,&nsredovisning. Iiir. BosrADSRArrsronnNrNcrN odtnslund DJURSHOLM. AR 2ol4. sryreisen FAR HAIMED AvLA[fi{A ARsRtrDovtsNtr\c FOR R ikrnsxapsaret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",&nsredovisning. Iiir. BosrADSRArrsronnNrNcrN odtnslund DJURSHOLM. AR 2ol4. sryreisen FAR HAIMED AvLA[fi{A ARsRtrDovtsNtr\c FOR R ikrnsxapsaret"

Transkript

1 ,&nsredovisning Iiir BosrADSRArrsronnNrNcrN odtnslund DJURSHOLM Ory. nr 'l AR 2ol4 sryreisen FAR HAIMED AvLA[fi{A ARsRtrDovtsNtr\c FOR R ikrnsxapsaret 2r+1-r r2-3r- Inneh6ll - f'brvaltningsbedttelse - resultatriiloingar - balansriikn ingar - stiillda sekerheter och ansvaislifbindelser - tillf,ggsupplysningar - undersktifrer

2 Bost:rdsriittsftireningen Oditrslund Djursholm FORVALTNINGSBERATTELSE Verksamheten Allm:int om verksamhcten Fdreningen hartill andamil att Ii:tmja medlemnamas ekonomiska intressen genom ait i fiireningens hus upplata bostadslagenheter och lokaler under n],ttjanderatt och uran tidsbegrainsning. llpphtelsen fir aven omfatta mark som ligger i anslutning lill liireningens hus, om marken skall anv;ind;s som komplement tiil bostadsiagenhet. F6ren ingen registremdes I r. Nuvarande ekonomiska plan regi strerades I 994- r r -24 och nuva-rande stadgar registrerades hos Bolagsverker. Fi,reningen riger och ltj altar lastigheten: Odinslund 16, Danderyds kommun. Vendevagen 9D,9E, t ld,l 1E & Henrik palmes ali6 I3A-C Styrelsen fram till ordirarie ftir ningsstamma den t4 maj 21,1 Carl R Nystrijrn Karen Hansen Christer Brandt Curt Egerot Jan Ake Magnuson Ordftirande Sekrclerare Ledamot Ledamot Ledamot Styrelsen frin O/dine e: Chr;ster Brandt Karcn l{ansen Curl Egerot Jan Ake Magnuson RolfNordstriim Carl RNystrdm Firmatecknare: ordinsrie ftireningsstiimma den l.t maj 21,1 Ordltirande Seketerare Ledamot I-edamot Ledamot Ledamot Firman tecknas av stwelsen Fi-mdn recknd\ trfi i 'itr(ning d\ led"mjlerr". Revisorer Skeppargatans Revisionsbyra MichaelChristlansson Auktoriserad revisor Supplelrnt: Johan Engdahl Auktoriserad revisor Valberedning Madeleine Alrutz Car[-Evert Jonsson -.-i DBfr

3 ilirj 6/tt Bostadsrettsldrening n Odinslund Djursholm Ordinarie fijreningsstammaa h6l1s den I 4 maj 2 I 4. llxfa fiirenjngsst:inrma rdrande stadgeendring om andrahandsupputelse hdlls den 26 novembcr 214. S[,rclsen har haft kontinuerlig kontakt i flera Itireringsangelagenleter och avhellit nio p.otokollftirda slyrelsemiiten under verksamlebaret. Hdsnndte med inlormation fijr medlemmama hijlls den 26 november 214. Darutdver har en skiftlig medlemsinfomation delats ur under erct. Maite med husombuden agde rum den I oktober 214. Fastighelen l astighetsbeteckning: Odinsiund 16, Dalderyds konxnun. Nybyggnadsar och vardear iir Taxcdngsvardel Varav bygg1aderi Arcts I6re8. ar 1 I Fastigheten Ar firllvairdesfiirstikad hos Allians ft;rsiikring. Tomtarealen uppgar till kvm. Toral bolta tu 6 15 kvm. L:igenhctsfiirdelning (vtor) 6 7 kvm 8-9 kvm 9'1 kvm kvm

4 Bostadsriitts{breningen Odinslund Djursholm 1rc Fdrvalttring Den ekonomiska liirvaltningen har pa uppdrag av styrelsen handlagts A3, som :i\,cn har upprater fbrslagtill ersredovisning och budget. av Osterakers Ilosladsr:itlslbrvallning Den tehiska fitr',almingen har adminisrremts av srlrelsen. Fdreningen ar medlem i Bostadsrattema. Avtal med leverantiirer Teknisk lirrvaltning Fastighetssk6tsel Stadning Ma*skdtsel Sndrdjning Hissal.,tal Kabel-TV E1 Sophamhing Underhell tvaturuga VZfme-prognossystem Lagenhetsftirteckning Ekonomisk ftirvaltning BRF Styrelsen CFAB, Cib, Fdlvaltning AB Cleaning Queen AijaFreimane Daflderyds Tradgerdsservice AB Hissguppen AB Transit Kabel-Tv AB E.On AB & Elverket Vallentuna El AB VvK AB Danderyds kommun Sita Sverige AB Electrolux e-gain sterekers Bostadsrahliirvaltning AB Osterekers Bostadsrattsf irrvaltning AB Firrenitrgens ekonomi Styrelsen arbetar enligt en sjalvkosinadsprincip dar fiireningens intaikter b6r tacka tue olika sone6 kostnadel; ddlikostnader, kapitalkostnader och slitagekostnader. Dirtkostnader ar kostnader som kan harrijms till ltirenings drift som t ex.epararioner! uppvamming, extema!anster, inkdpta material och styrelsearvoden. Kdpitalkastnddet bester dels av rantor fran fij.eningens lan, dels av ldpande amorteringar. slilagekostnader er den del av kommande underherlskostnader som arets innehavare har gett upphov ti. Dessa beraknas i underhallsplanen och avspeglas i firreningens arliga avsafining rill reserv fijr liamtida fastighetsunderhal1. I nedanstaende berakning inger inte avskivningskostnader da der slitage avskrivningama ska motsvara redan tas hilnsyn till genom slitagekostnader. tkr Intekter Driftkostnader Kapitalkostnader i U ', l t7t I I /-\ I.('u, TTfi

5 AJ BI Bostadsrittsftreningen Odinslund Djursholm $97 lntlikter Arsavgifter Hyresintiikter dvriga int?tker Kapitalint?ikter Summa Tkr ll 5 11 Kostnader Fastighetssk6tsel Reparation/underhafl Tarebundna kostnader o\,tiga driftkostnader Fastighetsavgift 6vr.ft irvlrtirelsekostn. Avski!ring Kapitalkostnader Summa Tkr r Viisetrtliga hlndelser under och efter rekenskrpseret De stora atgsrdema under 214 har varit takmahing och instalration av Bauer reningssystern (vatten/viirme). Melning av samtliga tak utfilrdes under sominaxen av DM Tak. Det fren Bauer inkopta rcdngssystemet renar bede ddcksvattnet och vattnet i vzfmesystemet. Det senare ger en bathe gonomstrdmning och hijjer dverftjdngsfakom i varmesystemet, vilket bdr ge lagre uppva.mningskostnadermen ocksa IAge underhellskostnader. Pe vzlrmesidan har fiireningen instarlerat ett prognossystem, ecaiq som fr. iformation om vadret {iir konrmande fem dagar ochjuste.ar vermebehovet hrrefter. Efter intrimning, som bedknas paga ftrrsta halvdeled 2I5, Erv?intas systemet ge jamnare inomhustemperaturer ocks6 vid?indringar i vaderleken, liksom en rnindre kostnadsbesparing. Under 213 justerades driineringen runt de sju hushoppama. Fem uteplatser, diir d*ine ngen berd$,lades om 214.

6 BostadsrAttsf6reningen Odinslund Diurshotm Under sommaren mdlades linjema till samtliga utorrrhusparkeringar om. l alrutom l6pande tradgiirdssk6lsel har borftagning av gamla stubbar skett, likom viss nyplantering. Under h6sten utfijrdes den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, som pavisade bede smutsiga ventilationskanaler och bristl':ill igheter i ventilationssystemet. WK koomer att rengaira samtliga ventilarionskanaler och s61la in flidena enligt normerade vrirden. A$etet konrmer att utliiras under februari och mals 215. Styrelsen kommer att infordra anbud pe lvefining av fasader med planerai genomijrande sommaren 215. Den slom tvattrnaskinen och torktumlarcn har bytts ut och nya installerats ;januari 215. Samiliga maskiner fran 1995 ar damed utblrta. Arsavgiften har mder iret varil olbrandrad. Amortering pa lan har skett med I milion kronor. Med nuvarande ranteiage och likviditet komm$ liireningen att lijrsdka 6ka amortcrjrsstakten. Under erel har underhall pe ca 632 tkl utfirrts. Detta underhall ftjrslas nyttjas mot fond firr ).ttre underh611. Efter i ansprektagande och Arets avsaltning till undefielsfonden uppger fonden rill ca I 679 tkr. Medlemsinformation Under eret har 5 (Le 5) bostadsrafter 6vedatits. Antal medlemmar per den 3 1 december 2 I 4 var 82 (f:a 82). Samlliga nya medlemmar dnskas valkomna i fdreningen. Endast person som ager del i en bostadsratt kan vara medlem i fiireningen. Vid fiircningssfimma har varje medlem en ri,st. Om flera medlelnl}lar gemensamt har en bostadsdit, har de endast en rdst tillsammans. Rdstberdttigad :ii endast den medlem som f'lrllgiort sina fijrpliktelser mot lireningen. Fdrcningen:iren Zikta bostadsraftfirrening enligt inkomstskatrelagen (l999:1229). a,t "t4/+

7 Bostadsriittsfi treningen Oditrslund Djursholm 716A2-797 Flerirsiiversikt Nyckeltsl Nettoomsaittifng, tkl Resultat efter fin. poster, tkr Balansomsluhin& tkl 5 99 _ t' 6 I t Soliditet % Kassalikviditet, % Snittr?inta, % 5to/, 3t6vr 2,23% 5vo 242yo 2,57Vo 5/. 3tvo 2,98o/o 49yo 2,5yo 49/" 335% l,8tvo Anavgift, k/kvrn bo),ta La.rL k/kvrn boyta Riinta, lo/kvm bo),1a ' ' ' '7 VArme, k/kvm El, klkvm Vatten, ls/kyrn '71 23 l8 7', l Sq'relsen ftjresur att till ftirfogande steend vinstmedel: balanserad vinst Srets ftidust disponems sa att till fond fiir yttre underhall avsatts enligt stadgm ftin fond fijr,ttre underhill ianspr.iktages i ny riikning iiverfljres I Fijrcningens rcsultat och staflning i d\,tigt framgfu av efterfltljande rcsultat- och ba]ansrzikning med tillsggsupplysni ngar. qj Ko+

8 c 7e+ Bostadsdttslbretringen Odinslund Djursholm 1164: RESULTATRAKNINGAR Not ; Rdrelseintektu mm Aisavgifter och hyror Ovriga rdrelseintiikter Summa riirelseintikter mm t7 s 98? l3t' Rdr lsekostnader Fastighetsskdtsel Reparationer UnderHll Taxebundna kostnader och uppvannning ovriga driftkostnader Fastighetsavgift G,riga li;waltnings- och direlsekostnader Pelsonalkostnader Avskivfing av mate.iella anlaggningstilgangar Summa rtirelsekostnader : s t 2t t t t 191 3' Xinansiells poster Riinteint?ik1er Riintekostnader Resultat elter finansiella poster t A4 Arets resultat

9 d BM Bostadsrettsfiireningen Odinslund Djursholm BALANSRAKNINGAR Not TILLGANGAR Anlflggnin gstillgingar Mrteriella anliggtringstillgingar Byggnader och mark Maskiner. inventarier och instai lationer FinaNiella anlrggningstillgingar Andra langfristiga fordringar l1 12 1s ', Summa arliiggnitrgstilgingsr s2a 922 Omsiittnin gsti[gengar Kortfristiga fordritr gar Orriga fordringar Fairutberalda I'ostnader och upplupna ;ntiillfr tto t 17 2s9 Kassa och bank 14 I 9t9 2',7' Summa omsiitttringsti gangar SI]MI\4A TILLGANGAR

10 Bostadsrattsftre[ingen Odinslund Djursholm BALANSRAKNINGAR Not EGET KAPITAL OCII SKI-iLDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Medlemsiarsatser Uppl&elseavgifter Iond ftir )ttle underhe[ Summa buadet eget kapital r s ', I Fritt eget kapital Balansemt rcsultat Arets rcsultat Summa fritt eget kapital 89' _ ' Summa eget kspital Lengfristiga skulder Sloider till loeditinstitut Summa lingfristiga skulder Kortfristiga skulder $ 5 (m Leverantifsskulder Skatteskulder Ilpplupna kosb'rader och ftirulbelalda inujker Summa kortft istiga skulder 1' t I SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Stiillda siikerheter Fbr egna skulder och avsattningar Fastighets inteckningar ' Ansvarsf<irbindelser Inga Inga 1 i G k*

11 Bostadsriittsfiir ningen Odinslund Diursholn TILLAGGSUPPLYSNINGAR ALLMANNA UPPLYSNINGAR Redovisningspritrciper Arcredovisningen air upprattad i enlighet med Arsredovisn;ngslagen och BFNAR 29:1 Arsredovisning i mindre ekodomiska fijreningar. BFNAR 29:1 Arsredovisniog i mindre ekonomiska {ijreningar tillaimpas fiir tij$la gnngen, vilker kan innebiira en bristande j amftfbarhet me11an rekenskapseret och det narmast fiiregeende raikenskapsarcl Viirdering!principer Fordringar har upplagits iill de beiopp vanned de beraknas inflyta. Materiella anftlggningstillgengar skrjvs av enligt plan dver den iijrvantade nytijandeperioden. Avskrivningar 2Ot4 213 Byggnader l% tyo Byggnadsinventarier rc% toyo lnventarier 2% zoyn Hissar 5% 5ya BergvArmeanl5ggning 6,66yo 6-66yo ovriga tillgingar och skulder har upptagits till anskallningsvairden d2ir inget annai anges. Pe.iodisering av inkomster och utgilier har skett enligt god redovisningssed j lillret mcd fg ar. Avsathing till och ianspdktagande av fond ftjr )tne rmderhall boklijrs efrer sriimmobeslu darom. Definitiotr a\. n)ckeltal Netloomsiittning: fusavgifter, hyror och rivriga rtirelseindkter. Solidirer: Justerat eget kapital i procent av balansomslutring. Kassalikviditet: Omsattningstilgangar inkl. ournyttjad check*ikningsltedir i procenr av korrfiistiqa skutder. t1 ei\ [#

12 Bostadsrettsliireningen Odinslund Diurshotm UPPLYSNINCAR TILL ENSK]LDA POSTER Not I Arsavgifter & hyror Arsavgilier bostzider HyresintAkhr lokaler Hyresintiikter garuge, p-platser mm ,l i Not 2 Ovriga riirelseif,tiikter EI Tv-avgift overlatelse- & pantavgilier Ovriga inukter Not3 Fastighetsskittsel Iastighetsskorsel enligt alral Hisservice Markskiltsel Sndrdj ning/halkbekiimpning Fdrbrukningsmaterial Not4 ReparatioBskostnader Repa.ration byggnader Reparation hiss Repaation tvattstuga Reparation installalioner Reparation v;irmeinstallationer Ovriga rcparationer Not5 Undcrhalsk6iDsdcr Underhall gemens. utrymme Underhell installationer UnderhAll huskropp utv. Underhell av markytor Ovrigt underhdll ' ,t r I , sl r ' r r l g!ts

13 Bostadsr{ttsfi;reningen Odinslund Djursholm 1rc4,2-791 Not 6 Taxebutrdna kostnader och uppviirmning EI Uppvanrming Vatten Sophamtning Not 7 Ovriga driftkostnader Fastighetslt rsakringar Garagehyror Tv/Bredband Not 8 Fastighetsavgift Fasti ghetsavgift bostader Not 9 Ovriga Ibrvaltning- och riiretsekosttraaler Lokalhyra frdrbrukn ingsinventarier Telekommunikation Revisionsarr'ode Arvode ekonomisk lt rvaltning Konsultarvoden Mediemsavgift o anisationer ovriga extema tjenster Oviga ornkostnader Arfode och kostnsdsersattnitrg {irr revisionen S keppar gat a s Reision s byfi Revisionsuppdrag '722 '7', t ao t 2I I269 r 98 ll i r I Med revisionsuppd.ag avses granskning av ersrcdovisningen och bokf.dringen samt styrelsens Itsrvaltning, dvriga a.betsuppgifler det adkommel pe ftjreningens rcvisor att ul-ft ra samt radgivning eller annat bitdde som fiiraaleds av iakttagelser vid sadan granskning ellei genomftirande av sadana iivriga arbetsuppgifter. Allt annat Zir andm uppdmg. l3 r(x BA+

14 Bostadsriittsfiireningu Odinstund Djursholm Not l Anstiillda och personalkosttrader Liiner, ersetttringar och sociala kostnader Arvoden till sb.relsen Arbetsg;varavgifter O!riga penonalkostnader 2i s 2I A Medeltal anstallda Man Kvinnor Not 11 Byggnader och mark B,vggnad r Ingeende anskafliingsvdrde Utg6etrde ackumulerade atrskaffningsvarden Ackumulerade avskrivningar byggnader lngaende avskrivningar Arets avskrivningar UtgAende ackumulerade avskrivnitrgar Bergvarm arleggtring lngaende anskaffni ngsv:irde Utgiende ackumuleraale anskallningsvarden Ack. a\sarivnitrgar berg\ ermeaotaggnidg Ing6ende avskivningar Arets avskivningar Utgriend ackumulerade avskrivnixg!r Mark Ingeende markvarde Utgi nde ackumulerade anskalfiringsviirden Utgliende planerligt restviirde Taxeringsv:irden byggnader Taxeringsvzirden mark t 156 aa ' ',t s t,jl fitk

15 Bostadsriittslbreningen Odinslund Diursholm Not 12 llnskiner. invertarier och installationer Ackumul rade anskafltringsvarden lngaende anskaffningsverde fu ets anskaffn ingsvarde Utgiende ackumulerad atrskaffningsvarden Ackumnlerrde avskrivningar enligt plan lngaende avskrivningar enligt plan fuets avskivningar enljgt Plan UigAendeackumulerade avskrivningar enligt plan UtgAende Planctrtigt restliirde Not l3 Fijrutbetalda kostl$der och upplupna intakter Kabel-Tv Fdrsaking Garageavgift Hiss VArmesyslem Medlemsavgift Bostadsraltema Upplupen intild , s , , ', ,1,t r3 32', l Not 14 Krssa och bank Den Idpande v rksamhcten Resultat efter finansiella Poster Justeringar fijr poster som inte ingar i kassafld'lej mm Kassafliide fran den liipande verksamhet o fiire fiiriindringar av rdrelsekapital Kassafl iide IrAn fiirnndringar i riirelsekapi$l Fdrandring av kortfristiga fordringar Fdriindring av ko$ftistiga skulder Kassnfldde frin den litpande verksamheaetr t ', ,1 1t I Investeritrgsverksamh ten F6rva avmateriellaanlaggningstillgangar Fdrseljning av finansiella anlaggn ingstj llgengar Kassa{Iiide frsn inyesteringsverksamheten Finansierirgsverksanlheten A]nortedngar Kassafl 6de fran fi nansieritrgsverksamherer Arets kasssl'ldde -t ;t Likvida medel vid arets bdrjan Likvida medel vid Arets sht t

16 Bostadsrataslliredngen Odinslund Djurshot :797 Not 15 Fdrdndring sv eget kapital Belopp vid Arets idgang Arets ftr- Andringar Belopp vid 6rets utging Medlemsinsalser UppEtelseavgifter l I 4 Fond fiir )4tre underhal I Balansemt resultat Resultat lbregeende ar Arets resultat s r 6-1' ', AvsAthing enligt stamnobeslut Not 16 Skulder till kreditinstitut Balrk SEB SEB 9/o-sats 1.32yo 2,54yo Villkorsendring 2i 5-l l , s Arets amortering uppger dll I t6 B,r+S I

17 Bostadsriittsfiireningen Odinslund Djursholm Not 17 Upplulna kostnader och fiirutbetalda itrtikt r Fijrckott avgifter & hyror Riintekostnader Sq.relsearvode Arbetsgivaravgifter Revisionsaflode Uppvarmning EI Sophzimming Fastighetsservice Hissrenovering r t t t ', {46 Dju.shol- den$5 215 t,edamot '?*[rr-- S4rNordstrdm l-rtratufl'ui CarlRNlst+im \ Ledarnot lv in levisionsberattels \Jiltttra Michael Christiansson Auktoriserad revisor 1',7

18 Skeppargatans Re.wision AB Revisionsberiittelse Till fiireningsstiimman i Bostadsrettsftireningen Odinslund D.lursholm Otg.nr 71,6422-'197 Rapport on nrsredo\ isningcn Jag hr utliifi en rcuion av dbredovisnrgcn tijr Bo*adnanstureDing.n Odinslu.d Dju6lolm IiJr,tr2t4 Sl]'Ph en a$tat Jb nd redovis I i,teat Det iir slrehen som nar osvmr lir at uppratia en a Edovisningsom ser.. r.ftvismd.b d entiel iltsedovisnnrgnaseo och ji. den ificma konirol son sqrelsen bedtrnr.r di n.dviirdig liir rtt upfsua e. &ycdorisning son i e i, '..1.'.i \. c lp'. <i r.r.,,-re.,o. (. a h. o po o.g.ntlisheter.ller pa tt Mitl asrar.r aft unal! mie om Afiedovi$ingcn pi erundllt!v min rc!ision. lae nar u!turt Eyisionen enligl tntcnarional Stardards od Auditnrg och sod rcvisiodssed i Sveise D.$! (mdards ki'h artjae lblj! *eseriska kray sdt plan$ar och urlrrevislonen ior aft uppnt rnnlig s{ke etaft a6redovnninecn inre innehdtlf yrsenttiea tdatidghetft En Evision rmefattar.11lenom ollk! agiider inhann. ftvhionsberis om belopp oln anun infomrari.o i iryedovisnnaen R.rhon viiliervilka its.rdn som ska uti1r6. bland amat eenom altbeddma riskema fil. lisenrliga fclaktigheter i r^redolisninec.. vae sig dc$abeor pa ocgenrlighetercllcr pi fel v I d denna rhkbcdon.in g bcaklr revi\om d. dclar av den intcmalontmlren soh iir Elcvdra tur hur liirenlng.n uppr.ftar tsredolisningcn tbr an C. cn rd'.i-.d. Dr,.v-e"r.tonar.r.{.,ts.r13.d.r,s. dmrl.r r,eo 'd..r I,r.,todrc1.erqr,er r. siie an gmr eti utalmde om efek!rileren i a..eningens ifterna koniroll. En Evision i.nelittar octsa en otv.rdernrg av EDdamelseDlieheten I de rdovisninesprinciperso6 har ovdrxs ocli av ihnghei.. isryrelsens upfskalhnrgar i rcdovisninsur, likson cnurlride reav den.ive reripande presenrationen i Rrpportomnndrakr vcntigihgarocbend.afijrt itningar Ut.ver nin Evision a! irred.ynninsen htr I ag.ven urto en Evnionav L.rstaget rilt dnposrioner Ldrifarde trcn in_sens vnnt cller tu ilst sdr srtirehcf,s lbn atrning Ibr Eosradr{nsnjr.D ingft Odinnund Dj uflrohl t rnr2t4 Der ar sqrelsen sonr har arsvdet ftr Iiirlaeet till disposnion$ belhfande loeninecns \inn eltcr lilrlust och det.i sqehe. som haransyaret iorlirvalhiirg.n lnhgr bosiadn{rhlgen Nlit( dsvar dr au ned rinlig s:(ern$ utlatn mig oo li5ahger r t disposirionrberr.ft dc lbeningens ein\t elter ftrlust och.m liifaltn ingen pa erun dval av min ry is io. Jaebarutfdn Elnionen enliet god rcvgion$ed i Sveriec. So,. undenag ilr mitr uftalande on sq-rchens firlag tlll d no ro'.'be..ila o. r.j,el-,e, \ - r(tfl,.,.a " gransknt om tnslaget & ijrenlie med lagen om ckonomnk. Somunde ag tur mlll unalandc on msv niiherhrtasul.ver r' 'r.\.rj' r...j \.,, 1ed.\s.relrtJ,De ntgftdei och f..halknde. iirrcningen tu aft kunra bed.m! om ndgon styr.hcledlmot.tr c(sltninsssklqrdig mor lireni,rgcn. tas htr en granskal onr ndgon sl)relseleda,nol pi dnat sdn hlr handlnl istid ned Iaeeo om elionomhla tbeninear. b.sud riiis I ag.n arredoy isn ings lagen et tcr lnre. ineen s stadgr Jas sscl iude relhllnsbe!isjag har mntinxar r Liuhlkliga och ihdanllsenliga sod srund fdr nitu unal den..rag arser aft dc r.visionsb.ltlag har i.hr"nal tuiiftackliga..h {ndanalse.lla! son srund lbr mnra utiatoden lag lilhq'rker att tur.ningsn.rnnror dispo.ertr!inscn e.1ier lil*lagei i iijr-.lrningsbe ftels.n och beviljar sl)rlsens ledamdtn ansvasfrih.r lijr nlienskapsirret lnlietnd upplaftnine har irbredovisnnsen ntprfltas i entighet med i^rdolisnineslagen oca ecr en i alla v{l.nllba avsccnden rdttvisande bild av forcnngens inmrell. stdllding per den :] I d.cenrber 2 l/t o.h ar des linansielta resnh ft r ird enligl dsrdovnnnrgslagen. a.nathinssberrft.rse. ilrlbentig hed aledovisnlneens.vriqa dcle. Jae tllhllrke. ddrl& att i&ening$ramoad fstsrdltcr rcsullitr.krnreci och balanrdknineen lbr turcninsen

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga)

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga) ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF SOLHEM 1 Org. nr. (Foto: Svandammen i Spånga) Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solhem 1 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN 48 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Styrelsen för Brf Härolden 48 kallar härmed medlemmarna till Ordinarie

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 4 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 4-10 - resultaträkningar 11

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehåll Sida - Innehållsförteckning 2 - Förvaltningsberättelse 3-8 - Resultaträkning 9 - Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1 Årsredovisning för BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Räkenskapsåret 2012 BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Styrelsen för BRF APOTEKSSKOGEN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2012 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för BRF GÄSTSALEN 4 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 5 Org. nr. 769612-3251 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - innehållsförteckning 2

Läs mer

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Org. Nr. www.brfoxeln5.se Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3-8 - resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fyrskeppet kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

HSB:s BRF Dalen i Järfälla. Org. nr 716417-6625. ÅnsnEDovISNING. för räkenskapsåret 2AA

HSB:s BRF Dalen i Järfälla. Org. nr 716417-6625. ÅnsnEDovISNING. för räkenskapsåret 2AA HSB:s BRF Dalen i Järfälla Org. nr 716417-6625 ÅnsnEDovISNING för räkenskapsåret 2AA HSB:s BRF Dalen ijärftilla Org. nr 7!6417-6625 l(13) FÖRVALTNINGSBERIiTTELSE Styrelsen för Brf Dalen i Jär'ftilla, Järfiilla

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN 25 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Turbinen 25 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36. Org. nr 716419-7100. AnSREDovISNING. fiir riikenskaps hret 2002

Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36. Org. nr 716419-7100. AnSREDovISNING. fiir riikenskaps hret 2002 I I Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36 Org. nr 16419-100 AnSREDovISNING fiir riikenskaps hret 2002 BostadsrEittsfiireningen Norra Agnegatan 36 t64t9-100 Styrelsen ftir Bostadsrtittsftireningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF PORLABACKEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF PORLABACKEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF PORLABACKEN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Ordinarie föreningsstämma Härmed kallas Du som medlem i Brf Porlabacken 1 i Bandhagen,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfiireningen Tallen I i Stockholm. Org.Nr 769605-4993. IOr. 2At3-01-01 - Råikenskapsåret 2013- I 2-31. BVK BoVeru Konsrh nb

Årsredovisning. Bostadsrättsfiireningen Tallen I i Stockholm. Org.Nr 769605-4993. IOr. 2At3-01-01 - Råikenskapsåret 2013- I 2-31. BVK BoVeru Konsrh nb Bostadsrättsftireningen Tallen 8 i Stockholm Org. Nr 76965-4993 Årsredovisning tu. IOr Bostadsrättsfiireningen Tallen I i Stockholm Org.Nr 76965-4993 Råikenskapsåret 2At3-1-1-213- I 2-31 Detta material

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [" ffic

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [ ffic Årsredovisning Iiir Brf Liljeholmens Port 76961r-67s Räkenskapsåret 28 q( [" ffic Brf Liljeholmens Porl 169611-675 r(15) Styrelsen ftr Brf Liljeholmens Port, Stockholms kommrur, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I 769606-3119 Räkenskapsåret 20t3 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 2013. Förvaltn in gsberättelse Allmänt

Läs mer