Bilaga till delårsrapport uppföljning av mått

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till delårsrapport 2011 - uppföljning av mått"

Transkript

1 Bilaga till delårsrapport uppföljning av mått

2 Innehållsförteckning Koncernmål 2 Barns och ungas uppväxt är trygg och säker.. 2 Folkhälsan är god... 5 Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras Oxelösund är en attraktiv bostadsort Oxelösund klarar minst sin andel av landets åtagande för att motverka klimatförändringen Nämndmål.. 12 Kommunstyrelsen Ekonomin är stabil Befolkningsutvecklingen är god Företagandet är dynamiskt och differentierat Kommunen är en attraktiv arbetsgivare Negativa konsekvenser av oönskade händelser är minimerade Avfallshanteringen är effektiv och miljövänlig Trafikmiljön är bra och säker Kultur- och fritidsnämnden Kulturlivet är bra och varierat Besöksnäringen är en livskraftig del av näringslivet och många turister hittar till Oxelösund Vi har ett attraktivt fritidsutbud för ungdomar Koordinaten är ett informationscentrum och en mötesplats för alla Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Det finns bra förutsättningar för boende och företagande i en säker miljö Myndighetsutövningen är snabb och rättssäker Utbildningsnämnden.. 28 Alla barn och elever går vidare i sin utveckling och sitt lärande Alla elever är väl förberedda och motiverade för vidare utbildning Efter skolår nio Andelen elever som fullföljer påbörjad gymnasieutbildning inom Tre år ska vara minst 75 % Alla barn och elever är delaktiga och har inflytande över sin Skolgång Vård- och omsorgsnämnden.. 31 Människor som hamnar i ekonomiska eller sociala svårigheter får snabb och rättssäker hjälp Äldre och funktionshindrade får rätt vård, omsorg, stöd och service Missbruk av alkohol och droger har minskat Alla tjänster ges med respekt för mottagarens självständighet och delaktighet 1

3 Koncernmål Barns och ungas uppväxt är trygg och säker Andelen barn och föräldrar som enligt kvalitetsredovisningen känner sig trygga i verksamheten ska öka Ny undersökning planeras till hösten Förskolan 99 % 100 % 96 % Familjedaghem 100 % 95 % 95 % Skolbarnsomsorg 95 % 99 % 98 % Grundskolan 95 % 94 % 95 % Källa: Egen enkät utbildningskontoret Anmälningar om barn som far illa ska komma i ett tidigare skede, därför ska andelen anmälningar som gäller barn i lägre åldrar öka Under 2011 har personal från socialtjänsten informerat på alla förskolor i kommunen om anmälningsskyldigheten samt om vad som händer efter det att en anmälan kommer till socialnämndens kännedom. En av utredarna i Barn- och ungdomsgruppen har utsetts som kontaktperson för förskolan. Ett barnhälsateam för barn 0-6 år har bildats. Nedanstående statistik redovisas uppdelat halvårsvis och i fyra åldersklasser 0-4 år, 5-9 år, år, år och jämförs med 2010 års uppgifter. Åldersklass Halvår Halvår Helår Förändrad andel mellan och del av året år 22st 21 % - 29st 20 % 5-9 år 30st - 30st 29 % 21 % 10-14år 16st - 57st 15 % 40 % år 36st - 27st 34 % 19 % Totalt antal anmälningar % + 8 % -25 % +15% Källa: Vård och omsorgs-kontoret Andelen tidiga anmälningar har ökat något i åldersspannet 5-9 år jämfört med helåret 2010, medan det minskat kraftigt i ålderspannet år. Eftersom jämförelser inte kan göras med motsvarande period 2010 går det inte att dra några slutsatser om huruvida måttet har uppnåtts eller inte. 2

4 Koncernmål Antalet familjer som besöker familjecentralen ska öka Vi har inget mått på det totala antalet familjer som besöker familjecentralen, men nedanstående tabell visar antalet besök på öppna förskolan i snitt per dag de har öppet och 2010 avser helår medan 2011 visar snittet för första halvåret. År Antalet besök Källa: Öppna förskolans egen statistik Andelen grundskoleelever som inte använt alkohol eller andra droger ska öka Undersökningen Liv och hälsa ung har genomförts under våren 2011 av landstinget i samarbete med länets kommuner. Undersökningen visar att andelen flickor i årskurs 7, som aldrig har druckit alkohol någon gång, har minskat medan andelen pojkar har ökat. Jämfört med länet redovisar Oxelösund bättre siffror för båda könen. När det gäller årskurs 9 så är trenden densamma. Andelen flickor som inte har druckit alkohol under det senaste året har minskat medan andelen pojkar har ökat. Även här redovisar Oxelösund bättre siffror än länet för båda könen. Narkotikaanvändningen bland både flickor och pojkar har minskat och även här redovisar Oxelösund bättre siffror än länet. Skolår 7 Andel i procent som uppgett att de aldrig har druckit alkohol Oxelösund Flickor Pojkar Länet Flickor Pojkar Källa: Enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2011 Skolår 9 Andel i procent som har uppgett att de inte druckit alkohol under det senaste året Oxelösund Flickor Pojkar Länet Flickor Pojkar Källa: enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung

5 Koncernmål Skolår 9 Andel i procent som uppgett att de aldrig har använt narkotika Oxelösund Flickor Pojkar Länet Flickor Pojkar Källa: enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung Färre barn och unga ska behöva flytta från sina föräldrar Tre nya familjehemsplaceringar (2 i familjehem, 1 familjehem/släktinghem) har inletts under Utöver detta fastställdes medgivande under våren 2011, för 6 barn som placerades under slutet av 2010 (fyra av dessa barn placerades i så kallade släktinghem). Fyra institutionsplaceringar har gjorts första halvåret Detta ska jämföras med första halvåret 2010 då 7 placeringar av barn och unga påbörjades. Målet är uppnått i detta avseende. Invånarnas oro för brott ska minska eller vara oförändrad för alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens och Kustbostäders trygghetsundersökning Polisens trygghetsundersökning som senast gjordes 2008 visar en minskad oro för att utsättas för brott. Kustbostäders undersökning från 2009 visar att tryggheten har förbättrats i flerparten områden, dock inte centrum. Sedan mätningen 2009 har åtgärder genomförts i centrum. Redovisning av vad man gjort för att öka samverkan mellan nämnderna Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden utarbetar gemensamma rutiner och arbetssätt för kartläggning och stöd till barn/unga och deras familjer. Inriktningen är att tidigt upptäcka barn som kan behöva förstärkt stöd för sin utveckling och sitt lärande. Ett multikompetent team har bildats med kompetens från de båda verksamheterna. Samverkan sker även med kultur- och fritidsnämnden för att skapa en meningsfull fritid för barn och unga. Arbete pågår med att ta fram lämpliga indikatorer för att följa upp effekten av de satsningar som görs. 4

6 Koncernmål Folkhälsan är god Ohälsotalet för kommunens befolkning ska minska. I Försäkringskassans mätningar ska differensen mot genomsnittet i länet minska till 10 dagar Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda ersättningsdagar från Försäkringskassan per person (16-64 år) och år. Juni Oxelösund 36,0 39,7 45,1 49,8 Sörmland 30,9 31,9 35,1 38,3 Differens 5,1 7, ,5 Källa: Försäkringskassan Försäljningen på Systembolaget i Oxelösund ska minska Måttet mäter försäljning av antal liter hundraprocentig alkohol per invånare 15 år och äldre. Det finns ännu inga tillgängliga uppgifter om försäljningen år 2010 på kommunnivå Oxelösund 8,5 7,8 7,9 7,7 Riket 5,7 5,4 5,3 5,1 Källa: Folkhälsoinstitutet Andelen alkoholrelaterad dödlighet ska minska Diagrammet nedan visar dödsfall med alkoholdiagnos som underliggande eller bidragande dödsorsak, för kvinnor respektive män. Nyare siffror publiceras under hösten men statistiken är trögrörlig varför några större ändringar inte är att vänta. Alkoholrelaterad dödlighet per invånare Kvinnor Oxelösund Kvinnor Riket Män Oxelösund Män Riket Antalet besök på Rådgivningsbyrån ska öka År Antal besök

7 Koncernmål Antalet besök på Ramdalens fritidsanläggning ska vara per år Antalet besökare första halvåret 2011 är cirka Återgång i arbete eller studier som resultat av Hälsoverket Under perioden januari till augusti 2011 har 26 personer slutat på Hälsoverket. Av dessa har - 4 personer börjat studera, - 4 personer börjat arbetsträna eller börjat på Verksam, - 1 person blivit föräldraledig, - 4 personer fått hel- eller deltidsförsörjning, - 1 person får troligen stadigvarande sjukersättning - 1 person gått tillbaka till arbetslöshet - 11 personer haft egen försörjning under tiden på Hälsoverket. Hälsoverket ser ett trendbrott i sin verksamhet. Det är fler som söker sig till Hälsoverket som har arbete, men som under en period behöver stöd för att orka fortsätta sitt arbete. 6

8 Koncernmål Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras Fallskador hos äldre som leder till sjukhusvård ska minska Fallskador mäts i Öppna jämförelser som ett treårsmedelvärde för antal per invånare 80 år- w som vårdats på sjukhus för en fallskada. Oxelösunds resultat har gått i fel riktning. Intensifierat arbete med fallprevention pågår års siffror redovisas vid årsredovisningen Antal fallskador Snitt i riket Rang för Oxd Källa: Öppna jämförelser, Sveriges kommuner och landsting Ingen ska få vänta på plats i särskilt boende mer än 3 månader 3 personer har fått vänta på plats i särskilt boende, varav två behövde demensavdelning Alla tre har fått plats efter drygt tre månader Antalet uppsökande informationsbesök hos äldre som inte har insatser från äldreomsorgen ska öka I år har totalt 81 hembesök och 62 telefonintervjuer gjorts. Totalt 143 stycken jämfört med 71 stycken i fjol. Äldres oro för brott ska minska eller vara oförändrad för alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens trygghetsundersökning Tillgängliga uppgifter från polisens trygghetsundersökning år 2008 är inte åldersindelad. Med hänsyn till att undersökningen är flera år gammal har inte ytterligare statistikbearbetningar gjorts med anledning av delårsrapporten. Antalet lägenheter med hiss ska öka I Kustbostäder AB:s bestånd har under året en hiss färdiginstallerats. Ytterligare en hiss är under uppförande. Kommunens information om äldreomsorg på hemsidan enligt Äldreguiden ska vara bra Äldreguiden undersöker bland annat hur god informationen om vård och omsorg är i kommunerna. Andelen äldre som fått personligt besök genom uppsökande verksamhet mäts. Vidare visar fyra delområden hur bra informationen är på kommunens eller stadsdelens webbplats. Omdömena kan variera mellan 1-5, där 5 är bäst. 7

9 Koncernmål Kvalitetsområde Oxelösund 2010 Sverige 2010 Oxelösund 2009 Information uppsökande ** 2,9 ** verksamhet Hitta på hemsidan 5,0 4,8 3,0 Allmän information vård 2,0 3,3 3,0 och omsorg Information hemtjänst 5,0 4,4 2,0 Information äldreboende 3,0 3,8 1,0 Källa: Socialstyrelsen ** Uppgift saknas. När det gäller uppsökande verksamhet finns sedan december 2010 den informationen på hemsidan. Vid nästa kvalitetsmätning kan kommunen få betyg även på det området. 8

10 Koncernmål Oxelösund är en attraktiv bostadsort Minst 100 nya bostäder ska vara inflyttningsklara under I dagsläget pågår nybyggnation av ett särskilt boende med 30 lägenheter. I övrigt finns god planberedskap för nyproduktion av nya bostäder. Om följande områden som är klara för exploatering/nyproduktion fullföljs under planperioden uppnås måttet med god marginal. - Femöre, 36 st enbostadshus, PEAB är exploatör - Femöre, 85 st lägenheter med bostadsrätt, PEAB är exploatör - Trossgränd, 11 st enbostadshus, Rydbergs Bygg AB är exploatör - Inskogen, 7 st enbostadshus, fördelas via tomtkö - Vallsundsvägen, 2 st enbostadshus, fördelas via tomtkö - Lastudden, 3 st enbostadshus, fördelas via tomtkö - Segelvägen, 5 st enbostadshus, fördelas via tomtkö - Trygghetsboende Vitsippan, 40 lägenheter, beslut tas av Kustbostäder AB Plats för 250 nya bostäder ska redovisas i översiktsplanen Översiktsplanen redovisar cirka lägenheter i blandade boendeformer. Kommunens placering i Fokus ranking av kommuners livskvalitet ska förbättras Tidningen Fokus genomför varje år undersökningen Här är det bäst att bo och rankar Sveriges kommuner utifrån detta. Undersökningen baseras på ett antal variabler, dels fundamentala variabler som exempelvis befolkning, sysselsättning och valdeltagande och dels variablerna att vara ung, att vara gammal, att ha familj och att jobba. År Placering Källa: Tidningen Fokus Väntetiden till plats i förskolan ska vara så kort som möjligt Väntetiden håller sig inom lagens krav på fyra månader. Redovisning av vad man gjort för att nå målet Utbildningsverksamheten arbetar för en god kvalitet i förskolor och skolor. Öppen förskola och barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds. Väntetiden för plats i förskola är inom de fyra månader som föreskrivs i lag. Vuxenstudier och SFI erbjuds i kommunen och även omvårdnadsutbildning. 9

11 Koncernmål Färre klagomål på närmiljön från företag och invånare Tolv stycken synpunkter som kan relateras till närmiljön har inkommit till och med augusti Flertalet berör nedskräpning, oordning och ovårdade miljöer. Ytterligare åtta synpunkter som berör miljön i kommunen, men som inte direkt kan kopplas till närmiljön, har inkommit. Dessa handlar främst om trafiksäkerhet. Antalet klagomål har ökat jämfört med tidigare år. Detta är inte nödvändigtvis negativt som måttet anger. Det är positivt med engagerade invånare som påtalar brister eftersom det möjliggör åtgärder och förbättringar. 10

12 Koncernmål Oxelösund klarar minst sin andel av landets åtagande för att motverka klimatförändringen Koldioxid/basår/inv exkl SSAB ska minska Statistik exklusive SSAB finns inte tillgänlig. Koldioxid/basår/inv inkl SSAB ska minska Mer aktuella uppgifter om koldioxidutsläpps offentliggörs under hösten Kg koldioxidutsläpp per invånare, år Källa: Regionförbundet Sörmland Andel miljöklassade bilar ska öka Måttet avser andelen nyregistrerade miljöklassade bilar. År Andel miljöbilar % 11,0 % 15,5% 17,7% 5,7% Källa: SCB Oljeuppvärmning i kommunen ska minska till förmån för förnybar energi De flesta nya fjärrvärmekunderna hade tidigare eluppvärmning. Generellt finns inte många oljeuppvärmda fastigheter kvar i kommunen. Energianvändningen i kommunkoncernens fastigheter ska minska Energieffektiviseringsåtgärder är genomförda på Brevik. Gatubelysningen byts ut till lågenergilampor. Anslutna till fjärrvärme ska öka Oxelö Energi AB beräknar ansluta cirka 10 fastigheter till fjärrvärmenätet under Detta motsvarar en ganska försiktig utbyggnadstakt. 11

13 Kommunstyrelsen Ekonomin är stabil Kommunens resultat (enl. balanskravsregeln) ska vara 1,5 % av skatter och generella statsbidrag delår delår delår helår helår helår helår ,02% 0,05% -0,01% 0,03% 0,1% -0,5% 1,0% Kommunens resultat enligt balanskravsregeln per augusti är negativt. Enligt årsprognosen fortsätter resultatet att försämras. Det krävs krafttag för att nå minst ett nollresultat vid årets slut. Soliditeten för kommunkoncernen (exkl pensionsskuld) ska inte minska delår delår delår helår helår helår helår ,4% 35,4% 33,5% 36,3% 31,4% 34,7% 37,7% Soliditen för kommunkoncernen har ökat på grund av en förändrad redovisningsprincip. En gammal uppskrivning av byggnader och mark från bolagen på 30,1 mkr elimineras inte längre, utan denna ändring hade soliditeten varit 34,4%, en klar försämring beroende på framförallt kommunens negativa resultat och ökade lån. Nettokostnadsandelen ska under planperioden minska till högst 97 % delår delår delår helår helår helår helår ,5% 96,6% 102,2% 98,9% 102,1% 103,1% 100,6% Kommunen har använt mer pengar än vad man har fått in på skatter och statsbidrag. När samtidigt nettot av finansiella intäkter minus finansiella kostnader sjunker klarar inte kommunen ett positivt resultat. Tidigare har ett positivt finansnetto kunnat hjälpa kommunen att klara ett positivt resultat. Nu fungerar inte detta längre. Det underskott som finns i verksamheten måste försvinna om vi skall klara att ha en stabil ekonomi i framtiden. Investeringarna ska rymmas inom investeringsutrymmet (budgeterat resultat plus budgeterade avskrivningar plus budgeterad minskning av bokförda värden av sålda anläggningstillgångar) Investeringarna uppgår till 48,8 miljoner kr och utrymmet till 7,4 miljoner kr. Investeringarna även för helåret kommer att ligga över vårt utrymme. Det är ett medvetet beslut att öka investeringsnivån över det utrymme som finns för att investeringarna skall vara självfinansierade. Detta kräver dock samtidigt prioriteringar i driften för att ekonomin skall fortsätta att vara stabil. 12

14 Befolkningsutvecklingen är god Befolkningen ska öka Folkmängden i Oxelösund har mellan januari-juli 2011 ökat med 44 personer till invånare. Befolkningsstrukturen ska normaliseras, andelen år ska öka År Juni Andel år 20,6 % 20,7 % 20,9 % 21,3 % Källa: SCB Andelen med eftergymnasial utbildning ska öka Måttet gäller befolkningen år Kvinnor 28 % 27 % 27 % 26 % Män 18 % 18 % 18 % 18 % Källa: Regionförbundet Sörmland Bruttoregionalprodukten per invånare ska fortsätta öka Bruttoregionalprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) och definieras som värdet av alla varor och tjänster som produceras. BRP (tkr/invånare) Källa: Regionförbundet Sörmland Företagandet är dynamiskt och differentierat Andelen av dagbefolkningen som är anställda i tjänsteföretag ska öka Med dagbefolkning menas alla som har sitt förvärvsarbete i Oxelösunds kommun oberoende av var de är folkbokförda. År Andel förvärvsarbetande 16 år och 41,9 % 42,4 % 42,8 % 44,2 % äldre med arbetsplats i kommunen Källa: SCB 13

15 Antalet nystartade företag ska vara minst 40 Under 2011 månaderna mellan januari-juni har 12 stycken företag startats. År Antal nystartade företag Källa: Bolagsverket Antalet arbetsställen ska öka med 10 per år Antal arbetsställen Ökning Källa: SCB Andelen förvärvsarbetande i åldersgruppen år ska minst behålla sin nivå Andel förvärvsarbetande kvinnor Andel förvärvsarbetande män Källa: SCB ,6 % 74,5 % 74,5 % 75,5 % 80,1 % 83,5 % 84,2 % 83,2 % Andelen sysselsatta av utomnordiskt födda ska öka mot samma nivå År Andel sysselsatta kvinnor av 55,9 % 64,4 % utomnordiskt födda Andel sysselsatta män av utomnordiskt födda Källa: SCB 63,3 % 69,8 % Oxelösund ska vara bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimat Svenskt Näringsliv genomför årligen en undersökning om det lokala företagsklimatet. Det är kommunens företagare som får betygsätta hur de upplever situationen för det egna företaget ur olika aspekter. Utifrån detta placeras kommunerna i en rankinglista. År Placering Källa: Svenskt näringsliv 14

16 Lönesumma per person ska minst bibehålla samma nivå Måttet anger lönesumma per person för kvinnor respektive män i Oxelösund Kvinnor (tkr) Män (tkr) Källa: SCB Antalet konkurser ska inte öka Till och med juli månad 2011 har två konkurser skett Antal konkurser Källa: SCB Kommunen är en attraktiv arbetsgivare Sjukfrånvaron inklusive tidsbegränsad sjukersättning (enligt lagstadgad redovisning) ska minska till 6,5 % Augusti Sjukfrånvaro 4,5 % 5,3 % 6,0 % 7,4 % Källa: Personalkontoret Frisktalet (andelen som har högst 7 dagars sjukfrånvaro på ett år) ska öka Frisktal 52 % 54 % 55 % Källa: Personalkontoret Kommunals kvinnodominerade grupper ska få högre löneökning än de manligt dominerade för att uppnå jämställdhet inom avtalsområdet Kommunal har de senaste fyra åren haft en procentuellt högre löneökning än den manliga motsvarigheten hade Kommunal en ökning på 3,3 % att jämföra med 2,7 % på den manliga avtalssidan. Antalet som inte har sin önskade sysselsättningsgrad ska minska varje år Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att 89 % av medarbetarna i Oxelösunds kommun har den sysselsättningsgrad som de önskar. 15

17 Eftersom medarbetarna i Jobbpusslets steg 2 fick önskad sysselsättningsgrad i mars 2011 (cirka 130 personer), har måttet påverkats positivt under perioden. Om projektet Jobbpusslet avslutas vid årsskiftet 2011/2012 behöver arbetet fortsätta i annan form om måttet ska få en fortsatt god utveckling. Fler ska kunna påverka sina arbetstider Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att 41 % av medarbetarna i Oxelösunds kommun är positivt inställda till att de kan påverka sina arbetstider. Eftersom medarbetarna i Jobbpusslets steg 2 (sen införandet i mars 2011) kontinuerligt deltar i schemaläggningsprocessen torde detta ha påverka måttet positivt under perioden. Ledare/chefer i organisationen upplever att de har rimliga förutsättningar i förhållande till det ansvar man har Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att 30 % av cheferna upplever att de hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid. 38 % upplever att de har en bra balans mellan arbete och fritid. 63 % av cheferna har förutsättningar för att utföra det arbete som förväntas av dem. Arbetsmiljön är utformad så att alla anställda känner sig välkomna och delaktiga i gemenskapen Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att samarbetet inom arbetslaget/funktionen/ enheten fungerar bra, 68 % upplever det som positivt. Samarbetet mellan de olika funktionerna/enheterna/arbetslagen fungerar mindre bra, 43 % andel positiva svar. Av de som blivit anställda under de senaste 2 åren upplever 33 % att de fått en bra introduktion till kommunen som arbetsgivare. 85 % av medarbetarna upplever att deras arbetskamrater behandlar dem med respekt och 78 % upplever att deras närmaste chef behandlar dem med respekt. 67 % upplever att deras chef gör dem delaktiga genom att lyssna på synpunkter vid framtagning av förslag och förändringar. Det finns möjlighet att påverka utvecklingen av det egna arbetet och arbetsenhetens verksamhet Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att 71 % anser att de ser över och förbättrar rutiner kontinuerligt på sin/sina arbetslag/enhet/funktion. Däremot är det enbart 32 % som upplever att nya idéer uppmuntras och 48 % som upplever att förslag på nya och bättre sätt att arbeta välkomnas. Ledarskapet präglas av tydlighet när det gäller information och beslut Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att 60 % upplever att deras närmsta chef kommunicerar nyheter och händelser på ett tydligt sätt. 16

18 Varje anställd har en kompetensutvecklingsplan som bygger på verksamhetens behov Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att 32 % av medarbetarna har svarat positivt på att de har en dokumenterad kompetensutvecklingsplan som bygger på verksamhetens behov. Personalpolitiska dokumentet är känt Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att 43 % har tagit till sig innehållet i dokumentet. Negativa konsekvenser av oönskade händelser är minimerade Antal utvecklade bränder i byggnad per invånare ska minska Oxelösund 0,74 0,75 0,71 Modellberäknat värde* 0,54-0,72 0,45-0,56 0,38-0,59 Källa: Sveriges kommuner och landsting, öppna jäm-förelser * Räddningsverkets beräkning utifrån lokala förhållanden. Antal anmälda brott (totalt) per invånare ska minska Våldsbrott 9,4 9,5 Modellberäknat värde* 9,8-11,6 9,2-10,9 Stöld och tillgrepp 42,0 43,5 Modellberäknat värde* 39,0-47,2 44,3-53,7 Källa: Sveriges kommuner och landsting, öppna jämförelser * Räddningsverkets beräkning utifrån lokala förhållanden. Invånarna ska ha snabb tillgång till räddningstjänst Responstid (medel i minuter) Räddningstjänst 14,0 12,0 10,4 Ambulans 15,2 14,5 14,7 Källa: Sveriges kommuner och landsting, öppna jämförelser Responstiden, tiden från 112-samtal till dess räddningstjänst eller ambulans anländer till skadeplatsen, har ökat. Det är svårt att göra jämförelser med andra kommuner eftersom de strukturella förutsättningarna är väldigt olika. Det är också utifrån hur måttet är formulerat svårt att avgöra vad snabb tillgång till räddningstjänst innebär. 17

19 Medianresponstiden i riket för räddnings-tjänst under 2010 var dock 12,2 minuter och för ambulans 13,7 minuter års undersökning har kompletterats med ett nytt mått, larmbehandlingstid, det vill säga den del av responstiden som motsvarar tiden från 112 samtal till dess att larmcentralen har larmat ut första enhet. Detta mått bör vara enklare att jämföra med andra kommuner men i tabellen nedan framgår att variationen i riket är stor. Oxelösund ligger över medianen. Larmbehandlingstid 2010 (medel i minuter) Oxelösund Median (min-max) riket Räddningstjänst 2,7 1,7 (0,8-4,8) Ambulans 2,0 2,2 (1,4-3,7) Källa: Sveriges kommuner och landsting, öppna jäm-förelser Krishanteringsförmågan ska vara helt uppnådd I SKL:s öppna jämförelser år 2010 bedöms kommunens krishanteringsförmåga vara delvis uppnådd. Det mäts genom en enkät från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). För att krishanteringsförmågan ska bedömas som helt uppnådd krävs att kommunens krisledning och förvaltningsledning har utbildats och övats under den senaste 2-årsperioden, att kommunen har beredskap för information till invånarna och egen personal vid extraordinär händelse, att kommunen har en plan för fortlöpande utbildning och övning av kommunledning och berörda förvaltningar samt att kommunen har vidtagit åtgärder som säkerställer ledningsförmågan. Redovisning av genomförda övningar och utvärdering av resultatet I samverkan med Länsstyrelsen har kommunledningen deltagit i en regional krisledningsövning med ett positivt utfall; Majoriteten av deltagarna anser att de har fått en större förståelse för sin egen roll samt att de har fått större insikt om krishantering, såväl i den egna organisation som hos andra kommuner/samverkansparter. Avfallshanteringen är effektiv och miljövänlig Andelen restavfall ska minska Med restavfall menas det avfall vi slänger i spooåsen. Det organiska avfallet som slängs i kompostpåsen och övrig sortering är frånräknat. Restavfall (kg/invånare och år) Källa: Oxelö Energi AB

20 Andelen insamlade förpackningar ska öka Insamlade förpackningar anges i kg per fast boende invånare och år. Uppgift om andel (%) saknas. När det gäller glas inkluderas insamlingen från företag (restauranger och storhushåll) års resultat är inte helt jämförbara med tidigare år. Det beror på att statistiken tidigare byggde på de mängder som Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FtiAB) entreprenörer rapporterade in. Sedan 2009 ansvarar FtiAB själv för tömning och transport och statistiken bygger sedan dess på insamlings-mängden i behållarna på återvinnings-stationerna. När det gäller plast-förpackningar inkluderas sedan år 2009 även mjuka plastförpackningar i statistiken varför jämförelser med tidigare år inte kan göras. Statistiken påverkas också av att hushåll kan lämna förpackningar och tidningar i andra kommuner. Vidare baseras upp-mätta vikter på de rapporter som lämnas efter varje tömningsrutt. I vissa fall kan en tömningsrutt omfatta flera kommuner för att minimera transportinsatsen. I dessa fall redovisas genomsnittet för berörda kommuner Glas 14,56 14,2 kg 16,56 kg 15,6 kg Papper 20,74 15,42 kg 14,18 kg 18,31 kg Metall 2,39 2,04 kg 2,13 kg 0,91 kg Plast 9,28 6,53 kg 4,65 3,99 Tidning 54,86 55,99 kg 67,87 kg 61,76 kg Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FtiAB Mängden hushållsavfall per invånare ska minska eller vara oförändrad Med hushållsavfall avses det som lämnas i sopkärlen, både organiskt som slängs i kompostpåsen och det övriga (restavfall). Siffrorna avser både hushåll och verksamheter med kök. Hushållsavfall kg/invånare Källa: Oxelö Energi AB Energiförsörjning är leveranssäker, kostnadseffektiv och förnyelsebar Redovisning av åtgärder Utifrån tidigare gjord inventering har olika åtgärder övervägts. Några större åtgärder har dock inte genomförts. Det kommer att ske under

21 Omställning på energiområdet (antal vindkraftverk) Inga vindkraftverk har tillkommit. Trafikmiljön är bra och säker Antal utförda åtgärder för att öka trafiksäkerheten redovisas Den nya hastighetsplanen har tagits fram och de nya hastighetsskyltarna börjar sättas upp nu i höst. Några övergångsställen har gjorts, varav ett upphöjt. Underhåll av gator och vägar - klagomål (inkl snöröjning) Statistik saknas. 20

22 Kultur- och fritidsnämnden Kulturlivet är bra och varierat Redovisning kulturella aktiviteter för barn och unga respektive vuxna Barn och unga 60 aktiviteter. Vuxna 90 aktiviteter. Besöksnäringen är en livskraftig del av näringslivet och många turister hittar till Oxelösund Antal besök på turistbyrån ska öka Statistiken avser Koordinatens totala antal besökare eftersom det ej går att separera besöken på turistbyrån. Statistiken redovisas årsvis Antal besök Källa: Kultur- och fritidskontoret Antal turistfrågor ska öka med 10 % jämfört med föregående år Statistiken redovisas årsvis, sommaren har dock inneburit en ökning Antal frågor Procentuell förändring 15,4 % 1,3 % 236 % Källa: Kultur- och fritidskontoret I enkäten till besöksnäringsföretagen ska de ge samarbete och gemensam utveckling minst betyget 3 (av 5) Enkäten kommer att genomföras igen under hösten/vintern Betyg 4,1 4,6 3,9 Källa: Kultur- och fritidskontoret 21

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Nr DiarieNr Ärenden Sid

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Nr DiarieNr Ärenden Sid 1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-24 kl. 14.00 Kommunhuset, rum 293 Britta Bergström Ordförande

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (7) Sammanträdesdatum Plats och tid rum 293, Kommunhuset kl 13.15-13.17 Beslutande Birgitta Luoto Ägarombud Övriga deltagare Benita Vikström Styrelsens ordförande Agneta Rönn

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet. En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv

Kommunens kvalitet i korthet. En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning i samarbetskommunerna i västra Värmland Tillgänglighet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 Fakta Kommunens Kvalitet i Korthet Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Avsiktsförklaring Piteås framtid attraktiv och uthållig Världen förändras och vi möter

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Tyresö i siffror 2010

Tyresö i siffror 2010 Tyresö i siffror 2010 1 Innehåll Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 613 Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Social service 16 Kultur och fritid 17 Bostäder 20 Miljöstatistik 21

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar.

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Vision för Ronneby Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om

Läs mer

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108 Sida 1 av 8 STADSDEL Norra Ängby OMRÅDESFAKTA 31 december resp. år Folkmängd Antal Prognos % 1996 2006 2010 2015 2006 2015 0 år 63 66 60 54 1,3 1,0 1-5 416 456 420 362 9,2 6,7 6-15 760 818 894 967 16,6

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

BUNS STYRKORT

BUNS STYRKORT Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-10-08 BUNS STYRKORT 2009 2010 FÖRSLAG Vid sammanställningen på Lövsta var det följande områden som fick flest markeringar. Vi har försökt

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010

Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010 INFORMATION 1 (10) Vår handläggare Lena Andreasson, förvaltningschef Vård- och omsorgsnämnden Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010 Förord från

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se SKL Utvärdering KKiK 2014 Fakta om undersökningen Totalt antal respondenter 228 Antal inkomna svar 156 Felleveranser 0 Svarsfrekvens 68% Undersökningsperiod November - December 2014 Har kommunledningen

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Sida 1(25) Datum Diarienummer 2015-11-18 B-2015-128 Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Mål antagna av barn- och utbildningsnämnden 2015-12-10, 123 Gränsvärden antagna av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 999- Befolkningens åldersfördelning 999 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från 999 Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 Nya kommungemensamma mål (inriktningsmål) utarbetades av den nytillträdda politiska koalitionen i samband med att beslut om mål och budget 2015 beslutades i kommunfullmäktige

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 En måluppföljning ska göras per första tertialet i april. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 3 11 11 1 11 1 9 1 1 7 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 27-216 Befolkningens åldersfördelning 216 3 33 8 33 6 33 33 2 33 32 8 32 6 32 32 2 32 27 29 211 213 21 1 2 3 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 216 Folkmängdsförändring

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 17 17 1 1 1 1 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 19 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 17 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer