Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15."

Transkript

1 Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande: Per Gruvberger, ordf Patrik Fornander Peter Johansson Olle Engström Ersättare: Övriga deltagande: Utses att justera: Inge Nilsson Piehl Benny Nord Ronny Greus, 33 Anna Lavendell, 33 Bo Klason Malin Andersson, 33,38 Sigrid Holfeldt, 33 Catrin Marsell, 37 Inger Johansson, sekreterare Patrik Fornander Justeringens plats och tid: Tekniska kontoret Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer Ordförande Justerande Per Gruvberger Patrik Fornander ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens teknikutskott : 13 maj 2013 Anslagsdatum: 16 maj 2013 Datum för anslagets nedtagande : 10 juni 2013 Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli Underskrift Inger Johansson

2 Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj Tu 33 Dnr Budgetuppföljning april 2013 Upprättad sammanställning utvisande budgetuppföljningen för april månad 2013 för Teknik o Services verksamhetsområden redovisas och där även en energiuppföljning ingår. Teknikutskottet beslutar att med godkännande lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

3 Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj Tu 34 Dnr 74/2013 Ansökan om platsupplåtelse för Oxhälja marknad 2013 Filipstads Marknadskommitté Oxhälja hemställer i skrivelse dat att få diponera offentlig plats för Oxhälja marknad 2013 Marknadskommittén önskar disponera samma område som 2012 med tillägg att även stadsparken får disponeras för aktiviteter i samråd med Kulturbomben. Teknik och Service föreslår att Filipstads Marknadskommitté Oxhälja får disponera offentlig plats under perioden 4/9 11/ enligt ansökan. att Marknadskommittén får disponera mark för tivoli som 2012 Enligt räddningstjänsten kan utryckningsväg genom tivoliområdet slopas under förutsättning att höga karusellattraktioner placeras i ytterkant av tivoliytan. att Marknadskommittén svarar för städning m m som under att Teknik och Service erhåller full kostnadstäckning från Marknadskommittén för material och utfört arbete. Teknikutskottet beslutar enl förvaltningens förslag. Beslutsexp. Fil. Marknadskom.

4 Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj Kommunstyrelsens teknikutskott 5 november Kommunstyrelsens teknikutskott 26 april Tu 35 Tu 53 Tu 18 Dnr 86/2012 Persbergs Friskola - Brand Med anledning av att Persbergs friskola brunnit måste ställningstagande göras för olika alternativa lösningar, dels för friskolans räkning och dels för att kunna gå vidare med en uppgörelse med försäkringsbolagt, Länsförsäkringar. Försäkringsbolaget har gjort skadevärdering med ersättning till kommunen för tre olika alternativ enligt följande: 1. Reparation av skolan till samma standard som före branden 2. Rivning av skolan och återuppförande av annan byggnad 3. Rivning och inget återställande Efter att ha tagit del av försäkringsbolagets skadevärdering, samtal med kommunens försäkringsmäklare och friskolan Persberg, skolans nuvarande skick och kostnader m.m. i samband med utförande av alternativ ett föreslår Teknik och Service att nuvarande skolbyggnad rivs att Teknik och Service tillsammans med Försäkringsbolaget, Persbergs friskola, BUN samt Miljö och bygg fortsätter utreda alternativ två Teknikutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Teknik och service beslutade 26 april 2012, 18, med anledning av branden, Persbergs friskola, att befintlig skolbyggnad rivs samt att tillsammans med försäkringsbolaget, Persbergs friskola, BUN samt Miljö och Bygg utreda möjligheten till ett återuppförande av annan byggnad. Skolbyggnaden är idag riven. Rivningskostnaden är reglerad med försäkringsbolaget. Kommunens del är självrisken 130 tkr. vilket avser självrisken för hela projektet. Härtill kommer eventuella kostnader för återuppförande av annan byggnad som inte täcks med ersättning från försäkringsbolaget.

5 Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj Kommunstyrelsens teknikutskott 5 november Tillsammans med Persbergs friskola har förslag framtagits på ersättningsbyggnader. Utförandet är tre stycken respektive två stycken sammanbyggda enheter i form av radhus. Varje enhet är på ca 120 kvm. totalt ca 600 kvm. Nya friskolans lokaler omfattar följande skolverksamheter och är dimensionerad för 15 barn per verksamhet : I byggnaden med tre sammanbyggda enheter inryms Förskola, F2(0-2) klass + fritidshem, 3-4 klass + expedition och lärarrum. I byggnaden med två enheter 5+6 klass samt enhet för kök, matsal/samling och skolbibliotek. På gården byggs ett förråd-, tekniksoprum. Enligt Miljö och Bygg föreligger inga kända hinder att bevilja bygglov för uppförande av föreslagen byggnation. Byggnationen och ändamålet följer gällande detaljplan. Teknik och Service föreslår Teknikutskottet besluta att upprätta förfrågningsunderlag för totalentreprenad på föreliggande förslag till utförande samt infordra anbud att härefter redovisa projektet för ytterligare beslut i ärendet. Teknikutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Efter infordran och utvärdering av inkomna anbud redovisas kostnadsberäkning för uppförande av ersättningsbyggnad. Beräkning av hyreskostnad Kapitaltjänstkostnad annuitet: Investering tkr, avskrivning 33 år, ränta 3,5% = :-/år Kostnader underhåll, försäkring serviceavtal :-/år Summa kostnad (kallhyra) exkl. drift :-/år Persbergs Friskola svarar för driftkostnaderna, hushålls- och el för uppvärmning, vatten, sophämtning, utvändig skötsel som snöröjning, halkbekämpning, gräsmattsklippning o.s.v. Hyresgästen ombesörjer städning samt inre underhåll av lokalerna och av ingående utrustning.

6 Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj Angiven hyra är minimihyra. Hyran regleras årligen med den förändring som sker i skolpengen avseende lokalkostnader. Hyreskontrakt är godkänt och undertecknat av Persbergs Friskola. Teknik och Service föreslår teknikutskottet föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta: att investeringsmedel om kr ställs till Teknik och service förfogande för genomförande av projektet. att med godkännande teckna förslag till hyreskontrakt med Persbergs Friskola Teknikutskottet beslutar enl förvaltningens förslag. Beslutsexp: Ks

7 Teknikutskottet 13 maj Kommunstyrelsen 27 mars Kommunfullmäktige 14 mars Tu 36 Ks 32 Kf 11 Dnr 2013/34 Motion ang. barns säkerhet på väg till Strandvägsskolan I motion 27 februari 2013 anför Marcos Ciscar (FIL) följande: Bakgrund Varje vardag går ett flertal barn på väg till skolan förbi en utsatt plats vid Allégatan/John Ericssongatan alldeles nära Strandvägsskolan. Det är en vägsträcka där barnen utsätts för fara från två håll dels från vägbanan alldeles bredvid gångbanan och dels från Skillerälven som ligger direkt nedanför gångbanan utan nåt som helst skydd i form av räcke. Så här ser det ut idag: Filipstadspartiet har vid tre tillfällen under åren kontaktat Benny Nord på tekniska kontoret för att påtala denna brist och svaret har hittills varit detsamma, nämligen att det inte är prioriterat men att man tar emot informationen. Detta vill Filipstadspartiet ändra på. Motivering Då man nyligen gjort i ordning Nämndhuset för en ordentlig summa pengar så att säkerhetsregler för tjänstemän och politiker följs så borde rimligtvis en sån här investering för våra barns säkerhet vara en droppe i havet i en jämförelse. Men desto viktigare ur symbolisk synpunkt. Jämför trygghetsaspekterna i de tidigare bilderna med denna: Bilderna talar sitt tydliga språk beträffande kommunens prioriteringar. Mot bakgrund av detta föreslår Filipstadspartiet: Att ge tekniska kontoret i uppdrag att så snart som möjligt sätta upp ett skyddsräcke på angiven sträcka av gångbanan vid Skillerälven på Allégatan/John Ericssongatan. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar Beslutsexp: TU att remittera motionen till teknikutskottet. _

8 Teknikutskottet 13 maj Inge Nilsson Piehl, teknisk chef, avger i yttrande följande förslag: Kommunstyrelsen, teknik och service, har låtit studera frågan och finner att det är tekniskt möjligt att sätta upp ett sådant räcke mot Skillerälven. Gångbanan går på angivet ställe på en sträcka av cirka meter invid älven med körbanan på andra sidan. Kostnaden för ett sådant räcke uppskattas till kr, beroende på utförande och omfattning. Det är dock inte enda stället där gångväg går alldeles invid Skillerälven i Filipstad. Om åtgärder görs på en plats kommer man för eller senare att behöva göra det på andra liknande ställen. Om alla dessa sträckor skall förses med skyddsräcken kommer kostnaderna att skjuta i höjden. Det förefaller inte rimligt eller ens önskvärt att förse delar av Skillerälvens stränder genom Filipstad med skyddsräcken. Förutom att dessa räcken förfular stadsmiljön kring Skillerälven så visar tillgänglig statistik och erfarenhet att mycket få olyckor inträffar i form av att personer ramlar i älven. Trafikolyckor och trafikmiljön är ett betydligt större hot mot folkhälsan i Filipstad än Skillerälven. Att göra barnens skolvägar så säkra och trygga som möjligt är en viktig fråga och passagerna över Allégatan till och från skolan är en del av skolvägen för eleverna på Strandvägsskolan och Spångbergsgymnasiet. Det finna all anledning till att studera dessa frågor närmare inom ramen för pågående skolutredning i Filipstad eller i separat trafiksäkerhets utredning. Med hänvisning till ovan angivna föreslår kommunstyrelsen, teknik och service att avslå motionen och att frågan om barnens trafiksäkerhetsmiljö i området studeras separat i samband med Skolutredningen för området. Per Gruvberger framför att den utpekade sträckan är enda stället där gångvägen går direkt i anslutning till stenläggningen runt älven. Han yrkar på att motionen bifalles. Patrik Fornander instämmer i yrkandet. Teknikutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen Beslutsexp: Ks att uppdra till teknik och service sätta upp ett skyddsräcke på angiven sträcka av gångbanan vid Skillerälven på Allégatan/John Ericssongatan under 2013 om kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

9 Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj Tu 37 Dnr 90/2013 Avtal om nyttjanderätt del av fastighet Filipstad Nykroppa 3:50 Skrivelse har inkommit från en intressent angående markskötsel av vissa områden i Nykroppa. Intressenten avser driva verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser där skötseln håller markerna öppna. De områden som omfattas är belägna främst vid infarterna till Nykroppa och i anslutning till Östersjön. Förslag till avtal om nyttjanderätt har upprättats i samråd med intressenten. Förslag till beslut att godkänna förslaget till avtal om nyttjanderätt. Teknikutskottet beslutar enl förslaget. Beslutsexp. Sökande

10 Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj Tu 38 Dnr Information Renhållningschefen - folder ang latrinhantering. Fastighetsenheten - flyttning av verksamhet Nykroppa skola, där anbudsförfarandet har blivit försenat p g a sjukdom. Teknikutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

11 Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj Tu 39 Dnr Övriga ärenden Peter Johansson ställer en fråga ang möjligheten att ha sommaröppen simhall. Teknikutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att göra en kostnadsberäkning av utgifter och intäkter för att kunna bedriva en året-runt-öppen simhall att ärendet redovisas på sammanträdet i september

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s)

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s) Sammanträdesprotokoll 1(21) 2011-10-05 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-15.25 ande Nils Ingmar Thorell (fp) Anders P Petersson (s) Claes Diurhuus-Gundersen

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer