Miljöanpassat byggande i Storbritannien, USA, Frankrike, Tyskland och Japan. Del 1 - Storbritannien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöanpassat byggande i Storbritannien, USA, Frankrike, Tyskland och Japan. Del 1 - Storbritannien"

Transkript

1 Miljöanpassat byggande i Storbritannien, USA, Frankrike, Tyskland och Japan Del 1 - Storbritannien Deldokumentation från ett seminarium arrangerat av Stockholms Stad i samarbete med Sveriges Tekniska Attachéer den 8/9 1998

2

3 FÖRORD LIP-kansliet i Stockholms Stad ska verka för miljöanpassning av stadsdelarna Hammarby sjöstad, Särholmen och Östbergahöjden. Ett instrument i detta arbete är föra ut information, kunskap, idéer och forskningsresultat samt kunskaper från reellt genomförda projekt. Som ett första steg i detta arbete ordnade kansliet den 8:e september 1998 ett seminarium där Sveriges tekniska Attachéer presenterade tekniska omvärldsanalyser från fem olika länder Japan, Tyskland, USA, Storbrittannien och Frankrike. Detta är en av de rapporter som presenterades och diskuterades under seminariet och tillhörande workshops. PROGRAM Inledning. Agneta Persson, LIP-kansliet Lars Hallén, VD Sveriges Tekniska Attachéer Presentation av bevakningsrapporten (Kaffe ). Per Andersson, Storbritannien Christina Ljungqvist, USA Viveca Eriksson, Frankrike Ulf Svensén, Tyskland Asaoko Yukiko, Japan Paneldiskussion. Leds av Lars Hallén med medverkan av samtliga föredragshållare Lunch Workshops Presentation av case-studies, kaffe samt grupparbeten Workshop 1: Energilösningar (Storbritannien, Tyskland, Japan) Workshop 2: Byggmaterial i byggprocessen (USA, Frankrike) Möjlighet att fortsätta diskussioner mellan deltagarna, Sveriges Tekniska Attachéer och Lokala investeringsprogrammets kansli. Per Andersson, Sveriges Tekniska Attachéer London I

4 Innehåll 0 Sammanfattning Inledning Nationella miljömål Prioriterade frågor Byggrelaterad FoU tendenser och trender Ledande aktörer Brittiska modeller och processer som miljöanpassar byggandet Miljöverktyg, miljömodeller och miljöstyrdokument Myndigheters åtgärder för att förbättra energieffektiviteten i brittiska hem Mätning och debitering Avvaktande inställning till fjärravlästa elmätare Förnyelsebara energikällor solceller Smarta hus The Environmental Building - framtidens kontor Flexibelt kontorshotell med det allra senaste inom IT Nortel/Norweb Communications teknik Miljömärkning av hus Energianalys Materialflöden i samhället och byggprocessen Samhället Byggprocessen Återanvändning av byggnader Vatten och avlopp Erfarenheter Nytt bostadsområde - The Millennium Village, London Mål Energi Kraft- och värmeproduktion IT-strategi Tapp-, avlopps- och dagvatten Avfallshantering Konstruktion Drift Rivning Transporter Samverkan med de boende Stadsförnyelse Holly Street Comprehensive, London Bakgrund Processen från program till genomförande Organisation Finansiering Erfarenheter och resultat Miljömässiga mål och framgångsfaktorer Diskussion och slutsatser Källor II Per Andersson, Sveriges Tekniska Attachéer London

5 1 Sammanfattning Byggbranschen genomgår just nu dramatiska strukturförändringar, inte minst vad det gäller att integrera miljöfrågor i byggprocessen. Ett miljötänkande genomsyrar numera byggprocessen från program till genomförande och beställare börjar att ställa krav på livscykelanalyser vid om- och nybyggnad. Krav på miljöplaner börjar bli ett absolut måste för att få vara med och konkurrera om byggprojekt. För att vara en fortsatt framgångsrik aktör inom byggbranschen och lyckas Va så stora, intressanta och prestigefyllda projekt som Hammarby Sjöstad, Skärholmen och Östbergahöjden krävs det ett nytänkande och nya arbetssätt. Detta påstående styrks av Sveriges Tekniska Attachéers omvärldsanalys i Japan, Tyskland, USA, Storbritannien och Frankrike, där liknande projekt har studerats. Målet är att Sveriges Tekniska Attachéer, tillsammans med Stockholm Stad, skall komplettera byggherrarnas, entreprenörernas, konsulternas m fl nuvarande kunskaper med ny information, kunskap, idéer och forskningsresultat avseende miljöanpassat byggande och boende. Detta kommer i sin tur förhoppningsvis resultera i att uppsatta miljömål lättare nås i ovanstående projekt, samt att Ni som aktörer ökar Er konkurrenskraft gentemot omvärlden. Sveriges Tekniska Attachéer skall göra detta genom att presentera och analysera teknik och arbetssätt, samt skapa såväl nationella som internationella kontaktnät åt berörda aktörer i byggprojekten genom vårt fortsatta arbete i Kunskapsslussen. I vår omvärld har vi kunnat konstaterat att det pågår ett flertal projekt som påminner om Hammarby Sjöstad, Skärholmen och Östbergahöjden. Här finns mycket värdefullt att hämta vad gället tekniker för energibesparande åtgärder, IT-användande i byggprocessen och i hemmen samt miljöanpassat byggande och boende. Detta gäller såväl spjutspetsteknik som nya arbetssätt och upphandlingsmetoder. Vi har också studerat stadsförnyelse av nedgångna miljöer ur perspektivet hållbar utveckling och konstaterat att detta på många sätt är ett vidare begrepp i andra länder. Här finns det många intressanta exempel att hämta idéer ifrån. Sveriges Tekniska Attachéer hoppas och tror att Ni, både som person och som representant för Ert företag och/eller organisation, tycker att både temadagen och rapporten är givande, intresseväckande, lärorik och bidrar till såväl nya idéer som inspiration i Ert fortsatta arbete. London i september 1998 För Sveriges Tekniska Attachéer Per Andersson Projektledare Tel Per Andersson, Sveriges Tekniska Attachéer London 1

6 2 Inledning Den nya Labourregeringen lägger stor kraft på att skapa en ny positiv anda i det brittiska samhället, i vilket hållbar utveckling och IT är ledstjämor och nyckelord. Millenniumskiftet används som språngbräda i ansträngningarna, som under parollen Time To Make A Difference", omfattar en lång rad spektakulära projekt. Den mest betydelsefulla uppgiften är att skapa ett långsiktigt hållbart klimat i nationens städer. Nyckelbegreppen är integration, effektiva transportsystem, utveckling via partnerskap och upprustning av nedgångna miljöer. Regeringens roll är inte att detaljstyra utvecklingen utan snarare att uppmuntra och skapa förutsättningar för lokala initiativ. Lokala planeringsenheter ges stort handlingsutrymme och anses med utgångspunkt från sin lokalkännedom vara de som kan skapa en långsiktigt hållbar utveckling. En viktig uppgift för regeringen är att initiera projekt som visar vad som är praktiskt genomförbart och som kan fungera som mall för framtida initiativ. Utvecklingen av partnerskap mellan centrala och lokala myndigheter och lokala företag och organisationer är kanske den viktigaste av alla politiska budskap och den mest kraftfulla drivkraften för att uppnå ett mer långsiktigt hållbart och kulturellt samhälle för 2000-talet. 2.1 Nationella miljömål Labourregeringen har satt upp ambitiösa miljömål inför det nya årtusendet, och offentliggjorde vid miljökonferensen i Kyoto att man år 2010 skall ha reducerat Storbritanniens koldioxidutsläpp med 20 procent jämfört med 1990 års nivå. Detta skall bland annat nås genom att tio procent av Storbritanniens totala elproduktion skall täckas med förnyelsebara, energikällor år Grunden för avfallspolitiken i Storbritannien är den strategi för uthållig avfallshantering som lanserades för två år sedan i rapporten Making Waste Work. I Storbritannien uppkommer årligen 414 miljoner ton avfall, varav 26 miljoner ton är hushållsavfall. Utslaget per hushåll motsvarar detta de svenska förhållandena. Till skillnad från Sverige deponeras dock 90 procent av hushållsavfallet, knappt 5 procent förbrännas och drygt 5 procent materialåtervinns. Målet är att 40 procent av hushållsavfallet skall materialåtervinnas eller komposteras år 2005, vilket idag anses orealistiskt. Enligt kvalificerade bedömare är det däremot troligt att 15 procent av det brittiska hushållsavfallet kan materialåtervinnas och 15 procent energiåtervinnas till år Prioriterade frågor I Labours strävan efter ett hållbart samhälle har följande strategier, delmål och åtgärder satts upp för att nå miljömålet: Avfall Införa miljöskatter. Högre återvinningsmål. 2 Per Andersson, Sveriges Tekniska Attachéer London

7 Höjd deponiskatt. Stöd till avfallsbaserad fjärrvärme. Energi Förnyelsebara energikällor. Prioriterade tekniker är: deponigas, avfallsförbränning, vindkraft, biomassa och solceller. Integrerat transportsystem för att reducera antalet fordon på vägarna. Trafiken står idag för närmare en fjärdedel av alla koldioxidutsläpp. Kampanjer för energieffektivisering mot industrier, hushåll och bilar. Miljöskatter för att minska slöseri med energi. Markvård För att återta och utveckla många av städernas övergivna och förslummade områden, ofta gammal industrimark, har regeringen beslutat att 60 procent av all nybebyggelse skall ske på tidigare använd mark. En nationell databas innehållande uppgifter om sådana områden kommer att upprättas av regeringen. Luftvård För närvarande ligger tyngdpunkten i regeringens arbete på att reducera luftföroreningar från trafiken. Bland annat höjdes priset på bensin och diesel vid årsskiftet 1997/98 med 30 öre per liter. Landet är på god väg att minska sina svaveldioxidutsläpp och är ett av de få länder som planerar en minskning av sina koldioxidutsläpp på kort sikt. Skälen till utsläppsminskningarna från energisektorn är en satsning på naturgaseldade kraftverk, som byggs i stället för kolkraftverk, samt att rökgasrening har installerats vid kraftverken i Drax och Radcliffe. Transportsystem Regeringens strategidokument för utveckling av ett långsiktigt hållbart integrerat transportsystem offentliggjordes i juli Städernas trafikproblem utgör en stor del av dokumentets innehåll, som beskriver de övergripande riktlinjerna för hur framtidens transportsystem skall fungera med utgångspunkt från att det är omöjligt att bygga fler vägar för att täcka ett allt större transportbehov. Ansträngningarna kommer därför att läggas på att minska behovet av transporter, effektivisera och integrera befintliga transportsystem samt uppmuntra till förändrade beteenden. Förändringar kommer att genomföras på flera olika plan, alla med syfte att minska personbilens betydelse: Stadsplanering skall skapa samhällen som är integrerade för minsta möjliga transportbehov. Kollektivtrafiken skall åter bli ett konkurrenskraftigt alternativ genom kvalitetssamarbete mellan operatörer och lokala myndigheter. Städerna kommer att beläggas med vägtullar. Arbetsplatsparkeringar i städerna avgiftsbeläggs. Per Andersson, Sveriges Tekniska Attachéer London 3

8 Intäkter från vägtullar och parkeringsavgifter stannar hos lokala myndigheter för förbättring av den lokala kollektivtrafiken. Strategidokumentet saknar storstilade förslag på hur varje enskild stads transportproblem skall lösas. Problemen skall i stället lösas lokalt genom partnerskap mellan städernas politiska styren, myndigheter och privata aktörer. 2.3 Byggrelaterad FoU tendenser och trender Det brittiska miljö- och transportdepartementet, the Department of the Environment, Transport and the Regions (DETR), är det departement som bidrar med mest pengar till byggrelaterad forskning i Storbritannien uppgick det statliga stödet till cirka 95 miljoner pund. DETR har identifierat fem områden som särskilt prioriterade. Dessa områden är (inom parentes anges procentsats av DETR:s totala finansiering): Miljö (19 %). Byggindustrins roll när det gäller hållbar utveckling. Omfattar byggnader och anläggningars miljöprestanda samt återvinning/återanvändning av material. Säkerhet och hälsa (25 %). Forskning skall förbättra hälsan och öka säkerheten för människor i och omkring byggnader. Utveckling av byggnadsföreskrifter samt handikappanpassning av byggnader. Teknologi och prestanda (35 %). Minska byggkostnader genom ökad prestanda hos material, komponenter och system, samt införa nya tekniska lösningar, koder och standarder. Byggprocessen (25 %). Förbättrad effektivitet, kvalitet, kundnytta och processtyrning, speciellt genom införande av informationsteknologi i byggprocessen, samt nya upphandlingsmetoder. Motivation (7%). Målet är att skapa ett innovationsklimat, där branschens aktörer har förmåga att själva söka och utveckla nya idéer för sin egen, kundernas och samhällets vinning. Den byggrelaterade forskningen som bedrivs i näringslivet har under hela 1990-talet legat på strax under 100 miljoner pund per år. Den forskning som utförs på byggföretagens egna forskningsavdelningar är dock relativt liten och svarar i dagsläget för cirka tio miljoner pund per år, vilken är en halvering jämfört med i början av 1990-talet. I dagsläget kan man skönja en trend mot att områdena Byggprocess och Motivation kommer att få ökade anslag, medan Säkerhet och hälsa och Teknologi och prestanda kommer att få minskade anslag. Idag är det endast ett fåtal byggentreprenörer som har egna forskningsavdelningar. Exempel på sådana är Taylor Woodrow Engineering, Kvaerner och Wimpey. Majoriteten av byggbolagen använder sig istället av externa forskningsresurser, som exempelvis forskningsorganisationer och universitet. 4 Per Andersson, Sveriges Tekniska Attachéer London

9 2.4 Ledande aktörer Det statliga organet, The English Partnerships, har som huvuduppgift att arbeta med stadsförnyelse av förfallna områden. Områden som har förfallit eller lämnats skall återerövras genom åter- och nyskapande. Nyckeln i detta arbete är samarbete och partnerskap mellan myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och privat näringsliv. Utanför myndighetsvärlden i Storbritannien finns flera organisationer som har haft stor betydelse för att skapa ett intresse för miljöfrågor och ett medvetande om möjligheterna med att resurseffektivisera. Bland dessa märks branschorganisationen Environmental Industries Commission (EIC) samt British Urban Regeneration Association (BURA) och Business in the Environment (BiE), som är icke vinstgivande och politiskt oberoende organisationer. BURA är den organisation som är mest förknippad med själva byggprocessen. BURAs mål är att genom förnyelse uppnå balanserade städer där ekonomisk tillväxt kompletteras med hållbar utveckling och återskapande samt utveckling av fysiska miljöer. Områden som har förfallit skall återerövras genom åter- och nyskapande. Därmed hoppas man att sysselsättningen skall öka och det sociala välståndet förbättras. För att nå dessa mål arbetar BURA med att identifiera och dela ut pris till goda exempel, framhäva möjligheter i nya projekt samt fungera som katalysator för bildandet av framgångsrika allianser mellan olika aktörer. De brittiska slutkonsumenterna har generellt sett ett sämre miljömedvetande än de svenska slutkonsumenterna. I en undersökning gjord av det brittiska konsumentverket 1997 framgår det att 40 procent av britterna vill vara gröna konsumenter, men detta hindras av bland annat att få produkter och varor är miljömärkta. 3 Brittiska modeller och processer som miljöanpassar byggandet 3.1 Miljöverktyg, miljömodeller och miljöstyrdokument Britterna har alltid arbetat hårt för att standardisera kvalitetsarbete, vilket har underlättat britternas försök att utveckla ett miljöledningssystem. Systemet BS7750 introducerades 1992 som det första i världen där det idag finns över 100 registrerade brittiska företag. Detta tidiga arbete med miljöledningssystem har gett Storbritannien ett försprång när det gäller att införa den nya miljöstandarden ISO l 400 1, som introducerades I nuläget är 650 brittiska företag registrerade enligt IS014001, vilket innebär att Storbritannien ligger i världstoppen tillsammans med Japan, som har 924 företag registrerade enligt IS Om hänsyn tas till befolkningsmängd hamnar dock Storbritannien bara på sjätte plats i världen. Nästan hälften av de registrerade brittiska företagen är inom elektronik eller kemiindustrin. I Sverige är 211 företag registrerade enligt IS Om man tar hänsyn till befolkningsmängd innebär detta att Sverige hamnar på en andra plats i världen. Per Andersson, Sveriges Tekniska Attachéer London 5

10 När EU introducerade unionens frivilliga system får miljöledning och miljörevision, EMAS, var Storbritannien det land som registrerade de fem första företagen. Idag är antalet drygt 50, vilket är att betrakta som relativt litet. För att öka antalet EMAS-registrerade företag skapade regeringen under 1995, även det som första land i Europa, ett hjälpsystem (SCEEMAS) för små och medelstora företag som vill införa EMAS systemet. Hjälpsystemet innebär att företagen får hälften av sina konsultkostnader betalda. Regeringen har lanserat en rad stödprogram för att höja Storbritanniens konkurrenskraft. Programmen drivs ofta genom lokala organisationer, så kallade Business Links, som erbjuder hjälp till företagen. Hjälpen består av gratis rådgivning och finansiellt stöd till lämpliga projekt, som exempelvis att införa miljöledningssystem. Nedan beskrivs kortfattat de miljöindex och miljörankinglistor som finns framtagna i Storbritannien. SERM-Rating: The Safety and Environmental Risk Management (SERM) Rating Agency har som mål att erbjuda ett internationellt system för jämförelser inom och mellan branscher när det gäller potentiella miljörisker för ett företags intäkter. The ECCO-CHECK-Index: Resultatet är miljörelaterad risk i förhållande till finansiell styrka och målgruppen är låneinstitut, försäkringsbolag, investerare, inköpare och lokala planeringskontor. Index of Corporate Environmental Engagement: Är den första miljörankinglistan för Storbritannien, vilket motsvarar index för företagens miljömanagement. SYBERR: är en databas som ska avslöja ett företags utsatthet för både miljörisk och kreditrisk. Triumvirate: Målet är att identifiera, mäta och modellera miljörisken för industrier tör att kunna bedöma kvaliteten på låneportföljer. 3.2 Myndigheters åtgärder för att förbättra energieffektiviteten i brittiska hem Energiförbrukningen i byggnader står för cirka hälften av Storbritanniens årliga utsläpp av koldioxid. En stor del av de brittiska byggnaderna är inte konstruerade för att vara energieffektiva. Detta kan bland annat förklaras av att det har saknats ekonomiska incitament att bygga energieffektiva byggnader, byggnadsföreskrifterna har inte varit utformade så att energieffektiva åtgärder har prioriterats, samt att infrastrukturen för fjärrvärme i princip är obefintlig. Dessa faktorer har inneburit att energibesparingar i allmänhet har haft låg prioritet inom bygg- och fastighetsbranschen, något som den nuvarande regeringen vill förändra. Som ett led i denna förändringsprocess kommer det bland annat att genomföras en omfattande revision av de brittiska byggnadsföreskrifterna där tyngdpunkten kommer att läggas på att identifiera de bästa tekniska lösningarna för energibesparingar. De nya föreskrifterna bedöms kunna träda i kraft under Per Andersson, Sveriges Tekniska Attachéer London

11 För att minska utsläppet av växthusgaser bildades 1992 det statliga programmet Energy Saving Trust (EST). För att finansiera olika energibesparingsprogram under EST har elbolagen fått tillstånd att ta ut en extra avgift av sina elkunder på en pund per år och kund under en fyraårsperiod mellan 1994 och Den brittiska tillsynsmyndigheten för elmarknaden, Office of Electricity Regulation (OFFER), har satt individuella och fastställda energibesparingsmål som energibolagen skall uppnå med hjälp av olika energieffektiva åtgärder i sitt koncessionsområde. Med finansieringen från EST kommer brittiska elbolag totalt sett att investera cirka 100 miljoner pund i olika projekt för energieffektivisering. Regeringen har uppskattat att programmet kommer att leda till energibesparingar på motsvarande GWh, vilket är ungefär lika mycket som den årliga elförbrukningen för 1,5 miljoner brittiska hushåll. Fram till 1996 hade över 220 olika energibesparingsprogram genomförts, vilket lett till energibesparingar på cirka GWh, vilket motsvarar en reduktion av koldioxidutsläpp på ton. Majoriteten av de projekt som hittills har genomförts har varit installation av energisnål belysning. Den mest kostnadseffektiva åtgärden har varit tilläggsisolering av bostadshus Mätning och debitering I detta kapitel behandlas endast mätdata för mätning och debitering av de boende, inte för fastighetsdrift, larmövervakning, SmartaHus funktioner m m. Till skillnad mot Sverige kommer man i Storbritannien att tillämpa schablonavräkning med typbelastningskurvor för samtliga kunder med ett effektbehov under 100 kw vid registrering av elförbrukning. Typbelastningskurvorna är riksomfattande och utformade med olika korrigeringsparametrar, som exempelvis utomhustemperatur. En nätinnehavare kommer också ha rätt att utforma lokala kurvor för kunder med speciella uttagsmönster. Enligt den brittiska elbörsen the Pool har man för närvarande godkänt 500 sådana speciella kurvor. De åtta föredefinierade typkurvorna är: Hushåliskunder. 1. Entidsmätning (dagtaxa) 2. Flertidsmätning (dag- och nattaxa) Icke hushållskunden 3. Entidsmätning 4. Flertidsmätning 5. < 20 procents lastfaktor (= medelförbrukningen under en viss tid / max belastningen) procents lastfaktor procents lastfaktor 8. > 40 procents lastfaktor England och Wales har en konkurrensutsatt marknad för mätoperatörer. Än så länge gäller det bara för kunder med ett effektbehov över 100 kw. Efter år Per Andersson, Sveriges Tekniska Attachéer London 7

12 2000 kommer även marknaden för konventionella elmätare att konkurrensutsättas. Tillsynsmyndigheten OFFER ansvarar för certifiering av mätutrustning och ackreditering av mätoperatörer. Totalt finns det cirka 15 mätoperatörer, främst regionala eldistributionsbolag samt några få oberoende aktörer. De största oberoende aktörerna är Schlumberger Industries och Datum Solutions. De regionala eldistributionsbolagen ligger generellt sett lägre i pris för såväl kapitalkostnad och mätarinstallation som underhåll av mätaren, än de oberoende operatörerna. En CP3mätare, som används för kunder med ett effektbehov över I MW, år normalt ungefär dubbelt så dyr som en CP5-mätare, som kostar cirka 480 till 550 pund och används för kunder med ett effektbehov mellan 100 kw och 1 MW. Dessutom tillkommer kostnader för underhåll på cirka 70 till 80 pund om året. Det vanligaste är inte att kunden köper sin mätare, utan hyr den. Dessa kontrakt gäller vanligen under en femårsperiod. Oberoende av om man hyr eller köper en mätare måste man betala en avgift för att vara ansluten till elbörsens datasystem. Denna avgift är för närvarande cirka kronor per år. Inför avregleringen av hushållsmarknaden 1998 tror man att effektgränsen, för att det skall bli ekonomiskt lönsamt och driftmässigt intressant att installera en fjärravläst mätare, går vid 40 till 60 kw Avvaktande inställning till fjärravlästa elmätare Orsakerna till elbolagens avvaktande inställning, trots lyckade försök med fjärravlästa elmätare för hushållskunder, är flera. Den främsta anledningen är den osäkerhet som råder kring marknaden för konventionella elmätare, som öppnas för konkurrens år Problemet för elbolagen är att det är oklart vem som kommer att äga mätarna vid avregleringen av mätarmarknaden. Huruvida elbolagen kan få kompensation för investeringar i mätutrustning är ännu ej klart. En annan bromsande faktor är kostnaderna. Eftersom antalet sålda mätare fortfarande är relativt lågt är styckpriset fortfarande högt. Dessutom avvaktar branschen en gemensam standard. En annan frågeställning är säkerhet. Hur länge finns data lagrade i mätaren? Kan andra leverantörer komma åt min information? Kommer kommunikationssystemen att användas av andra branscher? Hur skall i så fall ansvaret och kostnaderna för drift och underhåll fördelas? Frågorna är många. För ett par år sedan ansåg personer inom mätbranschen att el- och gasbolagen redan före millenniumskiftet huvudsakligen skulle använda sig av fjärravlästa mätare, medan vattenbolag betraktades som hjälplöst efter. Ironiskt nog är det idag vattenbolagen som har de mest långtgående planerna på investeringar i fjärravläsningssystem. Orsakerna till dagens situation är flera. F ör det första startade vattenbranschen i stort sett med ett blankt papper. Det fanns inga befintliga system att ta hänsyn till. Vidare har vattenmätare normalt sett bara en livslängd på åtta år, till skillnad mot elmätare som måste klara 20 års drift. Det innebär att vattenbolagen på bara ett par års sikt kan byta ut gamla mätare mot nya med fjärravläsning. Vattenmarknaden är dessutom fortfarande monopolistisk, vilket gör att elbranschens dilemma, med vem som äger mätarutrustningen efter år 2000, inte är aktuellt. 8 Per Andersson, Sveriges Tekniska Attachéer London

13 Flera av de oberoende aktörerna har dragit sig ut ur marknaden på grund av dålig lönsamhet. Orsaken till detta är att man som mätoperatör måste ha en kritisk volym av kunder, det vill säga företaget måste installera ett flertal mätare samtidigt och gärna inom ett och samma område för att nå lönsamhet. Huvudorsaken till att det trots allt finns oberoende mätoperatörer kvar på marknaden är dels att de har fördelar vid riksomfattande koncernupphandlingar, eftersom många RECs inte är rikstäckande, dels av strategiska skäl inför den fria konkurrens som hägrar efter den 31 mars år Trots att marknaden för mätoperatörer är konkurrensutsatt har det visat sig att priserna inte har sjunkit nämnvärt under de senaste åren Förnyelsebara energikällor När elindustrin privatiserades 1989 ville den brittiska regeringen säkra en marknadsplats för tekniken med förnyelsebara energikällor, varför det statliga programmet för ickefossil elproduktion, Non-Fossil Fuel Obligation (NFFO) infördes. Parallella system finns i Skottland (SRO-Scottish Renewables Obligation) och Nordirland (NI-NFFO). I Storbritannien produceras två procent av den från förnyelsebara energikällor, vilket motsvarar 20 TWh. NFFO uppmuntrar demonstration av de förnyelsebara energikällor som närmar sig kommersiell konkurrenskraft genom att stödja deras intåg på elproduktionsmarknaden. När de väl är etablerade förväntas de klara sig utan stöd. NFFO är regeringens huvudsakliga stöd för att nå målet på MW förnyelsebar energikapacitet till år De regionala eldistributionsbolagen i England och Wales tvingas kontraktera en viss del av sin el från förnyelsebara energiprojekt och betala ett högre pris för denna el under en viss tid till de som vunnit N17FO-kontrakt. I slutänden betalas dock stödet av den enskilde elkonsumenten på hans elräkning genom att den extrakostnad som de regionala eldistributionsbolagen tvingas betala jämfört med poolpriset täcks via skatten fossilfuel levy, som licensierade elleverantörer betalar solceller Solceller ingår inte som ett teknikområde i N17170-programmet. Däremot har regeringen i sitt policy-dokument The Technology Forsight Programme, som syftar till att åstadkomma en bättre matchning mellan den forskning skattebetalarna finansierar och vad industrin egentligen behöver, pekat ut solceller som ett av åtta nyckelområden med mycket hög prioritet invigdes den första prov- och utvecklingsanläggningen för solceller i Storbritannien. Anläggningen ligger Eversley i närheten av London och har projekterats av energiföretaget IT Power. Målet och förhoppningen med anläggningen är att specialister från både Storbritannien och andra länder kan resa dit för att utbilda sig och utveckla tekniken med solceller initierade den brittiska regeringen under sitt forskningsprogram, Technology Forsight Challenge Programme, ett rikstäckande projekt för utveckling av solceller. Målsättningen är att öka allmänhetens kunskap om solceller samt pröva och utveckla tekniken med solceller som fasadmaterial. Totalt kommer cirka 250 skolor och universitet runt om i Storbritannien att kunna generera sin egen el. Under 1999 skall installationerna vara färdigställda. Totalt beräknas solcellerna Per Andersson, Sveriges Tekniska Attachéer London 9

14 då generera en eleffekt på cirka 300 kw Alla som har tillgång till Internet kommer att kunna få fortlöpande information om tekniken med solceller samt data för varje installations prestanda. Projektet beräknas kosta motsvarande 70 miljoner kronor. De första 100 projekten blev färdigställda under sommaren Storbritannien hoppas på sikt att fördubbla sin andel på åtta procent av världsmarknaden för solceller. Är 2010 beräknas världsmarknaden för solceller omsätta motsvarande 20 till 50 miljarder kronor Smarta hus Det pågår ett flertal intressanta SmartaHus-projekt i Storbritannien. Det kanske mest intressanta och uppmärksammade projektet för IT-lösningar är den nya stadsdelen i London, The Millenium Village, med byggstart hösten Detta projekt kommer att beskrivas mer i detalj i kapitel 3. Andra uppmärksammade SmartaHus/IT-projekt, som redan är färdigställda och därmed tillgängliga att besöka på plats, beskrivs kortfattat nedan: The Environmental Building - framtidens kontor Building Research Establishment (BRE), som är Storbritanniens största utförandeorganisation av byggrelaterad forskning, färdigställde under våren 1997 en kontorsbyggnad kallad The Environmental Building. Kontoret skall fungera som visningsprojekt för hur man kan arbeta med energibesparing i kommersiella byggnader. I maj 1997 togs huset i bruk av cirka 100 personer ur BREs egen personal och sedan dess har kontinuerliga mätningar av husets energiförbrukning, prestanda och komfort utförts. Målet är att byggnaden skallförbruka 30 procent mindre energi än de lägsta brittiska riktvärdena för energiförbrukning i kontorsbyggnader, utan att sänka komforten för användarna. BRE mäter och övervakar kontinuerligt lufttemperatur, luftfuktighet, luftrörelser, energiförbrukning och ljusstyrka i byggnaden för att säkerställa ett bra inneklimat. Det är ingen ny teknik som används, utan det unika med projektet är istället kombinationen av de olika åtgärderna samt hur de styrs och övervakas. Pay-Off tiden för merinvesteringen i energibesparande åtgärder har beräknats till cirka sju år. Kontorets fasader består av stora fönster med datorstyrda jalusigaller som regleras för att ge maximalt med dagsljus samtidigt som de skall förhindra solinstrålning och värme. Systemet som styr jalusigallren tar hänsyn till solens position och om det är molnigt ute. Byggnaden har inte någon mekanisk ventilation, utan är konstruerad för självdrag. Det finns inte heller någon konventionell kylanläggning, istället kommer byggnadens värmetröghet att utnyttjas på ett optimalt sätt. För temperatursänkning nattetid finns ett system som automatiskt öppnar fönster i byggnaden. Om det skulle blåsa för lite ute kopplas mekaniska fläktar in. Med systemet räknar man med att kunna hålla en innetemperatur som inte överskrider 28 o C under normala väderförhållanden. För att klara extremt varma dagar, och täcka kylbehovet i en större föreläsningssal som finns i byggnaden, måste dock systemet kompletteras med grundvattenkyla. 10 Per Andersson, Sveriges Tekniska Attachéer London

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

5TIPS OM MILJÖVÄNLIGT BYGGANDE

5TIPS OM MILJÖVÄNLIGT BYGGANDE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS NY REDESIGN NU MED ETT SNYGGARE YTTRE, INTRESSANTARE INRE OCH EN VÄL STRUKTURERAD HELHET DESIGNMEDIAPLANETS HÅLLBAR Nr 3 / Februari 2009

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel SÖDERTÄLJE Energiplan 2004 Informationsdel Antagen av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2004 2(56) INNEHÅLL 1 INLEDNING 4 1.1 Vad säger lagen? 4 1.2 Kommunens roll och ansvar 4 2 KORT OM SÖDERTÄLJE 5 3

Läs mer

Vägval för framtidens energianvändning

Vägval för framtidens energianvändning Vägval för framtidens energianvändning Vägval energi VÄGVAL ENERGI 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE Vad som påverkar kundernas val av bostäder Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2013

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen.

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Innehåll Y Innehåll Y Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Klicka på varje sida för att förstora. E.ON och

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 10 HÅLLBAR STADSUTVECKLING 3STEG SAMVERKAN FÖR HÅLLBARHET Lena

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet FOKUS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS ENERGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING APRIL 2015 FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet MALIN THORSÉN Hög elförbrukning

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt 2006 Verksamhetsåret t e k n i s k a v e r k e n. S i f f r o r o c h v i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r 2 0 0 6. Innovativa idéer Katrineholm Energi arbetar för en långsiktigt hållbar framtid Linköpings

Läs mer

FE-rapport 1999-371. Mats Strid och Mikael Bergmasth

FE-rapport 1999-371. Mats Strid och Mikael Bergmasth FE-rapport 1999-371 Mats Strid och Mikael Bergmasth : Rapporten bygger på en enkätundersökning som genomförts hos energiföretag i Sverige och Storbritannien. Det övergripande syftet med studien är att

Läs mer

Miljöklassning av byggnader -

Miljöklassning av byggnader - Miljöklassning av byggnader - Inventering av metoder och intressenters behov Åsa Sundkvist 1, Ola Eriksson 2, Mauritz Glaumann 2, Sara Bergman 3, Göran Finnveden 1, Sten Stenbeck 3, 4, Helene Wintzell

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

kretsloppsparken i ekeby

kretsloppsparken i ekeby Förstudie om cirkulär ekonomi med fokus på kretsloppsparken i ekeby På uppdrag av Kommunledningskontoret i Eskilstuna Kommun Av StuArt Pledger och erik Fälth 14-05-30 Innehållsförteckning Förord och sammanfattning

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer