Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16."

Transkript

1 Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande: Per Gruvberger, Hans Nahlbom Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny Nord Roland Jansson Bo Klason Marie Jonsson Kjell Murås, Per Rathsman, Inger Johansson, sekreterare Utses att justera: Urban Granfeldt Justeringens plats och tid: Tekniska kontoret Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer Ordförande Justerande Per Gruvberger Urban Granfeldt Organ Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslagsdatum: 26 mars 2007 Datum för anslags nedtagande: 18 april 2007 Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli Underskrift Inger Johansson

2 Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars Tu 10 Upphandling sommarvägsalt För inköp av sommarvägsalt till Filipstads kommun har anbudsunderlag upprättats och upphandling genomförts. Vid anbudstidens utgång hade två anbud inkommit. Efter sammanställning och genomgång av anbuden föreslås antagande av anbud nr 2, Wibax AB,Piteå. enligt förvaltningens förslag. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Inköp

3 Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars Tu 11 Upphandling sandupptagning För inköp av sandupptagning i Filipstads kommun har anbudsunderlag upprättats och upphandling genomförts. Vid anbudstidens utgång hade ett anbud inkommit. Efter sammanställning och genomgång av anbudet föreslås antagande av anbud lämnat av Sten & Vägarbeten AB, Karlstad. enligt förvaltningens förslag. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Inköp

4 Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari Tu 12 Tu 1 Upphandling hisservice För inköp av hisservice i Filipstads kommun inkl Bostadsanpassningar samt Stiftelsen Filipstadsbostäder har anbudsunderlag upprättats och upphandling genomförts. Vid anbudstidens utgång har fem anbud inkommit. Efter sammanställning och genomgång av anbuden föreslås att beslut tas på delegation av ordföranden då ytterligare komplettering krävs. Inköp enligt förslaget. _ Inköpsavdelningen meddelar att upphandlingen avbrutits och en ny upphandling påbörjats. Inköpsavdelningen föreslår att tidigare beslut om delegation fortfarande skall gälla. Inköp enl förvaltningens förslag.

5 Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars Tu 13 Information upphandling livsmedel Inköpsavdelningen meddelar att handlingar för upphandling utsänts. Preliminär start för nya avtal är Inköp

6 Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars Tu 14 Dnr 4/2007 Lokal trafikföreskrift på Kyrkogatan Önskemål har framförts från Kyrkans hus om att en befintlig parkeringsplats på Kyrkogatan utanför fastigheten inrättas till parkeringsplats för rörelsehindrade. Samråd har skett med polismyndigheten i Filipstad. Polismyndigheten tillstyrker förslaget. Teknik och Service föreslår att parkeringsplatsen närmast Hotellbron på Kyrkogatan iordningställs för rörelsehindrade. att meddela ny lokal trafikföreskrift Kyrkans Hus enligt förvaltningens förslag.

7 Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars Tu 15 Förslag till utformning av Lilltorget Stadsarkitekt Per Rathsman redovisar förslag till utformning av Lilltorget. att ytterligare handläggning av ärendet ska ske i samråd med berörda affärsidkare och fastighetsägare.

8 Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars Tu 16 Dnr 9/2007 Utemiljön vid Nykroppa skola Förslag på att förbättra utemiljön vid Nykroppa skola har utarbetats. Förslaget innebär att trafikmiljön och trivseln för elever, lärare och övrig personal förbättras. Under utredningens gång har framkommit att stor del av dagvattnet från tak och gårdsytor är kopplat på spillvattennätet. Utförande av nya dagvattenledningar bör utföras i samband med att utemiljön förbättras. Arbetet indelas därför i tre etapper. Etapp 1. Utförande av bussangöring, 7 st parkeringsplatser :- Bullerplank, staket, träd med trädskydd, belysning på innergården :- Asfalterad lekyta, sarg, justering grusplan :- Kostnad etapp :- Etapp 2. Utförande av nya dagvattenledningar inom skolområdet. Utredning pågår. Osäker kostnad. Etapp 3. Lekutrustning, belysning och bänkar. Kostnad etapp :- Teknik och Service föreslår att etapp 1 utföres under 2007 att etapp 2 utreds ytterligare och att Teknik och Service återkommer med kostnadsberäkning och beräknad starttid. att etapp 3 utföres när dagvattenfrågan är löst. att utföra bullerplank, staket, träd med trädskydd, belysning på innergården, lekutrustning, justering grus- och gräsytor till en summa av 370,0 _

9 Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars Kommunstyrelsens teknikutskott 14 juni Tu 17 Tu 57 Dnr 33/2006 Intresseanmälan arrende del av fastighet i Nykroppa och köp av därpå beläget bostadshus Bottnarna. Sweranda Fastigheter AB tillfrågar Teknikutskottet enligt intresseanmälan, daterad , om att arrendera en lämplig tomt och att köpa byggnaderna på ofri grund. De byggnader det är fråga om är de s k Bottnarna i Nykroppa som ligger på ett stort kommunalt markområde. Enligt gällande plan, från 1949, är området avsett för idrottsändamål. För att avstycka och frigöra en tomt till byggnaderna måste en planändring göras. Över området går en kraftledning ca 30 m från byggnaderna. att i samarbete med miljö- och byggnadsförvaltningen utarbeta förslag till fortsatt handläggning av ärendet Fastighetsenheten Sweranda Miljö och byggnadsnämnden har behandlat ärendet. Fastighetsenheten föreslår teknikutskottet besluta att med tanke på rådande förhållanden för området ej försälja byggnaderna på ofri grund att om intresse finns, hyra ut byggnaderna som fritidsboende där hyresgästen svarar för samtliga drift och underhållskostnader. Miljö-o bygg att återremittera ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för ytterligare utredning om möjligheten till en försäljning av byggnaderna.

10 Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars Kommunstyrelsens teknikutskott 14 juni Tu 18 Tu 62 Bangolfbanan Filipstad Mellan Filipstads kommun och Filipstads Fotbollsförening är ett arrendekontrakt upprättat. Kontraktet förlängs ett år i taget om uppsägning inte har skett senast sex månader innan avtalstidens slut. Genom förlängningsklausul gäller nuvarande avtal intill Uppsägning har ej skett inom den stipulerade uppsägningstiden, varför avtalet kommer att bli förlängt intill om ej överenskommelse mellan parterna träffas om annat. att uppdra till fastighetsenheten att utarbeta förslag till nytt avtal/uppsägning av nuvarande arrendeförhållande. Fastighetsenheten Fastighetsenheten föreslår följande: att överenskommelsen mellan Filipstads kommun och Filipstads Fotbollsförening godkänns att arrendekontrakt tecknas med ägaren till Munkebergs Camping att avtal och ansökan om fastighetsreglering tecknas med ägaren till Munkebergs Camping. Ks föreslå fullmäktige besluta enligt fastighetsenhetens förslag.

11 Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars Kultur- och föreningsutskottet 15 feb Kommunstyrelsens teknikutskott 19 april Kommunstyrelsens teknikutskott 15 februari KFU 5 Tu 19 Dnr 3/2006 Tu 37 Tu 17 Laminatbanor - bowlinghallen I avtalet med Bowlinghallföreningen ingår att kommunen ska stå för grundslipningen av bowlingbanorna vilket sker inom 4-5 års intervaller för en kostnad av ca kronor. Härtill kommer en toppslipning som görs varje år vilken bekostas av föreningen. Grundslipningen av banorna behöver göras nästa år. Bowlinghallföreningens förhoppning är att kommunen kan tillskjuta medel i årets budget med utförande av laminatbeläggningen under sommaruppehållet. Fastighetsenheten har inga medel i 2006 års budget. Fastighetsenheten föreslår att ärendet behandlas med andra objekt i 2007 års investeringsbudget. Fastighetsenheten Bowlinghallen KFU Bowlinghallen enligt förvaltningens förslag. I skrivelse daterad anför Filipstads Bowlinghallförening, att med anledning av ovanstående beslut, kommunen ökar insatsen i bowlinghallen med att även byta ut kägelresningsmaskinerna. Att remittera ärendet till kultur- och föreningsutskottet för handläggning. Kfu har behandlat ärendet på möte den 15 feb. Utskottets ordförande och Anders Eriksson, har fått i uppdrag av Kfu att besvara teknikutskottets begäran om handläggning. Tu Vi kan konstatera att verksamheten som bedrivs i Filipstads bowlinghall är kommunens bowlingklubbar, korpen, skolan och övriga brukare. Dagtid för skolan och pensionärsbowling, kvällstid och helger klubbarnas träning och matcher, korpens seriespel och övrigt spel. Vad gäller investeringsbidrag behandlar ej Kfu investeringar gällande kommunens egna lokaler. Bowlingklubbarnas verksamhet medföljer som bilaga.

12 Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars Grundslipning av banorna ska utföras i år. Kostnad ca 65tkr. Ytterligare grundslipning härefter är inte möjlig. Kostnaden för laminatbanorna uppgår till ca 250tkr. I samband med detta bör också klotreturerna, 3 st, bytas. Kostnad ca 100tkr. Befintligt ventilationsaggregat som håller rätt fuktighet i bowlinghallen har tjänat ut och måste bytas ut. Kostnad ca 250tkr. Total kostnad hela projektet ca 600tkr. Fastighetsenheten föreslår följande: att kommunen erbjuder Bowlinghallföreningen ett lån för finansiering till laminatbanor samt utbyte av klotreturerna att fastighetsenheten tilldelas medel för investering i nytt ventilationsaggregat Fastighetsenheten Kfu att återremittera ärendet till Kultur-och föreningsutskottet att tillsammans med fastighetsenheten ytterligare utreda om möjliga alternativ för drift av bowlinghallen.

13 Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars Tu 20 Dnr 8/2007 Tillfällig ändrad verksamhet till samlingslokaler fastigheten Laxöringen 8 Ungdomens Hus Fastighetsenheten har tagit fram kostnadskalkyl avseende fastigheten Laxöringen 8 Ungdomens Hus enl nedanstående: Kostnadskalkyl Etapp 2. Budgetpris Ventilation med värmeåtervinning som ,- kopplas till fjärrvärmen Brand- och utrymningslarm ,- Hiss ,- Summa: ,- För att lokalen skall kunna tas i bruk och slutbevis utfärdas så hemställer fastighetsenheten att etapp 2 får genomföras. Fastighetsenheten enligt fastighetsenhetens förslag,.

14 Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars Tu 21 Dnr 7/2007 Verksamhetsplaner år 2007 Verksamhetsplaner för teknik o service har upprättats för år Inom förvaltningen samlas flera enheter med olika verksamheter: - Gatu och park, svarar för underhåll av yttre anläggningar - Va och avfall, svarar för vattenförsörjning och avfallshantering - Fastighet, svarar för förvaltning av kommunens fastighetskapital - Lokalvård, svarar för lokalvård för alla kommunala fastigheter - Kost, levererar måltider till barn, äldre och andra inom kommunens skolor och omsorgsverksamheter - Simhall, enheten för Spångbergshallen med simhall och lokaler för annan inomhusidrott. Tillsammans handlar det om service. att anta verksamhetsplanerna för år 2007.

15 Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars Tu 22 Budgetuppföljning Budgetuppföljning för perioden t o m februari månad redovisas. Fastighetsenheten redovisar förslag till underhållsobjekt enl nedanstående: Bergmästaren Diplomaten, utvändig målning av fasad och fönster Nordmarks gamla skola, målning fasad Simhallen, renovering och byte av taksarg Spångberggymnasiet, byte av skärmtak över lastkaj Nykroppa gamla skola, renovering tak, målning fasad och fönser Stålvallaskolan södra, målning fönster högdelen Sörgården, målning av fasad och fönster Kostnad 2 000,000,-. Fastighetsenheten redovisar även hyresintäkter 2007 och kostnader fastighetsservice Ks att lägga budgetuppföljningen till handlingarna samt i övrigt godkänna redovisningen.

16 Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars Tu 23 Projektredovisning Enligt beslutad förteckning över gatu- och va-arbeten 2007 ( 93/06) redovisas påbörjade projekt: Objekt 8, Filipstad, Storhöjdsvägen.

17 Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars Tu 24 Anmälningsärenden Förteckning över ärenden i vilka beslut med stöd av delegation fattats av projekteringsingenjören. att med godkännande lägga förteckningen till handlingarna.

18 Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars Tu 25 Renhållningstaxa att uppdra till teknik och service att upprätta förslag till ny renhållningstaxa innehållande grund- och hämtningsavgift.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 juni 2012 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 juni 2012 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 18 juni 2012 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Ulf Söhrman Peter Johansson Ersättare:

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Patrik Fornander Peter Johansson Olle Engström Ersättare:

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-22 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 29 april 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads-

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(38) 2012-08-20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-16.00 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27 Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2003-2005 3 Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Harry Johansson Björn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-08-28 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-08-28 1 Tekniska nämnden 2008-08-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av va-nätet 50 Ombyggnad avloppsanläggning, Tänndalen 51 Projektering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27) Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27) Plats och tid Vävsalen, Kinnaström, kl 13.30 18.15 Beslutande Bo Petersson (s) Eje Björkman (s) Tjänstgör för A Malmberg (s) Jan Österström (s) Tjänstgör

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1 Plats och tid Onsdag 21 december 2005 kl 19.00-20.02 Beslutande Enligt bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer