbesparing. Under 213 justerades driineringen runt de sju hushoppama. Fem uteplatser, diir d*ine ngen berd$,lades om 214.

6 BostadsrAttsf6reningen Odinslund Diurshotm Under sommaren mdlades linjema till samtliga utorrrhusparkeringar om. l alrutom l6pande tradgiirdssk6lsel har borftagning av gamla stubbar skett, likom viss nyplantering. Under h6sten utfijrdes den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, som pavisade bede smutsiga ventilationskanaler och bristl':ill igheter i ventilationssystemet. WK koomer att rengaira samtliga ventilarionskanaler och s61la in flidena enligt normerade vrirden. A$etet konrmer att utliiras under februari och mals 215. Styrelsen kommer att infordra anbud pe lvefining av fasader med planerai genomijrande sommaren 215. Den slom tvattrnaskinen och torktumlarcn har bytts ut och nya installerats ;januari 215. Samiliga maskiner fran 1995 ar damed utblrta. Arsavgiften har mder iret varil olbrandrad. Amortering pa lan har skett med I milion kronor. Med nuvarande ranteiage och likviditet komm$ liireningen att lijrsdka 6ka amortcrjrsstakten. Under erel har underhall pe ca 632 tkl utfirrts. Detta underhall ftjrslas nyttjas mot fond firr ).ttre underh611. Efter i ansprektagande och Arets avsaltning till undefielsfonden uppger fonden rill ca I 679 tkr. Medlemsinformation Under eret har 5 (Le 5) bostadsrafter 6vedatits. Antal medlemmar per den 3 1 december 2 I 4 var 82 (f:a 82). Samlliga nya medlemmar dnskas valkomna i fdreningen. Endast person som ager del i en bostadsratt kan vara medlem i fiireningen. Vid fiircningssfimma har varje medlem en ri,st. Om flera medlelnl}lar gemensamt har en bostadsdit, har de endast en rdst tillsammans. Rdstberdttigad :ii endast den medlem som f'lrllgiort sina fijrpliktelser mot lireningen. Fdrcningen:iren Zikta bostadsraftfirrening enligt inkomstskatrelagen (l999:1229). a,t "t4/+

7 Bostadsriittsfi treningen Oditrslund Djursholm 716A2-797 Flerirsiiversikt Nyckeltsl Nettoomsaittifng, tkl Resultat efter fin. poster, tkr Balansomsluhin& tkl 5 99 _ t' 6 I t Soliditet % Kassalikviditet, % Snittr?inta, % 5to/, 3t6vr 2,23% 5vo 242yo 2,57Vo 5/. 3tvo 2,98o/o 49yo 2,5yo 49/" 335% l,8tvo Anavgift, k/kvrn bo),ta La.rL k/kvrn boyta Riinta, lo/kvm bo),1a ' ' ' '7 VArme, k/kvm El, klkvm Vatten, ls/kyrn '71 23 l8 7', l Sq'relsen ftjresur att till ftirfogande steend vinstmedel: balanserad vinst Srets ftidust disponems sa att till fond fiir yttre underhall avsatts enligt stadgm ftin fond fijr,ttre underhill ianspr.iktages i ny riikning iiverfljres I Fijrcningens rcsultat och staflning i d\,tigt framgfu av efterfltljande rcsultat- och ba]ansrzikning med tillsggsupplysni ngar. qj Ko+

8 c 7e+ Bostadsdttslbretringen Odinslund Djursholm 1164: RESULTATRAKNINGAR Not ; Rdrelseintektu mm Aisavgifter och hyror Ovriga rdrelseintiikter Summa riirelseintikter mm t7 s 98? l3t' Rdr lsekostnader Fastighetsskdtsel Reparationer UnderHll Taxebundna kostnader och uppvannning ovriga driftkostnader Fastighetsavgift G,riga li;waltnings- och direlsekostnader Pelsonalkostnader Avskivfing av mate.iella anlaggningstilgangar Summa rtirelsekostnader : s t 2t t t t 191 3' Xinansiells poster Riinteint?ik1er Riintekostnader Resultat elter finansiella poster t A4 Arets resultat

9 d BM Bostadsrettsfiireningen Odinslund Djursholm BALANSRAKNINGAR Not TILLGANGAR Anlflggnin gstillgingar Mrteriella anliggtringstillgingar Byggnader och mark Maskiner. inventarier och instai lationer FinaNiella anlrggningstillgingar Andra langfristiga fordringar l1 12 1s ', Summa arliiggnitrgstilgingsr s2a 922 Omsiittnin gsti[gengar Kortfristiga fordritr gar Orriga fordringar Fairutberalda I'ostnader och upplupna ;ntiillfr tto t 17 2s9 Kassa och bank 14 I 9t9 2',7' Summa omsiitttringsti gangar SI]MI\4A TILLGANGAR

10 Bostadsrattsftre[ingen Odinslund Djursholm BALANSRAKNINGAR Not EGET KAPITAL OCII SKI-iLDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Medlemsiarsatser Uppl&elseavgifter Iond ftir )ttle underhe[ Summa buadet eget kapital r s ', I Fritt eget kapital Balansemt rcsultat Arets rcsultat Summa fritt eget kapital 89' _ ' Summa eget kspital Lengfristiga skulder Sloider till loeditinstitut Summa lingfristiga skulder Kortfristiga skulder $ 5 (m Leverantifsskulder Skatteskulder Ilpplupna kosb'rader och ftirulbelalda inujker Summa kortft istiga skulder 1' t I SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Stiillda siikerheter Fbr egna skulder och avsattningar Fastighets inteckningar ' Ansvarsf<irbindelser Inga Inga 1 i G k*

11 Bostadsriittsfiir ningen Odinslund Diursholn TILLAGGSUPPLYSNINGAR ALLMANNA UPPLYSNINGAR Redovisningspritrciper Arcredovisningen air upprattad i enlighet med Arsredovisn;ngslagen och BFNAR 29:1 Arsredovisning i mindre ekodomiska fijreningar. BFNAR 29:1 Arsredovisniog i mindre ekonomiska {ijreningar tillaimpas fiir tij$la gnngen, vilker kan innebiira en bristande j amftfbarhet me11an rekenskapseret och det narmast fiiregeende raikenskapsarcl Viirdering!principer Fordringar har upplagits iill de beiopp vanned de beraknas inflyta. Materiella anftlggningstillgengar skrjvs av enligt plan dver den iijrvantade nytijandeperioden. Avskrivningar 2Ot4 213 Byggnader l% tyo Byggnadsinventarier rc% toyo lnventarier 2% zoyn Hissar 5% 5ya BergvArmeanl5ggning 6,66yo 6-66yo ovriga tillgingar och skulder har upptagits till anskallningsvairden d2ir inget annai anges. Pe.iodisering av inkomster och utgilier har skett enligt god redovisningssed j lillret mcd fg ar. Avsathing till och ianspdktagande av fond ftjr )tne rmderhall boklijrs efrer sriimmobeslu darom. Definitiotr a\. n)ckeltal Netloomsiittning: fusavgifter, hyror och rivriga rtirelseindkter. Solidirer: Justerat eget kapital i procent av balansomslutring. Kassalikviditet: Omsattningstilgangar inkl. ournyttjad check*ikningsltedir i procenr av korrfiistiqa skutder. t1 ei\ [#

12 Bostadsrettsliireningen Odinslund Diurshotm UPPLYSNINCAR TILL ENSK]LDA POSTER Not I Arsavgifter & hyror Arsavgilier bostzider HyresintAkhr lokaler Hyresintiikter garuge, p-platser mm ,l i Not 2 Ovriga riirelseif,tiikter EI Tv-avgift overlatelse- & pantavgilier Ovriga inukter Not3 Fastighetsskittsel Iastighetsskorsel enligt alral Hisservice Markskiltsel Sndrdj ning/halkbekiimpning Fdrbrukningsmaterial Not4 ReparatioBskostnader Repa.ration byggnader Reparation hiss Repaation tvattstuga Reparation installalioner Reparation v;irmeinstallationer Ovriga rcparationer Not5 Undcrhalsk6iDsdcr Underhall gemens. utrymme Underhell installationer UnderhAll huskropp utv. Underhell av markytor Ovrigt underhdll ' ,t r I , sl r ' r r l g!ts

13 Bostadsr{ttsfi;reningen Odinslund Djursholm 1rc4,2-791 Not 6 Taxebutrdna kostnader och uppviirmning EI Uppvanrming Vatten Sophamtning Not 7 Ovriga driftkostnader Fastighetslt rsakringar Garagehyror Tv/Bredband Not 8 Fastighetsavgift Fasti ghetsavgift bostader Not 9 Ovriga Ibrvaltning- och riiretsekosttraaler Lokalhyra frdrbrukn ingsinventarier Telekommunikation Revisionsarr'ode Arvode ekonomisk lt rvaltning Konsultarvoden Mediemsavgift o anisationer ovriga extema tjenster Oviga ornkostnader Arfode och kostnsdsersattnitrg {irr revisionen S keppar gat a s Reision s byfi Revisionsuppdrag '722 '7', t ao t 2I I269 r 98 ll i r I Med revisionsuppd.ag avses granskning av ersrcdovisningen och bokf.dringen samt styrelsens Itsrvaltning, dvriga a.betsuppgifler det adkommel pe ftjreningens rcvisor att ul-ft ra samt radgivning eller annat bitdde som fiiraaleds av iakttagelser vid sadan granskning ellei genomftirande av sadana iivriga arbetsuppgifter. Allt annat Zir andm uppdmg. l3 r(x BA+

14 Bostadsriittsfiireningu Odinstund Djursholm Not l Anstiillda och personalkosttrader Liiner, ersetttringar och sociala kostnader Arvoden till sb.relsen Arbetsg;varavgifter O!riga penonalkostnader 2i s 2I A Medeltal anstallda Man Kvinnor Not 11 Byggnader och mark B,vggnad r Ingeende anskafliingsvdrde Utg6etrde ackumulerade atrskaffningsvarden Ackumulerade avskrivningar byggnader lngaende avskrivningar Arets avskrivningar UtgAende ackumulerade avskrivnitrgar Bergvarm arleggtring lngaende anskaffni ngsv:irde Utgiende ackumuleraale anskallningsvarden Ack. a\sarivnitrgar berg\ ermeaotaggnidg Ing6ende avskivningar Arets avskivningar Utgriend ackumulerade avskrivnixg!r Mark Ingeende markvarde Utgi nde ackumulerade anskalfiringsviirden Utgliende planerligt restviirde Taxeringsv:irden byggnader Taxeringsvzirden mark t 156 aa ' ',t s t,jl fitk

15 Bostadsriittslbreningen Odinslund Diursholm Not 12 llnskiner. invertarier och installationer Ackumul rade anskafltringsvarden lngaende anskaffningsverde fu ets anskaffn ingsvarde Utgiende ackumulerad atrskaffningsvarden Ackumnlerrde avskrivningar enligt plan lngaende avskrivningar enligt plan fuets avskivningar enljgt Plan UigAendeackumulerade avskrivningar enligt plan UtgAende Planctrtigt restliirde Not l3 Fijrutbetalda kostl$der och upplupna intakter Kabel-Tv Fdrsaking Garageavgift Hiss VArmesyslem Medlemsavgift Bostadsraltema Upplupen intild , s , , ', ,1,t r3 32', l Not 14 Krssa och bank Den Idpande v rksamhcten Resultat efter finansiella Poster Justeringar fijr poster som inte ingar i kassafld'lej mm Kassafliide fran den liipande verksamhet o fiire fiiriindringar av rdrelsekapital Kassafl iide IrAn fiirnndringar i riirelsekapi$l Fdrandring av kortfristiga fordringar Fdriindring av ko$ftistiga skulder Kassnfldde frin den litpande verksamheaetr t ', ,1 1t I Investeritrgsverksamh ten F6rva avmateriellaanlaggningstillgangar Fdrseljning av finansiella anlaggn ingstj llgengar Kassa{Iiide frsn inyesteringsverksamheten Finansierirgsverksanlheten A]nortedngar Kassafl 6de fran fi nansieritrgsverksamherer Arets kasssl'ldde -t ;t Likvida medel vid arets bdrjan Likvida medel vid Arets sht t

16 Bostadsrataslliredngen Odinslund Djurshot :797 Not 15 Fdrdndring sv eget kapital Belopp vid Arets idgang Arets ftr- Andringar Belopp vid 6rets utging Medlemsinsalser UppEtelseavgifter l I 4 Fond fiir )4tre underhal I Balansemt resultat Resultat lbregeende ar Arets resultat s r 6-1' ', AvsAthing enligt stamnobeslut Not 16 Skulder till kreditinstitut Balrk SEB SEB 9/o-sats 1.32yo 2,54yo Villkorsendring 2i 5-l l , s Arets amortering uppger dll I t6 B,r+S I

17 Bostadsriittsfiireningen Odinslund Djursholm Not 17 Upplulna kostnader och fiirutbetalda itrtikt r Fijrckott avgifter & hyror Riintekostnader Sq.relsearvode Arbetsgivaravgifter Revisionsaflode Uppvarmning EI Sophzimming Fastighetsservice Hissrenovering r t t t ', {46 Dju.shol- den$5 215 t,edamot '?*[rr-- S4rNordstrdm l-rtratufl'ui CarlRNlst+im \ Ledarnot lv in levisionsberattels \Jiltttra Michael Christiansson Auktoriserad revisor 1',7

18 Skeppargatans Re.wision AB Revisionsberiittelse Till fiireningsstiimman i Bostadsrettsftireningen Odinslund D.lursholm Otg.nr 71,6422-'197 Rapport on nrsredo\ isningcn Jag hr utliifi en rcuion av dbredovisnrgcn tijr Bo*adnanstureDing.n Odinslu.d Dju6lolm IiJr,tr2t4 Sl]'Ph en a$tat Jb nd redovis I i,teat Det iir slrehen som nar osvmr lir at uppratia en a Edovisningsom ser.. r.ftvismd.b d entiel iltsedovisnnrgnaseo och ji. den ificma konirol son sqrelsen bedtrnr.r di n.dviirdig liir rtt upfsua e. &ycdorisning son i e i, '..1.'.i \. c lp'. <i r.r.,,-re.,o. (. a h. o po o.g.ntlisheter.ller pa tt Mitl asrar.r aft unal! mie om Afiedovi$ingcn pi erundllt!v min rc!ision. lae nar u!turt Eyisionen enligl tntcnarional Stardards od Auditnrg och sod rcvisiodssed i Sveise D.$! (mdards ki'h artjae lblj! *eseriska kray sdt plan$ar och urlrrevislonen ior aft uppnt rnnlig s{ke etaft a6redovnninecn inre innehdtlf yrsenttiea tdatidghetft En Evision rmefattar.11lenom ollk! agiider inhann. ftvhionsberis om belopp oln anun infomrari.o i iryedovisnnaen R.rhon viiliervilka its.rdn som ska uti1r6. bland amat eenom altbeddma riskema fil. lisenrliga fclaktigheter i r^redolisninec.. vae sig dc$abeor pa ocgenrlighetercllcr pi fel v I d denna rhkbcdon.in g bcaklr revi\om d. dclar av den intcmalontmlren soh iir Elcvdra tur hur liirenlng.n uppr.ftar tsredolisningcn tbr an C. cn rd'.i-.d. Dr,.v-e"r.tonar.r.{.,ts.r13.d.r,s. dmrl.r r,eo 'd..r I,r.,todrc1.erqr,er r. siie an gmr eti utalmde om efek!rileren i a..eningens ifterna koniroll. En Evision i.nelittar octsa en otv.rdernrg av EDdamelseDlieheten I de rdovisninesprinciperso6 har ovdrxs ocli av ihnghei.. isryrelsens upfskalhnrgar i rcdovisninsur, likson cnurlride reav den.ive reripande presenrationen i Rrpportomnndrakr vcntigihgarocbend.afijrt itningar Ut.ver nin Evision a! irred.ynninsen htr I ag.ven urto en Evnionav L.rstaget rilt dnposrioner Ldrifarde trcn in_sens vnnt cller tu ilst sdr srtirehcf,s lbn atrning Ibr Eosradr{nsnjr.D ingft Odinnund Dj uflrohl t rnr2t4 Der ar sqrelsen sonr har arsvdet ftr Iiirlaeet till disposnion$ belhfande loeninecns \inn eltcr lilrlust och det.i sqehe. som haransyaret iorlirvalhiirg.n lnhgr bosiadn{rhlgen Nlit( dsvar dr au ned rinlig s:(ern$ utlatn mig oo li5ahger r t disposirionrberr.ft dc lbeningens ein\t elter ftrlust och.m liifaltn ingen pa erun dval av min ry is io. Jaebarutfdn Elnionen enliet god rcvgion$ed i Sveriec. So,. undenag ilr mitr uftalande on sq-rchens firlag tlll d no ro'.'be..ila o. r.j,el-,e, \ - r(tfl,.,.a " gransknt om tnslaget & ijrenlie med lagen om ckonomnk. Somunde ag tur mlll unalandc on msv niiherhrtasul.ver r' 'r.\.rj' r...j \.,, 1ed.\s.relrtJ,De ntgftdei och f..halknde. iirrcningen tu aft kunra bed.m! om ndgon styr.hcledlmot.tr c(sltninsssklqrdig mor lireni,rgcn. tas htr en granskal onr ndgon sl)relseleda,nol pi dnat sdn hlr handlnl istid ned Iaeeo om elionomhla tbeninear. b.sud riiis I ag.n arredoy isn ings lagen et tcr lnre. ineen s stadgr Jas sscl iude relhllnsbe!isjag har mntinxar r Liuhlkliga och ihdanllsenliga sod srund fdr nitu unal den..rag arser aft dc r.visionsb.ltlag har i.hr"nal tuiiftackliga..h {ndanalse.lla! son srund lbr mnra utiatoden lag lilhq'rker att tur.ningsn.rnnror dispo.ertr!inscn e.1ier lil*lagei i iijr-.lrningsbe ftels.n och beviljar sl)rlsens ledamdtn ansvasfrih.r lijr nlienskapsirret lnlietnd upplaftnine har irbredovisnnsen ntprfltas i entighet med i^rdolisnineslagen oca ecr en i alla v{l.nllba avsccnden rdttvisande bild av forcnngens inmrell. stdllding per den :] I d.cenrber 2 l/t o.h ar des linansielta resnh ft r ird enligl dsrdovnnnrgslagen. a.nathinssberrft.rse. ilrlbentig hed aledovisnlneens.vriqa dcle. Jae tllhllrke. ddrl& att i&ening$ramoad fstsrdltcr rcsullitr.krnreci och balanrdknineen lbr turcninsen

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF HALMSTRÅET Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STABEN I JÄRVASTADEN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1 Årsredovisning för BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Räkenskapsåret 2012 BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Styrelsen för BRF APOTEKSSKOGEN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FIOLEN Org. nr. ÅR 2012 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar -

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21 Årsredovisning för Brf Jungfrun 21 769603-8475 Räkenskapsåret 2012 Brf Jungfrun 21 2(11) Styrelsen för Brf Jungfrun 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OLYMPENTORGET Org. nr. ÅR 2010 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. 12 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kadetten 3

Årsredovisning. Brf Kadetten 3 Årsredovisning för Brf Kadetten 3 Räkenskapsåret 2005 Brf Kadetten 3 1(10) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse FÖRENINGEN - HISTORIK,

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

BRF TEGELVIKSGATAN 30 Org. nr 769612-1115

BRF TEGELVIKSGATAN 30 Org. nr 769612-1115 BRF TEGELVIKSGATAN 30 Org. nr 769612-1115 Årsredovisning År 2009 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3-4 - resultaträkningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning. BRF Dalen

Årsredovisning. BRF Dalen Årsredovisning för BRF Dalen 714400-2164 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för BRF Dalen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARS RED OVIS NING. för BRF TALLUDDEN. Org. nr. 716420-4757 ÅR 2010

ARS RED OVIS NING. för BRF TALLUDDEN. Org. nr. 716420-4757 ÅR 2010 o ARS RED OVIS NING för BRF TALLUDDEN Org. nr. l ÅR 2010 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 530. Brf Kavelbron 18. Arsredovisning 2014

Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 530. Brf Kavelbron 18. Arsredovisning 2014 Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 53 Brf Kavelbron 18 Arsredovisning 214 Brf Kavelbron l8 Org nr 769619-153 Arsredovisning 117 Bostadsr[ttsfdrening Kavelbron 18 Styrelsen fir hdrmed avge Arsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Fo rvaltnings hera ttelse

Fo rvaltnings hera ttelse N r. 1 EKONOMIS FORENING ARSREDOVISNING for Goteborgsvind nr 1 Ekonomisk forening Org.nr. 716445-1440 Rakenskapsaret 20 14 Goteborgsvind nr 1 Ekonomisk forening 2 (8) Styrelsen for Goteborgsvind nr 1 Ekonomisk

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Frej

Årsredovisning. Brf Frej Årsredovisning för Brf Frej 702000-6354 Räkenskapsåret 2013 1 (10) Styrelsen för Brf Frej får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Sleipner 2 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2008 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2007 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÖNA OASEN Org. nr. ÅR 2013 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2007 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Fastighet: Järnet 7 Styrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa Årsredovisning för Bf Eldaren 1 upa Räkenskapsåret 2006 Bf Eldaren 1 upa 1(9) Styrelsen för Bf Eldaren 1 upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. BRFDalen

Årsredovisning. BRFDalen Årsredovisning för BRFDalen Räkenskapsåret 2011 1(11 ) Styrelsen för BRF Dalen får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Arsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31.

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31. ARSREDOVISNING for Brf Freden Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31 Innehgll Sida - forvahningsberattelse 2 - resultatralcning 4 balansrakning 5 - stallda

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

(769607-8s56) BRF Eriksdal 1 (10) Arsredovisning. för 769607-8356

(769607-8s56) BRF Eriksdal 1 (10) Arsredovisning. för 769607-8356 BRF Eriksdal (769607-8s56) 1 (10) Arsredovisning för BRF Eriksdal 769607-8356 Räkenskapsåret 2010 2(10) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 20'l 0 Förva ltn i

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Brf Tallen 25 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Styrelsen får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12 2014. Förvaltningsberättelse Fastighet: Tallen 25, Stockholm. Styrelse

Läs mer

Årsredovisning för BRF Berget 3

Årsredovisning för BRF Berget 3 , 16/02 2012 Bostadsrättsföreningen Berget 3 Årsredovisning för BRF Berget 3 (769606-5817) Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF VÄXJÖHUS NR 4. Årsredovisning för 729500-3136. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

BRF VÄXJÖHUS NR 4. Årsredovisning för 729500-3136. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF VÄXJÖHUS NR 4 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pahl 10

Årsredovisning. Brf Pahl 10 Årsredovisning för Brf Pahl 10 Räkenskapsåret 2010 Brf Pahl 10 1(10) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÅRSREDOVISNING 2010 PAHL 10 2011-01-01 Brf Pahl 10 Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43 relleborg PalrnFestivale Box 308,23 I 2TTielleborg ernail: info@ palmfestivalen.com ArsreCovisninq för PalmFestivalen 201 2. RESULTATRAKNING lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra 80 275,00 266 425,00 Ba

Läs mer