Protokoll från styrelsemötet den 16 februari Protokoll från möte No 2014/2015-4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från styrelsemötet den 16 februari 2015. Protokoll från möte No 2014/2015-4"

Transkript

1 1 Fondation Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer Närvarande : Protokoll från styrelsemötet den 16 februari 2015 Protokoll från möte No 2014/ Stockholm 16 februari 2015, från till 21.35, sal 210 på LFSL Mme S. Maraux, Mr. L. Clavel, Mme A. Lebas, Mme M. Goubaud, Mr. T. Loyau-Kahn, Mme Hind Bernhard, Mr. B. Montoriol, Mme F. Guionneau, Mme E. Rodriguez, Mme N. Lillo, Mme V. Hansson. Frånvarande: Mr. L Grundberg, ordförande i tjänst, Mr Philippe Cailluet. Då Mr. Lars Grundberg är frånvarande föreslår Mme M. Goubaud, Mr. T. Loyau-Kahn, Mme Hind Bernhard, Mr. B. Montoriol, och Mme F. Guionneau att Mme Hind Bernhard ska vara mötets ordförande. Denna accepterar uppdraget. 1. Mötets öppnande Mötets ordförande, Mme Hind Bernhard förklarar mötet öppnat kl Val av mötessekreterare Styrelsen väljer Mme F. Guionneau till mötessekreterare 3. Kallelse och deltagarlista 3.1 Närvarande ordinarie medlemmar: Laurent Clavel, Kultur- och vetenskapsråd vid Franska Ambassaden Amandine Lebas, fransk konsul Sophie Maraux, rektor Påminnelse om att, sedan 31 maj 2013, avstår dessa medlemmar från att rösta. (Se protokoll från 31 maj 2013) Malin Goubaud, föräldrarepresentant Thomas Loyau-kahn, föräldrarepresentant

2 2 Hind Bernhard, föräldrarepresentant Bertrand Montoriol, personalrepresentant Françoise Guionneau, personalrepresentant 3.2 Frånvarande ordinarie medlemmar: Lars Grundberg, styrelseordförande, extern medlem Philippe Cailluet, personalrepresentant och Jérémie Lamart, suppelant Clara Tronêt-Guillon, extern medlem, har avgått (7 december 2014) Caroline Devaux-Scaramoni, extern medlem, har avgått (12 januari 2015) 3.3 Personer med konsultativ roll: Elsa Rodriguez, Biträdande rektor låg- och mellanstadium, LFSL Nina Lillo, Förskolechef Valérie Hansson, Ekonomi- och administrationschef 4 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkännes, utan tillägg. 5 Godkännande av styrelseprotokollet från 19 januari 2015 Protokollet från 19 januari 2015 godkänns, med följande kommentar: Skrivfel: kommittén ansvarig för att skapa en extern medlemsbank är inte en rekryteringskommitté, utan en urvalskommitté. 6 Valprocedur vid urval av externa medlemmar samt vid de ordinarie medlemmarnas inval av de nya externa medlemmarna I väntan på inrättandet av en urvalskommitté är det stadgekommissionen som har tagit emot kandidaturerna, vilka, i detta fall, har föreslagits av styrelsens ordinarie medlemmar. Tre (3) kandidaturer till två (2) poster presenteras för styrelsen: - Mr. Michel Wlodarczyk, presenterad av L. Clavel - Mr. Lucien Herly, presenterad av L. Grundberg - Mme Beata Gianelli, presenterad av par H. Bernhard

3 3 De ordinarie medlemmarna fick en vecka i förväg, såsom proceduren kräver, CV och presentationsbrev för att ha möjlighet studera dem och räknas därmed förmögna att genomföra den slutna omröstningen av inval av två (2) externa medlemmar, för att ersätta C. Tronêt-Guillon och C. Devaux-Scaramoni, vilka har avgått och vilkas mandat avslutades i oktober Efter presentationen av de tre (3) kandidaterna och efter att ha diskuterat deras kompetenser, erfarenheter samt fördelarna med deras ambition att integrera LFSL:s styrelse, genomförde de ordinarie medlemmarna en sluten omröstning. Amandine Lebas, fransk konsul, håller i rösträkningen. Resultatet är följande: Gianelli : 4/5 Herly : 5/5 Wlodarczyk : 1/5 Med utgångspunkt i resultatet fattas tre beslut. Beslut 6.1 : Lucien Herly väljs in. Beslut 6.2 : Varken Beata Gianelli eller Michel Wlodarczyk har uppnått de enligt reglementet nödvändiga 5/5 och väljs därmed inte in. Décision 6.3 : En elektronisk omröstning ska upprättas så att de 7 ordinarie medlemmarna ska kunna rösta in den tredje externa medlemmen. Ett protokoll rörande detta val kommer att bifogas till detta protokoll. L. Herly ska meddelas sitt inval som extern medlem av Thomas Loyau-Kahn, som för styrelsens talan, och Hind Bernhard ska informera om de förändringar som skett i styrelsen för Länsstyrelsen, så snart som den tredje externa personen har blivit vald. 7 Administration: godkännande av betalning av skatter och moms Betalningarna är à jour. 8 Förskola/Maternelle - Långsiktig reflektion: Den långsiktiga reflektionen har ännu inte ägt rum «förskolekommissionen» konstituerad av Nina Lillo, Malin Goubaud, Hind Bernhard och Françoise Guionneau inväntar den slutgiltiga

4 4 rapporten från UF samt ett möte som, trots att det begärdes för flera veckor sedan inte kommer att äga rum förrän efter slutförandet av rapporten från inspektionen. - Rekrytering av en «förskolelärare» Nödvändigheten av att rekrytera en ny förskolelärare med en mycket hög ekonomisk inverkan på budgeten. - Översättning av de franska programmen till svenska Nina Lillo ber om en översättning av de franska programmen till svenska, d.v.s. av innehållet i de relevanta dokumenten. Två (2) texter rekommenderas Förskolechefen N. Lillo: Programmet för förskolan, hors-série N0: 3, från 19 juni 2008 Progressionsmatriser för inlärning på förskolan Dessa basdokument kommer att vara till stor hjälp i fortsatta diskussioner med UF. N.Lillo ber om att få en budget om 7000 kronor för att göra översättningen. Beslut 8: Kan vi rösta för ett godkännande av en budget om 7000 kronor för en översättning av de franska programmen till svenska? Omröstning: För: 5/5 Emot: 0/5; nedlagda röster: 0/5. Förfrågan godkännes. 9 Förfrågan till UF om dispens för mottagandet av barn 1-2 år M.Goubaud presenterar brevet som ska skickas till UF för att förlänga dispensen för mottagandet av barn 1-2 år. Beslut 9.1: Ska vi skicka brevet i sin nuvarande form (bilaga 1)? Omröstning: 5/5 Brevet ska skickas. V. Hansson tar upp ämnet «nollan» för femåringar och ber om att följande fråga ska tas upp med UF:

5 5 Skulle det vara möjligt att skapa en «nollan» på LFSL? Detta skulle medföra att vi får bidrag samtidigt som vi kan följa de franska programmet i en grande section knuten till den internationella skolan LFSL. Beslut 9.2: Ska vi ställa denna fråga till UF? Omröstning: 5/5 Det beslutas att denna fråga ska ställas under mötet med UF. 10 Byggnadsarbeten projektet byggnad på skolgården T. Loyau-Kahn informerar att mötet, som skulle ha ägt rum fredag 13 februari, har ställts in p.g.a. sjukdom hos en av SISAB:s medarbetare. Det har beslutats om ett nytt möte, men inte om någon ny mötestid, men, kanske till nästa vecka. Han informerar om att ett minimöte ägde rum på LFSL, samma fredag, under vilket det uppdagades att Sandy återupptäckte en akt, rörande en byggnad på två våningar, vilken han tidigare hade hand om, men inte har haft sedan 1 ½ år tillbaka. Denna akt hade den tidigare styrelsen hand om och de kommunicerade direkt med SISAB, med det senaste mailet daterat november Ett nytt projekt skickades av SISAB under 2014 med ett förslag på en byggnad på tre våningar. Det visar sig att den gamla styrelsen inte engagerade sig med SISAB i projektet med byggnaden som ska byggas på skolgården av SISAB, förmodligen p.g.a. avsaknad av information om kostnaden från SISAB:s sida. Den nya styrelsen har bett om ett möte med SISAB sedan november 2014, utan resultat. Styrelsemedlemmarna kräver omedelbart en projektplan från SISAB med följande punkter: Till slutet av juni: - Återidentifiera LFSL:s behov för att komplettera och slutföra den existerande listan. - Identifiera Stockholms kommuns intressen i projektet för att kunna förena deras behov med våra. Så snart som möjligt och framförallt före slutet av 2015: Få ett förslag av SISAB som möjliggör att vi kan inleda projektet. Detta förslag ska innehålla en praktisk beskrivning och en ekonomisk beskrivning. I det fall SISAB inväntar ett utlåtande om byggnaden från styrelsen, kan denna inte göra något sådant utan att ha konkreta fakta, bl.a. om kostnader och betalningssätt. Vår kontakt med SISAB heter Lars Sandström.

6 6 På grund av vikten av ett brådskande möte med SISAB har det beslutats att Kommissionen ska utvidgas. Förutom Thomas Loyau-Kahn och Sophie Maraux, ska följande personer delta: - Valérie Hansson - Hind Bernhard - Laurent Clavel. Beslut 10: Kan dessa personer integrera «kommission SISAB» tillsammans med T. Loyau-Kahn och Sophie Maraux? En omröstning genomfördes för var och en av de nya medlemmarna i kommissionen. Varje person fick 5 röster av 5. Kommissionen är konstituerad. 11 Förändringar i stiftelsens stadgar Efter en fördjupad läsning och efter att alla hade fått möjlighet att kommentera, vilket resulterade i några korrigeringar, ställde mötets ordförande, H. Bernard, två (2) frågor till de ordinarie medlemmarna: Beslut 11.1: Har vi fått tillräcklig information av medlemmarna i «Stadgekommissionen» gällande de förändringar som behöver ske i Stiftelsens stadgar för att kunna rösta om dem ikväll? Omröstning: För: 5/5 Emot: 0 ; nedlagda röster: 0. Röstningen accepteras. Beslut 11.2: Ska vi godkänna de förändringar som «Stadgekommissionen» föreslår? Omröstning: För: 5/5 Emot: 0 ; nedlagda röster: 0.

7 7 Beslutet att överlämna Stiftelsens nya stadgar, reviderade av styrelsen, till Kammarkollegiet är enhälligt. De nya stadgarna som är skrivna på franska, ska översättas av en auktoriserad översättare, så att de kan överlämnas till Kammarkollegiet för offentliggörande. 12 Uppföljning av CHS (Kommissionen för Hälsa och Hygien) arbete Ombuden för CHS är Sophie Maraux och Nina Lillo. Nina Lillo informerar att en säkerhetsrond nyligen har utförts på förskolan. Sophie Maraux rapporterar att enligt dokument som utarbetats kring de nödvändiga behoven som LFSL har, bör antalet toaletter öka. Av denna anledning ska arkitekten från byrån «Dive architects AB», vilken även ansvarade för den senaste ombyggnationen, komma för att prata om det som behövs göras. Det rör sig om arbeten för nära en miljon kronor, vilka redan är budgeterade. V. Hansson ska göra en besiktning av vad som är nödvändigt att göra. 13 Införande av suppleanter i utskickslistan diskussion bakom stängda dörrar mellan de ordinarie medlemmarna Mötets ordförande, H. Bernhard, ställer följande fråga till de ordinarie medlemmarna: Beslut 13: Ska suppleanterna systematiskt inkluderas i utskicken av dokument från styrelsen? Omröstning: NEJ: 5/5 JA: 0/5 ; nedlagda röster : 0/5 Beslutet att inte inkludera suppleanterna i utskicken av dokument från styrelsen fattas. 14 IT-säkerhet Tre punkter läggs fram: - Fas I: Säkerställande av användarnamn/lösenord/datorer Denna fas är avslutad. - Fas II: Administration av nyttjanderätter : Denna fas är påbörjad med följande principer: En systemadministratör administrerar fördelningen av de tekniska resurserna, men ska inte ha rättighet att skriva eller läsa innehållet i dokumenten, i mesta möjliga mån.

8 8 Varje resurs ska administreras av en praktisk administrator, användaren, som innehar rättigheterna att läsa och skriva innehållet i dokumenten. Användaren ska själv kunna kontrollera rättigheterna av de resurser hen ansvarar för. Denna fas är påbörjad. - Fas III: Gästwifi : lösenordet bör bytas ut regelbundet. Det ska inte finnas någon portal. 15 Skattmästarens roll i styrelsen Valérie Hansson presenterar ett dokument med de huvudsakliga uppdragen för skattmästaren. Efter att ha konsulterat skolor i Köpenhamn och Oslo och applicerat dokumentet Användarguide till AEFE:s konvention framgår det att de huvudsakliga uppgifterna är följande: - Vara DAF behjälplig i arbetet med anbud av stora kontrakt (städ, el, revisor). - Vara DAF behjälplig i administrationen av Stiftelsens fondplaceringar. - Följa upp budgeten, speciellt vid förberedande möten inför styrelsemöten. - Godkänna fakturor, de som hänskjuts till skattmästaren. I det specifika fallet med Stiftelsen LFSL, beslöt styrelsen att två typer av fakturor ska hänskjutas och godkännas: De som inte är återkommande och som överskrider kronor. De som ligger utanför budgeten och som överskrider kronor. Beslut 15: Vilka är de fakturor ska hänskjutas till och godkännas av skattmästaren? En omröstning genomförs för att fatta beslut om dessa klausuler. Omröstning: För: 5/5 Emot: 0/5 ; nedlagda röster : 0/5 Kalusulerna är antagna. - Administrera bankkontot tillsammans med styrelsens ordförande, samt godkänna betalningarna: Ordföranden och skattmästaren kan inte själva registrera inbetalningar, de kan endast godkänna inbetalningarna gjorda av administrationsavdelningen. 16 Fritids: förening och kontakt Den 28 augusti 2014, beställer den dåvarande styrelsen en förstudie av advokatbyrån Holmgrenhansson Advokatbyrå AB, för en summa av kronor.

9 9 Det förstudien ska undersöka är de juridiska, ekonomiska, skattemässiga och organisatoriska aspekterna. (Se protokoll N0: 2013/14 14 från 28 augusti 2014) Den nuvarande styrelsen som valdes den 10 oktober 2014, har bett V. Hansson, DAF, att stämma av med advokaterna, för att bättre förstå anledningarna till denna beställning, samt utvärdera den pågående processen. Resultatet av undersökningen ledd av V. Hanson är följande: 2/3 av budgeten är redan förbrukad. Styrelsen har därmed två (2) möjligheter: Avsluta den pågående förstudien och endast få ett partiellt resultat, vilket skulle vara meningslöst. Acceptera att binda upp den sista tredjedelen av budgeten för att få ett komplett resultat av den pågående undersökningen. Beslut 16: När det kommer till frågan, Ska vi fortsätta den pågående förstudien? Är resultatet av omröstningen följande: För: 5/5 Emot: 0/5 ; nedlagda röster : 0/5 Det beslut som fattas är att advokaterna ska avsluta sitt arbete med förstudien. V. Hansson fortsätter, för närvarande, att vara vår kontakt med dem. 17 Införandet av nytt bokföringsprogram och dess konsekvenser Under vecka 12, d.v.s mars 2015, kommer en utbildning i det nya bokföringsprogrammet kallat «Économique» att ges administrationen. Under arbetet med införandet av detta fundamentala instrument, kan det förväntas att DAF under ca två (2) månader inte kommer att kunna utfärda någon slutgiltig rapport. Samtliga närvarande styrelsemedlemmar accepterar detta, vilket inom kort kommer att ge oss en större insikt. 18 Punkten mänskliga resurser Styrelsen ber om att en undersökning av uppgifter, kontrakt och löner ska göras för att kunna utveckla en politik kring mänskliga resurser som är hälsosam och transparent. V. Hansson ombeds ta fram en grov lägesrapport. B.Montoriol hänvisar till «Styrningsseminariet» vid vilket han närvarade den 16 och 17 januari 2015, och föreslår att använda de dokument som då föreslogs.

10 10 19 Administration av den elektroniska brevlådan samt synlighet av denna adress på hemsidan LFSL Den är aktiv och endast T. Loyau-Kahn har tillgång till den för närvarande. Han ber emellertid att andra personer ska ta på sig administrationen. Den var väldigt värdefull inför mötet CA/CE föräldrar/personal den 5 februari Ett extranät ska snart skapas och säkerställas. Det kommer att möjliggöra elektroniska omröstningar och skapandet av arbetsgrupper. 20 Elektronisk omröstning för val av föräldrarepresentanter CA/CE jämfört med den metod som används idag. S. Maraux föreslog under styrelsemötet den 19 januari 2015, ett inköp av tjänster från «Eurovote» för att kunna genomföra valet av föräldrarepresentanter till CA/CE via elektronisk omröstning. Kostnaden för dessa tjänster är 1 500, exklusive moms, d.v.s kronor, inklusive moms. Styrelsen bad då om att en undersökning skulle göras av nuvarande kostnader. Resultatet är talande: Material kronor Genomförandet av omröstningen kronor (2personerx2dagarx8timmarx206,5sekx1,3142) Utskick kronor Röstsammanräkning kronor Hjälp vid röstsammanräkningen kronor TOTALT: kronor Föräldrarna hjälper till utan ersättning, om den dolda kostnaden för deras deltagande dras av blir totalsumman kronor. «Eurovote» skulle alltså medföra en minskning med 19,5% jämfört med den nuvarande kostnaden på kronor och med 36,1% om man inkluderar den dolda kostnaden av de ideellt arbetande föräldrarna. Beslut 20: Bör vi köpa in «Eurovotes» tjänster? För en elekronisk omröstning : 5/5 Emot : 0/5 ; nedlagda röster : 0/5.

11 11 Elektronisk omröstning är antagen. 21 Övriga punkter Inga övriga punkter 22 Mötets avslutande Mötet avslutades kl Hind Bernhard Sophie Maraux Françoise Guionneau Mötets ordförande Rektor Mötessekreterare

Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852. Protokoll från styrelsmötet den19 januari 2015

Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852. Protokoll från styrelsmötet den19 januari 2015 Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852 Närvarande : Protokoll från styrelsmötet den19 januari 2015 Protokoll från möte No 2014/2015-3 Stockholm den 19 januari

Läs mer

Sidan 1/6. Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852

Sidan 1/6. Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852 Sidan 1/6 Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852 Protokoll från det extrainsatta styrelsmötet den 4 juni 2015 Protokoll från möte No 2014/2015-8 Stockholm den

Läs mer

Protokoll från möte 2014/15-02

Protokoll från möte 2014/15-02 Protokoll från möte 2014/15-02 Stiftelsen Lycée Français Saint- Louis (LFSL) Registreringsnummer 902004-1852 Stockholm, 9 december 2014 1 Mötets öppnande kl.17.30 Lars Grundberg, Ordförande, hälsade styrelsens

Läs mer

Förskolan Lycée Francais Saint Louis ett vägval

Förskolan Lycée Francais Saint Louis ett vägval Förskolan Lycée Francais Saint Louis ett vägval Se bakåt för att konstruera framtiden några tankar Françoise Guionneau Innehållsförteckning: Introduktion I Historia II Analys och kommentarer III Slutsatser

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria.

Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria. Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria. Närvarande: Johan Fasting, Vladimir Klicic, Rizkalla Beydoun, Thomas Ahlström, Thomas Strömberg, Jonas Carlgren, John Bengtsson, Hans

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

- Syskon till barn som har plats i föreningens daghem har förtur till plats i daghemmet, såvida inte ramavtal med Nacka kommun säger annat.

- Syskon till barn som har plats i föreningens daghem har förtur till plats i daghemmet, såvida inte ramavtal med Nacka kommun säger annat. STADGAR för FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARKBÅTEN (Senaste ändringar antagna vid ordinarie föreningsstämma 2009-04-16) 1 Firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Barkbåten. 2 Ändamål Föreningen har till

Läs mer

Protokoll: Husmöte för FR Rotary (org.nr: 857203-6427)

Protokoll: Husmöte för FR Rotary (org.nr: 857203-6427) Protokoll: Husmöte för FR Rotary (org.nr: 857203-6427) 2014-11-07 Närvaro Mötesordförande Daniel K A Andersson, FR Rotary Sekreterare Daniel R Andersson, FR Rotary Övriga närvarande Tobias Andersson, Rotary

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Protokoll: Husmöte för FR Rotary

Protokoll: Husmöte för FR Rotary Protokoll: Husmöte för FR Rotary 2013-12-12 Närvaro Mötesordförande Daniel K A Andersson, FR Rotary Sekreterare Daniel R Andersson, FR Rotary Övriga närvarande Tobias Andersson, Rotary Pub Christina Mattsson,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna.

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna. Stadgar HBTQ-föreningen Stolt i Lund Bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782 I. Allmänt Föreningen 1 Föreningens namn är Stolt i Lund. 2 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

tudentjuristernas Stadga

tudentjuristernas Stadga 1. Grunderna 1.1 Firma Föreningens firma är Studentjuristerna (stiliserat tudentjuristerna). 1.2 Ändamål Studentjuristerna har till ändamål att ge kostnadsfri juridisk rådgivning till utsatta och behövande

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med Föreningen Station Linné den 15 mars 2008-03-15, kl. 13 16.

Protokoll fört vid årsstämma med Föreningen Station Linné den 15 mars 2008-03-15, kl. 13 16. Protokoll fört vid årsstämma med Föreningen Station Linné den 15 mars 2008-03-15, kl. 13 16. Plats: Ölands Folkhögskola, Skogsby Närvarande: Se separat lista 1 Välkommen 2a Val av mötesfunktionärer 2b

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Välkommen på informationsmöte om balkongfrågor

Välkommen på informationsmöte om balkongfrågor 2013-08-22 Välkommen på informationsmöte om balkongfrågor Sedan bygglov meddelats kallas medlemmarna i Bf Eldaren 1 härmed till ett allmänt informationsmöte om läget i pågående förberedelser inför ett

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Allmänt 1 Grundprinciper för Förbundet Unga Rörelsehindrades organisation mom 1: Förbundet Unga Rörelsehindrade är en ideell organisation som är partipolitiskt

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening

Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 2 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt

Läs mer