1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Nr DiarieNr Ärenden Sid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Nr DiarieNr Ärenden Sid"

Transkript

1 1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde kl Kommunhuset, rum 293 Britta Bergström Ordförande Kristina Sköld Sekreterare Nr DiarieNr Ärenden Sid 1. UN Köp av tjänst introduktionsprogrammet 3 2. UN Bokslut och verksamhetsberättelse för år UN Mål- och budget Omvärlds-och invärldsanalys UN Svar på revisionsrapport- Granskning av intern kontroll 87

2

3 Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum Christer Åhlfeldt Telefon , Fax Köp av tjänst introduktionsprogrammet 1. Utbildningskontorets förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut - köpa tjänsten för introduktionsprogrammet inom samverkansavtal för gymnasieskolan 2. Bakgrund och sammanfattning Utbildningsnämnden har drivit IV- programmet i egen regi på Campus Oxelösund. Från och med ht-11 finns inte IV- programmet längre. IV-programmet har ersatts av Introduktionsprogrammet i den nya gymnasieskolan, Gy 11. Campus Oxelösund har svårt att erbjuda den bredd som behövs för att tillgodose elevernas behov. Det finns endast ett fåtal elever som studerar på Introduktionsprogrammet på Campus Oxelösund. Ett fåtal elever gör att kostnaden per elev blir hög. Verksamhetschef Peter Rasmussen Handläggare Christer Åhlfeldt Beslut till: Utbildningschefen (FÅ) OXL200 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

4

5 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Christer Åhlfeldt Telefon , Fax Bokslut och verksamhetsberättelse för 2011 för utbildningsnämnden 1. Utbildningskontorets förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut - godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2. Bakgrund och sammanfattning Utbildningsnämndens samlade verksamhetsberättelse och bokslut pressenteras i denna skrivelse. 3. Ärendet Verksamhetsberättelsen för Utbildningsnämnden består av två delar. En del är den som går till Kommunstyrelsen. Den andra delen är Utbildningsförvaltningens egen verksamhetsberättelse. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Uppföljning nämndmål Uppföljning koncernmål Viktiga händelser Måttbilaga Personalbokslut med kommentarer Intern kontroll bilaga 7 Investeringar 2011 Ekonomiskt bokslut med kommentarer OXL200 v Verksamhetschef Handläggare Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

6 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum Peter Rasmussen Christer Åhlfeldt Beslut till: Utbildningschefen (FÅ)

7 1 (9) Datum Diarienummer Utbildningsförvaltningen Peter Rasmussen Måluppfyllelse för koncernmålen med för nämnden/bolaget relevanta mått som kan visa grad av måluppfyllelse Barns och ungas uppväxt är trygg och säker Gemensamt för Von, Un: En nämndsövergripande arbetsgrupp har lett det gemensamma arbetet mot målet enligt en beslutad plan och med riktad finansiering. Ett intensivt arbete med att utveckla samverkan mellan utbildning och vård- och omsorg har genomförts. Samverkan sker kontinuerligt mellan utbildnings och vård- och omsorgsförvaltningen. Tydliga rutiner finns även för samarbetet mellan utbildning, vård och omsorg, kultur och fritid samt med landstinget och polisen. Olika nämndsgemensamma arbetsgrupper träffas kontinuerligt. Nätverk finns på Brevik. Utbildningsnämnden: Nämnden har bidragit genom att: En resurschef har anställts för att samordna och utveckla verksamhetens stöd till de barn/elever som har störst behov. Under hösten har resurschefstjänsten omvandlats till en specialpedagogtjänst med samordningsansvar för elevhälsan i Oxelösund. Tjänsten placeras på D-skolan. Det centralt placerade Resursteamet har under hösten utlokaliserats till skolor och förskolor för att finnas närmare verksamheterna, barnen och eleverna. Syftet är att minimera tiden att ett behov upptäcks till åtgärder sätts in. Mått: - Andelen barn och föräldrar som enligt kvalitetsredovisningen känner sig trygga i verksamheten ska öka. Andel som är trygga * Förskolan 98 % 99 % Familjedaghem För få 100 % Skolbarnsomsorg f-2 92 % 95 % Skolbarnsomsorg % 95 % Grundskola f-2 93 % 95 % Grundskola % 95 % Källa: Minutvärdering *Siffrorna från 2009 från egen enkät Tjänsteskriv kort v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

8 Anvisningar 2 (12) Datum Diarienummer Målet är ej uppnått delvis beroende på att i enkäten 2011 har delvis andra frågor än tidigare ställts och formuleringen har varierat utifrån barnens/elevernas ålder och mognad. Syftet är att få ett bättre och mer specificerat underlag att utgå ifrån.

9 Anvisningar 3 (12) Datum Diarienummer - Antalet familjer som besöker familjecentralen ska öka Antal besök på Öppna förskolan per dag i genomsnitt Målet är uppnått Andelen grundskoleelever som inte använt alkohol eller andra droger ska öka. Skolår 7 Andel i procent som uppgett att de aldrig har druckit alkohol Oxelösund Flickor Pojkar Länet Flickor Pojkar Källa: Enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2011 Skolår 9 Andel i procent som har uppgett att de inte druckit alkohol under det senaste året Oxelösund Flickor Pojkar Länet Flickor Pojkar Källa: enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung Undersökningen Liv och hälsa ung har genomförts under våren 2011 av landstinget i samarbete med länets kommuner. Undersökningen visar att andelen flickor i årskurs 7, som aldrig har druckit alkohol någon gång, har minskat medan andelen pojkar har ökat. Jämfört med länet redovisar Oxelösund bättre siffror för båda könen. När det gäller årskurs 9 så är trenden densamma. Andelen flickor som inte har druckit alkohol under det senaste året har minskat medan andelen pojkar har ökat. Även här redovisar Oxelösund bättre siffror än länet för båda könen. Narkotikaanvändningen bland både flickor och pojkar har minskat och även här redovisar Oxelösund bättre siffror än länet. - Färre barn och unga ska behöva flytta från sina föräldrar.

10 Anvisningar 4 (12) Datum Diarienummer - Invånarnas oro för brott ska minska eller vara oförändrad för alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens och Kustbostäders trygghetsundersökning. - Redovisning av vad man gjort för att öka samverkan mellan nämnderna. Se ovan Folkhälsan är god Nämnden har bidragit genom att flera av våra skolor har hälso- eller idrottsprofiler med bl a satsningar på uteaktiviteter. Förebyggande arbete mot alkohol och droger har genomförts, exempelvis Örebro preventionsprogram, ÖPP, på Breviksskolan. Idrott och hälsa ingår i vårt uppdrag enligt läroplaner och kursplaner. Föräldrar stöttas genom information och diskussion gällande möjligheter och risker med Internet. Hälsosamtal genomförs enligt plan inom skolhälsovården. Personalens hälsa främjas bl a genom att vi är tydliga med mål och uppdrag vilket är faktorer som påverkar hälsan. Personalen stimuleras att vara aktiva. Cheferna har bra samarbete med företagshälsan i rehabiliteringsärenden.

11 Anvisningar 5 (12) Datum Diarienummer Mått: - Ohälsotalet för kommunens befolkning ska minska. I Försäkringskassans mätningar ska differensen mot genomsnittet i länet minska till 10 dagar. - Försäljningen på Systembolaget i Oxelösund ska minska. - Andelen alkoholrelaterade dödlighet ska minska. - Antalet besök på Rådgivningsbyrån ska öka. - Antalet besök på Ramdalens fritidsanläggning ska vara per år. - Återgång i arbete eller studier som resultat av Hälsoverket. Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras Nämnden har bidragit genom att: Värdegrundsarbete ingår i läroplaner och kursplaner i både förskola och skola. Ett intensivt arbete pågår med att barns och ungdomars uppväxt ska vara trygg och säker. Det medför att färre barn/unga hamnar i riskbeteende vilket på sikt ger en tryggare miljö för alla i Oxelösund. Pensionärer har möjlighet att äta lunch i D-skolans matsal. Barn/elever från skolan och Kommunala musikskolan sprider glädje exempelvis genom att lussa på äldreboenden. Mått: - Fallskador hos äldre som leder till sjukhusvård ska minska. - Ingen ska få vänta på plats i särskilt boende mer än 3 månader. - Antalet uppsökande informationsbesök hos äldre som inte har insatser från äldreomsorgen ska öka. - Äldres oro för brott ska minska eller vara oförändrad för alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens trygghetsundersökning. - Antalet lägenheter med hiss ska öka. - Kommunens information om äldreomsorg på hemsidan enligt Äldreguiden ska vara bra. Oxelösund är en attraktiv bostadsort Nämnden har bidragit genom att arbeta för god tillgång på barnomsorg samt god kvalitet i våra förskolor och skolor. En strategi finns för arbetet med att göra Oxelösund till en av Sveriges bästa förskole- och skolkommuner. En satsning på vuxenutbildning med stor flexibilitet gör kommunen attraktiv. Snabba åtgärder vidtas i de fall skadegörelse och klotter förekommer. Det pågår kontinuerlig revidering av våra hemsidor för att göra dem mer informativa och locka till nyfikenhet. Mått: - Minst 100 nya bostäder ska vara inflyttningsklara under Redovisning av vad man gjort. - Plats för 250 nya bostäder ska redovisas i översiktsplanen. - Kommunens placering i Fokus ranking av kommuners livskvalitet ska förbättras. - Väntetiden till plats i förskolan ska vara så kort som möjligt. Plats erbjuds inom högst fyra månader.

12 Anvisningar 6 (12) Datum Diarienummer Redovisning av vad man gjort för att nå målet. Se ovan - Färre klagomål på närmiljö från företag och invånare. Oxelösund klarar minst sin andel av landets åtagande för att motverka klimatförändringen Nämnden har bidragit genom att miljöarbete ingår i undervisningen. Vi arbetar för miljötänkande genom att t ex kontrollera att vattenkranar är avstängda, släcka i tomma lokaler och källsortera. Mått: - Koldioxid/basår/inv exkl SSAB ska minska. - Koldioxid/basår/inv inkl SSAB ska minska. - Andel miljöklassade bilar ska öka. - Oljeuppvärmning i kommunen ska minska till förmån för förnybar energi. - Energianvändningen i kommunkoncernens fastigheter ska minska. - Anslutna till fjärrvärme ska öka. Redovisning av arbetet med Hälsolyftet Nämnden har bidragit till att projektet når ut till alla anställda genom att sprida information och stimulera till deltagande i erbjudna aktiviteter. Det sker via mail och vid exempelvis morgonmöten och andra personalmöten. Arbete med att engagera hälsoinspiratörer har bedrivits utan större framgång. Cheferna har, i samband med utvärdering av projektet, uppdragits att fortsätta arbetet. Projektledningen har träffat rektorsgruppen samt deltagit på arbetsplatsträffar och i andra möten inom både förskola och skola. Personalen har uppmuntrats att göra det hälsotest som erbjuds.

13 Anvisningar 7 (12) Datum Diarienummer Måluppföljning kommunfullmäktiges nämndmål Utbildningsnämnden Samtliga nämndmål kommenteras kortfattat. Uppföljning av respektive mått redovisas. Via kommunens hemsida kan man få en mer detaljerad beskrivning, i form av kvalitetsredovisningar, som visar hur de olika rektorsområdena har arbetat under läsåret 2010/2011 för att nå målen. En kommungemensam kvalitetsredovisning avseende 2011 upprättas senast 1 maj.

14 Anvisningar 8 (12) Datum Diarienummer Barn och elever utvecklas och lär sig optimalt efter sina förutsättningar Verksamheten har utvecklat arbetet med Individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Insikten om lärarens betydelse finns och arbete pågår för att stärka den vuxnes ledarskap. Vi följer elevernas kunskapsutveckling på olika sätt och planerar verksamheten efter resultaten i uppföljningarna. Skoldatatekets verksamhet har permanentats. Under 2011 har 20 elever från F-klass till åk 9 fått IT stöd via Skoldatateket.

15 Anvisningar 9 (12) Datum Diarienummer Oxelösund hör till de 50 bästa skolkommunerna gällande kvalitet 1 Rankingplats i riket Oxelösund hör till de 50 mest kostnadseffektiva kommunerna alla barn och elever har egna mål i sina individuella utvecklingsplaner Målet är uppnått. alla barn och elever erbjuds stöd för att nå sina mål Antal elever som har nått målen i samtliga ämnen år % 75,6% Källa: egen statistik Andel (%) som nått målen i alla ämnen år ,9 75,9 85,6 73,8 77,6 SKL:S statistikverktyg Kolada. Målet är ej uppnått. Skolinspektionens rapport hösten 2011 innehåller bl a kritik mot att tiden från att elever med behov av särskilt stöd identifieras tills åtgärder sätts in är för lång. Andelen (%) behöriga lärare ska öka 3 Andelen 10/11 09/10 08/09 07/08 behöriga lärare Förskolan Förskoleklass Fritidshemmet Grundskolan Ranking i SKL:s öppna jämförelser för angivet år. Värdet för 2011 är baserat på resultaten läsåret 10/11. 2 Ranking avseende effektivitetstalet i SKL:s öppna jämförelser års värde baseras på ett genomsnitt för åren Skolverkets statistik. Avser kommunal verksamhet

16 Anvisningar 10 (12) Datum Diarienummer Kommentar till måtten: Alla elever är väl förberedda och motiverade för vidare utbildning efter skolår nio Elever i grundskolan och gymnasieskolan når minst nivån mål att uppnå i läroplan och kursplaner. Grundskolan: Andel (%) elever som har nått målen i samtliga ämnen år ,6 Källa: egen statistik Andel (%) som nått målen i alla ämnen år ,9 75,9 85,6 73,8 77,6 SKL:S statistikverktyg Kolada. Arbetet har fokuserats på de nationella målen för undervisningen, framför allt stöd till alla elever för att nå behörighet till Nationella program på gymnasiet. Kommunal vuxenutbildning och SFI erbjuds nu i Oxelösund med stor flexibilitet vilket uppmuntrar till vidare studier. En utbildningssamordnare finns på UK med särskilt ansvar för att följa utvecklingen och resultaten för elever i grundskolans senare del och i gymnasiet. Andelen elever (%) som fullföljer påbörjad gymnasieutbildning inom tre år ska vara minst Oxelösund 82, ,4 Statistik hämtad från SKL:s öppna jämförelser Målet uppnått 2010 andel (%)som påbörjar studier vid universitet eller högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka ,9 38,1 Målet uppnått 2010

17 Anvisningar 11 (12) Datum Diarienummer Andel (%) etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka ,8 36,3 Målet är ej uppnått men måste relateras till andel som gått till högskolestudier. Se nedan. redovisning av vad man gjort se ovan. Kommentar till måtten: 2011 är andra året vi samlar in måluppfyllelsen i år 5 i samtliga ämnen. Andelen elever som var behöriga till Nationella program uppgick till 98% efter genomförd sommarskola. En höjning med 16%. Värdena för antal som påbörjar studier vid universitet och högskola samt värdet för antal etablerade på arbetsmarknaden kan vara motsägelsefulla. En annan jämförelse är: Andel (%) elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar inom 2 år efter avslutat gymnasieutbildning ,9 71,7 63,2 Barn och elever trivs och är trygga i förskola och skola Alla enheter har planer för arbetet mot kränkande behandling samt likabehandlingsplaner som följer nationella krav. Arbetet pågår med verksamhetsutveckling för att intensifiera samverkan mellan utbildningsverksamheten och vård- och omsorgsverksamheten. Tydliga rutiner finns även för samarbete med landstinget och polisen. Andel (%) som är trygga * Förskolan Familjedaghem För få 100 Skolbarnsomsorg f Skolbarnsomsorg Grundskola f Grundskola

18 Anvisningar 12 (12) Datum Diarienummer Källa: Minutvärdering *Siffrorna från 2009 från egen enkät Barn och elever är delaktiga och har inflytande över sin skolgång Andelen (%) barn och elever som i enkäten anger att de är delaktiga och har inflytande ska vara 100. För de yngsta barnen svarar föräldrarna * Förskola Familjedaghem För få 88 Skolbarnsomsorg f Skolbarnsomsorg Grundskola f-2 planerar Grundskola 3-9 planerar Grundskola f-2 utvärderar Källa: Minutvärdering *Siffrorna från 2009 från på egen enkät En stor satsning har gjorts avseende arbetet med Individuella Utvecklingsplaner med hjälp av statligt bidrag. Det har lett till att varje enskilt barn/elev är delaktig i mål och uppföljning av sitt lärande och sin utveckling. Allt fler elever leder sina egna utvecklingssamtal.

19 BLANKETT 6 UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPFÖLJNING AV NÄMNDMÅL Alla barn och elever går vidare i sin utveckling och sitt lärande Mått Barn och elever har egna mål i sina individuella utvecklingsplaner Barn och elever erbjuds stöd för att nå sina mål Studerande inom vuxenutbildningen i Oxelösund ska uppnå minst lika goda resultat som elever i kommungruppen (varuproducerande kommuner) enligt Skolverkets statistik Senaste mätningen Status Måttets utveckling Juni 2011 uppnått Juni 2011 uppnått Juni 2011 Uppnått/ej uppnått Besvara följande frågor: 1. Är målet uppnått eller ej uppnått. 2. Hur ser trenden ut för målet sedan föregående årsredovisning positiv, negativ eller oförändrad. Sammanfatta därefter kortfattat nämndens analys av måluppfyllelsen utifrån följande fråga: Vad har nämnden gjort för att målet ska nås och varför ser trenden ut som den gör? Målet är till delar uppnått. Alla elever har egna mål i sina individuella utvecklingsplaner. Alltfler barn och elever deltar aktivt i utvecklingssamtalen. En kommunövergripande fortbildningsinsats gällande Individuella utvecklingsplaner och barn/elevledda utvecklingssamtal har slutförts under hösten Kompetensutveckling gällande åtgärdsprogram genomförs. Stöd erbjuds till pedagoger, bl. a. i form av handledning. För barn och elever i behov av extra stöd finns elevhälsan med talpedagoger, specialpedagoger, speciallärare, psykolog, skolläkare och skolsköterskor. Kommunens skoldatatek möjliggör kompensatoriska verktyg till elever med läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter. Under hösten har elevhälsan omorganiserats så att de stödresurser i form av specialpedagoger, talpedagoger och psykolog från årsskiftet placeras på enheterna så nära barnen och eleverna som möjligt i syfte att minimera tiden mellan upptäckt av stödbehov och insättandet av åtgärder. Antal vuxna som studerar svenska A är för litet för att resultatet ska anges. Andelen som inte nått godkänt är högre i Oxelösund än i jämförelsegruppen i engelska A men lägre i matematik där samtliga nått godkänt.

20 BLANKETT 6 UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPFÖLJNING AV NÄMNDMÅL Alla elever är väl förberedda och motiverade för vidare utbildning efter skolår nio Mått Elever i grundskolan och gymnasieskolan når minst nivån mål att uppnå i läroplan och kursplaner Senaste Status Måttets mätningen utveckling 2011 ej uppnått Besvara följande frågor: 1. Är målet uppnått eller ej uppnått. 2. Hur ser trenden ut för målet sedan föregående årsredovisning positiv, negativ eller oförändrad. Sammanfatta därefter kortfattat nämndens analys av måluppfyllelsen utifrån följande fråga: Vad har nämnden gjort för att målet ska nås och varför ser trenden ut som den gör? Målet är ej uppnått. Meritvärdet och andel behöriga till gymnasiet varierar över åren. I 6-9 skolan varierar måluppfyllelsen fortfarande kraftigt mellan åren men trenden de senaste tre åren är negativ. Bedömningen är att eleverna som lämnade nian vårterminen 2011 inte haft tillräckliga förutsättningar eller förkunskaper för att nå målet. Samarbetet med hemmen och återkopplingen kring skolarbetet har förbättrats genom ökad samordning inom arbetslagen. Att inga lektioner ställs in bedöms ha bidragit till att resultatet blivit bättre än befarat. De elever som deltog i sommarskolan godkändes i de kurser de läst vilket bidrog till att resultatet förbättrades något. I de lägre årskurserna bedömer lärarna att måluppfyllelsen ökat över tid vilket också resultaten i de Nationella proven årskurs 3 och 5 visar. Jämfört med 2010 är resultatet oförändrat.

21 BLANKETT 6 UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPFÖLJNING AV NÄMNDMÅL Andelen elever som fullföljer påbörjad gymnasieutbildning inom tre år ska vara minst 75 % Mått Andelen elever som inte är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier två år efter avslutad gymnasieutbildning uppgår till högst genomsnittet Senaste Status Måttets mätningen utveckling 2010 uppnått Besvara följande frågor: 1. Är målet uppnått eller ej uppnått. 2. Hur ser trenden ut för målet sedan föregående årsredovisning positiv, negativ eller oförändrad. Sammanfatta därefter kortfattat nämndens analys av måluppfyllelsen utifrån följande fråga: Vad har nämnden gjort för att målet ska nås och varför ser trenden ut som den gör? Målet uppnått 2010 Statistik över åren visar på en positiv utveckling. Den fortsatta utvecklingen är svår att bedöma eftersom många faktorer avgör både motivationen för vidare studier och möjligheten till arbete. Tydliga rutiner finns för att följa upp, kontakta och erbjuda stöd till elever som inte studerar eller arbetar. Samarbete sker med kommunens studie-och yrkesvägsledare och ett arbete har påbörjats för att utveckla samarbete med Vård och omsorgsförvaltningen.

22 BLANKETT 6 UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPFÖLJNING AV NÄMNDMÅL Alla barn är delaktiga och har inflytande över sin skolgång Mått Andelen barn och elever som i enkäten anger att de är delaktiga och har inflytande ska vara 100 %. För de yngsta barnen svarar föräldrarna. Senaste Status Måttets mätningen utveckling 2011 ej uppnått Besvara följande frågor: 1. Är målet uppnått eller ej uppnått. 2. Hur ser trenden ut för målet sedan föregående årsredovisning positiv, negativ eller oförändrad. Sammanfatta därefter kortfattat nämndens analys av måluppfyllelsen utifrån följande fråga: Vad har nämnden gjort för att målet ska nås och varför ser trenden ut som den gör? Målet är ej uppnått. Trenden de senaste åren har varit positiv. Dock visar mätningen 2011 att resultaten försämrats något när det gäller planering av aktiviteter men förbättrade siffror avseende utvärdering. Lägst delaktighet upplever de äldre barnen i skolbarnsomsorg. En kommunövergripande fortbildningsinsats gällande Individuella utvecklingsplaner och barn/elevledda utvecklingssamtal har slutförts under hösten Alla barn, elever och vårdnadshavare deltar, i olika grad, aktivt i upprättandet av de individuella utvecklingsplanerna och i utvecklingssamtalen. Vid tillsyn hösten 2011 pekar Skolinspektionen på att det finns upplevda brister gäller på våra F-5 skolor. Kritiken består framför allt i att graden av upplevd delaktighet och inflytande varierar starkt mellan klasserna och beror till stor del på den enskilde läraren.

23 BLANKETT 2 UPPFÖLJNING KONCERNMÅL Barns och ungas uppväxt är trygg och säker Analysera vad nämnden/bolaget åstadkommit utifrån följande: - Hur ser utvecklingen för kommunen ut på målområdet i de delar nämnden/bolaget bidrar/har ett ansvar? - Belys delar som styrker en positiv respektive negativ utveckling för måluppfyllelsen (ta hjälp av måtten utan att för den skull redovisa utfallet). - Ge exempel på vad nämnden har gjort för att målet ska nås. Mått Andelen barn och föräldrar som enligt kvalitetsredovisningen känner sig trygga i verksamheten ska öka Anmälningar om barn som far illa ska komma i ett tidigare skede, därför ska andelen anmälningar som gäller barn i lägre åldrar öka Antalet familjer som besöker familjecentralen ska öka Andelen grundskoleelever som inte använt alkohol eller andra droger ska öka Färre barn och unga ska behöva flytta från sina föräldrar Invånarnas oro för brott ska minska eller vara oförändrad i alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens och Kustbostäders trygghetsundersökning Redovisning av vad man gjort för att öka samverkan mellan nämnderna Senaste mätningen Status Måttets utveckling 2011 ej uppnått juni 2010 uppnått våren 2011 uppnått Årets resultat är något lägre än tidigare. Framför allt gäller det de äldre eleverna i skolbarnsomsorg och grundskola. Delvis beror detta på att enkäten som använts 2011 är omarbetad och frågorna är fler och olika beroende på elevernas ålder. Samarbetet mellan olika kommunala och externa verksamheter har ökat. Rutiner finns för att i god tid upptäcka barn som riskerar en negativ utveckling. Strategier finns för att sätta in och samordna insatser. Arbetet och samverkan kommer att fortsätta.

24 BLANKETT 2 UPPFÖLJNING KONCERNMÅL Folkhälsan är god Analysera vad nämnden/bolaget åstadkommit utifrån följande: - Hur ser utvecklingen för kommunen ut på målområdet i de delar nämnden/bolaget bidrar/har ett ansvar? - Belys delar som styrker en positiv respektive negativ utveckling för måluppfyllelsen (ta hjälp av måtten utan att för den skull redovisa utfallet). - Ge exempel på vad nämnden har gjort för att målet ska nås. Mått Ohälsotalet för kommunens befolkning ska minska Senaste mätningen 2011 avser personal Status uppnått Måttets utveckling Försäljningen på Systembolaget i Oxelösund ska minska Andelen alkoholrelaterad dödlighet ska minska Antalet besök på Rådgivningsbyrån ska öka Antalet besök på Ramdalens fritidsanläggning ska vara per år Återgång i arbete eller studier som resultat av Hälsoverket avser elever ej uppnått Elever med anmäld sjukfrånvaro bedöms hög av ansvarig skolsköterska. En sammanställning av elevfrånvaron åk 6-8 visar i stort sett oförändrade siffror. För åk 9 har frånvaron ökat markant under hösten. Rutiner finns för att snabbt agera vid hög och oroväckande frånvaro. Enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung 2011 visar en fortsatt ökning av andelen elever som inte använder alkohol eller andra droger. Undantaget är flickor åk 9 där en minskning skett. Andel 7:or som är överviktiga ligger under genomsnittet i länet. 9:orna ligger däremot över snittet, särskilt flickorna. Avseende personalen är utvecklingen positiv. Glädjande är att sjukfrånvaron nästan halverats de senaste åren. Från 8,22% till 4,51 %. Främst är det andelen långtidssjuka som minskat medan korttidsfrånvaron ligger på en relativt konstant nivå. All personal inom förvaltningen har informerats om och erbjudits aktiviteter inom projektet Hälsolyftet och enheterna har uppdragits att utse hälsoinspiratörer vars uppgift är att systematiskt informera om, och inspirera sina arbetskamrater att delta de i hälsofrämjande aktiviteter som erbjuds.

25 BLANKETT 2 UPPFÖLJNING KONCERNMÅL Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras Analysera vad nämnden/bolaget åstadkommit utifrån följande: - Hur ser utvecklingen för kommunen ut på målområdet i de delar nämnden/bolaget bidrar/har ett ansvar? - Belys delar som styrker en positiv respektive negativ utveckling för måluppfyllelsen (ta hjälp av måtten utan att för den skull redovisa utfallet). - Ge exempel på vad nämnden har gjort för att målet ska nås. Mått Fallskador som leder till sjukhusvård ska minska Ansvar: VON Ingen ska få vänta på plats i särskilt boende mer än 3 månader Ansvar: VON Antalet uppsökande informationsbesök hos äldre som inte har insatser från äldreomsorgen ska öka Ansvar: VON Äldres oro för brott ska minska eller vara oförändrad för alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens trygghetsundersökning Ansvar: KS Antalet lägenheter med hiss ska öka Ansvar: Kustbostäder Kommunens information om äldreomsorg på hemsidan enligt Äldreguiden ska vara bra Ansvar: KS Tidpunkt för senaste mätningen Status (Uppnått/ Ej uppnått) Trend (Positiv, negativ eller oförändrad)

26 BLANKETT 2 UPPFÖLJNING KONCERNMÅL Oxelösund är en attraktiv bostadsort Analysera vad nämnden/bolaget åstadkommit utifrån följande: - Hur ser utvecklingen för kommunen ut på målområdet i de delar nämnden/bolaget bidrar/har ett ansvar? - Belys delar som styrker en positiv respektive negativ utveckling för måluppfyllelsen (ta hjälp av måtten utan att för den skull redovisa utfallet). - Ge exempel på vad nämnden har gjort för att målet ska nås. Mått Minst 100 nya bostäder ska vara inflyttningsklara under Ansvar: MSN/KS Redovisning av vad man gjort Ansvar: Samtliga Plats för 250 nya bostäder ska redovisas i översiktsplanen Ansvar: KS Kommunens placering i Fokus ranking av kommuners livskvalitet ska förbättras Ansvar: KS Väntetiden till förskolan ska vara så kort som möjligt Ansvar: UN Redovisning av vad man gjort för att nå målet Ansvar: Samtliga Färre klagomål på närmiljön från företag och invånare Ansvar: MSN, Kustbostäder, KS Tidpunkt för senaste mätningen kontinuerlig uppföljning Status (Uppnått/ Ej uppnått) max 4 mån Trend (Positiv, negativ eller oförändrad) Kommunen är attraktiv som bostadsort med avseende på tillgång på förskoleplatser, omsorg på obekväm tid, skola i närområdet och möjlighet till studier inom Komvux och SFI. Efterfrågan på plats i förskola och skolbarnsomsorg ökar men hittills har vi klarat att hålla väntetiden inom lagens krav på fyra månader. Två nya förskoleavdelningar har öppnats i Peterslund och planering av utbyggnad av förskolan Skattkistan har påbörjats under hösten. Utredning av möjligheterna att start en uteförskola i anslutning till Stenviks förskola har påbörjats. Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds. Familjecentral med Öppen förskola finns. Grundskolorna F-5 är små och ligger nära bostaden. Komvux och SFI erbjuds på orten. Möjlighet finns att studera på Omvårdnadsutbildning i Oxelösund. Gymnasieutbudet är gott tack vare samverkansavtal med Nyköping.

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Viktiga händelser Måluppfyllelse koncernmål *) Ekonomi Investeringsredovisning Personal Kommunstyrelsen *) Kultur- och fritidsnämnden *) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Innehållsförteckning Inledning.... 4 Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning År 2013 i korthet... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Förvaltningsberättelse Allmän översikt... 4 Målområden... 7 Ekonomiskt utfall och ställning i korthet...

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

KOMMUNENS ORGANISATION

KOMMUNENS ORGANISATION årsredovisning 2010 KOMMUNENS ORGANISATION Kommunfullmäktige (41 ledamöter) Revision Barn- och utbildningsnämnd (11) Kultur- och fritidsnämnd (9) Barn- och utbildningsförvaltning Socialnämnd (11) Socialförvaltning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Fastställd KF 2014-11-27 ORGANISATIONSÖVERSIKT Personalutskottet föreslås upphöra från och med år 2015. Överförmyndare kommer samordnas i en gemensam nämnd med Köpings

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Års redovisning 2013. Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41

Års redovisning 2013. Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41 Års redovisning 2013 Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41 Grafisk form (baserad på Alingsås kommuns grafiska profil) och original: Adekvat Form AB, Tollered Bilder där inget annat anges: Alingsås

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer