Bilaga till delårsrapport uppföljning av mått

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till delårsrapport 2011 - uppföljning av mått"

Transkript

1 Bilaga till delårsrapport uppföljning av mått

2 Innehållsförteckning Koncernmål 2 Barns och ungas uppväxt är trygg och säker.. 2 Folkhälsan är god... 5 Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras Oxelösund är en attraktiv bostadsort Oxelösund klarar minst sin andel av landets åtagande för att motverka klimatförändringen Nämndmål.. 12 Kommunstyrelsen Ekonomin är stabil Befolkningsutvecklingen är god Företagandet är dynamiskt och differentierat Kommunen är en attraktiv arbetsgivare Negativa konsekvenser av oönskade händelser är minimerade Avfallshanteringen är effektiv och miljövänlig Trafikmiljön är bra och säker Kultur- och fritidsnämnden Kulturlivet är bra och varierat Besöksnäringen är en livskraftig del av näringslivet och många turister hittar till Oxelösund Vi har ett attraktivt fritidsutbud för ungdomar Koordinaten är ett informationscentrum och en mötesplats för alla Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Det finns bra förutsättningar för boende och företagande i en säker miljö Myndighetsutövningen är snabb och rättssäker Utbildningsnämnden.. 28 Alla barn och elever går vidare i sin utveckling och sitt lärande Alla elever är väl förberedda och motiverade för vidare utbildning Efter skolår nio Andelen elever som fullföljer påbörjad gymnasieutbildning inom Tre år ska vara minst 75 % Alla barn och elever är delaktiga och har inflytande över sin Skolgång Vård- och omsorgsnämnden.. 31 Människor som hamnar i ekonomiska eller sociala svårigheter får snabb och rättssäker hjälp Äldre och funktionshindrade får rätt vård, omsorg, stöd och service Missbruk av alkohol och droger har minskat Alla tjänster ges med respekt för mottagarens självständighet och delaktighet 1

3 Koncernmål Barns och ungas uppväxt är trygg och säker Andelen barn och föräldrar som enligt kvalitetsredovisningen känner sig trygga i verksamheten ska öka Ny undersökning planeras till hösten Förskolan 99 % 100 % 96 % Familjedaghem 100 % 95 % 95 % Skolbarnsomsorg 95 % 99 % 98 % Grundskolan 95 % 94 % 95 % Källa: Egen enkät utbildningskontoret Anmälningar om barn som far illa ska komma i ett tidigare skede, därför ska andelen anmälningar som gäller barn i lägre åldrar öka Under 2011 har personal från socialtjänsten informerat på alla förskolor i kommunen om anmälningsskyldigheten samt om vad som händer efter det att en anmälan kommer till socialnämndens kännedom. En av utredarna i Barn- och ungdomsgruppen har utsetts som kontaktperson för förskolan. Ett barnhälsateam för barn 0-6 år har bildats. Nedanstående statistik redovisas uppdelat halvårsvis och i fyra åldersklasser 0-4 år, 5-9 år, år, år och jämförs med 2010 års uppgifter. Åldersklass Halvår Halvår Helår Förändrad andel mellan och del av året år 22st 21 % - 29st 20 % 5-9 år 30st - 30st 29 % 21 % 10-14år 16st - 57st 15 % 40 % år 36st - 27st 34 % 19 % Totalt antal anmälningar % + 8 % -25 % +15% Källa: Vård och omsorgs-kontoret Andelen tidiga anmälningar har ökat något i åldersspannet 5-9 år jämfört med helåret 2010, medan det minskat kraftigt i ålderspannet år. Eftersom jämförelser inte kan göras med motsvarande period 2010 går det inte att dra några slutsatser om huruvida måttet har uppnåtts eller inte. 2

4 Koncernmål Antalet familjer som besöker familjecentralen ska öka Vi har inget mått på det totala antalet familjer som besöker familjecentralen, men nedanstående tabell visar antalet besök på öppna förskolan i snitt per dag de har öppet och 2010 avser helår medan 2011 visar snittet för första halvåret. År Antalet besök Källa: Öppna förskolans egen statistik Andelen grundskoleelever som inte använt alkohol eller andra droger ska öka Undersökningen Liv och hälsa ung har genomförts under våren 2011 av landstinget i samarbete med länets kommuner. Undersökningen visar att andelen flickor i årskurs 7, som aldrig har druckit alkohol någon gång, har minskat medan andelen pojkar har ökat. Jämfört med länet redovisar Oxelösund bättre siffror för båda könen. När det gäller årskurs 9 så är trenden densamma. Andelen flickor som inte har druckit alkohol under det senaste året har minskat medan andelen pojkar har ökat. Även här redovisar Oxelösund bättre siffror än länet för båda könen. Narkotikaanvändningen bland både flickor och pojkar har minskat och även här redovisar Oxelösund bättre siffror än länet. Skolår 7 Andel i procent som uppgett att de aldrig har druckit alkohol Oxelösund Flickor Pojkar Länet Flickor Pojkar Källa: Enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2011 Skolår 9 Andel i procent som har uppgett att de inte druckit alkohol under det senaste året Oxelösund Flickor Pojkar Länet Flickor Pojkar Källa: enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung

5 Koncernmål Skolår 9 Andel i procent som uppgett att de aldrig har använt narkotika Oxelösund Flickor Pojkar Länet Flickor Pojkar Källa: enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung Färre barn och unga ska behöva flytta från sina föräldrar Tre nya familjehemsplaceringar (2 i familjehem, 1 familjehem/släktinghem) har inletts under Utöver detta fastställdes medgivande under våren 2011, för 6 barn som placerades under slutet av 2010 (fyra av dessa barn placerades i så kallade släktinghem). Fyra institutionsplaceringar har gjorts första halvåret Detta ska jämföras med första halvåret 2010 då 7 placeringar av barn och unga påbörjades. Målet är uppnått i detta avseende. Invånarnas oro för brott ska minska eller vara oförändrad för alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens och Kustbostäders trygghetsundersökning Polisens trygghetsundersökning som senast gjordes 2008 visar en minskad oro för att utsättas för brott. Kustbostäders undersökning från 2009 visar att tryggheten har förbättrats i flerparten områden, dock inte centrum. Sedan mätningen 2009 har åtgärder genomförts i centrum. Redovisning av vad man gjort för att öka samverkan mellan nämnderna Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden utarbetar gemensamma rutiner och arbetssätt för kartläggning och stöd till barn/unga och deras familjer. Inriktningen är att tidigt upptäcka barn som kan behöva förstärkt stöd för sin utveckling och sitt lärande. Ett multikompetent team har bildats med kompetens från de båda verksamheterna. Samverkan sker även med kultur- och fritidsnämnden för att skapa en meningsfull fritid för barn och unga. Arbete pågår med att ta fram lämpliga indikatorer för att följa upp effekten av de satsningar som görs. 4

6 Koncernmål Folkhälsan är god Ohälsotalet för kommunens befolkning ska minska. I Försäkringskassans mätningar ska differensen mot genomsnittet i länet minska till 10 dagar Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda ersättningsdagar från Försäkringskassan per person (16-64 år) och år. Juni Oxelösund 36,0 39,7 45,1 49,8 Sörmland 30,9 31,9 35,1 38,3 Differens 5,1 7, ,5 Källa: Försäkringskassan Försäljningen på Systembolaget i Oxelösund ska minska Måttet mäter försäljning av antal liter hundraprocentig alkohol per invånare 15 år och äldre. Det finns ännu inga tillgängliga uppgifter om försäljningen år 2010 på kommunnivå Oxelösund 8,5 7,8 7,9 7,7 Riket 5,7 5,4 5,3 5,1 Källa: Folkhälsoinstitutet Andelen alkoholrelaterad dödlighet ska minska Diagrammet nedan visar dödsfall med alkoholdiagnos som underliggande eller bidragande dödsorsak, för kvinnor respektive män. Nyare siffror publiceras under hösten men statistiken är trögrörlig varför några större ändringar inte är att vänta. Alkoholrelaterad dödlighet per invånare Kvinnor Oxelösund Kvinnor Riket Män Oxelösund Män Riket Antalet besök på Rådgivningsbyrån ska öka År Antal besök

7 Koncernmål Antalet besök på Ramdalens fritidsanläggning ska vara per år Antalet besökare första halvåret 2011 är cirka Återgång i arbete eller studier som resultat av Hälsoverket Under perioden januari till augusti 2011 har 26 personer slutat på Hälsoverket. Av dessa har - 4 personer börjat studera, - 4 personer börjat arbetsträna eller börjat på Verksam, - 1 person blivit föräldraledig, - 4 personer fått hel- eller deltidsförsörjning, - 1 person får troligen stadigvarande sjukersättning - 1 person gått tillbaka till arbetslöshet - 11 personer haft egen försörjning under tiden på Hälsoverket. Hälsoverket ser ett trendbrott i sin verksamhet. Det är fler som söker sig till Hälsoverket som har arbete, men som under en period behöver stöd för att orka fortsätta sitt arbete. 6

8 Koncernmål Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras Fallskador hos äldre som leder till sjukhusvård ska minska Fallskador mäts i Öppna jämförelser som ett treårsmedelvärde för antal per invånare 80 år- w som vårdats på sjukhus för en fallskada. Oxelösunds resultat har gått i fel riktning. Intensifierat arbete med fallprevention pågår års siffror redovisas vid årsredovisningen Antal fallskador Snitt i riket Rang för Oxd Källa: Öppna jämförelser, Sveriges kommuner och landsting Ingen ska få vänta på plats i särskilt boende mer än 3 månader 3 personer har fått vänta på plats i särskilt boende, varav två behövde demensavdelning Alla tre har fått plats efter drygt tre månader Antalet uppsökande informationsbesök hos äldre som inte har insatser från äldreomsorgen ska öka I år har totalt 81 hembesök och 62 telefonintervjuer gjorts. Totalt 143 stycken jämfört med 71 stycken i fjol. Äldres oro för brott ska minska eller vara oförändrad för alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens trygghetsundersökning Tillgängliga uppgifter från polisens trygghetsundersökning år 2008 är inte åldersindelad. Med hänsyn till att undersökningen är flera år gammal har inte ytterligare statistikbearbetningar gjorts med anledning av delårsrapporten. Antalet lägenheter med hiss ska öka I Kustbostäder AB:s bestånd har under året en hiss färdiginstallerats. Ytterligare en hiss är under uppförande. Kommunens information om äldreomsorg på hemsidan enligt Äldreguiden ska vara bra Äldreguiden undersöker bland annat hur god informationen om vård och omsorg är i kommunerna. Andelen äldre som fått personligt besök genom uppsökande verksamhet mäts. Vidare visar fyra delområden hur bra informationen är på kommunens eller stadsdelens webbplats. Omdömena kan variera mellan 1-5, där 5 är bäst. 7

9 Koncernmål Kvalitetsområde Oxelösund 2010 Sverige 2010 Oxelösund 2009 Information uppsökande ** 2,9 ** verksamhet Hitta på hemsidan 5,0 4,8 3,0 Allmän information vård 2,0 3,3 3,0 och omsorg Information hemtjänst 5,0 4,4 2,0 Information äldreboende 3,0 3,8 1,0 Källa: Socialstyrelsen ** Uppgift saknas. När det gäller uppsökande verksamhet finns sedan december 2010 den informationen på hemsidan. Vid nästa kvalitetsmätning kan kommunen få betyg även på det området. 8

10 Koncernmål Oxelösund är en attraktiv bostadsort Minst 100 nya bostäder ska vara inflyttningsklara under I dagsläget pågår nybyggnation av ett särskilt boende med 30 lägenheter. I övrigt finns god planberedskap för nyproduktion av nya bostäder. Om följande områden som är klara för exploatering/nyproduktion fullföljs under planperioden uppnås måttet med god marginal. - Femöre, 36 st enbostadshus, PEAB är exploatör - Femöre, 85 st lägenheter med bostadsrätt, PEAB är exploatör - Trossgränd, 11 st enbostadshus, Rydbergs Bygg AB är exploatör - Inskogen, 7 st enbostadshus, fördelas via tomtkö - Vallsundsvägen, 2 st enbostadshus, fördelas via tomtkö - Lastudden, 3 st enbostadshus, fördelas via tomtkö - Segelvägen, 5 st enbostadshus, fördelas via tomtkö - Trygghetsboende Vitsippan, 40 lägenheter, beslut tas av Kustbostäder AB Plats för 250 nya bostäder ska redovisas i översiktsplanen Översiktsplanen redovisar cirka lägenheter i blandade boendeformer. Kommunens placering i Fokus ranking av kommuners livskvalitet ska förbättras Tidningen Fokus genomför varje år undersökningen Här är det bäst att bo och rankar Sveriges kommuner utifrån detta. Undersökningen baseras på ett antal variabler, dels fundamentala variabler som exempelvis befolkning, sysselsättning och valdeltagande och dels variablerna att vara ung, att vara gammal, att ha familj och att jobba. År Placering Källa: Tidningen Fokus Väntetiden till plats i förskolan ska vara så kort som möjligt Väntetiden håller sig inom lagens krav på fyra månader. Redovisning av vad man gjort för att nå målet Utbildningsverksamheten arbetar för en god kvalitet i förskolor och skolor. Öppen förskola och barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds. Väntetiden för plats i förskola är inom de fyra månader som föreskrivs i lag. Vuxenstudier och SFI erbjuds i kommunen och även omvårdnadsutbildning. 9

11 Koncernmål Färre klagomål på närmiljön från företag och invånare Tolv stycken synpunkter som kan relateras till närmiljön har inkommit till och med augusti Flertalet berör nedskräpning, oordning och ovårdade miljöer. Ytterligare åtta synpunkter som berör miljön i kommunen, men som inte direkt kan kopplas till närmiljön, har inkommit. Dessa handlar främst om trafiksäkerhet. Antalet klagomål har ökat jämfört med tidigare år. Detta är inte nödvändigtvis negativt som måttet anger. Det är positivt med engagerade invånare som påtalar brister eftersom det möjliggör åtgärder och förbättringar. 10

12 Koncernmål Oxelösund klarar minst sin andel av landets åtagande för att motverka klimatförändringen Koldioxid/basår/inv exkl SSAB ska minska Statistik exklusive SSAB finns inte tillgänlig. Koldioxid/basår/inv inkl SSAB ska minska Mer aktuella uppgifter om koldioxidutsläpps offentliggörs under hösten Kg koldioxidutsläpp per invånare, år Källa: Regionförbundet Sörmland Andel miljöklassade bilar ska öka Måttet avser andelen nyregistrerade miljöklassade bilar. År Andel miljöbilar % 11,0 % 15,5% 17,7% 5,7% Källa: SCB Oljeuppvärmning i kommunen ska minska till förmån för förnybar energi De flesta nya fjärrvärmekunderna hade tidigare eluppvärmning. Generellt finns inte många oljeuppvärmda fastigheter kvar i kommunen. Energianvändningen i kommunkoncernens fastigheter ska minska Energieffektiviseringsåtgärder är genomförda på Brevik. Gatubelysningen byts ut till lågenergilampor. Anslutna till fjärrvärme ska öka Oxelö Energi AB beräknar ansluta cirka 10 fastigheter till fjärrvärmenätet under Detta motsvarar en ganska försiktig utbyggnadstakt. 11

13 Kommunstyrelsen Ekonomin är stabil Kommunens resultat (enl. balanskravsregeln) ska vara 1,5 % av skatter och generella statsbidrag delår delår delår helår helår helår helår ,02% 0,05% -0,01% 0,03% 0,1% -0,5% 1,0% Kommunens resultat enligt balanskravsregeln per augusti är negativt. Enligt årsprognosen fortsätter resultatet att försämras. Det krävs krafttag för att nå minst ett nollresultat vid årets slut. Soliditeten för kommunkoncernen (exkl pensionsskuld) ska inte minska delår delår delår helår helår helår helår ,4% 35,4% 33,5% 36,3% 31,4% 34,7% 37,7% Soliditen för kommunkoncernen har ökat på grund av en förändrad redovisningsprincip. En gammal uppskrivning av byggnader och mark från bolagen på 30,1 mkr elimineras inte längre, utan denna ändring hade soliditeten varit 34,4%, en klar försämring beroende på framförallt kommunens negativa resultat och ökade lån. Nettokostnadsandelen ska under planperioden minska till högst 97 % delår delår delår helår helår helår helår ,5% 96,6% 102,2% 98,9% 102,1% 103,1% 100,6% Kommunen har använt mer pengar än vad man har fått in på skatter och statsbidrag. När samtidigt nettot av finansiella intäkter minus finansiella kostnader sjunker klarar inte kommunen ett positivt resultat. Tidigare har ett positivt finansnetto kunnat hjälpa kommunen att klara ett positivt resultat. Nu fungerar inte detta längre. Det underskott som finns i verksamheten måste försvinna om vi skall klara att ha en stabil ekonomi i framtiden. Investeringarna ska rymmas inom investeringsutrymmet (budgeterat resultat plus budgeterade avskrivningar plus budgeterad minskning av bokförda värden av sålda anläggningstillgångar) Investeringarna uppgår till 48,8 miljoner kr och utrymmet till 7,4 miljoner kr. Investeringarna även för helåret kommer att ligga över vårt utrymme. Det är ett medvetet beslut att öka investeringsnivån över det utrymme som finns för att investeringarna skall vara självfinansierade. Detta kräver dock samtidigt prioriteringar i driften för att ekonomin skall fortsätta att vara stabil. 12

