Input till IT-risker i internrevisorns riskanalys. Daniel Gräntz 20 maj, GRC 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Input till IT-risker i internrevisorns riskanalys. Daniel Gräntz 20 maj, GRC 2015"

Transkript

1 Input till IT-risker i internrevisorns riskanalys Daniel Gräntz 20 maj, GRC 2015

2 Agenda Tillvägagångssätt för att identifiera IT-relaterade risker. Exempel på olika typer av ITrelaterade granskningar.

3 Om mig partner på Transcendent Group tjänsteområdesansvarig ITrevision 14 års arbetslivserfarenhet som IT-revisor och rådgivare

4 Risker Transcendent Group Sverige AB 2015

5 Informationsteknologi (IT) Transcendent Group Sverige AB 2015

6 Transcendent Group Sverige AB 2014 Synsätt IT som affärsmöjliggörare IT risker är affärsrisker

7 Vad driver risk? Accelerande teknisk utveckling ökar kraven på tillgänglighet. Informationsteknologi används vid utveckling av produkter och tjänster samt skapar förutsättningar för effektivisering och kostnadsbesparingar. Företag integrerar i allt större utsträckning befintlig ITinfrastruktur och informationsutbyte med kunder, leverantörer och samarbetspartners. Ökad grad av regelefterlevnad och avtalade kundkrav. Informationsteknologi (IT) är en möjliggörare (business enabler) för att utveckla företag och organisationer.

8 Teknikutveckling Molnbaserade tjänster och virtualisering Cyber Crime och Cyber Security (Internet) Penetrationstester och sårbarhetsanalyser (scenarion) BYOD Bring Your Own Device (smarta mobiltelefoner) Big Data (stora datamängder vid insamling, hantering och lagring)

9 Risk universe Styrning och ledning Organisation Processer Teknologi

10 Input till att identifiera IT-risker Affärsmål och strategier IT-strategi IT-ledningsgrupp Incidenter Projekt Utförda riskanalyser Organisation Revisionsutskott Tidigare års observationer (IR/ER) Lagar och förordningar Kundavtal Teknikutveckling Utvecklingsbudget och förvaltningsplaner

11 Skapa förståelse för IT Styrning och ledning av IT. Förstå organisation (inklusive roller och ansvar). Förstå drift/utveckling/ förvaltning. Teknik Verksamhetens beroende av IT Outsourcing Externa leverantörer

12 Komplex IT-miljö Transaktionsintensitet (realtid vs. batchjobb) Antal applikationer IT-infrastruktur Standardsystem vs. egenutvecklade Antal användare Pågående och planerade projekt Incidenter Vilka processer stöder de Beroenden (input output) Drift och förvaltning Kompetens

13 IT-riskområden BYOD Säkerhet i molnet Drift och förvaltning Outsourcing Fysisk säkerhet Datakvalitet Projekthantering Mobil säkerhet Informationssäkerhet Säkerhet i applikationer Leverantörsstyrning IT-styrning IT Riskområden Cyber Security Utveckling av IT-system Incidenthantering Social media Policies och riktlinjer Infrastruktur Regel efterlevnad Kontinuitetsplanering IT-säkerhet Licens hantering

14 Informationssäkerhet 7. budget 5. strategi och inriktning 6. policy och riktlinjer 9. Styrning och administration av behörigheter 10. organisation (roller och ansvar) 4. styrning och uppföljning Informationssäkerhet 12. riskanalyser 13. informationsklassificering 11. utbildning 3. incidenter 2. krav enligt lagar och förordningar 8. kontrakterade tredje parter

15 Riskområde: informationssäkerhet Varför är detta område väsentligt? Information är en kritiska tillgångar i bolaget och regulatoriska krav och specifika kundavtal ställer krav på att vi har ett effektivt och ändamålsenligt säkerhetsskydd avseende konfidentialitet, tillgänglighet och integritet. Brister i hantering av informationssäkerhet och efterlevnad av regulatoriska- och kundspecifika avtal kan få en påverkan ur ett legalt-, finansiellt-, och marknadsmässigt perspektiv. Identifierade risker att beakta Obehörig åtkomst till kritiska informationstillgångar som påverkar informationens integritet och konfidentialitet. Väsentlig information är ej tillgänglig i händelse av ett avbrott i IT-miljön. Regulatoriska och kundspecifika krav efterlevs ej vilket kan leda till sanktioner. Förslag till granskningsåtgärder Granskning av behörighetsrutiner och styrning av åtkomst Granskning av en korrekt ansvarsfördelning (segregation of duties) Granskning av modell för informationsklassificering och tillämpbart säkerhetsskydd. Granskning av rutiner och kontroller för loggning av information.

16 Transcendent Group Sverige AB 2014 Trender IT-risker för banksektorn Digitalisering (webb och mobila kanaler) Mobila betalningar Riskområden Regelefterlevnad (Basel 3, GDPR) IT-infrastruktur Cybersäkerhet Big Data

17 Prioriterade granskningar i 2015 års revisionsplan Verksamhetsområde Identifierade risker Risk Mapp Nr. Potentiell konsekvens / effekt av risk Granskningsåtgärd xx aa 1 ss ss aa bb xx ss Zz Xx xx cc ss ss yy ww dd cc ss 2,3,4 ee ss ss ss dd rr ww zz zz 5 zz zz( zz xx zz

18 Konsoliderad risk karta topp fem operationella risk områden Sannolikhet Förväntad (4) 1b yy zz tt 1a xx xx Trolig 3. Lagar och förordningar xx 2. Informationssäkerhet cc (3) 4. dd ff 5. gg kk Potentiell (2) Osannolikt (1) Begränsad (2) Hög (3) Väsentlig (4) Kritiskt (4) Påverkan

19 Input till IT-risker Identifierade risker och scenarion Flertalet kritiska projekt levereras inte enligt våra förväntningar (tid, kvalitet, kostnader) Förslag på granskningsåtgärder Granskning av specifika project. Pre- och post-implementations review av system. Granskning av faktiska nyttoeffekter med investeringar i IT. Risk för att IT ej möter upprättade affärsmål och strategier på kort och lång sikt Granskning av IT-strategi och styrningsmodell. Granskning av rutiner för incidenthantering. Brister i styrning och uppföljnig av leverans från kontrakterade tredjeparter (outsourcing)? Granskning av utkontrakterade tjänster hos tredje part. Avtalsgranskning Risk för brister inom informationssäkerhet Granskning av styrning och ledning av informationssäkerhet. Granskning efterlevnad av styrande dokument (exempelvis ISO 27001). Granskning av identifierade och klassificerade informationstillgångar med tillämpbart skydd (C, I, A). Applikationsgranskningar. Risk för obehörig åtkomst till kritisk information Granskning av rutiner och kontroller för behörighetsadministration och styrning av åtkomst Segregation of Duties Granskning av rutiner för hantering av logginformation

20 Input till IT-risker Identifierade risker Förslag på granskningsåtgärder Risk för väsentliga avbrott i vår verksamhet Granskning av kontinuitetshantering Granskning av katastrofplaner för IT (disaster recovery). Granskning av utkontrakterade tjänster till tredje part Ökade IT-kostnader Granskning av IT-kostnader. Granskning av licenshantering Risk för externa intrång och åtkomst till kritisk kunddata Granskning av processer för säkerhetsanalyser och sårbarhetsanalyser. Genomförandet av penetretionstester. Risk för bristande kvalitet i utvecklingsprocess Granskning av rutiner och kontroller för systemutveckling och förändringshantering.

21 Input till IT-risker Område Risker IT-strategi IT-strategi är ej formaliserad och implementerad i koncernen. Investeringar i IT ses som en kostnad då det ej är tydligt hur IT levererar ett värde för verksamheten. Avsaknad av planer och fastställda mätetal för att verifiera grad av implementering. Det saknas en tydlig koppling mot definierade affärsmål och strategier. IT-strategin revideras ej kontinuerligt och beslutas ej av ledningsgrupp. IT är ej representerat i ledningsgruppen. Styrning och ledning Avsaknad av ett ramverk för IT styrning (IT governance framework). Styrande forum är ej effektiva i sin utformning och genomförande. Avsaknad av formaliserad policy och riktlinjer som skall stödja definierade mål i IT-strategin. Avsaknad av metod för genomförandet av IT-riskanalyser (exempelvis strategiska risker, projektrisker, operationella risker och säkerhetsrisker). Det finns ingen process för regelbunden kvalitetsuppföljning av ITleveranser. Ofullständig helhetssyn kring vilka lagar-, regulatoriska-, och kundspecifika krav som skall efterlevas.

22 Input till IT-risker Område Risker Informationssäkerhet Det finns inte en upprättad och implementerad strategi för informationssäkerhet. Otydlighet kring styrning och ledning av informationssäkerhet. Ökad grad av rapporterade incidenter kopplat till informationssäkerhet. Avsaknad av rutiner för genomförande av riskanalyser (inklusive hotoch sårbarhetsanalyser). Bristfällig kontroll över administratörsrättigheter. Ofullständiga rutiner för loggning och övervakning av kritiska aktiviteter i IT-system. Brister i efterlevnad av regulatoriska krav.

23

Övergripande IT- och informationssäkerhet

Övergripande IT- och informationssäkerhet Övergripande IT- och informationssäkerhet Landstinget Dalarna 4 februari 2011 PwC Technology Risk Services Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Christian Svensson Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 IT-strategi 2014-2019 IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 Innehåll ÅKLAGARMYNDIGHETENS IT-STRATEGI 2014-2019... 3 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INTRODUKTION... 4 2.1 SYFTE... 4 2.2 MÅLGRUPP... 5 2.3

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Revisionsrapport nr 5/ Upplands Väsby kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2. Iakttagelser... 5 2.1 IT-organisation... 5 2.2 IT-system... 5

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet trender och utmaningar Rätt Säkerhet 2013 Tobias Hermansson och Sara Löfving Vår globala informationssäkerhetsundersökning För 15:e året i följd har Ernst & Youngs genomfört sin globala

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Resultat av workshop IT-revision Universitetet i Bergen 14 Februari 2002. www.transcendentgroup.com

Resultat av workshop IT-revision Universitetet i Bergen 14 Februari 2002. www.transcendentgroup.com Resultat av workshop IT-revision Universitetet i Bergen 14 Februari 2002 www.transcendentgroup.com Innehållsförteckning Inledning Identifierade högriskområden Resultat Bilagor: Diagram: Prioriterade risker

Läs mer

Bilaga 39b Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 40c Bilaga 40c

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Gapanalys - Checklistan

Gapanalys - Checklistan Gapanalys - Checklistan www.informationssäkerhet.se 2 Författare Helena Andersson, MSB Jan-Olof Andersson, RPS Fredrik Björck, MSB konsult (Visente) Martin Eriksson, MSB Rebecca Eriksson, RPS Robert Lundberg,

Läs mer

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009 Intern styrning och kontroll Verksamhetsåret 2009 ISK-projektet: En oberoende övergripande utvärdering av intern styrning och kontroll (ISK) på Riksbanken, utfördes av Ernst & Young i maj 2009. Utgångspunkt

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Lansering av E-delegations Vägledning för effektiv ITförsörjning/sourcing

Lansering av E-delegations Vägledning för effektiv ITförsörjning/sourcing Lansering av E-delegations Vägledning för effektiv ITförsörjning/sourcing 2013-12-04 Roger Sundberg 2013-12-06 1 Hur väljer man rätt? Transportstyrelsens sätt. Roger Sundberg Huvudansvar för IT-försörjning

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet. Lägesbedömning 2009

Samhällets informationssäkerhet. Lägesbedömning 2009 Samhällets informationssäkerhet Lägesbedömning 2009 2 MSB:s kontaktperson: Helena Andersson, 010-240 41 33 Publikationsnummer MSB 0023-09 ISBN 978-91-7383-009-6 3 Förord Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Den här rapporten innehåller en introduktion till Online Services Security and Compliance-teamet, som ingår i avdelningen Global Foundation Services som sköter

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Redogörelse för projektet servicecenterutredningen i Sundsvall kommun. PwC 2014-02-07

Redogörelse för projektet servicecenterutredningen i Sundsvall kommun. PwC 2014-02-07 Redogörelse för projektet servicecenterutredningen i Sundsvall kommun PwC 2014-02-07 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och upplägg... 4 Förslag på övergripande modell för ett servicecenter...

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-07 1 (2) HSN 1409-1181 Handläggare: Ingela Gundmark Göthe Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-12-09, p 8 Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och

Läs mer

Cloudstrategins roll och betydelse

Cloudstrategins roll och betydelse 1(7) Cloudstrategins roll och betydelse Bertil Danared och Jan Hallgren Många organisationer har idag börjat att anamma vad cloudtjänster (eller molntjänster på svenska) kan erbjuda, även om de har kommit

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer