Protokoll från styrelsemötet den 16 februari Protokoll från möte No 2014/2015-4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från styrelsemötet den 16 februari 2015. Protokoll från möte No 2014/2015-4"

Transkript

1 1 Fondation Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer Närvarande : Protokoll från styrelsemötet den 16 februari 2015 Protokoll från möte No 2014/ Stockholm 16 februari 2015, från till 21.35, sal 210 på LFSL Mme S. Maraux, Mr. L. Clavel, Mme A. Lebas, Mme M. Goubaud, Mr. T. Loyau-Kahn, Mme Hind Bernhard, Mr. B. Montoriol, Mme F. Guionneau, Mme E. Rodriguez, Mme N. Lillo, Mme V. Hansson. Frånvarande: Mr. L Grundberg, ordförande i tjänst, Mr Philippe Cailluet. Då Mr. Lars Grundberg är frånvarande föreslår Mme M. Goubaud, Mr. T. Loyau-Kahn, Mme Hind Bernhard, Mr. B. Montoriol, och Mme F. Guionneau att Mme Hind Bernhard ska vara mötets ordförande. Denna accepterar uppdraget. 1. Mötets öppnande Mötets ordförande, Mme Hind Bernhard förklarar mötet öppnat kl Val av mötessekreterare Styrelsen väljer Mme F. Guionneau till mötessekreterare 3. Kallelse och deltagarlista 3.1 Närvarande ordinarie medlemmar: Laurent Clavel, Kultur- och vetenskapsråd vid Franska Ambassaden Amandine Lebas, fransk konsul Sophie Maraux, rektor Påminnelse om att, sedan 31 maj 2013, avstår dessa medlemmar från att rösta. (Se protokoll från 31 maj 2013) Malin Goubaud, föräldrarepresentant Thomas Loyau-kahn, föräldrarepresentant

2 2 Hind Bernhard, föräldrarepresentant Bertrand Montoriol, personalrepresentant Françoise Guionneau, personalrepresentant 3.2 Frånvarande ordinarie medlemmar: Lars Grundberg, styrelseordförande, extern medlem Philippe Cailluet, personalrepresentant och Jérémie Lamart, suppelant Clara Tronêt-Guillon, extern medlem, har avgått (7 december 2014) Caroline Devaux-Scaramoni, extern medlem, har avgått (12 januari 2015) 3.3 Personer med konsultativ roll: Elsa Rodriguez, Biträdande rektor låg- och mellanstadium, LFSL Nina Lillo, Förskolechef Valérie Hansson, Ekonomi- och administrationschef 4 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkännes, utan tillägg. 5 Godkännande av styrelseprotokollet från 19 januari 2015 Protokollet från 19 januari 2015 godkänns, med följande kommentar: Skrivfel: kommittén ansvarig för att skapa en extern medlemsbank är inte en rekryteringskommitté, utan en urvalskommitté. 6 Valprocedur vid urval av externa medlemmar samt vid de ordinarie medlemmarnas inval av de nya externa medlemmarna I väntan på inrättandet av en urvalskommitté är det stadgekommissionen som har tagit emot kandidaturerna, vilka, i detta fall, har föreslagits av styrelsens ordinarie medlemmar. Tre (3) kandidaturer till två (2) poster presenteras för styrelsen: - Mr. Michel Wlodarczyk, presenterad av L. Clavel - Mr. Lucien Herly, presenterad av L. Grundberg - Mme Beata Gianelli, presenterad av par H. Bernhard

3 3 De ordinarie medlemmarna fick en vecka i förväg, såsom proceduren kräver, CV och presentationsbrev för att ha möjlighet studera dem och räknas därmed förmögna att genomföra den slutna omröstningen av inval av två (2) externa medlemmar, för att ersätta C. Tronêt-Guillon och C. Devaux-Scaramoni, vilka har avgått och vilkas mandat avslutades i oktober Efter presentationen av de tre (3) kandidaterna och efter att ha diskuterat deras kompetenser, erfarenheter samt fördelarna med deras ambition att integrera LFSL:s styrelse, genomförde de ordinarie medlemmarna en sluten omröstning. Amandine Lebas, fransk konsul, håller i rösträkningen. Resultatet är följande: Gianelli : 4/5 Herly : 5/5 Wlodarczyk : 1/5 Med utgångspunkt i resultatet fattas tre beslut. Beslut 6.1 : Lucien Herly väljs in. Beslut 6.2 : Varken Beata Gianelli eller Michel Wlodarczyk har uppnått de enligt reglementet nödvändiga 5/5 och väljs därmed inte in. Décision 6.3 : En elektronisk omröstning ska upprättas så att de 7 ordinarie medlemmarna ska kunna rösta in den tredje externa medlemmen. Ett protokoll rörande detta val kommer att bifogas till detta protokoll. L. Herly ska meddelas sitt inval som extern medlem av Thomas Loyau-Kahn, som för styrelsens talan, och Hind Bernhard ska informera om de förändringar som skett i styrelsen för Länsstyrelsen, så snart som den tredje externa personen har blivit vald. 7 Administration: godkännande av betalning av skatter och moms Betalningarna är à jour. 8 Förskola/Maternelle - Långsiktig reflektion: Den långsiktiga reflektionen har ännu inte ägt rum «förskolekommissionen» konstituerad av Nina Lillo, Malin Goubaud, Hind Bernhard och Françoise Guionneau inväntar den slutgiltiga

4 4 rapporten från UF samt ett möte som, trots att det begärdes för flera veckor sedan inte kommer att äga rum förrän efter slutförandet av rapporten från inspektionen. - Rekrytering av en «förskolelärare» Nödvändigheten av att rekrytera en ny förskolelärare med en mycket hög ekonomisk inverkan på budgeten. - Översättning av de franska programmen till svenska Nina Lillo ber om en översättning av de franska programmen till svenska, d.v.s. av innehållet i de relevanta dokumenten. Två (2) texter rekommenderas Förskolechefen N. Lillo: Programmet för förskolan, hors-série N0: 3, från 19 juni 2008 Progressionsmatriser för inlärning på förskolan Dessa basdokument kommer att vara till stor hjälp i fortsatta diskussioner med UF. N.Lillo ber om att få en budget om 7000 kronor för att göra översättningen. Beslut 8: Kan vi rösta för ett godkännande av en budget om 7000 kronor för en översättning av de franska programmen till svenska? Omröstning: För: 5/5 Emot: 0/5; nedlagda röster: 0/5. Förfrågan godkännes. 9 Förfrågan till UF om dispens för mottagandet av barn 1-2 år M.Goubaud presenterar brevet som ska skickas till UF för att förlänga dispensen för mottagandet av barn 1-2 år. Beslut 9.1: Ska vi skicka brevet i sin nuvarande form (bilaga 1)? Omröstning: 5/5 Brevet ska skickas. V. Hansson tar upp ämnet «nollan» för femåringar och ber om att följande fråga ska tas upp med UF:

5 5 Skulle det vara möjligt att skapa en «nollan» på LFSL? Detta skulle medföra att vi får bidrag samtidigt som vi kan följa de franska programmet i en grande section knuten till den internationella skolan LFSL. Beslut 9.2: Ska vi ställa denna fråga till UF? Omröstning: 5/5 Det beslutas att denna fråga ska ställas under mötet med UF. 10 Byggnadsarbeten projektet byggnad på skolgården T. Loyau-Kahn informerar att mötet, som skulle ha ägt rum fredag 13 februari, har ställts in p.g.a. sjukdom hos en av SISAB:s medarbetare. Det har beslutats om ett nytt möte, men inte om någon ny mötestid, men, kanske till nästa vecka. Han informerar om att ett minimöte ägde rum på LFSL, samma fredag, under vilket det uppdagades att Sandy återupptäckte en akt, rörande en byggnad på två våningar, vilken han tidigare hade hand om, men inte har haft sedan 1 ½ år tillbaka. Denna akt hade den tidigare styrelsen hand om och de kommunicerade direkt med SISAB, med det senaste mailet daterat november Ett nytt projekt skickades av SISAB under 2014 med ett förslag på en byggnad på tre våningar. Det visar sig att den gamla styrelsen inte engagerade sig med SISAB i projektet med byggnaden som ska byggas på skolgården av SISAB, förmodligen p.g.a. avsaknad av information om kostnaden från SISAB:s sida. Den nya styrelsen har bett om ett möte med SISAB sedan november 2014, utan resultat. Styrelsemedlemmarna kräver omedelbart en projektplan från SISAB med följande punkter: Till slutet av juni: - Återidentifiera LFSL:s behov för att komplettera och slutföra den existerande listan. - Identifiera Stockholms kommuns intressen i projektet för att kunna förena deras behov med våra. Så snart som möjligt och framförallt före slutet av 2015: Få ett förslag av SISAB som möjliggör att vi kan inleda projektet. Detta förslag ska innehålla en praktisk beskrivning och en ekonomisk beskrivning. I det fall SISAB inväntar ett utlåtande om byggnaden från styrelsen, kan denna inte göra något sådant utan att ha konkreta fakta, bl.a. om kostnader och betalningssätt. Vår kontakt med SISAB heter Lars Sandström.

6 6 På grund av vikten av ett brådskande möte med SISAB har det beslutats att Kommissionen ska utvidgas. Förutom Thomas Loyau-Kahn och Sophie Maraux, ska följande personer delta: - Valérie Hansson - Hind Bernhard - Laurent Clavel. Beslut 10: Kan dessa personer integrera «kommission SISAB» tillsammans med T. Loyau-Kahn och Sophie Maraux? En omröstning genomfördes för var och en av de nya medlemmarna i kommissionen. Varje person fick 5 röster av 5. Kommissionen är konstituerad. 11 Förändringar i stiftelsens stadgar Efter en fördjupad läsning och efter att alla hade fått möjlighet att kommentera, vilket resulterade i några korrigeringar, ställde mötets ordförande, H. Bernard, två (2) frågor till de ordinarie medlemmarna: Beslut 11.1: Har vi fått tillräcklig information av medlemmarna i «Stadgekommissionen» gällande de förändringar som behöver ske i Stiftelsens stadgar för att kunna rösta om dem ikväll? Omröstning: För: 5/5 Emot: 0 ; nedlagda röster: 0. Röstningen accepteras. Beslut 11.2: Ska vi godkänna de förändringar som «Stadgekommissionen» föreslår? Omröstning: För: 5/5 Emot: 0 ; nedlagda röster: 0.

7 7 Beslutet att överlämna Stiftelsens nya stadgar, reviderade av styrelsen, till Kammarkollegiet är enhälligt. De nya stadgarna som är skrivna på franska, ska översättas av en auktoriserad översättare, så att de kan överlämnas till Kammarkollegiet för offentliggörande. 12 Uppföljning av CHS (Kommissionen för Hälsa och Hygien) arbete Ombuden för CHS är Sophie Maraux och Nina Lillo. Nina Lillo informerar att en säkerhetsrond nyligen har utförts på förskolan. Sophie Maraux rapporterar att enligt dokument som utarbetats kring de nödvändiga behoven som LFSL har, bör antalet toaletter öka. Av denna anledning ska arkitekten från byrån «Dive architects AB», vilken även ansvarade för den senaste ombyggnationen, komma för att prata om det som behövs göras. Det rör sig om arbeten för nära en miljon kronor, vilka redan är budgeterade. V. Hansson ska göra en besiktning av vad som är nödvändigt att göra. 13 Införande av suppleanter i utskickslistan diskussion bakom stängda dörrar mellan de ordinarie medlemmarna Mötets ordförande, H. Bernhard, ställer följande fråga till de ordinarie medlemmarna: Beslut 13: Ska suppleanterna systematiskt inkluderas i utskicken av dokument från styrelsen? Omröstning: NEJ: 5/5 JA: 0/5 ; nedlagda röster : 0/5 Beslutet att inte inkludera suppleanterna i utskicken av dokument från styrelsen fattas. 14 IT-säkerhet Tre punkter läggs fram: - Fas I: Säkerställande av användarnamn/lösenord/datorer Denna fas är avslutad. - Fas II: Administration av nyttjanderätter : Denna fas är påbörjad med följande principer: En systemadministratör administrerar fördelningen av de tekniska resurserna, men ska inte ha rättighet att skriva eller läsa innehållet i dokumenten, i mesta möjliga mån.

8 8 Varje resurs ska administreras av en praktisk administrator, användaren, som innehar rättigheterna att läsa och skriva innehållet i dokumenten. Användaren ska själv kunna kontrollera rättigheterna av de resurser hen ansvarar för. Denna fas är påbörjad. - Fas III: Gästwifi : lösenordet bör bytas ut regelbundet. Det ska inte finnas någon portal. 15 Skattmästarens roll i styrelsen Valérie Hansson presenterar ett dokument med de huvudsakliga uppdragen för skattmästaren. Efter att ha konsulterat skolor i Köpenhamn och Oslo och applicerat dokumentet Användarguide till AEFE:s konvention framgår det att de huvudsakliga uppgifterna är följande: - Vara DAF behjälplig i arbetet med anbud av stora kontrakt (städ, el, revisor). - Vara DAF behjälplig i administrationen av Stiftelsens fondplaceringar. - Följa upp budgeten, speciellt vid förberedande möten inför styrelsemöten. - Godkänna fakturor, de som hänskjuts till skattmästaren. I det specifika fallet med Stiftelsen LFSL, beslöt styrelsen att två typer av fakturor ska hänskjutas och godkännas: De som inte är återkommande och som överskrider kronor. De som ligger utanför budgeten och som överskrider kronor. Beslut 15: Vilka är de fakturor ska hänskjutas till och godkännas av skattmästaren? En omröstning genomförs för att fatta beslut om dessa klausuler. Omröstning: För: 5/5 Emot: 0/5 ; nedlagda röster : 0/5 Kalusulerna är antagna. - Administrera bankkontot tillsammans med styrelsens ordförande, samt godkänna betalningarna: Ordföranden och skattmästaren kan inte själva registrera inbetalningar, de kan endast godkänna inbetalningarna gjorda av administrationsavdelningen. 16 Fritids: förening och kontakt Den 28 augusti 2014, beställer den dåvarande styrelsen en förstudie av advokatbyrån Holmgrenhansson Advokatbyrå AB, för en summa av kronor.

9 9 Det förstudien ska undersöka är de juridiska, ekonomiska, skattemässiga och organisatoriska aspekterna. (Se protokoll N0: 2013/14 14 från 28 augusti 2014) Den nuvarande styrelsen som valdes den 10 oktober 2014, har bett V. Hansson, DAF, att stämma av med advokaterna, för att bättre förstå anledningarna till denna beställning, samt utvärdera den pågående processen. Resultatet av undersökningen ledd av V. Hanson är följande: 2/3 av budgeten är redan förbrukad. Styrelsen har därmed två (2) möjligheter: Avsluta den pågående förstudien och endast få ett partiellt resultat, vilket skulle vara meningslöst. Acceptera att binda upp den sista tredjedelen av budgeten för att få ett komplett resultat av den pågående undersökningen. Beslut 16: När det kommer till frågan, Ska vi fortsätta den pågående förstudien? Är resultatet av omröstningen följande: För: 5/5 Emot: 0/5 ; nedlagda röster : 0/5 Det beslut som fattas är att advokaterna ska avsluta sitt arbete med förstudien. V. Hansson fortsätter, för närvarande, att vara vår kontakt med dem. 17 Införandet av nytt bokföringsprogram och dess konsekvenser Under vecka 12, d.v.s mars 2015, kommer en utbildning i det nya bokföringsprogrammet kallat «Économique» att ges administrationen. Under arbetet med införandet av detta fundamentala instrument, kan det förväntas att DAF under ca två (2) månader inte kommer att kunna utfärda någon slutgiltig rapport. Samtliga närvarande styrelsemedlemmar accepterar detta, vilket inom kort kommer att ge oss en större insikt. 18 Punkten mänskliga resurser Styrelsen ber om att en undersökning av uppgifter, kontrakt och löner ska göras för att kunna utveckla en politik kring mänskliga resurser som är hälsosam och transparent. V. Hansson ombeds ta fram en grov lägesrapport. B.Montoriol hänvisar till «Styrningsseminariet» vid vilket han närvarade den 16 och 17 januari 2015, och föreslår att använda de dokument som då föreslogs.

10 10 19 Administration av den elektroniska brevlådan samt synlighet av denna adress på hemsidan LFSL Den är aktiv och endast T. Loyau-Kahn har tillgång till den för närvarande. Han ber emellertid att andra personer ska ta på sig administrationen. Den var väldigt värdefull inför mötet CA/CE föräldrar/personal den 5 februari Ett extranät ska snart skapas och säkerställas. Det kommer att möjliggöra elektroniska omröstningar och skapandet av arbetsgrupper. 20 Elektronisk omröstning för val av föräldrarepresentanter CA/CE jämfört med den metod som används idag. S. Maraux föreslog under styrelsemötet den 19 januari 2015, ett inköp av tjänster från «Eurovote» för att kunna genomföra valet av föräldrarepresentanter till CA/CE via elektronisk omröstning. Kostnaden för dessa tjänster är 1 500, exklusive moms, d.v.s kronor, inklusive moms. Styrelsen bad då om att en undersökning skulle göras av nuvarande kostnader. Resultatet är talande: Material kronor Genomförandet av omröstningen kronor (2personerx2dagarx8timmarx206,5sekx1,3142) Utskick kronor Röstsammanräkning kronor Hjälp vid röstsammanräkningen kronor TOTALT: kronor Föräldrarna hjälper till utan ersättning, om den dolda kostnaden för deras deltagande dras av blir totalsumman kronor. «Eurovote» skulle alltså medföra en minskning med 19,5% jämfört med den nuvarande kostnaden på kronor och med 36,1% om man inkluderar den dolda kostnaden av de ideellt arbetande föräldrarna. Beslut 20: Bör vi köpa in «Eurovotes» tjänster? För en elekronisk omröstning : 5/5 Emot : 0/5 ; nedlagda röster : 0/5.

11 11 Elektronisk omröstning är antagen. 21 Övriga punkter Inga övriga punkter 22 Mötets avslutande Mötet avslutades kl Hind Bernhard Sophie Maraux Françoise Guionneau Mötets ordförande Rektor Mötessekreterare

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm 2011-10- 28

Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm 2011-10- 28 Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2011-10- 28 Svar på remiss av kartläggning av utvecklingen kring avtal mellan cctld- operatörer och regeringar samt förslag till avtal för svenska förhållanden

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer