Tidningarna har i dag en gemensam marknadsavdelning. Även tidningarnas webbplats, helagotland.se, är gemensam.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidningarna har i dag en gemensam marknadsavdelning. Även tidningarnas webbplats, helagotland.se, är gemensam."

Transkript

1 1 (5) BESLUT Dnr 12/00072 Gotlands Media AB Box Visby Förändrad organisation vid Gotlands Media AB BESLUT Presstödsnämnden beslutar att det föreslagna samarbetet om den lokala allmänna nyhetsförmedlingen innebär att nämnden skulle betrakta publikationerna som en i enlighet med 1 kap. 7 presstödsförordningen. Beslutet kan inte överklagas. Bakgrund Gotlands Media AB ger ut tidningarna Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar. Båda tidningarna är beviljade begränsat driftsstöd för Tidningarna har i dag en gemensam marknadsavdelning. Även tidningarnas webbplats, helagotland.se, är gemensam. Gotlands Media AB har aviserat förändringar i sin organisation fr.o.m. den 1 oktober 2012 med ett utökat samarbete inom flera områden. Samarbetsområden Tidningarna ska fortsättningsvis ha varsin redaktion med egna nyhetsledningar. Det kommer även finnas gemensamma avdelningar enligt nedan. Administration En gemensam administration kommer att hantera insänt material till redaktionerna, tävlingar och läsarvård. Administrationen är organisatoriskt underställd vd. Webbplatsen Webbredaktionen får en nyhetsbyråliknande funktion med egen nyhetsledning. Tidningarna ska bidra med tjänster från de befintliga redaktionerna till webbplatsen. Webbredaktionen ansvarar för s.k. hänt och käntnyheter, dvs. blåljusnyheter, pressinformation från regionen, länsstyrelsen, företag och organisationer. Webbredaktionen ska även ansvara för nyheter från nyhetsbyrån Sirén och allt annat som hänt och händer. Materialet kan sedan återanvändas i tidningarna. Nyheterna kan plockas upp av tidningarna för att göra fördjupande artiklar. Tidningarna kommer att behålla de unika specialsidor som tidningarna gör i dag.

2 2 (5) Organisatoriskt kommer webbplatsen ha en avdelningsansvarig som är underställd Gotlands Media AB:s vd. Reportrarna som är knutna till avdelningen ska enbart arbeta med nyheterna som ska publiceras på webbplatsen. Redigeringsavdelning Tidningarna ska ha en gemensam redigeringsavdelning med varsin ansvarig nattredaktör för vardera tidning som är underställd respektive tidningsorganisation. Denne har ansvar för tidningens förstasida, sidan 3 (den första nyhetssidan) och löpsedeln. Nattredaktören har produktions- och nyhetsansvar efter överlämning från respektive nyhetschef. Bilageavdelning Bilageavdelningen producerar liksom i dag innehåll till bilagor och redaktionella produkter som produceras utöver Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar. I arbetet ingår att innehållsplanera, redigera, skriva artiklar och reportage, fotografera och bildbehandla samt att skriva puffar till bilagematerialet till tidningarna och webbplatsen. Fotoavdelning Till respektive tidning kommer två fotografer att vara knutna. Ett gemensamt samarbete kommer att ske kring helg- och kvällsbevakningen av s.k. hänt och känt, dvs. möten, sport m.m. som alla redan känner till. Respektive tidning ansvarar varannan vecka för detta uppdrag. Tidningens ansvar omfattar arbetsledning och fototjänsten. Bilduppdrag för den egna tidningen ansvarar respektive tidning för. Organisatoriskt är fortfarande respektive fotograf knuten till respektive tidning. Sportavdelning Uppdatering på webbplatsen, sport i siffror samt viss redigering samordnas för att undvika dubbelarbete. Samarbete ska ske mellan sportresultat och TT-sidor. Varannan vecka producerar respektive tidning en sportsida med TT-material och en sida med sportresultat till den andra tidningen. TT-sidorna kommer inte att vara identiska. Organisatoriskt ligger funktionen under respektive tidning. Gemensamma lokaler Tidningarna har flyttat till gemensamma lokaler. Redaktionerna är placerade på samma våningsplan, men åtskilda med olika gemensamma funktioner däremellan. Aktuella bestämmelser Enligt bestämmelsen i 1 kap. 7 presstödsförordningen (1990:524) kan två publikationer om det är uppenbart att flera publikationer är att anse som en och samma trots att de uppfyller kravet på minst 55 procent eget redaktionellt innehåll och kommer ut under olika namn betraktas som en. Presstödsnämnden har fattat beslut (dnr 11/00259) om utgångspunkter och riktlinjer för tillämpning av bestämmelsen. Fyra av riktlinjerna har följande lydelse: Presstödsnämnden ska göra en helhetsbedömning avseende ägaranknytning, organisation, utgivarskap, spridningsområde, marknadsföring, samarbete och redaktionellt arbete samt likheter avseende namn, utseende och layout m.m. Syftet är att bedöma en tidningstitels självständighet gentemot en annan existerande tidningstitel, särskilt när ett tidningsföretag ger ut flera tidningstitlar. Tidningsföretag får ha gemensam administration, prenumeranthantering, marknadsavdelning, redigeringsfunktion, tryckeri m.m. utan att detta påverkar rätten till driftsstöd under förutsättning att den redaktionella självständigheten upprätthålls. Alla tidningar bör ha olika ansvariga utgivare. Tidningar som ges ut på samma utgivningsort ska ha olika ansvariga utgivare. En redaktion som är dimensionerad för att uppfylla kravet på eget

3 3 (5) redaktionellt innehåll ska finnas på utgivningsorten. Redaktionen ska ha en egen redaktionell ledning med eget handlingsutrymme och ansvar för hela tidningens innehåll. Flera redaktioner kan vara samlokaliserade om tidningarnas redaktionella självständighet och konkurrensen mellan tidningarna upprätthålls. Samordning när det gäller material som inte ingår i det egna redaktionella innehållet får förekomma. Detta samarbete ska i så fall vara begränsat och tydligt avgränsat. Samarbetet ska organiseras så att det inte råder någon tvekan om att konkurrens upprätthålls mellan tidningarna, särskilt inom den reguljära allmänna nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen. Tidigare beslut Presstödsnämnden har tidigare bedömt olika redaktionella samarbeten med utgångspunkt i bestämmelsen i 1 kap. 7 presstödsförordningen. Västerbottens Folkblad (dnr 11/00230) Avseende Västerbottens Folkblad ansåg Presstödsnämnden i beslut den 14 december 2011 att det relativt omfattande redaktionella samarbetet mellan tidningarna som rörde flera olika områden krävde ännu större tydlighet i begränsningen och avgränsningen. Redaktionerna skulle vara samlokaliserade och ett samarbete skulle förekomma om s.k. hänt- och känt-nyheter som tidningarnas gemensamma webbredaktion skulle producera. Samarbete skulle även ske om sport, redigering och foto. Nämnden ansåg att helhetsbilden blev att alltför täta band knöts inom ramen för det redaktionella arbetet mellan de båda tidningarna. Enligt nämndens mening ställde också tidningarnas placering i ett gemensamt kontorslandskap extra stora krav på att det organisatoriskt inte finns någon oklarhet kring samarbetets gränser. Nämnden ansåg att inget samarbete kan ske kring det material som ska räknas in i tidningens egna innehåll och som minst ska uppgå till 55 procent. Med anledning av detta ansåg nämnden att det fanns en särskild oklarhet avseende den gemensamma webbredaktionen med personal från båda tidningarna som skulle producera material till båda tidningarna. Detta material skulle respektive tidnings ledning självständigt avgöra om den vill publicera i sin papperstidning. Enligt nämndens mening överensstämmer inte detta med intentionerna bakom presstödsförordningens definition av eget och gemensamt material eftersom det inte gick att säkerställa att det gemensamma materialet verkligen är gemensamt. Tvärtom kan det i själva verket i tidningen innebära att eget material som förvisso markerats som gemensamt tagits fram under gemensamma arbetsformer. Det samma gällde den gemensamma sportredaktionen som skulle producera både gemensamt och eget material. Presstödsnämnden ansåg sammantaget att det inte var möjligt att bevilja ansökan om allmänt driftsstöd för utgivningen av tidningen Västerbottens Folkblad. Enligt nämndens mening behövdes en tydligare redogörelse för hur Västerbottens Folkblads självständighet kunde bibehållas. Tidningen återkom med en redogörelse över ett mer begränsat samarbete som skulle omfatta redigering, foto och sport. Vissa ledningsfunktioner skulle även vara gemensamma, samtliga dock utan publicistiskt ansvar. Nämnden konstaterade i beslut den 15 februari 2012 att det inte längre var aktuellt med ett samarbete avseende den reguljära allmänna nyhetsförmedlingen. Nämnden ansåg att begränsningarna och avgränsningarna blivit tydligare jämfört med den tidigare utformningen. Enligt nämndens mening innebar de redaktionella samarbeten vid en helhetsbedömning som Västerbottens Folkblad avsåg att ingå med Västerbottens-Kuriren inom redigering, foto och sport att Västerbottens Folkblad var tillräckligt självständig i förhållande till Västerbottens-Kuriren.

4 4 (5) Länstidningen Östersund(dnr 11/00251) Vid nämndens sammanträde den 18 april 2012 behandlades redaktionellt samarbete av nyhetsbyråkaraktär i Härjedalen mellan driftsstödstidningen Länstidningen Östersund och Tidningen Härjedalen. I sin bedömning ansåg nämnden att det var viktigt att särskilt betona den riktlinje i beslut med dnr 11/00259 som avser att samarbetet ska vara begränsat och tydligt avgränsat. Ett samarbete ska organiseras så att det inte råder någon tvekan om att konkurrens upprätthålls mellan tidningarna, särskilt inom den reguljära allmänna nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen. Nämnden påpekade att konkurrensen även om tidningarna har samma ägare ska upprätthållas i förhållande till den andra tidningen avseende såväl planeringen av tidningens egna innehåll som själva innehållet. Vidare poängterades grunderna för gemensamt respektive eget redaktionellt material. Det gemensamma materialet tas fram genom gemensamma former, medan det egna materialet tas fram av den egna redaktionen. Från denna utgångspunkt gjorde nämnden följande bedömning av nyhetssamarbetet i Härjedalen: Presstödsnämnden konstaterar att Länstidningen Östersund har flera redaktioner i sitt spridningsområde där tidningen har en egen bevakning utan samarbete med Östersunds-Posten. Den föreslagna förändringen i Härjedalen innebär emellertid att eget material från detta område i vissa fall kommer att ha tagits fram under gemensamma former i den nyhetsbyråliknande funktionen i området. Detta är enligt nämndens mening inte ett korrekt förfarande för hur eget material tas fram. Dock finns det i detta fall omständigheter som innebär att ett undantag från huvudregeln kan göras. Materialet från Härjedalen utgör endast en mindre del av Länstidningen Östersunds nyhetsmaterial. Nämnden anser att samarbetet även om det avser reguljär allmän nyhetsförmedling i detta fall är tillräckligt begränsat och avgränsat. Presstödsnämnden gör en helhetsbedömning av tidningens organisationsstruktur med flera självständiga redaktioner och att samarbetet i detta fall enbart sker på en av spridningsområdets orter. Således gjorde nämnden i detta fall ett undantag från huvudregeln formerna för framtagande av eget och gemensamt material, med motiveringen att Härjedalen endast var ett av flera områden, där Länstidningen Östersund hade sin nyhetsbevakning. Presstödsnämndens bedömning På flera platser i landet förekommer samarbeten mellan samägda tidningar på samma utgivningsort där den ena tidningen har driftsstöd för sin utgivning. Presstödsnämnden har förståelse för att den ekonomiska verklighet många tidningar står inför innebär ett behov av att pröva olika former av samarbeten för att på olika sätt effektivisera och frigöra resurser. Presstödsnämnden vill dock understryka att driftsstödet är avsett för självständiga redaktionellt oberoende publikationer, vilket betonas i Presstödsnämndens beslut för tillämpning av 1 kap. 7 presstödsförordningen. Presstödsnämnden gör en helhetsbedömning av de samarbeten som aviserats vid Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar. Enligt nämndens bedömning påverkas inte tidningarnas redaktionella självständighet av samarbeten inom administration och bilagor som inte ingår i de ordinarie tidningarna. Nämnden konstaterar att tidningarna har en ny placering i en gemensam kontorslokal. Enligt nämndens mening har det skett en rimlig åtskillnad mellan de båda tidningarna avseende placeringen. Nämnden vill dock understryka att placeringen i en gemensam lokal ställer stora krav på att tidningarna upprätthåller sin redaktionella självständighet i förhållande till varandra.

5 5 (5) Presstödsnämnden har i ovan nämnda beslut om utgångspunkter och riktlinjer för tillämpning av 1 kap. 7 presstödsförordningen betonat att det får förekomma en samordning av material som inte ingår i det egna redaktionella innehållet. Detta samarbete ska i så fall vara begränsat och tydligt avgränsat. Samarbetet ska organiseras så att det inte råder någon tvekan om att konkurrens upprätthålls mellan tidningarna, särskilt inom den reguljära allmänna nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen. Presstödsnämnden anser att det förslag om samarbete inom Gotlands Media AB som nu aviserats kring lokala allmänna nyheter som den gemensamma webbredaktionen ska producera till båda tidningarna innebär att konkurrensen inte upprätthålls mellan tidningarna inom den lokala allmänna nyhetsförmedlingen. Enligt nämndens mening innebär ett sådant samarbete att nämnden skulle betrakta publikationerna som en i enlighet med 1 kap. 7 presstödsförordningen. Om Presstödsnämnden bortser från detta samarbete bedöms vid en helhetsbedömning samarbeten inom sport, foto och redigering vara tillräckligt begränsat och tydligt avgränsat för att tidningarna ska vara tillräckligt självständiga från varandra. Beslut i detta ärende har fattats av ordföranden Gunilla Svahn Lindström samt ledamöterna Mart Ots (skiljaktig), Stefan Tornberg, Åke Wredén (skiljaktig), Dan Kihlström (skiljaktig), Margareta Cederfelt, Helene Petersson, Erik Almqvist, Wiwi-Anne Johansson och Niclas Malmberg efter föredragning av Olov Enström. Ledamöterna Mart Ots, Åke Wredén och Dan Kihlströms skiljaktiga mening framgår av bilaga 1 till protokoll nr 5/12. För Presstödsnämnden Gunilla Svahn Lindström Olov Enström Detta är en elektronisk kopia av beslutet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingens kopia som förvaras hos myndigheten.

Översyn av det statliga stödet till dagspressen

Översyn av det statliga stödet till dagspressen Översyn av det statliga stödet till dagspressen Slutbetänkande av Presstödskommittén Stockholm 2013 SOU 2013:66 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Återföringsdialog Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Sammanställning av tillsyner i åtta kommuner & stadsdelar i Stockholms län 2013-2014 Du får gärna citera Inspektionen för vård och

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) 42 SKATTENYTT 2014 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE VVS-Installatörerna, Box 17537, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

Begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten RiR 2006:7 Begravningsverksamheten förenlig med religionsfrihet och demokratisk styrning? ISBN 91 7086 073 4 RiR 2006:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Utbildnings-

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare f r e d r i k bernd t & maria holme Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare Den beslutsordning med särskilt kvalificerade beslutsfattare som infördes i och med införandet av skatteförfarandelagen

Läs mer

Nämndledamöters ansvar

Nämndledamöters ansvar Nämndledamöters ansvar Bakgrund Nämndledamöter ansvarar gemensamt för nämndens verksamhet. Utgångspunkten är att nämndledamöterna är utsedda av kommunfullmäktige med ett uppdrag och en skyldighet att ansvara

Läs mer

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Betänkande av PBL-överklagandeutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Socialförsäkring. Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer.

Socialförsäkring. Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer. Socialförsäkring 2013/14:JO1 Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer (Dnr 3726-2011) Beslutet i korthet: Försäkringskassan tillämpar

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer

Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden

Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2013-11-21 Dnr 3972-2012 Sid 1 (11) Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden Beslutet i korthet: Vid en

Läs mer

Den nya Försäkringskassan

Den nya Försäkringskassan 2009:19 Den nya Försäkringskassan i rätt riktning men långt kvar MISSIV DATUM DIARIENR 2009-09-30 2005/298-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-10-16 S2007/9787/SF (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012 Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer samt biståndshandläggare

Läs mer

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen 1 (12) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 2 oktober

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

RiR 2007:1. Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS

RiR 2007:1. Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS RiR 2007:1 Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS ISBN 978 91 7086 101 3 RiR 2007:1 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Socialdepartementet Finansdepartementet

Läs mer

F-skattsedelns rättsverkningar

F-skattsedelns rättsverkningar F-skattsedelns rättsverkningar Professor Christer Silfverberg, Stockholms universitet Docent Roger Persson Österman, Ernst & Young Juni 2010 Förord 1 Förord För några år sedan gav sig några företagare,

Läs mer