SKÄL. Bakgrund samt Konsumentverkets handläggning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKÄL. Bakgrund samt Konsumentverkets handläggning"

Transkript

1 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF b Dnr 2012/823 - /0 Adressat First Rent A Car Aktiebolag Organisationsnummer KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK FÖRBUDSFÖRELÄGGANDET Dnr Ordnnr /50 20C Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder First Rent A Car AB att vid marknadsföring av hyrbilar använda påståendet "miljövänlig" eller liknande vaga och allmänna milj öpåståenden som ger intryck av att hyrbilarna i sig medför generella fördelar från miljösynpunkt Föreläggandet är förenat med ett vite på (femhundratusen) kr Föreläggandet ska godkännas och vara KO till handa senast den 30 april 2013 (se informationen i bilaga 1) Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 48 Tage Erlandergatan 8A Karlstad E-post/webbadress wwwkonsumentverketse Giro Orgnr Post Bank

2 SKÄL Bakgrund samt Konsumentverkets handläggning First Rent A Car AB (nedan Hertz) bedriver biluthyrning vid över 200 kontor på drygt 125 orter runt om i landet Hertz förfogar över omkring hyrbilar och de bilar som ingår i hyrbilkategorin "Hertz Green Collection" klassas som milj öbilar Konsumentverket uppmärksammade i augusti 2010 att bilarna i Hertz hyrbilskategori "Green Collection" benämndes som "milj övänliga" på bolagets webbplats wwwhertzse (se skärmdump bilaga 2) Trots Konsumentverkets påpekanden och trots Hertz utfästelser om att uttrycket skulle tas bort fanns formuleringen fortfarande kvar på webbplatsen under juni 2011 (se skärmdump bilaga 3) Vid en efterföljande kontroll i juli 2012 hade Hertz visserligen justerat formuleringarna på webbplatsen men nu marknadsfördes bilarna i kategorin "Green Collection" som "miljövänliga" i stället under själva beställningsprocessen (se skärmdump bilaga 4) Rättslig reglering mm Av 5 marknadsföringslagen ( nedan MFL) följer att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed Med begreppet god marknadsföringssed avses i huvudsak olika uppförandekoder och standarder från exempelvis Internationella Handelskammaren (ICC) samt praxis från Marknadsdomstolen Ett annat grundläggande krav på marknadsföring är att den ska vara sann dvs den får inte innehålla felaktiga eller vilseledande påståenden (10 MFL) MFL genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder och i riktlinjerna avsnitt 255 anges att "miljövänlig" "grön" "naturvänlig" "ekologisk" och "hållbar" är exempel på påståenden som kan vara vilseledande Enligt riktlinjerna bör milj öpåståenden som avser begränsade aspekter av produkter som i stort är skadliga för miljön bilar bekämpningsmedel produkter som innehåller giftiga ämnen etc inte ge det vilseledande intrycket att själva produkten är miljövänlig I punkten 53 i den internationella standarden Miljömärkning och miljödeklarationer - Egna miljöuttalanden (Typ II milj ömärkning) med tillägg 1 (ISO /Amd 12011) anges att vaga och ospecifika milj öuttalanden eller uttalanden som i allmänna termer låter förstå att en produkt är fördelaktig för miljön eller inte skadlig för miljön inte ska användas Som exempel på sådana uttalanden anges "miljövänlig" och "grön"

3 3 (6) ICCs Regler för reklam och marknadskommunikation (2011) Artikel El behandlar miljöpåståenden och av nämnd artikel framgår att "[v]aga eller ospecifika påståenden om en viss positiv miljöpåverkan vilka kan ha en rad olika betydelser för konsumenterna får användas endast om de utan reservation är giltiga under alla rimligen förutsägbara förhållanden Om så inte är fallet ska ett sådant generellt milj öpåstående antingen kvalificeras eller inte användas alls Särskilt gäller att uttryck som miljövänlig ekologiskt säker grön hållbar klimatsmart eller andra påståenden vilka ger intryck av att en produkt eller verksamhet inte har någon eller endast en positiv miljöpåverkan får användas utan kvalificering bara om de kan verifieras med mycket betryggande bevisning" När det gäller relevant praxis har Marknadsdomstolen förklarat att är möjligt för en biltillverkare att använda uttrycket "miljövänlig" under förutsättning att det klart och tydligt framgår vilka miljöfördelar som åsyftas hos just den marknadsförda bilmodellen Det krävs således någon form av precisering som ska vara tydligt framträdande lätt att förstå och placerad i omedelbar närhet till det miljöuttryck som ska kvalificeras eller att det på något annat sätt säkerställs att uttrycket och preciseringen läses ihop (se MD s 10ff) Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed eller som är vilseledande är att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affårsbeslut (6 och 8 MFL) När det handlar om konsumentens miljökunskaper har Marknadsdomstolen framhållit att miljöargument har ett betydande kommersiellt värde som dessutom ökat markant de senaste åren i takt med att konsumenter blivit alltmer medvetna om att konsumtion påverkar miljön Samtidigt torde det ofta vara svårt för konsumenter att kritiskt värdera och bedöma rimligheten i påståenden om produkters miljöfördelar Utgångspunkten är därför att konsumenter typiskt sett inte har några djupare insikter i miljöteknik och miljöpåverkan och stränga krav måste därför ställas på klarhet och precision vad gäller innebörden av miljöargument (se MD samt MD 20004) En näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig får förbjudas att fortsätta med marknadsföringen eller med någon annan liknande åtgärd enligt 23 MFL I fall som inte är av större vikt får KO enligt 28 MFL utfårda ett förbudsföreläggande som efter godkännande gäller som en lagakraftvunnen dom Sådana förbud eller ålägganden ska enligt samma bestämmelse förenas med vite

4 4 (6) Bedömning Idag har genomsnittskonsumenten vissa insikter om de negativa effekter som bilar och biltransporter har på miljön Dessa kunskaper till trots riskerar vaga och ospecifika påståenden som "miljövänlig" att vilseleda konsumenterna om bilens totala miljöpåverkan Mot bakgrund av de stränga krav som gäller vid användandet av sådana uttryck strider den aktuella marknadsföringen mot god marknadsföringssed eftersom den inte tillräckligt klart och tydligt preciserar vad som avses med det påståendet i fråga Den påtalade marknadsföringen kan av samma anledning även anses vara vilseledande Samtidigt påverkar marknadsföringen ifråga konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut Hertz har sedan augusti 2010 vid sammanlagt tre tillfällen använt sig av milj öargumentet "milj övänligt" i marknadsföringen av bilkategorin "Green Collection" trots Konsumentverkets påpekanden och bolagets efterkommande utfästelser att marknadsföringen ifråga ska upphöra För att säkerställa att överträdelsen inte upprepas har KO beslutat att utfärda ett förbudsföreläggande Föreläggandet ska förenas med vite 1 Daniel Karfs Processråd

5 1 \180KIENTOMOUDSMANNEN 1 il!mkr 1 Dm OL-9 GODKÄNNANDE Ordnnr Ovanstående förbudsföreläggande FF2ö12t3b godkänns - 5 (6) Fl/ i 7Z i94 den oo000000o o p Postnr Postadress Firmatecknarens namnteckning Namnförtydligande dr7/5w 0000 Firmatecknarens namnteckning Namnfortydligande 00 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Information om föreläggandet Marknadsföring på webbplats augusti 2010 Marknadsföring på webbplats juni 2011 Marknadsföring på webbplats juli 2012 oti o(2/3-0 V-;2 y je_ Ali!)

6 7"3/L/-1/1 6 (6) INFORMATION OM FÖRELÄGGANDET För att föreläggandet ska gälla ska det godkännas och vara KO till handa inom angiven tid Föreläggandet är upprättat i två exemplar och ska undertecknas av behörig(a) firmatecknare Ett undertecknat exemplar ska återsändas till KO på följande adress Konsumentombudsmannen Box KARLSTAD Enligt KO utgör godkännande av föreläggandet inte en sådan löpande förvaltningsåtgärd som ingår i den verkställande direktörens behörighet enligt 8 kap 29 aktiebolagslagen ( ) Var god bifoga registreringsbevis för företaget med uppgift om företagets firmatecknare Godkänner adressaten föreläggandet och rättar sig efter det kommer inga ytterligare åtgärder att vidtas Bryter adressaten mot ett godkänt föreläggande kan adressaten av domstol dömas att betala vitet Godkänner adressaten inte föreläggandet kommer KO överväga att föra ärendet vidare till domstol KO har utfärdat föreläggandet med stöd av 23 och 28 marknadsföringslagen ( ) Ett godkänt föreläggande gäller som förbud meddelat av domstol

7 PgsirftVGud H k ttlstlisk -h-ertititrentart tkiefitiziglonai)-_ -- G-4 a \ 1-1 r Rental Vehicle Guide 2Priser ocheboknin groiji SpecialOtjudanden 1;; -f-4a4ig4ä1rigigi4if145r11yå Select Destination Country Leffinfia Select Car Category ii54-4taig ;3årkkti ; 4g;tCr;7 4c Green Collection Prestiqe Collection Car 40VAVVD/Minivan b/non Convertible Pegvk 29" Special Truck i Jag har glömt mitt lösenord Jag har glömt mitt medlemsnummerm Inte medlem ännu? 5 ~ nrät477175;711i 97"11Qrili14Vo-Ziä 11%7WriffiVrT73 rideigyilmilnilnåri~littrihwp 4Cäji Internet 1 Slydiat Eye! P hoktigag

8 fg" 44-41å läggagogadiiphugetpage;m0git311-9frargem1? "g 25kKip P "-CarRtntalt - 4 A 11 -Y Vehicie Guide Oriline Cheoklnr;AC;;;9141%4444- Select Destination Country Sverige 1Speetalerbjudanderyä Select Car Categoty (87tkj;i1-01y7 syroduktirihtlialinsteri9g11;»e #11Clubv115;;34?;t;sf;k2-5gv1JY611 Prestige Collection Green Collection Car N/\/allon remtif 41/VD/ANAD/Minivan Convertible -Arsjoctiblynodell Special Truck " kgk) Jag har glömt mitt lösenord P Jag har glömt mitt medlemsnummerb 5; Inte medlem ännu? äggig5;i 6n4-40crgi6grgå Iket 071er 1 E?"""1"7"715 6;1Starts a 1R9M11PF41~1reosenmir)q Mre-114=~7911~1Nelliel~ HerIz-"WiridowsInt i- icrosofr Ihkdigen I 11 i~gsyttrandefira;" " padiabas\99vgliale-4194;!" r I d -1-11g

9 porer fli ttpsthrytimmhertziseirenta ta il hyrfindea %ryl _ ; i 499r05523tvntm gamaolgogidellormvi t T" i Vehicle Guide ;Priseroch bokning;-;51m-i"i;>"r OnlineChick4 Select Destination Country i Sverige pecialerbjudanderk4 Select Car Category b-- Green Collection Prestige Collection Special Truck R~71ht tX Wagon 4WEMAID/Minivan (4 kt54 ear Convertible Partners 4r tee"-21 CfdlesCUOg Ars- pch bilmodell bokningsbara Miljövänlig och bränslesnål 44 *- 1" P-C; jivi4 «1ffi$242321" 7 -"" - 1 ; WieegiOn1;153i1-4`PZgnie;$ 2 Y-7"7"7-7ji" iggfgg5-241eif "i^"7" "; ginfi` 19**; ;Pgig-Yr i; " 4 45i /44S4k4on") " " - enimr; 421 ; i /4 /iiartninikkiaj;4427giiik344wa2wvxin4vz4ii; 1sineemigiiVoipkiåååmiZoen;idamiiminffnitweatafouri44«*;V4 1 dog g idny>4 51 Jag har glömt mitt lösenord Jag har glömt mitt medlemsnummerr Inte medlem ännu??-(;winecti 4Ki --i ii-=ii-iii-i Å N Arg 1U " g( r11; ghn ; -w Fi--- I 1 s eis;"t 1 5!t23! 3;-~ 3 -- i ;-- t iii -7 }4 it P i/iiigl--i rt- ii ; l7"" -13 r fl 21;rv4i;ri9± Rfl --S3_K_ --2; t r2 I wgke?! 4i iiiiiiiilli il ; iå ce _ + i 06) VoivoS40 DRIVe (H6) Volvo C30 DRIVe (B6) Ford Flesta (A6) Ford KA z tfk p 65 bcp å n1265ailåt35t-rzac 4 Iaj tdr "Wnrlii rele1 e fv inicorery rcros -1 i1"-crjr"1~9f711r P"""1=!= 11"filln r igäserhili~ 7Y ; " e < -1--$31g i - 1 nål

10 r http//wwwherc-seirentacar/vehicleguide/indekisp7targetpagevehicleguidehomelfiewp - Windove Internet peplorer nr 14 hiapi rjrpf er c; CP 8ge-ehicleGthdekori Arkiv Redigera Visa Favoriter Verktyg Hjälp Denna plats är SÄICER t-cl Meddela oss 7 Favoriter I Startsida - Kovnat N httpwwwwhertr-sefre 111 r«49 Sida Säkerhet - Verktyg Hertz #1 Club Lamm Im Inte medlem ännu? Bh medlem nu Hertz Car Renral Priser och bokning Specialerbjudanden Stationer Fordonsguide Produkter och tjänster #1 Club VettIcte6tittle Select Destination Country Sverige SelectCar Category r grevere CalTecUcr Cur Wpr-n NE;SUVAllnivn n Ars- och blimodell bokningsb3m_11111gvdnli0 ceeh k Ibränilesmil ; Cluverik13 Sz earl; Truck sherrzse Om Hertz ri 7C- AilSilarSfLI/Itföretagande kundtjänst 0Sr 2"furrewr-rra ruc Business no Business --ant-_24114nare Resebyråer 15 Partners Finp-sna?-3 Snabblänkar Vcr rr51r4 Får liv 1m{1?nrrrr OnlineCtleck4n -prott*21txr http//v"wvhertsefrenta car/vehicleguidefindexjsphargetpag vehicleguidehomeviewjsp8tcountrycodeseezcategory=green Collection - tv= e Internet 1 Skyddat läge På

11 http//wwvtrhertseirentricarivehicleguide/indexisessygetpager-v_ellicleguidebtomeviewjspekcolmtry -Windows Internet 5reomessue~ idemeemisieumer - " ffladithaiate _ i htfirysktwhertseirentacarivehicleguiciefindezjsptargetpacy&-veholeuickl-lornevievje EccunṙryCocleSE&ceteg lysteeṇ Collection 11= i14 1)( Sk P Arkiv Redigera Visa Favorite Verktyg»Hjälp Favoriter ir I - Startsida - Kcnmat i H http//wwwhertzseire Denna plats än SÄKER ;gi Meddela oss 21 ii Sida Salkerhet Verktyg nr=or ctypever car 7senr v r)strimziniv;nrt _ Ccnvartble 7rtick 17771l!rf!Nle Ars- och bilmoall bokningsbaralcliljävänlig och bränslesnål - _ - - -» (A61 Ford KA (B6) Fara Flesta (146) Volvo C30 DRIVe (t}vo1uom0 DRIVe fnr nr1-40s 11E3r CritTer (36IVolVorV5GDRIVe (R6} Volvo*V70DRIVe 27 kilometers pst Lltre Internet] Skyddat läge På "" 105% SV 13V IN- k t _

12 L4 &A 1 Hertz - Windows In temet Explorer kr" http//wwwhertzsefrentacariresentationtgaglinclexjsp7targetpagewhatviewjsp Arkiv Redigera Visa Favoriter Verktyg Hjälp - x(adenna plats I ar " SÄKER t Ix 2 Bing f;;;) Meddela oss Favoriter 1?- ; Startsida - Kovnat B Hertz Sida Säkerhet Verktyg I (0) Economy 4-Door Manual Air Con EDMR Utrustning II Green Catection Välj för prisuppgift Boka denna bilmodell (E) Volvo S40 Eco Car eller motsvarande CY) Standard Car Manual Air Con SCMR Utrustning Välj för prisuppgift -"---tver-geb (Q) Volvo V60 Automatic eller motsvarande (1) Standard Car Auto Trans Air Con SCAR Utrustning Välj för prisuppgift E 71Eirtg Boka denna bilmodell k (R6) Volvo V70 DRIVe 27 Kilometers per Litre Full-Size 4-Door Manual No AJC FUN Utrustning Green Colierti414 e-`2 (F) Volvo S60 ell Full-Size 4-Door N Utrustning Välj för prisuppgift Green CoUcction _ Boka och bevara Hertz Green Collection erbjuder bränslesnåla och miljövänliga fordon exempelvis Toyota Prius Hybrid Green Collection finns att hyra i USA Kanada Australien Nya Zeeland och Europa och du är alltid garanterad den bilmodell du bokar STÄNG ift (Z) Volvo S80 eller motsvarande (?) " "fj Premium Car Auto Trans Air Con PCAR _ Utrustning Välj för prisuppgift Klar G Internet I Skycldat läge På ^125 %

... (Kkaii x- res. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826. Åläggande att lämna information

... (Kkaii x- res. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826. Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826 Adressat Norwegian Air Shuttle ASA, NO 965920358 MVA Saken Information om passagerare gntverket KONSU MENTOMBUDSMANNEN INK. 2013-08-

Läs mer

PhoneCash, d) KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med det belopp som senare anges. KO framställer yrkandena a - c jämväl intermistiskt.

PhoneCash, d) KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med det belopp som senare anges. KO framställer yrkandena a - c jämväl intermistiskt. Stämningsansökan Konsument verket KO 2015-02-11 D n r KO-sekretariatet Pär Magnusson Marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande PhoneCash, Saken Marknadsföring av uppköp

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:9 2014-10-15 Mål nr C 12/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:9 2014-10-15 Mål nr C 12/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:9 2014-10-15 Mål nr C 12/13 KÄRANDE Bixia AB 556544-2638, Box 1510, 581 15 Linköping Ombud: advokaten K. L. och advokaten S. H, Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 103 61 Stockholm

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström STÄMNINGSANSÖKAN 2014-07-07 Dm 2011/2174 Marknadsdomstolen KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box48 651 02 Karlstad SVARANDE Baraspara Sverige AB, 556787-4309

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: 2009-12-18 Datum Dnr B 6/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE IKANO Bank SE, Box 717, 343 81 ÄLMHULT Ombud: advokaten C. A. S. och

Läs mer

INK. 'gi2 -g- 22. KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Gabriel KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Förbudsföreläggande. Skäl

INK. 'gi2 -g- 22. KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Gabriel KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Förbudsföreläggande. Skäl KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Gabriel KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 'gi2 -g- 22 Dnr - eeeeeeee nia eeeee 114111 11101111MNIN FÖRELÄGGANDE 2012-08-03 FF 2012:8a Dnr 2012/94 0 rd ninr IBM

Läs mer

Marknadsföring av guldköptjänster

Marknadsföring av guldköptjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:11 2008: Datum 2011-05-24 Dnr C 8/10 KÄRANDE/GENSVARANDE SMS Guld AB, Box 5075, 102 42 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-05-21 2014/397 Stockholms tingsrätt KARANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Sveanor AB, 556873-4148 Box 5146

Läs mer

Proffice Aktiebolag, Box 70368, 107 24 Stockholm Ombud: advokaten P. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm

Proffice Aktiebolag, Box 70368, 107 24 Stockholm Ombud: advokaten P. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:18 2008: Datum 2010-06-29 Dnr C 23/09 KÄRANDE Manpower Aktiebolag, Box 1125, 111 81 Stockholm Ombud: advokaterna K. L. och D. T., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:8 2008: Datum 2011-04-05 Dnr C 12/10 KÄRANDE Hittapunktse AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm Ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:9 2013-06-18 Mål nr B 5/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:9 2013-06-18 Mål nr B 5/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:9 2013-06-18 Mål nr B 5/11 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Sulake Sverige AB, c/o Sulake Corporation Oy, Korkeavuorenkatu 35, FI-00130 Helsinki

Läs mer

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:2 2008: Datum 2009-02-11 Dnr C 11/08 KÄRANDE Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad Ombud: Processrådet G. W. SVARANDE Swedish Online Services SOS AB, (f.d. First Date International

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05 KÄRANDE Synsam Service Aktiebolag, Box 30153, 104 25 STOCKHOLM Ombud: advokaten T. C-W. och jur. kand. K. L., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

2. Marknadsdomstolen lämnar Konsumentombudsmannens talan i övrigt utan bifall.

2. Marknadsdomstolen lämnar Konsumentombudsmannens talan i övrigt utan bifall. J\ IA RKN ADSD OiS ISTOLEN DOM 2014-12-23 2014:17 Mål nr B 4/13 KARANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden Ida Nyström och Gunnar Wikström SVARANDE KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN

Läs mer

DOM 2015-03-09. Marknadsföring av dej tingtjänster

DOM 2015-03-09. Marknadsföring av dej tingtjänster r KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015-03-09 2015:2 Mål nr B 2/14 INK. m -m~ i o tyisb HMHHMMHHmHNN! Qrdn.nr. Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad Ombud: Processrådet

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:18 2014-12-30 Mål nr B 9/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:18 2014-12-30 Mål nr B 9/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:18 2014-12-30 Mål nr B 9/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Elgiganten AB, 556471-4474 Box 1264, 164 29 Kista Ombud: advokaten S. N. och

Läs mer

Vägledning. Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga

Vägledning. Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Vägledning Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Cecilia Norlander Förord Den kommersiella

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:10 2008-05-15 Dnr C 20/07

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:10 2008-05-15 Dnr C 20/07 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:10 2008-05-15 Dnr C 20/07 KÄRANDE Fortum Power & Heat AB, Hangövägen 19, 115 77 STOCKHOLM ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 STOCKHOLM SVARANDE

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 KÄRANDE L. Optiker Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN Ställföreträdare: styrelseledamoten P. L., adress som ovan SVARANDE Axet Optik

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-07-25. Konsumentombudsmannen, (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Ordn.nr... 2.QQ, Box 57, 182 07 Haninge

DOM 2014-07-25. Konsumentombudsmannen, (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Ordn.nr... 2.QQ, Box 57, 182 07 Haninge o MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014-07-25 2014:7 Mål nr B 8/13 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN K AR AM) i: Konsumentombudsmannen, (KO), 'NK. 2014-07- 2 8 SVARANDE Box 48, 651 02 Karlstad Dnr. M i H ^ H

Läs mer

1. Omega-3 Kost Nordic AB (556958-8477) Box 2096 141 02 Huddinge. Marknadsföring av kosttillskott via telefonförsäljning

1. Omega-3 Kost Nordic AB (556958-8477) Box 2096 141 02 Huddinge. Marknadsföring av kosttillskott via telefonförsäljning Konsument verket KO Processrådet Gunnar Wikström KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum Dnr 2015-06-18 2014/408 Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande 1. Omega-3

Läs mer

Djurförsäkringar En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor för katt-, hund- och hästförsäkringar

Djurförsäkringar En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor för katt-, hund- och hästförsäkringar Rapport 2012:2 Djurförsäkringar En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor för katt-, hund- och hästförsäkringar 2012:2 Djurförsäkringar En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor

Läs mer

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m.

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:10 2008: Datum 2011-04-12 Dnr C 11/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur.kand. J. B., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:7 2013-04-30 Mål nr B 2/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:7 2013-04-30 Mål nr B 2/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:7 2013-04-30 Mål nr B 2/12 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Z. M. med registrerad firma Maxi Elit Norrköping, Box 1432, 600 44 Norrköping

Läs mer

pp MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:6 2008: Datum 2010-02-09 Dnr C 13/09

pp MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:6 2008: Datum 2010-02-09 Dnr C 13/09 pp MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:6 2008: Datum 2010-02-09 Dnr C 13/09 KÄRANDE KPA Pensionsförsäkring AB (publ.), 106 85 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur. kand. M. G., Advokatfirman Konsultbyrån för

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:1

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:1 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:1 2013-01-29 Mål nr C 24/11 och C 11/12 KÄRANDE TeliaSonera Sverige Aktiebolag, 123 86 Farsta Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., MarLaw AB, Box 3079, 103 61 Stockholm

Läs mer

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier Vägledning De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier. Den 5 december 2012. Reviderad

Läs mer

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012-12-11 2012:15 Mål C 26/11 KÄRANDE Elskling AB, Sandelsgatan 16, bv, 115 34 Stockholm Ombud: Advokaterna M. F. och C. T., S. Advokatbyrå, Box 4501, 203 20 Malmö SVARANDE Kundkraft

Läs mer