14 Befolkningsutvecklingen är god Befolkningen ska öka Folkmängden i Oxelösund har mellan januari-juli 2011 ökat med 44 personer till invånare. Befolkningsstrukturen ska normaliseras, andelen år ska öka År Juni Andel år 20,6 % 20,7 % 20,9 % 21,3 % Källa: SCB Andelen med eftergymnasial utbildning ska öka Måttet gäller befolkningen år Kvinnor 28 % 27 % 27 % 26 % Män 18 % 18 % 18 % 18 % Källa: Regionförbundet Sörmland Bruttoregionalprodukten per invånare ska fortsätta öka Bruttoregionalprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) och definieras som värdet av alla varor och tjänster som produceras. BRP (tkr/invånare) Källa: Regionförbundet Sörmland Företagandet är dynamiskt och differentierat Andelen av dagbefolkningen som är anställda i tjänsteföretag ska öka Med dagbefolkning menas alla som har sitt förvärvsarbete i Oxelösunds kommun oberoende av var de är folkbokförda. År Andel förvärvsarbetande 16 år och 41,9 % 42,4 % 42,8 % 44,2 % äldre med arbetsplats i kommunen Källa: SCB 13

15 Antalet nystartade företag ska vara minst 40 Under 2011 månaderna mellan januari-juni har 12 stycken företag startats. År Antal nystartade företag Källa: Bolagsverket Antalet arbetsställen ska öka med 10 per år Antal arbetsställen Ökning Källa: SCB Andelen förvärvsarbetande i åldersgruppen år ska minst behålla sin nivå Andel förvärvsarbetande kvinnor Andel förvärvsarbetande män Källa: SCB ,6 % 74,5 % 74,5 % 75,5 % 80,1 % 83,5 % 84,2 % 83,2 % Andelen sysselsatta av utomnordiskt födda ska öka mot samma nivå År Andel sysselsatta kvinnor av 55,9 % 64,4 % utomnordiskt födda Andel sysselsatta män av utomnordiskt födda Källa: SCB 63,3 % 69,8 % Oxelösund ska vara bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimat Svenskt Näringsliv genomför årligen en undersökning om det lokala företagsklimatet. Det är kommunens företagare som får betygsätta hur de upplever situationen för det egna företaget ur olika aspekter. Utifrån detta placeras kommunerna i en rankinglista. År Placering Källa: Svenskt näringsliv 14

16 Lönesumma per person ska minst bibehålla samma nivå Måttet anger lönesumma per person för kvinnor respektive män i Oxelösund Kvinnor (tkr) Män (tkr) Källa: SCB Antalet konkurser ska inte öka Till och med juli månad 2011 har två konkurser skett Antal konkurser Källa: SCB Kommunen är en attraktiv arbetsgivare Sjukfrånvaron inklusive tidsbegränsad sjukersättning (enligt lagstadgad redovisning) ska minska till 6,5 % Augusti Sjukfrånvaro 4,5 % 5,3 % 6,0 % 7,4 % Källa: Personalkontoret Frisktalet (andelen som har högst 7 dagars sjukfrånvaro på ett år) ska öka Frisktal 52 % 54 % 55 % Källa: Personalkontoret Kommunals kvinnodominerade grupper ska få högre löneökning än de manligt dominerade för att uppnå jämställdhet inom avtalsområdet Kommunal har de senaste fyra åren haft en procentuellt högre löneökning än den manliga motsvarigheten hade Kommunal en ökning på 3,3 % att jämföra med 2,7 % på den manliga avtalssidan. Antalet som inte har sin önskade sysselsättningsgrad ska minska varje år Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att 89 % av medarbetarna i Oxelösunds kommun har den sysselsättningsgrad som de önskar. 15

17 Eftersom medarbetarna i Jobbpusslets steg 2 fick önskad sysselsättningsgrad i mars 2011 (cirka 130 personer), har måttet påverkats positivt under perioden. Om projektet Jobbpusslet avslutas vid årsskiftet 2011/2012 behöver arbetet fortsätta i annan form om måttet ska få en fortsatt god utveckling. Fler ska kunna påverka sina arbetstider Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att 41 % av medarbetarna i Oxelösunds kommun är positivt inställda till att de kan påverka sina arbetstider. Eftersom medarbetarna i Jobbpusslets steg 2 (sen införandet i mars 2011) kontinuerligt deltar i schemaläggningsprocessen torde detta ha påverka måttet positivt under perioden. Ledare/chefer i organisationen upplever att de har rimliga förutsättningar i förhållande till det ansvar man har Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att 30 % av cheferna upplever att de hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid. 38 % upplever att de har en bra balans mellan arbete och fritid. 63 % av cheferna har förutsättningar för att utföra det arbete som förväntas av dem. Arbetsmiljön är utformad så att alla anställda känner sig välkomna och delaktiga i gemenskapen Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att samarbetet inom arbetslaget/funktionen/ enheten fungerar bra, 68 % upplever det som positivt. Samarbetet mellan de olika funktionerna/enheterna/arbetslagen fungerar mindre bra, 43 % andel positiva svar. Av de som blivit anställda under de senaste 2 åren upplever 33 % att de fått en bra introduktion till kommunen som arbetsgivare. 85 % av medarbetarna upplever att deras arbetskamrater behandlar dem med respekt och 78 % upplever att deras närmaste chef behandlar dem med respekt. 67 % upplever att deras chef gör dem delaktiga genom att lyssna på synpunkter vid framtagning av förslag och förändringar. Det finns möjlighet att påverka utvecklingen av det egna arbetet och arbetsenhetens verksamhet Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att 71 % anser att de ser över och förbättrar rutiner kontinuerligt på sin/sina arbetslag/enhet/funktion. Däremot är det enbart 32 % som upplever att nya idéer uppmuntras och 48 % som upplever att förslag på nya och bättre sätt att arbeta välkomnas. Ledarskapet präglas av tydlighet när det gäller information och beslut Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att 60 % upplever att deras närmsta chef kommunicerar nyheter och händelser på ett tydligt sätt. 16

18 Varje anställd har en kompetensutvecklingsplan som bygger på verksamhetens behov Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att 32 % av medarbetarna har svarat positivt på att de har en dokumenterad kompetensutvecklingsplan som bygger på verksamhetens behov. Personalpolitiska dokumentet är känt Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att 43 % har tagit till sig innehållet i dokumentet. Negativa konsekvenser av oönskade händelser är minimerade Antal utvecklade bränder i byggnad per invånare ska minska Oxelösund 0,74 0,75 0,71 Modellberäknat värde* 0,54-0,72 0,45-0,56 0,38-0,59 Källa: Sveriges kommuner och landsting, öppna jäm-förelser * Räddningsverkets beräkning utifrån lokala förhållanden. Antal anmälda brott (totalt) per invånare ska minska Våldsbrott 9,4 9,5 Modellberäknat värde* 9,8-11,6 9,2-10,9 Stöld och tillgrepp 42,0 43,5 Modellberäknat värde* 39,0-47,2 44,3-53,7 Källa: Sveriges kommuner och landsting, öppna jämförelser * Räddningsverkets beräkning utifrån lokala förhållanden. Invånarna ska ha snabb tillgång till räddningstjänst Responstid (medel i minuter) Räddningstjänst 14,0 12,0 10,4 Ambulans 15,2 14,5 14,7 Källa: Sveriges kommuner och landsting, öppna jämförelser Responstiden, tiden från 112-samtal till dess räddningstjänst eller ambulans anländer till skadeplatsen, har ökat. Det är svårt att göra jämförelser med andra kommuner eftersom de strukturella förutsättningarna är väldigt olika. Det är också utifrån hur måttet är formulerat svårt att avgöra vad snabb tillgång till räddningstjänst innebär. 17

19 Medianresponstiden i riket för räddnings-tjänst under 2010 var dock 12,2 minuter och för ambulans 13,7 minuter års undersökning har kompletterats med ett nytt mått, larmbehandlingstid, det vill säga den del av responstiden som motsvarar tiden från 112 samtal till dess att larmcentralen har larmat ut första enhet. Detta mått bör vara enklare att jämföra med andra kommuner men i tabellen nedan framgår att variationen i riket är stor. Oxelösund ligger över medianen. Larmbehandlingstid 2010 (medel i minuter) Oxelösund Median (min-max) riket Räddningstjänst 2,7 1,7 (0,8-4,8) Ambulans 2,0 2,2 (1,4-3,7) Källa: Sveriges kommuner och landsting, öppna jäm-förelser Krishanteringsförmågan ska vara helt uppnådd I SKL:s öppna jämförelser år 2010 bedöms kommunens krishanteringsförmåga vara delvis uppnådd. Det mäts genom en enkät från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). För att krishanteringsförmågan ska bedömas som helt uppnådd krävs att kommunens krisledning och förvaltningsledning har utbildats och övats under den senaste 2-årsperioden, att kommunen har beredskap för information till invånarna och egen personal vid extraordinär händelse, att kommunen har en plan för fortlöpande utbildning och övning av kommunledning och berörda förvaltningar samt att kommunen har vidtagit åtgärder som säkerställer ledningsförmågan. Redovisning av genomförda övningar och utvärdering av resultatet I samverkan med Länsstyrelsen har kommunledningen deltagit i en regional krisledningsövning med ett positivt utfall; Majoriteten av deltagarna anser att de har fått en större förståelse för sin egen roll samt att de har fått större insikt om krishantering, såväl i den egna organisation som hos andra kommuner/samverkansparter. Avfallshanteringen är effektiv och miljövänlig Andelen restavfall ska minska Med restavfall menas det avfall vi slänger i spooåsen. Det organiska avfallet som slängs i kompostpåsen och övrig sortering är frånräknat. Restavfall (kg/invånare och år) Källa: Oxelö Energi AB

20 Andelen insamlade förpackningar ska öka Insamlade förpackningar anges i kg per fast boende invånare och år. Uppgift om andel (%) saknas. När det gäller glas inkluderas insamlingen från företag (restauranger och storhushåll) års resultat är inte helt jämförbara med tidigare år. Det beror på att statistiken tidigare byggde på de mängder som Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FtiAB) entreprenörer rapporterade in. Sedan 2009 ansvarar FtiAB själv för tömning och transport och statistiken bygger sedan dess på insamlings-mängden i behållarna på återvinnings-stationerna. När det gäller plast-förpackningar inkluderas sedan år 2009 även mjuka plastförpackningar i statistiken varför jämförelser med tidigare år inte kan göras. Statistiken påverkas också av att hushåll kan lämna förpackningar och tidningar i andra kommuner. Vidare baseras upp-mätta vikter på de rapporter som lämnas efter varje tömningsrutt. I vissa fall kan en tömningsrutt omfatta flera kommuner för att minimera transportinsatsen. I dessa fall redovisas genomsnittet för berörda kommuner Glas 14,56 14,2 kg 16,56 kg 15,6 kg Papper 20,74 15,42 kg 14,18 kg 18,31 kg Metall 2,39 2,04 kg 2,13 kg 0,91 kg Plast 9,28 6,53 kg 4,65 3,99 Tidning 54,86 55,99 kg 67,87 kg 61,76 kg Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FtiAB Mängden hushållsavfall per invånare ska minska eller vara oförändrad Med hushållsavfall avses det som lämnas i sopkärlen, både organiskt som slängs i kompostpåsen och det övriga (restavfall). Siffrorna avser både hushåll och verksamheter med kök. Hushållsavfall kg/invånare Källa: Oxelö Energi AB Energiförsörjning är leveranssäker, kostnadseffektiv och förnyelsebar Redovisning av åtgärder Utifrån tidigare gjord inventering har olika åtgärder övervägts. Några större åtgärder har dock inte genomförts. Det kommer att ske under

21 Omställning på energiområdet (antal vindkraftverk) Inga vindkraftverk har tillkommit. Trafikmiljön är bra och säker Antal utförda åtgärder för att öka trafiksäkerheten redovisas Den nya hastighetsplanen har tagits fram och de nya hastighetsskyltarna börjar sättas upp nu i höst. Några övergångsställen har gjorts, varav ett upphöjt. Underhåll av gator och vägar - klagomål (inkl snöröjning) Statistik saknas. 20

22 Kultur- och fritidsnämnden Kulturlivet är bra och varierat Redovisning kulturella aktiviteter för barn och unga respektive vuxna Barn och unga 60 aktiviteter. Vuxna 90 aktiviteter. Besöksnäringen är en livskraftig del av näringslivet och många turister hittar till Oxelösund Antal besök på turistbyrån ska öka Statistiken avser Koordinatens totala antal besökare eftersom det ej går att separera besöken på turistbyrån. Statistiken redovisas årsvis Antal besök Källa: Kultur- och fritidskontoret Antal turistfrågor ska öka med 10 % jämfört med föregående år Statistiken redovisas årsvis, sommaren har dock inneburit en ökning Antal frågor Procentuell förändring 15,4 % 1,3 % 236 % Källa: Kultur- och fritidskontoret I enkäten till besöksnäringsföretagen ska de ge samarbete och gemensam utveckling minst betyget 3 (av 5) Enkäten kommer att genomföras igen under hösten/vintern Betyg 4,1 4,6 3,9 Källa: Kultur- och fritidskontoret 21

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Viktiga händelser Måluppfyllelse koncernmål *) Ekonomi Investeringsredovisning Personal Kommunstyrelsen *) Kultur- och fritidsnämnden *) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Innehållsförteckning Inledning.... 4 Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning År 2013 i korthet... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Förvaltningsberättelse Allmän översikt... 4 Målområden... 7 Ekonomiskt utfall och ställning i korthet...

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

Års redovisning 2013. Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41

Års redovisning 2013. Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41 Års redovisning 2013 Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41 Grafisk form (baserad på Alingsås kommuns grafiska profil) och original: Adekvat Form AB, Tollered Bilder där inget annat anges: Alingsås

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Årsredovisning. Linköpings kommun

Årsredovisning. Linköpings kommun Årsredovisning 2008 Linköpings kommun Produktion: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen och informationschefen Grafisk produktion: Johnny Dahlgren Grafisk Produktion AB Tryck: AB Danagårds Grafiska

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 Delårsrapport -08-31 Fastställd av KF -10-24 1 Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E-post: aboga.kommun@arboga.se

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

KOMMUNENS ORGANISATION

KOMMUNENS ORGANISATION årsredovisning 2010 KOMMUNENS ORGANISATION Kommunfullmäktige (41 ledamöter) Revision Barn- och utbildningsnämnd (11) Kultur- och fritidsnämnd (9) Barn- och utbildningsförvaltning Socialnämnd (11) Socialförvaltning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 UDDEVALLA KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 UDDEVALLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 UDDEVALLA KOMMUN Vinnare i Uddevalla kommuns tävling: Omslagsbild till Årsredovisning 2014 för Estetiska programmet med inriktning Media Estetik ÅK3, Uddevalla Gymnasieskola. Hanna

Läs mer

Årsre dovisning 2012

Årsre dovisning 2012 Årsredovisning 2012 Bilaga 1 Kommunfullmäktigess mål Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt.

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Årsredovisning 2009. Hjo kommun. Årsredovisning. Hjo kommun

Årsredovisning 2009. Hjo kommun. Årsredovisning. Hjo kommun Årsredovisning Hjo kommun Årsredovisning Hjo kommun Organisationsskiss Kommunfullmäktige Miljö och bygglovnämnd Valnämnd Överförmyndare i samverkan¹ Revsion Kollektivtrafiknämnd² Kommunstyrelsen Barn och

Läs mer