Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter"

Transkript

1 Dnr. MBN Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress PITEÅ Svartuddsvägen

2 Innehållsförteckning 1 Planbeskrivning Handlingar Planens syfte Plandata Tidigare ställningstaganden Översiktsplan Detaljplan Behovsbedömning Kommunala beslut Förutsättningar och förändringar Bebyggelseområdet Skuggstudie Offentlig och kommersiell service Tillgänglighet Friytor Gator och trafik Teknisk försörjning Planens genomförande Genomförandetid Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Fastighetsrättsliga frågor Ekonomiska frågor Konsekvenser av planens genomförande Medverkande tjänstemän

3 1 Planbeskrivning 1.1 Handlingar Detaljplanen omfattar följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Samrådsredogörelse Fastighetsförteckning 1.2 Planens syfte Detaljplanen syftar till att ge planmässiga förutsättningar för flerbostadshus med tillhörande bostadskomplement. 1.3 Plandata Planområdet ligger i centrala Piteå och omfattar fastigheterna Forellen 7 och 8, vilka är i privat ägo. Planområdet är cirka 1670 kvadratmeter och avgränsas i norr av Mellangatan, i öst av Lillbrogatan, i söder av fastigheten Forellen 1 och i väst av fastigheten Forellen Tidigare ställningstaganden Översiktsplan I Översiktsplan Fördjupning för Piteå stadsbygd (2001) är planområdet redovisat som Befintliga bostadsområden. Bostadsplaneringen bör enligt anvisningar i den fördjupade översiktsplanen i stor utsträckning inriktas på att förnya och komplettera befintliga bostadsområden. Nyproduktion bör om möjligt styras till stadsnära områden Detaljplan Gällande detaljplan är 1876-års stadsplan för utvidgningen av Piteås nya stadsdelar Behovsbedömning En behovsbedömning enligt plan- och bygglagen (2010:900) och MKB-förordningen har den 28 april 2015 gjorts av Fysisk planering, Piteå kommun. Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken (1998:808) 6 kap. 11, 12 har därför inte upprättats Kommunala beslut Beslut att inleda planläggning av del av fastigheten Forellen 7 och 8 har den 27 april 2015 meddelats av samhällsbyggnadsnämnden i Piteå kommun. Detaljplanen handläggs med s.k. utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). 3

4 1.5 Förutsättningar och förändringar Bebyggelseområdet Planområdet utgör en rivningstomt (Forellen 7) och en bostadsfastighet (Forellen 8). Flerbostadshuset på Forellen 8 är uppfört i två våningar med inredd vindsvåning och har fasad i gatuliv mot Mellangatan och entré från innergården. Befintlig rivningstomt på Forellen 7 (mitten) och flerbostadshus på Forellen 8 (t.h.). I bakgrunden syns flerbostadshuset på Forellen 1 i rött tegel. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ett hörnslutet flerbostadshus [B] i gatuliv mot Lillbrogatan och Mellangatan med underbyggt parkeringsgarage. Flerbostadshuset planeras i 6 våningar med en lägre byggnadsdel i 5 våningar mot angränsande fastighet (Forellen 6) längs Mellangatan. Flerbostadshuset avser att inrymma cirka 40 lägenheter. Mot Lillbrogatan och del av byggrätten mot Mellangatan medges högsta nockhöjd +28 meter över nollplanet samt minsta taklutning 12 grader. För del av byggrätten mot Mellangatan närmast fastigheten Forellen 6, medges högsta nockhöjd +23 meter över nollplanet och minsta taklutning 7 grader. Planlagda nockhöjder motsvarar en byggrätt i 6 respektive 5 våningar inklusive sockelvåning. På gården, som avses att underbyggas med parkeringsgarage till höjden + 10,2 meter över nollplanet, tillåts komplementbyggnader (exempelvis förråd, tvättstuga, miljöhus) till en högsta totalhöjd om 4 meter. Gården ska utformas för användning och utevistelse för de boende. Gestaltningsfrågor ska presenteras av exploatör i form av gestaltningsprogram i god tid innan bygglov. Körbar entré till gården sker via ramp från Mellangatan. Illustration av fasad mot Lillbrogatan samt förslag till anslutning mot befintligt garage inom Forellen 1 (t.v.). Källa: Tomas Viksten Illustration av fasad mot Mellangatan samt infart till innergård mot Forellen 6 (t.h.). Källa: Tomas Viksten 4

5 Skuggstudie En skuggstudie har gjorts för att utreda den planerade byggrättens inverkan på sol- och skuggförhållanden inom fastigheten och för omgivande bebyggelse. I bildserien nedan redovisas skuggförhållanden vid placering av bebyggelse enligt bestämmelser i plankartan under vår- och höstdagjämning samt vid dagen för sommarsolståndet under utvalda klockslag. Vårdagjämning Vårdagjämning kl Vårdagjämning kl Vårdagjämning kl Vårdagjämning kl Midsommar Midsommar kl Midsommar kl

6 Midsommar kl Höstdagjämning Höstdagjämning kl Höstdagjämning kl Höstdagjämning kl Höstdagjämning kl

7 Offentlig och kommersiell service Offentlig och kommersiell service finns inom 10-minuters gångavstånd från planområdet Tillgänglighet Inga avsteg från gällande tillgänglighetsbestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900) och Boverkets byggregler (BBR) är motiverade inom planområdet Friytor Friyta möjliggörs på innergård inom planlagd kvartersmark för bostäder. Inom gång- och cykelavstånd från planområdet finns lekplatser, idrottsanläggningar samt badstrand att tillgå Gator och trafik Utfart från planområdet sker mot Mellangatan som utgör gatumark med kommunalt huvudmannaskap. Utfart från parkeringsgarage avses ske mot Lillbrogatan via befintlig utfart från parkeringsgarage inom fastigheten Forellen 1. Piteå kommun har ingen fastställd parkeringsnorm för bil- och cykelparkering. Parkeringsnorm i centrumkärnans ytterområden bedöms emellertid uppgå till 0,8 bilplats/lägenhet frånsett besöksparkering samt 2,2 cykelparkering/lägenhet. Bostadsparkering iordningställs i garage under upphöjd gård och avser att rymma cirka 40 parkeringsplatser, vilket motsvarar cirka 1,0 bilplats/lägenhet. Mot Lillbrogatan finns möjlighet att iordningställa allmänna parkeringsplatser på angränsande gatumark, vilka ex. kan nyttjas av besökare i kvarteret. Gång- och cykeltrafik prioriteras utefter Mellangatan som karaktäriseras av grönska och låg trafikandel. Cykelparkering iordningställs inom kvartersmark. Närmaste hållplats för kollektivtrafik ligger vid Sundsgatan cirka 350 meter söder om planområdet Teknisk försörjning Planområdet kan anslutas till befintliga tekniska försörjningssystem (vatten och avlopp, värme, el och optofiber). Utrymme för sortering och hämtning av avfall ska anordnas inom planområdet. 1.6 Planens genomförande Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från och med det datum detaljplanen vunnit laga kraft Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Detaljplanen omfattar endast kvartersmark inom vilken fastighetsägare/exploatör ansvarar för all utbyggnad. Kommunen är huvudman för angränsande allmän platsmark. Ledningsägare ansvarar för ansökan om ledningsförrättning för säkerställande av eventuell ledningsrätt Fastighetsrättsliga frågor Planområdet omfattar fastigheten Forellen 7 som ägs av Tomas Viksten och fastigheten Forellen 8 som ägs av BD Bygg AB. Genom försäljning och fastighetsreglering avses mark överföras från en fastighet till den andra så att planområdet sammantaget utgörs av en fastighet. Infart till planerat underbyggt parkeringsgarage avses ske via befintligt parkeringsgarage inom fastigheten Forellen 1. Utrymme i befintligt parkeringsgarage inom fastigheten Forellen 1 för in- och utfartsväg till parkeringsgarage inom planområdet avses att inrättas som en gemensamhetsanläggning. Fastighetsreglering samt inrättande av gemensamhetsanläggning för anläggning som är av gemensam art för flera fastigheter, prövas i samband med lantmäteriförrättning efter ansökan av fastighetsägare. 7

8 Inom planområdet finns befintliga ledningsrätter ( /24.1 och /54.2) avseende fjärrvärme och allmän telekommunikation till förmån för ledningshavaren AB PiteEnergi. Ändring eller upphävande av ledningsrätt som inte längre är aktuell sker genom lantmäteriförrättning Ekonomiska frågor Fastighetsägare/exploatör svarar för samtliga planläggningskostnader samt kostnader för iordningställande av kvartersmark. Kostnad för fastighetsreglering avtalas mellan markägare och köpare. Eventuell flytt av ledningar bekostas av exploatören om sådan sker på exploatörens initiativ. Kostnader som belastar eventuell gemensamhetsanläggning betalas av de fastigheter som deltar i anläggningen Konsekvenser av planens genomförande Piteå kommun anger i Översiktsplan Fördjupning för Piteå stadsbygd (2001) ett planeringsmål för befolkningsutvecklingen som innebär en årlig ökning av befolkningen med cirka 200 personer. För att möta befolkningstillväxten behöver bostadsbeståndet förnyas och i översiktsplanen anges att nyproduktion om möjligt bör styras till stadsnära områden. I centrala staden föreslås en förtätning och upprustning av äldre områden och planområdet ligger, enligt översiktsplanen, inom ett utpekat förtätningsområde där 500 nya lägenheter föreslås tillskapas. Genomförandet av detaljplanen, det vill säga förtätning av bostadsbebyggelse genom nyproduktion i stadsnära område, stämmer sålunda överens med angivna målsättningar i den fördjupade översiktsplanen. Konsekvenser av detaljplanens genomförande bedöms innebära positiva effekter på stadsutvecklingen, både vad avser tillväxt och boende i staden. Förtätning av stadsdelen innebär att förefintlig service samt infrastruktur kan nyttjas, vilket medför effektivare tekniska försörjningssystem och gatunät. Närheten mellan bostäder och blandade samhällsfunktioner skapar även förutsättning för minskade biltransporter och ökade kollektiva lösningar. 1.7 Medverkande tjänstemän Planhandlingar har upprättats av GG Arkitekter. I upprättandet av detaljplanen har Linnea Isaksson, planeringsarkitekt FPR/MSA, vid Arkitekthuset Monarken AB deltagit samt Fysisk planering, Teknik och gator, Näringsliv och samhälle inom Samhällsbyggnad i Piteå kommun. Granskad av: Gunnar Grönlund, arkitekt SAR/MSA GG Arkitekter Niclas Brännström, planhandläggare Piteå kommun 8

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420

Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420 1(9) ENKELT PLANFÖRFARANDE Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420 Håbo kommun, Uppsala län SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan för del av kv Bävern m m

Detaljplan för del av kv Bävern m m Detaljplan för del av kv Bävern m m Upprättad i september 2003 dnr 2002.0354 obj nr 507 073 1(9) Innehållsförteckning PLANBESKRIVNING... 3 HANDLINGAR... 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 PLANDATA... 3

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN

STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN Datum Dnr 2012-09-27 KS 275/12 Samhällsutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Flygfoto över del av Ljusdal. Förvaltningshuset

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SKI LODGE I STÖTEN CENTRUM Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14 Antagen av kommunstyrelsen i Ljusdals kommun 2015-03-05 76. Laga kraft 2015-04-07. ljusdal.se PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. 1(18) Planbeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. 1(18) Planbeskrivning 1(18) Planbeskrivning tillhörande tillägg till del av Detaljplan för Norra delen av Herstadberg 9:1 med närområde (Herstadbergs verksamhetsområde inom Kvillinge i Norrköping (kvarteret Argonet och del

Läs mer

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2014-01-20 Dr: MBN 2013/1326 SAMRÅD Detaljplan för Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län Ortofoto över planområdet Samråd: 2014-01-21 2014-02-10 Granskning:

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer