1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Nr DiarieNr Ärenden Sid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Nr DiarieNr Ärenden Sid"

Transkript

1 1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde kl Kommunhuset, rum 293 Britta Bergström Ordförande Kristina Sköld Sekreterare Nr DiarieNr Ärenden Sid 1. UN Köp av tjänst introduktionsprogrammet 3 2. UN Bokslut och verksamhetsberättelse för år UN Mål- och budget Omvärlds-och invärldsanalys UN Svar på revisionsrapport- Granskning av intern kontroll 87

2

3 Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum Christer Åhlfeldt Telefon , Fax Köp av tjänst introduktionsprogrammet 1. Utbildningskontorets förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut - köpa tjänsten för introduktionsprogrammet inom samverkansavtal för gymnasieskolan 2. Bakgrund och sammanfattning Utbildningsnämnden har drivit IV- programmet i egen regi på Campus Oxelösund. Från och med ht-11 finns inte IV- programmet längre. IV-programmet har ersatts av Introduktionsprogrammet i den nya gymnasieskolan, Gy 11. Campus Oxelösund har svårt att erbjuda den bredd som behövs för att tillgodose elevernas behov. Det finns endast ett fåtal elever som studerar på Introduktionsprogrammet på Campus Oxelösund. Ett fåtal elever gör att kostnaden per elev blir hög. Verksamhetschef Peter Rasmussen Handläggare Christer Åhlfeldt Beslut till: Utbildningschefen (FÅ) OXL200 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

4

5 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Christer Åhlfeldt Telefon , Fax Bokslut och verksamhetsberättelse för 2011 för utbildningsnämnden 1. Utbildningskontorets förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut - godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2. Bakgrund och sammanfattning Utbildningsnämndens samlade verksamhetsberättelse och bokslut pressenteras i denna skrivelse. 3. Ärendet Verksamhetsberättelsen för Utbildningsnämnden består av två delar. En del är den som går till Kommunstyrelsen. Den andra delen är Utbildningsförvaltningens egen verksamhetsberättelse. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Uppföljning nämndmål Uppföljning koncernmål Viktiga händelser Måttbilaga Personalbokslut med kommentarer Intern kontroll bilaga 7 Investeringar 2011 Ekonomiskt bokslut med kommentarer OXL200 v Verksamhetschef Handläggare Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

6 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum Peter Rasmussen Christer Åhlfeldt Beslut till: Utbildningschefen (FÅ)

7 1 (9) Datum Diarienummer Utbildningsförvaltningen Peter Rasmussen Måluppfyllelse för koncernmålen med för nämnden/bolaget relevanta mått som kan visa grad av måluppfyllelse Barns och ungas uppväxt är trygg och säker Gemensamt för Von, Un: En nämndsövergripande arbetsgrupp har lett det gemensamma arbetet mot målet enligt en beslutad plan och med riktad finansiering. Ett intensivt arbete med att utveckla samverkan mellan utbildning och vård- och omsorg har genomförts. Samverkan sker kontinuerligt mellan utbildnings och vård- och omsorgsförvaltningen. Tydliga rutiner finns även för samarbetet mellan utbildning, vård och omsorg, kultur och fritid samt med landstinget och polisen. Olika nämndsgemensamma arbetsgrupper träffas kontinuerligt. Nätverk finns på Brevik. Utbildningsnämnden: Nämnden har bidragit genom att: En resurschef har anställts för att samordna och utveckla verksamhetens stöd till de barn/elever som har störst behov. Under hösten har resurschefstjänsten omvandlats till en specialpedagogtjänst med samordningsansvar för elevhälsan i Oxelösund. Tjänsten placeras på D-skolan. Det centralt placerade Resursteamet har under hösten utlokaliserats till skolor och förskolor för att finnas närmare verksamheterna, barnen och eleverna. Syftet är att minimera tiden att ett behov upptäcks till åtgärder sätts in. Mått: - Andelen barn och föräldrar som enligt kvalitetsredovisningen känner sig trygga i verksamheten ska öka. Andel som är trygga * Förskolan 98 % 99 % Familjedaghem För få 100 % Skolbarnsomsorg f-2 92 % 95 % Skolbarnsomsorg % 95 % Grundskola f-2 93 % 95 % Grundskola % 95 % Källa: Minutvärdering *Siffrorna från 2009 från egen enkät Tjänsteskriv kort v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

8 Anvisningar 2 (12) Datum Diarienummer Målet är ej uppnått delvis beroende på att i enkäten 2011 har delvis andra frågor än tidigare ställts och formuleringen har varierat utifrån barnens/elevernas ålder och mognad. Syftet är att få ett bättre och mer specificerat underlag att utgå ifrån.

9 Anvisningar 3 (12) Datum Diarienummer - Antalet familjer som besöker familjecentralen ska öka Antal besök på Öppna förskolan per dag i genomsnitt Målet är uppnått Andelen grundskoleelever som inte använt alkohol eller andra droger ska öka. Skolår 7 Andel i procent som uppgett att de aldrig har druckit alkohol Oxelösund Flickor Pojkar Länet Flickor Pojkar Källa: Enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2011 Skolår 9 Andel i procent som har uppgett att de inte druckit alkohol under det senaste året Oxelösund Flickor Pojkar Länet Flickor Pojkar Källa: enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung Undersökningen Liv och hälsa ung har genomförts under våren 2011 av landstinget i samarbete med länets kommuner. Undersökningen visar att andelen flickor i årskurs 7, som aldrig har druckit alkohol någon gång, har minskat medan andelen pojkar har ökat. Jämfört med länet redovisar Oxelösund bättre siffror för båda könen. När det gäller årskurs 9 så är trenden densamma. Andelen flickor som inte har druckit alkohol under det senaste året har minskat medan andelen pojkar har ökat. Även här redovisar Oxelösund bättre siffror än länet för båda könen. Narkotikaanvändningen bland både flickor och pojkar har minskat och även här redovisar Oxelösund bättre siffror än länet. - Färre barn och unga ska behöva flytta från sina föräldrar.

10 Anvisningar 4 (12) Datum Diarienummer - Invånarnas oro för brott ska minska eller vara oförändrad för alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens och Kustbostäders trygghetsundersökning. - Redovisning av vad man gjort för att öka samverkan mellan nämnderna. Se ovan Folkhälsan är god Nämnden har bidragit genom att flera av våra skolor har hälso- eller idrottsprofiler med bl a satsningar på uteaktiviteter. Förebyggande arbete mot alkohol och droger har genomförts, exempelvis Örebro preventionsprogram, ÖPP, på Breviksskolan. Idrott och hälsa ingår i vårt uppdrag enligt läroplaner och kursplaner. Föräldrar stöttas genom information och diskussion gällande möjligheter och risker med Internet. Hälsosamtal genomförs enligt plan inom skolhälsovården. Personalens hälsa främjas bl a genom att vi är tydliga med mål och uppdrag vilket är faktorer som påverkar hälsan. Personalen stimuleras att vara aktiva. Cheferna har bra samarbete med företagshälsan i rehabiliteringsärenden.

11 Anvisningar 5 (12) Datum Diarienummer Mått: - Ohälsotalet för kommunens befolkning ska minska. I Försäkringskassans mätningar ska differensen mot genomsnittet i länet minska till 10 dagar. - Försäljningen på Systembolaget i Oxelösund ska minska. - Andelen alkoholrelaterade dödlighet ska minska. - Antalet besök på Rådgivningsbyrån ska öka. - Antalet besök på Ramdalens fritidsanläggning ska vara per år. - Återgång i arbete eller studier som resultat av Hälsoverket. Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras Nämnden har bidragit genom att: Värdegrundsarbete ingår i läroplaner och kursplaner i både förskola och skola. Ett intensivt arbete pågår med att barns och ungdomars uppväxt ska vara trygg och säker. Det medför att färre barn/unga hamnar i riskbeteende vilket på sikt ger en tryggare miljö för alla i Oxelösund. Pensionärer har möjlighet att äta lunch i D-skolans matsal. Barn/elever från skolan och Kommunala musikskolan sprider glädje exempelvis genom att lussa på äldreboenden. Mått: - Fallskador hos äldre som leder till sjukhusvård ska minska. - Ingen ska få vänta på plats i särskilt boende mer än 3 månader. - Antalet uppsökande informationsbesök hos äldre som inte har insatser från äldreomsorgen ska öka. - Äldres oro för brott ska minska eller vara oförändrad för alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens trygghetsundersökning. - Antalet lägenheter med hiss ska öka. - Kommunens information om äldreomsorg på hemsidan enligt Äldreguiden ska vara bra. Oxelösund är en attraktiv bostadsort Nämnden har bidragit genom att arbeta för god tillgång på barnomsorg samt god kvalitet i våra förskolor och skolor. En strategi finns för arbetet med att göra Oxelösund till en av Sveriges bästa förskole- och skolkommuner. En satsning på vuxenutbildning med stor flexibilitet gör kommunen attraktiv. Snabba åtgärder vidtas i de fall skadegörelse och klotter förekommer. Det pågår kontinuerlig revidering av våra hemsidor för att göra dem mer informativa och locka till nyfikenhet. Mått: - Minst 100 nya bostäder ska vara inflyttningsklara under Redovisning av vad man gjort. - Plats för 250 nya bostäder ska redovisas i översiktsplanen. - Kommunens placering i Fokus ranking av kommuners livskvalitet ska förbättras. - Väntetiden till plats i förskolan ska vara så kort som möjligt. Plats erbjuds inom högst fyra månader.

12 Anvisningar 6 (12) Datum Diarienummer Redovisning av vad man gjort för att nå målet. Se ovan - Färre klagomål på närmiljö från företag och invånare. Oxelösund klarar minst sin andel av landets åtagande för att motverka klimatförändringen Nämnden har bidragit genom att miljöarbete ingår i undervisningen. Vi arbetar för miljötänkande genom att t ex kontrollera att vattenkranar är avstängda, släcka i tomma lokaler och källsortera. Mått: - Koldioxid/basår/inv exkl SSAB ska minska. - Koldioxid/basår/inv inkl SSAB ska minska. - Andel miljöklassade bilar ska öka. - Oljeuppvärmning i kommunen ska minska till förmån för förnybar energi. - Energianvändningen i kommunkoncernens fastigheter ska minska. - Anslutna till fjärrvärme ska öka. Redovisning av arbetet med Hälsolyftet Nämnden har bidragit till att projektet når ut till alla anställda genom att sprida information och stimulera till deltagande i erbjudna aktiviteter. Det sker via mail och vid exempelvis morgonmöten och andra personalmöten. Arbete med att engagera hälsoinspiratörer har bedrivits utan större framgång. Cheferna har, i samband med utvärdering av projektet, uppdragits att fortsätta arbetet. Projektledningen har träffat rektorsgruppen samt deltagit på arbetsplatsträffar och i andra möten inom både förskola och skola. Personalen har uppmuntrats att göra det hälsotest som erbjuds.

13 Anvisningar 7 (12) Datum Diarienummer Måluppföljning kommunfullmäktiges nämndmål Utbildningsnämnden Samtliga nämndmål kommenteras kortfattat. Uppföljning av respektive mått redovisas. Via kommunens hemsida kan man få en mer detaljerad beskrivning, i form av kvalitetsredovisningar, som visar hur de olika rektorsområdena har arbetat under läsåret 2010/2011 för att nå målen. En kommungemensam kvalitetsredovisning avseende 2011 upprättas senast 1 maj.

14 Anvisningar 8 (12) Datum Diarienummer Barn och elever utvecklas och lär sig optimalt efter sina förutsättningar Verksamheten har utvecklat arbetet med Individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Insikten om lärarens betydelse finns och arbete pågår för att stärka den vuxnes ledarskap. Vi följer elevernas kunskapsutveckling på olika sätt och planerar verksamheten efter resultaten i uppföljningarna. Skoldatatekets verksamhet har permanentats. Under 2011 har 20 elever från F-klass till åk 9 fått IT stöd via Skoldatateket.

15 Anvisningar 9 (12) Datum Diarienummer Oxelösund hör till de 50 bästa skolkommunerna gällande kvalitet 1 Rankingplats i riket Oxelösund hör till de 50 mest kostnadseffektiva kommunerna alla barn och elever har egna mål i sina individuella utvecklingsplaner Målet är uppnått. alla barn och elever erbjuds stöd för att nå sina mål Antal elever som har nått målen i samtliga ämnen år % 75,6% Källa: egen statistik Andel (%) som nått målen i alla ämnen år ,9 75,9 85,6 73,8 77,6 SKL:S statistikverktyg Kolada. Målet är ej uppnått. Skolinspektionens rapport hösten 2011 innehåller bl a kritik mot att tiden från att elever med behov av särskilt stöd identifieras tills åtgärder sätts in är för lång. Andelen (%) behöriga lärare ska öka 3 Andelen 10/11 09/10 08/09 07/08 behöriga lärare Förskolan Förskoleklass Fritidshemmet Grundskolan Ranking i SKL:s öppna jämförelser för angivet år. Värdet för 2011 är baserat på resultaten läsåret 10/11. 2 Ranking avseende effektivitetstalet i SKL:s öppna jämförelser års värde baseras på ett genomsnitt för åren Skolverkets statistik. Avser kommunal verksamhet

16 Anvisningar 10 (12) Datum Diarienummer Kommentar till måtten: Alla elever är väl förberedda och motiverade för vidare utbildning efter skolår nio Elever i grundskolan och gymnasieskolan når minst nivån mål att uppnå i läroplan och kursplaner. Grundskolan: Andel (%) elever som har nått målen i samtliga ämnen år ,6 Källa: egen statistik Andel (%) som nått målen i alla ämnen år ,9 75,9 85,6 73,8 77,6 SKL:S statistikverktyg Kolada. Arbetet har fokuserats på de nationella målen för undervisningen, framför allt stöd till alla elever för att nå behörighet till Nationella program på gymnasiet. Kommunal vuxenutbildning och SFI erbjuds nu i Oxelösund med stor flexibilitet vilket uppmuntrar till vidare studier. En utbildningssamordnare finns på UK med särskilt ansvar för att följa utvecklingen och resultaten för elever i grundskolans senare del och i gymnasiet. Andelen elever (%) som fullföljer påbörjad gymnasieutbildning inom tre år ska vara minst Oxelösund 82, ,4 Statistik hämtad från SKL:s öppna jämförelser Målet uppnått 2010 andel (%)som påbörjar studier vid universitet eller högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka ,9 38,1 Målet uppnått 2010

17 Anvisningar 11 (12) Datum Diarienummer Andel (%) etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka ,8 36,3 Målet är ej uppnått men måste relateras till andel som gått till högskolestudier. Se nedan. redovisning av vad man gjort se ovan. Kommentar till måtten: 2011 är andra året vi samlar in måluppfyllelsen i år 5 i samtliga ämnen. Andelen elever som var behöriga till Nationella program uppgick till 98% efter genomförd sommarskola. En höjning med 16%. Värdena för antal som påbörjar studier vid universitet och högskola samt värdet för antal etablerade på arbetsmarknaden kan vara motsägelsefulla. En annan jämförelse är: Andel (%) elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar inom 2 år efter avslutat gymnasieutbildning ,9 71,7 63,2 Barn och elever trivs och är trygga i förskola och skola Alla enheter har planer för arbetet mot kränkande behandling samt likabehandlingsplaner som följer nationella krav. Arbetet pågår med verksamhetsutveckling för att intensifiera samverkan mellan utbildningsverksamheten och vård- och omsorgsverksamheten. Tydliga rutiner finns även för samarbete med landstinget och polisen. Andel (%) som är trygga * Förskolan Familjedaghem För få 100 Skolbarnsomsorg f Skolbarnsomsorg Grundskola f Grundskola

18 Anvisningar 12 (12) Datum Diarienummer Källa: Minutvärdering *Siffrorna från 2009 från egen enkät Barn och elever är delaktiga och har inflytande över sin skolgång Andelen (%) barn och elever som i enkäten anger att de är delaktiga och har inflytande ska vara 100. För de yngsta barnen svarar föräldrarna * Förskola Familjedaghem För få 88 Skolbarnsomsorg f Skolbarnsomsorg Grundskola f-2 planerar Grundskola 3-9 planerar Grundskola f-2 utvärderar Källa: Minutvärdering *Siffrorna från 2009 från på egen enkät En stor satsning har gjorts avseende arbetet med Individuella Utvecklingsplaner med hjälp av statligt bidrag. Det har lett till att varje enskilt barn/elev är delaktig i mål och uppföljning av sitt lärande och sin utveckling. Allt fler elever leder sina egna utvecklingssamtal.

19 BLANKETT 6 UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPFÖLJNING AV NÄMNDMÅL Alla barn och elever går vidare i sin utveckling och sitt lärande Mått Barn och elever har egna mål i sina individuella utvecklingsplaner Barn och elever erbjuds stöd för att nå sina mål Studerande inom vuxenutbildningen i Oxelösund ska uppnå minst lika goda resultat som elever i kommungruppen (varuproducerande kommuner) enligt Skolverkets statistik Senaste mätningen Status Måttets utveckling Juni 2011 uppnått Juni 2011 uppnått Juni 2011 Uppnått/ej uppnått Besvara följande frågor: 1. Är målet uppnått eller ej uppnått. 2. Hur ser trenden ut för målet sedan föregående årsredovisning positiv, negativ eller oförändrad. Sammanfatta därefter kortfattat nämndens analys av måluppfyllelsen utifrån följande fråga: Vad har nämnden gjort för att målet ska nås och varför ser trenden ut som den gör? Målet är till delar uppnått. Alla elever har egna mål i sina individuella utvecklingsplaner. Alltfler barn och elever deltar aktivt i utvecklingssamtalen. En kommunövergripande fortbildningsinsats gällande Individuella utvecklingsplaner och barn/elevledda utvecklingssamtal har slutförts under hösten Kompetensutveckling gällande åtgärdsprogram genomförs. Stöd erbjuds till pedagoger, bl. a. i form av handledning. För barn och elever i behov av extra stöd finns elevhälsan med talpedagoger, specialpedagoger, speciallärare, psykolog, skolläkare och skolsköterskor. Kommunens skoldatatek möjliggör kompensatoriska verktyg till elever med läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter. Under hösten har elevhälsan omorganiserats så att de stödresurser i form av specialpedagoger, talpedagoger och psykolog från årsskiftet placeras på enheterna så nära barnen och eleverna som möjligt i syfte att minimera tiden mellan upptäckt av stödbehov och insättandet av åtgärder. Antal vuxna som studerar svenska A är för litet för att resultatet ska anges. Andelen som inte nått godkänt är högre i Oxelösund än i jämförelsegruppen i engelska A men lägre i matematik där samtliga nått godkänt.

20 BLANKETT 6 UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPFÖLJNING AV NÄMNDMÅL Alla elever är väl förberedda och motiverade för vidare utbildning efter skolår nio Mått Elever i grundskolan och gymnasieskolan når minst nivån mål att uppnå i läroplan och kursplaner Senaste Status Måttets mätningen utveckling 2011 ej uppnått Besvara följande frågor: 1. Är målet uppnått eller ej uppnått. 2. Hur ser trenden ut för målet sedan föregående årsredovisning positiv, negativ eller oförändrad. Sammanfatta därefter kortfattat nämndens analys av måluppfyllelsen utifrån följande fråga: Vad har nämnden gjort för att målet ska nås och varför ser trenden ut som den gör? Målet är ej uppnått. Meritvärdet och andel behöriga till gymnasiet varierar över åren. I 6-9 skolan varierar måluppfyllelsen fortfarande kraftigt mellan åren men trenden de senaste tre åren är negativ. Bedömningen är att eleverna som lämnade nian vårterminen 2011 inte haft tillräckliga förutsättningar eller förkunskaper för att nå målet. Samarbetet med hemmen och återkopplingen kring skolarbetet har förbättrats genom ökad samordning inom arbetslagen. Att inga lektioner ställs in bedöms ha bidragit till att resultatet blivit bättre än befarat. De elever som deltog i sommarskolan godkändes i de kurser de läst vilket bidrog till att resultatet förbättrades något. I de lägre årskurserna bedömer lärarna att måluppfyllelsen ökat över tid vilket också resultaten i de Nationella proven årskurs 3 och 5 visar. Jämfört med 2010 är resultatet oförändrat.

21 BLANKETT 6 UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPFÖLJNING AV NÄMNDMÅL Andelen elever som fullföljer påbörjad gymnasieutbildning inom tre år ska vara minst 75 % Mått Andelen elever som inte är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier två år efter avslutad gymnasieutbildning uppgår till högst genomsnittet Senaste Status Måttets mätningen utveckling 2010 uppnått Besvara följande frågor: 1. Är målet uppnått eller ej uppnått. 2. Hur ser trenden ut för målet sedan föregående årsredovisning positiv, negativ eller oförändrad. Sammanfatta därefter kortfattat nämndens analys av måluppfyllelsen utifrån följande fråga: Vad har nämnden gjort för att målet ska nås och varför ser trenden ut som den gör? Målet uppnått 2010 Statistik över åren visar på en positiv utveckling. Den fortsatta utvecklingen är svår att bedöma eftersom många faktorer avgör både motivationen för vidare studier och möjligheten till arbete. Tydliga rutiner finns för att följa upp, kontakta och erbjuda stöd till elever som inte studerar eller arbetar. Samarbete sker med kommunens studie-och yrkesvägsledare och ett arbete har påbörjats för att utveckla samarbete med Vård och omsorgsförvaltningen.

22 BLANKETT 6 UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPFÖLJNING AV NÄMNDMÅL Alla barn är delaktiga och har inflytande över sin skolgång Mått Andelen barn och elever som i enkäten anger att de är delaktiga och har inflytande ska vara 100 %. För de yngsta barnen svarar föräldrarna. Senaste Status Måttets mätningen utveckling 2011 ej uppnått Besvara följande frågor: 1. Är målet uppnått eller ej uppnått. 2. Hur ser trenden ut för målet sedan föregående årsredovisning positiv, negativ eller oförändrad. Sammanfatta därefter kortfattat nämndens analys av måluppfyllelsen utifrån följande fråga: Vad har nämnden gjort för att målet ska nås och varför ser trenden ut som den gör? Målet är ej uppnått. Trenden de senaste åren har varit positiv. Dock visar mätningen 2011 att resultaten försämrats något när det gäller planering av aktiviteter men förbättrade siffror avseende utvärdering. Lägst delaktighet upplever de äldre barnen i skolbarnsomsorg. En kommunövergripande fortbildningsinsats gällande Individuella utvecklingsplaner och barn/elevledda utvecklingssamtal har slutförts under hösten Alla barn, elever och vårdnadshavare deltar, i olika grad, aktivt i upprättandet av de individuella utvecklingsplanerna och i utvecklingssamtalen. Vid tillsyn hösten 2011 pekar Skolinspektionen på att det finns upplevda brister gäller på våra F-5 skolor. Kritiken består framför allt i att graden av upplevd delaktighet och inflytande varierar starkt mellan klasserna och beror till stor del på den enskilde läraren.

23 BLANKETT 2 UPPFÖLJNING KONCERNMÅL Barns och ungas uppväxt är trygg och säker Analysera vad nämnden/bolaget åstadkommit utifrån följande: - Hur ser utvecklingen för kommunen ut på målområdet i de delar nämnden/bolaget bidrar/har ett ansvar? - Belys delar som styrker en positiv respektive negativ utveckling för måluppfyllelsen (ta hjälp av måtten utan att för den skull redovisa utfallet). - Ge exempel på vad nämnden har gjort för att målet ska nås. Mått Andelen barn och föräldrar som enligt kvalitetsredovisningen känner sig trygga i verksamheten ska öka Anmälningar om barn som far illa ska komma i ett tidigare skede, därför ska andelen anmälningar som gäller barn i lägre åldrar öka Antalet familjer som besöker familjecentralen ska öka Andelen grundskoleelever som inte använt alkohol eller andra droger ska öka Färre barn och unga ska behöva flytta från sina föräldrar Invånarnas oro för brott ska minska eller vara oförändrad i alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens och Kustbostäders trygghetsundersökning Redovisning av vad man gjort för att öka samverkan mellan nämnderna Senaste mätningen Status Måttets utveckling 2011 ej uppnått juni 2010 uppnått våren 2011 uppnått Årets resultat är något lägre än tidigare. Framför allt gäller det de äldre eleverna i skolbarnsomsorg och grundskola. Delvis beror detta på att enkäten som använts 2011 är omarbetad och frågorna är fler och olika beroende på elevernas ålder. Samarbetet mellan olika kommunala och externa verksamheter har ökat. Rutiner finns för att i god tid upptäcka barn som riskerar en negativ utveckling. Strategier finns för att sätta in och samordna insatser. Arbetet och samverkan kommer att fortsätta.

24 BLANKETT 2 UPPFÖLJNING KONCERNMÅL Folkhälsan är god Analysera vad nämnden/bolaget åstadkommit utifrån följande: - Hur ser utvecklingen för kommunen ut på målområdet i de delar nämnden/bolaget bidrar/har ett ansvar? - Belys delar som styrker en positiv respektive negativ utveckling för måluppfyllelsen (ta hjälp av måtten utan att för den skull redovisa utfallet). - Ge exempel på vad nämnden har gjort för att målet ska nås. Mått Ohälsotalet för kommunens befolkning ska minska Senaste mätningen 2011 avser personal Status uppnått Måttets utveckling Försäljningen på Systembolaget i Oxelösund ska minska Andelen alkoholrelaterad dödlighet ska minska Antalet besök på Rådgivningsbyrån ska öka Antalet besök på Ramdalens fritidsanläggning ska vara per år Återgång i arbete eller studier som resultat av Hälsoverket avser elever ej uppnått Elever med anmäld sjukfrånvaro bedöms hög av ansvarig skolsköterska. En sammanställning av elevfrånvaron åk 6-8 visar i stort sett oförändrade siffror. För åk 9 har frånvaron ökat markant under hösten. Rutiner finns för att snabbt agera vid hög och oroväckande frånvaro. Enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung 2011 visar en fortsatt ökning av andelen elever som inte använder alkohol eller andra droger. Undantaget är flickor åk 9 där en minskning skett. Andel 7:or som är överviktiga ligger under genomsnittet i länet. 9:orna ligger däremot över snittet, särskilt flickorna. Avseende personalen är utvecklingen positiv. Glädjande är att sjukfrånvaron nästan halverats de senaste åren. Från 8,22% till 4,51 %. Främst är det andelen långtidssjuka som minskat medan korttidsfrånvaron ligger på en relativt konstant nivå. All personal inom förvaltningen har informerats om och erbjudits aktiviteter inom projektet Hälsolyftet och enheterna har uppdragits att utse hälsoinspiratörer vars uppgift är att systematiskt informera om, och inspirera sina arbetskamrater att delta de i hälsofrämjande aktiviteter som erbjuds.

25 BLANKETT 2 UPPFÖLJNING KONCERNMÅL Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras Analysera vad nämnden/bolaget åstadkommit utifrån följande: - Hur ser utvecklingen för kommunen ut på målområdet i de delar nämnden/bolaget bidrar/har ett ansvar? - Belys delar som styrker en positiv respektive negativ utveckling för måluppfyllelsen (ta hjälp av måtten utan att för den skull redovisa utfallet). - Ge exempel på vad nämnden har gjort för att målet ska nås. Mått Fallskador som leder till sjukhusvård ska minska Ansvar: VON Ingen ska få vänta på plats i särskilt boende mer än 3 månader Ansvar: VON Antalet uppsökande informationsbesök hos äldre som inte har insatser från äldreomsorgen ska öka Ansvar: VON Äldres oro för brott ska minska eller vara oförändrad för alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens trygghetsundersökning Ansvar: KS Antalet lägenheter med hiss ska öka Ansvar: Kustbostäder Kommunens information om äldreomsorg på hemsidan enligt Äldreguiden ska vara bra Ansvar: KS Tidpunkt för senaste mätningen Status (Uppnått/ Ej uppnått) Trend (Positiv, negativ eller oförändrad)

26 BLANKETT 2 UPPFÖLJNING KONCERNMÅL Oxelösund är en attraktiv bostadsort Analysera vad nämnden/bolaget åstadkommit utifrån följande: - Hur ser utvecklingen för kommunen ut på målområdet i de delar nämnden/bolaget bidrar/har ett ansvar? - Belys delar som styrker en positiv respektive negativ utveckling för måluppfyllelsen (ta hjälp av måtten utan att för den skull redovisa utfallet). - Ge exempel på vad nämnden har gjort för att målet ska nås. Mått Minst 100 nya bostäder ska vara inflyttningsklara under Ansvar: MSN/KS Redovisning av vad man gjort Ansvar: Samtliga Plats för 250 nya bostäder ska redovisas i översiktsplanen Ansvar: KS Kommunens placering i Fokus ranking av kommuners livskvalitet ska förbättras Ansvar: KS Väntetiden till förskolan ska vara så kort som möjligt Ansvar: UN Redovisning av vad man gjort för att nå målet Ansvar: Samtliga Färre klagomål på närmiljön från företag och invånare Ansvar: MSN, Kustbostäder, KS Tidpunkt för senaste mätningen kontinuerlig uppföljning Status (Uppnått/ Ej uppnått) max 4 mån Trend (Positiv, negativ eller oförändrad) Kommunen är attraktiv som bostadsort med avseende på tillgång på förskoleplatser, omsorg på obekväm tid, skola i närområdet och möjlighet till studier inom Komvux och SFI. Efterfrågan på plats i förskola och skolbarnsomsorg ökar men hittills har vi klarat att hålla väntetiden inom lagens krav på fyra månader. Två nya förskoleavdelningar har öppnats i Peterslund och planering av utbyggnad av förskolan Skattkistan har påbörjats under hösten. Utredning av möjligheterna att start en uteförskola i anslutning till Stenviks förskola har påbörjats. Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds. Familjecentral med Öppen förskola finns. Grundskolorna F-5 är små och ligger nära bostaden. Komvux och SFI erbjuds på orten. Möjlighet finns att studera på Omvårdnadsutbildning i Oxelösund. Gymnasieutbudet är gott tack vare samverkansavtal med Nyköping.

Bilaga till delårsrapport 2011 - uppföljning av mått

Bilaga till delårsrapport 2011 - uppföljning av mått Bilaga till delårsrapport 2011 - uppföljning av mått Innehållsförteckning Koncernmål 2 Barns och ungas uppväxt är trygg och säker.. 2 Folkhälsan är god... 5 Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras.....

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Jan Emtenäs (MP) Clas-Göran Borrman (S) Mikael Sporgelin (S) Lars Fornarve

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 213-214 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander % Hälsoläget i grund- och gymnasieskolan i Kramfors Läsåret (Lå) 13-14

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35.

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg, 46-49 Birger Svensson, 46-49 Ingrid Karlsson,

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009 Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem Hösten 2009 Resultatet av enkätundersökningen är sammanställt av Inger Johansson, Barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Sjukfrånvaro och rehabilitering www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Sjukfrånvaro och rehabilitering Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer