R O B E R T M U N G E N A S T SAMMANFATTNING. Född: 3 oktober 1969 Bor: Åkersberga, Stockholm Mobil: E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R O B E R T M U N G E N A S T SAMMANFATTNING. Född: 3 oktober 1969 Bor: Åkersberga, Stockholm Mobil: 0727-35 50 81 E-post: robert@mungenast."

Transkript

1 CV R O B E R T M U N G E N A S T Född: 3 oktober 1969 Bor: Åkersberga, Stockholm Mobil: E-post: SAMMANFATTNING Jag arbetar idag som Informations- och IT-säkerhetschef (CISO) på koncernnivå för Lantmännen Ekonomisk Förening. Koncernen består av cirka 150 bolag i ett tjugotal länder, har omkring anställda och omsätter runt 40 miljarder SEK per år. Rollen som CISO omfattar ansvaret för informationssäkerheten inom hela koncernen såväl som säkerheten i och runt samtliga IT-system som koncernens centrala IT-avdelning ansvarar för. Jag har inom ramen för mitt uppdrag byggt upp Lantmännens koncerngemensamma organisation för informations- och IT-säkerhet och definierat såväl arbetssätt som ansvarområden. I min roll sitter jag också med i den centrala IT-avdelningens ledningsgrupp och är därigenom starkt involverad i den övergripande utvecklingen av IT inom Lantmännen, såväl tekniskt som organisatoriskt. Jag har tidigt i min karriär flerårig erfarenhet av design, implementation och förvaltning inom den tekniska sidan av IT-säkerhet, med en bakgrund som nätverksdesigner och tekniker med säkerhetsfokus. Jag har därefter vidgat mitt kompetensområde till att omfatta ett brett spann inom Risk Management, Informationssäkerhet, IT-säkerhet, IT-revision och generell IT-styrning och -strategi. Jag har arbetat med alla aspekter av riskområdet inom IT, såsom ledningssystem, kontrollmiljöer, tekniska skydd, utbildning, revisioner och processer för styrning av IT-miljöer. Jag har under karriären haft såväl granskande som skapande och implementerande roller. I och med den förändrade karaktären av risk- och säkerhetsområdet under de senaste åren har jag också utvecklat min kompetens inom områden som tidigare inte varit i fokus för säkerhetsrelaterat arbete. Till exempel upptar idag avtalsprocesser och PUL-relaterade frågor en del av min arbetstid, och kontroller handlar mer och mer om leverantörskontakter samt utvärdering av rutiner och tekniska miljöer hos externa parter. Jag försöker också tydliggöra kopplingen mellan riskhantering och säkerhetsarbete, och har etablerat samarbete med Lantmännens ERM-funktion. Min kompetens i kombination med en god förmåga att samarbeta och leda har gett mig chansen att arbeta som ledare i olika befattningar; allt från att ansvara för komplexa projekt inom IT-området eller vara chef för en grupp konsulter till att leda och utveckla en växande organisation inom Informations- och IT-säkerhet på Lantmännen. Min erfarenhet och förmåga i chefsrollen har vuxit kraftigt under de senaste åren, vilket inte minst har speglats i de roller jag blivit erbjuden och att de grupper jag fått chansen att leda har fungerat mycket bra.

2 ARBETSLIVSERFARENHET Lantmännen Stockholm, Sverige Head of Information and IT Security (CISO och IT-säkerhetschef) Chef för Informations- och IT-säkerhetsgruppen inom Lantmännenkoncernen, en utvidgning av den tidigare IT-säkerhetsfunktionen. Beslutet att utvidga ansvarsområdet till att omfatta även informationssäkerhet fattades av Lantmännens koncernchef i november Uppdraget omfattar förutom framtagande av policy och regelverk, utbildning av användare och bolagsledningar, uppföljning av compliance etc. även att bygga upp och utveckla en organisation och arbetssätt för koncernens informationssäkerhetsarbete och informationsrelaterade riskhantering. Den utökade rollen innebär fortsatt budget- och personalansvar för koncernens gruppering för informations- och IT-säkerhet, men också ett tydligare uttalat uppdrag och mandat att utöka och styra grupperingens arbetsområden, samt föreslå ytterligare förändringar till koncernledningen. Den ger också möjlighet till och stöd för ett betydligt tätare och mer direkt samarbete med koncernens olika bolag och gemensamma funktioner, avseende bland annat stöd i avtalsprocesser, ägandeskap och utveckling av riskhanteringsprocessen, stöd i verksamheternas kontinuitetsplanering etc. Kommunikation med ledande personer på affärssidan är därför en mycket stor del av mitt arbete. Linjerapportering och funktionsrapportering inom IT-säkerhet sker fortsatt till CIO som medlem i IT:s ledningsgrupp. Rapportering inom informationssäkerhet sker dock direkt till koncernledningen Lantmännen Stockholm, Sverige Manager IS/IT Security (IT-säkerhetschef) Chef för IT-säkerhetsfunktionen på koncernnivå, medlem i ledningsgruppen för IS/IT och högste ansvarig för säkerheten inom informationssystem och IT-miljöer. Rapporterade till CIO. Arbetsuppgifterna omfattade bland annat kravställning internt och mot leverantörer, framtagande, implementering och underhåll av styrande dokument för IT-säkerhet, uppföljning av kravefterlevnad, hjälp och stöd till projekt och löpande verksamhet i genomförande av risk- och konsekvensanalyser, utbildning till användare och kunskapsspridning till ledande befattningshavare inom organisationen, deltagande i arbete med tekniska designlösningar inom infrastruktur och 2

3 informationssystem, medverkan i strategiskt arbete inom ledningsgruppen för koncernens IS/IT-organisation samt ansvar för Lantmännens IT-säkerhetsbudget. Arbetet omfattade i praktiken även informationssäkerhet, då det inom koncernen inte fanns någon med det utpekade ansvaret för vare sig informationssäkerhet eller den övergripande koncernsäkerheten. I rollen som IT-säkerhetschef låg därför även en strategisk komponent som omfattade en långsiktig plan för det övergripande säkerhetsarbetet inom koncernen, och kommunikation av dessa tankar till koncernledningen. Arbetet innebar också ett mycket nära samarbete med de övriga funktionerna inom koncernens IS/IT-avdelning, inklusive starkt engagemang i såväl utveckling som förvaltning av Lantmännens Service Management, projektstyrning, infrastrukturleverans samt applikationsleverans Transcendent Group Stockholm, Sverige Gruppchef inom IT Risk Services samt senior konsult inom IToch informationssäkerhet och IT Governance Gruppchef med personalansvar för fem konsulter. Budget- och försäljningsansvar för gruppen, samt ansvar för Transcendent Groups erbjudande Informationssäkerhet. Fortsatt utförande av konsultuppdrag inom såväl projektledning som granskning, rådgivning, kravställning och implementation. De huvudsakliga fokusområdena var IT- och informationssäkerhet samt teknisk projektledning Transcendent Group Stockholm, Sverige Senior konsult inom IT- och informationssäkerhet samt IT Governance Utförde uppdrag inom såväl projektledning som granskning och rådgivning. De huvudsakliga fokusområdena var IT- och informationssäkerhet samt teknisk projektledning. Utförda uppdrag inkluderar bland annat: Projektledare för ett systemutvecklingsprojekt på ett stort statligt ägt bolag i resebranschen. Uppdraget omfattade till en början fullt budget- och leveransansvar för ett projekt med i genomsnitt tio (tidvis upp till femton) interna deltagare plus ett antal externa leverantörer. Under projektets gång utökades mitt ansvarsområde till att omfatta ytterligare tre projekt, sammankopplade inom ett program. Sammanlagd budget för projektens genomförande låg på runt 160 miljoner SEK, och uppdraget sträckte sig över ett år Programgranskning samt riskanalys av tre mycket stora SAP- 3

4 relaterade program på ett stort företag i telekombranschen. Uppdraget initierades av Audit Committee, och gick ut på att identifiera och belysa risker vid en omfattande förändring av företagets SAP-landskap och affärsprocesser, med aktiviteter spridda över flera program Framtagande av detaljerad kravspecifikation på redundant reservdriftsanläggning för större myndighet klassad som samhällsviktig verksamhet. Uppdraget omfattade även att hjälpa myndigheten identifiera och prioritera vilka krav verksamheten faktiskt ställde på IT-stödets tillgänglighet i en katastrofal situation. Granskning av uppfyllande av krav ställda i Certificate Policy Statement samt rådgivning gällande utformning av krav och skydd hos organisation med mycket höga krav på säkerhet Granskning av teknisk säkerhet samt projektstyrning avseende implementation av säker kommunikationslösning på ett försäkringsbolag Intern kvalitetssäkring av flera granskningsrapporter, bland annat gällande strategiska risker och kontroller för införande av Internetbaserade kundtjänster på ett försäkringsbolag samt nätverkssäkerhet på ett stort statligt verk Ansvar för kunderbjudandet IT Due Diligence inom Transcendent Group Ett flertal granskningar av teknisk säkerhet, kontrollmiljöer och informationssäkerhet på företag och myndigheter Ernst & Young (Stockholm) Manager, Technology and Security Risk Services Som Manager arbetade jag med såväl uppdrags- och projektledning som med direkt granskning och design av generella IT-kontroller. Arbetade huvudsakligen inom informationssäkerhet, men genomförde även uppdrag inom outsourcing, implementation av tekniska plattformar och processer, katastrofplanering och förändringshantering. Utförda uppdrag inkluderar: Teknisk projektledare för två på varandra följande outsourcingprojekt vid en ledande nordisk bank. Var här ansvarig huvudsakligen för implementation av de tekniska plattformarna för fjärråtkomst, samt för anpassning och implementation av ett antal nödvändiga processer och rutiner. Projekten involverade koordinering av personal från tre olika organisationer, totalt cirka 60 personer. Budget för dessa projekt var cirka 25 respektive 15 MSEK Ansvarig för ett flertal större uppdrag för implementering av ITkontroller för Bolagsstyrningskoden för börsnoterade företag. Uppdragen inkluderade kartläggning av behov och gap i kontrollmiljön, såväl som design och anpassning av generella IT- 4

5 kontroller Avancerade granskningar av nätverkssäkerhet, inkluderande såväl tekniska som process- och rutinrelaterade frågor, åt företag inom finanssektorn Ett flertal Due Diligence-uppdrag, vilka inkluderat granskningar av IT-miljöer, organisation, processer, IT-relaterade avtal etc. inför företagsförsäljningar Ansvar för kunderbjudandet IT Due Diligence inom Ernst & Young Sverige, inklusive definition och vidareutveckling av tjänsten Utveckling av tjänst för granskning av säkerhet i Active Directory, inklusive framtagande av granskningsprogram samt marknadsföring och införsäljning av tjänsten Utvärdering av genomförande av projekt, för att assistera kunder i att identifiera problem och potentiella förbättringsområden i administrationen och genomförandet av projekt Genomförande av ett antal internrevisionsuppdrag, inklusive granskningar av generell IT-säkerhet hos ett flertal kunder Säkerhetsgranskning av PKI-strukturer och Active Directory i en multinationell koncern inom energisektorn Utveckling av kravspecifikation för administration och dokumentation av brandväggar för en multinationell organisation inom verkstadssektorn. Utvecklade även dokumentationsmallar för att ge förutsättningar att leva upp till kraven Genomförande av ISA 402-revision av interna IT-kontroller i ett ledande företag inom finanssektorn Genomförande av SAS 70-revision av interna IT-kontroller i ett företag inom finanssektorn Kvalitets- och leveransansvarig för Program Advisory/Assuranceuppdrag för ett internationellt, genomgripande omställningsprogram avseende koncern-it hos en multinationell koncern Skatteverket IT (Solna) IT-säkerhetsarkitekt Deltagande och rådgivande i ett flertal utvecklingsprojekt, med fokus på säkerhetsaspekter Bevakning och analys av den övergripande IT-säkerheten Risk- och konsekvensanalyser Åtgärdsplanering och genomförande Framtagande av regler och policys för IT-säkerhetsarbetet Införande av LIS enligt ISO Omvärldsbevakning, kompetenssäkring Utveckling av organisation för incidenthantering Kontinuitets- och katastrofplanering Planering och genomförande av krisledningsövningar Intern information och utbildning om IT- och informationssäkerhet 5

6 Skatteverket IT (Solna) IT-säkerhet och -kommunikation Design, konstruktion och dokumentation av säkra nätverk Utveckling, implementering och drift av tekniska säkerhetslösningar, framför allt mot Internet Anpassning och införande av LIS enligt ISO Omvärldsbevakning, kompetenssäkring Utveckling av organisation för incidenthantering Kontinuitetsplanering Risk- och konsekvensanalyser Samordning av penetrationstester och säkerhetsrevisioner Deltagande i EU-projekt (Twinning) för integration av nya medlemsstater Examensarbete (maj september 2000), Metod för dokumentation av kommunikationsnätverk Bokförlaget Natur&Kultur (Järfälla) Logistik- och distributionsansvarig Samordning av ut- och inleveranser Sammanställande av beställningar Kran- och truckmaskinist Nomo Kullager (Täby) Logistik- och distributionsansvarig Samordning av ut- och inleveranser Sammanställande av beställningar Truckmaskinist Hotel Alpenland (Obergurgl, Tirol) Servitör Servering i hotellets restaurang Iordningställande inför och efter sittningar Nomo Kullager (Täby) Logistik- och distributionsansvarig Samordning av ut- och inleveranser Sammanställande av beställningar Truckmaskinist Hotel Grand Wailea (Maui, Hawaii) Valet parking attendant Parkering av gästers bilar 6

7 Allmän service till hotellets gäster Australien och USA Diverse jobb på resande fot Service- och installationstekniker (Denver, Colorado, USA) Cartsman på vindruvsodling (Mildura County, Victoria, Australien) Skidliftoperatör (Park City, Utah, USA) Pizzabagare (Kihei, Maui, Hawaii, USA) Vaktmästare (Kihei, Maui, Hawaii, USA) Målare/displaybyggare (Sydney, Australien) SCA Wellpapp (Järfälla) Maskinoperatör Drift av tillverkningsmaskiner Militärtjänst (I 22, Kiruna) Jägarsoldat 7

8 UTBILDNING Stockholms Universitet Examen: Fil. Mag. på Data- och Systemvetenskapliga linjen, inriktning säkerhetsinformatik. Därutöver 20 p Företagsekonomi, 20 p engelska samt 5 p Idéhistoria Upplands Bro-gymnasiet Naturvetenskaplig linje Lädersättra- och Källtorpskolorna, Järfälla Grundskola CERTIFIERINGAR KURSER (URVAL) CISSP (Certified Information System Security Professional) CISM (Certified Information Security Manager) CISA (Certified Information System Auditor) CCSP (Cisco Certified Security Professional) CCNA (Cisco Certified Network Associate) Cisco Qualified Specialist, Virtual Private Networks INFOSEC Professional CobIT Foundation Certification Strategisk informationssäkerhet Lantmännens Ledarskapsutbildning CobIT Foundation extreme Hacking, avancerad säkerhetsutbildning Utvecklingsprogram för projektledare Ernst & Young Core Skills, kurser i revisionsmetodik Seminarium i krishantering Diverse nätverkskurser, fokus på säkerhetsutrustning Ultimate Hacking, avancerad säkerhetsutbildning KOMPETENSOMRÅDEN (NYCKELORD) Informationssäkerhet, Risk Management, IT Governance. IT-säkerhet, Risk- och konsekvensanalyser, projekt- och gruppledning, säkerhetsgranskning, IT-revision, LIS, ISO 27000, incidenthantering, IAM. 8

9 REFERENSPERSONER Tillhandahålles vid önskemål. SPRÅK Engelska: flytande i tal och skrift Tyska: mycket goda kunskaper i tal och skrift Franska: vissa kunskaper (5 års studier på högstadie och gymnasium) PERSONLIGA EGENSKAPER Jag är utåtriktad och social, tycker om att lära känna och jobba tillsammans med nya människor. Jag samarbetar väl med andra, och är en god samordnare och ledare. Under min tid som projektledare och chef har jag fått många bevis på att jag är bra på att få en grupp människor att jobba tillsammans mot ett mål. Jag har alltid varit mycket motiverad att lära mig nya saker; lärande och utveckling är mina starkaste drivkrafter, och jag trivs bäst när jag kontinuerligt ställs inför nya utmaningar. Snabb att ta till mig ny information och lära mig nya saker. Jag tycker om att uttrycka mig i skrift; skriver oftast med en koncis stil och har en förmåga att beskriva komplexa sammanhang på ett förståeligt och överskådligt sätt. Jag är också mycket noggrann i allt jag företar mig. Jag engagerar mig alltid helhjärtat i de projekt eller aktiviteter jag är inblandad i, är alltid mycket mån om att saker ska fungera, och fungera i tid. Arbetar, och trivs, bäst under press. FRITIDSINTRESSEN Till vardags umgås jag med min familj och mina vänner. Jag läser mycket, såväl skönlitteratur som facklitteratur, och intresseområdena spänner över en lång, snirklande rad ämnen (med en viss övervikt mot historia). Fysisk aktivitet och träning har alltid varit viktigt för mig; att hålla kroppen i hyfsad trim är en livslång passion. Jag försöker också få några minuter över då och då för att klinka på min gitarr. I det lite större perspektivet reser jag så ofta tillfälle ges, och då gärna till platser jag inte tidigare besökt. Jag tar alla chanser som erbjuds att åka snowboard och skidor, eller att överhuvudtaget få vistas i berg! 9

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten ISBN 91 7086 093 9 RiR 2006:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn?

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn? Internrevision Nummer 2 2006 Vilka risker tar internrevisorn? intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 2, april 2006 Material för publicering skickas direkt till

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (6)

Stockholms läns landsting 1 (6) Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Direktören strategisk IT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-09 LS 2015-0344 Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Yttrande

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Riksbanken. Tydliggjord compliance. Stockholm 16 juni 2011

Riksbanken. Tydliggjord compliance. Stockholm 16 juni 2011 Riksbanken Tydliggjord compliance Stockholm 16 juni 2011 Sammanfattning Ernst & Young har utformat ett förslag på vilka compliance-relaterade aktiviteter som bör utföras på Riksbanken, vilka riskområden

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 IT-strategi 2014-2019 IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 Innehåll ÅKLAGARMYNDIGHETENS IT-STRATEGI 2014-2019... 3 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INTRODUKTION... 4 2.1 SYFTE... 4 2.2 MÅLGRUPP... 5 2.3

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Övergripande IT- och informationssäkerhet

Övergripande IT- och informationssäkerhet Övergripande IT- och informationssäkerhet Landstinget Dalarna 4 februari 2011 PwC Technology Risk Services Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Christian Svensson Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer