Sidan 1/6. Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sidan 1/6. Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852"

Transkript

1 Sidan 1/6 Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer Protokoll från det extrainsatta styrelsmötet den 4 juni 2015 Protokoll från möte No 2014/ Stockholm den 4 juni 2015, från till 21.05, sal 208 på LFSL 1. Mötets öppnande Styrelsens ordförande, Mr. Lars Grundberg, förklarar mötet öppnat kl Val av mötessekreterare Styrelsen väljer Mme F. Guionneau som mötessekreterare. 3. Kallelse och deltagarlista 3.1 Närvarande ordinarie medlemmar: Laurent Clavel, Kultur- och vetenskapsråd vid Franska Ambassaden Amandine Lebas, Fransk konsul Sophie Maraux, Rektor Påminnelse : sedan 31 maj 2013 har dessa medlemmar inte rösträtt (Se protokoll från 31 maj 2013). Lars Grundberg, styrelsens ordförande, extern medlem Lucien Herly, extern medlem Malin Goubaud, föräldrarepresentant Thomas Loyau-kahn, föräldrarepresentant Hind Bernhard, föräldrarepresentant Françoise Guionneau, personalrepresentant Philippe Cailluet, personalrepresentant Frånvarande medlemmar: Beata Gianelli, extern medlem Bertrand Montoriol, personalrepresentant Jérémie Lamart, suppleant för personalrepresentant 3.2 Personer med konsultativ roll : Elsa Rodriguez, Biträdande rektor låg- och mellanstadium, LFSL Nina Lillo, Förskolechef Valérie Hansson, Ekonomi- och administrationschef

2 3.3 Speciellt inbjudna personer Mr William N guyen, Regionskoordinator, representant för AEFE i nordvästra Europa och Skandinavien, Centraleuropa och Asien Mr Thierry Houyel, IEN (inspektör för det franska skolväsendet) i nordvästra Europa och Skandinavien 4 Godkännande av dagordningen En förändring i punktordningen görs: punkten Förskola blir punkt 12. Under punkter övriga punkter som blir punkt 11 presenteras Fritids aktuella situation Dagordningen godkändes med dessa tillägg av de 7 röstande medlemmarna. 5 Godkännande av styrelseprotokollet från 22 maj 2015 Protokollet godkänns. 6 Administration : godkännande av betalning av skatter och moms Allt är betalt. 7 Revisor från firman Ernst & Young: Delatagande av Mme Raun (bilaga 1) Raun från Ernst & Young, presenterade resultatet och bokslutet för räkenskapsåret Resultatet visar på en litet underskott (-33 TSEK). Raun lyfter fram de framsteg som har gjorts sedan senaste bokslutet, och betonar de punkter som fortfarande behöver förbättras. Hon är nöjd med att de nästan i sin helhet är lösta sedan den 1 januari, mycket tack vare övergången till en lokal ekonomichef. Mr. N Guyen påminner om den årliga summan till personallöner för de som är expatriés och résidents som AEFE bidrar med, men också om finansiering av punktvisa projekt, såsom Jeux de l EPS i år. Dessa bidrag ligger på nära 1,6 miljoner euros, vilka inte finns med i stiftelsens beräkningar. Styrelsen är eniga i att det finns ett behov av att tydligare och mer regelbundet kommunicera summan och vikten av dessa bidrag. 8 Avstämning fastigheten: Utbyte och beslut rörande valet av den arkitekt som ska ansvara för fastighetsprojektet (bilaga 2) Som representant för kommissionen SISAB berättar T. Loyau-Kahn om utvecklingen av de tre (3) konsultationer som har gjorts med arkitektbyråer. Tre offerter presenteras för omröstning och styrelsens medlemmar ska välja en av dem: - Offert från arkitekt P-E Vial. Han arbetar ensam och har redan samarbetat med LFSL, och därmed SISAB, med vilka samarbetet gick bra. - Offert från arkitekt I.Hjarra. Hon arbetar med sin man och har arbetat i Storbritannien där hon har deltagit i projekt i engelska skolor. - Offert från arkitekt Y. Chantereau som är chef för en byrå som grupperar 45 olika yrkeskårer.

3 Ikväll handlar det om att välja den arkitekt som ska utföra en förstudie på helheten av de byggprojekt som Stiftelsen LFSL strävar efter. Denna förstudie, specificerad och detlajerad då det är den slutgiltiga versionen, ska lämnas till styrelsen vid skolstarten så att styrelsemedlemmarna kan fatta ett beslut om projektet i september. I denna förstudie ska två (2) fundamentala villkor ingå, dels byggnadstillstånd, dels ett åtagande att samarbeta med SISAB. Efter konsultationerna gav de tre (3) arkitektbyråerna den av Stiftelsen efterfrågade informationen med offertförfrågan. Efter att ha studerat de tre arkitekternas profiler, deras professionnella erfarenhet och deras offerter, startar en diskussion mellan styrelsemedlemmarna, vilken utmynnar i nedanstående omröstning, efter att damerna M. Goubaud och H. Bernard har bett om en kontroll av arkitektbyråernas ekonomiska situation. Man kommer överens om att rösta, men att den slutliga omröstningen beror på kontrollen av vinnarens ekonomiska situation: OMRÖSTNING Hjarre : 0 VIAL : 1 Chantereau : 6 Offerten från arkitekt Chantereau antas av 6 av 7 röster, under villkor att hans ekonomiska situation kontrolleras. Han ska alltså presentera sin förstudie i slutet av augusti för att i oktober påbörja den detaljerade studien av det projekt som styrelsemedlemmarna har valt. 9 Stadgar: sammanfattning av processen Nya stadgar har lämnats in till Kammarkollegiet. Dessa föreslår bibehållandet av tre (3) representanter för de franska myndigheterna i stadgarna, även om dessa har förlorat sin rösträtt, på begäran av AEFE. Från att ha rösträtt har de idag endast en konsultativ roll.kammarkolllegiet accepterade inte detta förslag då det i en stiftelses stadgar endast bör tas upp de som har rösträtt. Men de skulle acceptera att vi behåller detta förslag om Länsstyrelsen skulle acceptera det. En förfrågan om detta skickades till Länsstyrelsen, vilka den 4 juni 2015 gav ett negativt svar.detta skapar ett mycket allvarligt problem då styrelsen alltså skulle kunna anpassa sig efter stadgarna, vilka är de enda som erkänns i Sverige, och sammanträda utan den FUNDAMENTALA närvaron av de tre franska representanterna, och detta helt lagenligt. Mr. N Guyen påminner om att det handlar om ett etiskt problem, en intressekonflikt kan uppkomma, och att i konventionen som skolan har med AEFE, har Stiftelsen föpliktigat sig att Rekorn alltid ska vara närvarande på alla styrelsemöten. Han föreslår att man skulle kunna lägga till de andra två auktoriteterna.detta innebär dock ingen garanti då ingen kan förutse framtiden och det skulle kunna komma en önskan från styrelsen att lämna konventionen med AEFE, eftersom Konventionen inte är erkänd av de svenska myndigheterna.f.guinneau påminner om skolans historia, vilken föddes för 153 år sedan, skapad av Sveriges drottning, Josephine de Leuctenberg, gift med Oscar I, dotter till Eugène de Beauharnais och därmed, dotterdotter till Joséphine. Hon påminner om rollen som vår skola spelade under första och andra världskriget, hur den franska staten, stöttade vår skola hand i hand med den svenska staten sedan början av 1900-talet, och AEFE skapades inte förrän Frankrike måste ta hand om vår skola, vilken är helt unik i AEFEs nätverk och detta borde medföra att vi får en dispens som tillåter att representanter från franska myndigheter får rösträtt i stiftelsen LFSLs styrelse.

4 Vi måste alltså ompröva våra stadgar så att LFSL består. Flera idéer läggs fram, varav en från Lars, om en bolagsstämma. För stunden ber M-Goubaud om att flytta det slutdatum som angivits av Kammarkollegiet och L. Grundberg föreslår att ansäka om en mycket lång förlängning. Stadgekommissionen ska så snart som möjligt träffas för att arbeta fram ett nytt förslag till styrelsen. Styrelsemedlemmarna accepterar dessa två förslag. Beslut: Ansökan om en mycket lång förlängning av slutdatum ska göras hos Kammarkollegiet Nya förslag på stadgar ska presenteras för styrelsen. Medlemmarna accepterar med 7 röster av 7 10 Anammande av dokument RH Dokumentet ska presenteras igen eftersom B. Montoriol är på gotlandsresa med eleverna i 4ème, och därmed inte kan ge några svar på de ställda frågorna. 11 Övriga punkter: Fritids L. Grundberg infomerar om att chefen för Fritids har kontaktat honom för att be om att ett kontrakt ska upprättas mellan skolan och fritids, eftersom han finner situationen opraktisk. H.Bernhard frågar hur långt studien som påbörjades av den förra styrelsen, har kommit. V. Hansson som ansvarar för det ärendet berättar att hon kommer att ge ett förslag vid nästa styrelsemöte, tanken är att de två (2) strukturerna Fritids/LFSL ska närma sig varandra i ett första steg, för att i ett andra steg sammanslås. S. Maraux som väl känner till ärendet rekommenderar följande: Fritids bör fortsätta att vara separat från Stiftelsen som har tillräckligt att göra med förskolan och LFSL. M. Goubaud påpekar att en integration skulle innebära mer skatt för Stiftelsen. Beslut: Invänta rapporten från V. Hansson 12 Förskola För att kunna svara på frågan om hur man kan öka franskan på förskolan LFSL, träffade, på styrelsens initiativ, N.Lillo förskolecheferna på den tyska skolan Tyska skolan och på skolan Planet Kids, vilka är förskolor där man talar tyska och engelska och följer den svenska läroplanen. Tanken var att konstatera och på plats förstå denna domän. Hon åkte då för att göra observationer i skolan Planet Kids under en halv dag. Den tyska skolan blev tvungna att skjuta upp N.Lillos besök p.g.a. deras förskolechefs arbetsbelastning. N.Lillo delger oss två dokument, dels om Planet Kids och dels om Bevara och utveckla det franska språket på Förskola LFSL. S.Maraux påminner henne om att UF vill ha mer svenska och styrelsen vill ha mer franska. Hon svarar att hon är medveten om detta och att det är möjligt, även om det är svårt, att uppnå detta. H.Bernard säger att det inte finns någon procentsats inskriven i lagen och att det finns skolor där de pratar mer engelska än svenska.

5 T. Loyau-Kahn frågar N.Lillo om hon vet i vilken juridisk form Planet Kids är konstitutierad. Hon svarar att hon inte vet eftersom hennes uppdrag var att konstatera och förstå hur Planet Kids fungerar, med fokus på pedagogiken och läroplanen. M. Goubaud och L.Grundberg informerar att en advokat, Louise d Oliwa, mamma till barn på förskolan har erbjudit sina tjänster gratis. Kanske, föreslår F. Guinneau, att hon kan hjälpa oss att förstå den juridiska strukturen i de förskolor där man pratar ytterligare ett språk förutom svenska. E. Rodriguez uppger att för att kunna bedöma elevernas fransknivå, med den utveckling och de mål som hon redan har gett Nina, så har förskolan en bas för att kunna införa sina egna språkutvecklande aktiviter i förhållande till förväntningarna i CP. F. Guinneau infomerar att tre (3) skolor från Futuraskolan AB, Förskolan Futuraskolan International Pre-school, Brunbärsvägen, Brahegatan och Warfvinges väg, nyligen, i maj 2015, har fått böter från UF för att, bland annat, det talas för mycket engelska. UF kräver att svenskan ska vara det dominanta språket. Hon visar fram dokumenten. 13 Nästa möte Nästa möte kommer att gå av stapeln i augusti 2015 Mötet avslutas Mötet avslutat kl Lars Grundberg Sophie Maraux Françoise Guionneau Styrelseordförande Rektor Mötessekreterare Bilagor : 1) Ekonomisk rapport E&Y från 31 december ) Infrasttruktur: jämförelse mellan offerterna för förstudien från 4 juni 2015

Protokoll från styrelsemötet den 16 februari 2015. Protokoll från möte No 2014/2015-4

Protokoll från styrelsemötet den 16 februari 2015. Protokoll från möte No 2014/2015-4 1 Fondation Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852 Närvarande : Protokoll från styrelsemötet den 16 februari 2015 Protokoll från möte No 2014/2015-4 Stockholm 16 februari

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 1(7) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 Sammanfattning Diskussionen om ändringar i PO-reglerna återupptogs efter att ha legat på is ett år. KOM varnade för

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv

Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv Malmö Stadskontor Avdelning för Integration och arbetsmarknad Emma Söderman i samarbete med Britta Ström Sammanfattning

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer