Promemoria Kulturdepartementet. Förslag till nya bestämmelser om återbetalning i presstödsförordningen (1990:524)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Promemoria Kulturdepartementet. Förslag till nya bestämmelser om återbetalning i presstödsförordningen (1990:524)"

Transkript

1 Promemoria Kulturdepartementet Förslag till nya bestämmelser om återbetalning i presstödsförordningen (1990:524) Förslag: Om ett driftsstöd till ett tidningsföretag har betalats ut felaktigt eller med för högt belopp, ska företaget vara återbetalningsskyldigt. Om orsaken till att stödet betalats ut felaktigt eller med för högt belopp inte beror på tidningsföretaget, ska återbetalningsskyldighet finnas endast om företaget borde ha insett att stödet lämnades felaktigt. Ett tidningsföretag ska också vara återbetalningsskyldigt om driftsstöd använts till annat än att täcka kostnader som är knutna till utgivningen av den dagstidning som stödet har beviljats för. Vidare ska ett tidningsföretag som beviljats driftsstöd för en dagstidning vara återbetalningsskyldigt om det inte ger in föreskriven redovisning av hur stödet har använts och vilka kostnader det har täckt. Om ett tidningsföretag är skyldigt att betala tillbaka driftsstöd, får Presstödsnämnden besluta att företaget helt eller delvis ska betala tillbaka stödet. Om Presstödsnämnden beslutat om återkrav av ett drifts- eller distributionsstöd och betalning inte sker i rätt tid, ska dröjsmålsränta få tas ut på det belopp som ska återbetalas. Om det kan antas att drifts- eller distributionsstöd beviljats på grund av felaktiga uppgifter eller om rätt till stödet av annan anledning saknas, ska Presstödsnämnden få besluta att ett beviljat stöd inte ska betalas ut. Om beslut om återbetalning av drifts- eller distributionsstöd har fattats, ska Presstödsnämnden få göra avdrag på nytt presstöd som det aktuella tidningsföretaget har rätt till (kvittning).

2 Bakgrund Det direkta statliga stödet till dagspressen i Sverige, det s.k. presstödet, kan betalas ut i form av driftsstöd och distributionsstöd. När begreppet presstöd används i denna promemoria avses således såväl drifts- som distributionsstöd. Syftet med presstödet är att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden (se bl.a. prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, s. 122). Presstöd beviljas av Presstödsnämnden och regleras i presstödsförordningen. Europeiska kommissionen har, efter en anmälan om förändring i presstödsregleringen 2006 samt klagomål från ett medieföretag, genomfört en granskning (E 4/2008) av det svenska driftsstödets förenlighet med EU:s statsstödsregler. Enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är, om inte annat föreskrivs i fördraget, stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag de än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Med stöd av artikel prövas vilka stöd som kan anses vara förenliga med den inre marknaden. Det kan t.ex. gälla stöd som ges för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset (artikel c). Det kan också gälla stöd som ges för att främja kultur och bevara kulturarvet, om sådant stöd inte påverkar handelsvillkoren och konkurrensen inom unionen i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset (artikel d). Mot bakgrund bl.a. av kommissionens granskning överlämnade regeringen den 29 mars 2010 propositionen Nya villkor för stödet till dagspressen (prop. 2009/10:199) till riksdagen. I propositionen görs bedömningen att vissa av bestämmelserna i presstödsförordningen som reglerar driftsstödet bör ändras för att säkerställa att förordningen inte står i strid med EU:s statsstödsregler. Riksdagen beslutade den 2 juni 2010 att bifalla propositionen (bet. 2009/10:KU42, rskr. 2009/10:308) och kommissionen godkände den 20 juli 2010 de föreslagna åtgärderna. Den 9 september 2010 beslöt regeringen förordning (SFS 2010:1119) om ändring i presstödsförordningen. Ändringarna träder i kraft den 1 januari De beslutade förändringarna i presstödsförordningen innebär bl.a. att driftsstödet till storstadstidningarna sänks och att stödet tydligare kopplas till de extra kostnader som tidningsföretagen har för att ge ut tidningar i storstäderna. En annan ändring är att driftsstödet inte får utgöra mer än en viss andel av rörelsekostnaderna för utgivningen. Dessutom får stödet endast användas för att täcka kostnader som är knutna till utgivningen av den tidning som stöd har beviljats för. De 2

3 3 tidningsföretag som får driftsstöd ska årligen i efterhand redovisa hur stödet har använts och vilka kostnader det har täckt. Frågan om eventuella sanktionsmöjligheter behandlas i den nämnda propositionen. Det konstateras emellertid i propositionen att det saknades tillräckligt underlag för att ta ställning (prop. 2009/10:199 s. 30): I promemorian anges inte vilka sanktionsmöjligheter som bör finnas i fall en tidnings redovisning av hur stödet har använts inte uppfyller de krav som ställs. Detta har påpekats av Presstödsnämnden som efterlyser svar på frågan om nämnden ska kunna återkräva stöd eller på annat sätt begränsa stödet. I presstödsförordningen saknas bestämmelser om innehållande av beviljat driftsstöd och om mottagares återbetalningsskyldighet. Det finns i och för sig inga rättsliga hinder mot att koppla sådana bestämmelser till föreslagen reglering om redovisning. Sådana bestämmelser torde dock kunna bli aktuella även i andra fall. Som exempel kan nämnas att ett tidningsföretag i en ansökan om driftsstöd genom att lämna oriktiga uppgifter har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt. Då frågan om eventuella sanktionsmöjligheter t.ex. i form av återbetalningsskyldighet inte belyses i promemorian anser regeringen att det saknas tillräckligt underlag för att nu ta ställning i denna del. Regeringen avser att se över denna fråga i särskild ordning. Det bör dock redan nu understrykas att det för systemets fortsatta legitimitet är viktigt att tidningsföretag som beviljats stöd även korrekt redovisar hur stödet har använts. Med de utgångspunkter som anges i propositionen lämnas i denna promemoria förslag på hur bestämmelser om återbetalning av driftsstöd, dröjsmålsränta samt innehållande och kvittning av presstöd kan utformas. Skälen för promemorians förslag Återbetalning och återkrav I presstödsförordningen finns inga bestämmelser om återbetalning av driftsstöd som betalats ut felaktigt. Däremot finns i 4 kap. 9 en bestämmelse om återbetalning av distributionsstöd när ett tidningsföretag inte har följt en sådan förbindelse som avses i 4 kap. 2. En sådan förbindelse kan förenklat sägas avse att företaget ska avstå från egen distribution och överlämna hela distributionsarbetet till annan part. Även om presstödsförordningen saknar bestämmelser om återbetalning av driftsstöd kan återkrav av såväl drifts- som distributionsstöd i dag beslutas enligt 21 förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Bestämmelsen förutsätter emellertid att kommissionen, genom beslut som vunnit laga kraft, eller Europeiska unionens domstol har funnit att stödet strider mot ovan nämnda artikel 107 i EUF-fördraget. Vissa möjligheter att återkräva felaktigt utbetalt presstöd kan också härledas ur allmänna förvaltningsrättsliga principer.

4 I syfte att tydliggöra att återkrav ska kunna aktualiseras när villkoren för driftsstöd inte är uppfyllda bör uttryckliga bestämmelser om det införas i presstödsförordningen. Tydliga bestämmelser i dessa hänseenden ökar också förutsebarheten för tidningsföretagen. Frågan är då i vilka fall och under vilka förutsättningar krav på återbetalning ska vara möjligt. Återbetalningsskyldighet bör finnas när ett tidningsföretag lämnat oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att driftsstödet betalats ut felaktigt eller med för högt belopp. Företaget kan t.ex. ha lämnat en oriktig uppgift om storleken på sin abonnerade upplaga eller gjort otillåtna uppehåll i utgivningen av tidningen. Ett annat exempel kan vara att tidningsföretagets rörelsekostnader utvecklas så att det visar sig att driftsstödet kommit att överstiga den högsta andel av rörelsekostnaderna som fr.o.m. den 1 januari 2011 föreskrivs i presstödsförordningen. När de nya bestämmelserna trätt i kraft kan alltså den situationen uppstå att tidningsföretaget uppskattat rörelsekostnaderna för året före det som driftsstödet betalas ut för till ett för högt belopp. Det kan i sammanhanget noteras att rörelsekostnaderna måste uppskattas, eftersom beslutet om beviljande av driftsstöd fattas innan årsredovisningen för året före det beslutet avser är färdigställd. I detta exempel rör det sig således inte nödvändigtvis om en oriktig uppgift, men tidningsföretaget har ändå orsakat att driftsstödet betalats ut med ett för högt belopp. Skyldighet att återbetala driftsstöd bör även finnas om stödet av något annat skäl än vad som nämnts ovan har betalats ut felaktigt eller med för högt belopp. I dessa fall beror det inte på tidningsföretaget att stödet betalats ut felaktigt. Exempelvis kan Presstödsnämnden ha gjort en felaktig beräkning av stödets storlek eller felaktigt ha beviljat stöd trots att tidningsföretaget i fråga inte uppfyllde villkoren för stödet. Ett annat exempel kan vara att tidningsföretaget tvingats göra ett otillåtet uppehåll i utgivningen av tidningen på grund av omständigheter som legat utanför företagets kontroll, såsom en strejk. En förutsättning för att tidningsföretaget i den här typen av fall ska vara skyldigt att återbetala driftsstödet bör vara att företaget borde ha insett att stödet betalats ut felaktigt eller med för högt belopp. Som framgår ovan införs genom de beslutade ändringarna i presstödsförordningen fr.o.m. den 1 januari 2011 en bestämmelse om att driftsstöd endast får användas för att täcka kostnader som är knutna till utgivningen av den dagstidning som stödet har beviljats för. Vidare införs en skyldighet för tidningsföretag som uppbär driftsstöd för en dagstidning att årligen i efterhand redovisa hur stödet har använts och vilka kostnader det har täckt. För att Presstödsnämnden ska kunna ingripa om ett tidningsföretag bryter mot dessa villkor bör även dessa situationer omfattas av bestämmelser om återbetalningsskyldighet. 4

5 5 Om ett tidningsföretag är återbetalningsskyldigt för driftsstöd bör Presstödsnämnden få besluta att företaget helt eller delvis ska betala tillbaka stödet. Driftsstödet utgör ett statsstöd och det är väsentligt för stödets syfte och legitimitet att det endast betalas ut till sådana tidningsföretag som uppfyller villkoren för stöd. Utgångspunkten bör därför vara att ett driftsstöd som betalats ut till ett tidningsföretag som saknar rätt till det, ska betalas tillbaka i sin helhet. Bestämmelserna bör emellertid ge utrymme för Presstödsnämnden att vid beslut om återkrav beakta om det finns omständigheter som gör att ett beslut om återbetalning av hela det utgivna beloppet är oproportionerligt i förhållande till skälet för återkravet. Ett exempel kan vara att ett tidningsföretag gjort ett kortare, otillåtet uppehåll i utgivningen av tidningen. Ett annat exempel kan vara när det visat sig att tidningsföretaget uppskattat sina rörelsekostnader till ett för högt belopp och stödet därför betalats ut med ett högre belopp än vad presstödsförordningen medger. Det kan också undantagsvis finnas skäl att helt avstå från återkrav av driftsstöd. Ett exempel på en sådan situation skulle kunna vara att ett tidningsföretags räkenskaper och bokföring förstörts genom en olyckshändelse och att rekonstruktionen av handlingarna varit så tidsödande att redovisningen av hur driftsstödet använts inte kunnat ges in i rätt tid. Möjligheten att avstå från att ställa krav på återbetalning bör komma till uttryck i förordningen genom att det anges att Presstödsnämnden får besluta om återkrav. Bestämmelsen om återkrav av distributionsstöd i 4 kap. 9 presstödsförordningen har sitt ursprung i 10 förordningen (1969:581) om samdistributionsrabatt för tidningar. Bestämmelsen har således funnits under lång tid. Det har inte kommit fram att det funnits behov av ytterligare återkravsbestämmelser när det gäller distributionsstödet. De ovan nämnda förändringar i presstödsförordningen som träder i kraft den 1 januari 2011 och som behandlas i tidigare nämnda proposition avser endast driftsstödet. Således införs inte några nya villkor för distributionsstödet genom de beslutade ändringarna. Mot denna bakgrund bedöms det inte finnas behov av utökade återkravsmöjligheter avseende distributionsstödet. Av bestämmelserna om återbetalning av distributionsstöd bör det tydligt framgå att ett tidningsföretag som inte följt en sådan förbindelse som avses i 4 kap. 2 har en återbetalningsskyldighet och att ett beslut om återkrav ska fattas av Presstödsnämnden. Den nuvarande bestämmelsen i 4 kap. 9 föreslås därför ändras och delas upp i två paragrafer. Någon förändring i sak är inte avsedd med den nya utformningen. Liksom tidigare ska det felaktigt mottagna beloppet återbetalas och Presstödsnämnden har även fortsättningsvis möjlighet att besluta om eftergift av krav på återbetalning, om det finns synnerliga skäl för det.

6 6 Om ett tidningsföretag inte frivilligt rättar sig efter ett beslut om återkrav av presstöd, kan Presstödsnämnden väcka talan mot företaget i tingsrätten. Dröjsmålsränta Om Presstödsnämnden har beslutat att ett tidningsföretag ska betala tillbaka ett presstöd och företaget inte betalar sin skuld i rätt tid, bör dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut. Det innebär bl.a. att vad som i räntelagen sägs om tidpunkt för uttagande av dröjsmålsränta och storleken av den ska äga motsvarande tillämpning vid krav på dröjsmålsränta enligt den nya bestämmelsen. För att bestämma tidpunkten från när dröjsmålsränta börjar löpa tillämpas 3 eller 4 räntelagen. Det innebär att dröjsmålsränta börjar löpa från den dag som infaller trettio dagar efter det att återkrav framställdes, om inte annat följer av att ett avtal om avbetalning träffats eller anstånd har medgetts. Dröjsmålsränta tas ut med en räntesats som motsvarar den av Riksbanken fastställda referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter (6 räntelagen). Innehållande av presstöd Om det kommer fram uppgifter som innebär att det kan antas att presstöd beviljats felaktigt eller att rätt till stödet av annan anledning saknas, bör Presstödsnämnden få besluta att ett beviljat stöd inte ska betalas ut till tidningsföretaget i fråga. Det kan t.ex. röra sig om att nämnden får uppgifter som tyder på att tidningen inte länge ges ut eller att tidningsföretaget inte lämnar efterfrågade uppgifter. Syftet med bestämmelsen är att i möjligaste mån undvika att presstöd betalas ut till tidningsföretag som inte har rätt till det. För det fall det visar sig att misstanken var ogrundad och att rätt till stödet faktiskt fanns ska Presstödsnämnden häva sitt beslut om innehållande. Då gäller det tidigare gynnande beslutet om att bevilja stödet och utbetalning ska ske. Avdrag på presstöd (kvittning) Om Presstödsnämnden har beslutat att ett tidningsföretag ska betala tillbaka presstöd som företaget fått men inte haft rätt till, bör inte nytt presstöd betalas ut förrän skulden är betald. Presstödsnämnden bör därför få rätt att göra avdrag på presstöd som beviljats i den mån det finns en skuld för tidigare felaktigt utbetalt presstöd. Kvittning ska kunna ske även om det beviljade stödet avser en annan tidning som ges ut av tidningsföretaget än den som det återkrävda stödet utgick för. Syftet med bestämmelsen är att ett företag som tidigare fått ett stöd det saknat rätt till inte ska få ytterligare stöd innan det betalat tillbaka det felaktigt erhållna stödet. Finns behov av en möjlighet att överklaga Presstödsnämndens beslut? Presstödsnämndens beslut enligt presstödsförordningen får enligt gällande bestämmelser inte överklagas (5 kap. 4 presstödsförordningen). I rättsfallet RÅ 2004 ref. 122 fann Regeringsrätten att

7 rätt till presstöd utgör en civil rättighet och att Presstödsnämnden är att anse som en domstol i Europakonventionens mening. En domstolsprövning i Europakonventionens mening kommer alltså att göras vid ett beslut av Presstödsnämnden om återkrav, kvittning eller innehållande av ett beviljat stöd. Mot den bakgrunden saknas behov av att införa en möjlighet att överklaga sådana beslut av Presstödsnämnden. Om ett tidningsföretag anser att Presstödsnämndens beslut är felaktigt, återstår att begära resning i kammarrätten. 7 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser Som nämnts ovan träder de nya bestämmelserna om bl.a. krav på redovisning och begränsning av användningen av driftsstöd i kraft den 1 januari Återbetalningsreglerna är delvis kopplade till dessa bestämmelser, varför de nu föreslagna reglerna lämpligen bör träda i kraft vid samma tidpunkt. Dröjsmålsränta bör inte kunna tas ut för presstöd som Presstödsnämnden före den 1 januari 2011 har återkrävt med stöd av 4 kap. 9 presstödsförordningen eller allmänna förvaltningsrättsliga principer. Inte heller bör driftsstöd som betalats ut innan bestämmelsen om skyldighet att återbetala driftsstöd trätt i kraft kunna återkrävas med stöd av den bestämmelsen. De föreslagna bestämmelserna om återbetalningsskyldighet och återkrav av driftsstöd samt dröjsmålsränta ska därför kompletteras med övergångsbestämmelser av innebörd att de ska tillämpas endast på drifts- och distributionsstöd som betalas ut fr.o.m. den 1 januari För de föreslagna bestämmelserna om innehållande och kvittning av presstöd saknas behov av övergångsbestämmelser. Konsekvenser av förslaget De föreslagna bestämmelserna ger Presstödsnämnden möjlighet att vidta åtgärder för att förhindra att tidningsföretag som saknar rätt till presstöd ändå får sådant stöd. Risken för snedvridande av konkurrensen mellan tidningsföretag minskar därmed. Återbetalningsskyldigheten skärps för tidningsföretag som får driftsstöd samtidigt som förutsebarheten ökar när återkravsgrunderna tas in i författningstexten. Antalet ärenden då Presstödsnämnden behöver ingripa med stöd av de föreslagna bestämmelserna kan förväntas vara lågt och leda till endast marginellt ökade kostnader. Dessa bedöms kunna hanteras inom myndighetens befintliga ekonomiska ramar. Förslagen i denna promemoria bedöms inte ha någon påverkan på miljön eller i övrigt leda till några nämnvärda konsekvenser i de hänseenden som anges i kommittéförordningen (1998:1474).

8 8 Förslag till förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524) Regeringen föreskriver i fråga om presstödsförordningen (1990:524) dels att 4 kap. 9 ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas sju nya paragrafer, 2 kap , 4 kap. 9 a och b, 5 kap. 3 b och 3 c, samt närmast före 2 kap. 16 en ny rubrik av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 2 kap. Återbetalning och återkrav 16 Ett tidningsföretag som mottagit driftsstöd är återbetalningsskyldigt om 1. tidningsföretaget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. stödet av något annat skäl än vad som anges i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och tidningsföretaget borde ha insett detta, 3. stödet används i strid med vad som anges i 1 kap. 4, eller 4. tidningsföretaget inte lämnar sådan redovisning som avses i 5 kap. 3 a. 17 Om ett tidningsföretag är återbetalningsskyldigt enligt 16, får Presstödsnämnden besluta att helt eller delvis kräva tillbaka driftsstödet. 18 Om ett belopp som har återkrävts enligt 17 inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635).

9 9 Har ett tidningsföretag inte iakttagit förbindelse som avses i 2 skall företaget till Presstödsnämnden betala ett belopp som motsvarar vad företaget oriktigt har fått. Om det finns synnerliga skäl kan dock tidningsföretaget befrias från sådan skyldighet. 4 kap. 9 5 kap. Ett tidningsföretag som inte har följt en sådan förbindelse som avses i 2, är skyldigt att återbetala ett belopp som motsvarar vad företaget oriktigt har fått. 9 a Om ett tidningsföretag är återbetalningsskyldigt enligt 9, ska Presstödsnämnden besluta att kräva tillbaka ett belopp som motsvarar vad företaget oriktigt har fått. Om det finns synnerliga skäl får Presstödsnämnden efterge krav på återbetalning. 9 b Om ett belopp som har återkrävts enligt 9 a inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635). 3 b Presstödsnämnden får besluta att ett stöd enligt denna förordning inte ska betalas ut, om det kan antas att stödet har beviljats på grund av felaktiga uppgifter eller att rätt till stödet av annan anledning saknas. 3 c Om Presstödsnämnden har beslutat om återbetalning av stöd enligt 2 kap. 17 eller 4 kap. 9 a, får nämnden göra avdrag på nytt stöd enligt denna förordning (kvittning).

10 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari De nya bestämmelserna i 2 kap tillämpas endast för driftsstöd som betalas ut från och med den 1 januari De nya bestämmelserna i 4 kap. 9 b tillämpas endast för distributionsstöd som betalas ut från och med den 1 januari

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 januari 2014 Ulf Kristersson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Svensk författningssamling 2013:1157 t.o.m. SFS 2016:428 Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till

Läs mer

Återkrav och ränta i arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Återkrav och ränta i arbetslöshetsförsäkringen m.m. Återkrav och ränta i arbetslöshetsförsäkringen m.m. 1 2 Innehåll Innehåll...3 Promemorians huvudsakliga innehåll...5 1 Lagtext...6 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring...6

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar; utfärdad den 19 december 2013. SFS 2013:1157 Utkom från trycket den 27 december 2013 Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 11 oktober 2013 KLAGANDE AA Ombud: BB Sveriges universitetslärarförbund Box 1227 111 82 Stockholm MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilt anställningsstöd; SFS 2015:503 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 Denna

Läs mer

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning Promemoria 2011-01-20 Näringsdepartementet Kontroll av alkolås och tillsyn 1 Inledning I propositionen Alkolås efter rattfylleri, prop. 2010/11:26, har regeringen lämnat förslag som behandlar ett permanent

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524); SFS 2015:301 Utkom från trycket den 5 juni 2015 utfärdad den 28 maj 2015. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap. 2 och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till film; SFS 2016:989 Utkom från trycket den 22 november 2016 utfärdad den 10 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-03-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska

Läs mer

HFD 2013 ref 64. Lagrum: 23 förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

HFD 2013 ref 64. Lagrum: 23 förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd HFD 2013 ref 64 Fråga om särskilda skäl för eftergift vid s.k. strikt återbetalningsskyldighet då den felaktiga utbetalningen har orsakats av myndighet och mottagaren varit i god tro. Lagrum: 23 förordningen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Tillämpningsanvisningar för kommunalt i Sollentuna Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2008-08-26, 79/2008, Dnr 2007/167 BUN Reviderad av barn- och ungdomsnämnden 2012-11-20, 124/2012, Dnr 2012/0222 BUN-1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om stöd vid korttidsarbete; utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:948 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 29 juni 2016 KLAGANDE Martinsson Transport AB, 556953-2061 Ombud: Advokat Sten Holdo Advokaterna Abrahamsson & Holdo AB Norra Rådmansgatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer; SFS 2011:65 Utkom från trycket den 1 februari 2011 utfärdad den 20 januari 2011. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om återbetalning av stöd; SJVFS

Läs mer

Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd

Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd Svensk författningssamling 2015:503 t.o.m. SFS 2016:427 SFS nr: 2015:503 Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet Utfärdad: 2015-06-25 Ändrad:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; SFS 2002:543 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd till regionala investeringar; utfärdad den 26 mars 2015. SFS 2015:211 Utkom från trycket den 14 april 2015 Regeringen föreskriver följande. Syfte

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 2009:892 Utkom från trycket den 14 juli 2009 utfärdad den 2 juli 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 20 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Kirsi Piispanen Lärarförbundet Box 12229 102 26 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Vissa frågor om underhållsstöd

Vissa frågor om underhållsstöd Promemoria 2012-05-14 S2012/3569/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Vissa frågor om underhållsstöd Promemorians huvudsakliga innehåll När det gäller bidragsskyldigs betalningsskyldighet

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2016:837 Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Departement: Näringsdepartementet

Läs mer

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Promemoria 2016-12-20 S2016/07902/FST Socialdepartementet Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken 1. Sammanfattning I promemorian lämnas förslag till ändring i 51 kap. 11 andra

Läs mer

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU22 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring anpassning till nya EUregler Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2013/14:221 Konkurrensbegränsande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Bilaga 1 - Allmänna villkor Affärsutvecklingscheckar 2014 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för Affärsutvecklingscheckar

Läs mer

Presstödsnämndens föreskrifter behöver anpassas till den nya lydelsen av presstödsförordningen.

Presstödsnämndens föreskrifter behöver anpassas till den nya lydelsen av presstödsförordningen. 2016-01-13 Dnr: 16/00077 Bilaga till remiss om ändrade föreskrifter om presstöd Författningskommentarer till föreskrifter om presstöd Inledning Presstödsförordningen (1990:524) har ändras för anpassa regelverket

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:199

Regeringens proposition 2009/10:199 Regeringens proposition 2009/10:199 Nya villkor för stödet till dagspressen Prop. 2009/10:199 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända; SFS 2016:329 Utkom

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

Lag. om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter;

Lag. om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter; Svensk författningssamling Lag om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter; SFS 2014:1470 Utkom från trycket den 19 december 20142 utfärdad den 11 december 2014. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Värmlands Folkblad Drift AB, Box 67, Karlstad

Värmlands Folkblad Drift AB, Box 67, Karlstad BESLUT 2016-10-19 Dnr: 16/01804 SÖKANDE Värmlands Folkblad Drift AB, Box 67, 651 03 Karlstad SAKEN Utvecklingsstöd enligt förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta.

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta. HFD 2013 ref 68 Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga. Lagrum:

Läs mer

En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet

En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet HFD 2016 ref. 83 En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet sedan ett av Försäkringskassan meddelat beslut om återkrav vunnit laga kraft på grund av att omprövning inte

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

RP 365/2014 rd 2016.

RP 365/2014 rd 2016. RP 365/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 och 56 i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 10 f i inkomstskattelagen för gårdsbruk och 15

Läs mer

Kostnadsränta för kommuner

Kostnadsränta för kommuner PROMEMORIA Datum Bilaga till 2017-04-18 Dnr 131 524080-16/113 Åse Nevhage 010-574 56 46 ase.nevhage@skatteverket.se Kostnadsränta för kommuner Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Mejl via "Kontakta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); SFS 2016:121 Utkom från trycket den 1 mars 2016 utfärdad den 18 februari 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr 1316-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 5 2010-11-03 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ink 2010 =11- O5 onr2ccy/s IC) ( Ombud: Förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

EU:s statsstödsregler

EU:s statsstödsregler EU:s statsstödsregler Seminarium vid Linnéuniversitetet den 17 april 2012 bengt.wennerstein@enterprise.ministry.se detta tänkte jag beröra idag s organisation EU: regler om statsstöd Regelförenkling s

Läs mer

Ansökan från Prolog KB om att få förmedla distributionsstöd

Ansökan från Prolog KB om att få förmedla distributionsstöd 2016-04-13 Dnr 16/00072 Prolog KB Box 190 721 05 Västerås Ansökan från Prolog KB om att få förmedla distributionsstöd Beslut Presstödsnämnden beslutar att Prolog KB får förmedla distributionsstöd. Beslutet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Förordning om EU:s förordningar om jordbruksprodukter

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Promemoria om stämpelskatt i samband med företagsinteckning

Promemoria om stämpelskatt i samband med företagsinteckning FINANSDEPARTEMENTET Skatte- och tullavdelningen Promemoria om stämpelskatt i samband med företagsinteckning 1 Innehållsförteckning 1 Lagförslag...3 2 Bakgrunden till förslaget...5 2.1 Stämpelskatt...5

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-20 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya bestämmelser om gatukostnader Enligt

Läs mer

Promemoria. Införande av regler om expeditionsavgift i trängselskattelagen. Promemorians huvudsakliga innehåll. Finansdepartementet.

Promemoria. Införande av regler om expeditionsavgift i trängselskattelagen. Promemorians huvudsakliga innehåll. Finansdepartementet. Finansdepartementet Dnr Fi2009/4874 2009-06-25 Promemoria Införande av regler om expeditionsavgift i trängselskattelagen Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att den som inte betalar

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

HFD 2013 ref. 9 Arbetsskadeförsäkring övriga frågor

HFD 2013 ref. 9 Arbetsskadeförsäkring övriga frågor HFD 2013 ref. 9 Arbetsskadeförsäkring övriga frågor Krav på återbetalning av felaktigt utbetald livränta har, i brist på uttryckligt författningsstöd, inte kunnat grundas på att inkomsthöjningar inte anmälts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

Rubrik Föreskrifter om utvecklingsstöd för tryckta allmänna nyhetstidningar

Rubrik Föreskrifter om utvecklingsstöd för tryckta allmänna nyhetstidningar Myndighet Myndigheten för press, radio och tv Diarienummer 16/01253 Rubrik Föreskrifter om utvecklingsstöd för tryckta allmänna nyhetstidningar A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar

Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el Juni 2014 1 Sammanfattning För att förslaget om skattereduktion för mikroproduktion

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier; SFS 2016:100 Utkom från trycket den 23 februari 2016 utfärdad den 11 februari 2016.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2003:747 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen.

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. HFD 2016 ref. 29 Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. 67 kap. 11 inkomstskattelagen (1999:1229),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2009:1324 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

Yttrande över Promemoria om sänkt reklamskatt

Yttrande över Promemoria om sänkt reklamskatt Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om statligt tandvårdsstöd; SFS 2008:145 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Myndigheten för tillgängliga medier Diarienummer A2013/119 Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Konsekvensutredningen utgår från

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2005:463 Utkom från trycket den 17 juni 2005 utfärdad den 9 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:202

Regeringens proposition 2008/09:202 Regeringens proposition 2008/09:202 Pensionsmyndigheten och dess verksamhet Prop. 2008/09:202 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Cristina

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:10

Regeringens proposition 1998/99:10 Regeringens proposition 1998/99:10 Ändringar i rättshjälpslagen Prop. 1998/99:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 29 september 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Rudolf Laurin Wistrand Advokatbyrå Box 11920 404 39 Göteborg MOTPART Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på RP 156/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om underhållsstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om underhållsstöd

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM 1(5) meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud Advokaten Markus Lauri Legare Advokatbyrå AB Box 19080 104 32 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild sjukförsäkringsavgift; SFS 2004:1237 Utkom från trycket den 17 december 2004 utfärdad den 9 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Brottsskadelag; utfärdad den 15 maj 2014. SFS 2014:322 Utkom från trycket den 27 maj 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Till den

Läs mer

Information om återkrav och betalning

Information om återkrav och betalning 2015-07-01 Information om återkrav och betalning Inledning Vi måste utreda Arbetslöshetsförsäkringen sköts i Sverige av arbetslöshetskassorna, bland annat av Arbetslöshetskassan Vision, med stöd i lag.

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare; SFS 2013:70 Utkom från trycket den 5 mars 2013 utfärdad den 21 februari 2013. Regeringen föreskriver

Läs mer

Tillämpningen av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader

Tillämpningen av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader Cirkulärnr: 2007:8 Diarienr: 2007/0164 Handläggare: Olof Moberg Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2007-01-24 Mottagare: Ekonomi/Finans Fastighetschefer Stadsbyggnad/Planering/Bygglov Markförsörjning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer