Protokoll från styrelsemötet den 16 februari Protokoll från möte No 2014/2015-4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från styrelsemötet den 16 februari 2015. Protokoll från möte No 2014/2015-4"

Transkript

1 1 Fondation Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer Närvarande : Protokoll från styrelsemötet den 16 februari 2015 Protokoll från möte No 2014/ Stockholm 16 februari 2015, från till 21.35, sal 210 på LFSL Mme S. Maraux, Mr. L. Clavel, Mme A. Lebas, Mme M. Goubaud, Mr. T. Loyau-Kahn, Mme Hind Bernhard, Mr. B. Montoriol, Mme F. Guionneau, Mme E. Rodriguez, Mme N. Lillo, Mme V. Hansson. Frånvarande: Mr. L Grundberg, ordförande i tjänst, Mr Philippe Cailluet. Då Mr. Lars Grundberg är frånvarande föreslår Mme M. Goubaud, Mr. T. Loyau-Kahn, Mme Hind Bernhard, Mr. B. Montoriol, och Mme F. Guionneau att Mme Hind Bernhard ska vara mötets ordförande. Denna accepterar uppdraget. 1. Mötets öppnande Mötets ordförande, Mme Hind Bernhard förklarar mötet öppnat kl Val av mötessekreterare Styrelsen väljer Mme F. Guionneau till mötessekreterare 3. Kallelse och deltagarlista 3.1 Närvarande ordinarie medlemmar: Laurent Clavel, Kultur- och vetenskapsråd vid Franska Ambassaden Amandine Lebas, fransk konsul Sophie Maraux, rektor Påminnelse om att, sedan 31 maj 2013, avstår dessa medlemmar från att rösta. (Se protokoll från 31 maj 2013) Malin Goubaud, föräldrarepresentant Thomas Loyau-kahn, föräldrarepresentant

2 2 Hind Bernhard, föräldrarepresentant Bertrand Montoriol, personalrepresentant Françoise Guionneau, personalrepresentant 3.2 Frånvarande ordinarie medlemmar: Lars Grundberg, styrelseordförande, extern medlem Philippe Cailluet, personalrepresentant och Jérémie Lamart, suppelant Clara Tronêt-Guillon, extern medlem, har avgått (7 december 2014) Caroline Devaux-Scaramoni, extern medlem, har avgått (12 januari 2015) 3.3 Personer med konsultativ roll: Elsa Rodriguez, Biträdande rektor låg- och mellanstadium, LFSL Nina Lillo, Förskolechef Valérie Hansson, Ekonomi- och administrationschef 4 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkännes, utan tillägg. 5 Godkännande av styrelseprotokollet från 19 januari 2015 Protokollet från 19 januari 2015 godkänns, med följande kommentar: Skrivfel: kommittén ansvarig för att skapa en extern medlemsbank är inte en rekryteringskommitté, utan en urvalskommitté. 6 Valprocedur vid urval av externa medlemmar samt vid de ordinarie medlemmarnas inval av de nya externa medlemmarna I väntan på inrättandet av en urvalskommitté är det stadgekommissionen som har tagit emot kandidaturerna, vilka, i detta fall, har föreslagits av styrelsens ordinarie medlemmar. Tre (3) kandidaturer till två (2) poster presenteras för styrelsen: - Mr. Michel Wlodarczyk, presenterad av L. Clavel - Mr. Lucien Herly, presenterad av L. Grundberg - Mme Beata Gianelli, presenterad av par H. Bernhard

3 3 De ordinarie medlemmarna fick en vecka i förväg, såsom proceduren kräver, CV och presentationsbrev för att ha möjlighet studera dem och räknas därmed förmögna att genomföra den slutna omröstningen av inval av två (2) externa medlemmar, för att ersätta C. Tronêt-Guillon och C. Devaux-Scaramoni, vilka har avgått och vilkas mandat avslutades i oktober Efter presentationen av de tre (3) kandidaterna och efter att ha diskuterat deras kompetenser, erfarenheter samt fördelarna med deras ambition att integrera LFSL:s styrelse, genomförde de ordinarie medlemmarna en sluten omröstning. Amandine Lebas, fransk konsul, håller i rösträkningen. Resultatet är följande: Gianelli : 4/5 Herly : 5/5 Wlodarczyk : 1/5 Med utgångspunkt i resultatet fattas tre beslut. Beslut 6.1 : Lucien Herly väljs in. Beslut 6.2 : Varken Beata Gianelli eller Michel Wlodarczyk har uppnått de enligt reglementet nödvändiga 5/5 och väljs därmed inte in. Décision 6.3 : En elektronisk omröstning ska upprättas så att de 7 ordinarie medlemmarna ska kunna rösta in den tredje externa medlemmen. Ett protokoll rörande detta val kommer att bifogas till detta protokoll. L. Herly ska meddelas sitt inval som extern medlem av Thomas Loyau-Kahn, som för styrelsens talan, och Hind Bernhard ska informera om de förändringar som skett i styrelsen för Länsstyrelsen, så snart som den tredje externa personen har blivit vald. 7 Administration: godkännande av betalning av skatter och moms Betalningarna är à jour. 8 Förskola/Maternelle - Långsiktig reflektion: Den långsiktiga reflektionen har ännu inte ägt rum «förskolekommissionen» konstituerad av Nina Lillo, Malin Goubaud, Hind Bernhard och Françoise Guionneau inväntar den slutgiltiga

4 4 rapporten från UF samt ett möte som, trots att det begärdes för flera veckor sedan inte kommer att äga rum förrän efter slutförandet av rapporten från inspektionen. - Rekrytering av en «förskolelärare» Nödvändigheten av att rekrytera en ny förskolelärare med en mycket hög ekonomisk inverkan på budgeten. - Översättning av de franska programmen till svenska Nina Lillo ber om en översättning av de franska programmen till svenska, d.v.s. av innehållet i de relevanta dokumenten. Två (2) texter rekommenderas Förskolechefen N. Lillo: Programmet för förskolan, hors-série N0: 3, från 19 juni 2008 Progressionsmatriser för inlärning på förskolan Dessa basdokument kommer att vara till stor hjälp i fortsatta diskussioner med UF. N.Lillo ber om att få en budget om 7000 kronor för att göra översättningen. Beslut 8: Kan vi rösta för ett godkännande av en budget om 7000 kronor för en översättning av de franska programmen till svenska? Omröstning: För: 5/5 Emot: 0/5; nedlagda röster: 0/5. Förfrågan godkännes. 9 Förfrågan till UF om dispens för mottagandet av barn 1-2 år M.Goubaud presenterar brevet som ska skickas till UF för att förlänga dispensen för mottagandet av barn 1-2 år. Beslut 9.1: Ska vi skicka brevet i sin nuvarande form (bilaga 1)? Omröstning: 5/5 Brevet ska skickas. V. Hansson tar upp ämnet «nollan» för femåringar och ber om att följande fråga ska tas upp med UF:

5 5 Skulle det vara möjligt att skapa en «nollan» på LFSL? Detta skulle medföra att vi får bidrag samtidigt som vi kan följa de franska programmet i en grande section knuten till den internationella skolan LFSL. Beslut 9.2: Ska vi ställa denna fråga till UF? Omröstning: 5/5 Det beslutas att denna fråga ska ställas under mötet med UF. 10 Byggnadsarbeten projektet byggnad på skolgården T. Loyau-Kahn informerar att mötet, som skulle ha ägt rum fredag 13 februari, har ställts in p.g.a. sjukdom hos en av SISAB:s medarbetare. Det har beslutats om ett nytt möte, men inte om någon ny mötestid, men, kanske till nästa vecka. Han informerar om att ett minimöte ägde rum på LFSL, samma fredag, under vilket det uppdagades att Sandy återupptäckte en akt, rörande en byggnad på två våningar, vilken han tidigare hade hand om, men inte har haft sedan 1 ½ år tillbaka. Denna akt hade den tidigare styrelsen hand om och de kommunicerade direkt med SISAB, med det senaste mailet daterat november Ett nytt projekt skickades av SISAB under 2014 med ett förslag på en byggnad på tre våningar. Det visar sig att den gamla styrelsen inte engagerade sig med SISAB i projektet med byggnaden som ska byggas på skolgården av SISAB, förmodligen p.g.a. avsaknad av information om kostnaden från SISAB:s sida. Den nya styrelsen har bett om ett möte med SISAB sedan november 2014, utan resultat. Styrelsemedlemmarna kräver omedelbart en projektplan från SISAB med följande punkter: Till slutet av juni: - Återidentifiera LFSL:s behov för att komplettera och slutföra den existerande listan. - Identifiera Stockholms kommuns intressen i projektet för att kunna förena deras behov med våra. Så snart som möjligt och framförallt före slutet av 2015: Få ett förslag av SISAB som möjliggör att vi kan inleda projektet. Detta förslag ska innehålla en praktisk beskrivning och en ekonomisk beskrivning. I det fall SISAB inväntar ett utlåtande om byggnaden från styrelsen, kan denna inte göra något sådant utan att ha konkreta fakta, bl.a. om kostnader och betalningssätt. Vår kontakt med SISAB heter Lars Sandström.

6 6 På grund av vikten av ett brådskande möte med SISAB har det beslutats att Kommissionen ska utvidgas. Förutom Thomas Loyau-Kahn och Sophie Maraux, ska följande personer delta: - Valérie Hansson - Hind Bernhard - Laurent Clavel. Beslut 10: Kan dessa personer integrera «kommission SISAB» tillsammans med T. Loyau-Kahn och Sophie Maraux? En omröstning genomfördes för var och en av de nya medlemmarna i kommissionen. Varje person fick 5 röster av 5. Kommissionen är konstituerad. 11 Förändringar i stiftelsens stadgar Efter en fördjupad läsning och efter att alla hade fått möjlighet att kommentera, vilket resulterade i några korrigeringar, ställde mötets ordförande, H. Bernard, två (2) frågor till de ordinarie medlemmarna: Beslut 11.1: Har vi fått tillräcklig information av medlemmarna i «Stadgekommissionen» gällande de förändringar som behöver ske i Stiftelsens stadgar för att kunna rösta om dem ikväll? Omröstning: För: 5/5 Emot: 0 ; nedlagda röster: 0. Röstningen accepteras. Beslut 11.2: Ska vi godkänna de förändringar som «Stadgekommissionen» föreslår? Omröstning: För: 5/5 Emot: 0 ; nedlagda röster: 0.

7 7 Beslutet att överlämna Stiftelsens nya stadgar, reviderade av styrelsen, till Kammarkollegiet är enhälligt. De nya stadgarna som är skrivna på franska, ska översättas av en auktoriserad översättare, så att de kan överlämnas till Kammarkollegiet för offentliggörande. 12 Uppföljning av CHS (Kommissionen för Hälsa och Hygien) arbete Ombuden för CHS är Sophie Maraux och Nina Lillo. Nina Lillo informerar att en säkerhetsrond nyligen har utförts på förskolan. Sophie Maraux rapporterar att enligt dokument som utarbetats kring de nödvändiga behoven som LFSL har, bör antalet toaletter öka. Av denna anledning ska arkitekten från byrån «Dive architects AB», vilken även ansvarade för den senaste ombyggnationen, komma för att prata om det som behövs göras. Det rör sig om arbeten för nära en miljon kronor, vilka redan är budgeterade. V. Hansson ska göra en besiktning av vad som är nödvändigt att göra. 13 Införande av suppleanter i utskickslistan diskussion bakom stängda dörrar mellan de ordinarie medlemmarna Mötets ordförande, H. Bernhard, ställer följande fråga till de ordinarie medlemmarna: Beslut 13: Ska suppleanterna systematiskt inkluderas i utskicken av dokument från styrelsen? Omröstning: NEJ: 5/5 JA: 0/5 ; nedlagda röster : 0/5 Beslutet att inte inkludera suppleanterna i utskicken av dokument från styrelsen fattas. 14 IT-säkerhet Tre punkter läggs fram: - Fas I: Säkerställande av användarnamn/lösenord/datorer Denna fas är avslutad. - Fas II: Administration av nyttjanderätter : Denna fas är påbörjad med följande principer: En systemadministratör administrerar fördelningen av de tekniska resurserna, men ska inte ha rättighet att skriva eller läsa innehållet i dokumenten, i mesta möjliga mån.

8 8 Varje resurs ska administreras av en praktisk administrator, användaren, som innehar rättigheterna att läsa och skriva innehållet i dokumenten. Användaren ska själv kunna kontrollera rättigheterna av de resurser hen ansvarar för. Denna fas är påbörjad. - Fas III: Gästwifi : lösenordet bör bytas ut regelbundet. Det ska inte finnas någon portal. 15 Skattmästarens roll i styrelsen Valérie Hansson presenterar ett dokument med de huvudsakliga uppdragen för skattmästaren. Efter att ha konsulterat skolor i Köpenhamn och Oslo och applicerat dokumentet Användarguide till AEFE:s konvention framgår det att de huvudsakliga uppgifterna är följande: - Vara DAF behjälplig i arbetet med anbud av stora kontrakt (städ, el, revisor). - Vara DAF behjälplig i administrationen av Stiftelsens fondplaceringar. - Följa upp budgeten, speciellt vid förberedande möten inför styrelsemöten. - Godkänna fakturor, de som hänskjuts till skattmästaren. I det specifika fallet med Stiftelsen LFSL, beslöt styrelsen att två typer av fakturor ska hänskjutas och godkännas: De som inte är återkommande och som överskrider kronor. De som ligger utanför budgeten och som överskrider kronor. Beslut 15: Vilka är de fakturor ska hänskjutas till och godkännas av skattmästaren? En omröstning genomförs för att fatta beslut om dessa klausuler. Omröstning: För: 5/5 Emot: 0/5 ; nedlagda röster : 0/5 Kalusulerna är antagna. - Administrera bankkontot tillsammans med styrelsens ordförande, samt godkänna betalningarna: Ordföranden och skattmästaren kan inte själva registrera inbetalningar, de kan endast godkänna inbetalningarna gjorda av administrationsavdelningen. 16 Fritids: förening och kontakt Den 28 augusti 2014, beställer den dåvarande styrelsen en förstudie av advokatbyrån Holmgrenhansson Advokatbyrå AB, för en summa av kronor.

9 9 Det förstudien ska undersöka är de juridiska, ekonomiska, skattemässiga och organisatoriska aspekterna. (Se protokoll N0: 2013/14 14 från 28 augusti 2014) Den nuvarande styrelsen som valdes den 10 oktober 2014, har bett V. Hansson, DAF, att stämma av med advokaterna, för att bättre förstå anledningarna till denna beställning, samt utvärdera den pågående processen. Resultatet av undersökningen ledd av V. Hanson är följande: 2/3 av budgeten är redan förbrukad. Styrelsen har därmed två (2) möjligheter: Avsluta den pågående förstudien och endast få ett partiellt resultat, vilket skulle vara meningslöst. Acceptera att binda upp den sista tredjedelen av budgeten för att få ett komplett resultat av den pågående undersökningen. Beslut 16: När det kommer till frågan, Ska vi fortsätta den pågående förstudien? Är resultatet av omröstningen följande: För: 5/5 Emot: 0/5 ; nedlagda röster : 0/5 Det beslut som fattas är att advokaterna ska avsluta sitt arbete med förstudien. V. Hansson fortsätter, för närvarande, att vara vår kontakt med dem. 17 Införandet av nytt bokföringsprogram och dess konsekvenser Under vecka 12, d.v.s mars 2015, kommer en utbildning i det nya bokföringsprogrammet kallat «Économique» att ges administrationen. Under arbetet med införandet av detta fundamentala instrument, kan det förväntas att DAF under ca två (2) månader inte kommer att kunna utfärda någon slutgiltig rapport. Samtliga närvarande styrelsemedlemmar accepterar detta, vilket inom kort kommer att ge oss en större insikt. 18 Punkten mänskliga resurser Styrelsen ber om att en undersökning av uppgifter, kontrakt och löner ska göras för att kunna utveckla en politik kring mänskliga resurser som är hälsosam och transparent. V. Hansson ombeds ta fram en grov lägesrapport. B.Montoriol hänvisar till «Styrningsseminariet» vid vilket han närvarade den 16 och 17 januari 2015, och föreslår att använda de dokument som då föreslogs.

10 10 19 Administration av den elektroniska brevlådan samt synlighet av denna adress på hemsidan LFSL Den är aktiv och endast T. Loyau-Kahn har tillgång till den för närvarande. Han ber emellertid att andra personer ska ta på sig administrationen. Den var väldigt värdefull inför mötet CA/CE föräldrar/personal den 5 februari Ett extranät ska snart skapas och säkerställas. Det kommer att möjliggöra elektroniska omröstningar och skapandet av arbetsgrupper. 20 Elektronisk omröstning för val av föräldrarepresentanter CA/CE jämfört med den metod som används idag. S. Maraux föreslog under styrelsemötet den 19 januari 2015, ett inköp av tjänster från «Eurovote» för att kunna genomföra valet av föräldrarepresentanter till CA/CE via elektronisk omröstning. Kostnaden för dessa tjänster är 1 500, exklusive moms, d.v.s kronor, inklusive moms. Styrelsen bad då om att en undersökning skulle göras av nuvarande kostnader. Resultatet är talande: Material kronor Genomförandet av omröstningen kronor (2personerx2dagarx8timmarx206,5sekx1,3142) Utskick kronor Röstsammanräkning kronor Hjälp vid röstsammanräkningen kronor TOTALT: kronor Föräldrarna hjälper till utan ersättning, om den dolda kostnaden för deras deltagande dras av blir totalsumman kronor. «Eurovote» skulle alltså medföra en minskning med 19,5% jämfört med den nuvarande kostnaden på kronor och med 36,1% om man inkluderar den dolda kostnaden av de ideellt arbetande föräldrarna. Beslut 20: Bör vi köpa in «Eurovotes» tjänster? För en elekronisk omröstning : 5/5 Emot : 0/5 ; nedlagda röster : 0/5.

11 11 Elektronisk omröstning är antagen. 21 Övriga punkter Inga övriga punkter 22 Mötets avslutande Mötet avslutades kl Hind Bernhard Sophie Maraux Françoise Guionneau Mötets ordförande Rektor Mötessekreterare

Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852. Protokoll från styrelsmötet den 30 mars 2015

Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852. Protokoll från styrelsmötet den 30 mars 2015 Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852 Närvarande : Protokoll från styrelsmötet den 30 mars 2015 Protokoll från möte No 2014/2015-5 Stockholm den 30 mars 2015,

Läs mer

Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852. Protokoll från styrelsmötet den19 januari 2015

Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852. Protokoll från styrelsmötet den19 januari 2015 Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852 Närvarande : Protokoll från styrelsmötet den19 januari 2015 Protokoll från möte No 2014/2015-3 Stockholm den 19 januari

Läs mer

Sidan 1/6. Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852

Sidan 1/6. Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852 Sidan 1/6 Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852 Protokoll från det extrainsatta styrelsmötet den 4 juni 2015 Protokoll från möte No 2014/2015-8 Stockholm den

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet den 4 Maj 2015 Mötesprotokoll nr 2014/2015-6

Protokoll från styrelsemötet den 4 Maj 2015 Mötesprotokoll nr 2014/2015-6 Sida 1 / 7 Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm (LFSL) - Registreringsnummer 9020041852 Protokoll från styrelsemötet den 4 Maj 2015 Mötesprotokoll nr 2014/2015-6 Stockholm, den 4 maj 2015,

Läs mer

Protokoll från möte 2014/15-02

Protokoll från möte 2014/15-02 Protokoll från möte 2014/15-02 Stiftelsen Lycée Français Saint- Louis (LFSL) Registreringsnummer 902004-1852 Stockholm, 9 december 2014 1 Mötets öppnande kl.17.30 Lars Grundberg, Ordförande, hälsade styrelsens

Läs mer

Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852

Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852 Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852 Protokoll från det Administrativa Rådets speciella möte 22 maj 2015 Protokoll möte nr 2014/2015 7 Stockholm 22 maj 2015,

Läs mer

Förskolan Lycée Francais Saint Louis ett vägval

Förskolan Lycée Francais Saint Louis ett vägval Förskolan Lycée Francais Saint Louis ett vägval Se bakåt för att konstruera framtiden några tankar Françoise Guionneau Innehållsförteckning: Introduktion I Historia II Analys och kommentarer III Slutsatser

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken Välkommen alla medlemmar till Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande,

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2013/2014

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2013/2014 Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2013/2014 Arbetsordning antagen vid konstituerande styrelsemöte den 10 juni 2013 Denna arbetsordning skall uppdateras varje år. Styrelsens ordförande

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR

GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR 769601-6430 1 Firma och säte Föreningens firma är Gamla Uppsala Montessoriförskola ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Uppsala. 2 Målsättning Föreningens målsättning

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association)

Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association) Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association) Så som de antogs vid [möte, plats, datum] Utkast, reviderat 30 maj 2013

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

- Syskon till barn som har plats i föreningens daghem har förtur till plats i daghemmet, såvida inte ramavtal med Nacka kommun säger annat.

- Syskon till barn som har plats i föreningens daghem har förtur till plats i daghemmet, såvida inte ramavtal med Nacka kommun säger annat. STADGAR för FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARKBÅTEN (Senaste ändringar antagna vid ordinarie föreningsstämma 2009-04-16) 1 Firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Barkbåten. 2 Ändamål Föreningen har till

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria.

Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria. Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria. Närvarande: Johan Fasting, Vladimir Klicic, Rizkalla Beydoun, Thomas Ahlström, Thomas Strömberg, Jonas Carlgren, John Bengtsson, Hans

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE mom. 1 Organisationens namn är Sveriges Medicinska Fotterapeuter. Vilket förkortas SMF. mom. 2 Organisationens

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng

Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng 2016-2017 Ansvar Ordförande I ordförandes arbetsuppgifter ingår att vara arbetsledare för styrelsen samt ordförande på styrelsemöten svara för att föreningsstämmans

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17.

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. STADGAR för Grinnekullens Samfällighetsförening Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. Stadgar för Grinnekullens Samfällighetsförening enligt

Läs mer

Protokoll för extra styrelsemöte på telefon Föreningen Grävande Journalister 23 juni, 2016

Protokoll för extra styrelsemöte på telefon Föreningen Grävande Journalister 23 juni, 2016 Protokoll för extra styrelsemöte på telefon Föreningen Grävande Journalister 23 juni, 2016 Deltagare: Emanuel Sidea, Valeria Helander, Foaud Yousefi, Jan Axelsson, Bosse Vikingson, Jessica Ziegerer, Kerstin

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Stigs Gård har upprättat denna arbetsordning för att utgöra ett komplement till bestämmelserna i bostadsrättslagen

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-02-17

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-02-17 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-02-17 När: Tisdag 2015-02-17 kl.19.00. Var: Humlebacken 28 (Lasse). Närvarande Magnus Ehdwall (44), Johan Olofson (36), Mona Lif (4), Lasse Eriksson (28), Sara Ekström (38),

Läs mer

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma Punkt 3: val av stämmoordförande Förslag till val av stämmoordförande Varje föreningsstämma kräver en ordförande, denna kan väljas internt eller externt. Förslag: val av stämmoordförande Ann-Christin Appelgren

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING 1 Firma Föreningens namn är Vätgas Sverige Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Vätgas Sveriges ändamål skall vara att: 1 Främja vätgas som energibärare

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet Denna arbetsordning har antagits av Svenska Klätterförbundets styrelse den 27 november 2010. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter förbundsmötet och ska revideras

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening

Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening Förskolan Framtiden Stadgar 1(5) Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningen är en ekonomisk förening. Dess firma är Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening. Föreningen

Läs mer

VÄLKOMNA. Lyckas med årsmötet. För information och frågor. Kursens upplägg. till kursen.

VÄLKOMNA. Lyckas med årsmötet. För information och frågor. Kursens upplägg. till kursen. VÄLKOMNA till kursen Lyckas med årsmötet För information och frågor www.bostadsratterna.se telefonsupport kl 9-12 och kl 13-15, tel. 0775 200 100 webbsupport Fråga Bostadsrätterna (vardagar, svar inom

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser I stadgeförslaget är de delar som föreslås utgå understrukna och de delar som föreslås komma till inskrivna med fet stil. Vid varje anges om det föreslås

Läs mer

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening 1(7) Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening Antagna vid konstituerande möte den 11 juni 2013. Föreningen är en ideell förening, som har tillkommit på initiativ av Karlskrona kommun, Landstinget

Läs mer

Protokoll: Husmöte för FR Rotary (org.nr: 857203-6427)

Protokoll: Husmöte för FR Rotary (org.nr: 857203-6427) Protokoll: Husmöte för FR Rotary (org.nr: 857203-6427) 2014-11-07 Närvaro Mötesordförande Daniel K A Andersson, FR Rotary Sekreterare Daniel R Andersson, FR Rotary Övriga närvarande Tobias Andersson, Rotary

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening.

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening. 1.(5) FÖRSLAG STADGAR Stadgar för Östra Laxsjöns samfällighetsförening antagna vid årsstämma 2015-06-28 (gäller efter godkännande av Lantmäteriet). enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Läs mer

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts som dess ändamål.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts som dess ändamål. STADGAR För Seraljens Samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning ska gälla i den mån ej annat framgår av dessa stadgar. 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Johan Sånesson, Anders Hedberg och Martina Johansson (via telefon) Beslutsärenden 1. Mötet öppnades Johan Sånesson hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2016 02 28 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK)

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) I Uppgift 1 Brandforsk har till uppgift att samla in forskningsmedel, finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt, samt sprida forskningsresultat.

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer