1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Nr DiarieNr Ärenden Sid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Nr DiarieNr Ärenden Sid"

Transkript

1 1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde kl Kommunhuset, rum 293 Britta Bergström Ordförande Kristina Sköld Sekreterare Nr DiarieNr Ärenden Sid 1. UN Köp av tjänst introduktionsprogrammet 3 2. UN Bokslut och verksamhetsberättelse för år UN Mål- och budget Omvärlds-och invärldsanalys UN Svar på revisionsrapport- Granskning av intern kontroll 87

2

3 Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum Christer Åhlfeldt Telefon , Fax Köp av tjänst introduktionsprogrammet 1. Utbildningskontorets förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut - köpa tjänsten för introduktionsprogrammet inom samverkansavtal för gymnasieskolan 2. Bakgrund och sammanfattning Utbildningsnämnden har drivit IV- programmet i egen regi på Campus Oxelösund. Från och med ht-11 finns inte IV- programmet längre. IV-programmet har ersatts av Introduktionsprogrammet i den nya gymnasieskolan, Gy 11. Campus Oxelösund har svårt att erbjuda den bredd som behövs för att tillgodose elevernas behov. Det finns endast ett fåtal elever som studerar på Introduktionsprogrammet på Campus Oxelösund. Ett fåtal elever gör att kostnaden per elev blir hög. Verksamhetschef Peter Rasmussen Handläggare Christer Åhlfeldt Beslut till: Utbildningschefen (FÅ) OXL200 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

4

5 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Christer Åhlfeldt Telefon , Fax Bokslut och verksamhetsberättelse för 2011 för utbildningsnämnden 1. Utbildningskontorets förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut - godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2. Bakgrund och sammanfattning Utbildningsnämndens samlade verksamhetsberättelse och bokslut pressenteras i denna skrivelse. 3. Ärendet Verksamhetsberättelsen för Utbildningsnämnden består av två delar. En del är den som går till Kommunstyrelsen. Den andra delen är Utbildningsförvaltningens egen verksamhetsberättelse. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Uppföljning nämndmål Uppföljning koncernmål Viktiga händelser Måttbilaga Personalbokslut med kommentarer Intern kontroll bilaga 7 Investeringar 2011 Ekonomiskt bokslut med kommentarer OXL200 v Verksamhetschef Handläggare Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

6 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum Peter Rasmussen Christer Åhlfeldt Beslut till: Utbildningschefen (FÅ)

7 1 (9) Datum Diarienummer Utbildningsförvaltningen Peter Rasmussen Måluppfyllelse för koncernmålen med för nämnden/bolaget relevanta mått som kan visa grad av måluppfyllelse Barns och ungas uppväxt är trygg och säker Gemensamt för Von, Un: En nämndsövergripande arbetsgrupp har lett det gemensamma arbetet mot målet enligt en beslutad plan och med riktad finansiering. Ett intensivt arbete med att utveckla samverkan mellan utbildning och vård- och omsorg har genomförts. Samverkan sker kontinuerligt mellan utbildnings och vård- och omsorgsförvaltningen. Tydliga rutiner finns även för samarbetet mellan utbildning, vård och omsorg, kultur och fritid samt med landstinget och polisen. Olika nämndsgemensamma arbetsgrupper träffas kontinuerligt. Nätverk finns på Brevik. Utbildningsnämnden: Nämnden har bidragit genom att: En resurschef har anställts för att samordna och utveckla verksamhetens stöd till de barn/elever som har störst behov. Under hösten har resurschefstjänsten omvandlats till en specialpedagogtjänst med samordningsansvar för elevhälsan i Oxelösund. Tjänsten placeras på D-skolan. Det centralt placerade Resursteamet har under hösten utlokaliserats till skolor och förskolor för att finnas närmare verksamheterna, barnen och eleverna. Syftet är att minimera tiden att ett behov upptäcks till åtgärder sätts in. Mått: - Andelen barn och föräldrar som enligt kvalitetsredovisningen känner sig trygga i verksamheten ska öka. Andel som är trygga * Förskolan 98 % 99 % Familjedaghem För få 100 % Skolbarnsomsorg f-2 92 % 95 % Skolbarnsomsorg % 95 % Grundskola f-2 93 % 95 % Grundskola % 95 % Källa: Minutvärdering *Siffrorna från 2009 från egen enkät Tjänsteskriv kort v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

8 Anvisningar 2 (12) Datum Diarienummer Målet är ej uppnått delvis beroende på att i enkäten 2011 har delvis andra frågor än tidigare ställts och formuleringen har varierat utifrån barnens/elevernas ålder och mognad. Syftet är att få ett bättre och mer specificerat underlag att utgå ifrån.

9 Anvisningar 3 (12) Datum Diarienummer - Antalet familjer som besöker familjecentralen ska öka Antal besök på Öppna förskolan per dag i genomsnitt Målet är uppnått Andelen grundskoleelever som inte använt alkohol eller andra droger ska öka. Skolår 7 Andel i procent som uppgett att de aldrig har druckit alkohol Oxelösund Flickor Pojkar Länet Flickor Pojkar Källa: Enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2011 Skolår 9 Andel i procent som har uppgett att de inte druckit alkohol under det senaste året Oxelösund Flickor Pojkar Länet Flickor Pojkar Källa: enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung Undersökningen Liv och hälsa ung har genomförts under våren 2011 av landstinget i samarbete med länets kommuner. Undersökningen visar att andelen flickor i årskurs 7, som aldrig har druckit alkohol någon gång, har minskat medan andelen pojkar har ökat. Jämfört med länet redovisar Oxelösund bättre siffror för båda könen. När det gäller årskurs 9 så är trenden densamma. Andelen flickor som inte har druckit alkohol under det senaste året har minskat medan andelen pojkar har ökat. Även här redovisar Oxelösund bättre siffror än länet för båda könen. Narkotikaanvändningen bland både flickor och pojkar har minskat och även här redovisar Oxelösund bättre siffror än länet. - Färre barn och unga ska behöva flytta från sina föräldrar.

10 Anvisningar 4 (12) Datum Diarienummer - Invånarnas oro för brott ska minska eller vara oförändrad för alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens och Kustbostäders trygghetsundersökning. - Redovisning av vad man gjort för att öka samverkan mellan nämnderna. Se ovan Folkhälsan är god Nämnden har bidragit genom att flera av våra skolor har hälso- eller idrottsprofiler med bl a satsningar på uteaktiviteter. Förebyggande arbete mot alkohol och droger har genomförts, exempelvis Örebro preventionsprogram, ÖPP, på Breviksskolan. Idrott och hälsa ingår i vårt uppdrag enligt läroplaner och kursplaner. Föräldrar stöttas genom information och diskussion gällande möjligheter och risker med Internet. Hälsosamtal genomförs enligt plan inom skolhälsovården. Personalens hälsa främjas bl a genom att vi är tydliga med mål och uppdrag vilket är faktorer som påverkar hälsan. Personalen stimuleras att vara aktiva. Cheferna har bra samarbete med företagshälsan i rehabiliteringsärenden.

11 Anvisningar 5 (12) Datum Diarienummer Mått: - Ohälsotalet för kommunens befolkning ska minska. I Försäkringskassans mätningar ska differensen mot genomsnittet i länet minska till 10 dagar. - Försäljningen på Systembolaget i Oxelösund ska minska. - Andelen alkoholrelaterade dödlighet ska minska. - Antalet besök på Rådgivningsbyrån ska öka. - Antalet besök på Ramdalens fritidsanläggning ska vara per år. - Återgång i arbete eller studier som resultat av Hälsoverket. Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras Nämnden har bidragit genom att: Värdegrundsarbete ingår i läroplaner och kursplaner i både förskola och skola. Ett intensivt arbete pågår med att barns och ungdomars uppväxt ska vara trygg och säker. Det medför att färre barn/unga hamnar i riskbeteende vilket på sikt ger en tryggare miljö för alla i Oxelösund. Pensionärer har möjlighet att äta lunch i D-skolans matsal. Barn/elever från skolan och Kommunala musikskolan sprider glädje exempelvis genom att lussa på äldreboenden. Mått: - Fallskador hos äldre som leder till sjukhusvård ska minska. - Ingen ska få vänta på plats i särskilt boende mer än 3 månader. - Antalet uppsökande informationsbesök hos äldre som inte har insatser från äldreomsorgen ska öka. - Äldres oro för brott ska minska eller vara oförändrad för alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens trygghetsundersökning. - Antalet lägenheter med hiss ska öka. - Kommunens information om äldreomsorg på hemsidan enligt Äldreguiden ska vara bra. Oxelösund är en attraktiv bostadsort Nämnden har bidragit genom att arbeta för god tillgång på barnomsorg samt god kvalitet i våra förskolor och skolor. En strategi finns för arbetet med att göra Oxelösund till en av Sveriges bästa förskole- och skolkommuner. En satsning på vuxenutbildning med stor flexibilitet gör kommunen attraktiv. Snabba åtgärder vidtas i de fall skadegörelse och klotter förekommer. Det pågår kontinuerlig revidering av våra hemsidor för att göra dem mer informativa och locka till nyfikenhet. Mått: - Minst 100 nya bostäder ska vara inflyttningsklara under Redovisning av vad man gjort. - Plats för 250 nya bostäder ska redovisas i översiktsplanen. - Kommunens placering i Fokus ranking av kommuners livskvalitet ska förbättras. - Väntetiden till plats i förskolan ska vara så kort som möjligt. Plats erbjuds inom högst fyra månader.

12 Anvisningar 6 (12) Datum Diarienummer Redovisning av vad man gjort för att nå målet. Se ovan - Färre klagomål på närmiljö från företag och invånare. Oxelösund klarar minst sin andel av landets åtagande för att motverka klimatförändringen Nämnden har bidragit genom att miljöarbete ingår i undervisningen. Vi arbetar för miljötänkande genom att t ex kontrollera att vattenkranar är avstängda, släcka i tomma lokaler och källsortera. Mått: - Koldioxid/basår/inv exkl SSAB ska minska. - Koldioxid/basår/inv inkl SSAB ska minska. - Andel miljöklassade bilar ska öka. - Oljeuppvärmning i kommunen ska minska till förmån för förnybar energi. - Energianvändningen i kommunkoncernens fastigheter ska minska. - Anslutna till fjärrvärme ska öka. Redovisning av arbetet med Hälsolyftet Nämnden har bidragit till att projektet når ut till alla anställda genom att sprida information och stimulera till deltagande i erbjudna aktiviteter. Det sker via mail och vid exempelvis morgonmöten och andra personalmöten. Arbete med att engagera hälsoinspiratörer har bedrivits utan större framgång. Cheferna har, i samband med utvärdering av projektet, uppdragits att fortsätta arbetet. Projektledningen har träffat rektorsgruppen samt deltagit på arbetsplatsträffar och i andra möten inom både förskola och skola. Personalen har uppmuntrats att göra det hälsotest som erbjuds.

13 Anvisningar 7 (12) Datum Diarienummer Måluppföljning kommunfullmäktiges nämndmål Utbildningsnämnden Samtliga nämndmål kommenteras kortfattat. Uppföljning av respektive mått redovisas. Via kommunens hemsida kan man få en mer detaljerad beskrivning, i form av kvalitetsredovisningar, som visar hur de olika rektorsområdena har arbetat under läsåret 2010/2011 för att nå målen. En kommungemensam kvalitetsredovisning avseende 2011 upprättas senast 1 maj.

14 Anvisningar 8 (12) Datum Diarienummer Barn och elever utvecklas och lär sig optimalt efter sina förutsättningar Verksamheten har utvecklat arbetet med Individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Insikten om lärarens betydelse finns och arbete pågår för att stärka den vuxnes ledarskap. Vi följer elevernas kunskapsutveckling på olika sätt och planerar verksamheten efter resultaten i uppföljningarna. Skoldatatekets verksamhet har permanentats. Under 2011 har 20 elever från F-klass till åk 9 fått IT stöd via Skoldatateket.

15 Anvisningar 9 (12) Datum Diarienummer Oxelösund hör till de 50 bästa skolkommunerna gällande kvalitet 1 Rankingplats i riket Oxelösund hör till de 50 mest kostnadseffektiva kommunerna alla barn och elever har egna mål i sina individuella utvecklingsplaner Målet är uppnått. alla barn och elever erbjuds stöd för att nå sina mål Antal elever som har nått målen i samtliga ämnen år % 75,6% Källa: egen statistik Andel (%) som nått målen i alla ämnen år ,9 75,9 85,6 73,8 77,6 SKL:S statistikverktyg Kolada. Målet är ej uppnått. Skolinspektionens rapport hösten 2011 innehåller bl a kritik mot att tiden från att elever med behov av särskilt stöd identifieras tills åtgärder sätts in är för lång. Andelen (%) behöriga lärare ska öka 3 Andelen 10/11 09/10 08/09 07/08 behöriga lärare Förskolan Förskoleklass Fritidshemmet Grundskolan Ranking i SKL:s öppna jämförelser för angivet år. Värdet för 2011 är baserat på resultaten läsåret 10/11. 2 Ranking avseende effektivitetstalet i SKL:s öppna jämförelser års värde baseras på ett genomsnitt för åren Skolverkets statistik. Avser kommunal verksamhet

16 Anvisningar 10 (12) Datum Diarienummer Kommentar till måtten: Alla elever är väl förberedda och motiverade för vidare utbildning efter skolår nio Elever i grundskolan och gymnasieskolan når minst nivån mål att uppnå i läroplan och kursplaner. Grundskolan: Andel (%) elever som har nått målen i samtliga ämnen år ,6 Källa: egen statistik Andel (%) som nått målen i alla ämnen år ,9 75,9 85,6 73,8 77,6 SKL:S statistikverktyg Kolada. Arbetet har fokuserats på de nationella målen för undervisningen, framför allt stöd till alla elever för att nå behörighet till Nationella program på gymnasiet. Kommunal vuxenutbildning och SFI erbjuds nu i Oxelösund med stor flexibilitet vilket uppmuntrar till vidare studier. En utbildningssamordnare finns på UK med särskilt ansvar för att följa utvecklingen och resultaten för elever i grundskolans senare del och i gymnasiet. Andelen elever (%) som fullföljer påbörjad gymnasieutbildning inom tre år ska vara minst Oxelösund 82, ,4 Statistik hämtad från SKL:s öppna jämförelser Målet uppnått 2010 andel (%)som påbörjar studier vid universitet eller högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka ,9 38,1 Målet uppnått 2010

17 Anvisningar 11 (12) Datum Diarienummer Andel (%) etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka ,8 36,3 Målet är ej uppnått men måste relateras till andel som gått till högskolestudier. Se nedan. redovisning av vad man gjort se ovan. Kommentar till måtten: 2011 är andra året vi samlar in måluppfyllelsen i år 5 i samtliga ämnen. Andelen elever som var behöriga till Nationella program uppgick till 98% efter genomförd sommarskola. En höjning med 16%. Värdena för antal som påbörjar studier vid universitet och högskola samt värdet för antal etablerade på arbetsmarknaden kan vara motsägelsefulla. En annan jämförelse är: Andel (%) elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar inom 2 år efter avslutat gymnasieutbildning ,9 71,7 63,2 Barn och elever trivs och är trygga i förskola och skola Alla enheter har planer för arbetet mot kränkande behandling samt likabehandlingsplaner som följer nationella krav. Arbetet pågår med verksamhetsutveckling för att intensifiera samverkan mellan utbildningsverksamheten och vård- och omsorgsverksamheten. Tydliga rutiner finns även för samarbete med landstinget och polisen. Andel (%) som är trygga * Förskolan Familjedaghem För få 100 Skolbarnsomsorg f Skolbarnsomsorg Grundskola f Grundskola

18 Anvisningar 12 (12) Datum Diarienummer Källa: Minutvärdering *Siffrorna från 2009 från egen enkät Barn och elever är delaktiga och har inflytande över sin skolgång Andelen (%) barn och elever som i enkäten anger att de är delaktiga och har inflytande ska vara 100. För de yngsta barnen svarar föräldrarna * Förskola Familjedaghem För få 88 Skolbarnsomsorg f Skolbarnsomsorg Grundskola f-2 planerar Grundskola 3-9 planerar Grundskola f-2 utvärderar Källa: Minutvärdering *Siffrorna från 2009 från på egen enkät En stor satsning har gjorts avseende arbetet med Individuella Utvecklingsplaner med hjälp av statligt bidrag. Det har lett till att varje enskilt barn/elev är delaktig i mål och uppföljning av sitt lärande och sin utveckling. Allt fler elever leder sina egna utvecklingssamtal.

19 BLANKETT 6 UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPFÖLJNING AV NÄMNDMÅL Alla barn och elever går vidare i sin utveckling och sitt lärande Mått Barn och elever har egna mål i sina individuella utvecklingsplaner Barn och elever erbjuds stöd för att nå sina mål Studerande inom vuxenutbildningen i Oxelösund ska uppnå minst lika goda resultat som elever i kommungruppen (varuproducerande kommuner) enligt Skolverkets statistik Senaste mätningen Status Måttets utveckling Juni 2011 uppnått Juni 2011 uppnått Juni 2011 Uppnått/ej uppnått Besvara följande frågor: 1. Är målet uppnått eller ej uppnått. 2. Hur ser trenden ut för målet sedan föregående årsredovisning positiv, negativ eller oförändrad. Sammanfatta därefter kortfattat nämndens analys av måluppfyllelsen utifrån följande fråga: Vad har nämnden gjort för att målet ska nås och varför ser trenden ut som den gör? Målet är till delar uppnått. Alla elever har egna mål i sina individuella utvecklingsplaner. Alltfler barn och elever deltar aktivt i utvecklingssamtalen. En kommunövergripande fortbildningsinsats gällande Individuella utvecklingsplaner och barn/elevledda utvecklingssamtal har slutförts under hösten Kompetensutveckling gällande åtgärdsprogram genomförs. Stöd erbjuds till pedagoger, bl. a. i form av handledning. För barn och elever i behov av extra stöd finns elevhälsan med talpedagoger, specialpedagoger, speciallärare, psykolog, skolläkare och skolsköterskor. Kommunens skoldatatek möjliggör kompensatoriska verktyg till elever med läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter. Under hösten har elevhälsan omorganiserats så att de stödresurser i form av specialpedagoger, talpedagoger och psykolog från årsskiftet placeras på enheterna så nära barnen och eleverna som möjligt i syfte att minimera tiden mellan upptäckt av stödbehov och insättandet av åtgärder. Antal vuxna som studerar svenska A är för litet för att resultatet ska anges. Andelen som inte nått godkänt är högre i Oxelösund än i jämförelsegruppen i engelska A men lägre i matematik där samtliga nått godkänt.

20 BLANKETT 6 UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPFÖLJNING AV NÄMNDMÅL Alla elever är väl förberedda och motiverade för vidare utbildning efter skolår nio Mått Elever i grundskolan och gymnasieskolan når minst nivån mål att uppnå i läroplan och kursplaner Senaste Status Måttets mätningen utveckling 2011 ej uppnått Besvara följande frågor: 1. Är målet uppnått eller ej uppnått. 2. Hur ser trenden ut för målet sedan föregående årsredovisning positiv, negativ eller oförändrad. Sammanfatta därefter kortfattat nämndens analys av måluppfyllelsen utifrån följande fråga: Vad har nämnden gjort för att målet ska nås och varför ser trenden ut som den gör? Målet är ej uppnått. Meritvärdet och andel behöriga till gymnasiet varierar över åren. I 6-9 skolan varierar måluppfyllelsen fortfarande kraftigt mellan åren men trenden de senaste tre åren är negativ. Bedömningen är att eleverna som lämnade nian vårterminen 2011 inte haft tillräckliga förutsättningar eller förkunskaper för att nå målet. Samarbetet med hemmen och återkopplingen kring skolarbetet har förbättrats genom ökad samordning inom arbetslagen. Att inga lektioner ställs in bedöms ha bidragit till att resultatet blivit bättre än befarat. De elever som deltog i sommarskolan godkändes i de kurser de läst vilket bidrog till att resultatet förbättrades något. I de lägre årskurserna bedömer lärarna att måluppfyllelsen ökat över tid vilket också resultaten i de Nationella proven årskurs 3 och 5 visar. Jämfört med 2010 är resultatet oförändrat.

21 BLANKETT 6 UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPFÖLJNING AV NÄMNDMÅL Andelen elever som fullföljer påbörjad gymnasieutbildning inom tre år ska vara minst 75 % Mått Andelen elever som inte är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier två år efter avslutad gymnasieutbildning uppgår till högst genomsnittet Senaste Status Måttets mätningen utveckling 2010 uppnått Besvara följande frågor: 1. Är målet uppnått eller ej uppnått. 2. Hur ser trenden ut för målet sedan föregående årsredovisning positiv, negativ eller oförändrad. Sammanfatta därefter kortfattat nämndens analys av måluppfyllelsen utifrån följande fråga: Vad har nämnden gjort för att målet ska nås och varför ser trenden ut som den gör? Målet uppnått 2010 Statistik över åren visar på en positiv utveckling. Den fortsatta utvecklingen är svår att bedöma eftersom många faktorer avgör både motivationen för vidare studier och möjligheten till arbete. Tydliga rutiner finns för att följa upp, kontakta och erbjuda stöd till elever som inte studerar eller arbetar. Samarbete sker med kommunens studie-och yrkesvägsledare och ett arbete har påbörjats för att utveckla samarbete med Vård och omsorgsförvaltningen.

22 BLANKETT 6 UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPFÖLJNING AV NÄMNDMÅL Alla barn är delaktiga och har inflytande över sin skolgång Mått Andelen barn och elever som i enkäten anger att de är delaktiga och har inflytande ska vara 100 %. För de yngsta barnen svarar föräldrarna. Senaste Status Måttets mätningen utveckling 2011 ej uppnått Besvara följande frågor: 1. Är målet uppnått eller ej uppnått. 2. Hur ser trenden ut för målet sedan föregående årsredovisning positiv, negativ eller oförändrad. Sammanfatta därefter kortfattat nämndens analys av måluppfyllelsen utifrån följande fråga: Vad har nämnden gjort för att målet ska nås och varför ser trenden ut som den gör? Målet är ej uppnått. Trenden de senaste åren har varit positiv. Dock visar mätningen 2011 att resultaten försämrats något när det gäller planering av aktiviteter men förbättrade siffror avseende utvärdering. Lägst delaktighet upplever de äldre barnen i skolbarnsomsorg. En kommunövergripande fortbildningsinsats gällande Individuella utvecklingsplaner och barn/elevledda utvecklingssamtal har slutförts under hösten Alla barn, elever och vårdnadshavare deltar, i olika grad, aktivt i upprättandet av de individuella utvecklingsplanerna och i utvecklingssamtalen. Vid tillsyn hösten 2011 pekar Skolinspektionen på att det finns upplevda brister gäller på våra F-5 skolor. Kritiken består framför allt i att graden av upplevd delaktighet och inflytande varierar starkt mellan klasserna och beror till stor del på den enskilde läraren.

23 BLANKETT 2 UPPFÖLJNING KONCERNMÅL Barns och ungas uppväxt är trygg och säker Analysera vad nämnden/bolaget åstadkommit utifrån följande: - Hur ser utvecklingen för kommunen ut på målområdet i de delar nämnden/bolaget bidrar/har ett ansvar? - Belys delar som styrker en positiv respektive negativ utveckling för måluppfyllelsen (ta hjälp av måtten utan att för den skull redovisa utfallet). - Ge exempel på vad nämnden har gjort för att målet ska nås. Mått Andelen barn och föräldrar som enligt kvalitetsredovisningen känner sig trygga i verksamheten ska öka Anmälningar om barn som far illa ska komma i ett tidigare skede, därför ska andelen anmälningar som gäller barn i lägre åldrar öka Antalet familjer som besöker familjecentralen ska öka Andelen grundskoleelever som inte använt alkohol eller andra droger ska öka Färre barn och unga ska behöva flytta från sina föräldrar Invånarnas oro för brott ska minska eller vara oförändrad i alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens och Kustbostäders trygghetsundersökning Redovisning av vad man gjort för att öka samverkan mellan nämnderna Senaste mätningen Status Måttets utveckling 2011 ej uppnått juni 2010 uppnått våren 2011 uppnått Årets resultat är något lägre än tidigare. Framför allt gäller det de äldre eleverna i skolbarnsomsorg och grundskola. Delvis beror detta på att enkäten som använts 2011 är omarbetad och frågorna är fler och olika beroende på elevernas ålder. Samarbetet mellan olika kommunala och externa verksamheter har ökat. Rutiner finns för att i god tid upptäcka barn som riskerar en negativ utveckling. Strategier finns för att sätta in och samordna insatser. Arbetet och samverkan kommer att fortsätta.

24 BLANKETT 2 UPPFÖLJNING KONCERNMÅL Folkhälsan är god Analysera vad nämnden/bolaget åstadkommit utifrån följande: - Hur ser utvecklingen för kommunen ut på målområdet i de delar nämnden/bolaget bidrar/har ett ansvar? - Belys delar som styrker en positiv respektive negativ utveckling för måluppfyllelsen (ta hjälp av måtten utan att för den skull redovisa utfallet). - Ge exempel på vad nämnden har gjort för att målet ska nås. Mått Ohälsotalet för kommunens befolkning ska minska Senaste mätningen 2011 avser personal Status uppnått Måttets utveckling Försäljningen på Systembolaget i Oxelösund ska minska Andelen alkoholrelaterad dödlighet ska minska Antalet besök på Rådgivningsbyrån ska öka Antalet besök på Ramdalens fritidsanläggning ska vara per år Återgång i arbete eller studier som resultat av Hälsoverket avser elever ej uppnått Elever med anmäld sjukfrånvaro bedöms hög av ansvarig skolsköterska. En sammanställning av elevfrånvaron åk 6-8 visar i stort sett oförändrade siffror. För åk 9 har frånvaron ökat markant under hösten. Rutiner finns för att snabbt agera vid hög och oroväckande frånvaro. Enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung 2011 visar en fortsatt ökning av andelen elever som inte använder alkohol eller andra droger. Undantaget är flickor åk 9 där en minskning skett. Andel 7:or som är överviktiga ligger under genomsnittet i länet. 9:orna ligger däremot över snittet, särskilt flickorna. Avseende personalen är utvecklingen positiv. Glädjande är att sjukfrånvaron nästan halverats de senaste åren. Från 8,22% till 4,51 %. Främst är det andelen långtidssjuka som minskat medan korttidsfrånvaron ligger på en relativt konstant nivå. All personal inom förvaltningen har informerats om och erbjudits aktiviteter inom projektet Hälsolyftet och enheterna har uppdragits att utse hälsoinspiratörer vars uppgift är att systematiskt informera om, och inspirera sina arbetskamrater att delta de i hälsofrämjande aktiviteter som erbjuds.

25 BLANKETT 2 UPPFÖLJNING KONCERNMÅL Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras Analysera vad nämnden/bolaget åstadkommit utifrån följande: - Hur ser utvecklingen för kommunen ut på målområdet i de delar nämnden/bolaget bidrar/har ett ansvar? - Belys delar som styrker en positiv respektive negativ utveckling för måluppfyllelsen (ta hjälp av måtten utan att för den skull redovisa utfallet). - Ge exempel på vad nämnden har gjort för att målet ska nås. Mått Fallskador som leder till sjukhusvård ska minska Ansvar: VON Ingen ska få vänta på plats i särskilt boende mer än 3 månader Ansvar: VON Antalet uppsökande informationsbesök hos äldre som inte har insatser från äldreomsorgen ska öka Ansvar: VON Äldres oro för brott ska minska eller vara oförändrad för alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens trygghetsundersökning Ansvar: KS Antalet lägenheter med hiss ska öka Ansvar: Kustbostäder Kommunens information om äldreomsorg på hemsidan enligt Äldreguiden ska vara bra Ansvar: KS Tidpunkt för senaste mätningen Status (Uppnått/ Ej uppnått) Trend (Positiv, negativ eller oförändrad)

26 BLANKETT 2 UPPFÖLJNING KONCERNMÅL Oxelösund är en attraktiv bostadsort Analysera vad nämnden/bolaget åstadkommit utifrån följande: - Hur ser utvecklingen för kommunen ut på målområdet i de delar nämnden/bolaget bidrar/har ett ansvar? - Belys delar som styrker en positiv respektive negativ utveckling för måluppfyllelsen (ta hjälp av måtten utan att för den skull redovisa utfallet). - Ge exempel på vad nämnden har gjort för att målet ska nås. Mått Minst 100 nya bostäder ska vara inflyttningsklara under Ansvar: MSN/KS Redovisning av vad man gjort Ansvar: Samtliga Plats för 250 nya bostäder ska redovisas i översiktsplanen Ansvar: KS Kommunens placering i Fokus ranking av kommuners livskvalitet ska förbättras Ansvar: KS Väntetiden till förskolan ska vara så kort som möjligt Ansvar: UN Redovisning av vad man gjort för att nå målet Ansvar: Samtliga Färre klagomål på närmiljön från företag och invånare Ansvar: MSN, Kustbostäder, KS Tidpunkt för senaste mätningen kontinuerlig uppföljning Status (Uppnått/ Ej uppnått) max 4 mån Trend (Positiv, negativ eller oförändrad) Kommunen är attraktiv som bostadsort med avseende på tillgång på förskoleplatser, omsorg på obekväm tid, skola i närområdet och möjlighet till studier inom Komvux och SFI. Efterfrågan på plats i förskola och skolbarnsomsorg ökar men hittills har vi klarat att hålla väntetiden inom lagens krav på fyra månader. Två nya förskoleavdelningar har öppnats i Peterslund och planering av utbyggnad av förskolan Skattkistan har påbörjats under hösten. Utredning av möjligheterna att start en uteförskola i anslutning till Stenviks förskola har påbörjats. Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds. Familjecentral med Öppen förskola finns. Grundskolorna F-5 är små och ligger nära bostaden. Komvux och SFI erbjuds på orten. Möjlighet finns att studera på Omvårdnadsutbildning i Oxelösund. Gymnasieutbudet är gott tack vare samverkansavtal med Nyköping.

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (7) Sammanträdesdatum Plats och tid rum 293, Kommunhuset kl 13.15-13.17 Beslutande Birgitta Luoto Ägarombud Övriga deltagare Benita Vikström Styrelsens ordförande Agneta Rönn

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-13 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293. Britta Bergström Ordförande Kristina Sköld Sekreterare

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-13 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293. Britta Bergström Ordförande Kristina Sköld Sekreterare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-13 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293 Britta Bergström Ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Bilaga till delårsrapport 2011 - uppföljning av mått

Bilaga till delårsrapport 2011 - uppföljning av mått Bilaga till delårsrapport 2011 - uppföljning av mått Innehållsförteckning Koncernmål 2 Barns och ungas uppväxt är trygg och säker.. 2 Folkhälsan är god... 5 Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras.....

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Elever och personal i fritidshem hösten 2015

Elever och personal i fritidshem hösten 2015 1 (6) Elever och personal i fritidshem hösten 2015 Nedan presenterar Skolverket officiell statistik om fritidshemmen när det gäller elever, personal och grupper. Dels presenteras resultatet för 2015, dels

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Sida 1(25) Datum Diarienummer 2015-11-18 B-2015-128 Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Mål antagna av barn- och utbildningsnämnden 2015-12-10, 123 Gränsvärden antagna av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga.

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga. Mål för barn- och utbildningsnämnden budgetåret 2015. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Moheda- och Vegbyskolan Banérsgatan 15 342 61 Moheda 2010-06-08 Dnr 43-2009:4033 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Moheda- och Vegbyskolan i Alvesta kommun Skolbeslut Tillsyn i Moheda-

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Uppföljning volymprognos 2011

Uppföljning volymprognos 2011 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-03-14 Barn- och utbildningsförvaltningen 14 bilaga 1 Dnr 2011/BUN 0040-010 Barn- och utbildningsförvaltningen Uppföljning volymprognos 2011 Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Engelska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2 (4) Tillsyn i Engelska

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33 Datum Sida 2016-02-22 1 (7) Skolplan läsåren 2016/2017 2018/2019 - En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 33 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer