Bilaga till delårsrapport uppföljning av mått

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till delårsrapport 2011 - uppföljning av mått"

Transkript

1 Bilaga till delårsrapport uppföljning av mått

2 Innehållsförteckning Koncernmål 2 Barns och ungas uppväxt är trygg och säker.. 2 Folkhälsan är god... 5 Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras Oxelösund är en attraktiv bostadsort Oxelösund klarar minst sin andel av landets åtagande för att motverka klimatförändringen Nämndmål.. 12 Kommunstyrelsen Ekonomin är stabil Befolkningsutvecklingen är god Företagandet är dynamiskt och differentierat Kommunen är en attraktiv arbetsgivare Negativa konsekvenser av oönskade händelser är minimerade Avfallshanteringen är effektiv och miljövänlig Trafikmiljön är bra och säker Kultur- och fritidsnämnden Kulturlivet är bra och varierat Besöksnäringen är en livskraftig del av näringslivet och många turister hittar till Oxelösund Vi har ett attraktivt fritidsutbud för ungdomar Koordinaten är ett informationscentrum och en mötesplats för alla Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Det finns bra förutsättningar för boende och företagande i en säker miljö Myndighetsutövningen är snabb och rättssäker Utbildningsnämnden.. 28 Alla barn och elever går vidare i sin utveckling och sitt lärande Alla elever är väl förberedda och motiverade för vidare utbildning Efter skolår nio Andelen elever som fullföljer påbörjad gymnasieutbildning inom Tre år ska vara minst 75 % Alla barn och elever är delaktiga och har inflytande över sin Skolgång Vård- och omsorgsnämnden.. 31 Människor som hamnar i ekonomiska eller sociala svårigheter får snabb och rättssäker hjälp Äldre och funktionshindrade får rätt vård, omsorg, stöd och service Missbruk av alkohol och droger har minskat Alla tjänster ges med respekt för mottagarens självständighet och delaktighet 1

3 Koncernmål Barns och ungas uppväxt är trygg och säker Andelen barn och föräldrar som enligt kvalitetsredovisningen känner sig trygga i verksamheten ska öka Ny undersökning planeras till hösten Förskolan 99 % 100 % 96 % Familjedaghem 100 % 95 % 95 % Skolbarnsomsorg 95 % 99 % 98 % Grundskolan 95 % 94 % 95 % Källa: Egen enkät utbildningskontoret Anmälningar om barn som far illa ska komma i ett tidigare skede, därför ska andelen anmälningar som gäller barn i lägre åldrar öka Under 2011 har personal från socialtjänsten informerat på alla förskolor i kommunen om anmälningsskyldigheten samt om vad som händer efter det att en anmälan kommer till socialnämndens kännedom. En av utredarna i Barn- och ungdomsgruppen har utsetts som kontaktperson för förskolan. Ett barnhälsateam för barn 0-6 år har bildats. Nedanstående statistik redovisas uppdelat halvårsvis och i fyra åldersklasser 0-4 år, 5-9 år, år, år och jämförs med 2010 års uppgifter. Åldersklass Halvår Halvår Helår Förändrad andel mellan och del av året år 22st 21 % - 29st 20 % 5-9 år 30st - 30st 29 % 21 % 10-14år 16st - 57st 15 % 40 % år 36st - 27st 34 % 19 % Totalt antal anmälningar % + 8 % -25 % +15% Källa: Vård och omsorgs-kontoret Andelen tidiga anmälningar har ökat något i åldersspannet 5-9 år jämfört med helåret 2010, medan det minskat kraftigt i ålderspannet år. Eftersom jämförelser inte kan göras med motsvarande period 2010 går det inte att dra några slutsatser om huruvida måttet har uppnåtts eller inte. 2

4 Koncernmål Antalet familjer som besöker familjecentralen ska öka Vi har inget mått på det totala antalet familjer som besöker familjecentralen, men nedanstående tabell visar antalet besök på öppna förskolan i snitt per dag de har öppet och 2010 avser helår medan 2011 visar snittet för första halvåret. År Antalet besök Källa: Öppna förskolans egen statistik Andelen grundskoleelever som inte använt alkohol eller andra droger ska öka Undersökningen Liv och hälsa ung har genomförts under våren 2011 av landstinget i samarbete med länets kommuner. Undersökningen visar att andelen flickor i årskurs 7, som aldrig har druckit alkohol någon gång, har minskat medan andelen pojkar har ökat. Jämfört med länet redovisar Oxelösund bättre siffror för båda könen. När det gäller årskurs 9 så är trenden densamma. Andelen flickor som inte har druckit alkohol under det senaste året har minskat medan andelen pojkar har ökat. Även här redovisar Oxelösund bättre siffror än länet för båda könen. Narkotikaanvändningen bland både flickor och pojkar har minskat och även här redovisar Oxelösund bättre siffror än länet. Skolår 7 Andel i procent som uppgett att de aldrig har druckit alkohol Oxelösund Flickor Pojkar Länet Flickor Pojkar Källa: Enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2011 Skolår 9 Andel i procent som har uppgett att de inte druckit alkohol under det senaste året Oxelösund Flickor Pojkar Länet Flickor Pojkar Källa: enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung

5 Koncernmål Skolår 9 Andel i procent som uppgett att de aldrig har använt narkotika Oxelösund Flickor Pojkar Länet Flickor Pojkar Källa: enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung Färre barn och unga ska behöva flytta från sina föräldrar Tre nya familjehemsplaceringar (2 i familjehem, 1 familjehem/släktinghem) har inletts under Utöver detta fastställdes medgivande under våren 2011, för 6 barn som placerades under slutet av 2010 (fyra av dessa barn placerades i så kallade släktinghem). Fyra institutionsplaceringar har gjorts första halvåret Detta ska jämföras med första halvåret 2010 då 7 placeringar av barn och unga påbörjades. Målet är uppnått i detta avseende. Invånarnas oro för brott ska minska eller vara oförändrad för alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens och Kustbostäders trygghetsundersökning Polisens trygghetsundersökning som senast gjordes 2008 visar en minskad oro för att utsättas för brott. Kustbostäders undersökning från 2009 visar att tryggheten har förbättrats i flerparten områden, dock inte centrum. Sedan mätningen 2009 har åtgärder genomförts i centrum. Redovisning av vad man gjort för att öka samverkan mellan nämnderna Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden utarbetar gemensamma rutiner och arbetssätt för kartläggning och stöd till barn/unga och deras familjer. Inriktningen är att tidigt upptäcka barn som kan behöva förstärkt stöd för sin utveckling och sitt lärande. Ett multikompetent team har bildats med kompetens från de båda verksamheterna. Samverkan sker även med kultur- och fritidsnämnden för att skapa en meningsfull fritid för barn och unga. Arbete pågår med att ta fram lämpliga indikatorer för att följa upp effekten av de satsningar som görs. 4

6 Koncernmål Folkhälsan är god Ohälsotalet för kommunens befolkning ska minska. I Försäkringskassans mätningar ska differensen mot genomsnittet i länet minska till 10 dagar Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda ersättningsdagar från Försäkringskassan per person (16-64 år) och år. Juni Oxelösund 36,0 39,7 45,1 49,8 Sörmland 30,9 31,9 35,1 38,3 Differens 5,1 7, ,5 Källa: Försäkringskassan Försäljningen på Systembolaget i Oxelösund ska minska Måttet mäter försäljning av antal liter hundraprocentig alkohol per invånare 15 år och äldre. Det finns ännu inga tillgängliga uppgifter om försäljningen år 2010 på kommunnivå Oxelösund 8,5 7,8 7,9 7,7 Riket 5,7 5,4 5,3 5,1 Källa: Folkhälsoinstitutet Andelen alkoholrelaterad dödlighet ska minska Diagrammet nedan visar dödsfall med alkoholdiagnos som underliggande eller bidragande dödsorsak, för kvinnor respektive män. Nyare siffror publiceras under hösten men statistiken är trögrörlig varför några större ändringar inte är att vänta. Alkoholrelaterad dödlighet per invånare Kvinnor Oxelösund Kvinnor Riket Män Oxelösund Män Riket Antalet besök på Rådgivningsbyrån ska öka År Antal besök

7 Koncernmål Antalet besök på Ramdalens fritidsanläggning ska vara per år Antalet besökare första halvåret 2011 är cirka Återgång i arbete eller studier som resultat av Hälsoverket Under perioden januari till augusti 2011 har 26 personer slutat på Hälsoverket. Av dessa har - 4 personer börjat studera, - 4 personer börjat arbetsträna eller börjat på Verksam, - 1 person blivit föräldraledig, - 4 personer fått hel- eller deltidsförsörjning, - 1 person får troligen stadigvarande sjukersättning - 1 person gått tillbaka till arbetslöshet - 11 personer haft egen försörjning under tiden på Hälsoverket. Hälsoverket ser ett trendbrott i sin verksamhet. Det är fler som söker sig till Hälsoverket som har arbete, men som under en period behöver stöd för att orka fortsätta sitt arbete. 6

8 Koncernmål Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras Fallskador hos äldre som leder till sjukhusvård ska minska Fallskador mäts i Öppna jämförelser som ett treårsmedelvärde för antal per invånare 80 år- w som vårdats på sjukhus för en fallskada. Oxelösunds resultat har gått i fel riktning. Intensifierat arbete med fallprevention pågår års siffror redovisas vid årsredovisningen Antal fallskador Snitt i riket Rang för Oxd Källa: Öppna jämförelser, Sveriges kommuner och landsting Ingen ska få vänta på plats i särskilt boende mer än 3 månader 3 personer har fått vänta på plats i särskilt boende, varav två behövde demensavdelning Alla tre har fått plats efter drygt tre månader Antalet uppsökande informationsbesök hos äldre som inte har insatser från äldreomsorgen ska öka I år har totalt 81 hembesök och 62 telefonintervjuer gjorts. Totalt 143 stycken jämfört med 71 stycken i fjol. Äldres oro för brott ska minska eller vara oförändrad för alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens trygghetsundersökning Tillgängliga uppgifter från polisens trygghetsundersökning år 2008 är inte åldersindelad. Med hänsyn till att undersökningen är flera år gammal har inte ytterligare statistikbearbetningar gjorts med anledning av delårsrapporten. Antalet lägenheter med hiss ska öka I Kustbostäder AB:s bestånd har under året en hiss färdiginstallerats. Ytterligare en hiss är under uppförande. Kommunens information om äldreomsorg på hemsidan enligt Äldreguiden ska vara bra Äldreguiden undersöker bland annat hur god informationen om vård och omsorg är i kommunerna. Andelen äldre som fått personligt besök genom uppsökande verksamhet mäts. Vidare visar fyra delområden hur bra informationen är på kommunens eller stadsdelens webbplats. Omdömena kan variera mellan 1-5, där 5 är bäst. 7

9 Koncernmål Kvalitetsområde Oxelösund 2010 Sverige 2010 Oxelösund 2009 Information uppsökande ** 2,9 ** verksamhet Hitta på hemsidan 5,0 4,8 3,0 Allmän information vård 2,0 3,3 3,0 och omsorg Information hemtjänst 5,0 4,4 2,0 Information äldreboende 3,0 3,8 1,0 Källa: Socialstyrelsen ** Uppgift saknas. När det gäller uppsökande verksamhet finns sedan december 2010 den informationen på hemsidan. Vid nästa kvalitetsmätning kan kommunen få betyg även på det området. 8

10 Koncernmål Oxelösund är en attraktiv bostadsort Minst 100 nya bostäder ska vara inflyttningsklara under I dagsläget pågår nybyggnation av ett särskilt boende med 30 lägenheter. I övrigt finns god planberedskap för nyproduktion av nya bostäder. Om följande områden som är klara för exploatering/nyproduktion fullföljs under planperioden uppnås måttet med god marginal. - Femöre, 36 st enbostadshus, PEAB är exploatör - Femöre, 85 st lägenheter med bostadsrätt, PEAB är exploatör - Trossgränd, 11 st enbostadshus, Rydbergs Bygg AB är exploatör - Inskogen, 7 st enbostadshus, fördelas via tomtkö - Vallsundsvägen, 2 st enbostadshus, fördelas via tomtkö - Lastudden, 3 st enbostadshus, fördelas via tomtkö - Segelvägen, 5 st enbostadshus, fördelas via tomtkö - Trygghetsboende Vitsippan, 40 lägenheter, beslut tas av Kustbostäder AB Plats för 250 nya bostäder ska redovisas i översiktsplanen Översiktsplanen redovisar cirka lägenheter i blandade boendeformer. Kommunens placering i Fokus ranking av kommuners livskvalitet ska förbättras Tidningen Fokus genomför varje år undersökningen Här är det bäst att bo och rankar Sveriges kommuner utifrån detta. Undersökningen baseras på ett antal variabler, dels fundamentala variabler som exempelvis befolkning, sysselsättning och valdeltagande och dels variablerna att vara ung, att vara gammal, att ha familj och att jobba. År Placering Källa: Tidningen Fokus Väntetiden till plats i förskolan ska vara så kort som möjligt Väntetiden håller sig inom lagens krav på fyra månader. Redovisning av vad man gjort för att nå målet Utbildningsverksamheten arbetar för en god kvalitet i förskolor och skolor. Öppen förskola och barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds. Väntetiden för plats i förskola är inom de fyra månader som föreskrivs i lag. Vuxenstudier och SFI erbjuds i kommunen och även omvårdnadsutbildning. 9

11 Koncernmål Färre klagomål på närmiljön från företag och invånare Tolv stycken synpunkter som kan relateras till närmiljön har inkommit till och med augusti Flertalet berör nedskräpning, oordning och ovårdade miljöer. Ytterligare åtta synpunkter som berör miljön i kommunen, men som inte direkt kan kopplas till närmiljön, har inkommit. Dessa handlar främst om trafiksäkerhet. Antalet klagomål har ökat jämfört med tidigare år. Detta är inte nödvändigtvis negativt som måttet anger. Det är positivt med engagerade invånare som påtalar brister eftersom det möjliggör åtgärder och förbättringar. 10

12 Koncernmål Oxelösund klarar minst sin andel av landets åtagande för att motverka klimatförändringen Koldioxid/basår/inv exkl SSAB ska minska Statistik exklusive SSAB finns inte tillgänlig. Koldioxid/basår/inv inkl SSAB ska minska Mer aktuella uppgifter om koldioxidutsläpps offentliggörs under hösten Kg koldioxidutsläpp per invånare, år Källa: Regionförbundet Sörmland Andel miljöklassade bilar ska öka Måttet avser andelen nyregistrerade miljöklassade bilar. År Andel miljöbilar % 11,0 % 15,5% 17,7% 5,7% Källa: SCB Oljeuppvärmning i kommunen ska minska till förmån för förnybar energi De flesta nya fjärrvärmekunderna hade tidigare eluppvärmning. Generellt finns inte många oljeuppvärmda fastigheter kvar i kommunen. Energianvändningen i kommunkoncernens fastigheter ska minska Energieffektiviseringsåtgärder är genomförda på Brevik. Gatubelysningen byts ut till lågenergilampor. Anslutna till fjärrvärme ska öka Oxelö Energi AB beräknar ansluta cirka 10 fastigheter till fjärrvärmenätet under Detta motsvarar en ganska försiktig utbyggnadstakt. 11

13 Kommunstyrelsen Ekonomin är stabil Kommunens resultat (enl. balanskravsregeln) ska vara 1,5 % av skatter och generella statsbidrag delår delår delår helår helår helår helår ,02% 0,05% -0,01% 0,03% 0,1% -0,5% 1,0% Kommunens resultat enligt balanskravsregeln per augusti är negativt. Enligt årsprognosen fortsätter resultatet att försämras. Det krävs krafttag för att nå minst ett nollresultat vid årets slut. Soliditeten för kommunkoncernen (exkl pensionsskuld) ska inte minska delår delår delår helår helår helår helår ,4% 35,4% 33,5% 36,3% 31,4% 34,7% 37,7% Soliditen för kommunkoncernen har ökat på grund av en förändrad redovisningsprincip. En gammal uppskrivning av byggnader och mark från bolagen på 30,1 mkr elimineras inte längre, utan denna ändring hade soliditeten varit 34,4%, en klar försämring beroende på framförallt kommunens negativa resultat och ökade lån. Nettokostnadsandelen ska under planperioden minska till högst 97 % delår delår delår helår helår helår helår ,5% 96,6% 102,2% 98,9% 102,1% 103,1% 100,6% Kommunen har använt mer pengar än vad man har fått in på skatter och statsbidrag. När samtidigt nettot av finansiella intäkter minus finansiella kostnader sjunker klarar inte kommunen ett positivt resultat. Tidigare har ett positivt finansnetto kunnat hjälpa kommunen att klara ett positivt resultat. Nu fungerar inte detta längre. Det underskott som finns i verksamheten måste försvinna om vi skall klara att ha en stabil ekonomi i framtiden. Investeringarna ska rymmas inom investeringsutrymmet (budgeterat resultat plus budgeterade avskrivningar plus budgeterad minskning av bokförda värden av sålda anläggningstillgångar) Investeringarna uppgår till 48,8 miljoner kr och utrymmet till 7,4 miljoner kr. Investeringarna även för helåret kommer att ligga över vårt utrymme. Det är ett medvetet beslut att öka investeringsnivån över det utrymme som finns för att investeringarna skall vara självfinansierade. Detta kräver dock samtidigt prioriteringar i driften för att ekonomin skall fortsätta att vara stabil. 12

14 Befolkningsutvecklingen är god Befolkningen ska öka Folkmängden i Oxelösund har mellan januari-juli 2011 ökat med 44 personer till invånare. Befolkningsstrukturen ska normaliseras, andelen år ska öka År Juni Andel år 20,6 % 20,7 % 20,9 % 21,3 % Källa: SCB Andelen med eftergymnasial utbildning ska öka Måttet gäller befolkningen år Kvinnor 28 % 27 % 27 % 26 % Män 18 % 18 % 18 % 18 % Källa: Regionförbundet Sörmland Bruttoregionalprodukten per invånare ska fortsätta öka Bruttoregionalprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) och definieras som värdet av alla varor och tjänster som produceras. BRP (tkr/invånare) Källa: Regionförbundet Sörmland Företagandet är dynamiskt och differentierat Andelen av dagbefolkningen som är anställda i tjänsteföretag ska öka Med dagbefolkning menas alla som har sitt förvärvsarbete i Oxelösunds kommun oberoende av var de är folkbokförda. År Andel förvärvsarbetande 16 år och 41,9 % 42,4 % 42,8 % 44,2 % äldre med arbetsplats i kommunen Källa: SCB 13

15 Antalet nystartade företag ska vara minst 40 Under 2011 månaderna mellan januari-juni har 12 stycken företag startats. År Antal nystartade företag Källa: Bolagsverket Antalet arbetsställen ska öka med 10 per år Antal arbetsställen Ökning Källa: SCB Andelen förvärvsarbetande i åldersgruppen år ska minst behålla sin nivå Andel förvärvsarbetande kvinnor Andel förvärvsarbetande män Källa: SCB ,6 % 74,5 % 74,5 % 75,5 % 80,1 % 83,5 % 84,2 % 83,2 % Andelen sysselsatta av utomnordiskt födda ska öka mot samma nivå År Andel sysselsatta kvinnor av 55,9 % 64,4 % utomnordiskt födda Andel sysselsatta män av utomnordiskt födda Källa: SCB 63,3 % 69,8 % Oxelösund ska vara bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimat Svenskt Näringsliv genomför årligen en undersökning om det lokala företagsklimatet. Det är kommunens företagare som får betygsätta hur de upplever situationen för det egna företaget ur olika aspekter. Utifrån detta placeras kommunerna i en rankinglista. År Placering Källa: Svenskt näringsliv 14

16 Lönesumma per person ska minst bibehålla samma nivå Måttet anger lönesumma per person för kvinnor respektive män i Oxelösund Kvinnor (tkr) Män (tkr) Källa: SCB Antalet konkurser ska inte öka Till och med juli månad 2011 har två konkurser skett Antal konkurser Källa: SCB Kommunen är en attraktiv arbetsgivare Sjukfrånvaron inklusive tidsbegränsad sjukersättning (enligt lagstadgad redovisning) ska minska till 6,5 % Augusti Sjukfrånvaro 4,5 % 5,3 % 6,0 % 7,4 % Källa: Personalkontoret Frisktalet (andelen som har högst 7 dagars sjukfrånvaro på ett år) ska öka Frisktal 52 % 54 % 55 % Källa: Personalkontoret Kommunals kvinnodominerade grupper ska få högre löneökning än de manligt dominerade för att uppnå jämställdhet inom avtalsområdet Kommunal har de senaste fyra åren haft en procentuellt högre löneökning än den manliga motsvarigheten hade Kommunal en ökning på 3,3 % att jämföra med 2,7 % på den manliga avtalssidan. Antalet som inte har sin önskade sysselsättningsgrad ska minska varje år Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att 89 % av medarbetarna i Oxelösunds kommun har den sysselsättningsgrad som de önskar. 15

17 Eftersom medarbetarna i Jobbpusslets steg 2 fick önskad sysselsättningsgrad i mars 2011 (cirka 130 personer), har måttet påverkats positivt under perioden. Om projektet Jobbpusslet avslutas vid årsskiftet 2011/2012 behöver arbetet fortsätta i annan form om måttet ska få en fortsatt god utveckling. Fler ska kunna påverka sina arbetstider Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att 41 % av medarbetarna i Oxelösunds kommun är positivt inställda till att de kan påverka sina arbetstider. Eftersom medarbetarna i Jobbpusslets steg 2 (sen införandet i mars 2011) kontinuerligt deltar i schemaläggningsprocessen torde detta ha påverka måttet positivt under perioden. Ledare/chefer i organisationen upplever att de har rimliga förutsättningar i förhållande till det ansvar man har Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att 30 % av cheferna upplever att de hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid. 38 % upplever att de har en bra balans mellan arbete och fritid. 63 % av cheferna har förutsättningar för att utföra det arbete som förväntas av dem. Arbetsmiljön är utformad så att alla anställda känner sig välkomna och delaktiga i gemenskapen Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att samarbetet inom arbetslaget/funktionen/ enheten fungerar bra, 68 % upplever det som positivt. Samarbetet mellan de olika funktionerna/enheterna/arbetslagen fungerar mindre bra, 43 % andel positiva svar. Av de som blivit anställda under de senaste 2 åren upplever 33 % att de fått en bra introduktion till kommunen som arbetsgivare. 85 % av medarbetarna upplever att deras arbetskamrater behandlar dem med respekt och 78 % upplever att deras närmaste chef behandlar dem med respekt. 67 % upplever att deras chef gör dem delaktiga genom att lyssna på synpunkter vid framtagning av förslag och förändringar. Det finns möjlighet att påverka utvecklingen av det egna arbetet och arbetsenhetens verksamhet Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att 71 % anser att de ser över och förbättrar rutiner kontinuerligt på sin/sina arbetslag/enhet/funktion. Däremot är det enbart 32 % som upplever att nya idéer uppmuntras och 48 % som upplever att förslag på nya och bättre sätt att arbeta välkomnas. Ledarskapet präglas av tydlighet när det gäller information och beslut Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att 60 % upplever att deras närmsta chef kommunicerar nyheter och händelser på ett tydligt sätt. 16

18 Varje anställd har en kompetensutvecklingsplan som bygger på verksamhetens behov Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att 32 % av medarbetarna har svarat positivt på att de har en dokumenterad kompetensutvecklingsplan som bygger på verksamhetens behov. Personalpolitiska dokumentet är känt Genom medarbetarundersökningen under våren 2011 kan detta mått för första gången följas upp. Resultatet visar att 43 % har tagit till sig innehållet i dokumentet. Negativa konsekvenser av oönskade händelser är minimerade Antal utvecklade bränder i byggnad per invånare ska minska Oxelösund 0,74 0,75 0,71 Modellberäknat värde* 0,54-0,72 0,45-0,56 0,38-0,59 Källa: Sveriges kommuner och landsting, öppna jäm-förelser * Räddningsverkets beräkning utifrån lokala förhållanden. Antal anmälda brott (totalt) per invånare ska minska Våldsbrott 9,4 9,5 Modellberäknat värde* 9,8-11,6 9,2-10,9 Stöld och tillgrepp 42,0 43,5 Modellberäknat värde* 39,0-47,2 44,3-53,7 Källa: Sveriges kommuner och landsting, öppna jämförelser * Räddningsverkets beräkning utifrån lokala förhållanden. Invånarna ska ha snabb tillgång till räddningstjänst Responstid (medel i minuter) Räddningstjänst 14,0 12,0 10,4 Ambulans 15,2 14,5 14,7 Källa: Sveriges kommuner och landsting, öppna jämförelser Responstiden, tiden från 112-samtal till dess räddningstjänst eller ambulans anländer till skadeplatsen, har ökat. Det är svårt att göra jämförelser med andra kommuner eftersom de strukturella förutsättningarna är väldigt olika. Det är också utifrån hur måttet är formulerat svårt att avgöra vad snabb tillgång till räddningstjänst innebär. 17

19 Medianresponstiden i riket för räddnings-tjänst under 2010 var dock 12,2 minuter och för ambulans 13,7 minuter års undersökning har kompletterats med ett nytt mått, larmbehandlingstid, det vill säga den del av responstiden som motsvarar tiden från 112 samtal till dess att larmcentralen har larmat ut första enhet. Detta mått bör vara enklare att jämföra med andra kommuner men i tabellen nedan framgår att variationen i riket är stor. Oxelösund ligger över medianen. Larmbehandlingstid 2010 (medel i minuter) Oxelösund Median (min-max) riket Räddningstjänst 2,7 1,7 (0,8-4,8) Ambulans 2,0 2,2 (1,4-3,7) Källa: Sveriges kommuner och landsting, öppna jäm-förelser Krishanteringsförmågan ska vara helt uppnådd I SKL:s öppna jämförelser år 2010 bedöms kommunens krishanteringsförmåga vara delvis uppnådd. Det mäts genom en enkät från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). För att krishanteringsförmågan ska bedömas som helt uppnådd krävs att kommunens krisledning och förvaltningsledning har utbildats och övats under den senaste 2-årsperioden, att kommunen har beredskap för information till invånarna och egen personal vid extraordinär händelse, att kommunen har en plan för fortlöpande utbildning och övning av kommunledning och berörda förvaltningar samt att kommunen har vidtagit åtgärder som säkerställer ledningsförmågan. Redovisning av genomförda övningar och utvärdering av resultatet I samverkan med Länsstyrelsen har kommunledningen deltagit i en regional krisledningsövning med ett positivt utfall; Majoriteten av deltagarna anser att de har fått en större förståelse för sin egen roll samt att de har fått större insikt om krishantering, såväl i den egna organisation som hos andra kommuner/samverkansparter. Avfallshanteringen är effektiv och miljövänlig Andelen restavfall ska minska Med restavfall menas det avfall vi slänger i spooåsen. Det organiska avfallet som slängs i kompostpåsen och övrig sortering är frånräknat. Restavfall (kg/invånare och år) Källa: Oxelö Energi AB

20 Andelen insamlade förpackningar ska öka Insamlade förpackningar anges i kg per fast boende invånare och år. Uppgift om andel (%) saknas. När det gäller glas inkluderas insamlingen från företag (restauranger och storhushåll) års resultat är inte helt jämförbara med tidigare år. Det beror på att statistiken tidigare byggde på de mängder som Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FtiAB) entreprenörer rapporterade in. Sedan 2009 ansvarar FtiAB själv för tömning och transport och statistiken bygger sedan dess på insamlings-mängden i behållarna på återvinnings-stationerna. När det gäller plast-förpackningar inkluderas sedan år 2009 även mjuka plastförpackningar i statistiken varför jämförelser med tidigare år inte kan göras. Statistiken påverkas också av att hushåll kan lämna förpackningar och tidningar i andra kommuner. Vidare baseras upp-mätta vikter på de rapporter som lämnas efter varje tömningsrutt. I vissa fall kan en tömningsrutt omfatta flera kommuner för att minimera transportinsatsen. I dessa fall redovisas genomsnittet för berörda kommuner Glas 14,56 14,2 kg 16,56 kg 15,6 kg Papper 20,74 15,42 kg 14,18 kg 18,31 kg Metall 2,39 2,04 kg 2,13 kg 0,91 kg Plast 9,28 6,53 kg 4,65 3,99 Tidning 54,86 55,99 kg 67,87 kg 61,76 kg Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FtiAB Mängden hushållsavfall per invånare ska minska eller vara oförändrad Med hushållsavfall avses det som lämnas i sopkärlen, både organiskt som slängs i kompostpåsen och det övriga (restavfall). Siffrorna avser både hushåll och verksamheter med kök. Hushållsavfall kg/invånare Källa: Oxelö Energi AB Energiförsörjning är leveranssäker, kostnadseffektiv och förnyelsebar Redovisning av åtgärder Utifrån tidigare gjord inventering har olika åtgärder övervägts. Några större åtgärder har dock inte genomförts. Det kommer att ske under

21 Omställning på energiområdet (antal vindkraftverk) Inga vindkraftverk har tillkommit. Trafikmiljön är bra och säker Antal utförda åtgärder för att öka trafiksäkerheten redovisas Den nya hastighetsplanen har tagits fram och de nya hastighetsskyltarna börjar sättas upp nu i höst. Några övergångsställen har gjorts, varav ett upphöjt. Underhåll av gator och vägar - klagomål (inkl snöröjning) Statistik saknas. 20

22 Kultur- och fritidsnämnden Kulturlivet är bra och varierat Redovisning kulturella aktiviteter för barn och unga respektive vuxna Barn och unga 60 aktiviteter. Vuxna 90 aktiviteter. Besöksnäringen är en livskraftig del av näringslivet och många turister hittar till Oxelösund Antal besök på turistbyrån ska öka Statistiken avser Koordinatens totala antal besökare eftersom det ej går att separera besöken på turistbyrån. Statistiken redovisas årsvis Antal besök Källa: Kultur- och fritidskontoret Antal turistfrågor ska öka med 10 % jämfört med föregående år Statistiken redovisas årsvis, sommaren har dock inneburit en ökning Antal frågor Procentuell förändring 15,4 % 1,3 % 236 % Källa: Kultur- och fritidskontoret I enkäten till besöksnäringsföretagen ska de ge samarbete och gemensam utveckling minst betyget 3 (av 5) Enkäten kommer att genomföras igen under hösten/vintern Betyg 4,1 4,6 3,9 Källa: Kultur- och fritidskontoret 21

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Nr DiarieNr Ärenden Sid

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Nr DiarieNr Ärenden Sid 1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-24 kl. 14.00 Kommunhuset, rum 293 Britta Bergström Ordförande

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen 1 Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 11/SN 0027 Datum: 2011-03-18 Paragraf: 69 Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen Inledning Kommunens modell för

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

STYRKORT 2010. Antaget av kommunstyrelsen 2010-04-14, 119

STYRKORT 2010. Antaget av kommunstyrelsen 2010-04-14, 119 STYRKORT 2010 Antaget av kommunstyrelsen 2010-04-14, 119 Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga Brukar 14 Höga förväntningar på barn och ungdomar 100 % av eleverna ska minst uppnå godkänt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Kommunens arbete med hållbar utveckling

Kommunens arbete med hållbar utveckling Kommunens arbete med hållbar utveckling Karlshamns kommun Bilaga till Årsredovisning 291 Redovisning av indikatorer med tillhörande trender för Karlshamns kommuns arbete med hållbar utveckling Bakgrund

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/144 80 Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare 08 532 598 37, bjorn.callmar@salem.se www.salem.se eller www.plaskis.nu 2007-03-15 Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Medborgarförvaltningen- nyckeltal

Medborgarförvaltningen- nyckeltal Medborgarförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Medborgarförvaltningen Negativt - Medborgarförvaltningen Lägre strukturårsjusterad standardkostnad än genomsnittet Lägre andel barn som ingår

Läs mer

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSPLAN Innehållsförteckning Inledning...3 Indikatorer...4

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer